: ZZP- adviseur bureau Hunzebreed te Zuidlaren. Adviezen op gebied van integraal waterbeheer, natuurontwikkeling en milieu.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": ZZP- adviseur bureau Hunzebreed te Zuidlaren. Adviezen op gebied van integraal waterbeheer, natuurontwikkeling en milieu."

Transcriptie

1 Curriculum Vitae : Rus, JanSiem Naam : RUS, J.S. (Jan Simon) Geboortejaar : 1950 Nationaliteit : Nederlandse Opleiding : 1969 : H.L.S. te Dronten, algemene landbouwkunde 1972 : H.B.C.S. te Arnhem, richting cultuurtechniek 1987 : L.H. te Wageningen, Specialisaties: Cultuurtechniek (agro-hydrologie). Hydrogeologie. Irrigatie (beregening/druppel-irrigatie). Huidige functie : ZZP- adviseur bureau Hunzebreed te Zuidlaren. Adviezen op gebied van integraal waterbeheer, natuurontwikkeling en milieu. Huidige lopende projecten: Technische advisering ontwikkeling drinkwaterwinning op Terschelling (opdrachtgevervitens) Projectleiding opstellen Watergebiedsplan Alde Feanen in Fryslân (opdrachtgever Wetterskip Fryslân/Royal Haskoning) Begeleiding integrale monitoring Nationaal Park Dwingelderveld (opdrachtgever DLG-Groningen) Advisering waterwinning en gebiedsontwikkeling Nij Beets (opdrachtgever Vitens) Toetsing vochtige habitattypen duingebied Texel in het kader van Natura 2000 (opdrachtgever DLG-Utrecht) Advisering monitoring verziltingsproblematiek waterwinning Onnen (opdrachtgever Waterbedrijf Groningen) Opstellen en technische begeleiding compenserende maatregelen landbouw in kader van beekherstel Groote Diep (opdrachtgever DLG-Groningen). Evaluatie grondwaterstandsmeetnetten beheerseenheden Grolloo-Hooghalen, Schoonloo en Ruinen (opdrachtgever Staatsbosbeheer; uitvoering i.s.m.terwisscha van Scheltinga Water) Advisering bezwarenprocedures inrichting beekdal van de Slokkert (opdrachtgever DLG-Groningen) Afgeronde projecten Opzet regionaal modelinstrumentarium voor optimalisatie waterbeheer in het gebied Bourtanger Moor Bargerveen (Geo- Infometric (Dld)/Royal Haskoning/Emsland/Provincie Drenthe) Cursus toegepaste hydrologie voor ecologen (DLG-Groningen) Advies proefprojecten waterzuivering en natuurontwikkeling (Waterlaboratorium Noord) Uitvoering watersysteemanalyse Waddeneilanden in kader van opstelling beheerplannen Natura-2000 (Vitens/Royal Haskoning) 1

2 Procesbegeleiding natuurontwikkelingsproject Tusschenwater; begeleiding m.e.r.-traject (provincie Drenthe) Adviseur voor de Commissie m.e.r. betreffende de verzwaring van de dijk langs de Wieringermeer (Commissie m.e.r. te Utrecht) Begeleiding hydrologisch onderzoek TOP-gebieden Dwarsdiep in het Zuidelijk Westerkwartier in Groningen (provincie Groningen) Evaluatieonderzoek grondwaterwinning Nij Beets (Vitens) Vooronderzoek strategische grondwaterwinning Groningen (Waterbedrijf Groningen) Begeleiding hydrologisch onderzoek natuurontwikkeling De Slokkert (als onderdeel van herinrichting Roden-Norg) (DLG-Groningen) Opstellen putschakelingsprogramma drinkwaterwinning Onnen (Waterbedrijf Groningen) Opstellen inrichtingsplan proefproject wateraanvoer en peilopzet grondwaterwinning Nij Beets (Vitens) Onderzoek beregening uit grondwater in de Veenkoloniën (Waterschap Hunze en Aa s/royal Haskoning i.s.m. IDO-Doesburg Bepaling lange termijn grondwaterkwaliteit van pompstations Waterbedrijf Groningen (Royal Haskoning/Waterbedrijf Groningen) Hydrologisch onderzoek en opstellen anti-verdrogingsmaatregelen TOP-gebied Doezumermieden (provincie Groningen) Optimalisatie grondwaterwinning drinkwaterpompstation De Punt in Gorechtgebied (Waterbedrijf Groningen) Adviseur waterschap Velt en Vecht voor waterhuishoudkundige inrichting landgoed Groote Scheere (Waterschap Velt en Vecht via Royal Haskoning) Opstellen putschakelingsprogramma s pompstations Waterbedrijf Groningen (Waterbedrijf Groningen i.s.m. Royal Haskoning) Gebiedsontwikkeling Hoorn-Oosterend op Terschelling (haalbaarheidsonderzoek in opdracht van Vitens en i.s.m. Noordtij en Free Nature) Onderzoek aanpak verdroging TOP-gebied Drentse Aa: oriënterend onderzoek specifieke deelgebieden (Waterschap Hunze en Aa s) Opzet monitoringsplan Dwingelderveld (DLG-Groningen) Onderzoek drinkwaterwinning en optimalisatie grondwatersysteem Nij Beets (Vitens) Plan van aanpak landartproject Hunzedal (prov. Drenthe) Advieswerkzaamheden GGOR-onderzoek Koningsdiep (Royal Haskoning) Begeleiding uitvoering aanleg winputten (Waterbedrijf Groningen) Werkervaring 1998 september 2008 : Senior adviseur Royal Haskoning Noord, adviesgroep Water en Ecologie. Adviseur Internationale Projecten. Coördinator en projectleider projecten Royal Haskoning Noord: Coördinator en schrijver publieksuitgave Bargerveen, bron van de Runde, herstel van een watersysteem in opdracht van DLG Projectleider GGOR-project Natura-2000 gebieden Wetterskip Fryslan ComCoast. Onderzoek naar de gevolgen van zeespiegelrijzing op de zoute kwel in het kustgebied van Groningen. Begeleiding hydrologisch onderzoek herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, deelgebied Emmen met specifieke aandacht voor het Bargerveen en Runde. Deeltijd detachering bij DLG- Drenthe. Opsteller projectplan natuurontwikkeling Tusschenwater, fase 1. Adviseur Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslan inzake verzilting bodemdalingsgebied Dongeradeel Projectleider MER herinrichting Drinkwaterwinning Onnen; projectleider 2

3 onderzoek alternatieven grondwaterwinning De Punt Projectleider natuurontwikkelingsgebied Deikum (brakwater-natuur) Watervisie Lauwersmeer. Projectleider onderzoek Waterkoppeling Ruiten Aa en Emssysteem. Onderzoek naar het herstel van het watersysteem in het grensgebied van Nederland-Duitsland en onderzoek naar de mogelijkheden van wateraanvoer via Ems en Nord-Südkanal. MER-evaluaties drinkwaterwinningen Vlieland en Schiermonnikoog. Projectleider onderzoek alternatieven drinkwaterwinning Vlieland: hergebruik RWZI-water en winning van diep zout grondwater. Projectleider verkenning Lauwersmeergebied in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland. Verkennend onderzoek naar een meer natuurvriendelijke waterhuishouding van het Lauwersmeergebied met zoet/zout- en afvoer/waterstandsdynamiek. Invloed van een veranderend afvoerpatroon op de zoet-zoutverdeling in de Waddenzee. Projectleider diverse vervolgonderzoeken van de integraal waterbeheerprojecten en MERs drinkwaterwinning op de Waddeneilanden Adviseur DLG-Drenthe met betrekking tot de ontwikkeling en het herstel van het Runde-stroomgebied en Bargerveen. Medeopsteller van de visie Water op hoog niveau, een schets van een duurzaam watersysteem van Drenthe tot aan het Wad. Projectleider van Integraal Waterbeheerprojecten Westerwolde en Gorecht-West. Toetsing EU-Kaderrichtlijn Water aan de hand van stroomgebied de Hunze, deelaspecten watersysteembegrenzing, relatie grondwateroppervlaktewater, stroomgebiedbeheersplan. Adviseur casestudie Noord-Nederland Commissie Waterbeheer 21 e eeuw. Projectleider onderzoek Ruimte voor Water in Drenthe (onderzoek wateroverlastproblematiek Milieufederatie Drenthe). Projectleider Integraal Waterbeheer de Tjonger en Terwisscha. Opsteller ontwikkelingsvisie Runde-Ruiten Aa in opdracht van Waterschap Hunze & Aa s. Projectleiding Inrichtingsvisie Schoonebeekerdiep of Grenzaa op de grens van Nederland en Duitsland. Opstellen van een nieuw beek en beekdalontwerp om het watersysteem zo natuurlijk en duurzaam mogelijk te laten functioneren. Onderzoek in opdracht van waterschap Velt en Vecht en in overleg met Duitse overheden en belanghebbenden. Projectbegeleiding uitvoering waterbeheersingsplan Nieuwlande. Procesbegeleiding en ontwerp proefproject Water4All gericht op duurzaam waterbeheer in de benedenloop (Interreg Project). Onderzoek alternatieven voor drinkwaterwinning Vlieland. Gedetacheerd projectleider bij WBG voor problematiek drinkwaterwinning en waterberging Onnerpolder. Projectleider winplaatsonderzoek en optimalisatie grondwaterwinning Onnen. 3

4 : Hoofd adviesgroep Hydrologie en Waterbeheer bij IWACO B.V., vestiging Noord te Groningen. Adviseur IWACO Internationale projecten: Onderzoek en planvorming National Minor Irrigation Development Project in Bangladesh. Onderzoek en planvorming stedelijke drinkwatervoorziening Sierra Leone. Coördinator samenwerkingsprojecten Geo-Infometric (Dld). Adviseur Wereld Bank missie Bangladesh aanpak arseenprobleem in grondwater. Coordinator en projectleider projecten IWACO-Noord Lokatiestudie grondwaterwinning Friesland. Polderpeilverlagingsonderzoek Friesland. Hydrologische systeemanalyse Friesland, opzetten methodiek voor watersysteemindeling in Friesland. Onderzoek baggerpecieberging (zandwinputten, IJssel-wijken). Projectleider onderzoek drinkwaterbronnen Noord-Nederland (grondwater, oppervlaktewater-spaarbekkens, oppervlaktewaterinfiltratie). Integraal waterbeheer Vlieland en Schiermonnikoog; Projectleider MER s van beide projecten; Lid begeleidingscommissies van beide proefprojecten. Plan van aanpak Gietwaterproject Klazienaveen. Schrijven Leidraad Begrenzing Watersystemen (IPO-RWSV). Opzet watersysteemindeling Friesland. Onderzoek retentiebekkens en zuiveringsmoerassen herinrichting Roden-Norg. Projectleider nader onderzoek realisaties EHS in Westerwolde. Nadere uitwerking Regio visie Groningen-Assen, thema water. Nader onderzoek en advies Rabattenbos Klazienaveen : Hoofd adviesgroep Hydrologie en Waterbeheer bij IWACO B.V., vestiging Noord te Groningen. Algemeen IWACOdwarsverbandcoördinator Hydrologie en Waterbeheer. Adviseur drinkwaterprojecten Bangladesh. Adviseur opzet grondwaterkwaliteitsmeetnetten buitenland; korte missies Bangladesh en Egypte. Coördinator en projectleider projecten IWACO Noord: Integraal waterbeheer Schiermonnikoog. 4

5 Vergunningsonderzoek waterwinning Sellingen, Westerwolde. Vooronderzoek en plan ROM-project Zuidoost Friesland. Eco-hydrologische studies, onderzoeken bodem- en grondwaterbescherming, oever- en diepinfiltratie, grondwaterkwaliteitsmeetnetten, verdrogingsstudies. Beregeningsonderzoek Overijssel (milieueffecten beregening/wateraanvoer). Locatieonderzoek grondwaterwaterwinning Friesland. Milieu-effect-rapportage grondwaterwinningen Alblasserwaard en Vijfherenlanden. Natuurontwikkeling Midden-Groningen : Projectleider bij IWACO Rotterdam van diverse milieukundige en waterhuishoudkundige onderzoeken (MER s, bodemsanering, landbouwdroogteschade, peilbeheer, beregening en hydrologische meetnetten). Algemeen IWACO-vakgroepcoördinator aardwetenschappen. Adviseur drinkwaterprojecten Bangladesh : Geohydrologisch adviseur in Bangladesh ten behoeve van Nederlandse stadsdrinkwatervoorzieningensprojecten (grondwatermodelstudies, putregeneratie, water en resources development). Adviseur UNICEF met betrekking tot ontwikkeling zoetwater bronnen in kustgebied van Bangladesh : Geohydrologisch adviseur in Bangladesh ten behoeve van Nederlandse stadsdrinkwatervoorzieningensprojecten (grondwatermodelstudies, putregeneratie, water en resources development). Adviseur UNICEF met betrekking tot ontwikkeling zoetwater bronnen in kustgebied van Bangladesh : Hydrogeloog IWACO West Afrika, vestiging Ouagadougou (puttenproject Liptako/Niger, waterbalansstudie Burkina-Faso) : Hydroloog in diverse Nederlandse projecten (neerslag-afvoermodellen, polderinrichting, uitwerking pompproeven, agro- en natuurtechnische aspecten (landbouwschades ten gevolge van waterwinning) : Hydroloog in Khulma Water Supply Project, Bangladesh (Water Resources study: optimalisatie winning van grond- en oppervlaktewater) : Geohydroloog in diverse projecten (waaronder verziltingsonderzoek pompstation te Noardburgum, modellering grondwaterwinning te s-gravendeel. Lidmaatschappen en overige activiteiten Bestuur, activiteiten werkgroep en werkgroep landschapshistorie IVN- Zuidlaren Gids Hunzedal voor Stichting Het Drentse Landschap KLV- Alumni Network Wageningen Nederlandse Hydrologische Vereniging 5

6 Publicaties ` : Verdroging door grondwaterwinning boven ondiepe leemlagen (H2O) Europees Water4all-project van start in het Hunzegebied (H 2 O) : Randzone Fochteloërveen klaar voor aangepast Waterbeheer (H 2 O) : Water op hoog niveau; een schets van een duurzaam watersysteem van Drenthe tot aan het Wad : Integraal Waterbeheer Vlieland, werken aan eilandeigen oplossingen (H 2 O) : Onderzoek drinkwaterbronnen Noord-Nederland (H 2 O) : Van Schiermonnikoog tot Vlieland; maatregelen tot waterconservering op de waddeneilanden. Commissie voor hydrologisch onderzoek TNO : Drinking water supply in the Sahel, Niger (H 2 O) : Groundwater investigations for the watersupply for the city of Khulna, Bangladesh (H 2 O). 6

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Boute Ecologie & Water Advies. Curriculum Vitae

Boute Ecologie & Water Advies. Curriculum Vitae Curriculum Vitae M.G. Boute Naam Boute, Martin Nationaliteit Nederlands Woonplaats, adres Molenstraat Noord 5 Stevensweert Telefoon 0475-551235 06-23232172. Beroep Website Zelfstandig adviseur (Boute Ecologie

Nadere informatie

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Gebiedsdossier Ameland Buren Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013 Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Ameland Buren Gebiedsdossier grondwaterbeschermingsgebieden

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 Naam Visser, Steven Jurjen Titel Ir. Geboortejaar 1971 Nationaliteit s Beroep Civiel Ingenieur / Adviseur Waterbeheer Beroepsopleiding 1996 Technische Universiteit

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

Plan-MER Omgevingsvisie Groningen

Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Definitief Provincie Groningen Grontmij Nederland B.V. Houten, 5 maart 2015 Verantwoording Titel : Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Subtitel : Projectnummer : Referentienummer

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT Planologie en waterbeheer Grond-, weg- en waterbouw Hydrologie International water management Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Nadere informatie

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten Curriculum Vitae datum: oktober 2014 document: 07.132/10 projectnr: Bdv014.0 Curriculum Vitae A.J.M. Messelaar Arjan Messelaar heeft zowel een civieltechnische als een bedrijfskundige achtergrond. Tevens

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. M. (Matteo) de Visser Telefoon: 06-49 49 89 47 matteo@quadraat.nu Geboortedatum: 8 september 1970

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. M. (Matteo) de Visser Telefoon: 06-49 49 89 47 matteo@quadraat.nu Geboortedatum: 8 september 1970 Persoonlijke gegevens Naam: Ir. M. (Matteo) de Visser Telefoon: 06-49 49 89 47 E-mail: matteo@quadraat.nu Geboortedatum: 8 september 1970 Werkervaring 2011 - heden Projectmanager bij Quadraat Projectmanagement

Nadere informatie

KEESVANRUYVEN ruimte en ontwikkeling

KEESVANRUYVEN ruimte en ontwikkeling Bezoekadres Duintjer CS Vijzelstraat 72 unit 4.22 1017 NL Telefoon 06 22788306 www.keesvanruyven.nl ruimte@keesvanruyven.nl KEESVANRUYVEN ruimte en ontwikkeling Curriculum Vitae Naam Kees van Ruyven Huidige

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Zoetwatervoorziening in Nederland. aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw

Zoetwatervoorziening in Nederland. aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw Zoetwatervoorziening in Nederland aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw Zoetwatervoorziening in Nederland aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw 2 e (gecorrigeerde) druk Frans

Nadere informatie

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land November 2013 Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Dossier : BA8257 Registration number : BA8257-20131115 Version : Definitief ontwerp Classification

Nadere informatie

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Veerkracht waar mogelijk Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Het klimaatbestendig maken van Nederland is een van de grootste ruimtelijke opgaven van de 21e eeuw, een opgave die in toenemende

Nadere informatie

113.03121 IIIII I11 llll IIIIIIII. Class.nr. MêA-Al. Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van het Recreatieschap Drenthe.

113.03121 IIIII I11 llll IIIIIIII. Class.nr. MêA-Al. Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van het Recreatieschap Drenthe. Recreatieschap Drenthe 113.03121 IIIII I11 llll IIIIIIII Brink 4b 7981 BZ Diever Tel (0521)593210 Fax (0521)591908 E-mai! info@recreatiescriapdrenthe nl Aan: Gemeente Noordenveld t.a.v. mevrouw C. Boersen

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Ontwerpen aan verandering

Ontwerpen aan verandering NovaTerra / jaargang 6 / nummer 3 / oktober 2006 / 30 Ontwerpen aan verandering Ruimte, klimaatverandering en energie Klimaatverandering, die langzamerhand onomkeerbaar lijkt, vraagt om een andere aanpak

Nadere informatie

Voorwoord. Hoe sterk is de waterketen als de innovatiekracht verwatert?

Voorwoord. Hoe sterk is de waterketen als de innovatiekracht verwatert? 2013 Jaarverslag Jaarverslag 2013 Voorwoord Hoe sterk is de waterketen als de innovatiekracht verwatert? Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. Een mooi

Nadere informatie

Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit

Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit TNO-rapport Peiling informatiebehoefte bodemkwaliteit Fase 1 van spoor 2 van het LandsDekkend Beeld 2005 GeoMilieu Princetonlaan 6 Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 2564675 F 030 2564680 info@nitg.tno.nl

Nadere informatie

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013 Deltascenario s voor 2050 en 2100 Nadere uitwerking 2012-2013 - 2 - Inhoudsopgave Samenvatting (brochure) Herziene Deltascenario s: scherpere toekomstblik door meerdere vensters 4 Inleiding 15 1.1 Scenario

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VOOR : 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 Eerste verzoeker 2. De heer Daniel LIERMAN, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Zoutelaan

Nadere informatie