: ZZP- adviseur bureau Hunzebreed te Zuidlaren. Adviezen op gebied van integraal waterbeheer, natuurontwikkeling en milieu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": ZZP- adviseur bureau Hunzebreed te Zuidlaren. Adviezen op gebied van integraal waterbeheer, natuurontwikkeling en milieu."

Transcriptie

1 Curriculum Vitae : Rus, JanSiem Naam : RUS, J.S. (Jan Simon) Geboortejaar : 1950 Nationaliteit : Nederlandse Opleiding : 1969 : H.L.S. te Dronten, algemene landbouwkunde 1972 : H.B.C.S. te Arnhem, richting cultuurtechniek 1987 : L.H. te Wageningen, Specialisaties: Cultuurtechniek (agro-hydrologie). Hydrogeologie. Irrigatie (beregening/druppel-irrigatie). Huidige functie : ZZP- adviseur bureau Hunzebreed te Zuidlaren. Adviezen op gebied van integraal waterbeheer, natuurontwikkeling en milieu. Huidige lopende projecten: Technische advisering ontwikkeling drinkwaterwinning op Terschelling (opdrachtgevervitens) Projectleiding opstellen Watergebiedsplan Alde Feanen in Fryslân (opdrachtgever Wetterskip Fryslân/Royal Haskoning) Begeleiding integrale monitoring Nationaal Park Dwingelderveld (opdrachtgever DLG-Groningen) Advisering waterwinning en gebiedsontwikkeling Nij Beets (opdrachtgever Vitens) Toetsing vochtige habitattypen duingebied Texel in het kader van Natura 2000 (opdrachtgever DLG-Utrecht) Advisering monitoring verziltingsproblematiek waterwinning Onnen (opdrachtgever Waterbedrijf Groningen) Opstellen en technische begeleiding compenserende maatregelen landbouw in kader van beekherstel Groote Diep (opdrachtgever DLG-Groningen). Evaluatie grondwaterstandsmeetnetten beheerseenheden Grolloo-Hooghalen, Schoonloo en Ruinen (opdrachtgever Staatsbosbeheer; uitvoering i.s.m.terwisscha van Scheltinga Water) Advisering bezwarenprocedures inrichting beekdal van de Slokkert (opdrachtgever DLG-Groningen) Afgeronde projecten Opzet regionaal modelinstrumentarium voor optimalisatie waterbeheer in het gebied Bourtanger Moor Bargerveen (Geo- Infometric (Dld)/Royal Haskoning/Emsland/Provincie Drenthe) Cursus toegepaste hydrologie voor ecologen (DLG-Groningen) Advies proefprojecten waterzuivering en natuurontwikkeling (Waterlaboratorium Noord) Uitvoering watersysteemanalyse Waddeneilanden in kader van opstelling beheerplannen Natura-2000 (Vitens/Royal Haskoning) 1

2 Procesbegeleiding natuurontwikkelingsproject Tusschenwater; begeleiding m.e.r.-traject (provincie Drenthe) Adviseur voor de Commissie m.e.r. betreffende de verzwaring van de dijk langs de Wieringermeer (Commissie m.e.r. te Utrecht) Begeleiding hydrologisch onderzoek TOP-gebieden Dwarsdiep in het Zuidelijk Westerkwartier in Groningen (provincie Groningen) Evaluatieonderzoek grondwaterwinning Nij Beets (Vitens) Vooronderzoek strategische grondwaterwinning Groningen (Waterbedrijf Groningen) Begeleiding hydrologisch onderzoek natuurontwikkeling De Slokkert (als onderdeel van herinrichting Roden-Norg) (DLG-Groningen) Opstellen putschakelingsprogramma drinkwaterwinning Onnen (Waterbedrijf Groningen) Opstellen inrichtingsplan proefproject wateraanvoer en peilopzet grondwaterwinning Nij Beets (Vitens) Onderzoek beregening uit grondwater in de Veenkoloniën (Waterschap Hunze en Aa s/royal Haskoning i.s.m. IDO-Doesburg Bepaling lange termijn grondwaterkwaliteit van pompstations Waterbedrijf Groningen (Royal Haskoning/Waterbedrijf Groningen) Hydrologisch onderzoek en opstellen anti-verdrogingsmaatregelen TOP-gebied Doezumermieden (provincie Groningen) Optimalisatie grondwaterwinning drinkwaterpompstation De Punt in Gorechtgebied (Waterbedrijf Groningen) Adviseur waterschap Velt en Vecht voor waterhuishoudkundige inrichting landgoed Groote Scheere (Waterschap Velt en Vecht via Royal Haskoning) Opstellen putschakelingsprogramma s pompstations Waterbedrijf Groningen (Waterbedrijf Groningen i.s.m. Royal Haskoning) Gebiedsontwikkeling Hoorn-Oosterend op Terschelling (haalbaarheidsonderzoek in opdracht van Vitens en i.s.m. Noordtij en Free Nature) Onderzoek aanpak verdroging TOP-gebied Drentse Aa: oriënterend onderzoek specifieke deelgebieden (Waterschap Hunze en Aa s) Opzet monitoringsplan Dwingelderveld (DLG-Groningen) Onderzoek drinkwaterwinning en optimalisatie grondwatersysteem Nij Beets (Vitens) Plan van aanpak landartproject Hunzedal (prov. Drenthe) Advieswerkzaamheden GGOR-onderzoek Koningsdiep (Royal Haskoning) Begeleiding uitvoering aanleg winputten (Waterbedrijf Groningen) Werkervaring 1998 september 2008 : Senior adviseur Royal Haskoning Noord, adviesgroep Water en Ecologie. Adviseur Internationale Projecten. Coördinator en projectleider projecten Royal Haskoning Noord: Coördinator en schrijver publieksuitgave Bargerveen, bron van de Runde, herstel van een watersysteem in opdracht van DLG Projectleider GGOR-project Natura-2000 gebieden Wetterskip Fryslan ComCoast. Onderzoek naar de gevolgen van zeespiegelrijzing op de zoute kwel in het kustgebied van Groningen. Begeleiding hydrologisch onderzoek herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, deelgebied Emmen met specifieke aandacht voor het Bargerveen en Runde. Deeltijd detachering bij DLG- Drenthe. Opsteller projectplan natuurontwikkeling Tusschenwater, fase 1. Adviseur Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslan inzake verzilting bodemdalingsgebied Dongeradeel Projectleider MER herinrichting Drinkwaterwinning Onnen; projectleider 2

3 onderzoek alternatieven grondwaterwinning De Punt Projectleider natuurontwikkelingsgebied Deikum (brakwater-natuur) Watervisie Lauwersmeer. Projectleider onderzoek Waterkoppeling Ruiten Aa en Emssysteem. Onderzoek naar het herstel van het watersysteem in het grensgebied van Nederland-Duitsland en onderzoek naar de mogelijkheden van wateraanvoer via Ems en Nord-Südkanal. MER-evaluaties drinkwaterwinningen Vlieland en Schiermonnikoog. Projectleider onderzoek alternatieven drinkwaterwinning Vlieland: hergebruik RWZI-water en winning van diep zout grondwater. Projectleider verkenning Lauwersmeergebied in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland. Verkennend onderzoek naar een meer natuurvriendelijke waterhuishouding van het Lauwersmeergebied met zoet/zout- en afvoer/waterstandsdynamiek. Invloed van een veranderend afvoerpatroon op de zoet-zoutverdeling in de Waddenzee. Projectleider diverse vervolgonderzoeken van de integraal waterbeheerprojecten en MERs drinkwaterwinning op de Waddeneilanden Adviseur DLG-Drenthe met betrekking tot de ontwikkeling en het herstel van het Runde-stroomgebied en Bargerveen. Medeopsteller van de visie Water op hoog niveau, een schets van een duurzaam watersysteem van Drenthe tot aan het Wad. Projectleider van Integraal Waterbeheerprojecten Westerwolde en Gorecht-West. Toetsing EU-Kaderrichtlijn Water aan de hand van stroomgebied de Hunze, deelaspecten watersysteembegrenzing, relatie grondwateroppervlaktewater, stroomgebiedbeheersplan. Adviseur casestudie Noord-Nederland Commissie Waterbeheer 21 e eeuw. Projectleider onderzoek Ruimte voor Water in Drenthe (onderzoek wateroverlastproblematiek Milieufederatie Drenthe). Projectleider Integraal Waterbeheer de Tjonger en Terwisscha. Opsteller ontwikkelingsvisie Runde-Ruiten Aa in opdracht van Waterschap Hunze & Aa s. Projectleiding Inrichtingsvisie Schoonebeekerdiep of Grenzaa op de grens van Nederland en Duitsland. Opstellen van een nieuw beek en beekdalontwerp om het watersysteem zo natuurlijk en duurzaam mogelijk te laten functioneren. Onderzoek in opdracht van waterschap Velt en Vecht en in overleg met Duitse overheden en belanghebbenden. Projectbegeleiding uitvoering waterbeheersingsplan Nieuwlande. Procesbegeleiding en ontwerp proefproject Water4All gericht op duurzaam waterbeheer in de benedenloop (Interreg Project). Onderzoek alternatieven voor drinkwaterwinning Vlieland. Gedetacheerd projectleider bij WBG voor problematiek drinkwaterwinning en waterberging Onnerpolder. Projectleider winplaatsonderzoek en optimalisatie grondwaterwinning Onnen. 3

4 : Hoofd adviesgroep Hydrologie en Waterbeheer bij IWACO B.V., vestiging Noord te Groningen. Adviseur IWACO Internationale projecten: Onderzoek en planvorming National Minor Irrigation Development Project in Bangladesh. Onderzoek en planvorming stedelijke drinkwatervoorziening Sierra Leone. Coördinator samenwerkingsprojecten Geo-Infometric (Dld). Adviseur Wereld Bank missie Bangladesh aanpak arseenprobleem in grondwater. Coordinator en projectleider projecten IWACO-Noord Lokatiestudie grondwaterwinning Friesland. Polderpeilverlagingsonderzoek Friesland. Hydrologische systeemanalyse Friesland, opzetten methodiek voor watersysteemindeling in Friesland. Onderzoek baggerpecieberging (zandwinputten, IJssel-wijken). Projectleider onderzoek drinkwaterbronnen Noord-Nederland (grondwater, oppervlaktewater-spaarbekkens, oppervlaktewaterinfiltratie). Integraal waterbeheer Vlieland en Schiermonnikoog; Projectleider MER s van beide projecten; Lid begeleidingscommissies van beide proefprojecten. Plan van aanpak Gietwaterproject Klazienaveen. Schrijven Leidraad Begrenzing Watersystemen (IPO-RWSV). Opzet watersysteemindeling Friesland. Onderzoek retentiebekkens en zuiveringsmoerassen herinrichting Roden-Norg. Projectleider nader onderzoek realisaties EHS in Westerwolde. Nadere uitwerking Regio visie Groningen-Assen, thema water. Nader onderzoek en advies Rabattenbos Klazienaveen : Hoofd adviesgroep Hydrologie en Waterbeheer bij IWACO B.V., vestiging Noord te Groningen. Algemeen IWACOdwarsverbandcoördinator Hydrologie en Waterbeheer. Adviseur drinkwaterprojecten Bangladesh. Adviseur opzet grondwaterkwaliteitsmeetnetten buitenland; korte missies Bangladesh en Egypte. Coördinator en projectleider projecten IWACO Noord: Integraal waterbeheer Schiermonnikoog. 4

5 Vergunningsonderzoek waterwinning Sellingen, Westerwolde. Vooronderzoek en plan ROM-project Zuidoost Friesland. Eco-hydrologische studies, onderzoeken bodem- en grondwaterbescherming, oever- en diepinfiltratie, grondwaterkwaliteitsmeetnetten, verdrogingsstudies. Beregeningsonderzoek Overijssel (milieueffecten beregening/wateraanvoer). Locatieonderzoek grondwaterwaterwinning Friesland. Milieu-effect-rapportage grondwaterwinningen Alblasserwaard en Vijfherenlanden. Natuurontwikkeling Midden-Groningen : Projectleider bij IWACO Rotterdam van diverse milieukundige en waterhuishoudkundige onderzoeken (MER s, bodemsanering, landbouwdroogteschade, peilbeheer, beregening en hydrologische meetnetten). Algemeen IWACO-vakgroepcoördinator aardwetenschappen. Adviseur drinkwaterprojecten Bangladesh : Geohydrologisch adviseur in Bangladesh ten behoeve van Nederlandse stadsdrinkwatervoorzieningensprojecten (grondwatermodelstudies, putregeneratie, water en resources development). Adviseur UNICEF met betrekking tot ontwikkeling zoetwater bronnen in kustgebied van Bangladesh : Geohydrologisch adviseur in Bangladesh ten behoeve van Nederlandse stadsdrinkwatervoorzieningensprojecten (grondwatermodelstudies, putregeneratie, water en resources development). Adviseur UNICEF met betrekking tot ontwikkeling zoetwater bronnen in kustgebied van Bangladesh : Hydrogeloog IWACO West Afrika, vestiging Ouagadougou (puttenproject Liptako/Niger, waterbalansstudie Burkina-Faso) : Hydroloog in diverse Nederlandse projecten (neerslag-afvoermodellen, polderinrichting, uitwerking pompproeven, agro- en natuurtechnische aspecten (landbouwschades ten gevolge van waterwinning) : Hydroloog in Khulma Water Supply Project, Bangladesh (Water Resources study: optimalisatie winning van grond- en oppervlaktewater) : Geohydroloog in diverse projecten (waaronder verziltingsonderzoek pompstation te Noardburgum, modellering grondwaterwinning te s-gravendeel. Lidmaatschappen en overige activiteiten Bestuur, activiteiten werkgroep en werkgroep landschapshistorie IVN- Zuidlaren Gids Hunzedal voor Stichting Het Drentse Landschap KLV- Alumni Network Wageningen Nederlandse Hydrologische Vereniging 5

6 Publicaties ` : Verdroging door grondwaterwinning boven ondiepe leemlagen (H2O) Europees Water4all-project van start in het Hunzegebied (H 2 O) : Randzone Fochteloërveen klaar voor aangepast Waterbeheer (H 2 O) : Water op hoog niveau; een schets van een duurzaam watersysteem van Drenthe tot aan het Wad : Integraal Waterbeheer Vlieland, werken aan eilandeigen oplossingen (H 2 O) : Onderzoek drinkwaterbronnen Noord-Nederland (H 2 O) : Van Schiermonnikoog tot Vlieland; maatregelen tot waterconservering op de waddeneilanden. Commissie voor hydrologisch onderzoek TNO : Drinking water supply in the Sahel, Niger (H 2 O) : Groundwater investigations for the watersupply for the city of Khulna, Bangladesh (H 2 O). 6

RAAMCONVENANT HUNZE & DRENTSE AA

RAAMCONVENANT HUNZE & DRENTSE AA RAAMCONVENANT HUNZE & DRENTSE AA Aanleiding In de stroomgebieden van Hunze en Drentse Aa is in de loop van de tijd door verschillende oorzaken een deel van de belangrijke natuurwaarden verloren gegaan.

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Projectnota Vastgesteld door GS op: 17 maart 2015 Vastgesteld door het DB op: 23 juni 2015 Projectnota Zuidelijk Westerkwartier 17-03-2015 1 Inhoud 1.! Inleiding...

Nadere informatie

1. Onze visie: Stroomlijnen

1. Onze visie: Stroomlijnen AANGETEKEND Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen p/a Afdeling Milieutoezicht Postbus 610 9700 AP te Groningen Ons kenmerk: 13-020-EW Groningen,16 oktober 2013 Betreft: zienswijze met betrekking

Nadere informatie

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Herstel natte natuurparels De Utrecht Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Doel van de informatiebijeenkomst Alle agrariërs in de natte natuurparel en/of in de beschermingszone informeren

Nadere informatie

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Projectplan Tusschenwater Nummer: Bestuursstukken\1967 Agendapunt: 7 DB: Ja 12-10-2015 BPP: Ja 28-10-2015 FAZ: Nee VVSW: Nee AB: Ja 11-11-2015 Opsteller: Emiel Galetzka, 0598-693248 Beleid,

Nadere informatie

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Informatieavond, 9 december 2014 De Aanleg, Deurze 1 Programma 1. Welkom (Hendrik Oosterveld) 2. Doel van de avond

Nadere informatie

VOORLOPIG. Inrichtingsplan Oude Willem, Nationaal Park Drents-Friese Wold. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport

VOORLOPIG. Inrichtingsplan Oude Willem, Nationaal Park Drents-Friese Wold. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport Inrichtingsplan Oude Willem, Nationaal Park Drents-Friese Wold Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 oktober 2014 / rapportnummer 2423-80 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Vigerend beleid en eerder genomen overheidsbesluiten

Vigerend beleid en eerder genomen overheidsbesluiten Bijlage 2. Overzicht kaderstellende besluiten Vigerend beleid en eerder genomen overheidsbesluiten In deze bijlage worden de belangrijkste besluiten en beleidsvoornemens besproken die van belang zijn voor

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Veiligstellen drinkw aterw inning Epe. Vrienden van de Veluwe 12 oktober 2012

Veiligstellen drinkw aterw inning Epe. Vrienden van de Veluwe 12 oktober 2012 Veiligstellen drinkw aterw inning Epe door infiltratie Vrienden van de Veluwe 12 oktober 2012 W ie is Vitens? Vitens levert betrouwbaar drinkwater aan 5,4 miljoen klanten in de provincies Friesland, Overijssel,

Nadere informatie

OVERZICHT DETAILSCHETSEN BEHOREND BIJ DE 3D CONCEPTUELE MODELLEN

OVERZICHT DETAILSCHETSEN BEHOREND BIJ DE 3D CONCEPTUELE MODELLEN OVERZICHT DETAILSCHETSEN BEHOREND BIJ DE 3D CONCEPTUELE MODELLEN Versie 20 maart 2014 Appendix A. e detailschetsen geselecteerd voor de verschillende 3D figuren. Stroomgebied Schelde Stroomgebied Maas

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

DEELCONVENANT GORECHT-OOST

DEELCONVENANT GORECHT-OOST DEELCONVENANT GORECHT-OOST Uitgangspunten - Het duurzaam samengaan van waterwinning en natuurontwikkeling. - Het beheer van de eigendommen van Stichting Het Groninger Landschap en het Waterbedrijf Groningen

Nadere informatie

Bijlagen. Milieueffectrapport Waterberging Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos (Bos op Houwingaham), Bovenlanden en Hamdijk

Bijlagen. Milieueffectrapport Waterberging Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos (Bos op Houwingaham), Bovenlanden en Hamdijk Bijlagen Milieueffectrapport Waterberging Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos (Bos op Houwingaham), Bovenlanden en Hamdijk Grontmij Nederland bv Haren, 4 mei 2009 Bijlage 1 Literatuurlijst Alterra, Handboek

Nadere informatie

inhoud presentatie Water types op Texel aanleiding Masterplan verkenning nut en noodzaak projectenprogramma implementatie, ervaringen tot nu toe

inhoud presentatie Water types op Texel aanleiding Masterplan verkenning nut en noodzaak projectenprogramma implementatie, ervaringen tot nu toe inhoud presentatie aanleiding Masterplan Masterplan Water voor Texel verkenning nut en noodzaak Maatwerk voor en door de regio projectenprogramma implementatie, ervaringen tot nu toe aanleiding Masterplan

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015. Naam: Wadden Rijn-Noord Code: NLGW0015 Stroomgebied: Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015. Naam: Wadden Rijn-Noord Code: NLGW0015 Stroomgebied: Rijn-Noord Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen

Nadere informatie

Inrichtingsplan Oude Willem, Nationaal Park Drents-Friese Wold

Inrichtingsplan Oude Willem, Nationaal Park Drents-Friese Wold Inrichtingsplan Oude Willem, Nationaal Park Drents-Friese Wold Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 4 december 2014 / rapportnummer 2423-91 1. Oordeel over aangevuld milieueffectrapport

Nadere informatie

Afstemming waterbeheer op functies en gebieden

Afstemming waterbeheer op functies en gebieden Afstemming op functies en gebieden Functie / Algemeen van toepassing op alle functies en en Landbouw Landbouw en landschap Natuur en landbouw Natuur en bos EHS Waterbeheer maakt het bedoelde gebruik van

Nadere informatie

Terugzine. Samen kennis maken. Samenwerking in de groene kolom is uniek. Lezen en laten lezen! Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven

Terugzine. Samen kennis maken. Samenwerking in de groene kolom is uniek. Lezen en laten lezen! Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven Terugblik Meerjarenafspraak 2006-2010 Terugzine Magazine van de Groene Kennis Coöperatie met succesprojecten van de afgelopen vijf jaar Lezen en laten lezen! Gooi mij niet weg maar geef me door! Of kijk

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

Titel Titel. Subtitel Subtitel

Titel Titel. Subtitel Subtitel Titel Titel Subtitel Subtitel Drinkwaterwinning Assen-West Vormvrije m.e.r.-beoordeling Definitief Waterleidingmaatschappij Drenthe Grontmij Nederland B.V. Groningen, 15 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Assen, Referentie Onderwerp: 11 maart 2015 NBEL263 Zienswijze NRD Structuurvisie Ondergrond

Assen, Referentie Onderwerp: 11 maart 2015 NBEL263 Zienswijze NRD Structuurvisie Ondergrond Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Participatie NRD Structuurvisie Ondergrond Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG Assen, Referentie Onderwerp: 11 maart 2015 NBEL263 Zienswijze NRD Structuurvisie

Nadere informatie

Westelijke Veenweiden

Westelijke Veenweiden Westelijke Veenweiden Nota Ruimte budget 113 miljoen euro Planoppervlak 73.000 hectare in totaal voor alle projecten Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De Groene Ruggengraat, waar

Nadere informatie

Evaluatie watertoets 2011. Rapportage Casus Gebiedsontwikkeling Oude Willem

Evaluatie watertoets 2011. Rapportage Casus Gebiedsontwikkeling Oude Willem Evaluatie watertoets 2011-1- - 2 - Evaluatie watertoets 2011 Auteurs: Frans-Bauke van der Meer (Erasmus Universiteit Rotterdam) Martijn Steenstra (Grontmij) juli 2011 Interprovinciaal Overleg Vereniging

Nadere informatie

- Voortgangsrapportage Water

- Voortgangsrapportage Water - Voortgangsrapportage Water 2006 - Groningen en Noord- en Oost-Drenthe Stuurgroep Water 2000+ 8 maart 2007 Aanleiding Op 15 september 2005 hebben de 32 gemeenten in Groningen en Noord- en Oost-Drenthe,

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie D.F.G. van Nuland 2012 EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland?

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Uitleg titel en projectacroniem LIFE Going up a level

Uitleg titel en projectacroniem LIFE Going up a level Met het project More water forwet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld wordt ingezet op forse verbetering van het natuurgebied, onder meer door uitvoering van watermaatregelen in het hart

Nadere informatie

Curriculum Vitae & Projecten

Curriculum Vitae & Projecten Curriculum Vitae & Projecten Naam Geboortedatum Mojca Kuijpers-Ekart 27 april 1977 Maribor, Slovenië Opleidingen 2007-2008 Masteropleiding stedenbouw, Academie van Bouwkunst, Rotterdam 1996-2003 Landschapsarchitectuur,

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.3 van de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma , hierna te noemen de Verordening;

Gelet op artikel 1.3 van de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma , hierna te noemen de Verordening; Openstellingsbesluit Gedeputeerde Staten van Drenthe Gelet op artikel 1.3 van de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, hierna te noemen de Verordening; BESLUITEN het volgende

Nadere informatie

: Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw.

: Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw. Nummer Onderwerp : B-3.01.2008 : Schoon en gezond water in Noord Nederland. Adviesnota 2007 Kaderrichtlijn Water/Water Beheer 21 e eeuw. Korte inhoud : Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de verwoorde

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer lesdag onderwerp docent(en) Ochtend module 1: Waterkwantiteit & Middag module 2: Waterkwaliteit Lesdag 1 Ochtend - Integraal waterbeheer - Historisch perspectief - Modern waterbeheer, WB21 en KRW - Integrale

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool, K.B. Schelhaas AB : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 28 oktober 2014 NUMMER : WS/WRM/CR/JVi/8412 OPSTELLER : J.C. Visser, 06-27617999

Nadere informatie

Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2016 2021) Vastgesteld door Provinciale Staten op 23 september 2015

Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2016 2021) Vastgesteld door Provinciale Staten op 23 september 2015 Besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2016 2021) Vastgesteld door Provinciale Staten op 23 september 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Oppervlaktewaterlichamen in Drenthe 2.1 Oppervlaktewaterlichamen

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Samenvatting MER Epe. Veiligstellen drinkwaterwinning door infiltratie

Samenvatting MER Epe. Veiligstellen drinkwaterwinning door infiltratie Samenvatting MER Epe Veiligstellen drinkwaterwinning door infiltratie Achtergrond Op de oostflank van de Veluwe, ten noordwesten van het dorp Epe, ligt de drinkwaterwinning Epe van Vitens. Deze winning

Nadere informatie

Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven

Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven Naar een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven Verwachte groei vraagt In totaal nemen de bedrijven in de Eemshaven nu 300.000 m 3 drinkwater af voor industriële activiteiten. Waterbedrijf

Nadere informatie

Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden

Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden 1. Inleiding Ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet is het verboden zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk

Nadere informatie

Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de. keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten. 14/15 april 2005 BOWL

Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de. keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten. 14/15 april 2005 BOWL Op weg naar een Watervisie Lauwersmeer (tussenbalans) Presentatie van de keuze van uit te werken scenario s/beheersvarianten 14/15 april 2005 BOWL Waarom een watervisie? Toekomstig waterbeheer Lauwersmeer.

Nadere informatie

Curriculum Vitae & Projecten

Curriculum Vitae & Projecten Curriculum Vitae & Projecten Naam Geboortedatum Mojca Kuijpers-Ekart 27 april 1977 Maribor, Slovenië Opleidingen 2007-2008 Masteropleiding stedenbouw, Academie van Bouwkunst, Rotterdam 1996-2003 Landschapsarchitectuur,

Nadere informatie

The Freshmaker. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van de maatregel. 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen. 4.

The Freshmaker. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van de maatregel. 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen. 4. The Freshmaker 1. Inleiding 2. Beschrijving van de maatregel 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen 4. Resultaten 1 1 Inleiding The Freshmaker Zoetwateroverschotten inzetbaar bij droogte

Nadere informatie

Lezing commissaris van de Koningin Max van den Berg over Westerwolde bij de uitreiking Penning van Verdienste d.d.

Lezing commissaris van de Koningin Max van den Berg over Westerwolde bij de uitreiking Penning van Verdienste d.d. Lezing commissaris van de Koningin Max van den Berg over Westerwolde bij de uitreiking Penning van Verdienste d.d. 28 september 2012 Geachte dames en heren, mevrouw Vonhoff, Eerappels bluien: lila, paars

Nadere informatie

Pilots zoetwatervoorziening: van concept naar uitvoering

Pilots zoetwatervoorziening: van concept naar uitvoering Pilots zoetwatervoorziening: van concept naar uitvoering Ervaringen uit de projecten GO-FRESH en Waterhouderij Programma: 1. Presentatie Walter Jonkers (provincie Zeeland) 2. Filmpjes uit het veld: proeven

Nadere informatie

PORTFOLIO. Marjolein Prins

PORTFOLIO. Marjolein Prins PORTFOLIO Marjolein Prins PERSOONSGEGEVENS Naam: Marjolein Irene Prins Adres: William Singerweg 11B Woonplaats: 1261EH Blaricum Telefoonnummer: 06-49132864 Water Landgoederen Stedelijk Infrastructuur Agrarische

Nadere informatie

Natuurherstel in Duinvalleien

Natuurherstel in Duinvalleien Natuurherstel in Duinvalleien Kan het natuurlijker? A.P.Grootjans@rug.nl 1 Universiteit Groningen, IVEM 2 Radboud Universiteit Nijmegen Opbouw lezing Hydrologisch systeem van een duinvallei Relatie hydrologie,

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 9 september 2015 2015 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem 9 Oude Diep 9.1 Watersysteem Het waterlichaam Oude Diep behoort tot de KRW-categorie Rivieren, type R5; langzaam stromende middenloop/benedenloop op zandbodem (RBO Rijn-Oost, 2004. p. 31). De oorsprong

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan Waterwet voor het project Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder

Ontwerp Projectplan Waterwet voor het project Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder Toelichting Ontwerp Projectplan Waterwet voor het project Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelen... 2 3. Werking

Nadere informatie

Kansrijke maatregelen

Kansrijke maatregelen Kansrijke maatregelen Fase 1: Landbouw op Peil 5 juli 2011 Everhard van Essen Aequator Groen & Ruimte bv Ingrijpen in: Optimalisatie van water in landbouwgebieden: 1. Afwatering (slootprofiel, verhang,

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Drinkwaterwinning in de Natura 2000 beheerplannen

Drinkwaterwinning in de Natura 2000 beheerplannen Drinkwaterwinning in de Natura 2000 beheerplannen Datum: 12 oktober 2010 Auteurs: Steunpunt Natura 2000 Disclaimer Dit document is een intern werkdocument van het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is

Nadere informatie

Vismigratie. beleid en politiek

Vismigratie. beleid en politiek beleid en politiek Vismigratie van Aa tot Zee TEKST Peter Paul Schollema, Waterschap Hunze en Aa s en Albert Jan Scheper, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe ILLUSTRATIES Janny Bosman, Bureau Koeman

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

waterbeheerplan Waterschap Noorderzijlvest

waterbeheerplan Waterschap Noorderzijlvest waterbeheerplan Waterschap Noo r d e r z i j lv e s t Inhoud Indien u in deze inhoudsopgave klikt op het betreffende hoofdstuk gaat u daar heen. Als u in het betreffende hoofdstuk wederom klikt op het

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner iov STOWA Ws Brabantse Delta Peter de Koning Kees Peerdeman Frans Jorna Piet van Iersel Roel Knoben Waternoodmiddag, Amersfoort, 2 maart 2010 Vraagstelling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. In aanvulling op de definities in de Subsidieregeling onder 1.1, wordt in dit besluit verstaan onder:

PROVINCIAAL BLAD. In aanvulling op de definities in de Subsidieregeling onder 1.1, wordt in dit besluit verstaan onder: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 6 5 juli 06 Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van juli 06 tot vaststelling van het openstellingsbesluit niet-productieve investeringen

Nadere informatie

Waterberging op landbouwgrond. Bram de Vos (Alterra) Idse Hoving (Praktijkonderzoek Animal Sciences Group)

Waterberging op landbouwgrond. Bram de Vos (Alterra) Idse Hoving (Praktijkonderzoek Animal Sciences Group) Waterberging op landbouwgrond Bram de Vos (Alterra) Idse Hoving (Praktijkonderzoek Animal Sciences Group) Inhoud 1) Veranderend waterbeheer 2) Project Boeren met Water 3) Melkveebedrijf Kerkmeijer 4) Bedrijfsvarianten

Nadere informatie

Raadscommissie ROM Heerenveen

Raadscommissie ROM Heerenveen Inleiding voor: Raadscommissie ROM Heerenveen K.A. Beks, voorzitter G.J. Steendam, secretaris 18 mei 2017 Inleiding Taakverdeling gaswinning Commissie bodemdaling aardgaswinning Werkingsgebied Toetreden

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 16 oktober 2009 Ons kenmerk 42/5.6/2009004234 Behandeld door de heer M. Siemonsma (0592) 36 58 92 Onderwerp: Strategische grondwaterwinningen

Nadere informatie

systeemanalyse De waarde van hydrologische D.L.J. Heikens J. J. van der Sommen T.C.M. van Dort

systeemanalyse De waarde van hydrologische D.L.J. Heikens J. J. van der Sommen T.C.M. van Dort De waarde van hydrologische systeemanalyse D.L.J. Heikens T.C.M. van Dort J. J. van der Sommen 1 Inleiding Het denken over waterbeheer en inrichting van watersystemen is de afgelopen jaren snel geëvolueerd.

Nadere informatie

Status, toestand, waterkwaliteitsdoelen en maatregelen KRW-waterlichamen Friese binnenwateren. (KRW-factsheets).

Status, toestand, waterkwaliteitsdoelen en maatregelen KRW-waterlichamen Friese binnenwateren. (KRW-factsheets). Status, toestand, waterkwaliteitsdoelen en maatregelen KRW-waterlichamen Friese binnenwateren (KRW-factsheets). September 015 Voorwoord Om aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen moet

Nadere informatie

Verslag Natura 2000 Stuurgroep Salland

Verslag Natura 2000 Stuurgroep Salland Verslag Natura 2000 Stuurgroep Salland Maandag 4 juni 2012, AC restaurant langs de A1 te Holten Aanwezigen: Mevrouw WH.Maij (provincie Overijssel), de heer S. van Dijk (provincie Overijssel), mevrouw G.P.L.

Nadere informatie

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00 Naar een nieuw Schoonebeekerdiep Denk mee, schets mee Waterschap Velt en Vecht wil graag een natuurlijker Schoonebeekerdiep dat meer water kan opvangen. Langs de beek blijft landbouw de belangrijkste bestemming.

Nadere informatie

De Veenvaart... Kanaal met een verhaal!

De Veenvaart... Kanaal met een verhaal! Nieuwe Vaarroute! Open vanaf juni 2013 De Veenvaart... Kanaal met een verhaal! Vanaf juni 2013 is Nederland een prachtige vaarverbinding rijker: De Veenvaart. Deze nieuwe route voert door de Drentse en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 543 1 februari 2016 Vaststelling notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 15 december

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 3 oktober 2017 Zaaknr. : K151 Corr. nr.: 2017-086.861/40/A.6 Verzonden: ~5 OKT. 2017 Gelet op de Regeling subsidies Piattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

RESULTATEN WORKSHOP WAARHEEN MET HET VEEN 30 januari 2003 in Gouda

RESULTATEN WORKSHOP WAARHEEN MET HET VEEN 30 januari 2003 in Gouda RESULTATEN WORKSHOP WAARHEEN MET HET VEEN 30 januari 2003 in Gouda Doel van de bijeenkomst: 1. verzamelen van commentaar op concept projectvoorstel Waarheen met het veen? t.b.v. inzending aan ICES als

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Uitgangssituatie Algemeen Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Projectnummer: 2008_009 Projectnaam: Inrichting Straelensbroek/Straelens Schuitwater PMJP: B1 Inrichting verworven EHS Natuurdoel:

Nadere informatie

Optimalisatie drinkwaterwinning in het Noord-Hollands Duinreservaat

Optimalisatie drinkwaterwinning in het Noord-Hollands Duinreservaat Optimalisatie drinkwaterwinning in het Noord-Hollands Duinreservaat richtlijnen voor het milieueffectrapport vastgesteld doorgedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 19 november 2009 nummer

Nadere informatie

Momentopname bijlage bij Toets Digitaal, januari 2010

Momentopname bijlage bij Toets Digitaal, januari 2010 Momentopname bijlage bij Toets Digitaal, januari 2010 Deel 1 In december 2009 heeft zich in de onderstaande m.e.r.-projecten een procedurele ontwikkeling voorgedaan. Procedures zonder veranderingen zijn

Nadere informatie

Toelichting Peilbesluit De Mieden-West Tzummarum

Toelichting Peilbesluit De Mieden-West Tzummarum Toelichting Peilbesluit De Mieden-West Tzummarum Afbeelding plangebied Datum: 23-02-2016 Status: definitief Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden Telefoon 058-292 22 22 Fax: 058-292 22 23 1

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Adviseur waterbeheer, Broks-Messelaar Consultancy te Apeldoorn. Projectleiding en advies bij planvorming op het gebied van waterbeheer.

Adviseur waterbeheer, Broks-Messelaar Consultancy te Apeldoorn. Projectleiding en advies bij planvorming op het gebied van waterbeheer. Curriculum Vitae datum: juli 2011 document: 07.134/6 projectnr: Bdv014.0 Curriculum Vitae M.J.A. Dekkers Personalia Marlies Dekkers heeft een hydrogeologische achtergrond. Vanuit het diepe grondwater is

Nadere informatie

Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens

Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens Peter Salverda Omgevingsmanager Vitens 20 Maart 2013 Opzet presentatie Waarom strategische planning? Ambitie en lange termijn visie Duurzaamheid

Nadere informatie

Ontwerp-watergebiedsplan. Tusken Ie en Swemmer

Ontwerp-watergebiedsplan. Tusken Ie en Swemmer Ontwerp-watergebiedsplan Tusken Ie en Swemmer Datum: 23-02-2015 Beschrijving versie: Ter inzage legging in februari, maart, april 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom een watergebiedsplan...

Nadere informatie

Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 mei 2007 / rapportnummer 1357-88 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterwinning Engelse Werk te Zwolle Advies

Nadere informatie

Inrichtingsplan EHS Ter Apel-Noord. Naam van het rapport 1

Inrichtingsplan EHS Ter Apel-Noord. Naam van het rapport 1 Inrichtingsplan EHS Ter Apel-Noord Naam van het rapport 1 Inrichtingsplan EHS Ter Apel-Noord 3 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gebiedsbeschrijving 5 2.1 Ligging en begrenzing 5 2.2 Gebiedsgeschiedenis 5 2.3 Huidige

Nadere informatie

Drenthe Drenthe is de provincie waar de minste mensen op een vierkante kilometer wonen. In heel Drenthe wonen ongeveer mensen.

Drenthe Drenthe is de provincie waar de minste mensen op een vierkante kilometer wonen. In heel Drenthe wonen ongeveer mensen. Meander Samenvatting groep 6 Thema 3 De aarde beweegt Samenvatting Dag en nacht De aarde draait om haar as. De zon kan dus maar een helft van de aarde verlichten. Daardoor is het licht en donker, dag en

Nadere informatie

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer.

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. 1. Inleiding Het beleid van provincie en rijk is er op gericht het natuurbeheer door particulieren

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

N34 Witte Paal Drentse grens

N34 Witte Paal Drentse grens N34 Witte Paal Drentse grens Ombouw naar een veilige regionale stroomweg Maurice Lunenborg, projectleider N34 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Aanleiding ombouw/geschiedenis 3. Verkenning 4. Planstudiefase

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Oude Vaart

Gebiedsbeschrijving Oude Vaart Gebiedsbeschrijving Oude Vaart I. HET STROOMGEBIED Het watersysteem van de Oude Vaart is een vrij afwaterend systeem dat met een stelsel van watergangen en stuwen afstroomt richting Meppel. De Oude Vaart

Nadere informatie

Reglement voor adviescommissies watersysteembeheer op Terschelling en Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog

Reglement voor adviescommissies watersysteembeheer op Terschelling en Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog Reglement voor adviescommissies watersysteembeheer op Terschelling en Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog Het dagelijks bestuur van Wetterskip Frysla n - overwegende dat, gelet op de uit te voeren taak

Nadere informatie

Noord-Nederland 9. Visie. Hoofdopgaven

Noord-Nederland 9. Visie. Hoofdopgaven Noord-Nederland 9 Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven MIRT Onderzoeken Kaarten Project- en programmabladen Visie Noord-Nederland omvat de

Nadere informatie

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Kees van Rooijen LTO beleidsteam Water RAO Rijn West 16 mei 2012

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Kees van Rooijen LTO beleidsteam Water RAO Rijn West 16 mei 2012 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Kees van Rooijen LTO beleidsteam Water RAO Rijn West 16 mei 2012 LTO bestuurders DAW 1 juni 2011 Landbouw 2020: duurzaam en geaccepteerd gedreven door markt, kennis, techniek

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

Projectplan - artikel 5.4 Waterwet Watergebiedsplan Vlieland

Projectplan - artikel 5.4 Waterwet Watergebiedsplan Vlieland Projectplan - artikel 5.4 Waterwet Watergebiedsplan Vlieland Auteur: Jan van der Velde, mdw planvorming WFN 1112749 Status: concept, 15 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving van het werk

Nadere informatie

Voortgang uitvoering maatregelen Kaderrichtlijn Water planperiode

Voortgang uitvoering maatregelen Kaderrichtlijn Water planperiode Voortgang uitvoering maatregelen Kaderrichtlijn Water planperiode 2009-2015 Prognose stand van zaken december 2015 Waterschap Noorderzijlvest Eindconcept, juli 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Verkenning (stedelijk) grondwaterbeheer

Verkenning (stedelijk) grondwaterbeheer Verkenning (stedelijk) grondwaterbeheer De verkenning is uitgevoerd door Henk van Zoelen (RWS/BodemPlus) Werkwijze De verkenning is uitgevoerd in drie fasen: Fase 1: bestuderen van relevante rapporten

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie