DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE"

Transcriptie

1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft : - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, wat betreft de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode. - Definitieve goedkeuring na advies van Minaraad, SERV en VREG en de afdeling Wetgeving van de Raad van State. 1. Inleiding Op 24 september 2010 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, wat betreft de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode (VR/2010/24.09/DOC.0871BIS en VR/2010/24.09/DOC.0871/1). De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, werd ermee gelast over voornoemd voorontwerp van besluit het advies in te winnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Mina-raad), de VREG en de Raad van State met verzoek hun advies mee te delen binnen een termijn van 30 dagen. De SERV verleende haar advies op 20 oktober De Raad van State leverde haar advies op 19 oktober De VREG leverde haar advies op 29 oktober Vanwege de Mina-raad werd geen advies ontvangen. 2. Advies SERV van 20 oktober 2010 (bijlage 2) De SERV apprecieert de intentie om snel een oplossing uit te werken voor gezinnen die in de komende winter zonder aardgaslevering dreigen te vallen. De raad ziet de voorgestelde regeling als een nood oplossing op korte termijn om de komende winterperiode te 1

2 overbruggen. De SERV formuleert een aantal suggesties om de effectiviteit en de efficiëntie van de voorgestelde regeling te verbeteren. De reactie op het advies van de SERV wordt beperkt tot te opmerkingen die betrekking hebben op het voorontwerp van besluit dat voor advies werd voorgelegd. De SERV vindt het een goede zaak dat naast de knipperlichtprocedure van de distributienetbeheerders klanten ook zelf om een sociaal onderzoek kunnen vragen en dringt aan om hierover duidelijk te communiceren zodat klanten die in aanmerking komen voor de minimumlevering van aardgas goed op de hoogte zijn. Tegelijk merkt de raad op dat het op de hoogte zijn van de regeling nog geen garantie is dat het OCMW de voorgestelde regeling ook zal toepassen. De regeling is immers facultatief. Dit maakt dat in klanten die aanspraak zouden kunnen maken op de minimumlevering van aardgas hun recht mislopen omdat het OCMW in hun gemeente de regeling niet toepast. Er moet dus gestreefd worden naar een toepassing door alle OCMW s. Met de aardgasnetbeheerders worden afspraken gemaakt via welke kanalen de afnemers van aardgas ingelicht zullen worden over de manier waarop de minimale levering van aardgas aangevraagd kan worden. Afnemers waarvan vermoed wordt dat ze zonder aardgaslevering dreigen te vallen, zullen door de aardgasnetbeheerders zelf gecontacteerd worden (via de knipperlichtprocedure ). Het staat de OCMW s vrij om al dan niet gebruik te maken van dit instrument. Uiteraard blijven zij beschikken over bestaande methodieken en tegemoetkomingen en de middelen uit het federale Energiefonds om tussen te komen in dossiers van huishoudelijke afnemers die kampen met energiearmoede. Recent overleg met de VVSG doet echter vermoeden dat quasi alle OCMW s het instrument zullen benutten. De vooropgestelde periode voor het sociaal vooronderzoek bedraagt 7 kalenderdagen. De SERV heeft vragen bij de haalbaarheid van deze termijn die duidelijk korter is dan de wettelijk voorziene termijn voor een sociaal onderzoek (30 dagen). De aanvankelijk voorgestelde termijn, ingegeven door dringende nood aan een oplossing wanneer afsluiting dreigt, is inderdaad heel wat korter dan de gangbare termijn (van 30 dagen) waarbinnen volgens de OCMW-regelgeving tegemoet gekomen wordt aan hulpvragen. Aangezien het gaat om een vorm van maatschappelijke dienstverlening op basis van behoefte, dient aan de toekenning een sociaal onderzoek vooraf te gaan (art. 60 OCMW-wet). Wanneer het gaat om nieuwe cliënten zal een termijn van 7 dagen vaak niet haalbaar zijn. De termijn voor een OCMW-beslissing ligt voor alle vormen van maatschappelijke dienstverlening wettelijk op 30 dagen. Het besluit werd op dit punt aangepast. De minimumlevering wordt beperkt tot de periode van 1 december tot 1 maart. De SERV erkent dat de problematiek dan het meest acuut is. Dit zijn immers de koudste maanden tijdens de welke de gasfactuur het hoogst oploopt. Toch is deze periode vrij kort. De regeling heeft als doel te vermijden dat mensen die zich met aardgas verwarmen, in de kou komen te zitten. Volgens verbruiksgegevens verbruiken afnemers van aardgas tijdens de koudste maanden december tot en met januari 45% van het jaarverbruik. Weliswaar kunnen ook de aangrenzende periodes uitzonderlijk koud zijn. In dat geval heeft de minister, bevoegd voor energiebeleid, de mogelijkheid de winterperiode te verruimen. De afgelopen jaren werd van deze optie meermaals gebruik gemaakt. De SERV onderstreept het belang van het opladen van de budgetmeterkaart buiten de wintermaanden. Het opladen van de aardgasbudgetmeterkaart op periodieke basis (bijvoorbeeld maandelijks met een minimumbedrag) kan immers vermijden dat gezinnen in de winter over onvoldoende budget beschikken om hun kaart op te laden. Vanuit deze 2

3 optiek dringt de SERV erop aan om de knipperlichtprocedure niet alleen toe te passen van november tot maart, maar heel het jaar door. Het buiten de winterperiode voorzien in een reserve aan middelen om in de winter voldoende aardgas te kunnen verbruiken via de budgetmeter is van cruciaal belang om niet telkens in dezelfde problematiek te belanden. Het is echter minder aangewezen om buiten de voorziene periode wekelijks een lijst over te maken aan het OCMW. Niet alle afnemers die niet opladen buiten de winter, hebben in de winter problemen om voldoende op te laden. Het in contact treden met al deze mensen zou administratief belastend én in al te veel gevallen overbodig zijn. Het lijkt opportuner om met de mensen voor wie het OCMW tijdens de winterperiode tussenkomt, ook buiten de winterperiode in contact te blijven, bijvoorbeeld via het maken van afspraken rond budgetbeheer of opladen buiten de winterperiode. Gerechtigden op de sociale minimumlevering aardgas zullen hiervoor maximaal 30 % zelf moeten bijdragen. Er is dus een zekere mate van responsabilisering. De SERV onderschrijft het principe van een (gedeeltelijke) responsabilisering, maar mist de motivering waarom precies gekozen is voor 30% - 70%. Andere mogelijkheden (bv , 50-50, ) werden niet onderzocht. Evenmin werd in de RIA de mogelijkheid onderzocht van een volledige terugbetaling, waarbij bv. de netbeheerders of de OCMW s tijdens de wintermaanden een prefinanciering doen a rato van een vooropgestelde minimumlevering. De regeling sluit andere mogelijkheden niet uit. Ze voorziet dat het OCMW maximaal 70% van de kost van het volgens de regeling toegekende aardgas kan terugvorderen bij de netbeheerder. Het OCMW kan dus ook beslissen om van de kost voor de minimale levering van aardgas minder dan 70% terug te vorderen bij de netbeheerder en meer dan 30% bij de afnemer. Bovendien staat het elk OCMW vrij om bovenop de minimale levering extra tussenkomsten te voorzien als het dat aangewezen acht. Bij de berekening van de budgettaire impact gaat de Vlaamse Regering uit van een minimumgaslevering tegen het sociale maximumtarief. Voor beschermde klanten is dit logisch. Voor niet beschermde klanten is dit minder evident. Niet alle gerechtigden op de minimumlevering hebben het statuut van beschermde klant. Voor de gaslevering door de netbeheerder betalen de niet beschermde klanten het gemiddelde markttarief zoals door de CREG bepaald. Dit is aanzienlijk hoger dan het sociale maximumtarief. De SERV heeft in dit verband twee bemerkingen. Ten eerste is de kostprijsraming een onderschatting omdat alleen rekening wordt gehouden met het sociale maximumtarief. Ten tweede stelt de SERV vast dat het financieel voordeel van niet-beschermde klanten groter is dan dat van beschermde klanten, omdat zij normaal gezien een veel hoger tarief zouden moeten betalen zonder minimale gaslevering. Het klopt dat lang niet alle gerechtigden op de minimumlevering aardgas beschermde klanten zullen zijn en dat de niet-beschermde klanten een hoger tarief betalen. De berekening van de budgettaire impact hield echter rekening met een eerder hoog jaarverbruik. Recente verbruikscijfers van afnemers die via de netbeheerders aardgas geleverd krijgen, leren dat het jaarverbruik eerder rond de kwh schommelt waardoor het verbruik in de wintermaanden zich eerder rond de kwh zal situeren. Bovendien zullen er wellicht heel wat mensen slechts gedurende een deel van de winterperiode beroep moeten doen op de regeling. De vaststelling dat het financieel voordeel van nietbeschermde klanten groter is dan dat van beschermde klanten klopt niet. De toegekende hoeveelheid aardgas zal immers afhankelijk van het profiel van de afnemer (beschermd of niet-beschermd) worden omgerekend in een oplaadbedrag volgens het per afnemer toepasselijke tarief (tarief netbeheerder of sociale maximumprijs). 3

4 3. Advies VREG van 29 oktober 2010 (bijlage 3) Het VREG-advies bevat algemene beschouwingen en een artikelsgewijze bespreking. Algemene beschouwingen. De VREG stelt dat het voorgestelde mechanisme ongetwijfeld belangrijke implicaties op de hoogte van de distributienettarieven heeft omdat de netbeheerder maximaal 70% van de minimumlevering op zich zal nemen en zal verrekenen in de nettarieven voor aardgas. Het lijkt de VREG nodig dat er nauw wordt toegezien op de tarifaire gevolgen van de maatregel. De VREG is voorstander om voor de meest kwetsbare groep specifieke maatregelen inzake energie te voorzien. De VREG merkt op dat bepaalde categorieën echter niet kunnen genieten van de voorgestelde maatregel: - huishoudelijke afnemers die effectief afgesloten zijn voor aardgas, hetzij fysisch, hetzij via een oplaadblokkade, kunnen niet meer opladen en kunnen dus niet genieten van dit systeem. Echter, zij kunnen eerst een aanvraag tot heraansluiting indienen bij de Lokale Adviescommissie (LAC) en bij positief advies tot heraansluiting mits plaatsing van een aardgasbudgetmeter wel genieten van deze regeling. - huishoudelijke afnemers waar het om technische redenen niet mogelijk is om een budgetmeter te plaatsen: zij worden op volle vermogen beleverd door de netbeheerder. Dit verbruik wordt hen volledig aangerekend. Indien zij onvoldoende middelen hebben om dit verbruik te betalen, resulteert dit in schulden en mogelijk in een vraag tot afsluiting. Zij kunnen geen beroep doen op de nieuwe regeling waarbij een deel van het verbruik gratis ter beschikking wordt gesteld. Het OCMW kan hen eventueel wel met algemene middelen ondersteunen om hun aardgasrekeningen te betalen of schulden af te lossen om een afsluiting te voorkomen. - huishoudelijke afnemers die klant zijn bij de netbeheerder zonder budgetmeter: zij hebben in principe nog geen schulden opgebouwd bij de netbeheerder en kunnen op volle vermogen verbruiken. Van zodra ze schulden opbouwen, wordt binnen een bepaalde termijn bij hen een budgetmeter geplaatst waarna ze kunnen genieten van de regeling. Misbruik in de zin dat gezinnen hun facturen niet betalen om een aardgasbudgetmeter te krijgen en daarna te kunnen genieten van een gedeelte gratis aardgas, kan (deels) opgevangen worden door het sociaal onderzoek van het OCMW. - De VREG wijst er op dat ook voor gezinnen die met stookolie verwarmen er geen dergelijk recht op minimale verwarming (meer) bestaat. Wat dit laatste betreft, dient vermeld te worden dat er voor deze groep beroep kan worden gedaan op het sociaal stookoliefonds. De regeling benadeelt volgens de VREG in zekere zin ook de afnemers die de voorbije zomer wel een aantal opladingen voor aardgas deden. In die zin wordt het opladen van de budgetmeter in de zomer niet echt aangemoedigd, al kan het OCMW terzake wel voorwaarden opleggen aan de afnemer. Bovendien is de minimumlevering niet bedoeld om onbeperkt gasverbruik te hebben, wel om een minimum aan comfort te bieden. Artikelsgewijze bespreking. 4

5 Artikel 1 Art. 29/1: Het lijkt de VREG raadzaam om niet te wachten tot de winterperiode zelf maar al vroeger aan te kloppen bij het OCMW zodat het onderzoek bedoeld in art.29/2 al kan gebeuren. De regeling heeft inderdaad de bedoeling om proactief te vermijden dat mensen volledig zonder aardgaslevering vallen. Het artikel werd aangepast zodat de huishoudelijke afnemer zich op elk moment tot het OCMW kan wenden. Art.29/2: Als een OCMW in het systeem stapt, wil dat niet zeggen dat automatisch aan elke vraag van de klant voldaan wordt. Het OCMW kan geval per geval op basis van het sociaal vooronderzoek beslissen om al dan niet een minimale levering toe te kennen. Dit kan eventueel verduidelijkt worden in de tekst. Het artikel werd in deze zin aangepast met het oog op deze verduidelijking. De termijn van 7 dagen binnen welke het sociaal vooronderzoek moet gebeuren is kort. Anderzijds gaat het om een acuut probleem en een dringende hulpvraag. In het algemeen hanteren OCMW s een termijn van 30 dagen om een formele beslissing te nemen met betrekking tot een vraag tot hulp. Dringende steun kan dan al wel worden verstrekt door het toekennen van voorschotten op de financiële hulp. Deze voorschotten worden nadien verrekend. De aanvankelijk vermelde termijn van 7 dagen is uit het artikel geschrapt. In dit artikel worden een aantal parameters waar minstens rekening gehouden moet worden in de indicatieve tabel voorgesteld. Deze parameters liggen nog niet vast. De VREG stelt daarom voor om de betreffende passage in de tekst te herformuleren naar: Daarbij kunnen volgende parameters in rekening gebracht worden: het type woning, het aantal bewoners, het aardgasverbruik. zodat de Vlaamse minister voor het energiebeleid vrij is om te bepalen welke parameters relevant zijn voor de opmaak van de indicatieve tabel. De VREG stelt zich de vraag of bijvoorbeeld het aantal bewoners echt relevant is. De oppervlakte en het energiepeil van de woning zijn relevanter maar zeker over dit laatste aspect zijn weinig gegevens beschikbaar. Het al dan niet verwarmen van de woning met aardgas is zeker relevant om de minimale hoeveelheid te bepalen. De tabel mag ook niet te ingewikkeld zijn en moet hanteerbaar zijn door OCMW-medewerkers. De indicatieve tabel vermeldt hoeveelheden in kwh maar bij de effectieve vertaling naar oplaadbedragen moet rekening gehouden worden met het feit of de afnemer al dan niet recht heeft op de sociale maximumprijs. Het OCMW is hier echter niet altijd van op de hoogte. De netbeheerders weten dit wel, zij het soms met vertraging. Zij zouden bij de lijst van klanten die niet opladen kunnen toevoegen of het al dan niet om een beschermde afnemer gaat, doch dit is privacygevoelig. Daarom moet deze vraag aan de klanten zelf gesteld worden bij de contactname. Het artikel is aangepast in de zin dat de tabel de minimale levering in kwh uitdrukt in de kost van de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer per veertien kalenderdagen nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning. Deze kost zal in de door de minister van energie samen te stellen tabel per afnemer rekening houden met het toepasselijk tarief (tarief aardgasnetbeheerder of sociale maximumprijs aardgas. Het klopt inderdaad dat in heel wat gevallen de afnemer zelf zal moeten verklaren al dan niet recht te hebben op de sociale 5

6 maximumprijs. Het OCMW kan echter in de kruispuntbank sociale zekerheid nagaan of dit het geval is. Er wordt enkel gesproken over het aardgasverbruik voor verwarming en voor sanitair warm water, niet over het aardgasverbruik voor koken. De VREG vraagt zich af of dit bewust is. In de versie die voor definitieve goedkeuring wordt voorgelegd, is enkel nog sprake van aardgasverbruik voor verwarming aangezien dit veruit het grootste aandeel in het winterverbruik vertegenwoordigd en er vaak geen alternatieven voorhanden zijn om een woning te verwarmen. Art.29/3: Het artikel doet uitschijnen dat gezinnen die na onderzoek recht hebben op een hoeveelheid aardgas conform het systeem van minimale levering, automatisch recht hebben voor de hele winterperiode. Het artikel werd uitgebreid met de bepaling dat de toekenning van de hoeveelheid aardgas tot maximaal het einde van de winterperiode loopt. Het systeem van minimumlevering verloopt simultaan met het systeem van schuldafbouw via de budgetmeter. Dit betekent dat van de opgeladen bedragen in het kader van de minimumlevering een gedeelte naar schuldafbouw gaat. De VREG is echter van oordeel dat de schuldafbouw best verder loopt. Toch wijst de VREG op een aantal problemen die de combinatie minimumlevering/schuldafbouw met zich meebrengt: - Voor oplaadbedragen boven 50 euro gaat het gedeelte > 50 euro volledig naar de afbouw van schulden opgebouwd door het verbruik van het hulpkrediet waardoor de minimumlevering zijn doel een beetje voorbijschiet. Het kan een oplossing zijn om niet per veertien dagen, maar wel wekelijks een bedrag toe te kennen zodat kleinere bedragen worden opgeladen. - Een klant die aanklopt bij het OCMW voor de minimumlevering, zal meestal ook het hulpkrediet voor aardgas volledig opgebruikt hebben. Dat betekent dat hij eerst de schulden naar aanleiding van het verbruikte hulpkrediet moet aanzuiveren (+/- 70 euro) en zelfs 5 euro positief krediet moet hebben alvorens hij terug kan verbruiken. De eerste oplading moet dus voldoende hoog zijn om te kunnen verbruiken. - Het automatische afbetaalplan van 5 euro per week per energie loopt door, ook als de klant niet oplaadt. Indien de klant geruime tijd niet opgeladen heeft, moeten ook de gemiste betalingen eerst aangezuiverd worden, alvorens effectief terug verbruikt kan worden. Een te onderzoeken piste bestaat er in dat per huishoudelijke afnemer een maximumbedrag aan minimumlevering voor de hele winter wordt vastgesteld en dat het OCMW zelf beslist in welke schijven dit toegekend zal worden. Op die manier kan ook ingespeeld worden op wisselende weersomstandigheden. De door de VREG geschetste problemen zijn niet van die aard dat het artikel werd aangepast. Bovendien is het niet correct dat de naar aanleiding van het verbruikte hulpkrediet ontstane schulden eerst volledig moeten worden aangezuiverd alvorens men terug kan verbruiken. Van zodra een stukje hiervan is aangezuiverd, kan dit deel opnieuw worden verbruikt. Art.29/4: De VREG gaat ervan uit dat de eventuele voorwaarden die verbonden worden aan het verplicht opladen van de budgetmeters in de zomermaanden, enkel slaan op zomeropladingen van de aardgasbudgetmeter en niet op de oplading van de budgetmeter elektriciteit. De VREG stelt voor om dit te verduidelijken. 6

7 De voorgestelde verduidelijking werd opgenomen. Art.29/5: De 70% recuperatie door het OCMW geldt per huishoudelijke afnemer en dus niet voor de globale door het OCMW gemaakte kosten. Dit wordt best verduidelijkt. Het artikel is in deze zin aangepast (geïntegreerd in artikel 29/4). Het artikel stelt dat het percentage dat niet wordt gerecupereerd via de netbeheerder, pas na de winterperiode kan worden teruggevorderd bij de afnemer via een afbetalingsplan. Indien de situatie van de afnemer in de loop van de winter verbetert, bijvoorbeeld omdat hij terug werk vindt, zou dit ook sneller kunnen. Het OCMW is best geplaatst om samen met de klant af te spreken vanaf wanneer deze de schulden kan terug betalen. De bepaling dat de recuperatie enkel na de winterperiode kan gebeuren werd geschrapt uit het artikel 29/4 (waarin het artikel 29/5 uit de vorige versie werd opgenomen). De VREG stelt voor om uitdrukkelijk een tweede alinea toe te voegen aan dit artikel dat stelt dat de recuperatie bij de netbeheerder beschouwd wordt als een sociale openbaredienstverplichting. Voorstel van tekst: "De recuperatie door het OCMW bij de aardgasnetbeheerder van maximaal 70% van de gemaakte kosten, bedoeld in het eerste lid, is een openbaredienstverplichting van de aardgasnetbeheerder zoals bedoeld in artikel , 4 van het Energiedecreet." Het tekstvoorstel is als tweede lid opgenomen in het artikel 29/4 zij het wel met een verwijzing naar het Aardgasdecreet in de plaats van naar het Energiedecreet. De VREG wijst er op dat de maatregel ook bekend moet zijn bij de hulpverlening en bij de doelgroep en verwijst naar Wallonië waar een soortgelijke maatregel in 2008 en 2009 slechts in een beperkt aantal gevallen toegepast werd. Anderzijds mag promotie van de maatregel ook geen aanzuigeffect hebben bij mensen die het niet echt nodig hebben. Om de maatregel te kunnen evalueren zal er volgens de VREG nood zijn aan kwantitatieve gegevens. De VREG stelt daarom voor om artikel 49, 4 van het hoofdstuk VIII Sociale statistieken van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt uit te breiden met volgende statistieken: 4 door de aardgasnetbeheerder, opgesplitst per gemeente en telkens in beschermde en niet-beschermde afnemers: t) het aantal huishoudelijke afnemers waarvoor het OCMW een aanvraag tot recuperatie in het kader van artikel 29 van dit besluit heeft ingediend bij de netbeheerder, opgesplitst naar de categorieën zoals bepaald in de indicatieve tabel op basis van de parameters. u) het gemiddelde bedrag dat aan deze klanten toegekend werd in het kader van artikel 29 van dit besluit v) het gemiddelde bedrag dat door de netbeheerders werd terugbetaald in het kader van artikel 29 van dit besluit Aan het besluit wordt een artikel 2 toegevoegd dat de aardgasnetbeheerders oplegt deze bijkomende kwantitatieve gegevens over te maken aan de VREG. Deze gegevens zullen 7

8 moeten afgeleid kunnen worden uit de rapportering van de OCMW s naar de netbeheerders in functie van de voorgestelde recuperatie. Hierover zullen afspraken worden gemaakt. De VREG grijpt het advies ook aan om de adviezen die haar werden overgemaakt naar aanleiding van diverse besprekingen met de netbeheerders, met de VVSG en met Samenlevingsopbouw rond dit voorstel tot oplossing, in bijlage aan de beleidsmakers te bezorgen. 4. Advies nr /3 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (bijlage 4) De afdeling Wetgeving van de Raad van State verleende op 19 oktober 2010 haar advies nr /3. Het advies gaat als bijlage 4. De levering van aardgas is een decretaal recht. Het ontwerpbesluit strekt ertoe een regeling in te voeren waarbij het OCMW ervoor kan opteren dit recht te garanderen via een systeem van minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter. De Raad van State meent echter dat artikel 57, 4 van de OCMW-wet, naar luid waarvan het OCMW de taken uitvoert die het door de wet, het decreet, de Koning of de Vlaamse Regering zijn toevertrouwd, niet kan worden gelezen dat ze voor de uitvoerende macht een onbegrensde mogelijkheid zou bevatten om gelijk welke taak aan de OCMW s toe te vertrouwen. De Raad meent dat dergelijke taken enkel kunnen worden opgelegd indien de Regering hiertoe over een specifieke rechtsgrond beschikt. De Raad meent dan ook dat voor het opleggen van (vrijwillige) taken aan het OCMW de benodigde rechtsgrond ontbreekt. De nodige rechtsgrond hiertoe kan echter gevonden worden in het samen lezen van artikel 20 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, in samenhang met artikel 57, 4 van de OCMW-wet en artikel 17bis en 17ter van het Aardgasdecreet van 6 juli Op basis van deze bepalingen kan de Vlaamse Regering: - een procedure vaststellen om het recht op een ononderbroken toevoer van aardgas te garanderen; - de afsluiting van de aardgastoevoer in bepaalde periodes beperken of verbieden; - de voorwaarden bepalen tot heraansluiting van de aardgastoevoer. Het advies bevat verder louter een aantal wetgevingstechnische opmerkingen, waarmee tijdens de redactie van het besluit rekening mee werd gehouden. 5. Wijzigingen t.o.v. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - In het nieuw in te voegen artikel 29/1 werd in het ontwerp bepaald dat de huishoudelijke afnemer het OCMW in de winterperiode op de hoogte kan brengen van een gebrek aan middelen om op te laden. Om afnemers die de beoogde problemen al voor de winterperiode zien aankomen, toe te laten het OCMW proactief te verwittigen, werd in de definitieve versie niet langer bepaald dat de afnemer het OCMW enkel tijdens de winterperiode op de hoogte kan brengen. - Om te verduidelijken dat OCMW na het voeren van een sociaal onderzoek geval per geval kan beslissen om al dan niet gebruik te maken van het systeem van de minimale levering van aardgas, wordt in het tweede lid van het nieuw in te voegen artikel 29/2 vooraan in de zin afnemers vervangen door afnemer. - In hetzelfde lid wordt voor wat betreft de termijn waarbinnen het sociaal onderzoek gevoerd dient te worden, de formulering binnen 7 kalenderdagen vervangen door binnen de termijn bepaald in het OCMW-decreet. De termijn voor een beslissing van 8

9 het OCMW ligt voor alle vormen van maatschappelijke dienstverlening wettelijk op 30 dagen (art. 71 OCMW-wet). Als iemand dringend hulp nodig heeft, dan voorziet de wet (art. 58, 2 OCMW-decreet) dat de Voorzitter van het OCMW dringende hulpverlening kan toekennen. Aangezien het de bedoeling is het instrument van de minimale levering van aardgas in te passen in de OCMW-methodieken, werd beslist om voor het sociaal onderzoeken geen kortere termijn dan de bij de OCMW s gangbare te voorzien. - In het derde lid van hetzelfde in te voegen artikel werd verduidelijkt dat zelfs nadat een sociaal onderzoek wijst op een reële problematiek van energiearmoede, het OCMW per afnemer autonoom kan beslissen al dan niet van de regeling gebruik te maken. Verder wordt in de voorliggende versie de hoeveelheid aardgas in de door de minister vast te stellen tabel, niet langer uitgedrukt in kwh maar in een kost in euro. Om de minister de mogelijkheid te bieden die hoeveelheid zo correct mogelijk vast te leggen, worden de in de vorige versie vermelde parameters die minstens in rekening gebracht dienen te worden, geschrapt. - In het nieuw in te voegen artikel 29/3 werd de formulering tot het einde van de winterperiode vervangen door tot maximaal het einde van de winterperiode. Van zodra de situatie van de afnemer ten goede verandert en daardoor de nood aan het voorzien in een minimale levering van aardgas afneemt, kan het OCMW in het kader van de responsabilisering van de afnemer de voorziene opladingen stopzetten. - In het in te voegen artikel 29/3, 3 (in de vorige versie artikel 29/4,3 ), werd budgetmeters vervangen door budgetmeter. Het gaat hier immers enkel om de budgetmeter voor aardgas. Bovendien werd tijdens de zomermaanden vervangen door buiten de winterperiode, gezien enerzijds de zomerperiode niet gedefinieerd is en anderzijds ook opladingen gedurende de andere maanden geenszins uitgesloten moeten worden. - In het in te voegen artikel 29/4 (in de vorige versie artikel 29/5) wordt een tweede lid ingevoegd dat de recuperatie door het OCMW van maximaal 70% van de kosten vastlegt als een openbaredienstverplichting in het kader van het aardgasdecreet. - Er werd een artikel 2 toegevoegd dat de Sociale Statistieken van hoofdstuk VIII van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt uitbreidt met door de aardgasnetbeheerders aan te leveren gegevens rond de in te voeren minimale levering van aardgas. 4. Budgettaire weerslag Er werd aan het ontwerp van besluit geen wijziging aangebracht die een impact heeft op de begroting van de Vlaamse overheid. 5. Impact op de lokale besturen Er werd aan het ontwerp van besluit geen wijziging aangebracht die de eerder beschreven impact op de lokale besturen wijzigt. 6. Impact op het personeelsbestand van de Vlaamse overheid 9

10 Er werd aan het ontwerp van besluit geen wijziging aangebracht die een impact heeft op het personeelsbestand van de Vlaamse overheid. 7. Voorstel van beslissing De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, wat betreft de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode, zoals opgenomen als bijlage 1. Jo VANDEURZEN Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Freya VAN DEN BOSSCHE Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie. 10

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 10059/JS/AO/5567 2

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 10059/JS/AO/5567 2 Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Aan de voorzitter van het OCMW A. De Maeghtlaan 32 1500 HALLE Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

Procedure 2014-201. 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter. 1.

Procedure 2014-201. 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter. 1. Procedure 2014-201 2015 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter 1. Algemeen Met de minimale levering via de aardgasbudgetmeter (artikel

Nadere informatie

2. Principe minimale levering via de OCMW s vergt ook personeelsondersteuning

2. Principe minimale levering via de OCMW s vergt ook personeelsondersteuning VREG Mevrouw Katrien Gielis Economisch toezichthouder marktwerking Graaf de Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20, Bus 19 1000 Brussel 1/6 ons kenmerk ND uw kenmerk - contact nathalie.debast@vvsg.be

Nadere informatie

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter Minimale levering via de aardgasbudgetmeter tijdens de winter Wie doet beter? De budgetmeter aardgas biedt, in tegenstelling tot de minimale levering van 10 ampère via de budgetmeter voor elektriciteit,

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter

Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter Advies aan de VREG over het systeem van schuldafbouw in de budgetmeter 1. Ter inleiding In onze Westerse samenleving is een leven zonder elektriciteit- en gasvoorziening een schending van de menselijke

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit Brussel, 10 oktober 2003 101003_Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit Advies ontwerpbesluit gratis elektriciteit Inhoud Inhoud... 2 1. Situering van de adviesvraag... 3 2. Krachtlijnen van het advies...

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20, Vlaamse Regering Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen

Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Bijlage 2: Eerste Hulp Bij Energieproblemen Energie iedereen heeft er mee te maken. De vrijgemaakte energiemarkt is complex. Hulpverleners en welzijnswerker worden geconfronteerd met energieproblemen en

Nadere informatie

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

Geef hier uw zoekterm in. Prijs berekenen. Klant worden. Houtbriketten of pellets. Ebem Cultuurt. Dropprocedure. Stap 1: herinneringsbrief

Geef hier uw zoekterm in. Prijs berekenen. Klant worden. Houtbriketten of pellets. Ebem Cultuurt. Dropprocedure. Stap 1: herinneringsbrief Geef hier uw zoekterm in Home Prijs berekenen Klant worden Houtbriketten of pellets Ebem Cultuurt Dropprocedure Stap 1: herinneringsbrief U hebt uw factuur niet op tijd betaald en daarom hebt u deze herinneringsbrief

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Advies. LAC-procedure water. Brussel, 28 januari SERV_ADV_ _LAC water.docx

Advies. LAC-procedure water. Brussel, 28 januari SERV_ADV_ _LAC water.docx Advies LAC-procedure water Brussel, 28 januari 2013 SERV_ADV_20130128_LAC water.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217 70 08 info@serv.be

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Advies. Schuldafbouw via budgetmeters elektriciteit en aardgas. Brussel, 15 september SERV_ADV_ _besluit_schuldafbouw

Advies. Schuldafbouw via budgetmeters elektriciteit en aardgas. Brussel, 15 september SERV_ADV_ _besluit_schuldafbouw Advies Schuldafbouw via budgetmeters elektriciteit en aardgas Brussel, 15 september 2010 SERV_ADV_20100915_besluit_schuldafbouw Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32

Nadere informatie

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken.

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Managementsamenvatting Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken Doorheen heel 2016 zullen

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Procedure voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter

Procedure voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter Procedure 2016-2017 voor OCMW s die opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter 1. Algemeen Met de minimale levering via de aardgasbudgetmeter (artikel 5.4.6

Nadere informatie

VR DOC.0962/1BIS

VR DOC.0962/1BIS VR 2017 0610 DOC.0962/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van

Nadere informatie

Typ hier de naam van hedrijf

Typ hier de naam van hedrijf Typ hier de naam van hedrijf Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 BRUSSEL e-mail: info.vreg@advalvas.be tel +32 2 553 13 53 fax

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

VR DOC.0141/1BIS

VR DOC.0141/1BIS VR 2016 0403 DOC.0141/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Definitieve

Nadere informatie

Advies. Sociale openbaredienstverplichtingen energie. Brussel, 4 juli 2012

Advies. Sociale openbaredienstverplichtingen energie. Brussel, 4 juli 2012 Advies Sociale openbaredienstverplichtingen energie Brussel, 4 juli 2012 SERV_ADV_20120704_Sociale_ODV_energiescans Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming

Nadere informatie

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Brussel, 10 september 2008 100908 Advies besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Advies Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

VR DOC.1037/1

VR DOC.1037/1 VR 2016 3009 DOC.1037/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 0212 DOC.1302/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Advies. Wijziging energieheffing. Brussel, 5 september 2016

Advies. Wijziging energieheffing. Brussel, 5 september 2016 Advies Wijziging energieheffing Brussel, 5 september 2016 SERV_20160905_wijziging_energieheffing_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VR DOC.0356/1BIS

VR DOC.0356/1BIS VR 2017 2104 DOC.0356/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft

houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft ingediend op 588 (2015-2016) Nr. 1 30 november 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Rob Beenders en Bart Van Malderen houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor

Nadere informatie

VR DOC.0083/1BIS

VR DOC.0083/1BIS VR 2017 0302 DOC.0083/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015

Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015 Slimme budgetmeters. Standpunt Samenlevingsopbouw - project Energie en Armoede en Netwerk tegen Armoede. 4 mei 2015 Inleiding We nemen kennis van het VREG-document Mededeling van de Vlaamse Regulator van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37 Q&A Energieheffing Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016? Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 54.996/1 van 5 februari 2014 over een ontwerp van ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

VR DOC.1481/1

VR DOC.1481/1 VR 2016 2312 DOC.1481/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen

Nadere informatie

VR DOC.1137/1BIS

VR DOC.1137/1BIS VR 2016 2110 DOC.1137/1BIS VR 2016 2110 DOC.1137/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet

Nadere informatie

Advies. Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit. Brussel, 22 april 2015

Advies. Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit. Brussel, 22 april 2015 Advies Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit Brussel, 22 april 2015 SERV_20150422_reparatiedecreet VCF_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

betreffende de bestrijding van energiearmoede

betreffende de bestrijding van energiearmoede stuk ingediend op 738 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Else De Wachter en Cindy Franssen, de heer

Nadere informatie

38706 MONITEUR BELGE 26.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

38706 MONITEUR BELGE 26.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 38706 MONITEUR BELGE 26.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F. 2009 1834 [2009/202263] 13 FEVRIER 2009. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du

Nadere informatie

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2014 0711 DOC.1145/1 Vlaamse Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse regering over het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Subsidiebesluit

Nadere informatie

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring VR 2017 2402 DOC.0170/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN,VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten

Nadere informatie

Brussel, 11 januari 2006. 011103_advies_besluit_WKK. Advies. Besluit warmtekrachtkoppeling

Brussel, 11 januari 2006. 011103_advies_besluit_WKK. Advies. Besluit warmtekrachtkoppeling Brussel, 11 januari 2006 011103_advies_besluit_WKK Advies Besluit warmtekrachtkoppeling Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Situering van de adviesvraag... 4 3. Codificatie in één WKK-besluit

Nadere informatie

Advies. Wijziging Decreet minimumlevering gas, elektriciteit, water Besluit sociale openbare dienstverplichtingen

Advies. Wijziging Decreet minimumlevering gas, elektriciteit, water Besluit sociale openbare dienstverplichtingen Brussel, 13 september 2006 AB/060913_Advies_sociale ODV Advies Wijziging Decreet minimumlevering gas, elektriciteit, water Besluit sociale openbare dienstverplichtingen Inhoud Krachtlijnen van het advies...

Nadere informatie

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 Advies Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 11-10 advies hernieuwbare EU-richtlijn Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 januari 2015

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 19 januari 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

VR DOC.0408/1BIS

VR DOC.0408/1BIS VR 2017 2804 DOC.0408/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet betreffende Wijk-werken - Principiële goedkeuring

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaams Energieagentschap Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 1612 DOC.1387/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 2312 DOC.1539/1BIS DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Goede en slechte praktijken in de strijd tegen energiearmoede

Goede en slechte praktijken in de strijd tegen energiearmoede Goede en slechte praktijken in de strijd tegen energiearmoede 26/11/2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Kader Andere gewesten Wallonië Brussel Andere

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Vlaamse vö \ Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Stuk 1124 ( ) Nr. 1. Zitting maart 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1124 ( ) Nr. 1. Zitting maart 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 6 maart 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

VR DOC.1329/1BIS

VR DOC.1329/1BIS VR 2016 0212 DOC.1329/1BIS VR 2016 0212 DOC.1329/1BIS DE VICEMINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

VR DOC.0455/1TER

VR DOC.0455/1TER VR 2017 1205 DOC.0455/1TER VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit

Nadere informatie

Advies. Wijzigingsbesluit REG-ODV

Advies. Wijzigingsbesluit REG-ODV Brussel, 15 april 2009 041509_Advies_wijzigingsbesluit_REG_ODV Advies Wijzigingsbesluit REG-ODV voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 2 maart 2007 inzake de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.885/3 van 14 februari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor de schuldovername in het kader van

Nadere informatie

De elektriciteitsfactuur onder stroom

De elektriciteitsfactuur onder stroom De elektriciteitsfactuur onder stroom Auteurs: Jan Maris en Geert Schuermans 2016_02_02 E&A Artikel De gids op maatschappelijk gebied Volgens Febeg, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en gasbedrijven,

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie