Inventarisatie dagactiviteiten begin 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie dagactiviteiten begin 2015"

Transcriptie

1 Inventarisatie dagactiviteiten begin 2015 Aanbieders, gemeenten en mantelzorgers over veranderingen dagactiviteiten dementie Maart 2015 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Julie Meerveld (Alzheimer Nederland)

2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie p Inleiding p Veranderingen volgens aanbieders dagactiviteiten p Veranderingen in dagactiviteiten volgens gemeenten p Veranderingen in dagactiviteiten volgens mantelzorgers p. 10 2

3 Samenvatting en conclusie Gemeenten starten meteen met bezuinigingen dagactiviteiten bij dementie Vanaf 2015 zijn dagactiviteiten voor mensen met dementie de verantwoordelijkheid van de gemeente (Wmo). Dit is een nieuwe taak voor de gemeenten en zij zullen dit naar eigen inzicht invullen. Doel van de veranderingen in de zorg is om het huidige aanbod meer af te stemmen op lokale wensen en behoeften, het aanbod te verbeteren en te bezuinigen. Veel gemeenten beloven 2015 als overgangsjaar te laten zijn, wat betekent dat de omvang en aanbod hetzelfde blijft. Lukt dat en wordt de verbetering in 2016 voorbereid? Alzheimer Nederland wil weten of er begin 2015 al iets is veranderd in de dagactiviteiten en wat de gevolgen zijn voor bezoekers en hun naasten. Om dit te achterhalen zijn er gesprekken gevoerd met aanbieders van dagactiviteiten (in totaal 67), aselect gekozen gemeenten (in totaal 25) en is er een online enquête onder mantelzorgers gehouden (aantal deelnemers 896) in de periode 1 februari 1 maart. De belangrijkste resultaten uit deze inventarisatie zijn: Volgens aanbieders Meer dan de helft (55%) van de aanbieders van dagactiviteiten geeft aan dat het aanbod en omvang van dagactiviteiten is veranderd. Daarnaast geeft een groot deel aan dat er nog veel onduidelijk is en echte veranderingen en impact daarvan in de loop van 2015 duidelijk worden. Meest genoemde veranderingen volgens de aanbieders zijn het werken met meer vrijwilligers en daarmee samenhangend minder professionals. Dit wordt veroorzaakt door bezuinigingen van de gemeente die kort op de tarieven uiteenlopend van 25% tot soms wel 50%. Het werken met meer vrijwilligers kan ten koste gaan van de kwaliteit, aldus de aanbieders. Het vervoer van en naar de dagactiviteiten is vaak niet meer geregeld of veranderd (ook door bezuinigingen). Ook de samenwerking met andere partijen zoals de wijkteams en casemananagers wordt relatief vaak genoemd als veranderingen. Mantelzorgers worden meer betrokken; ze worden ingezet op de locatie en er is meer aandacht voor begeleiding. Het sluiten van locaties, het openen van nieuwe locaties of fusies komen nog maar weinig voor volgens de aanbieders van dagactiviteiten. Volgens gemeenten Ook ongeveer de helft van de gemeenten (44%) ziet veranderingen in de dagactiviteiten. Een derde zegt dat er pas veranderingen komen na de keukentafelgesprekken en nieuwe indicaties. De overige gemeenten geven aan dat het 2015 een overgangsjaar is en alles bij het oude blijft. De gemeenten noemen het meest dat er meer aandacht is voor begeleiding van mantelzorgers en er meer samenwerking is met andere partijen. Ook de inzet meer vrijwilligers en bezuiniging op vervoer wordt relatief veel genoemd als gevolg van de eerder genoemde bezuinigingen. Tevens noemen sommige gemeenten dat dagactiviteiten worden vernieuwd; er komen laagdrempelige vormen dichtbij huis. Volgens mantelzorgers Van de mantelzorgers die een naaste verzorgen die een dagactiviteit bezoekt, zegt slechts 15% dat ze veranderingen hebben opgemerkt in de dagactivteiten. De helft (49%) ziet geen wijzigingen en een derde (36%) weet het niet. Meest genoemde verandering is een hogere eigen bijdrage. Het is duurder geworden waardoor hun naaste met dementie minder naar de dagbesteding gaat met meer belasting voor de mantelzorger tot gevolg. Ook het vervoer van en naar de dagbesteding is vaak veranderd en dit is niet naar tevredenheid. Taxi leidt tot hogere kosten, zelf rijden kost tijd en het rijden door vrijwilligers is nog niet goed geregeld. 3

4 Overeenkomstig de gemeenten en aanbieders merken de mantelzorgers ook op dat er minder professionals werken en meer vrijwilligers zijn. Dit leidt onder meer tot minder aandacht voor hun naaste en het wegvallen van vertrouwde gezichten. Conclusie Alzheimer Nederland Deze eerste inventarisatie begin 2015, één maand na het begin van de transitie, maakt duidelijk dat er al veel verandert in de dagactiviteiten voor mensen met dementie. Het gaat vooral om bezuinigingen op vervoer en personeel waarbij professionals worden vervangen door vrijwilligers.het inzetten van vrijwilligers kan alleen na training, kennis van dementie is nodig en wordt door mantelzorgers bij andere voorzieningen genoemd als een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. Mantelzorgers merken gelukkig nog niet veel van deze personeelsveranderingen in de eerste maand. Dat is ook niet verwonderlijk. Wel merken mantelzorgers dat de kosten hoger zijn waardoor men minder gebruik maakt vandagactiviteiten. Positief is de ontwikkeling dat dagactiviteiten vaker samenwerken met wijkteams en casemanagers en er aandacht is voor de begeleiding van de mantelzorger. Tevens maakt een handvol gemeenten plannen of een start met nieuwe vormen van laagdrempelige activiteiten dichtbij huis. Alzheimer Nederland stelt vast dat gemeenten al in de eerste maand van 2015 voortvarend bezuinigen en maakt zich zorgen over de bezuinigingen in de rest van Alle reden om de ontwikkelingen goed te blijven. Ook zullen we gemeenten wijzen op het belang van getrainde vrijwilligers. Daarnaast zal Alzheimer Nederland vernieuwingen die aansluiten op wensen en behoeften van mantelzorgers steunen en delen met gemeenten en vrijwilligers. 4

5 1. Inleiding 1.1. Aanleiding voor de peiling Dagactiviteiten zijn belangrijk voor mensen met dementie en hun naasten. Zo bleek uit de laatste Dementiemonitor Mantelzorg onder ruim 3300 mantelzorgers dat activiteiten één van de belangrijkste vormen van hulp te zijn om langer thuis te kunnen blijven wonen. Voor dagactiviteiten zijn mensen met dementie sinds 2015 afhankelijk van de gemeente (Wmo). Veel gemeenten zeggen dat het overgangsjaar 2015 gewoon een voortzetting is van Dus dat er niks verandert in het aanbod van dagopvang. Maar is dat zo? Hoe reageren aanbieders van dagactiviteiten? En wat zeggen de verschillende gemeenten? En wat merken de bezoekers van de dagbesteding? Deze vragen vormden aanleiding voor Alzheimer Nederland om begin 2015 een inventarisatie te doen naar de stand van zaken van dagactiviteiten bij dementie Vraagstellingen: In deze inventarisatie stonden de volgende vragen centraal: Is er al iets veranderd in het aanbod van dagactiviteiten sinds 2015? Welke veranderingen hebben plaatsgevonden? Of welke veranderingen gaan er op (korte) termijn plaatsvinden? Welk effect hebben de veranderingen op de bezoekers en hun mantelzorgers? 1.3. Methode en respondenten Aanbieders dagactiviteiten en gemeenten Voor deze inventarisatie hebben vrijwilligers (meestal belangenbehartigers) van Alzheimer Nederland in de regio waarin ze werkzaam zijn enkele aanbieders van dagactiviteiten geïnterviewd evenals de betreffende gemeente(n). In totaal zijn er 67 aanbieders verspreid door het land geïnterviewd (meestal managers/teamleiders) en 25 gemeenten (meestal beleidsambtenaren). Op deze wijze hebben we een globaal beeld van de stand van zaken in Nederland proberen te verkrijgen. Deze interviews zijn zowel telefonisch als persoonlijk uitgevoerd. De vrijwilligers gebruikten een standaard gespreksrichtlijn voor de interviews en hebben hun bevindingen later verwerkt in een online enquêteformulier. Mantelzorgers Tevens is aan mantelzorgers gevraagd of ze (al) veranderingen hebben opgemerkt in de dagactiviteiten voor hun naaste met dementie. Ervaringen met de dagactiviteiten is één van de onderwerpen in de vragenlijst in het kader van de Dementiemonitor Veranderingen in de zorg In februari 2015 hebben 896 mantelzorgers een online vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met de (veranderde) zorg. Van de 896 respondenten waren 600 mantelzorgers uit het Alzheimerpanel 2, een respons van 50%. Daarnaast hebben 296 mantelzorgers deelgenomen die via andere kanalen zijn geworden (website, nieuwsbrief en social media van Alzheimer Nederland). Naast dagactiviteiten, is ook gevraagd naar ervaringen met casemanagement, huishoudelijke hulp, verzorging en/of verpleging thuis, de gemeente/wmo loket en verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis (de resultaten van deze complete vragenlijst worden in april 2015 gepubliceerd)

6 Van de mantelzorgers die voor iemand zorgen die thuis woont (n=461), heeft bijna de helft (44%, n=213) aangegeven dat hun naaste met dementie een vorm van dagactiviteiten bezoekt. Aan hen zijn de vragen over eventuele veranderingen voorgelegd. 2. Veranderingen volgens aanbieders dagactiviteiten 2.1. Veranderingen in aanbod en omvang Aan de aanbieders van de dagactiviteiten, vaak de teamleiders, is gevraagd of er sinds 2015 wijzigingen zijn in het aanbod en omvang van de dagactiviteiten voor mensen met dementie. Zoals onderstaande tabel laat zien, meldt ruim de helft veranderingen. Tabel 1: Veranderingen dagactiviteiten (n=67) Veranderingen % Aantal Ja 57% 36 Nog niet 18% 12 Nee 25% Aard van de veranderingen In de volgende tabel staan de veranderingen die de medewerkers van de dagactiviteiten melden; gerangschikt van meest naar minst genoemd. De meeste medewerkers melden meerdere veranderingen. Tabel 2: Aard veranderingen dagactiviteiten Veranderingen Aantal Meer vrijwilligers 20 Samenwerking met andere partijen 17 Minder professionals 15 Minder verwijzing naar dagopvang 14 Grotere groepen 14 Meer aandacht voor begeleiding mantelzorgers 12 Meer inzet mantelzorgers 12 Ander vervoer van en naar dagopvang 12 Vernieuwd aanbod activiteiten 11 Heterogene groepen (bijvoorbeeld mensen met dementie en verstandelijke beperking bij elkaar) 9 Meer verwijzing naar dagopvang 8 Locatie(s) is/gaat verhuizen 7 Andere professionals 7 Geen vervoer van en naar dagopvang 7 Locatie(s) is/gaat sluiten 5 Frequentie: minder (lang) open 5 Opening nieuwe locatie(s) 3 Kleinere groepen 3 Locaties gaan fuseren 1 Meest genoemd worden het werken met meer vrijwilligers en daarmee samenhangend minder professionals. Ook de samenwerking met andere partijen dan voorheen wordt relatief vaak genoemd. Met deze andere partijen worden vooral de wijkteams en casemanagers bedoeld. Volgens 14 aanbieders van dagopvang is er minder verwijzing naar de dagopvang. Een even zo groot aantal meldt grotere groepen op de dagopvang. Tevens wordt nog relatief vaak gemeld dat de omgang met mantelzorgers is veranderd. Aan de ene kant is er meer aandacht voor begeleiding van de mantelzorgers, en tegelijkertijd wordt er meer verwacht van de mantelzorgers; worden ze meer 6

7 ingezet op de locatie van de dagactiviteiten. Het vervoer van en naar de dagopvang is ook gewijzigd, op sommige plekken (7) is er zelfs helemaal geen vervoer meer geregeld. Het sluiten van locaties, het openen van nieuwe locaties of fusies komen nog maar weinig voor Toelichtingen veranderingen Vele medewerkers geven in een toelichting aan dat er nog veel onduidelijkheden zijn bij de start in 2015 over de dagactiviteiten. De omvang en impact van de veranderingen zal in de loop van 2015 of begin 2016 duidelijk worden, als er nieuwe indicaties worden gesteld. Veranderingen zijn nu nog niet zo groot, maar hoe het over 9 maanden is, is niet te voorspellen. Voor deze dagopvang/besteding heb je een indicatie nodig. De meeste herindicaties vallen in april Hoe dat gaat is afwachten. Zoals ook al uit de voorgaande tabel blijkt, zijn er op veel locaties wel al veranderingen doorgevoerd. Een groot deel van die veranderingen heeft te maken met bezuinigingen vanuit de gemeente die kort op de tarieven, in het ene geval 25%, maar ook 30% en zelfs 50% wordt genoemd. Eén van de aanbieders heeft daardoor geen nieuwe cliënten aangenomen. De meesten lossen het op door met minder of andere professionals te werken. Om het gat op te vangen door het wegvallen van professionals wordt er gewerkt met meer vrijwilligers. Ook wordt er gekort op bepaalde activiteiten en voorzieningen zoals maaltijden en mantelzorgondersteuning. Een locatie meldt dat het naast het ontslaan van medewerkers ook minder open is, van 5 dagen naar 3 dagen. De terugloop in het aanbod heeft te maken met de overgang naar de WMO. Er moet hetzelfde werk verzet worden maar de vergoeding is 50% minder dan voorheen, terwijl het aanbod aan cliënten die komen zwaarder en lastiger te behandelen is. Dat betekent dat vrijwilligers minder kunnen worden ingezet omdat zij deze zwaarte niet aankunnen. Waar mogelijk wordt inzet van mantelzorgers gevraagd maar de groep alleenstaanden is groot en dan is er geen mantelzorg beschikbaar. We hebben geen overeenstemming met de gemeente bereikt over tarieven. De geboden tarieven waren te laag. Sluiting dreigt aan end van jaar, tenzij nieuwe onderhandelingen starten. Er is bezuinigd door de gemeente met 25%, dit betekent dat er 2 1/2 FTE moet verdwijnen. Er zijn voor bepaalde activiteiten geen specialisten meer, zoals b.v bij Meer Bewegen voor Ouderen. Huidige professionals vullen dit in. Er is geen warme maaltijd meer,maar een broodmaaltijd. Warme maaltijd gebruiken gaat mogelijk worden tegen betaling. Gebruik maken van hulpverleners die uit andere middelen,zorgverzekering of op eigen kosten betaald worden,is amper mogelijk omdat rekening gehouden moet worden met de inhoud van het pakket waarvoor de Gemeente betaalt, te denken valt aan fysiotherapie, pedicure, kapper. Er is geen gespreksgroep meer voor mantelzorgers, er zou voldoende mogelijkheid binnen de 1e lijn voor hen zijn. De overige toelichtingen op de veranderingen komen samenvattend op het volgende neer: Zoals hierboven al beschreven zet men meer vrijwilligers in om te bezuinigen. Hierbij wordt opgemerkt dat het vinden van vrijwilligers lastig is en dat zij ook niet altijd deskundig genoeg zijn om met de (zware) doelgroep om te gaan. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. De medewerkers staan vaker alleen op de groep, alleen in de spitsuren staat men met 2 profs.dit is sinds Daardoor zijn er meer stressmomenten als bijvoorbeeld een bewoner naar toilet moet, of iemand meer aandacht nodig heeft. Vrijwilligers worden ingezet voor koffie en hulp bij de maaltijd, maar werken nu meer mee met activiteiten, zijn hier soms niet voor toegerust. De activiteit valt stil en moet opnieuw opgestart worden, sfeer is daardoor minder en onrustiger. Ik maak me zorgen om verlies van kwaliteit, zeker als straks de herindicaties plaats gaan vinden. 7

8 Samenwerking met andere partijen waarmee vooral casemanagers en wijkteams worden genoemd, maar ook welzijnsorganisaties, GGZ en andere zorginstellingen. Heteregone/samengestelde groepen zoals PG en somatiek. Meer aandacht voor mantelzorgers in het betrekken bij de dagelijkse gang van zaken, maar ook in ondersteuning We nodigen ze uit om aan activiteiten deel te nemen en hebben meer oog voor overbelasting. Verandering in vervoer van en naar de dagactiviteiten. Sommige aanbieders zeggen dat het nu niet meer door de gemeente wordt betaald en er geen vervanging is geregeld. Anderen zeggen dat ze andere opties aan het overwegen zijn, bijvoorbeeld seniorentaxi. Uitgangspunt is mensen zo nabij mogelijk in hun leefomgeving een plaats te bieden in de dagopvang. Daarnaast willen we in de nabije toekomst (2015 is een overgangsjaar) het gesprek met de cliënt aangaan m.b.t. vervoer; kunnen zij het zelf regelen of doen wij dat en welke kosten staan daar dan tegenover? 3. Veranderingen in dagactiviteiten volgens gemeenten 3.1. Veranderingen in aanbod en omvang Aan de gemeenten, meestal beleidsambtenaren (zorg, welzijn, Wmo), is gevraagd of er sinds 2015 wijzigingen zijn in het aanbod en omvang van de dagactiviteiten voor mensen met dementie. Zoals onderstaande tabel laat zien, meldt bijna de helft veranderingen begin Een derde geeft aan dat er nog geen veranderingen zijn. Tabel 3: Veranderingen dagactiviteiten (n=25) Veranderingen % Aantal Ja 44% 11 Nog niet 32% 8 Nee 24% 6 8

9 3.2. Aard van de veranderingen In onderstaande tabel staan de veranderingen die de betreffende medewerkers van de gemeenten melden; gerangschikt van meest naar minst genoemd Tabel 4: Aard veranderingen dagactiviteiten Veranderingen Aantal Meer aandacht voor begeleiding mantelzorgers 7 Samenwerking met andere partijen 7 Meer vrijwilligers 6 Vernieuwd aanbod activiteiten 5 Heterogene groepen (bijvoorbeeld mensen met dementie en verstandelijke beperking bij elkaar) 5 Meer inzet mantelzorgers 3 Verhuizing locatie(s) van dagopvang 2 Fusie van locatie(s) van dagopvang 2 Geen vervoer van en naar dagopvang 2 Sluiting locaties(s) van dagopvang 1 Opening nieuwe locatie(s) 1 Minder professionals 1 Andere professionals 1 Grotere groepen 1 Kleinere groepen 1 Minder verwijzing naar dagopvang 1 Ander vervoer van en naar dagopvang 1 Frequentie: minder (lang) open 0 Meer verwijzing naar dagopvang 0 De gemeenten noemen het meest dat er meer aandacht is voor begeleiding van mantelzorgers en meer samenwerking met andere partijen. Ook de inzet meer vrijwilligers wordt relatief veel genoemd evenals een vernieuwd aanbod aan activiteiten en heteregone groepen. De overige aspecten worden nauwelijks of (nog) niet waargenomen door de betreffende gemeenten Toelichtingen veranderingen In de toelichting op de veranderingen geven veel gemeenten aan dat alles nog in de kinderschoenen staat en de echte veranderingen wat betreft dagactiviteiten en de gevolgen ervan in de loop van 2015 zullen moeten blijken, vooral als mensen opnieuw geindiceerd worden. In het overgangsjaar 2015 heeft een aantal gemeenten er dan ook nadrukkelijk voor gekozen om alles bij het oude te laten. Enkele gemeenten geven aan de keukentafelgesprekken af te wachten, wanneer de behoefte aan dagactiviteiten duidelijk is. Desalniettemin zijn er zeker al veranderingen gaande, volgens deze peiling in 44% van de onderzochte gemeenten (zie tabel 3). Deze gemeente gaat voor een zachte landing en in de loop van 2015 zal pas duidelijk worden wat de gevolgen zijn. De veranderingen in de dagactiviteiten die nu al worden genoemd, hebben vooral vaak te maken met bezuinigingen: de aanbieders krijgen minder budget om de dagactiviteiten aan te bieden. Zo heeft een gemeente zich gebaseerd op het volume van 2013 plus een korting van 11,4%. Deze bezuinigingen leidt bij de aanbieders van dagactiviteiten tot de inzet van minder professionals, meer vrijwilligers, dagactiviteiten dichtbij huis en bezuiniging op vervoer. Het inkoopbeleid heeft wel zijn effect. Er wordt meer ingekocht dichterbij want de vervoersvergoeding is lager en ook de vergoeding voor de dagbesteding is lager. 9

10 De gemeente werkt met dezelfde aanbieders als in Deze worden geacht dezelfde zorg te leveren maar dan wel met een korting van 15%. Enkele gemeenten geven echter aan dat er juist wordt uitgebreid op de dagactiviteiten wat betreft dagen en professionals. We hebben vanaf 2015 het aanbod van dagbesteding uitgebreid van 4 naar 6 dagdelen. Een andere verschuiving die nog wordt genoemd is het inrichten van nieuwe, laagdrempelige vormen van dagactiviteiten dichtbij huis waar geen indicatie voor nodig is en vooral bedoeld is voor mensen met beginnende dementie. We zoeken vernieuwing en uitbreiding van het aanbod vooral in meer informele dagactiviteiten in de nabije leefomgeving. Zo zijn er al enkele huiskamerprojecten gestart, waarbij vitale ouderen zich inzetten om de wat kwetsbaardere ouderen (soms ook licht dementerend) te ondersteunen. De overige toelichtingen op de veranderingen komen samenvattend op het volgende neer: Samenwerking met andere partijen waarmee vooral casemanagers en wijkteams worden genoemd. Meer aandacht voor begeleiding mantelzorgers Dat is een gemeentelijke taak. Dit wordt in het overleg met het Dorpsteam (wijkverpleegkundige) besproken. 4. Veranderingen in dagactiviteiten volgens mantelzorgers 4.1. Bezoeken dagactiviteiten Aan de mantelzorgers die voor iemand zorgen die thuis woont, is gevraagd of deze persoon met dementie een vorm van dagactiviteiten bezoekt. Bijna de helft gaat naar dagactiveiten, zoals in onderstaande tabel staat. Tabel 5: bezoeken dagactiviteiten (n=461) Bezoek % Aantal Ja 46% 213 Niet meer 5% 25 Nee 47% Veranderingen in aanbod en omvang Aan de mantelzorgers waarvan de naaste met dementie een vorm van dagactiviteiten bezoekt, is gevraagd of zij veranderingen in de aard en omvang hebben ervaren. Slechts een klein deel, 15%, noemt veranderingen. Een derde zegt het niet te weten, en de helft zegt dat er (nog) geen veranderingen hebben plaatsgevonden in de dagactiviteiten. Tabel 6: veranderingen dagactiviteiten (n=213) Veranderingen % Aantal Ja 15% 33 Weet ik niet 36% 76 Nee 49%

11 4.3. Aard van de veranderingen In onderstaande tabel staan de veranderingen die de mantelzorgers melden; gerangschikt van meest naar minst genoemd. Het merendeel noemt meerdere veranderingen. Tabel 7: Aard veranderingen dagactiviteiten Veranderingen Het is duurder geworden; een hogere eigen bijdrage 13 Er werken minder beroepskrachten 11 De groepen zijn groter geworden 7 Er werken meer vrijwilligers 7 Geen vervoer van en naar dagactiviteiten 5 Ze verwachten meer inzet van mij als mantelzorger 4 Het aanbod aan activiteiten is vernieuwd 4 Locatie is verhuisd/gaat verhuizen 3 Locatie(s) gaan fuseren 3 Locatie is gesloten/gaat sluiten 2 Er zijn groepen samengevoegd (bijvoorbeeld mensen met dementie en verstandelijke beperking bij elkaar) 2 De groepen zijn kleiner geworden 1 Er is meer aandacht voor begeleiding van mantelzorgers 1 Aantal De mantelzorgers noemen het meest dat de dagactiviteiten duurder zijn geworden. Ook het werken met minder beroepskrachten wordt relatief vaak genoemd. Tevens zegt een deel van de mantelzorgers dat er meer vrijwilligers zijn gaan werken, groepen groter zijn geworden en er geen vervoer is van en naar de dagopvang Gevolgen veranderingen voor de mantelzorgers Aan de mantelzorgers die veranderingen hebben gemerkt wat betreft de dagactiviteiten, is gevraagd welk effect dit heeft op henzelf en/of hun naaste met dementie. Zoals in de vorige tabel is te zien, melden de meeste mantelzorgers dat dagactiviteiten duurder zijn geworden. Als gevolg daarvan geven de meeste mantelzorgers aan dat hun naaste met dementie daardoor minder naar de dagbesteding gaat. Een halvering van dagen of dagdelen wordt genoemd met meer belasting voor de mantelzorger als gevolg. Tevens levert het wegvallen van vervoer problemen op voor de bezoekers van de dagbesteding en de mantelzorgers. Het vervoer wordt nu vaak door mantelzorgers zelf gedaan of vrijwilligers en dit gaat niet altijd naar tevredenheid. Zo levert de verandering van vervoerder verwarring op voor de naasten met dementie en kost het de mantelzorger tijd en energie. Ook wordt er soms voor gekozen om dit per taxi te regelen, wat op zijn beurt weer zorgt voor hogere kosten. Doordat de taxi niet meer wordt vergoed door de ziektekostenverzekering gaat mijn man nog maar 2 dagen in de week ipv 4 dagen. Hij moet nu opgehaald worden door een busje en zit nu 3 uur per dag daar in, vanwege de eigen bijdrage van 10 euro per dag werd dit allemaal te duur en te veel in het busje. Vandaar terug gebracht naar 2 dagen. Hierdoor merk ik dat ik toch overbelast raak ook omdat mijn man dementie met Lewy body heeft en s nachts ook erg in de weer is. Meer belasting en kans dat ik mijn werk opzeg omdat het niet haalbaar is erbij te werken. Inkomensdaling. 11

12 De andere gevolgen van de veranderingen komen samengevat op het volgende neer: De naaste met dementie gaat naar een andere locatie en moet daardoor opnieuw wennen of voelt zich niet thuis op deze nieuwe locatie. Door het wegvallen van professionals vallen er vertrouwde gezichten weg en is er minder aandacht en tijd voor hun naaste met dementie. De vrijwilligers hebben meer verantwoordelijkheid en de beroepskrachten hebben meer taken en minder tijd voor begeleiding. 12

Inventarisatie dagactiviteiten eind 2015

Inventarisatie dagactiviteiten eind 2015 Inventarisatie dagactiviteiten eind 2015 Mantelzorgers, aanbieders en gemeenten over veranderingen dagactiviteiten dementie Maart 2016 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Inhoudsopgave Samenvatting en

Nadere informatie

Dementiemonitor Veranderingen in de zorg Q1

Dementiemonitor Veranderingen in de zorg Q1 Dementiemonitor Veranderingen in de zorg Q1 Mantelzorgers over ervaringen met de dementiezorg en veranderingen begin 2015 April 2015 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Julie Meerveld (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013

Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013 Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013 Gebruik Volgens de laatste cijfers van het CIZ (peildatum 1 januari 2013) maken 12.590 mensen met dementie gebruik

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Dementiemonitor Veranderingen in de zorg Q4

Dementiemonitor Veranderingen in de zorg Q4 Dementiemonitor Veranderingen in de zorg Q4 Mantelzorgers over ervaringen met de dementiezorg en veranderingen eind 2015 Mei 2016 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Vragen stand van zaken dagactiviteiten begin 2015

Vragen stand van zaken dagactiviteiten begin 2015 Vragen stand van zaken dagactiviteiten begin 2015 In uw gesprekken met de dagopvang en de gemeente kunt u deze vragen ernaast houden. Op pagina 1 t/m 4 kunt u uw aantekeningen over de gesprekken met de

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven.

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven. Dementie Leven met dementie Wat Evean voor u kan betekenen Evean. Midden in het leven. Dementie? Evean helpt u met alle zorg en aandacht Bij dementie verandert er veel in het leven. Niet alleen voor uzelf

Nadere informatie

Netwerkindicatoren Dementie 2016

Netwerkindicatoren Dementie 2016 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Individuele rapportage: Netwerk Dementie regio Haaglanden versie 2, februari 2017 Samen sterk: Goed voorbeeld doet goed volgen! 1 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Vilans

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

Dementiemonitor Veranderingen in de Zorg 2015 Plan van Aanpak

Dementiemonitor Veranderingen in de Zorg 2015 Plan van Aanpak Dementiemonitor Veranderingen in de Zorg 2015 Plan van Aanpak Februari 2015 Wendy Werkman w.werkman@alzheimer-nederland.nl 06-57590260 Alzheimer Nederland 1. Inleiding Per 2015 vinden er nogal wat veranderingen

Nadere informatie

Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem

Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem Franka Meiland Els Paap To Vermoolen Info: fj.meiland@vumc.nl; e.paap@sintjacob.nl Quality of Care EMGO Institute for Health and

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg

29 november 2014. Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Onderzoek: Veranderingen in de zorg en mantelzorg Veranderingen in de zorg en mantelzorg 29 november 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000

Nadere informatie

Effect veranderingen zorg in 2015

Effect veranderingen zorg in 2015 Effect veranderingen zorg in 2015 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Langdurige zorg Donderdag 4 juni 2015 Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven Maatregelen Weet u het nog? Invoering

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 De nieuwe Wmo Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat

Nadere informatie

Links op de foto mijn moeder, Greet van. Woudenberg-Brink met haar man, kinderen en. kleinkinderen tijdens een laatste vakantie op

Links op de foto mijn moeder, Greet van. Woudenberg-Brink met haar man, kinderen en. kleinkinderen tijdens een laatste vakantie op Kwaliteit van leven en hoogwaardige kwaliteit van zorg voor mensen met dementie: dat is voor Alzheimer Nederland een belangrijke drijfveer. Zeker nu de hervormingen in de langdurige zorg aan de orde van

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Het Zonnelied Ammerzoden

Het Zonnelied Ammerzoden Het Zonnelied Ammerzoden Acute zorg Bij Bij een noodgeval bent u met één druk op op de de alarmknop verzekerd van snelle hulp. U kunt deze service ontvangen als aanvulling op op uw bestaande zorg of of

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Waardering mantelzorg

Waardering mantelzorg Waardering mantelzorg Rapportage peiling oktober 2014 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Achtergrond en vraagstelling 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Wmo-adviesraad Oegstgeest p/a Gemeentehuis Postbus BG Oegstgeest E: Datum: 29 januari 2016

Wmo-adviesraad Oegstgeest p/a Gemeentehuis Postbus BG Oegstgeest E: Datum: 29 januari 2016 Wmo-adviesraad Oegstgeest p/a Gemeentehuis Postbus 1270 2340BG Oegstgeest E: wmoadviesraad@oegstgeest.nl Datum: 29 januari 2016 Betreft: Advies Vervangende zorg of respijtzorg Geacht College, In de Wmo

Nadere informatie

Algemene informatie. Goede zorg die vertrouwd voelt. Wonen in Mariahof en Scholtenhof. De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen

Algemene informatie. Goede zorg die vertrouwd voelt. Wonen in Mariahof en Scholtenhof. De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen Wonen in Mariahof en Scholtenhof De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen ThuisZorg en plusdiensten Algemene informatie Goede zorg die vertrouwd voelt 1 2 Inhoud Goede zorg die vertrouwd voelt 5 1.

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

De boer op met mensen met dementie. Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Caroline Baan RIVM 18 september

De boer op met mensen met dementie. Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Caroline Baan RIVM 18 september De boer op met mensen met dementie Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Caroline Baan RIVM 18 september Programma workshop Jasper Kimenai Inleiding Voorwaarden voor het verlenen van cliëntgerichte, goede

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Welkom bij het online seminar. Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf. Om 19:00 begint het online seminar automatisch

Welkom bij het online seminar. Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf. Om 19:00 begint het online seminar automatisch Welkom bij het online seminar Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf Om 19:00 begint het online seminar automatisch De deskundigen van vanavond zijn Annemarie Schouten Trainer Martha Flora Hippocampus

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Inleiding In april 2016 vroegen we leden van PGGM&CO naar hun ervaringen met huishoudelijke hulp. En hoe zij de toekomst van de huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Welkom bij Zonnehuis Thuis

Welkom bij Zonnehuis Thuis Thuiszorg Welkom bij Zonnehuis Thuis Zonnehuis Thuis is een onderdeel van Zonnehuisgroep Vlaardingen. Als Vlaardingse organisatie zijn we thuis in de wijk en staan we dicht bij onze cliënten. Vanuit verschillende

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename?

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Netwerk Sociaal Domein/Wmo Oosterschelderegio Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Nadere analyse maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding Onderzoeksvraag In de periode 2015-2016 zien we

Nadere informatie

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven Wonen, welzijn en zorg ViVa! Zorggroep is er voor u ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Voor uzelf, uw partner of ouders wilt u deskundige en persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

De deur staat voor u open

De deur staat voor u open Dagbesteding De Schutse De deur staat voor u open Zinvol en gestructureerd dagprogramma Heeft u behoefte aan een zinvolle dagbesteding? Dagbesteding bij Woonzorgcentrum De Schutse in Amsterdam-Slotervaart

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : 2014-4 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Samenwerking in de eerste lijn voor patiënten met dementie 23 mei 2013 Drs. J. Meerveld Manager Belangenbehartiging en zorgvernieuwing, Alzheimer Nederland

Nadere informatie

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jeugdhulp Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jij bent jonger dan 18. Jouw zorg valt onder de zorg van de Jeugdwet. Je krijgt begeleiding van Frion. Frion heeft een contract

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis. Uw zorgcentrum aan huis

Volledig Pakket Thuis. Uw zorgcentrum aan huis Volledig Pakket Thuis Uw zorgcentrum aan huis Inhoudsopgave Afkortingenlijst en begrippen... 4 Volledig Pakket Thuis... 5 Uw zorg in bekende handen... 6 Net even anders dan in het zorgcentrum... 7 Eigen

Nadere informatie

Welkom bij Zonnehuis Thuis

Welkom bij Zonnehuis Thuis Uw zorg thuis Welkom bij Zonnehuis Thuis Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Echter soms is (tijdelijk) hulp van buitenaf nodig. Daarom is Zonnehuis Thuis er. Als onderdeel van Zonnehuisgroep

Nadere informatie

Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond.

Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond. Ouderavond 15 maart, georganiseerd door OlmenEs. Rob de Breij opent de avond. Wettelijke vertegenwoordiging, Zandroos, Vertrouwenspersonen en Regelgeving in de zorg zijn de onderwerpen van vanavond. Bridie

Nadere informatie

ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Inleiding. Onderzochte groep

ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Inleiding. Onderzochte groep ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Onder kabinet Rutte 11 wordt een omslag in de langdurige zorg in gang gezet. Onderdeel hiervan is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de ondersteuning van

Nadere informatie