DNB. Occasional Studies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNB. Occasional Studies"

Transcriptie

1 Occasional Studies Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken DNB Occasional Studies Vol.7/No.3 (2009) Jan Willem van den End Silvie Verkaart Arjen van Dijkhuizen

2 Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2009 De Nederlandsche Bank NV Auteurs: Jan Willem van den End, Silvie Verkaart en Arjen van Dijkhuizen Met de serie Occasional Studies beoogt de Bank inzicht te verschaffen in beleidsmatige en analytische vraagstukken op voor de Bank relevante gebieden. De tot uitdrukking gebrachte zienswijzen zijn voor rekening van de auteurs en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de officiële standpunten van de Nederlandsche Bank. Redactiecommissie Jakob de Haan (voorzitter), Eelco van den Berg (secretaris), Hans Brits, Pim Claassen, Maria Demertzis, Peter van Els, Jan Willem van den End, Maarten Gelderman en Bram Scholten. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system opgeslagen worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank. Verzoeken voor een abonnement en voor toezending van een exemplaar kunt u richten aan: De Nederlandsche Bank NV Afdeling Communicatie Postubus AB Amsterdam Internet:

3 Occasional St udie s Vol.7/No.3 (2009) W.A van den End S.A.M. Verkaart K.A. van Dijkhuizen Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken

4 Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken Samenvatting Tijdens de kredietcrisis hebben centrale banken en overheden buitengewone maatregelen genomen om de financiële stabiliteit te beschermen en sterke kredietrantsoenering van de particuliere sector te voorkomen. Centrale banken hebben de rente verlaagd, liquiditeitssteun aan het bankwezen gegeven en met opkoopprogramma s specifieke financiële markten gesteund, terwijl overheden onder meer garantieregelingen hebben ingesteld en kapitaalinjecties uitgevoerd. De ingrepen hebben een ineenstorting van het financiële systeem kunnen voorkomen en zijn in dat opzicht effectief geweest. Tegelijkertijd zijn de autoriteiten zich ervan bewust dat hun maatregelen verstorende invloeden op markten kunnen hebben. Zo kan het gelijke speelveld tussen wel en niet-gesteunde financiële instellingen worden verstoord, wat bijvoorbeeld merkbaar kan zijn in verschillen in fundingkosten. Verder kan steun die is gericht op specifieke marktsegmenten leiden tot verschuivingen in kapitaalstromen, waarbij ook grensoverschrijdende verschuivingen kunnen optreden door landspecifieke verschillen in steunvoorwaarden. Verstorende effecten die op langere termijn kunnen optreden, hangen vooral samen met ongewenst risicovol gedrag, bijvoorbeeld van bestuurders, aandeel-, obligatie- en depositohouders van financiële instellingen. Ook de extreem lage beleidsrente en de maatregelen in IMF-verband gaan gepaard met morele risico s. In de vormgeving van de steunmaatregelen hebben autoriteiten ernaar gestreefd de mogelijke verstorende invloeden zoveel mogelijk te beperken. Daartoe is overheidssteun zoveel mogelijk tegen marktconforme en internationaal geharmoniseerde voorwaarden verleend. De onzekerheid bij marktpartijen kan worden beperkt door duidelijkheid over de inhoud van de steunmaatregelen, afstand van de overheid tot de bedrijfsvoering van gesteunde instellingen en blijvende verantwoordelijkheid van private stakeholders. Ten slotte is een soepele uitstapmogelijkheid (exit) van belang zodra het herstel van de markten dit toelaat. 5

5 Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken Inhoud 1 Inleiding 9 2 Crisismaatregelen om marktfalen te corrigeren 11 3 Juiste vormgeving steun essentieel, maar gecompliceerd 17 4 Marktverhoudingen Invloed op positie en gedrag van financiële instellingen Verstorende invloeden op financiële markten Grensoverschrijdende effecten 23 5 Externe effecten, negatieve invloed op vertrouwen Vertrouwen van beleggers in gesteunde instellingen Vertrouwen in de kredietwaardigheid van overheden Vertrouwen in de onafhankelijkheid van centrale banken 27 6 Verstoringen op langere termijn Morele risico s bij bestuurders Morele risico s bij aandeel- en obligatiehouders Morele risico s door de depositogarantie Morele risico s door de extreem lage rente Morele risico s door de maatregelen in IMF-verband 31 7 Beleidsinstrumenten om korte- en lange termijn verstoringen te beperken Bewaren gelijke speelveld: marktconforme voorwaarden en internationale harmonisatie Vertrouwen behouden door het scheppen van duidelijkheid en door afstand overheid tot de bedrijfsvoering Moreel risico beperken door betrokkenheid private sector tijdelijkheid steun met soepele exit en prudentieel toezicht 36 8 Conclusie 37 7

6 Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken 1 Inleiding De kredietcrisis, die in 2007 begon als een probleem op de Amerikaanse hypotheekmarkt en vervolgens wereldwijd uitwaaierde, heeft vele financiële markten en instellingen hard geraakt. Negatieve krachten van opdrogende liquiditeit, dalende vermogensprijzen, overmatige schuldposities en alsmaar oplopende verliezen bij financiële instellingen versterkten elkaar. Deze factoren ondermijnden het vertrouwen binnen de financiële sector en verstoorden het functioneren van verschillende markten tegelijk, tot in de kern van het systeem: de interbancaire markt. Najaar 2008 kwamen zelfs solide financiële instellingen in een kwetsbare positie door het op drift geraakte marktsentiment. Ook de kredietwaardigheid van sommige landen met een grote primaire financieringsbehoefte kwam onder druk te staan. Om het vertrouwen te herstellen en de stabiliteit van het stelsel te waarborgen hebben overheden en centrale banken vergaand ingegrepen (tabel 1). De crisis toont aan dat financiële stabiliteit geen vanzelfsprekendheid is. Informatieproblemen en verkeerde prikkelwerking leidden tot onevenwichtigheden die in de crisis tot ontlading kwamen. Er was sprake van marktfalen, waardoor centrale banken en overheden actief moesten ingrijpen om de financiële stabiliteit te Tabel 1 Overheidssteun aan banken en balansverlenging centrale banken juni 2007 t/m oktober 2009 VS Eurogebied VK Overheidssteun aan banken 1 in USD / EUR / GBP mrd in % bbp 1,9 1,3 2,6 Balansverlenging centrale bank 3 in USD / EUR / GBP mrd in % bbp 8,9 6,5 10,7 1 Alleen solvabiliteitssteun, verstrekte bedragen. 2 Gezamelijke solvabiliteitssteun van Dld, Fr, It, Sp, Nl, Be en Ie. 3 Weerspiegelt met name liquiditeitsinjecties en opkoopprogramma s van schuldpapier. Bronnen: Bloomberg, ECB, BoE, Fed en DNB-berekeningen. 9

7 beschermen. Hiermee is tevens de economie ondersteund, die immers afhankelijk is van een goed functionerend financieel stelsel. Vanzelfsprekend bestaat het gevaar dat ingrijpen in de marktwerking ook in tijden van crisis gepaard gaat met verstorende effecten, die aanleiding kunnen geven tot inefficiënties en mogelijke onevenwichtigheden op lange termijn. Deze studie analyseert de verschillende mogelijke verstoringen voortkomend uit de ingrepen in de financiële sector en gaat na of ze in de recente situatie zijn opgetreden. Deze beoordeling wordt waar mogelijk gebaseerd op empirisch bewijs. Centrale banken en overheden waren zich terdege bewust van eventueel verstorende invloeden toen ze de buitengewone maatregelen in de crisis namen. In de vormgeving van de steunmaatregelen is er dan ook naar gestreefd deze zoveel mogelijk te beperken. De voorwaarden hiervoor worden in deze studie behandeld. In dat kader komen de verschillende beleidsmogelijkheden aan de orde die centrale banken en overheden hebben om verstorende effecten te beperken. Onderdeel daarvan is een soepele uitstapmogelijkheid (exit) zodra het herstel van de markten dit toelaat. In hoofdstuk 2 wordt het marktfalen en het antwoord hierop van autoriteiten kort beschreven. hoofdstuk 3 benadrukt dat de juiste vormgeving van steun essentieel is, maar tevens gecompliceerd. Vervolgens worden de mogelijke verstorende effecten van ingrepen door autoriteiten in de financiële sector geanalyseerd, met name op marktverhoudingen (in hoofdstuk 4) en op het vertrouwen van beleggers in financiële instellingen en steunverlenende autoriteiten (in hoofdstuk 5). Op langere termijn kan ingrijpen van overheden en centrale banken ongewenst gedrag in de hand werken bij marktpartijen en andere stakeholders. Dit morele risico wordt uiteengezet in hoofdstuk 6. Ten slotte worden in hoofdstuk 7 de beleidsinstrumenten besproken die eventueel optredende verstorende effecten kunnen beperken. 10

8 Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken 2 Crisismaatregelen om marktfalen te corrigeren De steunmaatregelen die tijdens de crisis zijn ingezet, hebben het falen van de markt in verschillende opzichten ondervangen (tabel 2). Door beperkt zicht op de risico s en verhoogde onzekerheid waren banken terughoudend om elkaar geld te lenen. Hierdoor functioneerde de interbancaire markt sinds medio 2007 niet goed meer. Om dit marktfalen te ondervangen, hebben centrale banken wereldwijd krachtig ingegrepen om de liquiditeit van banken zeker te stellen. Hiertoe hebben centrale banken het bestaande geldmarktbeleid uitgebreid door meer kortlopende leningen te verstrekken aan het bankwezen, door de onderpandsvoorwaarden bij deze leningen te versoepelen en waar nodig nieuwe liquiditeitsfaciliteiten in het leven te roepen. Het Eurosysteem en de Bank of Japan zijn in de liquiditeitsoperaties bijvoorbeeld overgegaan op een beleid van volledige toewijzing van de door banken gevraagde bedragen tegen een vaste rente. Ook heeft het Eurosysteem een nieuwe langer lopende liquiditeitsfaciliteit geïntroduceerd, waarmee banken voor een periode van één jaar geld kunnen lenen. Daarnaast hebben centrale banken in reactie op de crisis de beleidsrente fors verlaagd en schuldpapier opgekocht, om de kredietverlening aan gezinnen en bedrijven te ondersteunen. Door de vertrouwenscrisis nam het risico toe dat klanten hun tegoeden bij financiële instellingen zouden wegtrekken. Met name banken zijn gevoelig voor een run, aangezien zij langlopende uitzettingen overwegend financieren door middel van kortlopende funding (looptijdmismatch). In reactie op het toegenomen risico van bankruns hebben overheden vanaf oktober 2008 de depositogarantieregelingen verruimd. Het gegarandeerde depositobedrag werd verhoogd, het eigen risico afgeschaft en soms zijn alle deposito s (Duitsland) of alle bancaire verplichtingen (Ierland) volledig gegarandeerd. Tevens konden banken door het opdrogen van de liquiditeit op financiële markten nauwelijks meer termijnfinanciering aantrekken. Hierdoor dreigde de van nature bestaande looptijdmismatch op de balansen onhoudbaar groot te worden. Banken werden hierdoor erg kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. Om deze kwetsbaarheid te verminderen hebben overheden in het laatste kwartaal van 2008 garantieregelingen in het leven geroepen, waarmee de banken weer middellang schuldpapier konden uitgeven. Het sterk verslechterende marktsentiment leidde er in de loop van vorig jaar ook toe dat de soliditeit van gezonde financiële instellingen in twijfel werd getrokken. 11

9 Tabel 2 Overzicht beleidsreacties van autoriteiten ter beheersing van de kredietcrisis VS Eurogebied VK Japan Centrale banken Aanpassing liquiditeitsoperaties/instrumenten Exceptional fine-tuning Uitbreiding lange-termijnoperaties Verruiming van traditionele faciliteit Verbreding van onderpandslijst Uitbreiding van tegenpartijen 1 Valutaswapfaciliteit Onderpandswap met centrale bank Volledige toewijzing tegen vast tarief Ondersteuning CP-markt/geldmarktfondsen (De facto) Vernauwing rentecorridor 2 2 Uitgifte CB-papier Verandering monetair beleid Renteverlagingen Opkoopprogramma schuldpapier centrale bank Overheden Garanties op schulden van banken Herkapitalisaties financiële instellingen Regelingen voor besmette activa Nationalisatie financiële instellingen Aanpassing depositogarantiessysteem Restricties short-selling Flexibiliteit accountingregels Financiële steun aan huishoudens Financiële steun aan bedrijven (bv. leengaranties) Algemene stimuleringspakketen Ondersteuning huizenmarkt Maatregelen in IMF-verband Versoepeling leenraamwerk Afschaffen structurele performance criteria Introductie Flexible Credit Line (FCL) Verhogen Standby Arrangements Verhogen non-concessionele toegangslimieten Ophogen leencapaciteit IMF Verhoging en verbreding NAB Bilaterale leningen aan IMF Extra SDR allocatie van USD 250 mrd Legenda is een gezamenlijke actie van autoriteiten in desbetreffende landen is een zelfstandige actie van autoriteit in desbetreffende land 1 Eurosysteem: FTO s. 2 In VS en Japan alleen vergoeding op reserves. Bronnen: diverse publicaties van publieke autoriteiten. 12

10 Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken De onzekerheid over de solvabiliteitspositie van financiële instellingen werd gevoed door de neerwaartse spiraal van marktwaardeverliezen van activa en dalende beurskoersen. Hierdoor hadden de meeste financiële instellingen geen toegang meer tot de aandelenmarkt, terwijl de behoefte aan nieuw kapitaal groot was door omvangrijke afschrijvingen op kredietportefeuilles en om onzekerheid weg te nemen over de toereikendheid van toekomstige buffers. In deze omgeving moesten overheden vanaf najaar 2008 bijspringen met kapitaalsteun, zoals in Nederland bij ING, Aegon en SNSReaal. In het VK is bijvoorbeeld kapitaalsteun gegeven door het garanderen van aandelenemissies van banken (waarbij de overheid de aandelen van RBS en Lloyds kocht omdat de markt het liet afweten). Daarbij heeft de Britse toezichthouder stresstesten gebruikt om de kapitaalbehoefte van de banken in te schatten bij aanhoudend slechte economische omstandigheden. In het voorjaar van 2009 heeft ook de Federal Reserve de grootste Amerikaanse banken ongunstige scenario s opgelegd om de additionele kapitaalbehoefte vast te stellen. De uitkomsten hiervan hebben het marktsentiment ondersteund en sommige Amerikaanse banken wisten daarop nieuw aandelenkapitaal aan te trekken. Cruciaal voor het slagen van deze strategie was dat de Amerikaanse overheid van te voren de toezegging deed om een eventueel kapitaaltekort aan te vullen voor het geval het de banken niet zou lukken om het benodigde bedrag zelf op de kapitaalmarkt aan te trekken. Door de aanwezigheid van dit vangnet werd de realisatie van het stressscenario tegelijk minder waarschijnlijk. In Europees verband zijn medio 2009 door het Committee of European Banking Supervisors (CEBS) een aantal grote en internationaal opererende banken onderworpen aan een stresstest om inzicht te krijgen in de stabiliteit van de financiële sector op regionaal niveau. De uitkomsten hiervan zijn niet per instelling gepubliceerd omdat het niet is bedoeld om de kapitaalbehoefte van individuele instellingen vast te stellen. Dit blijft immers de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten. DNB gebruikt stresstesten al sinds 2004 als regulier instrument voor het beoordelen van financiële stabiliteit én het toezicht op individuele instellingen (DNB, 2009). Informatieproblemen en verhoogde onzekerheid deden zich nog het sterkst voelen bij gesecuritiseerde activa. Het opdrogen van de liquiditeit op de markten voor deze producten heeft de prijsvorming ernstig verstoord. Hierdoor werden de activa onverkoopbaar of konden ze niet realistisch worden gewaardeerd. Dit leidde tot grote onzekerheid over de soliditeit van financiële instellingen die dergelijke activa op hun balans hebben. Om deze onzekerheid weg te nemen hebben sommige overheden vanaf begin 2009 de risico s van besmette activa overgenomen, door middel van garantieregelingen, asset swaps (zoals van ING s Amerikaanse Alt-A hypotheekportefeuille) of bad bank constructies (Duitsland). Een bad bank heeft als voordeel dat een bank is verlost van de besmette activa, waarna deze zich weer op het eigenlijke bankbedrijf kan richten. Dit kan het marktherstel bevorderen. 13

11 Mede op initiatief van de G20 zijn ook in IMF-verband bijzondere maatregelen genomen, gericht op het beperken van de gevolgen van de mondiale financiële crisis. Deze hebben betrekking op een versoepeling van het leenraamwerk, op vergroting van de leencapaciteit van het IMF en op een nieuwe allocatie van special drawing rights (SDR s), zie tabel 3. De maatregelen van het IMF zijn vormgegeven via verschillende veelal bestaande loketten die zijn toegesneden op de situatie en financieringsbehoefte van de lidstaten. In april 2009 is besloten de New Arrangements to Borrow (NAB), een aanvullend vangnet van het IMF, te verhogen met maximaal USD 500 miljard. Voorts heeft een groep van landen (waaronder de EU-lidstaten) zich bereid getoond om in de aanloop naar deze ophoging de leencapaciteit van het Fonds te versterken, via bilaterale overbruggingsleningen of het opkopen van door het IMF uit te geven schuldpapier. Verder is de Flexible Credit Line (FCL) geïntroduceerd. Hiervoor komen landen met sterke economische fundamentals en instituties en een adequaat economisch beleid in aanmerking. De FCL verschaft deze landen de mogelijkheid tot het verkrijgen van hoge (in praktijk tot 1000% quotum) en directe toegang, zonder voorwaarden vooraf. De FCL kan zowel preventief worden ingezet (als een soort verzekeringsinstrument) maar er kan ook daadwerkelijk op worden getrokken in geval van betalingsbalansproblemen. Tot dusverre hebben Mexico, Polen en Colombia preventief een FCL afgesloten. Ten slotte is besloten tot een Tabel 3 Financiële injecties in IMF-verband In USD miljard Jaarultimo 2007 Jaarultimo Versterking leencapaciteit IMF One year forward commitment capacity NAB/GAB Totale leencapaciteit Additionele commitments in de pijplijn Uitstaand IMF-krediet Verhoging SDR-allocatie 5 Cumulatief Algehele allocaties / Speciale allocatie 1997 (in werking 2009) Algehele allocatie Stand medio november, tenzij anders aangegeven. 2 Inclusief inmiddels afgesloten en nog beschikbare bilaterale leningen en notes. 3 Rest EU, Canada, Rusland, Brazilië, Korea, Australië, India. Het is niet zeker dat deze commitments uiteindelijk door zullen rollen in de NAB. 4 Stand ultimo september. 5 Op basis van SDR/USD koers medio september

12 Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken in historisch perspectief buitengewoon forse allocatie van Special Drawing Rights (SDR s) ad USD 250 mrd, gericht op ondersteuning van de meest kwetsbare opkomende economieën en ontwikkelingslanden. De gedachte hierbij is dat juist deze kwetsbare groep van landen in de crisis gebaat is bij additionele SDR s ter ondersteuning van hun reservepositie. Bovendien gaat een SDR-allocatie niet gepaard met aanvullende voorwaarden, in tegenstelling tot reguliere IMF-programma s. Hierdoor kunnen de bijeffecten van drastische ombuigingen in het economische beleid van een land achterwege blijven. De rekening van de IMF-faciliteiten komt uiteindelijk terecht bij de crediteurenlanden en centrale banken en onder andere hierdoor worden zij geconfronteerd met een verlenging van hun balansen. 15

13 Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken 3 Juiste vormgeving steun essentieel, maar gecompliceerd Bij crisisbeheersing is de praktische vormgeving van overheidssteun essentieel om het risico van nieuwe verstoringen te beperken. Hiervan waren de autoriteiten zich bewust toen ze de buitengewone maatregelen vorm gaven. Het bepalen van de juiste Tabel 4 Instrumenten ter beperking van verstorende effecten Verstorende effecten Mitigerende instrumenten Korte termijn Langere termijn Marktverhoudingen Steunvoorwaarden marktconform en geharmoniseerd - ongelijk speelveld - adequate steunvoorwaarden (prijs, instrument, governance) - verstoring internationale - harmonisatie nationale kapitaalstromen programma s - geen territoriale discriminatie - financieel protectionisme - gelijke behandeling buitenlandse { dochters/branches - crowding out niet-gesteunde - opkopen schuldpapier tegen markten marktprijzen Externe effecten / vertrouwen Autoriteiten handelen marktaanvullend en duidelijk - onzekerheid uitwerking steun - duidelijkheid inhoud steunmaatregelen - beperkte markttoegang instellingen - duidelijkheid over positie private financiers - overheid op afstand van bedrijfsvoering - onzekerheid overheidsinvloed op bedrijf - kredietwaardigheid overheden - budgettaire consolidatie, multilaterale initiatieven - onafhankelijkheid centrale banken - financiële risico s beperken of ex-ante overheidsgarantie Moreel risico - stakeholders (management, aandeel-, obligatie- en depositohouders) Disciplineringsmechanismen { - betrokkenheid private sector - tijdelijkheid steun, prikkels voor tijdige en soepele exit - prudentieel toezicht - search for yield - beleidsrente tijdig weer verhogen 17

14 vormgeving wordt echter bemoeilijkt doordat overheden en centrale banken middenin een crisis met onzekerheden worden geconfronteerd. Ten eerste zijn centrale banken met hun onconventionele maatregelen buiten hun traditionele comfort zone getreden. Onder invloed van de crisis verandert namelijk de doorwerking van de rente op de economie en door de liquiditeitsinjecties is de facto een overschot op de geldmarkt ontstaan, waardoor de manier waarop centrale banken de korte rente sturen is veranderd. Verder zijn, met name door de Federal Reserve, nieuwe instrumenten toegepast waarvan de effectiviteit niet op voorhand duidelijk is. In de tweede plaats is het onderscheid tussen wel en niet functionerende marktsegmenten niet evident, hetgeen gericht ingrijpen bemoeilijkt. Het systeem is door fasen gegaan van verhoogde stress en herstel met zeer volatiele marktprijzen. Dit was voor centrale banken een reden om de liquiditeit op de geldmarkt als geheel te verruimen en voor overheden om de steun in eerste instantie te richten op directe kapitaalversterking in plaats van meer gerichte oplossingen voor besmette activa. Wat hierbij meespeelde was dat in een crisis het onderscheid tussen solvabele en insolvabele instellingen niet altijd duidelijk is. De grote onzekerheid over balansposities compliceert een beoordeling daarvan, met als risico dat steun wordt gegeven aan instellingen die uiteindelijk niet solvabel blijken. Deze aspecten spelen ook bij landen met een onhoudbare schuld, waaraan het IMF niet mag lenen voordat schuldherstructurering en beleidsaanpassing zijn doorgevoerd. In de derde plaats is het in een crisis lastig om de juiste voorwaarden voor steun vast te stellen. De volatiele marktprijzen vormen hiervoor geen goede referentie. Bovendien zijn blauwdrukken voor specifieke oplossingen veelal niet voorhanden, terwijl in een crisis snel moet worden gehandeld. Om die redenen is het voorstelbaar dat interventies gepaard zijn gegaan met verstorende effecten. In de volgende paragrafen zullen de verschillende mogelijke verstorende effecten nader worden beschouwd. 18

15 Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken 4 Marktverhoudingen 4.1 Invloed op positie en gedrag van financiële instellingen Hoewel de overheidssteun zoveel mogelijk tegen marktconforme voorwaarden is verleend om het gelijke speelveld te beschermen (zie ook hoofdstuk 7), kan steun de concurrentiehoudingen tussen financiële instellingen verstoren. Marktpartijen en depositohouders kunnen instellingen waarin de overheid participeert veiliger achten dan niet-gesteunde instellingen. De laatste kunnen zich hierdoor minder makkelijk of tegen (relatief) hogere risicopremies financieren. Het bleek dat sommige financiële semi-overheidsinstellingen, die voorheen tegen relatief gunstige renteopslagen konden lenen, voor beleggers minder aantrekkelijk waren geworden ten opzichte van banken met een fundinggarantie. Op bepaalde momenten in de crisis moesten sommige niet-gesteunde banken met een AAA-rating zich funden tegen een renteopslag boven de swaprente, terwijl ze voorheen onder deze rente kon funden. Vanwege dergelijke voordelen is het denkbaar dat niet-gesteunde instellingen ook steun aanvragen. Dit zou de marktwerking onbedoeld frustreren. De concurrentieverhoudingen kunnen verder worden verstoord bij een ongelijke steunverlening ten aanzien van buitenlandse dochters of bijkantoren. Zo komen buitenlandse financiële instellingen die actief zijn in de VS niet voor alle Amerikaanse steunprogramma s in aanmerking. Hierdoor kunnen zij een concurrentienadeel hebben op de Amerikaanse markt. Ook op de spaarmarkt kan het gelijke speelveld verstoord raken door overheidsgesteunde instellingen, wanneer die relatief hoge depositorentes bieden en profiteren van een stabieler imago. Daarnaast kan de verruimde depositogarantie de concurrentieverhoudingen in de bankensector beïnvloeden. Het lijkt er overigens op dat de recente overheidsmaatregelen in Nederland niet hebben geleid tot sterk verstoorde marktverhoudingen tussen banken onderling. De ontwikkelingen in de marktaandelen van banken op de depositomarkt laten per saldo beperkte verschuivingen zien, waarbij de overheidsingrepen blijkbaar hebben bijgedragen aan het stabiliseren van het teruglopen van deposito s bij bepaalde instellingen in het stressvolle najaar van 2008 (figuur 1). DNB is momenteel bezig met een gedetailleerde analyse van de concurrentieverhoudingen op de depositomarkt, maar op basis van de huidige inzichten lijkt de toegenomen concurrentie om deposito s dan ook niet 19

16 Figuur 1 Marktaandeel Nederlandse depositomarkt 1 Procenten van totaal uitstaande bedragen 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 jan. 08 apr. 08 jul. 08 okt. 08 jan. 09 apr. 09 jul. 09 Gesteunde banken Niet gesteunde banken 1 Rentedragende deposito s van gezinnen en bedrijven. zozeer het gevolg van ondersteunende overheidsmaatregelen, maar veeleer van substitutie-effecten. De vraag naar retailfunding nam toe omdat kapitaalmarktfinanciering voor de banken schaarser is geworden. De verruimde depositogarantie maakt het makkelijker om de beperkingen op wholesalefunding te compenseren met spaartegoeden. Hierop is door sommige banken agressief geboden met hoge rentes. Dit heeft eraan bijgedragen dat banken met een relatief hoog risicoprofiel deposito s tegen een hoge rente hebben kunnen aantrekken. In sommige gevallen sluit het toenemende beroep op retail funding echter niet aan bij het bedrijfsmodel van banken. Daarmee kan de verruimde depositogarantie leiden tot inefficiënties in de financiële sector. Ook het verruimde geldmarktbeleid van centrale banken brengt dit risico met zich mee, doordat banken profiteren van veel en relatief goedkope funding en daardoor minder geprikkeld worden om hun bedrijfsmodel aan te passen. 4.2 Verstorende invloeden op financiële markten Het ingrijpen van overheden en centrale banken kan ook de prestaties van markten ten opzichte van elkaar beïnvloeden. Op marktsegmenten die door de autoriteiten worden ondersteund zal de financiële intermediatie zich waarschijnlijk sneller herstellen omdat het de bereidheid bij financiers om in te stappen doet toenemen. Steun zorgt immers voor een bepaalde mate van liquiditeit en/of garandeert een bepaald niveau van marktprijzen. Dit kan negatief uitwerken op niet-gesteunde marktsegmenten als beleggers zich hieruit terugtrekken. Dit mechanisme was recent op verschillende marktsegmenten zichtbaar. De toegang tot termijnfinanciering voor banken is verbeterd, blijkend uit een toenemend 20

17 Verstorende effecten van de crisismaatregelen en hoe deze te beperken aantal van overheidswege gegarandeerde leningen begin 2009, gevolgd door toenemende emissies van niet-gegarandeerd schuldpapier sinds het tweede kwartaal. Er zijn indicaties dat vooral in het VK de fundinggaranties tot een crowding-out van niet-gegarandeerd papier hebben geleid; in het eurogebied gingen emissies van beide activaklassen meer gelijk op (Panetta et al, 2009). In de VS zijn de markten voor commercial paper en mortgage-backed securities ook opgekrabbeld, dankzij opkoopprogramma s van de Federal Reserve. Negatieve effecten waren zichtbaar op de Amerikaanse markten voor auto- en credit cardleningen en voor commercieel onroerend goed, welke in eerste instantie niet werden gesteund en waar kapitaal werd onttrokken (IMF, 2009). Sinds maart 2009 komen auto- en credit cardleningen ook in aanmerking voor overheidsfinanciering, via de Term Asset-Backed Securities Lending Facility (TALF). Ook het covered bond opkoopprogramma van het Eurosysteem, dat door het IMF als effectief wordt beoordeeld (IMF, 2009b), heeft potentiële bijwerkingen. De aankopen vinden plaats op een specifiek marktsegment, waarmee de relatieve prijzen tussen marktsegmenten kunnen worden beïnvloed. Daarnaast blijkt het in de praktijk uiterst lastig te zijn om de aankopen neutraal te verdelen over instellingen en landen. In sommige eurogebiedlanden is de covered bond markt nu eenmaal meer ontwikkeld dan in andere en sommige instellingen geven meer covered bonds uit dan andere. Tevens kunnen het gedrag en de financieringstructuur van banken ongewild worden beïnvloed, doordat de aankopen één specifiek onderdeel van de fundingmogelijkheden voor banken aantrekkelijker maken. Al met al is volledige neutraliteit met opkoopprogramma s niet altijd haalbaar, hetgeen verstoringen op micro-niveau kan veroorzaken. Het mechanisme waarbij het herstel van gesteunde markten ten koste kan gaan van niet-gesteunde markten werkt ook bij de versoepeling van onderpandsvoorwaarden voor liquiditeitsoperaties van centrale banken, ook wel endogenous credit easing genoemd. Papier dat toegevoegd wordt aan de onderpandslijst kan een hogere liquiditeit en daarmee een eligibility premium krijgen ten opzichte van papier dat niet als onderpand kan dienen. Deze premie zal vooral hoog zijn voor illiquide activa zoals bancair krediet, al is dit moeilijk meetbaar vanwege het ontbreken van een marktprijs (ECB, 2007). Deze verstoring van marktprijzen kan leiden tot een crowding-out van ander (niet-onderpand) papier. Het feit dat banken in het eurogebied slechts beperkt gebruik hebben gemaakt van de versoepeling van de onderpandsvoorwaarden suggereert dat deze verstoring in het eurogebied geen grote vormen heeft aangenomen. Mede als gevolg van de volledige of zeer ruime toewijzing in de liquiditeitsoperaties sinds oktober 2008 hebben meerdere centrale banken de interbancaire geldmarkt geheel of gedeeltelijk overgenomen. Daarbij maakt de lage geldmarktrente banken ook minder bereid elkaar geld te lenen. De volumes op de interbancaire daggeldmarkt (eonia) zijn in het eurogebied momenteel dan ook nog steeds laag (figuur 2). Wanneer de interbancaire geldmarkt langere tijd niet goed functioneert, kunnen banken 21

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Juni 2014 2/91 Over de Monitor Financiële Sector en deze studie De Monitor Financiële

Nadere informatie

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans?

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Occasional Studies Vol. 13-1 De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Auteurs Jante

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

CPB Document. Zijn strengere kapitaaleisen kostbaar? No 215. Michiel Bijlsma en Gijsbert Zwart

CPB Document. Zijn strengere kapitaaleisen kostbaar? No 215. Michiel Bijlsma en Gijsbert Zwart CPB Document No 215 Zijn strengere kapitaaleisen kostbaar? Michiel Bijlsma en Gijsbert Zwart Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338 33 80 Telefax (070) 338

Nadere informatie

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa Hoe houden De macht we van Europa Europa stabiel? De macht van van Europa Europa Marcel de Ruiter Marcel Marcel de de Ruiter Ruiter Beste bezoeker van het Haagsch College. Beste bezoeker van het Haagsch

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten focus Een special issue over de betaal- en effectenmarkt van het Focusgebied betalingsverkeer op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014. Spaaroverschot nietfinanciële. ontwikkeling, oorzaken en gevolgen. Cees Jansen Marco Ligthart

CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014. Spaaroverschot nietfinanciële. ontwikkeling, oorzaken en gevolgen. Cees Jansen Marco Ligthart CPB Achtergronddocument 28 augustus 2014 Spaaroverschot nietfinanciële bedrijven: ontwikkeling, oorzaken en gevolgen Cees Jansen Marco Ligthart Spaaroverschot niet-financiële bedrijven: ontwikkeling,

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven.

Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven. Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven. De mondiale economische crisis stelt de Nederlandse samenleving voor een grote opgave. De gevolgen zijn groot en acuut.

Nadere informatie

TOEZICHT MET BITE april 2012

TOEZICHT MET BITE april 2012 TOEZICHT MET BITE april 2012 Inhoudsopgave Voornaamste aanbevelingen en maatregelen... 9 Doelstelling van dit rapport... 11 Opdracht... 11 Brede basis aan adviezen en rapporten... 12 Leeswijzer... 13

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn CPB Document No 202 Maart 2010 De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie