Jaarplan Free Press Unlimited

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Free Press Unlimited"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Free Press Unlimited

2 Jaarplan

3 Management samenvatting 2015 wordt een belangrijk jaar voor Free Press Unlimited. De verwachting is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken eind januari, begin februari de nieuwe strategische partners bekend maakt voor de periode Indien Free Press Unlimited een van deze partners wordt, waar we vooralsnog vanuit gaan, betekent dit dat we in 2015 moeten werken aan verdere programmaontwikkeling, samen met partner EJC en het ministerie. Op dit moment is nog niet bekend hoe dat eruit zal gaan zien. Om zich hierop voor te bereiden heeft Free Press Unlimited in oktober, november en december 2014 met haar complete staf meerdere brainstormsessies gehouden. Mocht het niet zo zijn dat Free Press Unlimited een nieuwe strategische partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt, dan zal 2015 vooral in het teken staan van de vraag wat dit voor (financiële) gevolgen zal hebben voor de organisatie. Los daarvan blijven we op de reeds ingeslagen koers met betrekking tot acquisitie en fondsenwerving, zoals ook beschreven in het meerjarenplan wordt naar alle waarschijnlijkheid nog meer gekenmerkt door wereldwijde conflicten. De strijd in Syrië en Irak door de aanwezigheid van IS is naar onze verwachting niet van korte duur. Free Press Unlimited is zeer actief in deze regio en volgt alle ontwikkelingen dan ook op de voet. Tot op heden heeft Free Press Unlimited haar activiteiten nog steeds kunnen uitvoeren en zelfs kunnen uitbreiden, maar er zal gewerkt moeten gaan worden aan alternatieve scenario s voor als het conflict zich gaat uitbreiden. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in Egypte dusdanig negatief, met de inwerkingstelling van de nieuwe NGO-wetgeving per 10 november 2014, dat we ook daar alternatieve scenario s moeten gaan onderzoeken. In Afrika worden de gevolgen van de ebola-uitbraak ook voor onze programma s voelbaar. Zo konden onze oorspronkelijke projecten in Liberia en Sierra Leone door de uitbraak niet uitgevoerd worden en hebben we een alternatief programma bedacht. Meer gericht op voorlichting over de ziekte en specifiek gericht op de jeugd van deze landen. Dit zal in het eerste kwartaal van 2015 in samenwerking met meerdere partners worden uitgerold. Het komend jaar is voor een aantal projecten het laatste jaar. Het huidige subsidiekader MFS-2 loopt dan immers ten einde. Er vindt een aantal evaluaties plaats en een aantal projecten moet worden afgesloten. Free Press Unlimited zal zich ook uit een aantal landen terugtrekken. De meeste partners in deze landen hebben zich dusdanig succesvol geprofessionaliseerd dat zij ook zonder de ondersteuning van Free Press Unlimited hun projecten voort kunnen zetten. Iets waar Free Press Unlimited zeer trots op is. Omdat 2015 dus ook in het teken staat van evaluatie en afsluiten, plant Free Press Unlimited in het najaar een grote partnerconferentie. Normaal vindt een dergelijke conferentie om de 4 jaar plaats (de laatste was in juni 2013), maar gezien het feit dat 2015 een bijzonder jaar zal zijn, lijkt het ons gepast om sneller een partnerconferentie te organiseren. Zeker ook gezien de vele ontwikkelingen wereldwijd. De structuur van het Jaarplan kent net als voorgaande jaren drie delen: A. Organisatorisch Plan B. Programmatisch Plan C. Financieel Plan De opzet is enigszins gewijzigd en volgt meer de indeling van het Jaarverslag 2013, gezien de vele positieve reacties daarop. Hiermee denken we een overzichtelijker en een toegankelijker jaarplan af te leveren Jaarplan 3

4 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 A. Management Plan 5 1. Visie 5 2. Missie 5 3. Doelstellingen 5 4. Strategie Landen en regio s Thematische specialisering Professionalisering 8 5. Good Governance Raad van Toezicht Bestuur Vertrouwenscommissie Personeelsvertegenwoordiging Interne organisatie Training en opleiding Trainers Network Systemen Communicatie Maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 B. Programmatisch Plan 13 Overzicht van activiteiten 2015 Bijlage 1 C. Financieel Plan Fondsenwervingsbeleid en reserveringsbeleid Toelichting op de begroting Begroting 2015 cijfermatig 15 Bijlages 16 Bijlage 1: Overzicht van programmatische activiteiten Bijlage 2: Lijst van afkortingen Annual Plan

5 A. Management Plan 1. Visie De visie en missie van Free Press Unlimited zijn onveranderd en nog steeds zeer actueel. De Freedom House index 2014 laat wederom zien dat het met de persvrijheid in de wereld helaas slechter is gesteld dan het jaar hiervoor, het slechts zelfs sinds Freedom House is begonnen met haar index. Persvrijheid staat zwaar onder druk mede door conflicten als in Oost Europa en het Midden Oosten. Ons werk is dan ook onverminderd noodzakelijk. Onze visie wordt simpel verwoord door de pay off: People deserve to know. Alle mensen hebben recht op betrouwbare en tijdige informatie. Die maakt het mogelijk dat ze hun eigen leefsituatie kunnen beoordelen en beïnvloeden. Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn noodzakelijk voor het verzamelen en verspreiden van betrouwbare informatie. Media vervullen een cruciale rol in het verschaffen van vrije en volledige toegang tot informatie, nodig voor de ontwikkeling van mensen en het verantwoordelijk houden van overheden en grote bedrijven. 2. Missie Free Press Unlimited is daar aanwezig waar de journalistiek en/of journalisten onder druk staan en probeert door maatwerk de journalistiek verder te professionaliseren ofwel mediaprofessionals met raad en daad bij te staan. Dat doet Free Press Unlimited op basis van haar vijf kernwaarden: onafhankelijk, inspirerend, inventief, toegewijd en vraaggestuurd (maatwerk leveren). 3. Doelstellingen In 2013 heeft Free Press Unlimited een Meerjaren Strategisch Plan (MJSP) geschreven dat eind 2013 door de Raad van Toezicht is goedgekeurd en begin 2014 is gedeeld met de medewerkers. Het plan beschrijft de strategie voor de jaren In 2013 is reeds begonnen met de opzet van een afdeling Donor Relations, gericht op fondsenwerving. In 2014 was deze nieuwe afdeling volledig operationeel. Ook startte Free Press Unlimited in 2013 met het CPDP (Continuous Professional Development Plan), een intern opleidingstraject om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de veranderende toekomst voorbereid zijn. In 2015 starten we met de implementatie van het MJSP in het kader van programmatische keuzes. In de komende jaren is het een nadrukkelijker doelstelling van Free Press Unlimited om de kwaliteit en het succes van de organisatie te vergroten met zogenoemde signature projecten. Kenmerken van een signature project is dat het leidt tot een aan Free Press Unlimited gekoppeld herkenbaar merk/product dat centraal aangestuurd wordt. Een goed voorbeeld is het project WADADA, News for Kids (voorheen Kids News Network), een specifiek project dat uniek is voor Free Press Unlimited en in meerdere landen operationeel is en uitgerold kan worden. Daarnaast richt Free Press Unlimited zich meer op kwaliteits projecten en op keuzes voor doellanden die zijn gebaseerd op kennis en research. De reden is tweeledig: het is duidelijk dat op dit moment de organisatie operationeel te dun gespreid is over teveel landen en daarnaast is deze werkwijze inefficiënt en verhoogt die de operationele kosten waardoor de grip op projecten afneemt. De centrale doelstelling van Free Press Unlimited is dus om meer gefocust te zijn. Hiertoe gaan we effectieve projecten ontwikkelen, in minder landen. Free Press Unlimited wil zich verdiepen in meer strategische thema s en hierin excelleren. Thema s die in meerdere landen repliceerbaar zijn, ook om fragmentatie en inefficiëntie te voorkomen. Deze nieuwe richting van Free Press Unlimited wordt ingegeven door een veranderende omgeving, een omgeving waarin Free Press Unlimited wil meebewegen. Free Press Unlimited is van mening dat zij met haar vermogen om diverse partnerships aan te gaan ook strategisch kan samenwerken met andere/diverse partijen. Een keuze die vergemakkelijkt wordt als Free Press Unlimited zich inderdaad tot een belangrijke internationale speler ontwikkelt op het gebied van mediaontwikkeling Jaarplan 5

6 4. Strategie De nieuwe strategische keuzes zoals hierboven omschreven geven aan dat Free Press Unlimited prioritaire keuzes moet gaan maken op het gebied van: landen en regio s thematische specialisering veiligheid en bescherming professionalisering 4.1 Landen en regio s Free Press Unlimited wordt zowel intern als extern herkend als een organisatie die gespecialiseerd is op het gebied van media in fragiele en repressieve staten waar persvrijheid in extreme mate in het gedrang is. Voorbeelden van projecten die dat beeld vestigen zijn Radio Zamaneh (Iran), Radio Dabanga/Radio Tamazuj (Sudan) en Radio Hirad (Somalie). De kernwaarden bij deze projecten zijn gebaseerd op de ethiek van de onafhankelijke journalistiek. Die kernwaarden en karakteristieken zijn zaken waar de gehele organisatie van Free Press Unlimited zich in herkent, ons unique selling point. De beschikbare fondsen van donoren geven aan dat er voor een focus op informatie-arme gebieden in fragiele en repressieve staten kansen bestaan. Scandinavische donoren, de Europese Unie en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geven prioriteit aan fragiele staten en post-conflict wederopbouw landen. De investeringen in onafhankelijke media in extreem repressieve staten krijgen de steun en aandacht van een grote schare aan donoren onder de noemer mensenrechten, eerder dan onder de noemer ontwikkelings werk. Maar de arena van repressieve landen kent ook veel informatie-arme gebieden waarvoor simpelweg geen politieke aandacht is, en dus ook minder donorgeld. Free Press Unlimited is als missie-gedreven organisatie nooit weggelopen voor het werken in moeilijke landen waarin de bevolking verstoken is van kwalitatieve betrouwbare informatie. Ook al is het wel eens moeilijk gebleken om in dergelijke landen effectief werk en diensten te leveren. Met de hier geschetste uitdagingen moet Free Press Unlimited de komende jaren een koers gaan varen. Het Bestuur wil hier pragmatisch mee omgaan. Binnen de prioriteiten en doelstellingen van donoren is voldoende ruimte om belangrijk werk en projecten op te zetten die samenvallen met de principiële keuzes en doelstellingen van de organisatie. Vanuit haar strategie richt Free Press Unlimited zich er de komende jaren op om met name daar aanwezig te zijn, waar we een verschil kunnen maken. Dat maakt dat Free Press Unlimited kiest om in de volgende landen continuering te blijven nastreven: DR Congo, Iran, Pakistan, Soedan, Somalie, Syrië en Zuid Soedan. Hier kunnen we verschil maken door onze focus, benadering, resultaat en kennis. Binnen het huidige MFS 2 kader zal Free Press Unlimited projecten beëindigen in Kosovo, Moldavië en Tadzjikistan. Het succesvolle werk in Kosovo heeft geresulteerd in een netwerk van capabele lokale partners die het klappen van de zweep inmiddels kennen. Tadzjikistan is een lastig land gebleken voor succesvol opereren. Daarnaast zal 2015 ook het laatste jaar zijn voor Armenië, Georgië, Oeganda en Zambia als kernlanden van de Free Press Unlimited portefeuille. Met name in deze landen hebben we competente mediapartners die niet meer afhankelijk zijn van steun van Free Press Unlimited, ondanks dat persvrijheid nog altijd in het geding is in deze landen. Daarom verdient het aanbeveling om in deze landen samen met de partners op te blijven trekken binnen de kaders van specifieke thema s of signature projecten waarvoor de lokale kennis nog niet aanwezig is. Aangaande Irak, Afghanistan en Mexico maakt Free Press Unlimited een heroriëntatie in de loop van Thematische specialisering De laatste jaren investeerde Free Press Unlimited tijd en energie op het gebied van internetvrijheid. Dat heeft ertoe geleid dat Free Press Unlimited inmiddels erkend wordt als een innoverende kracht op het gebied van de implementatie van digitale media, zowel door overheden, het maatschappelijk middenveld als door donoren. Buiten de onder 4.1 genoemde op maat gesneden projectontwikkeling in landen waar de persvrijheid het meest bedreigd wordt, wil Free Press Unlimited thematische gebieden definiëren die de kern vormen van het werk dat Free Press Unlimited in andere landen wil uitvoeren. Dat zijn vooral arme ontwikkelingslanden en landen die de transitie naar democratie doormaken. Gender en participatie De allerbelangrijkste factor op het gebied van participatie wereldwijd is de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de media; in personeelsaantallen maar vooral in leidinggevende banen. In de meeste landen waar Free Press Unlimited werkt, is discriminatie van vrouwen manifest en structureel, ook in de media. De leidende mediaorganisaties ontberen vrouwelijk leiderschap en een gebrekkige focus op vrouwen als publieksgroep bij onderwerpkeuzen. Free Press Unlimited heeft enige ervaring met het promoten van vrouwelijk leiderschap Jaarplan

7 en gender sensitieve programmering, maar het is een lang gekoesterde wens van de organisatie om meer specialistische en effectieve programmering op dit terrein te ontwikkelen. In 2015 wordt deze prioriteit verder ontwikkeld en wordt een genderbeleid geformuleerd en geïmplementeerd. Digitale toegang komt eraan, ook in de armste gebieden van Afrika en Azië. De bevolking van die landen wil graag terugpraten en een stem hebben in de media. Dat is niet altijd gegarandeerd in community radioprojecten. Participatie is vooral institutioneel ingebed, maar de media zelf zenden vooral en participatie in de programmering is veelal voorbehouden aan een kleine groep. Free Press Unlimited wil de grassroots benadering van community radio vernieuwen en digitale innovatieve technieken toevoegen. Dat kan door in haar interventies meer nadruk te leggen op het geven van een stem aan (zelfexpressie), cocreatie (empowerment) en samenwerking met (engagement) de bevolking. Zo kan die meer effectief invloed uitoefenen en verantwoording afdwingen van hun overheden en leiders. Landen waarin een dergelijke modernisering broodnodig is, zijn Bangladesh, Burundi, Colombia, DR Congo, Ghana, Indonesië, Mexico en Zambia. Wellicht komen ook landen als Mozambique en Myanmar in aanmerking voor zo n thematische aanpak. Free Press Unlimited zal in 2015 een start maken met deze modernisering. Jeugd en media Free Press Unlimited heeft zich succesvol geprofileerd met haar werk op het gebied van kinderen, jeugd en media in arme ontwikkelingslanden en opkomende economieën. WADADA News for Kids is hard op weg een internationaal befaamd netwerk van mediaprofessionals te worden dat een toenemende impact heeft in hun landen. WADADA is een signature project dat gekoesterd en gevoed moet worden. Momenteel wordt hard gesleuteld aan kennisdeling binnen het netwerk, gezamenlijk produceren is al een feit en verbetering van participatie van kinderen in de programma s is gaande. Free Press Unlimited zet in 2015 een WADADA News for Kids op in Brazilië en India en is in gesprek met andere landen. De benadering van media voor jeugd en kinderen in conflictlanden is momenteel vooral toegespitst op radio. Met succes zijn er kleinere programma s opgestart in Burundi, Zuid Soedan en Colombia. Dit werk staat binnen Free Press Unlimited nog wat los van andere projecten. Deze programma s verdienen echter opschaling tot een model waarbij, in samenwerking met gespecialiseerde partners op het gebied van kinderen en jeugd, een adequate specialistische aanpak wordt ontwikkeld. In 2015 moet hiermee een start gemaakt zijn. Onderzoeksjournalistiek Veel denkers over ontwikkelingswerk geven grote prioriteit aan het vergroten van de (neerwaartse en opwaartse) verantwoording in ontwikkelingsprojecten. Die verantwoording is nodig voor goed bestuur en sociale ontwikkeling. En dat is precies waar onderzoeksjournalistiek een cruciale rol kan spelen. Het is moeilijk voor te stellen hoe een overheid ter verantwoording kan worden geroepen zonder goede kwalitatieve en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Onderzoeksjournalistiek en betrouwbare media zijn nodig om te voorzien in adequate accountability. Free Press Unlimited ontwikkelde basismodules en een aanpak voor promotie en educatie op het gebied van onderzoeksjournalistiek in Marokko, Moldavië en Zuid Afrika. In Egypte is veel aandacht besteed aan het opleiden van financiële journalisten. Met geringe investeringen zijn goede resultaten bereikt. Daar ligt een interessant gebied voor ontwikkeling van een specialisme van Free Press Unlimited in de jaren 2015 en verder. Ervaringsgericht leren en digitale toepassingen De vele inspanningen van Free Press Unlimited om zelfredzame onderwijsinstellingen voor journalistiek op te zetten, zijn minder succesvol dan verwacht. Terwijl veel scholen voor journalistiek, door Free Press Unlimited in het verleden opgezet in Zuidoost-Europa, tot op de dag van vandaag bestaan, zijn deze successen niet tot stand gekomen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De financiële en organisatorische duurzaamheid van dergelijke onderwijsinstellingen is feitelijk een taak voor ministeries, universiteiten en hogescholen. Vandaar dat Free Press Unlimited wil stoppen met investeren in mediaondersteunende instituties en onderwijsinstellingen die klassikaal onderwijs geven en niet direct bijdragen aan de mediaproductie van mediaprofessionals. In 2015 zal dan ook een exitstrategie gevolgd worden voor deze instituten (Egypte, Irak). Free Press Unlimited wil alleen nog investeren in partnerorganisaties met ervaringsgericht onderwijs tijdens het productieproces van media ( learning by doing ) als kerndoel. Om het anders te zeggen: Free Press Unlimited gelooft sterk in de noodzaak van professionalisering en het ontwikkelen van vaardigheden van mediaprofessionals op hun werkplek. Met ervaringsgerichte methoden zal Free Press Unlimited op innovatieve wijze vormgeven aan kennisoverdracht in samenwerking met mediapartners. Een voorbeeld van een dergelijke methode is het project 2015 Jaarplan 7

8 StoryMaker, waarbij via digitale middelen kennis over journalistiek gratis beschikbaar wordt, en via gerichte begeleiding en mentorschap geïnteresseerde cursisten zich kunnen ontwikkelen tot trainers en experts. Daarmee is ook StoryMaker een signature project geworden. Het verschaffen van goedkope middelen als voertuig voor de popularisering en verspreiding van de journalistieke methode en daarmee het democratiseren van de journalistiek is daarbij het doel. In 2015 zal Free Press Unlimited verder werken aan digitale innovatieve leermiddelen of gerichte toepassingen op het snijvlak van kennis, burgerjournalistiek en democratisering. Veiligheid en bescherming In de afgelopen jaren is bij Free Press Unlimited het besef ontstaan dat de veiligheid en bescherming van journalisten een probleem is dat een adequate en geïntegreerde aanpak behoeft. Het bewust aanvallen van journalisten met als doel het voorkomen van publicatie van informatie, bedreigingen aan het adres van vrouwelijke journalisten alsmede het doelbewust observeren van data vormen een constitutionele bedreiging voor mensenrechtenverdedigers inclusief journalisten en hun bronnen. In toenemende mate zien we een combinatie van klassiek fysiek geweld, psychologische intimidatie en digitale paranoia. Dat eist z n tol onder journalisten, klokkenluiders, onderzoeksjournalisten en burgerjournalisten. Free Press Unlimited is er trots op deze mensen te kunnen faciliteren zodat zij hun dapper en belangrijk werk om informatie te verschaffen kunnen blijven doen. Het wordt steeds belangrijker om deze mensen te beschermen, want de bedreigingen van deze informatieverstrekkers vinden in vrijwel alle gebieden waar wij werken plaats en beperken zich niet tot de repressieve landen. Daarom heeft Free Press Unlimited haar banden met lobby- en advocacyorganisaties zoals Freedom House verstevigd. Free Press Unlimited blijft daarbij wel gefocust op het pragmatisch bijstaan van lokale journalisten in nood, binnen haar thematische programma s en daarbuiten. 4.3 Professionalisering De hierboven omschreven ambities vragen om een verdere professionalisering van de organisatie en de medewerkers van Free Press Unlimited. Professionalisering op het gebied van communicatie en netwerken om situaties beter te kunnen beoordelen alsmede op het kunnen ontwikkelen van unieke projecten die op een brede steun kunnen rekenen. Het in 2013 gestartte Continuous Professional Development Plan wordt daarom blijvend ingezet en uitgroeien tot een handelsmerk van de organisatie. Daarnaast zal Free Press Unlimited de verdere ontwikkeling en implementatie van het Planning, Monitoring en Evaluatie systeem (PME) moeten omarmen. Donoren vragen steeds meer om resultaat gecombineerd met een relevant track record om zo te kunnen beoordelen of de organisatie in staat is om programma s binnen de beschikbare periode en op een systematische wijze te kunnen uitvoeren. Free Press Unlimited zal haar monitoringsprotocol in 2015 verder ontwikkelen en inbedden in de organisatie. Op het gebied van lobby en pleitbezorging speelt Free Press Unlimited een rol op thema s en/of in landen waar zij aanwezig is en samenwerkt met partners. Met name op de volgdende gebieden: bescherming van journalisten via het steunfonds Reporters Respond, door bescherming van en lobby voor individuele mensenrechtenverdedigers en de ruimte voor civil society in het algemeen internetvrijheid en bescherming van digitale vrijheden door te werken aan veilige toegang tot informatie en het tegengaan van digitale vervolging verankering van het belang van media in ontwikkeling door het versterken van opwaartse en neerwaartse verantwoording, media in fragiele staten en crisissituaties en het versterken van expressievrijheid. Dit alles staat voor 2015 hoog op de agenda. Voorbeelden van programma s van Free Press Unlimited zijn: het Internet Protection Lab (IPL) en het noodfonds voor journalisten, Reporters Respond. Deze programma s zullen in 2015 verder uitgebouwd worden want in z n algemeenheid zijn veiligheid en bescherming een prioritair aandachtsgebied van Free Press Unlimited Jaarplan

9 2015 Jaarplan 9

10 5. Good Governance 5.1 Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) van Free Press Unlimited ziet er voor 2015 als volgt uit: Joop Daalmeijer Marietje Schaake Teus Eenkhoorn Henk Boer Corine de Vries Ronald Gijsbertsen Mark Fuller voorzitter vice voorzitter lid (voorzitter financiële audit commissie) lid (lid financiële audit commissie) lid lid lid Ook voor 2015 staan er drie vergaderingen voor de Raad van Toezicht gepland (april, september en december). Daarnaast komt de financiële audit commissie, bestaande uit Teus Eenkhoorn (voorzitter) en Henk Boer (lid) minimaal twee keer per jaar bijeen. Zij doen voornamelijk het financiële (voor)werk. Tijdens deze besprekingen worden in ieder geval de begroting (oktober/november) en de jaarrekening (april) al dan niet in bijzijn van de externe accountant minutieus besproken en doorgenomen met de Directeur Operations en de Financieel Manager. 5.2 Bestuur De dagelijkse leiding van de organisatie ligt ook in 2015 in handen van het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit: Leon Willems. Voorzitter, Director Policy & Programme Ruth Kronenburg. Lid, Director Operations Om de meer dan 80 projecten die in zo n 36 landen worden uitgevoerd goed te kunnen managen, wordt het Bestuur bijgestaan door het Management Team. In het Management Team ziten vijf leden. Dat zijn in 2014: Leon Willems, voorzitter Ruth Kronenburg, vice voorzitter Leon van den Boogerd, Teamleider Participative Media Rens van de Walle, Financial Manager Teun Gautier, Teamleider Journalistieke Initiatieven a.i. Het Bestuur overlegt één keer per maand en het Management Team gemiddeld één keer per twee weken. De takenverdeling van het Bestuur is vastgelegd in het Directiereglement. De positie van de Teamleider Journalistieke Initiatieven is tijdelijk waargenomen door Teun Gautier. Op dit moment wordt er een passende vervanger gezocht, de verwachting is dat de nieuwe Teamleider begin 2015 zijn opwachting zal maken bij Free Press Unlimited. 5.3 Vertrouwenscommissie De Vertrouwenscommissie bestaat sinds het begin van 2012 uit: Jan Bonjer Fieneke Diamant Hoofdredacteur Financieel Dagblad Journalist De vertrouwenscommissie volgt bij een incident of voorval de procedure zoals deze beschreven staat in de Code of Conduct. De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Bestuur. 5.4 Personeelsvertegenwoordiging PVT Door het aftreden van een aantal leden van de huidige PVT, worden er begin 2015 (januari) nieuwe verkiezingen gehouden. 6. Interne organisatie 6.1 Training en opleiding Zoals gezegd voert Free Press Unlimited een continue intern opleidingstraject (CPDP). Het traject wordt gecoördineerd door de Coördinator Kennis & Kwaliteit. Voor 2015 staat een aantal trainingen op het programma, waaronder in ieder geval Evaluatie methodieken, Financiën en Lobbying en advocacy. 6.2 Trainers Network Trainers en consultants spelen een belangrijke rol in de capaciteitsversterking van onze partners. Free Press Unlimited wil trainers en consultants daarom in de toekomst vaker bij het reilen en zeilen van onze organisatie betrekken en hen ook als ambassadeurs inzetten. Het netwerk wordt samengevoegd via een aparte groep op LinkedIn. Hiermee beoogt Free Press Unlimited het netwerk te kunnen uitbreiden en tegelijkertijd actueel te houden. De LinkedIn groep is reeds operationeel maar zal in 2015 actief in gebruik genomen worden. 6.3 Systemen Promis, IATI, ISO, PME en veiligheidsbeleid Promis / IATI Free Press Unlimited wil per januari 2016 geheel IATI proof zijn. IATI staat voor International Aid Transparancy Initiative. Dit is een internationale methode om op een vergelijkbare en transparante wijze informatie uit te wisselen over ontwikkelingssamenwerking. Het ministerie stelt vanaf januari 2016 aan organisaties de voorwaarde Jaarplan

11 om via IATI te publiceren indien men in aanmerking wenst te komen voor subsidie. Het past geheel in de trend dat donoren meer op resultaat willen kunnen (bij)sturen. Via IATI kunnen projecten met elkaar vergelijken worden. Beschikbare informatie is bijvoorbeeld hoeveel geld er in een land is besteed, wat de doelstellingen zijn van een project en welke resultaten er zijn behaald. Om conform IATI informatie te kunnen publiceren, moet er ook binnen Free Press Unlimited op een uniforme wijze gerapporteerd worden. Daarom is Free Press Unlimited zich aan het oriënteren op een nieuw project-managementinformatiesysteem (promis). Voor dit behoorlijk ingrijpend traject heeft Free Press Unlimited een task force opgezet die zoveel mogelijk voorwerk doet en als taak heeft alle medewerkers van Free Press Unlimited regelmatig te informeren en mee te nemen in de besluitvorming. De planning is om begin 2015 (april) reeds via een handmatig systeem (AIDstream) een aantal projecten conform de IATI norm te publiceren. Het nieuwe promis moet eind 2015 opgeleverd zijn opdat er op 1 januari 2016 mee gewerkt kan worden. 6.4 Communicatie Een aangepast meerjarenplan voor de (externe) communicatie staat gepland voor begin Het plan zal uiteraard aansluiten op het Meerjaren Strategisch Plan Rond de interne communicatie staat er een medewerkersonderzoek gepland. Naar aanleiding van de uitkomsten uit dit onderzoek zal de interne communicatie op een aantal punten aangepast worden. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenspraak met de nieuw samen te stellen Personeelsvertegenwoordiging en de afdeling Communicatie. 6.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Een groot deel van het beleid van Free Press Unlimited op het gebied van mvo is reeds vastgelegd in onze Code of Conduct. Daarnaast stimuleert Free Press Unlimited een paperless office, het gebruik van openbaar vervoer, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, het gebruik van duurzame energiebronnen en biologische producten voor de gemeenschappelijke lunch. ISO Per april 2015 loopt de huidige ISO certificering af. Free Press Unlimited houdt jaarlijks minimaal twee interne audits maar heeft dit keer besloten om voor de ISO Partos certificering te gaan en niet voor de standaard ISO 9001 certificering. De ISO Partos certificering is officieel erkend en beduidend beter toegesneden op het werk van NGO s. De verwachting is dat een dergelijke certificering niet tot problemen zal leiden. Het kwaliteitskeurmerk valt onder de verantwoordelijkheid van de Risk Manager binnen Free Press Unlimited. PME Het huidige PME systeem is nog zeer gericht op MFS. Aangezien dat na 2015 niet meer van toepassing is en Free Press Unlimited zich daar reeds middels haar MJSP op aan het voorbereiden is, betekent dit dat de PMEsystematiek daar op aangepast moet gaan worden zal dus voornamelijk in het teken staan van evaluatie en afronding van MFS projecten en het opzetten van een aangepaste PME systematiek. Veiligheidsbeleid Het huidige veiligheidsbeleid is aan een update toe en dat gebeurt begin De focus ligt meer op welke duty of care van Free Press Unlimited verwacht mag worden ten opzichte van de verschillende doelgroepen. Tevens zal er in 2015 een training op het gebied van crisismanagement plaatsvinden.

12 Jaarplan

13 B. Programmatisch Plan Het Programmatisch deel is verdeeld in de zes resultaat gebieden die Free Press Unlimited sinds 2011 hanteert: Resultaatgebieden Omschrijving 1. Kwetsbare groepen zijn in staat om nieuws en informatie te produceren en te gebruiken. 2. Mediaorganisaties zijn versterkt en hebben een betere relatie met hun publiek. 3. Mediaondersteunende organisaties zijn versterkt. 4. Mediaplatforms/netwerken zijn opgezet en werken. 5. Verstrekken van betrouwbare informatie in specifieke situaties. 6. Individuele journalisten/bloggers zijn in staat om kwalitatief goed nieuws en informatie onder veilige omstandigheden te produceren. In de bijlage is het overzicht van de geplande activiteiten conform deze indeling voor 2015 opgenomen, onderverdeeld per land Jaarplan 13

Jaarplan Free Press Unlimited 2014

Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Management samenvatting In navolging van 2013, voorziet Free Press Unlimited voor 2014 opnieuw een jaar van een aantal belangrijke beleidsmatige beslissingen. Minister

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Bmanage verslag ment Visie, missie, doelstellingen en strategie Begroting 2014 Onze organisatie Verantwoordingsverklaring Verslag van de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 2. 3.

Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 2. 3. Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Introductie Missie en visie Beleidsrelevantie Contextanalyses Positie van partners binnen het programma Innovatief karakter Outcomes, outputs,

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010 Focus op leren voor sociale verandering

jaarverslag en jaarrekening 2010 Focus op leren voor sociale verandering jaarverslag en jaarrekening 2010 Focus op leren voor sociale verandering Inhoudsopgave 1. Welkom & leeswijzer 5 2. PSO anno nu 6 3. Ontwikkelingen bij PSO (2007-2010) 13 4. Resultaten 17 4.1 Wisselwerking

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

De Meetlat Langs Maatgesneden Monitoring

De Meetlat Langs Maatgesneden Monitoring De Meetlat Langs Maatgesneden Monitoring Onderzoek Maatgesneden Monitoring in opdracht van DSI/MY Januari Auteur: Karin Weber Inhoudsopgave Afkortingen.... Inleiding.... Onderzoeksdoel en Onderzoeksvragen....

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 1 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 2 3 Inhoudsopgave jaarverslag 2013 Event: Jaar: Linking Process tentoonstelling, Milaan 2013, April VOORWOORD - Raad

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

E-Mental Health Trimbos-institut

E-Mental Health Trimbos-institut E-Mental Health High Tech, High Touch, High Trust Programmeringsstudie E-Mental Health in opdracht van het ministerie van VWS Trimbos-institute Heleen Riper Filip Smit Rianne van der Zanden Barbara Conijn

Nadere informatie

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2003

Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2003 Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Amsterdam, maart 2004 Inhoudsopgave INLEIDING...3 KINDERPORNOGRAFIE...4 ORGANISATIE...7 BESTUUR...8 PERSONEEL...9

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF Utrecht, januari 2014 2014 Rutgers WPF www.rutgerswpf.nl Inleiding Rutgers WPF heeft eind 2013 een Meerjarenplan vastgesteld voor

Nadere informatie

RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS

RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 H 1. Waarom mensenrechten?... 4 1.1 Mensenrechten hoeksteen van het buitenlands beleid... 4 1.2 De oorsprong van mensenrechten... 5 H

Nadere informatie

Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen

Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen Resultaten van een consultatie onder deskundigen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Nederlandse duurzame beursindex Vereniging van Beleggers voor Duurzame

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Afrika ter discussie. Het Afrikacongres 2008: Bijdragen en uitkomsten

Afrika ter discussie. Het Afrikacongres 2008: Bijdragen en uitkomsten Afrika ter discussie Het Afrikacongres 2008: Bijdragen en uitkomsten Afrika ter discussie Het Afrikacongres 2008: Bijdragen en uitkomsten 2 Uitgave Ministerie van Buitenlandse Zaken Beleidsafdeling DAF

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten

PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten PRB: PROEF RECHTVAARDIGT BEZINNING Eindverslag van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten juni 2001 H. Bosselaar R. Prins m.m.v. P. Overzier M. Kathmann Bureau AS/tri Stationsweg 26

Nadere informatie