Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België: vormvereisten model.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België: vormvereisten model."

Transcriptie

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België: vormvereisten model. Referentie PCCB/S1/CKS/ Datum 10/11/2011 Huidige versie 1.1 Van toepassing vanaf Datum Publicatie Trefwoorden Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie, handelsdocument Opgesteld door Keppens Christophe, Attaché Goedgekeurd door Diricks Herman, Directeur-generaal controlebeleid 1. Doel Deze omzendbrief heeft tot doel de vormvereisten van het in Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde handelsdocument te verduidelijken. De andere vereisten wat identificatie en traceerbaarheid betreft, worden niet behandeld in dit document. 2. Toepassingsgebied Deze omzendbrief is van toepassing voor het transport van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie binnen België en het intracommunautair vervoer van deze producten van en naar België. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn

2 4. Definities en afkortingen VO = Verordening NL = Nederlandse FR = Franse EN = Engelse DE = Duitse MAD = Mestafzetdocument DBP = dierlijke bijproducten OBA = Organisch-biologisch afval VLAREA = Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en beheer van 05 december Handelsdocument voor intracommunautaire transporten (van België naar EU-Lidstaten of omgekeerd) Voor intracommunautaire transporten naar België dient een handelsdocument naar het model in bijlage VIII, hoofdstuk III van VO 142/2011 (verder het Europees handelsdocument genoemd) of een gezondheidscertificaat wanneer dit noodzakelijk is (mest) de goederen te vergezellen. Alle taalversies van dit Europees handelsdocument worden aanvaard (al verdient de NL-, FR-, EN- of DE-versie de voorkeur). Voor intracommunautaire transporten vanuit België dient een handelsdocument naar het model in bijlage VIII, hoofdstuk III van VO 142/2011 of van het gezondheidscertificaat in het geval dit noodzakelijk is (mest) de goederen te vergezellen. Alle taalversies van het Europees handelsdocument worden door de Belgische overheden aanvaard. Opgepast: de overheid van de lidstaat van bestemming kan eventueel een specifieke taalversie vereisen, gelieve dit na te gaan om problemen te vermijden. 6. Handelsdocumenten binnen België FAVV Voor welke producten? Het FAVV is bevoegd voor de volgende producten en kan voor deze producten bijgevolg het model van handelsdocument vastleggen: Voor dierlijke bijproducten of afgeleide producten die een bestemming hebben als voeder voor landbouwhuisdieren of gezelschapdieren. Voor afgeleide producten, in casu gesmolten vet, die een bestemming hebben als grondstof voor de oleochemie. Welk handelsdocument is verplicht? Het EU-model is niet verplicht, al wordt het wel aangeraden. Er is geen specifiek FAVV-model vastgelegd. Het FAVV aanvaardt ieder model handelsdocument, wat de vorm ook mag zijn, zolang de in Bijlage VIII, hoofdstuk III, punt f vermelde gegevens duidelijk vermeld zijn op het document. Dit document kan dus de CMR, laadbon of eender welk ander document zijn. Momenteel aanvaardt het FAVV nog geen elektronische versies. Taal? Het handelsdocument moet opgesteld zijn in minstens 1 van de officiële landstalen van België.

3 FOD Voor welke producten? De FOD is bevoegd voor de volgende producten en kan voor deze producten bijgevolg het model van handelsdocument vastleggen: Voor dierlijke bijproducten of afgeleide producten die een bestemming hebben als grondstof voor technische producten andere dan meststoffen en bodemverbeteraars. Voor dierlijke bijproducten of afgeleide producten die een bestemming hebben als voeder voor dieren in dierentuinen en circusdieren, reptielen en roofvogels, pelsdieren, wilde dieren waarvan het vlees niet voor menselijke consumptie bestemd is, honden in kennels of honden voor de drijfjacht en maden voor gebruik als visaas. Voor dierlijke bijproducten of afgeleide producten die bestemd zijn voor diagnose, onderwijs en onderzoek Welk handelsdocument is verplicht? Voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten voor de voeding van sommige niet voor menselijke consumptie bestemde dieren dient het volgende model gebruikt te worden:

4 HANDELSDOCUMENT VOOR DE TRACEERBAARHEID VAN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN VOOR DE VOEDING VAN SOMMIGE NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE DIEREN( 1 ) Origineel exemplaar / kopie ophaler / kopie producent Referentienummer ( 2 ) 1. Afzender. ( 3 ) Inrichting: (naam).. Ondernemingsnummer:... Adres:... Tel.:.... Nr. registratie van het verzamelcentrum van de producent of Nr. toelating van het verzamelcentrum: Dierlijke bijproducten. ( 3 ) Categorie : 2-3 ( 4 ) Productiedata:... Aard Diersoort Aantal stuks Gewicht Identificatie (Sanitelnr., partijnr.) Totaal gewicht: De afzender of zijn gemachtigde bevestigt dat dit materiaal niet besmet is met ander materiaal. Handtekening van de afzender of zijn gemachtigde 3. Diergeneeskundig attest. Ik, ondergetekende, inspecteur-dierenarts van het FAVV, bevestig dat het hierboven vermelde categorie 2- materiaal voldoet aan de eisen om te kunnen worden gebruikt voor de voeding van niet voor menselijke consumptie bestemde dieren. Stempel, datum et en handtekening van de inspecteur-dierenart van het FAVV 4. Ophaler. ( 5 ) Identificatie :... Nr toelating:... Ophaaldatum:... Handtekening van de ophaler of zijn gemachtigde Categorie waartoe de opgehaalde bijproducten behoren : Categorie 2 Voeder voor.(diersoort of categorie) Categorie 3 Niet voor menselijke consumptie 5. Vervoerder. ( 6 ) Identificatie:... Inschrijvingsnummer:... 1 In drievoud: origineel voor de bestemmeling, afschriften voor de producent en de ophaler. 2 Nr. registratie of toelating, laatste twee cijfers van het jaartal en ononderbroken reeksnummer eigen aan de afzender van de dierlijke bijproducten. 3 In te vullen door de afgevaardigde van het verzamelcentrum van de producent of van het verzamelcentrum. 4 Eén handelsdocument voor de traceerbaarheid per categorie. 5 Persoon die de dierlijke bijproducten ophaalt; in te vullen indien hij niet de bestemmeling is. 6 In te vullen als de vervoerder verschillend is van de ophaler.

5 6. Bestemmeling. Identificatie (naam en adres):... Nr. registratie / toelating:... Categorie inrichting:... Handtekening van de bestemmeling of zijn gemachtigde Gebruik: voor het voederen van... Ik, ondergetekende, bevestig de ontvangst van het materiaal en dat het zal gebruikt worden in overeenstemming met de geldende regelgeving.

6 DOCUMENT COMMERCIAL DE TRACABILITE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS À NOURRIR DES ANIMAUX NON DESTINÉS À L ALIMENTATION HUMAINE ( 7 ) Exemplaire original / copie collecteur / copie producteur N de référence ( 8 ) 1. Expéditeur ( 9 ) Établissement : (nom).. Numéro d entreprise :... Adresse :... Tél. :.... N d enregistrement du centre de collecte du producteur ou N d autorisation du centre de collecte: Sous-produits animaux. ( 9 ) Catégorie : 2-3 ( 10 ) Dates de production :... Nature Espèce animale Nombre de pièces Poids Identification (n sanitel, n de lot) Poids total : L expéditeur ou son délégué certifie que ces matières ne sont pas contaminées par d autres matières. Signature de l expéditeur ou de son délégué 3. Certificat vétérinaire. Je soussigné, inspecteur-vétérinaire de l AFSCA, certifie que les matières de catégorie 2 ci-dessus répondent Cachet, date et signature de aux critères permettant de les utiliser en vue de l alimentation d animaux non destinés à la consommation l inspecteur-vétérinaire de l AFSCA humaine. 4. Collecteur. ( 11 ) Identification :... N autorisation :... Date de la collecte :.... Signature du collecteur ou de son délégué Catégorie sous laquelle les sous-produits animaux sont collectés : «Catégorie 2 - Destiné à l alimentation (espèce d animaux ou catégorie)» «Catégorie 3 - Impropre à la consommation humaine» 5. Transporteur. ( 12 ) Identification :... Numéro d immatriculation :... 7 En trois exemplaires : original pour le destinataire, copies pour le producteur et le collecteur. 8 N d enregistrement ou d autorisation, deux derniers chiffres du millésime et numéro de série ininterrompu propre a l expéditeur des sous produits animaux. 9 A compléter par le délégué du centre de collecte du producteur ou du centre de collecte. 10 Un document commercial par catégorie. 11 La personne qui prend en charge les sous-produits animaux; a compléter s il n est pas le destinataire. 12 Ne compléter que si le transporteur est différent du collecteur.

7 6. Destinataire. Identification (nom et adresse) :... N d enregistrement / autorisation :... Catégorie d établissement :... Signature du destinataire ou de son délégué Utilisation : comme nourriture pour... Je soussigné certifie la réception des matières et qu elles feront l objet d une utilisation conforme à la réglementation en vigueur.

8 Voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten bestemd voor technische doeleinden, taxidermie, onderwijs of onderzoek dient het volgende model gebruikt te worden.

9 HANDELSDOCUMENT VOOR DE TRACEERBAARHEID VAN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN BESTEMD VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN, TAXIDERMIE, ONDERWIJS OF ONDERZOEK (1, 2) Origineel exemplaar gebruiker / kopie ophaler / kopie producent Volgnummer (3) 1. Producerende inrichting. (4) Inrichting : (naam).. Ondernemingsnummer :... Adres :... Tel. :. Fax :... Categorie : Nr. erkenning / toelating FAVV: Dierlijke bijproducten. Categorie : (5) Productiedata:... Code Aard Diersoort Aantal Gewicht of Volume Identificatie (Sanitelnummer, partijnummer) Totaal gewicht of volume: De producent bevestigt dat dit materiaal niet besmet is met materiaal van een lagere categorie. Handtekening van de producent 3. Melding van de productie. Gericht aan: (identificatie van de ophaler)... Datum : tijdstip :... 3bis. Veterinaire certificering. (2, 7) Ondergetekende, dierenarts-keurder bij het FAVV, verklaart dat de hieronder vermelde producten voldoen aan de voorwaarden om ze te gebruiken voor technische doeleinden, taxidermie, onderwijs of onderzoek. Stempel, datum en handtekening van de keurder 4. Ophaler. Identificatie : Erkenningsnummer:... Handtekening gemachtigde van de Ophaaldatum : Ondernemingsnummer:... ophaler Categorie waartoe de opgehaalde bijproducten behoren: Categorie 1 Uitsluitend geschikt voor, onderwijs of onderzoek Categorie 2 Niet voor dierlijke consumptie Categorie 3 Niet voor menselijke consumptie 5. Vervoerder. (6) Identificatie : Erkenningsnummer Gewesten:... Inschrijvingsnummer : Zegelnummer: Bestemmeling. Identificatie : Erkenningsnummer:... Handtekening van de exploitant van Categorie inrichting:... de inrichting van bestemming Aard verwerking / gebruik : Ondernemingsnummer :... Ik, ondergetekende, exploitant van de inrichting van bestemming, bevestig dat het materiaal in mijn inrichting werd binnengebracht en daar werd verwerkt / gebruikt / verwijderd in overeenstemming met de geldende regelgeving. (1) In drievoud: origineel voor de bestemmeling, afschriften voor de producent en de ophaler. (2) Overbodige vermeldingen schrappen. (3) Nr. erkenning of machtiging, laatste twee cijfers van het jaartal en ononderbroken reeksnummer eigen aan de producent van het afval. (4) In te vullen door de producent. (5) Eén handelsdocument voor de traceerbaarheid per categorie. (6) Alleen invullen als de vervoerder verschillend is van de ophaler. (7) Alleen invullen als de productie inrichting een slachthuis of een wildbewerkingsinrichting is en indien de dierlijke bijproducten tot categorie I of II behoren.

10 DOCUMENT COMMERCIAL DE TRACABILITE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINES A DES USAGES TECHNIQUES, A LA TAXIDERMIE, A L ENSEIGNEMENT OU A LA RECHERCHE (1, 2) Exemplaire original utilisateur/ copie collecteur / copie producteur 1. Établissement de production. (4) N d ordre (3) Établissement : (nom).. Numéro d entreprise :... Adresse :... Tél. :.. Fax :... Catégorie : N agrément / autorisation AFSCA: Sous-produits animaux. Catégorie : : (5) Dates de production :... Code Nature Espèce animale Nombre de pièces Poids ou Volume Identifiant (n sanitel, n de lot) Poids ou volume total : Le producteur certifie que ces matières ne sont pas contaminées par de catégorie inférieure. Signature du producteur 3. Notification de la production. Adressé à : (identification du collecteur)... Date : heure :... 3bis. Certificat vétérinaire. (2, 7) Je soussigné, expert vétérinaire de l AFSCA, certifie que les matières ci-dessus répondent aux critères permettant de les utiliser à des fins techniques, de taxidermie, d enseignement ou de recherche. Cachet, date et signature de l expert 4. Collecteur. Identification :... N d agrément :... Signature du préposé du collecteur Date de la collecte :... Numéro d entreprise :... Catégorie sous laquelle les sous-produits animaux sont collectés : «Catégorie 1 - Exclusivement pour l enseignement ou la recherche» «Catégorie 2 - Impropre à la consommation animale» ; «Catégorie 3 - Impropre à la consommation humaine» ; 5. Transporteur. (6) Identification : N d agrément Régions:... N d immatriculation :.. Scellés n : Destinataire. Identification : N d agrément :... Catégorie d établissement : Numéro d entreprise :... Signature de l exploitant de Nature de la transformation / de l utilisation :... l établissement de destination Je soussigné, exploitant de l établissement de destination, certifie que les matières ont bien été introduites dans mon établissement où elles ont fait l objet d une transformation /d une utilisation/d un enlèvement conformément à la réglementation en vigueur. (1) En trois exemplaires : original pour le destinataire, copies pour le producteur et le collecteur. (2) Biffer la mention inutile. (3) N d agrément ou d autorisation, deux derniers chiffres du millésime et numéro de série ininterrompu propre au producteur des déchets. (4) A compléter par le producteur. (5) Un document commercial par catégorie. (6) Ne compléter que si le transporteur est différent du collecteur. (7) Ne compléter que si le producteur est un abattoir ou un établissement de traitement de gibier sauvage et que si les sous-produits animaux sont de catégorie I ou II.

11 Taal? Het handelsdocument voor voeder voor sommige niet voor menselijke consumptie bestemde dieren moet opgesteld zijn in de taal van de bestemmeling. Het handelsdocument voor technische doeleinden, taxidermie, onderwijs of onderzoek moet opgesteld zijn in minstens 1 van de officiële landstalen van België. OVAM Voor welke producten? Dierlijke bijproducten en afgeleide producten, met uitzondering van mest, met bestemming verbranding, meeverbranding, biogas, compost, meststoffen en bodemverbeteraars, verwerking bij een categorie 1-, 2- of 3-verwerkingsbedrijf met oorsprong en/of bestemming in het Vlaams Gewest. Welk handelsdocument is verplicht? De te gebruiken vervoersdocumenten voor vervoer van dierlijke bijproducten (DBP) binnen het Vlaams grondgebied zijn afhankelijk van de aard van de DBP, namelijk dierlijk afval of organisch-biologisch afval. Dierlijk afval Dierlijk afval: dierlijke bijproducten, zoals gedefinieerd in de Verordening (EG) Nr. 1069/2009, voor zover ze voldoen aan de definitie van afval uit het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, met uitzondering van keukenafval, etensresten, voormalige voedingsmiddelen, rauwe melk, eierschalen en bijproducten van gebarsten eieren, honing, schalen van schaaldieren, schelpen van schelpdieren, de inhoud van maagdarmkanaal, in zoverre deze gescheiden is van het maagdarmkanaal, uitwerpselen, eicellen, embryo s en sperma. Bijlage I van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, bevat het handelsdocument dat moet worden gebruikt bij het vervoer van dierlijk afval, uitgezonderd voor hele kadavers en verwerkt dierlijk afval (zie hiervoor resp. artikel 5 7 en 8 van het besluit). Het handelsdocument bevat informatie over de herkomst, de aard, de hoeveelheid, de bestemming, de verzameling, het gebruik of de verwerking van het afval. Elk handelsdocument is geïdentificeerd aan de hand van een uniek nummer dat uit drie onderdelen bestaat: een klantennummer, toegekend door de ophaler aan de producent, of het nummer van de onderneming of van de vestigingseenheid toegewezen aan de producent door de kruispuntbank der ondernemingen; een code ter identificatie van de ophaler, in principe overeenstemmend met het nummer van de onderneming of van de vestigingseenheid toegewezen door de kruispuntbank der ondernemingen; een identificatienummer eigen aan de ophaalronde van de vrachtwagen. Voor elke ophaling en verwerking van dierlijk afval wordt een apart handelsdocument opgemaakt in drie exemplaren: a. het originele exemplaar dat het afval op zijn weg naar de eerste verwerkende inrichting vergezelt; b. een kopie voor de ophaler; c. een kopie voor de producent. In een aantal gevallen is het gebruik in twee exemplaren toegelaten (zie artikel 5 3).

12 Als de erkende ophaler tevens een vergund en/of erkend bedrijf voor de verwerking of behandeling van dierlijk afval is. Als het vervoer van dierlijk afval dat tijdens eenzelfde ronde werd opgehaald door de erkende ophaler naar de eerste erkende inrichting voor de verzameling, behandeling of verwerking wordt gevoerd en indien hierbij gebruik wordt gemaakt van een uniek handelsdocument dat expliciet verwijst naar het unieke nummer op elk betrokken handelsdocument van die ophaalronde. Op de factuur van de ophaling, die aan de producent van het afval gericht is, wordt formeel en eenduidig de referentie van de desbetreffende handelsdocumenten, alsook de categorie, de aard en de hoeveelheid van het afval vermeld. Organisch-biologisch afval (OBA) OBA zijn bijvoorbeeld keukenafval en etensresten, voormalige voedingsmiddelen, rauwe melk, eierschalen en bijproducten van eieren, honing, schalen van schaaldieren, schelpen van schelpdieren, inhoud van maag-darmkanaal voor zover die gescheiden is van het maag-darmkanaal, uitwerpselen, embryo's, eicellen en sperma. Voor het vervoer van OBA is het gebruik van het identificatieformulier verplicht, zoals voorzien in artikel van het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en beheer van 05 december 2003 (VLAREA). Uitzonderingen zijn er voor huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en voor niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die in één ophaalronde ingezameld worden en van secundaire grondstoffen die worden gebruikt in of als meststof of bodemverbeterend middel. Bijlage van het VLAREA geeft een voorbeeld van het identificatieformulier, maar eigen formulieren mogen worden opgemaakt voor zover ze dezelfde informatie bevatten. Alle gevraagde gegevens moeten ingevuld worden vóór het vervoer aanvangt en ze moeten worden ondertekend en gedateerd door de opdrachtgever en voor gevaarlijke afvalstoffen ook door de producent. Als de hoeveelheid niet kan bepaald worden vóór het vertrek, mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van de bestemming. De producent ontvangt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier. Op de plaats van bestemming wordt het identificatieformulier door de bestemmeling gedateerd, eventueel aangevuld met de hoeveelheid, en voor ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier. Taal? Een Nederlands document is verplicht tenzij het afval afkomstig is van een ander gewest. In dit geval worden modellen in andere landstalen ook aanvaard. MESTBANK Voor welke producten? Mest, verwerkt of onverwerkt, met oorsprong en/of bestemming in het Vlaams Gewest. Welk handelsdocument is verplicht? Standaardprocedure:

13 Mesttransporten worden uitgevoerd door erkende mestvoerders en gaan vergezeld van het mestafzetdocument (MAD), af te drukken in drievoud. Die 3 luiken zijn bestemd voor de drie betrokken partijen, nl. de aanbieder, de afnemer en de erkende mestvoerder. De luiken moeten, gehandtekend door de drie partijen, binnen 60 kalenderdagen ter inzage liggen bij elke betrokken partij. U houdt die mestafzetdocumenten minstens 5 jaar bij. Voorbeeld MAD (zie hieronder). Op het mestafzetdocument wordt vermeld: datum vervoer vervoerde hoeveelheid: aantal vrachten, ton per vracht, totale hoeveelheid, inhoud en totale hoeveelheid stikstof en fosfaat, type mest: afkomst, vorm en mestcode gegevens van de aanbieder: uitbatingsnummer of exploitant- en exploitatienummer of landcode, naam, adres, hoedanigheid, laadplaats, handtekening aanbieder gegevens van de afnemer: uitbatingsnummer of exploitant- en exploitatienummer of landcode, naam, adres, hoedanigheid, losplaats, handtekening afnemer gegevens van de erkende mestvoerder: uitbatingsnummer, naam, adres, nummerplaat, rittenschema (vertrek en aankomst per rit, niet verplicht bij gebruik van AGR-GPS) handtekening erkend mestvoerder Deze MAD worden aangemaakt vóór het transport en nagemeld binnen de 7 dagen na de transportdatum via het elektronisch loket op Afwijkingsprocedures Eigen mest naar eigen grond Hiervoor moeten geen documenten opgemaakt worden (tenzij uitgevoerd door een erkende mestvoerder). Mestproductie en -gebruik worden opgevolgd via de jaarlijkse aangifte. Burenregeling: Voorbeeld formulier Melding van een burenregeling : zie hieronder Een burenregeling is een schriftelijke overeenkomst tussen twee naburige landbouwers of tussen een producent van champost als aanbieder en een naburige landbouwer als afnemer. Transporten van of naar verzamelpunten, uitbatingen van producenten van andere meststoffen en bewerkings- of verwerkingseenheden (met uitzondering van transporten van champost naar landbouwers) kunnen niet met een burenregeling uitgevoerd worden. Op een melding van een burenregeling staan de volgende gegevens: de identificatie- en adresgegevens van de aanbieder en de afnemer de gemeente of gemeentes waar de dierlijke mest of champost naartoe gevoerd wordt. Als de meststof in verschillende gemeentes gelost wordt, moet per gemeente aangeduid worden welke soort en vorm van de meststof vervoerd wordt en om hoeveel meststof het gaat. de soort en de vorm van de dierlijke mest of champost de hoeveelheid dierlijke mest of champost, uitgedrukt in ton, in kg N en in kg P2O5, die vervoerd wordt de periode waarin de burenregeling uitgevoerd wordt. Die periode moet altijd gelegen zijn binnen één kalenderjaar.

14 de handtekening van de aanbieder en van de afnemer. Verzenders Een aantal door de Minister vastgelegde meststoffen moet niet met een erkende mestvoerder en met mestafzetdocumenten vervoerd worden. De verzender moet aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Hij laat zich registreren bij de Mestbank en maakt voor het vervoer (beperkt tot 1 vracht) een verzenddocument op dat hij meegeeft met de transporteur die het vervoer doet. Het verzenddocument wijkt niet veel af van het MAD. Taal? Een Nederlandstalig document is noodzakelijk.

15

16

17 OWD Voor welke producten? Dierlijke bijproducten en afgeleide producten met bestemming verbranding, meeverbranding, biogas, compost, meststoffen en bodemverbeteraars, verwerking bij een categorie 1-, 2- of 3- verwerkingsbedrijf met oorsprong en/of bestemming in het Waalse Gewest. Welk handelsdocument is verplicht? Het model is vastgelegd in het besluit van erkenning van de operator of van de ophaler. Taal? Een Frans document is verplicht tenzij het afval afkomstig is van een ander gewest. In dit geval worden modellen in andere landstalen ook aanvaard. BIM-IBGE Voor welke producten? Dierlijke bijproducten en afgeleide producten met bestemming verbranding, meeverbranding, biogas, compost, meststoffen en bodemverbeteraars, verwerking bij een categorie 1-, 2- of 3- verwerkingsbedrijf met oorsprong en/of bestemming in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Welk handelsdocument is verplicht? De te gebruiken documenten werden wettelijk vastgelegd in het Ministerieel besluit van 20 maart 2003 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval. Bij elk vervoer van dierlijk afval moet men een borderel voor verwijdering van dierlijk afval of borderel voor de traceerbaarheid van dierlijk afval kunnen voorleggen waarvan het model, naargelang de bestemming van het dierlijk afval, voorkomt in bijlage IIIA, IIIB, V en VI van bovengenoemd besluit. Voor elke verwijdering wordt een apart borderel opgemaakt. De verschillende modellen van borderellen zijn voorgedrukt op doorslagpapier en bestaan uit drie exemplaren: het origineel exemplaar dat het afval op zijn weg naar de eerste verwerkingsinrichting vergezelt; een kopie voor de ophaler; een kopie voor de producerende inrichting. Taal? Een document in het Frans of het Nederlands is noodzakelijk.

18

19

20

21

22

23

24

25

26 7. Meer info? Voor meer informatie kan u terecht op de websites van de bovenvermelde bevoegde overheden. 8. Bijlagen In tekst en: Word versie Europees handelsdocument Nederlands Word versie Europees handelsdocument Frans Word versie Europees handelsdocument Engels Word versie Europees handelsdocument Duits 9. Overzicht van de revisies Overzicht van de revisies van de omzendbrief Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 1.1 Datum publicatie Reden: inwerkingtreding nieuwe dierlijke bijproducten wetgeving Omvang: enkel noodzakelijke referenties en aanpassingen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Referentie PCCB/S1/LSW/575349

Nadere informatie

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers

Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Kanalisatie van dierlijke bijproducten bij slagerijen en poeliers Inleiding informatieblad 67 / 9 februari 2009 Op 1 mei 2003 werd de 'Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van verwerkte dierlijke eiwitten, vleesbeendermeel en dierlijke vetten van categorie 2

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING

HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING www.vlm.be INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Inloggen op het Mestbankloket... 3 3 Overzicht... 5 3.1 Overzicht openstaande burenregelingen 5 3.2 Overzicht geweigerde

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg. Referentie PCCB/S2/HVB/1046457 Datum 16/05/2013

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel OVAM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel OVAM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel OVAM 1 Inhoud Vlaamse overheid: OVAM... 3 1. Voorstelling OVAM... 3 2. Projecten en nieuwe beleidsopties... 4 3. Erkenningen/Toelatingen/Vergunningen...

Nadere informatie

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf

Nadere informatie

Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest

Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest Elke economische operator, waaronder u als mestvoerder, die gebruik wil maken van TRACES (Trade control and expert system) moet geregistreerd

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het toekennen van een statuut verwaarloosbaar of gecontroleerd risico op klassieke scrapie, noodzakelijk in het

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten 1. Doel Verordening (EG) nr. 999/2001 zoals gewijzigd door verordening (EU) nr. 893/2017 legt voorwaarden

Nadere informatie

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Om mest met een burenregeling te kunnen vervoeren, moeten de aanbieder en afnemer van de mest een burenregeling sluiten. Een burenregeling is een overeenkomst

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Referentie PCCB/S2/HVB/900069 Datum 16/05/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Referentie PCCB/S3/EME/574427 Datum 04/06/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing vanaf Datum van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/NDZ/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen T.8.9 Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten vervoederen aan veedieren

Nadere informatie

Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest

Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest Elke economische operator die gebruik wil maken van TRACES (Trade control and expert system) moet geregistreerd zijn. Dit wil zeggen dat u

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden,

Nadere informatie

Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis. 04.02.11 Overlegplatform DBP. Lies Clarysse

Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis. 04.02.11 Overlegplatform DBP. Lies Clarysse Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis Wat wijzigt er voor mestverwerkers vanaf 4 maart 2011 04.02.11 Overlegplatform DBP Lies Clarysse 16-2-2011 februari 2011 1 0. Comitologie (belangrijke artikels) Opmerking:

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Referentie PCCB/S1/LSW/1352788 Datum 03/03/2016

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Pluimveevlees 0207 020890 II. Europees certificaat Type certificaat EX.VTP.CU.01.02 Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de export

Nadere informatie

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs. Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende het bijhouden van registers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de professionele gebruikers en de distributeurs

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Referentie PCCB/S3/GDS/116116 Datum 11/04/2016 Huidige versie 2.1 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Referentie PCCB/S2/HVB/900069 Datum 14/08/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing

Nadere informatie

Opsporen van trichinen bij karkassen van gedomesticeerde varkens tijdens de post-mortemkeuring.

Opsporen van trichinen bij karkassen van gedomesticeerde varkens tijdens de post-mortemkeuring. Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende onderzoeken ter opsporing van de aanwezigheid van Trichinella in de karkassen van gedomesticeerde varkens in slachthuizen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 26.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 54/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG)

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011R0142 NL 01.12.2013 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 142/2011 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) Deel FOD

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) Deel FOD Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel FOD 1 Inhoud Federale staat: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu... 3 1. Voorstelling FOD... 3 2. Projecten

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van verzonden vanuit Japan Kenmerk PCCB/S3/EM/678219 Datum 15/12/2017 Huidige

Nadere informatie

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1

2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 2002R1774 NL 24.07.2007 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1774/2002 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het vervoer van niet volledig doorkoeld varkensbloed en niet volledig doorkoelde karkassen en karkasdelen van runderen,

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [045] v C: conform NC:

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild

Omzendbrief betreffende het grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende het grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild Referentie PCCB/S3/EHC/1347004 Datum 25/02/2016

Nadere informatie

Wijziging Regeling dierlijke bijproducten

Wijziging Regeling dierlijke bijproducten LNV Wijziging Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3608, houdende wijziging van de in verband met de uitvoering van enkele Europese verordeningen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Ons Kenmerk Bijlagen Datum PCCB/S2/MGX/PPS/CKS/81866 4 04.01.2005

Uw brief van Uw kenmerk Ons Kenmerk Bijlagen Datum PCCB/S2/MGX/PPS/CKS/81866 4 04.01.2005 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten Sectie TSE & ABP WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Omzendbrief omtrent de verschillende statuten met betrekking tot klassieke scrapie

Omzendbrief omtrent de verschillende statuten met betrekking tot klassieke scrapie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief omtrent de verschillende statuten met betrekking tot klassieke scrapie Referentie PCCB/S2/BHOE/1318280 Datum 05/10/2015 Huidige versie

Nadere informatie

SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5

SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5 SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5 Invulvoorbeeld Traces certificaat mestschapen/mestgeiten II. Informatie over de gezondheid Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de in dit certificaat beschreven

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 25 Kritische voedermiddelen: Inspectie etikettering en verpakking [25] v C : conform

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 07 FAQ (G-033) REV 0 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de sectorgids autocontrole van de aannemers

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren

Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de afkeuring van rundernieren Referentie PCCB/S3/1227561 Datum 27/01/2015 Huidige versie 2.03.0 Van toepassing

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa

Omzendbrief met betrekking tot fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa Referentie PCCB/S1/LSW/1290899 Datum 12/08/2016 Huidige

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 6.4.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 98/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 294/2013 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2013 tot wijziging en rectificatie van Verordening

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van:

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: IB.KR.12 I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: - varkensvlees (vers; gehakt; vleesbereiding; verhitte

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

Opschorting van de validatie van een autocontrolesysteem

Opschorting van de validatie van een autocontrolesysteem Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2012 / 534 / PCCB Procedure Opschorting van de validatie van een autocontrolesysteem Versie Versie 2 dd 31-10-14 In toepassing vanaf 25/11/2014

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot identificatiecontroles in het slachthuis

Omzendbrief met betrekking tot identificatiecontroles in het slachthuis Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot identificatiecontroles in het slachthuis Referentie PCCB/S3/GDS/1237133 Datum 07/11/2014 Huidige versie 1.0 Van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

Omzendbrief met betrekking tot noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren Referentie PCCB/S32/GDS/952588 Datum 14/05/2014 Huidige

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de informatie over de voedselketen voor varkens.

Omzendbrief met betrekking tot de informatie over de voedselketen voor varkens. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de informatie over de voedselketen voor varkens. Referentie PCCB/S2/GDS/975092 Datum 24/09/2013 Huidige versie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Regeling dierlijke bijproducten 2008

Regeling dierlijke bijproducten 2008 LNV Regeling dierlijke bijproducten 2008 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit van 11 december 2007, TRCJZ/2007/ 3758, houdende voorschriften over dierlijke bijproducten (Regeling

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 3 2014-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf : 22/10/2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.04.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer naar van runderen

Nadere informatie

Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending

Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending I.1 Verzender I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer: I.3 Bevoegde centrale

Nadere informatie

september 2014 Gezondheidscertificaat voor melk en zuivelproducten bestemd voor de uitvoer naar

september 2014 Gezondheidscertificaat voor melk en zuivelproducten bestemd voor de uitvoer naar I. Geldigheidstermijn van de instructie Geldig vanaf 25/9/ II. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Melk 0401, 0402, 0403, 0404, Zuivelproducten 0405, 0406 II. Bilateraal certificaat Code

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen

Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen Referentie PCCB/ S1/JFS/662485 Datum 05/03/2014 Huidige versie 1.3 Van toepassing

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 2 2009-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie