Testproject Herenthout-Bouwel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Testproject Herenthout-Bouwel"

Transcriptie

1 O N D E R S T E U N E N D C E N T R U M Grootschalig Referentie Bestand Testproject Herenthout-Bouwel Werkverslag 7 januari 2000 finale versie

2 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: fotogrammetrie 5 1. Inleiding 5 2. Methode VOORBEREIDENDE TAKEN Bekendmaking van het project Opstellen van een vliegplan op schaal 1/ Signalisatie van paspunten Luchtopname De vlucht Kwaliteit van de fotoõs Camera en objectief Films De uitvoering Controle van de luchtopname Scanning van diapositieven Opmeten van paspunten Ori ntatieprocedure Inwendige ori ntaties Relatieve ori ntaties Blokvereffening Absolute ori ntatie Fotogrammetrische dataproductie De ondersteunende bestanden Hoogtegegevens Orthofotoplans Restitutie van het GRB-bestand Algemeen Methodologie en conventies in GRB-verband Integratie van externe bestanden Cardib-data Overdracht van CARDIB-data Integratie van CARDIB-data Middenschalige data 17 Hoofdstuk 2: topografie Inleiding Methode Directorystructuur Voorbereiding van de naverkenning Bekendmaking van het project Data-input Normalisatie van bestanden Selecteren en opslaan van grondslagpunten Plotten van het fotokoppel Eerste naverkenningsronde: inventarisatie Terreinverkenning Conventies Informatiseren van alfanumerieke attribuutinformatie Huisnummers Type- en relatiecoderingen 27 rsc000107av0.doc 1

3 Straatnamen Opstellen van een meetplan voor de tweede naverkenningsronde Tweede naverkenningsronde: opmetingen en verwerking Eigenlijke opmetingen Verwerking van de ruwe velddata Gegevensuitwisseling tussen totaalstation en netwerk Controle en gericht uitvoeren van correcties in meetbestand Verwerking in het topografisch pakket Normalisatie van opmetingsbestand Integratie van opmetingen met overige tussentijdse bestanden Oplevering van fotokoppel aan dataverwerking (gegevensuitwisseling) Opbouw grafische bestanden Gestandaarsiseerd restitutiebestand Tussentijdse bestanden Huisnummers, straatnamen en type- en relatiecodering Terrestrische opmetingen verwerkt in dg Dialog Gestandaardiseerd naverkend bestand 38 Hoofdstuk 3: conversie van externe databanken Inleiding Conversie van Cardib-bestanden voor de fotogrammetrie Het conversieproces Geometrie Beschrijving Geautomatiseerde verwerking Illustratie De geregistreerde elementen Beschrijving Geautomatiseerde verwerking Illustratie Werkomgeving Directorystructuur Plaats van de scripts Plaats van de input data Plaats van de output data Logicals Conversie van Cardib-bestanden voor de naverkenning Het conversieproces Beschrijving Geautomatiseerde verwerking Illustratie Werkomgeving Directorystructuur Plaats van het script Plaats van de input data Plaats van de output data Logicals Vlaamse Hydrografische Atlas en Tele Atlas Streetnet Het conversieproces Beschrijving Geautomatiseerde verwerking Illustratie Werkomgeving Directorystructuur Plaats van de scripts Plaats van de input data Plaats van de output data Logicals 56 rsc000107av0.doc 2

4 Hoofdstuk 4: dataverwerking Inleiding Werkomgeving Directorystructuur Naamgevingsconventie voor de softwaremodules Programmeeromgeving Gebruiksomgeving Verwerking van de gegevens van de fotogrammetrie Inleiding Input Output Gegevensbestanden voor de naverkenning Coverages Statistieken Verwerking Conversie naar DXF-formaat Utilities Verwerking van de gegevens van de naverkenning Inleiding Input Output Coverages Statistieken Verwerking Interactie met de databank Inleiding Input Output Verwerking 78 Kritische beschouwingen Inleiding Fotogrammetrie Topografie Wisselwerking fotogrammetrie-topografie 80 rsc000107av0.doc 3

5 Inleiding Om het GRB-concept te toetsen en verder uit te werken, is het Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen in mei 1998 gestart met een eigen testproject. Onderhavig document bevat een neerslag van de gehanteerde methodes en is een mogelijke leidraad bij de uitvoering van de pilootprojecten. Er zijn drie modules te onderscheiden voor de invoer van data: fotogrammetrie, topografie en conversie van externe databanken. Ze worden achtereenvolgens besproken in de hoofdstukken 1, 2 en 3. Een vierde hoofdstuk bevat de module dataverwerking. Deze module staat in voor de uitwisseling van data tussen de eerder genoemde modules onderling en voor de interactie met de databank. Schematisch kan men dit voorstellen als volgt: Fotogrammetrie Topografie Externe databanken GRB BESTEK Dataverwerking DATABANK rsc000107av0.doc 4

6 Hoofdstuk 1: fotogrammetrie 1. Inleiding De fotografische luchtopname van het testproject Herenthout-Bouwel werd uitgevoerd op 8 mei De te fotograferen oppervlakte bestaat uit 10 vliegassen en 197 diapositieven en bedraagt 4989 ha. De initi le uitvoeringstermijn voor luchtopnamen begrepen tussen 15/02/1998 en 30/04/1998 werd in het kader van dit testproject bij wijze van uitzondering en omwille van niet geschikte weersomstandigheden verlengd tot 15/05/1998. Na controle is gebleken dat, ondanks de dichtere begroeiing, de diapositieven van goede kwaliteit en dus bruikbaar zijn. Ten behoeve van de implementatie van het GRB Conceptueel Datamodel werden er binnen het testproject slechts 9 fotokoppels voor restitutie geselecteerd. Hierbij werd er een onderscheid gemaakt tussen stedelijk, voorstedelijk en landelijk gebied. De ondersteunende bestanden, met name het hoogtemodel en het orthofotobestand, werden gebiedsdekkend aangemaakt. 2. Methode In de gevolgde methode zijn drie delen te onderscheiden, nl. de voorbereidende taken, het ori ntatieproces en de dataproductie. In onderstaande figuur wordt het fotogrammetrische productieproces schematisch voorgesteld. rsc000107av0.doc 5

7 werkverslag testproject 2.1. VOORBEREIDENDE TAKEN Bekendmaking van het project Voor de uitvoering van meerdere projectfasen waaronder signalisatie van punten, opmeten van basispunten, naverkenning, e.a. is terreinverkenning van het projectgebied vereist. Bij de aanvang van het te realiseren GRB-project wordt schriftelijk aan de gemeente gemeld wanneer en welke terreinwerkzaamheden er zullen plaatsgrijpen Opstellen van een vliegplan op schaal 1/4000 Het projectgebied wordt digitaal of analoog afgebakend op basis van een NGI-kaart met een schaal van maximaal 1/ Vliegassen en fotocentra worden erop aangeduid, rekening houdend met het feit dat het gebied volledig in stereoscopie moet kunnen worden behandeld. De overlapping tussen fotoõs bedraagt 60 % en tussen de vliegstroken 30 %. De vliegassen zijn gelegen volgens een OostWest of Noord-Zuid richting. Op de onderstaande foto wordt bij wijze van voorbeeld een vluchtplan ge llustreerd. De gesignaliseerde punten (zie verder) werden tevens erop aangeduid Signalisatie van paspunten Het signalisatieplan (al dan niet hetzelfde als het vliegplan) wordt voorafgaandelijk aan de vlucht opgesteld. Het bevat een overzicht van de locaties waar een paspunt zal worden gesignaliseerd. Er wordt een terreinbezoek gebracht aan het projectgebied met als doel paspunten te: Signaliseren: bestaande wegmarkeringen worden weerhouden, nieuwe markeringen worden aangebracht; Materialiseren: zo mogelijk wordt de ligging van het punt met een klinknagel of vastgelegd; Illustreren: de ligging van het punt in zijn omgeving wordt op foto of schets vastgelegd. Later bij de fotogrammetrische verwerking zijn ze aldus makkelijker terug te vinden. schroef Voor de lokalisatie van deze punten wordt rekening gehouden met: Een homogene verspreiding over het gebied; Een goede omsluiting van het blok. Net buiten de begrenzing van het blok worden tevens punten opgemeten; rsc000107av0.doc 6

8 Een dichtheid van +/- 1 punt per 3 fotoõs; De toegankelijkheid met GPS-apparatuur. Toegankelijkheid met GPS-apparatuur betekent dat de geselecteerde punten: Een vrije horizont hebben boven de 12; Stationeerbaar zijn voor GPS-apparatuur; Uit de omgeving van reflecterende objecten zijn gelegen; Op een verkeersveilige plaats voorkomen. Op de twee onderstaande fotoõs wordt de signalisatieopdracht ge llustreerd Luchtopname De volgende technische specificaties zijn voor de uitvoering van een luchtopname tijdens de voorjaarsperiode en op schaal 1/4000 van toepassing. rsc000107av0.doc 7

9 De vlucht De luchtopnamen worden uitgevoerd tussen 15/02/99 en 30/04/99; De luchtopname gebeurt op de uitgekozen dag steeds tussen 10u in de voormiddag en 15u in de namiddag; Een vliegplan wordt opgemaakt door de aannemer; De dwarsoverlapping tussen de opeenvolgende evenwijdige banden bedraagt 30% met een tolerantie van 5%; De langsoverlapping tussen de opeenvolgende fotoõs van een zelfde band bedraagt 60% met een tolerantie van 3 ˆ 4%; De schaal van de opnamen bedraagt 1/4000; De absolute vlieghoogte bedraagt 1200m. De werkelijke absolute vlieghoogte zal niet meer dan 10% afwijken van de theoretische 1200m; Er wordt een overzichtsplan van de luchtopname opgemaakt; De fotoõs worden verticaal genomen met een tolerantie van 4 t.o.v. de verticale as. Het verschil in afwijking t.o.v. de verticale as tussen twee opeenvolgende fotoõs zal steeds kleiner zijn dan 4 ; De drifthoek van de fotoõs moet kleiner zijn dan 5 (krabeffect) Kwaliteit van de fotoõs De fotoõs dienen overal scherp te zijn, zowel in het midden als in de hoeken en de merktekens. Ze zijn nergens overbelicht noch onderbelicht; De fotoõs moeten vrij zijn van wolken en schaduwen van wolken. De fotoõs mogen niet genomen worden onder een homogeen wolkendek; De beelden zijn vrij van laag frequente ruis te wijten aan nevel of haze; Op de rand van de fotoõs zijn minstens de volgende gegevens duidelijk af te lezen: uur, vlieghoogte, volgnummer van de foto, objectiefnummer en brandpuntsafstand Camera en objectief Er wordt een volledig calibratierapport gemaakt dat naast de datum ook de volgende elementen bevat: cameratype, type en nummer van het objectief, opening, filters, brandpuntsafstand, radiale distortietabel, fotografische resolutie, positie van het autocollimatiehoofdpunt, het symmetriehoofdpunt en de merktekens; De brandpuntafstand is +/- 300 mm. Het formaat is 23 cm bij 23 cm; De camera is uitgerust met een Forward Motion Compensation (FMC) systeem of een vergelijkbaar systeem Films De luchtopnames worden uitgevoerd met een kleurdiapositief film; De film wordt zo snel mogelijk na de vlucht ontwikkeld (max. 72 uur); De films mogen geen onregelmatige uitrekking of inkrimping vertonen van meer dan 10 micron noch ontwikkelingsfouten vertonen; De films worden verknipt. De diapositieven worden in hoezen geleverd De uitvoering Een project wordt bedekt door ŽŽn enkele luchtopname. Combinatie van luchtopnames voor de bedekking van het grondgebied van ŽŽn project worden niet aanvaard; In geval een vlucht door het OC wordt afgekeurd, verplicht de aannemer zich ertoe om de vlucht op eigen kosten over te doen tijdens de vastgestelde uitvoeringstermijn; De uitvoering van luchtopnamen door de inschrijver voor zichzelf of derden mag geenszins gebeuren ten koste van de uitvoering van deze voor het OC binnen de gevraagde uitvoeringstermijn; rsc000107av0.doc 8

10 Indien, wegens een of andere reden, in voorkomend geval grondig door de inschrijver te verantwoorden en te staven, ŽŽn of meerdere vluchten niet in de opgegeven uitvoeringstermijn kunnen worden gefotografeerd, beschikt het OC over de vrije keuze om ofwel het betreffende deel van de bestelling te annuleren en in evenredigheid minder te betalen, ofwel de uitvoeringstermijn te verlengen of de uitvoering naar dezelfde periode van het volgende jaar te verwijzen. De verbintenis, aangegaan door de inschrijver onder F2, blijft geldig in de verlengde of nieuwe termijn. In geen van de drie gevallen kan de inschrijver bijkomende kosten aanrekenen aan het OC Controle van de luchtopname De vlucht wordt door het OC GIS-Vlaanderen gecontroleerd. De originele diapositieven en het vluchtplan worden aan het OC overgemaakt en binnen een termijn van 15 werkdagen wordt door het OC nazicht verricht inzake: Geometrie van de vlucht; Kwaliteit van de diapositieven; Schaal van de luchtopname; Te fotograferen oppervlakte. Het advies over de luchtopname, goedkeuring of afkeuring, wordt schriftelijk aan de aannemer overgemaakt. Wat betreft de eigendomsrechten van de oorspronkelijke diapositieven, is het OC GIS-Vlaanderen de exclusieve eigenaar van dit bronmateriaal Scanning van diapositieven In het geval van digitale fotogrammetrie wordt uitgegaan van digitale luchtfotoõs. Afgezien van de tussenstap scanning van luchtfotoõs, blijft het productieproces met de analytische fotogrammetrie verder ongewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van een hoge precisiescanner geschikt voor het inscannen van diapositieven, waarbij de geometrische vervorming in de x- en y Ðrichting minimaal is, d.w.z. de RMS error < 2 micrometer. Voor het scannen van de originele diapositieven zijn de volgende specificaties van toepassing: Alle merkpunten op de randen van het diapositief worden mee ingescand; De resolutie bedraagt 850 dpi ( 30 micron); Het uitvoerbestand is een 24-bit RGB beeld. De gescande diaõs worden geplaatst op CD-ROM in MrSid-formaat samen met de freeware viewer van het pakket MrSid, Lizard Tech Company. Zie ook GRB Conceptueel Datamodel versie 3.1. hoofdstuk 5 Ôcatalogus van ondersteunende bestandenõ Opmeten van paspunten De basispunten worden met het Global Positioning System (GPS) opgemeten via de Rapid Static meetmethode. Deze methode is perfect geschikt voor het opmeten van individuele, ver uit elkaar gelegen paspunten, zonder rekening te moeten houden met hun onderlinge zichtbaarheid. Door het gebruik van differenti le GPS zullen de paspunten tot op centimeter-niveau nauwkeurig zijn. In eerste instantie worden de ligging en cošrdinaten van de nabijgelegen NGI-punten (een fiche per punt) geselecteerd en opgevraagd bij het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), Dienst Geodesie. De opmeting van de paspunten en de NGI-punten gebeurt in het WGS-84 cošrdinatensysteem. De opmeting wordt getransformeerd naar een lokaal assenstelsel (cartesische cošrdinaten), dat dan op haar beurt wordt getransformeerd naar het Lambert 72/50 assenstelsel, aan de hand van de gekende NGI-punten. Finaal wordt een puntenlijst verkregen met X, Y en Z-cošrdinaten in de Belgische Lambert 72/50 projectie en op basis van de TAW voor de hoogte. rsc000107av0.doc 9

11 2.2. ORIèNTATIEPROCEDURE Voor het genereren van fotogrammetrische uitvoerbestanden (zie verder), dienen er relaties te worden gelegd tussen de afzonderlijke fotoõs (een set van diapositieven is het eindresultaat van de luchtopname) enerzijds en het terreinstelsel anderzijds. Het fotogrammetrisch blok dient zoals dat tijdens de opname bestond, rekenkundig te worden gereconstrueerd. De ori ntatiestappen (aerotriangulatie) en de blokvereffening, hierna beschreven, zijn voor de reconstructie verantwoordelijk Inwendige ori ntaties De inwendige ori ntatieprocedure bestaat uit het opmeten van randmerken (fiducials) en deze te laten corresponderen met de fotocošrdinaten van de randmerken opgenomen in het cameracalibratierapport. De aannemer die de luchtopname heeft uitgevoerd, stelt het betreffende camera calibratierapport ter beschikking. Bij de uitvoering van de inwendige ori ntatie per foto worden de volgende regels in acht genomen: Alle randmerken worden opgemeten; De waarde van de kwadratisch middelbare fout (sigma) bedraagt maximaal 5; De maximale afwijking (residual) per individueel randmerk bedraagt 10 micron Relatieve ori ntaties Deze stap en de hierop volgende in de ori ntatieprocedure kunnen sinds kort ook automatisch worden uitgevoerd. Onafhankelijk van de wijze van uitvoering is het tijdens de relatieve ori ntatie de bedoeling om in de overlappende zone tussen fotoõs, verbindingspunten op te meten. De parallax die voorkomt tussen de punten gelegen op twee verschillende fotoõs wordt uitgeschakeld. Er ontstaat stereoscopie binnen het fotopaar. Bij de uitvoering van de relatieve ori ntatie per fotopaar moeten de volgende regels in acht worden genomen: In de gemeenschappelijke zone tussen fotoõs van 60 %, worden minimaal 12 verbindingspunten opgemeten; In de overlappende zone tussen stroken van 30 %, worden minimaal 8 punten opgemeten; De verbindingspunten liggen volgens onderstaand patroon over de fotoõs verspreid; De standaardafwijking per opgemeten verbindingspunt bedraagt maximaal 10 micron; Per fotokoppel ligt de waarde van de kwadratisch middelbare fout (sigma) niet hoger dan 5. Tijdens de fase van aerotriangulatie is het interessant te beschikken over kleurenkopies van de originele diapositieven. Zij kunnen immers als hulpmiddel gebruikt worden bij de voorbereiding van de blokvereffening. Op de kleurenkopies worden de overlappende zones tussen aangrenzende fotoõs aangeduid, evenals de verbindingspunten en de paspunten Blokvereffening Doel: verdichting van de grondslag ten behoeve van de realisatie van fotogrammetrische uitvoerbestanden. Na de relatieve ori ntatie volgt een berekening, de blokvereffening genoemd, die ervoor zorgt dat het volledige blok bij het terreinstelsel aansluit ( Lambert 72/50 en TAW-stelsel). rsc000107av0.doc 10

12 Bedoeling is om het fotogrammetrisch blok te kunnen ori nteren aan de hand van enkele gekende punten, met name de paspunten opgemeten op het terrein met GPS. Van alle punten, zowel de pasals de verbindingspunten, werden fotocošrdinaten bepaald. De transformatie om van fotocošrdinaten naar terreincošrdinaten over te gaan, berekend voor de paspunten, wordt finaal toegepast op alle punten. Na blokvereffening bekomt men naast de terreincošrdinaten van de paspunten ook deze van de verbindingspunten. Met de volgende instellingen wordt de blokvereffening opgestart: De standaardafwijking voor de individuele verbindingspunten bedraagt maximaal 10 micron; De standaardafwijking op de paspunten bedraagt 12 cm in de x- en y-richting en 18 cm in de z- richting; De sigma waarde is afhankelijk van de inwinningsmethode en de gekozen verbindingspunten. Voor analytische toestellen geldt dat sigma begrepen is tussen 4 en 12 micron. In het geval van digitale toestellen is de waarde begrepen tussen 3 en 10 micron; Een rapport met de resultaten van de berekening wordt opgesteld. De volgende gegevens worden erin opgenomen: Een lijst van de verbindingspunten gegroepeerd per foto met fotocošrdinaten en residuele waarden; Een lijst van de paspunten per foto met fotocošrdinaten en residuele waarden; Statistieken over de berekeningsprocedure zelf (iteratiestappen, sigma per iteratie, É); Een lijst per foto met de berekende cošrdinaten en residuele waarden van de opgemeten punten; Een lijst per foto met de resultaten (omega, phi, kappa) en de x-, y-, z-cošrdinaten van de fotomiddens van de uitwendige ori ntaties; Een ASCII-lijst met de berekende cošrdinaten in Lambert 72/50 van alle punten Absolute ori ntatie Van het volledige stereomodel worden de fotocošrdinaten in terreincošrdinaten omgezet. Aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Per stereokoppel bedraagt de RMS-fout in de x- en y-richting 12 cm en in de z-richting 18 cm; De maximale afwijking per punt mag 15 cm bedragen in de x- en y-richting en 20 cm in de z- richting FOTOGRAMMETRISCHE DATAPRODUCTIE In het kader van het GRB-pilootproject worden 2 typen van uitvoerbestanden gegenereerd, met name: De ondersteunende bestanden, zijnde de hoogtegevens en de orthofotoplans; Een vectorbestand per stereokoppel met de gerestitueerde topografie conform het GRB Conceptueel Datamodel versie De ondersteunende bestanden Hoogtegegevens Er wordt een digitaal hoogtemodel (DHM) aangemaakt waarvan de puntendichtheid 50*50m bedraagt. Het gaat om een onregelmatig raster van punten gelegen ter hoogte van het maaiveld. Terreinobstructies zoals water, gebouwen, bomenrijen, e.a. worden uitgesloten. Het originele DHM wordt onderworpen aan een kwaliteitscontrole (zie inspectieprocedure). Wat betreft het bestandstype (TIN), het formaat en de naamgeving wordt verwezen naar het GRB Conceptueel Datamodel versie 3.1., hoofdstuk 5, paragraaf 5.4. ÔhoogtegegevensÕ Orthofotoplans OrthofotoÕs worden aangemaakt op basis van het hierboven vermelde DHM. Er wordt een TIN-model en daaruit een rastermodel (regelmatig puntenraster) van 15*15m uit afgeleid. rsc000107av0.doc 11

13 Er wordt 1 orthofoto per foto gemaakt. De resolutie wordt hierbij teruggebracht van 12cm naar 20cm. Vervolgens worden de orthofotoõs gemoza ekeerd en versneden op basis van een vierkantennet van 500m * 500m. Specificaties omtrent de beeldparameters, de bestandsorganisatie en de naamgeving zijn terug te vinden in het bestek versie 3.1, hoofdstuk 5, paragraaf 5.3. ÔorthofotoplansÕ Restitutie van het GRB-bestand Algemeen Bij deze vorm van kartering wordt stereoscopisch gemeten waardoor in vergelijking met een ŽŽnbeeldkartering, de zichtbaarheid beter is en de interpretatie van objecten in het terrein eenvoudiger wordt. Het resultaat is een bestand met x-, y- en z-cošrdinaten voor de gekarteerde punten. Het doel bestaat erin om het terrein in landelijk en stedelijk gebied te karteren. In deze context kan fotogrammetrische kartering aanzien worden als een alternatief voor terrestrische opmetingen. Net zoals bij de terrestrische opmetingen, resulteert de fotogrammetrie niet in een volledig bestand. Bepaalde elementen van het terrein zijn op de fotoõs immers niet zichtbaar (fotografische schaduw, zonneschaduw, nevel, É). De fotogrammetrische resultaten worden daarom doorgegeven aan de module topografie. Door middel van naverkenning wordt het digitaal bestand bijgewerkt met de gegevens die op het terrein verzameld worden. Vooral in bebost en verstedelijkt gebied zal de inspanning, vereist voor naverkenning, aanzienlijk oplopen. Randvoorwaarden voor een goede kartering zijn: een succesvolle voltooiing van de fotovlucht, de triangulatie en de blokvereffening. De precisie van de meting is in feite afhankelijk van volgende factoren: De interpreteerbaarheid van een object op foto; De fotoschaal; De kwaliteit van de fotografie; De kwaliteit van scanning; De precisie van de opgemeten paspunten; De resultaten van de blokvereffening Methodologie en conventies in GRB-verband Op basis van het GRB Conceptueel Datamodel versie 3.1, wordt binnen de fotogrammetrische werkomgeving een aangepaste datastructuur opgebouwd. Zowel bij de analytische als de digitale fotogrammetrie wordt de restitutie in een CAD-omgeving, met aangepaste softwarepakketten zoals ÒMicrostationÒ, ge ntegreerd. De data worden doorgaans in een lagenstructuur opgeslagen. Elke GRBentiteit (zie bestek versie 3.1, hoofdstuk 3 ÔgegevensspecificatiesÕ) komt dan overžžn met ŽŽn laag. Verder kunnen de objecten grafisch van elkaar worden onderscheiden op basis van hun kleur, lijnstijl en lijndikte. Bij wijze van voorbeeld is hier de ÒelemententabelÓ toegevoegd die aangewend werd voor de realisatie van het testproject Herenthout-Bouwel. level code inhoud color style weight Inbreng CARDIB (niet in output) 1 Cardib gevel-nodes groen 2 Cardib riooldeksels rood 3 Cardib huisnummer 0 text 0 wit 4 Cardib electriciteitspaal (verlichting) wit 10 gbw dakrand rood rsc000107av0.doc 12

14 11 gbn dakoversteek rood 12 gbb constructiegevel donker rood 13 gbbn Cardib BB donker rood 14 ogb Cardib BB05, IGAO, BB rood 15 * Cardib terugplaatsing rood 16 gba gebouw aanhorigheid donker purper 17 knw kunstwerk groen 18 knwn kunstwerk met naverkenning groen 20 wbn wegsectie licht blauw 21 wbnn wegsectie met naverkenning licht blauw 22 wbnk kruispuntzone grijs blauw 23 wbnkn kruispuntzone met naverkenning grijs blauw 25 wvb wegverbinding geel 27 wkn wegknoop 4 pointcel 0 geel 28 spb spoorbaan purper 29 spbn spoorbaan met naverkenning purper 30 woz weg onverharde zone donker groen 31 wozn weg onverharde zone met naverkenning donker groen 32 wcz zwakke weggebruikerszone purper 33 wczn zwakke weggebruikerszone met naverkenning purper 37 wli4 longitudinale weginrichting > 1meter in wcz oranje 38 wli3 longitudinale weginrichting vangrail oranje 39 wli2 longitudinale weginrichting vangmuur oranje 40 wli longitudinale weginrichting oranje 41 wlin longitudinale weginrichting met naverkenning oranje 42 wti transversale weginrichting bruin 43 wtin transversale weginrichting met naverkenning bruin 45 trn terrein donker purper 46 trnn terrein met naverkenning donker purper 47 wrl spoorrails grijs 48 wrln spoorrails met naverkenning grijs 49 wga wegaanhorigheid vuil groen rsc000107av0.doc 13

15 50 rio riooldeksel 4 pointcel 0 geel 51 paal1 elec-tele-licht-verkeerslicht 0 pointcel 0 wit 57 kraan brandkraan 3 pointcel 0 rood 58 txt kenmerken terrein t 0 text 0 wit 01 verhard 01 verkeer 0 t##-## 0 wit 02 onverhard/onbegroeid 02 ingericht groen 0 t##-## 0 wit 03 begroeid gras 03 natuur 0 t##-## 0 wit 04 begroeid kruidachtig 04 militair 0 t##-## 0 wit 05 begroeid houtig 05 braakliggend 0 t##-## 0 wit 06 begroeid gemengd 06 burgerlijk 0 t##-## 0 wit 07 exploitatie 0 t##-## 0 wit txt kenmerken wegaanhorigheden w 0 text 0 wit 01 bushokje 0 w## 0 wit 02 telefoonhokje 0 w## 0 wit 03 overdekte fietsstalling 0 w## 0 wit 04 verkeerscabine 0 w## 0 wit 05 bergplaats 0 w## 0 wit txt actor a, b, I, s, w entiteit 0 text 0 wit I ingericht kunstwerk 01 gedragen 0 #0# 0 wit a wegas 02 overbrugde 0 #0# 0 wit b wegbaan 03 doorgelaten 0 #0# 0 wit s spoorbaan 04 opgehouden 0 #0# 0 wit r wateras 05 ingerichte 0 #0# 0 wit txt kunstwerk k 0 text 0 wit 1 overbrugging 0 text 0 wit 2 waterstaatkundig werk (sluis) 0 text 0 wit 3 waterkerende constructies 0 text 0 wit 4 cultuurhistorisch monument 0 text 0 wit 5 hoogspanningsmast 0 text 0 wit 6 pijler 0 text 0 wit 7 rooster 0 text 0 wit 8 schoorsteen 0 text 0 wit 9 koeltoren 0 text 0 wit 10 silo /c conglomeraat 0 text 0 wit rsc000107av0.doc 14

16 11 elektriciteitscabine 0 text 0 wit 12 watertoren 0 text 0 wit garagetoegang standaardlabel g0 binnenkoer 0 text 0 wit g1 trap 0 text 0 wit g2 loopbrug 0 text 0 wit g3 onderkeldering 0 text 0 wit g4 afdak 0 text 0 wit 52 wtg watergang onverharde oevers blauw 53 wtg2 watergang afwisselend verharde oevers blauw 54 wtg3 watergang verharde oevers blauw 60 prbl probleemgebied grijs 61 wtgn watergang met naverkenning blauw 62 was as van geregistreerde waterloop blauw 63 spl splitsing per koppel grijs Teneinde de restitutie vlot te laten verlopen, kunnen de dataspecificaties, d.w.z. een object per laag met zijn specifieke grafische kenmerken en grafische vorm (lijn, punt, shape, É) worden opgeslagen in ÒpulldownÓ menu's. Een klik op de gepaste menuknop volstaat om met de restitutie van een bepaald terreinelement van start te gaan. Het stereokoppel is de basiseenheid voor de module fotogrammetrie. Een afgewerkt stereokoppel wordt nadien verwerkt tot een topologisch opgekuist GIS-bestand (module dataverwerking) en vervolgens door de module topografie naverkend. Bij de restitutie van een stereokoppel worden de volgende deeltaken doorlopen: Afbakeningen, grenslijnen (gesloten omtrek waarbinnen gerestitueerd werd) uit vorige stereokoppels overnemen; Eventueel integratie van externe data (CARDIB, e.a.); Restitutie van het wegennet (assen en knooppunten); Restitutie van de wegbanen (kruispuntzones en wegsecties); Restitutie van de grenzen van de wegopdeling; Restitutie van weginrichtingselementen; Restitutie van inrichtingselementen; Restitutie van andere themaõs; Afbakening van het stereokoppel. Met uitzondering van de lijn- en puntobjecten, worden de objecten onder de vorm van gesloten veelhoeken opgeslagen. Dit gebeurt d.m.v. snappen op het dichtstbijzijnde punt. Vooraf worden de parameters voor snapping, waaronder de afstand, ingesteld. Waar snapping niet mogelijk is, worden er overshoots tot 1 meter, gecre erd. Deze worden nadien, in de fase van dataverwerking, automatisch verwijderd. Het restitutiebestand wordt in feite opgekuist. Bij de restitutie van een volgend stereokoppel worden de grenslijnen, afbakeningen van de gerestitueerde zones, van de vorige koppels overgenomen. Om de objecten uit naburige stereokoppels te herkennen worden deze stereokoppels op de achtergrond opgeroepen (referencefiles). Voor de restitutie van elementen gelegen in de rand van het nieuwe koppel zal, waar nodig, rsc000107av0.doc 15

17 gezorgd worden voor een perfecte aansluiting op deze grenslijn. Als dusdanig wordt een naadloze aanžžnsluiting van de restitutiebestanden verkregen. Wat betreft de naamgeving van het restitutiebestand wordt een voorstel geformuleerd waarbij de naam is samengesteld uit de volgende codes: Projectnummer; Nummer van het stereokoppel zoals gespecificeerd in de ori ntatieprocedure. Vb : 1_342_341.dgn. Dit restitutiebestand heeft betrekking op het stereokoppel 342_341, dat deel uitmaakt van het project met nummer 1. De restitutie werd gerealiseerd met behulp van het pakket ÓMicrostationÒ vandaar de extensie Ó.dgnÓ. 3. Integratie van externe bestanden 3.1. CARDIB-DATA Indien er van de betreffende gemeente CARDIB-gegevens werden opgebouwd, worden deze door het OC GIS-Vlaanderen ter beschikking gesteld van de aannemer. In feite wordt een uitgefilterde dataset overgemaakt. Tijdens de fotogrammetrische verwerking, worden de CARDIB-gegevens in het GRBbestand ge ntegreerd. Dit impliceert onder meer het controleren en editeren van de gegevens in functie van de specificaties opgenomen in het GRB Conceptueel Datamodel versie Overdracht van CARDIB-data De volgende Òlayers en blocksó worden uit CARDIB geselecteerd: Snappunten, aansluitingspunten op gevels (B999); Riooldeksels (BR06 of B998); Huisnummers (B997); Palen (BR12 of B996); Voorgevels (BB01); Dakrand fotogrammetrisch gemeten (BB05); Fotogrammetrische achtergevel (BB10); Rand van de rijbaan (BR01); Rand onverharde weg (BR02); Bruggen (BR03); As van de weg (BR05); Verharde oever (BR07); Masten (BR10); Sporen (trein, tram, kraan) (BT01); Rand van water (BW01); As van gracht (BW02). rsc000107av0.doc 16

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Wouter Vanneuville, Ruben Maddens, Christophe Collard, Peter Bogaert, Philippe De Maeyer, Marc Antrop

Wouter Vanneuville, Ruben Maddens, Christophe Collard, Peter Bogaert, Philippe De Maeyer, Marc Antrop Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden Wouter Vanneuville, Ruben Maddens, Christophe

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België Etienne Van Hecke Jean-Marie Halleux Jean-Michel Decroly Bernadette Mérenne-Schoumaker Met medewerking

Nadere informatie

Nationale Regenradar. Toelichting operationele neerslagproducten. Noorderzijlvest Februari 2013 BA8186

Nationale Regenradar. Toelichting operationele neerslagproducten. Noorderzijlvest Februari 2013 BA8186 Nationale Regenradar Toelichting operationele neerslagproducten Noorderzijlvest Februari 2013 BA8186 Nationale Regenradar Toelichting operationele neerslagproducten dossier : BA8186 registratienummer :

Nadere informatie

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK) LiDAR data hosting services:

Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK) LiDAR data hosting services: Gebruikers Handleiding Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK) LiDAR data hosting services: DHM Vlaanderen II - Proefproject Geraardsbergen (2012) 22 mei 2013 BVK, 2013 Agentschap voor Geografische

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Versie: Brussels gewest Taal: Nederlands Maart 2004 BOFAS versie 20/09/2007 1 INHOUD INLEIDING... 4 SYSTEEMVEREISTEN... 5 HARDWARE... 5 SOFTWARE... 5 INSTALLATIE,

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark Noord 4 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK 2015-40/LOG/hard- en software parkeerbeheer/jg-al-cq-vw ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

Doorrekeningen Mobiliteitsstudie PlanMER R0-Vak Zaventem

Doorrekeningen Mobiliteitsstudie PlanMER R0-Vak Zaventem Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Vuurkruisenplein 20 2020 ANTWERPEN Doorrekeningen Mobiliteitsstudie PlanMER R0-Vak Zaventem Juli 2010 v1.3 MINT nv Hendrik Consciencestraat 1b

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen JAARLIJKSE UITGAVE APRIL 2015 Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Beleidsbeslissingen - Outputs - Bedrijfsvoering INHOUDSOPGAVE Beleidsbeslissingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN Joris Deene, advocaat, verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed juni 2011 Deze bundel en bijhorende

Nadere informatie