Testproject Herenthout-Bouwel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Testproject Herenthout-Bouwel"

Transcriptie

1 O N D E R S T E U N E N D C E N T R U M Grootschalig Referentie Bestand Testproject Herenthout-Bouwel Werkverslag 7 januari 2000 finale versie

2 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: fotogrammetrie 5 1. Inleiding 5 2. Methode VOORBEREIDENDE TAKEN Bekendmaking van het project Opstellen van een vliegplan op schaal 1/ Signalisatie van paspunten Luchtopname De vlucht Kwaliteit van de fotoõs Camera en objectief Films De uitvoering Controle van de luchtopname Scanning van diapositieven Opmeten van paspunten Ori ntatieprocedure Inwendige ori ntaties Relatieve ori ntaties Blokvereffening Absolute ori ntatie Fotogrammetrische dataproductie De ondersteunende bestanden Hoogtegegevens Orthofotoplans Restitutie van het GRB-bestand Algemeen Methodologie en conventies in GRB-verband Integratie van externe bestanden Cardib-data Overdracht van CARDIB-data Integratie van CARDIB-data Middenschalige data 17 Hoofdstuk 2: topografie Inleiding Methode Directorystructuur Voorbereiding van de naverkenning Bekendmaking van het project Data-input Normalisatie van bestanden Selecteren en opslaan van grondslagpunten Plotten van het fotokoppel Eerste naverkenningsronde: inventarisatie Terreinverkenning Conventies Informatiseren van alfanumerieke attribuutinformatie Huisnummers Type- en relatiecoderingen 27 rsc000107av0.doc 1

3 Straatnamen Opstellen van een meetplan voor de tweede naverkenningsronde Tweede naverkenningsronde: opmetingen en verwerking Eigenlijke opmetingen Verwerking van de ruwe velddata Gegevensuitwisseling tussen totaalstation en netwerk Controle en gericht uitvoeren van correcties in meetbestand Verwerking in het topografisch pakket Normalisatie van opmetingsbestand Integratie van opmetingen met overige tussentijdse bestanden Oplevering van fotokoppel aan dataverwerking (gegevensuitwisseling) Opbouw grafische bestanden Gestandaarsiseerd restitutiebestand Tussentijdse bestanden Huisnummers, straatnamen en type- en relatiecodering Terrestrische opmetingen verwerkt in dg Dialog Gestandaardiseerd naverkend bestand 38 Hoofdstuk 3: conversie van externe databanken Inleiding Conversie van Cardib-bestanden voor de fotogrammetrie Het conversieproces Geometrie Beschrijving Geautomatiseerde verwerking Illustratie De geregistreerde elementen Beschrijving Geautomatiseerde verwerking Illustratie Werkomgeving Directorystructuur Plaats van de scripts Plaats van de input data Plaats van de output data Logicals Conversie van Cardib-bestanden voor de naverkenning Het conversieproces Beschrijving Geautomatiseerde verwerking Illustratie Werkomgeving Directorystructuur Plaats van het script Plaats van de input data Plaats van de output data Logicals Vlaamse Hydrografische Atlas en Tele Atlas Streetnet Het conversieproces Beschrijving Geautomatiseerde verwerking Illustratie Werkomgeving Directorystructuur Plaats van de scripts Plaats van de input data Plaats van de output data Logicals 56 rsc000107av0.doc 2

4 Hoofdstuk 4: dataverwerking Inleiding Werkomgeving Directorystructuur Naamgevingsconventie voor de softwaremodules Programmeeromgeving Gebruiksomgeving Verwerking van de gegevens van de fotogrammetrie Inleiding Input Output Gegevensbestanden voor de naverkenning Coverages Statistieken Verwerking Conversie naar DXF-formaat Utilities Verwerking van de gegevens van de naverkenning Inleiding Input Output Coverages Statistieken Verwerking Interactie met de databank Inleiding Input Output Verwerking 78 Kritische beschouwingen Inleiding Fotogrammetrie Topografie Wisselwerking fotogrammetrie-topografie 80 rsc000107av0.doc 3

5 Inleiding Om het GRB-concept te toetsen en verder uit te werken, is het Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen in mei 1998 gestart met een eigen testproject. Onderhavig document bevat een neerslag van de gehanteerde methodes en is een mogelijke leidraad bij de uitvoering van de pilootprojecten. Er zijn drie modules te onderscheiden voor de invoer van data: fotogrammetrie, topografie en conversie van externe databanken. Ze worden achtereenvolgens besproken in de hoofdstukken 1, 2 en 3. Een vierde hoofdstuk bevat de module dataverwerking. Deze module staat in voor de uitwisseling van data tussen de eerder genoemde modules onderling en voor de interactie met de databank. Schematisch kan men dit voorstellen als volgt: Fotogrammetrie Topografie Externe databanken GRB BESTEK Dataverwerking DATABANK rsc000107av0.doc 4

6 Hoofdstuk 1: fotogrammetrie 1. Inleiding De fotografische luchtopname van het testproject Herenthout-Bouwel werd uitgevoerd op 8 mei De te fotograferen oppervlakte bestaat uit 10 vliegassen en 197 diapositieven en bedraagt 4989 ha. De initi le uitvoeringstermijn voor luchtopnamen begrepen tussen 15/02/1998 en 30/04/1998 werd in het kader van dit testproject bij wijze van uitzondering en omwille van niet geschikte weersomstandigheden verlengd tot 15/05/1998. Na controle is gebleken dat, ondanks de dichtere begroeiing, de diapositieven van goede kwaliteit en dus bruikbaar zijn. Ten behoeve van de implementatie van het GRB Conceptueel Datamodel werden er binnen het testproject slechts 9 fotokoppels voor restitutie geselecteerd. Hierbij werd er een onderscheid gemaakt tussen stedelijk, voorstedelijk en landelijk gebied. De ondersteunende bestanden, met name het hoogtemodel en het orthofotobestand, werden gebiedsdekkend aangemaakt. 2. Methode In de gevolgde methode zijn drie delen te onderscheiden, nl. de voorbereidende taken, het ori ntatieproces en de dataproductie. In onderstaande figuur wordt het fotogrammetrische productieproces schematisch voorgesteld. rsc000107av0.doc 5

7 werkverslag testproject 2.1. VOORBEREIDENDE TAKEN Bekendmaking van het project Voor de uitvoering van meerdere projectfasen waaronder signalisatie van punten, opmeten van basispunten, naverkenning, e.a. is terreinverkenning van het projectgebied vereist. Bij de aanvang van het te realiseren GRB-project wordt schriftelijk aan de gemeente gemeld wanneer en welke terreinwerkzaamheden er zullen plaatsgrijpen Opstellen van een vliegplan op schaal 1/4000 Het projectgebied wordt digitaal of analoog afgebakend op basis van een NGI-kaart met een schaal van maximaal 1/ Vliegassen en fotocentra worden erop aangeduid, rekening houdend met het feit dat het gebied volledig in stereoscopie moet kunnen worden behandeld. De overlapping tussen fotoõs bedraagt 60 % en tussen de vliegstroken 30 %. De vliegassen zijn gelegen volgens een OostWest of Noord-Zuid richting. Op de onderstaande foto wordt bij wijze van voorbeeld een vluchtplan ge llustreerd. De gesignaliseerde punten (zie verder) werden tevens erop aangeduid Signalisatie van paspunten Het signalisatieplan (al dan niet hetzelfde als het vliegplan) wordt voorafgaandelijk aan de vlucht opgesteld. Het bevat een overzicht van de locaties waar een paspunt zal worden gesignaliseerd. Er wordt een terreinbezoek gebracht aan het projectgebied met als doel paspunten te: Signaliseren: bestaande wegmarkeringen worden weerhouden, nieuwe markeringen worden aangebracht; Materialiseren: zo mogelijk wordt de ligging van het punt met een klinknagel of vastgelegd; Illustreren: de ligging van het punt in zijn omgeving wordt op foto of schets vastgelegd. Later bij de fotogrammetrische verwerking zijn ze aldus makkelijker terug te vinden. schroef Voor de lokalisatie van deze punten wordt rekening gehouden met: Een homogene verspreiding over het gebied; Een goede omsluiting van het blok. Net buiten de begrenzing van het blok worden tevens punten opgemeten; rsc000107av0.doc 6

8 Een dichtheid van +/- 1 punt per 3 fotoõs; De toegankelijkheid met GPS-apparatuur. Toegankelijkheid met GPS-apparatuur betekent dat de geselecteerde punten: Een vrije horizont hebben boven de 12; Stationeerbaar zijn voor GPS-apparatuur; Uit de omgeving van reflecterende objecten zijn gelegen; Op een verkeersveilige plaats voorkomen. Op de twee onderstaande fotoõs wordt de signalisatieopdracht ge llustreerd Luchtopname De volgende technische specificaties zijn voor de uitvoering van een luchtopname tijdens de voorjaarsperiode en op schaal 1/4000 van toepassing. rsc000107av0.doc 7

9 De vlucht De luchtopnamen worden uitgevoerd tussen 15/02/99 en 30/04/99; De luchtopname gebeurt op de uitgekozen dag steeds tussen 10u in de voormiddag en 15u in de namiddag; Een vliegplan wordt opgemaakt door de aannemer; De dwarsoverlapping tussen de opeenvolgende evenwijdige banden bedraagt 30% met een tolerantie van 5%; De langsoverlapping tussen de opeenvolgende fotoõs van een zelfde band bedraagt 60% met een tolerantie van 3 ˆ 4%; De schaal van de opnamen bedraagt 1/4000; De absolute vlieghoogte bedraagt 1200m. De werkelijke absolute vlieghoogte zal niet meer dan 10% afwijken van de theoretische 1200m; Er wordt een overzichtsplan van de luchtopname opgemaakt; De fotoõs worden verticaal genomen met een tolerantie van 4 t.o.v. de verticale as. Het verschil in afwijking t.o.v. de verticale as tussen twee opeenvolgende fotoõs zal steeds kleiner zijn dan 4 ; De drifthoek van de fotoõs moet kleiner zijn dan 5 (krabeffect) Kwaliteit van de fotoõs De fotoõs dienen overal scherp te zijn, zowel in het midden als in de hoeken en de merktekens. Ze zijn nergens overbelicht noch onderbelicht; De fotoõs moeten vrij zijn van wolken en schaduwen van wolken. De fotoõs mogen niet genomen worden onder een homogeen wolkendek; De beelden zijn vrij van laag frequente ruis te wijten aan nevel of haze; Op de rand van de fotoõs zijn minstens de volgende gegevens duidelijk af te lezen: uur, vlieghoogte, volgnummer van de foto, objectiefnummer en brandpuntsafstand Camera en objectief Er wordt een volledig calibratierapport gemaakt dat naast de datum ook de volgende elementen bevat: cameratype, type en nummer van het objectief, opening, filters, brandpuntsafstand, radiale distortietabel, fotografische resolutie, positie van het autocollimatiehoofdpunt, het symmetriehoofdpunt en de merktekens; De brandpuntafstand is +/- 300 mm. Het formaat is 23 cm bij 23 cm; De camera is uitgerust met een Forward Motion Compensation (FMC) systeem of een vergelijkbaar systeem Films De luchtopnames worden uitgevoerd met een kleurdiapositief film; De film wordt zo snel mogelijk na de vlucht ontwikkeld (max. 72 uur); De films mogen geen onregelmatige uitrekking of inkrimping vertonen van meer dan 10 micron noch ontwikkelingsfouten vertonen; De films worden verknipt. De diapositieven worden in hoezen geleverd De uitvoering Een project wordt bedekt door ŽŽn enkele luchtopname. Combinatie van luchtopnames voor de bedekking van het grondgebied van ŽŽn project worden niet aanvaard; In geval een vlucht door het OC wordt afgekeurd, verplicht de aannemer zich ertoe om de vlucht op eigen kosten over te doen tijdens de vastgestelde uitvoeringstermijn; De uitvoering van luchtopnamen door de inschrijver voor zichzelf of derden mag geenszins gebeuren ten koste van de uitvoering van deze voor het OC binnen de gevraagde uitvoeringstermijn; rsc000107av0.doc 8

10 Indien, wegens een of andere reden, in voorkomend geval grondig door de inschrijver te verantwoorden en te staven, ŽŽn of meerdere vluchten niet in de opgegeven uitvoeringstermijn kunnen worden gefotografeerd, beschikt het OC over de vrije keuze om ofwel het betreffende deel van de bestelling te annuleren en in evenredigheid minder te betalen, ofwel de uitvoeringstermijn te verlengen of de uitvoering naar dezelfde periode van het volgende jaar te verwijzen. De verbintenis, aangegaan door de inschrijver onder F2, blijft geldig in de verlengde of nieuwe termijn. In geen van de drie gevallen kan de inschrijver bijkomende kosten aanrekenen aan het OC Controle van de luchtopname De vlucht wordt door het OC GIS-Vlaanderen gecontroleerd. De originele diapositieven en het vluchtplan worden aan het OC overgemaakt en binnen een termijn van 15 werkdagen wordt door het OC nazicht verricht inzake: Geometrie van de vlucht; Kwaliteit van de diapositieven; Schaal van de luchtopname; Te fotograferen oppervlakte. Het advies over de luchtopname, goedkeuring of afkeuring, wordt schriftelijk aan de aannemer overgemaakt. Wat betreft de eigendomsrechten van de oorspronkelijke diapositieven, is het OC GIS-Vlaanderen de exclusieve eigenaar van dit bronmateriaal Scanning van diapositieven In het geval van digitale fotogrammetrie wordt uitgegaan van digitale luchtfotoõs. Afgezien van de tussenstap scanning van luchtfotoõs, blijft het productieproces met de analytische fotogrammetrie verder ongewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van een hoge precisiescanner geschikt voor het inscannen van diapositieven, waarbij de geometrische vervorming in de x- en y Ðrichting minimaal is, d.w.z. de RMS error < 2 micrometer. Voor het scannen van de originele diapositieven zijn de volgende specificaties van toepassing: Alle merkpunten op de randen van het diapositief worden mee ingescand; De resolutie bedraagt 850 dpi ( 30 micron); Het uitvoerbestand is een 24-bit RGB beeld. De gescande diaõs worden geplaatst op CD-ROM in MrSid-formaat samen met de freeware viewer van het pakket MrSid, Lizard Tech Company. Zie ook GRB Conceptueel Datamodel versie 3.1. hoofdstuk 5 Ôcatalogus van ondersteunende bestandenõ Opmeten van paspunten De basispunten worden met het Global Positioning System (GPS) opgemeten via de Rapid Static meetmethode. Deze methode is perfect geschikt voor het opmeten van individuele, ver uit elkaar gelegen paspunten, zonder rekening te moeten houden met hun onderlinge zichtbaarheid. Door het gebruik van differenti le GPS zullen de paspunten tot op centimeter-niveau nauwkeurig zijn. In eerste instantie worden de ligging en cošrdinaten van de nabijgelegen NGI-punten (een fiche per punt) geselecteerd en opgevraagd bij het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), Dienst Geodesie. De opmeting van de paspunten en de NGI-punten gebeurt in het WGS-84 cošrdinatensysteem. De opmeting wordt getransformeerd naar een lokaal assenstelsel (cartesische cošrdinaten), dat dan op haar beurt wordt getransformeerd naar het Lambert 72/50 assenstelsel, aan de hand van de gekende NGI-punten. Finaal wordt een puntenlijst verkregen met X, Y en Z-cošrdinaten in de Belgische Lambert 72/50 projectie en op basis van de TAW voor de hoogte. rsc000107av0.doc 9

11 2.2. ORIèNTATIEPROCEDURE Voor het genereren van fotogrammetrische uitvoerbestanden (zie verder), dienen er relaties te worden gelegd tussen de afzonderlijke fotoõs (een set van diapositieven is het eindresultaat van de luchtopname) enerzijds en het terreinstelsel anderzijds. Het fotogrammetrisch blok dient zoals dat tijdens de opname bestond, rekenkundig te worden gereconstrueerd. De ori ntatiestappen (aerotriangulatie) en de blokvereffening, hierna beschreven, zijn voor de reconstructie verantwoordelijk Inwendige ori ntaties De inwendige ori ntatieprocedure bestaat uit het opmeten van randmerken (fiducials) en deze te laten corresponderen met de fotocošrdinaten van de randmerken opgenomen in het cameracalibratierapport. De aannemer die de luchtopname heeft uitgevoerd, stelt het betreffende camera calibratierapport ter beschikking. Bij de uitvoering van de inwendige ori ntatie per foto worden de volgende regels in acht genomen: Alle randmerken worden opgemeten; De waarde van de kwadratisch middelbare fout (sigma) bedraagt maximaal 5; De maximale afwijking (residual) per individueel randmerk bedraagt 10 micron Relatieve ori ntaties Deze stap en de hierop volgende in de ori ntatieprocedure kunnen sinds kort ook automatisch worden uitgevoerd. Onafhankelijk van de wijze van uitvoering is het tijdens de relatieve ori ntatie de bedoeling om in de overlappende zone tussen fotoõs, verbindingspunten op te meten. De parallax die voorkomt tussen de punten gelegen op twee verschillende fotoõs wordt uitgeschakeld. Er ontstaat stereoscopie binnen het fotopaar. Bij de uitvoering van de relatieve ori ntatie per fotopaar moeten de volgende regels in acht worden genomen: In de gemeenschappelijke zone tussen fotoõs van 60 %, worden minimaal 12 verbindingspunten opgemeten; In de overlappende zone tussen stroken van 30 %, worden minimaal 8 punten opgemeten; De verbindingspunten liggen volgens onderstaand patroon over de fotoõs verspreid; De standaardafwijking per opgemeten verbindingspunt bedraagt maximaal 10 micron; Per fotokoppel ligt de waarde van de kwadratisch middelbare fout (sigma) niet hoger dan 5. Tijdens de fase van aerotriangulatie is het interessant te beschikken over kleurenkopies van de originele diapositieven. Zij kunnen immers als hulpmiddel gebruikt worden bij de voorbereiding van de blokvereffening. Op de kleurenkopies worden de overlappende zones tussen aangrenzende fotoõs aangeduid, evenals de verbindingspunten en de paspunten Blokvereffening Doel: verdichting van de grondslag ten behoeve van de realisatie van fotogrammetrische uitvoerbestanden. Na de relatieve ori ntatie volgt een berekening, de blokvereffening genoemd, die ervoor zorgt dat het volledige blok bij het terreinstelsel aansluit ( Lambert 72/50 en TAW-stelsel). rsc000107av0.doc 10

12 Bedoeling is om het fotogrammetrisch blok te kunnen ori nteren aan de hand van enkele gekende punten, met name de paspunten opgemeten op het terrein met GPS. Van alle punten, zowel de pasals de verbindingspunten, werden fotocošrdinaten bepaald. De transformatie om van fotocošrdinaten naar terreincošrdinaten over te gaan, berekend voor de paspunten, wordt finaal toegepast op alle punten. Na blokvereffening bekomt men naast de terreincošrdinaten van de paspunten ook deze van de verbindingspunten. Met de volgende instellingen wordt de blokvereffening opgestart: De standaardafwijking voor de individuele verbindingspunten bedraagt maximaal 10 micron; De standaardafwijking op de paspunten bedraagt 12 cm in de x- en y-richting en 18 cm in de z- richting; De sigma waarde is afhankelijk van de inwinningsmethode en de gekozen verbindingspunten. Voor analytische toestellen geldt dat sigma begrepen is tussen 4 en 12 micron. In het geval van digitale toestellen is de waarde begrepen tussen 3 en 10 micron; Een rapport met de resultaten van de berekening wordt opgesteld. De volgende gegevens worden erin opgenomen: Een lijst van de verbindingspunten gegroepeerd per foto met fotocošrdinaten en residuele waarden; Een lijst van de paspunten per foto met fotocošrdinaten en residuele waarden; Statistieken over de berekeningsprocedure zelf (iteratiestappen, sigma per iteratie, É); Een lijst per foto met de berekende cošrdinaten en residuele waarden van de opgemeten punten; Een lijst per foto met de resultaten (omega, phi, kappa) en de x-, y-, z-cošrdinaten van de fotomiddens van de uitwendige ori ntaties; Een ASCII-lijst met de berekende cošrdinaten in Lambert 72/50 van alle punten Absolute ori ntatie Van het volledige stereomodel worden de fotocošrdinaten in terreincošrdinaten omgezet. Aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Per stereokoppel bedraagt de RMS-fout in de x- en y-richting 12 cm en in de z-richting 18 cm; De maximale afwijking per punt mag 15 cm bedragen in de x- en y-richting en 20 cm in de z- richting FOTOGRAMMETRISCHE DATAPRODUCTIE In het kader van het GRB-pilootproject worden 2 typen van uitvoerbestanden gegenereerd, met name: De ondersteunende bestanden, zijnde de hoogtegevens en de orthofotoplans; Een vectorbestand per stereokoppel met de gerestitueerde topografie conform het GRB Conceptueel Datamodel versie De ondersteunende bestanden Hoogtegegevens Er wordt een digitaal hoogtemodel (DHM) aangemaakt waarvan de puntendichtheid 50*50m bedraagt. Het gaat om een onregelmatig raster van punten gelegen ter hoogte van het maaiveld. Terreinobstructies zoals water, gebouwen, bomenrijen, e.a. worden uitgesloten. Het originele DHM wordt onderworpen aan een kwaliteitscontrole (zie inspectieprocedure). Wat betreft het bestandstype (TIN), het formaat en de naamgeving wordt verwezen naar het GRB Conceptueel Datamodel versie 3.1., hoofdstuk 5, paragraaf 5.4. ÔhoogtegegevensÕ Orthofotoplans OrthofotoÕs worden aangemaakt op basis van het hierboven vermelde DHM. Er wordt een TIN-model en daaruit een rastermodel (regelmatig puntenraster) van 15*15m uit afgeleid. rsc000107av0.doc 11

13 Er wordt 1 orthofoto per foto gemaakt. De resolutie wordt hierbij teruggebracht van 12cm naar 20cm. Vervolgens worden de orthofotoõs gemoza ekeerd en versneden op basis van een vierkantennet van 500m * 500m. Specificaties omtrent de beeldparameters, de bestandsorganisatie en de naamgeving zijn terug te vinden in het bestek versie 3.1, hoofdstuk 5, paragraaf 5.3. ÔorthofotoplansÕ Restitutie van het GRB-bestand Algemeen Bij deze vorm van kartering wordt stereoscopisch gemeten waardoor in vergelijking met een ŽŽnbeeldkartering, de zichtbaarheid beter is en de interpretatie van objecten in het terrein eenvoudiger wordt. Het resultaat is een bestand met x-, y- en z-cošrdinaten voor de gekarteerde punten. Het doel bestaat erin om het terrein in landelijk en stedelijk gebied te karteren. In deze context kan fotogrammetrische kartering aanzien worden als een alternatief voor terrestrische opmetingen. Net zoals bij de terrestrische opmetingen, resulteert de fotogrammetrie niet in een volledig bestand. Bepaalde elementen van het terrein zijn op de fotoõs immers niet zichtbaar (fotografische schaduw, zonneschaduw, nevel, É). De fotogrammetrische resultaten worden daarom doorgegeven aan de module topografie. Door middel van naverkenning wordt het digitaal bestand bijgewerkt met de gegevens die op het terrein verzameld worden. Vooral in bebost en verstedelijkt gebied zal de inspanning, vereist voor naverkenning, aanzienlijk oplopen. Randvoorwaarden voor een goede kartering zijn: een succesvolle voltooiing van de fotovlucht, de triangulatie en de blokvereffening. De precisie van de meting is in feite afhankelijk van volgende factoren: De interpreteerbaarheid van een object op foto; De fotoschaal; De kwaliteit van de fotografie; De kwaliteit van scanning; De precisie van de opgemeten paspunten; De resultaten van de blokvereffening Methodologie en conventies in GRB-verband Op basis van het GRB Conceptueel Datamodel versie 3.1, wordt binnen de fotogrammetrische werkomgeving een aangepaste datastructuur opgebouwd. Zowel bij de analytische als de digitale fotogrammetrie wordt de restitutie in een CAD-omgeving, met aangepaste softwarepakketten zoals ÒMicrostationÒ, ge ntegreerd. De data worden doorgaans in een lagenstructuur opgeslagen. Elke GRBentiteit (zie bestek versie 3.1, hoofdstuk 3 ÔgegevensspecificatiesÕ) komt dan overžžn met ŽŽn laag. Verder kunnen de objecten grafisch van elkaar worden onderscheiden op basis van hun kleur, lijnstijl en lijndikte. Bij wijze van voorbeeld is hier de ÒelemententabelÓ toegevoegd die aangewend werd voor de realisatie van het testproject Herenthout-Bouwel. level code inhoud color style weight Inbreng CARDIB (niet in output) 1 Cardib gevel-nodes groen 2 Cardib riooldeksels rood 3 Cardib huisnummer 0 text 0 wit 4 Cardib electriciteitspaal (verlichting) wit 10 gbw dakrand rood rsc000107av0.doc 12

14 11 gbn dakoversteek rood 12 gbb constructiegevel donker rood 13 gbbn Cardib BB donker rood 14 ogb Cardib BB05, IGAO, BB rood 15 * Cardib terugplaatsing rood 16 gba gebouw aanhorigheid donker purper 17 knw kunstwerk groen 18 knwn kunstwerk met naverkenning groen 20 wbn wegsectie licht blauw 21 wbnn wegsectie met naverkenning licht blauw 22 wbnk kruispuntzone grijs blauw 23 wbnkn kruispuntzone met naverkenning grijs blauw 25 wvb wegverbinding geel 27 wkn wegknoop 4 pointcel 0 geel 28 spb spoorbaan purper 29 spbn spoorbaan met naverkenning purper 30 woz weg onverharde zone donker groen 31 wozn weg onverharde zone met naverkenning donker groen 32 wcz zwakke weggebruikerszone purper 33 wczn zwakke weggebruikerszone met naverkenning purper 37 wli4 longitudinale weginrichting > 1meter in wcz oranje 38 wli3 longitudinale weginrichting vangrail oranje 39 wli2 longitudinale weginrichting vangmuur oranje 40 wli longitudinale weginrichting oranje 41 wlin longitudinale weginrichting met naverkenning oranje 42 wti transversale weginrichting bruin 43 wtin transversale weginrichting met naverkenning bruin 45 trn terrein donker purper 46 trnn terrein met naverkenning donker purper 47 wrl spoorrails grijs 48 wrln spoorrails met naverkenning grijs 49 wga wegaanhorigheid vuil groen rsc000107av0.doc 13

15 50 rio riooldeksel 4 pointcel 0 geel 51 paal1 elec-tele-licht-verkeerslicht 0 pointcel 0 wit 57 kraan brandkraan 3 pointcel 0 rood 58 txt kenmerken terrein t 0 text 0 wit 01 verhard 01 verkeer 0 t##-## 0 wit 02 onverhard/onbegroeid 02 ingericht groen 0 t##-## 0 wit 03 begroeid gras 03 natuur 0 t##-## 0 wit 04 begroeid kruidachtig 04 militair 0 t##-## 0 wit 05 begroeid houtig 05 braakliggend 0 t##-## 0 wit 06 begroeid gemengd 06 burgerlijk 0 t##-## 0 wit 07 exploitatie 0 t##-## 0 wit txt kenmerken wegaanhorigheden w 0 text 0 wit 01 bushokje 0 w## 0 wit 02 telefoonhokje 0 w## 0 wit 03 overdekte fietsstalling 0 w## 0 wit 04 verkeerscabine 0 w## 0 wit 05 bergplaats 0 w## 0 wit txt actor a, b, I, s, w entiteit 0 text 0 wit I ingericht kunstwerk 01 gedragen 0 #0# 0 wit a wegas 02 overbrugde 0 #0# 0 wit b wegbaan 03 doorgelaten 0 #0# 0 wit s spoorbaan 04 opgehouden 0 #0# 0 wit r wateras 05 ingerichte 0 #0# 0 wit txt kunstwerk k 0 text 0 wit 1 overbrugging 0 text 0 wit 2 waterstaatkundig werk (sluis) 0 text 0 wit 3 waterkerende constructies 0 text 0 wit 4 cultuurhistorisch monument 0 text 0 wit 5 hoogspanningsmast 0 text 0 wit 6 pijler 0 text 0 wit 7 rooster 0 text 0 wit 8 schoorsteen 0 text 0 wit 9 koeltoren 0 text 0 wit 10 silo /c conglomeraat 0 text 0 wit rsc000107av0.doc 14

16 11 elektriciteitscabine 0 text 0 wit 12 watertoren 0 text 0 wit garagetoegang standaardlabel g0 binnenkoer 0 text 0 wit g1 trap 0 text 0 wit g2 loopbrug 0 text 0 wit g3 onderkeldering 0 text 0 wit g4 afdak 0 text 0 wit 52 wtg watergang onverharde oevers blauw 53 wtg2 watergang afwisselend verharde oevers blauw 54 wtg3 watergang verharde oevers blauw 60 prbl probleemgebied grijs 61 wtgn watergang met naverkenning blauw 62 was as van geregistreerde waterloop blauw 63 spl splitsing per koppel grijs Teneinde de restitutie vlot te laten verlopen, kunnen de dataspecificaties, d.w.z. een object per laag met zijn specifieke grafische kenmerken en grafische vorm (lijn, punt, shape, É) worden opgeslagen in ÒpulldownÓ menu's. Een klik op de gepaste menuknop volstaat om met de restitutie van een bepaald terreinelement van start te gaan. Het stereokoppel is de basiseenheid voor de module fotogrammetrie. Een afgewerkt stereokoppel wordt nadien verwerkt tot een topologisch opgekuist GIS-bestand (module dataverwerking) en vervolgens door de module topografie naverkend. Bij de restitutie van een stereokoppel worden de volgende deeltaken doorlopen: Afbakeningen, grenslijnen (gesloten omtrek waarbinnen gerestitueerd werd) uit vorige stereokoppels overnemen; Eventueel integratie van externe data (CARDIB, e.a.); Restitutie van het wegennet (assen en knooppunten); Restitutie van de wegbanen (kruispuntzones en wegsecties); Restitutie van de grenzen van de wegopdeling; Restitutie van weginrichtingselementen; Restitutie van inrichtingselementen; Restitutie van andere themaõs; Afbakening van het stereokoppel. Met uitzondering van de lijn- en puntobjecten, worden de objecten onder de vorm van gesloten veelhoeken opgeslagen. Dit gebeurt d.m.v. snappen op het dichtstbijzijnde punt. Vooraf worden de parameters voor snapping, waaronder de afstand, ingesteld. Waar snapping niet mogelijk is, worden er overshoots tot 1 meter, gecre erd. Deze worden nadien, in de fase van dataverwerking, automatisch verwijderd. Het restitutiebestand wordt in feite opgekuist. Bij de restitutie van een volgend stereokoppel worden de grenslijnen, afbakeningen van de gerestitueerde zones, van de vorige koppels overgenomen. Om de objecten uit naburige stereokoppels te herkennen worden deze stereokoppels op de achtergrond opgeroepen (referencefiles). Voor de restitutie van elementen gelegen in de rand van het nieuwe koppel zal, waar nodig, rsc000107av0.doc 15

17 gezorgd worden voor een perfecte aansluiting op deze grenslijn. Als dusdanig wordt een naadloze aanžžnsluiting van de restitutiebestanden verkregen. Wat betreft de naamgeving van het restitutiebestand wordt een voorstel geformuleerd waarbij de naam is samengesteld uit de volgende codes: Projectnummer; Nummer van het stereokoppel zoals gespecificeerd in de ori ntatieprocedure. Vb : 1_342_341.dgn. Dit restitutiebestand heeft betrekking op het stereokoppel 342_341, dat deel uitmaakt van het project met nummer 1. De restitutie werd gerealiseerd met behulp van het pakket ÓMicrostationÒ vandaar de extensie Ó.dgnÓ. 3. Integratie van externe bestanden 3.1. CARDIB-DATA Indien er van de betreffende gemeente CARDIB-gegevens werden opgebouwd, worden deze door het OC GIS-Vlaanderen ter beschikking gesteld van de aannemer. In feite wordt een uitgefilterde dataset overgemaakt. Tijdens de fotogrammetrische verwerking, worden de CARDIB-gegevens in het GRBbestand ge ntegreerd. Dit impliceert onder meer het controleren en editeren van de gegevens in functie van de specificaties opgenomen in het GRB Conceptueel Datamodel versie Overdracht van CARDIB-data De volgende Òlayers en blocksó worden uit CARDIB geselecteerd: Snappunten, aansluitingspunten op gevels (B999); Riooldeksels (BR06 of B998); Huisnummers (B997); Palen (BR12 of B996); Voorgevels (BB01); Dakrand fotogrammetrisch gemeten (BB05); Fotogrammetrische achtergevel (BB10); Rand van de rijbaan (BR01); Rand onverharde weg (BR02); Bruggen (BR03); As van de weg (BR05); Verharde oever (BR07); Masten (BR10); Sporen (trein, tram, kraan) (BT01); Rand van water (BW01); As van gracht (BW02). rsc000107av0.doc 16

18 De gegevens worden verwerkt tot een bruikbare lagenstructuur en als volgt ter beschikking gesteld aan de fotogrammetrische aannemer: Cardib-object Datalaag fotogrammetrie GRB-entiteit B999 1 gbv B998 2 wri B997 3 adr B996 4 wpi BW01 5 wtg BW02 6 wtl BR07 7 wtg BT01 8 wrl BB01 13 gbg BB05, BB10 14 gbg Restitutie van BB01 15 gbg BR03 17 knw BR10 17 knw BR05 25 wvb BR02 30 woz BR01 32 wcz Op te merken valt dat de lagen van 1 tot en met 9, voorbehouden worden om externe gegevens tijdelijk in op te slaan. Deze elementen worden in het GRB eindbestand van de fotogrammetrie niet weerhouden. De data op de eerste 9 levels hebben een louter indicatieve waarde. De elementen geplaatst op levels > 9, zijn in het finale GRB-bestand terug te vinden. Wat betreft de voorgevels geldt een specifieke regeling: BB01 die verkeerd gepositioneerd is, wordt verwijderd en opnieuw gerestitueerd; BB01 die goed gepositioneerd is, wordt behouden en niet opnieuw gerestitueerd rekening houdend met de regels in volgende paragraaf; BB01 die twijfelachtig is of niet kan worden beoordeeld door de fotogrammeter wordt behouden en tevens gerestitueerd. In dit geval komen de voorgevels 2 maal voor in het bestand d.w.z. ŽŽnmaal op level 10, 11 of 12 (opnieuw gerestitueerd) en ŽŽnmaal op level 15 (opslag van twijfelachtige CARDIB-gevel). De naverkenning zal bepalen welke gevel definitief moet worden bewaard. De fotogrammetrische gevels van CARDIB, BB05 en BB10, worden verwijderd indien ze slecht zijn gepositioneerd of gekopieerd naar de lagen 10 en 11 indien ze voor de fotogrammeter goed bruikbaar zijn. Verder geldt ook dat onafhankelijk van het bestaan van geconverteerde gevellijnen er gevellijnen worden gerestitueerd: Ter hoogte van kruispunten; Langs onbebouwde percelen; En als de rand van de wegbaan met de gevel samenvalt. Snappunten of aansluitingspunten op gevels zijn tijdelijke elementen. Zij zijn een hulpmiddel om de omtrek van het gebouw in zijn geheel fotogrammetrisch te restitueren. In het finale restitutiebestand worden deze punten, gelegen op de hoek van een gebouw of ter hoogte van de gemene gevel, niet als een afzonderlijke entiteit weerhouden Integratie van CARDIB-data De CARDIB-gegevens worden verknipt in kilometerhokken overgedragen. Bij de fotogrammetrie dienen de kilometerhokken samengevoegd te worden tot 1 bestand voor het volledige project. Er wordt vervolgens per stereokoppel een uitsnede van de data gemaakt MIDDENSCHALIGE DATA Aan de module fotogrammetrie worden eveneens de geregistreerde wegassen en waterassen doorgegeven. rsc000107av0.doc 17

19 Het OC GIS-Vlaanderen maakt voor de betreffende gemeente twee bestanden over aan de opdrachtnemer zijnde: 1. De assen van de wegen; 2. De hydrografie. Het eerste bestand bevat de geregistreerde assen der wegen en is een afgeleide van het Streetnetbestand van Tele Atlas. In het tweede bestand worden de assen van de geregistreerde waterlopen, afkomstig uit de Vlaamse Hydrografische Atlas, en de randen van brede waterlopen, afkomstig uit Streetnet, verzameld. Beide bestanden worden in DXF-formaat en in 2D aan de aannemer te beschikking gesteld. De aannemer dient er rekening mee te houden dat beide bestanden oorspronkelijk bestemd voor gebruik op middenschalig niveau. De elementen die er in voorkomen moeten bijgevolg zowel in de x-, de y- als de z-richting worden verplaatst en ge ntegreerd in het GRB-restitutiebestand. Assen die ontbreken in de aangeleverde bestanden worden gerestitueerd. Elementen die niet thuishoren in de huidige topografische toestand van het terrein worden niet in het GRB-bestand opgenomen. rsc000107av0.doc 18

20 rsc000107av0.doc 19

Orthofotoproductie bij het OC O. Kissiyar 01/03/2006 Overzicht Inhoud : Waarom orthofoto s? Productieproces Luchtopnames Scanning Breuklijnen Orthorectificatie Aanmaak mozaïek Samenvatting Het OC GIS-Vlaanderen

Nadere informatie

Overzicht. Van KADSCAN naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) OC-activiteiten i.v.m. vastgoed (cel GRB) Strategie vastgoed

Overzicht. Van KADSCAN naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) OC-activiteiten i.v.m. vastgoed (cel GRB) Strategie vastgoed Van naar herinterpretatie in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) Overzicht strategie i.v.m. vastgoed methodiek, stand van zaken en gebruik GRB (methode herinterpretatie) FLAGIS Brugge, 24 januari

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij

Terreinvoorbeelden aanvullend bij Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant GRB V3.5.0-2.0.0 gba1, gba2 en gba4 A g e n t s c h a p v o o r G e o g r a f i s c h e I n f o r m a t i e V l a a n d e r e n Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000

Nadere informatie

Technische fiche. Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen. versie 1.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Technische fiche. Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen. versie 1.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Technische fiche Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen versie 1.0 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32

Nadere informatie

Technische fiche. Middenschalige orthofotomozaïeken. versie 4.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Technische fiche. Middenschalige orthofotomozaïeken. versie 4.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Technische fiche Middenschalige orthofotomozaïeken versie 4.0 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52

Nadere informatie

De fotogrammetrie bij het NGI

De fotogrammetrie bij het NGI De fotogrammetrie bij het NGI 1. Inleiding De fotogrammetrie is de techniek die toelaat metingen te verrichten vanaf foto s (of volgens de ontwikkelingen gedurende de laatste jaren metingen te verrichten

Nadere informatie

Technische fiche. Orthofoto's. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Technische fiche. Orthofoto's. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Technische fiche Orthofoto's Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52 99 www.agiv.be Inhoud Orthofoto's

Nadere informatie

Entiteit Gbg - Gebouw aan de grond OBJECT DEFINITIE THEMA SELECTIECRITERIA

Entiteit Gbg - Gebouw aan de grond OBJECT DEFINITIE THEMA SELECTIECRITERIA Entiteit Gbg - Gebouw aan de grond OBJECT gebouw aan de grond DEFINITIE duurzaam bouwsel, vast met het aardoppervlak verbonden, dat een voor mensen toegankelijke ruimte omsluit en begrensd wordt door gevelwanden.

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij KNW1, KNW3, KNW4, KNW9, KNW14,

Terreinvoorbeelden aanvullend bij KNW1, KNW3, KNW4, KNW9, KNW14, Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant detail V3.4-1.2 KNW1, KNW3, KNW4, KNW9, KNW14, KNW18, KNW19 O n d e r s t e u n e n d C e n t r u m GIS-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel:

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij

Terreinvoorbeelden aanvullend bij Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant GRB V3.5.0-2.0.0 A g e n t s c h a p v o o r G e o g r a f i s c h e I n f o r m a t i e V l a a n d e r e n Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel: 09/261.52.00

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden WOZ aanvullend bij. GRB-basis. versie ///

Terreinvoorbeelden WOZ aanvullend bij. GRB-basis. versie /// Terreinvoorbeelden WOZ aanvullend bij GRB-basis versie /// 1.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 1.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak november 2014 Documenthistoriek

Nadere informatie

van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg

van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg van CADMAP naar GRB Luc De Kock relatiebeheerder AGIV Hasselt, 1 oktober 2013 Rondetafelconferentie GIS Limburg van CADMAP naar GRB Wat? Waarom? Wie en hoe? Wanneer? Kadastralisatie? GIS Limburg - Rondetafelconferentie

Nadere informatie

Memo. Opname perceelsreconstructiepunten 'PRP' 1 Inleiding

Memo. Opname perceelsreconstructiepunten 'PRP' 1 Inleiding Memo Opname perceelsreconstructiepunten 'PRP' 1 Inleiding Voor het innen van het kadastraal inkomen, beschikt de AAPD 1 momenteel over een fiscaal document (fiscaal kadaster), een inventaris van de onroerende

Nadere informatie

Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006

Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006 Metadataset: Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2006 Versie: Opname 2006 Publicatie: 10/08/2007 Toepassingsschaal: 1:1000 Ruimtelijk schema: grid Datasettaal: Nederlands

Nadere informatie

Validatierapport Pythagoras GRB-skelet controlemacro versie 3.08

Validatierapport Pythagoras GRB-skelet controlemacro versie 3.08 Rapport Validatierapport Pythagoras GRBskelet controlemacro versie 3.08 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE9000 Gent F +32

Nadere informatie

Technische fiche. Middenschalige orthofotomozaïeken. versie 5.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Technische fiche. Middenschalige orthofotomozaïeken. versie 5.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Technische fiche Middenschalige orthofotomozaïeken versie 5.0 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Koningin Maria Hendrikaplein 70 T +32 9 276 15 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 276

Nadere informatie

Technische fiche. Middenschalige orthofotomozaïeken. versie 3.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Technische fiche. Middenschalige orthofotomozaïeken. versie 3.0. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Technische fiche Middenschalige orthofotomozaïeken versie 3.0 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij

Terreinvoorbeelden aanvullend bij Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant GRB V3.5.0-2.0.0 WOZ A g e n t s c h a p v o o r G e o g r a f i s c h e I n f o r m a t i e V l a a n d e r e n Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel:

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT. Validatie digitale controlesoftware GEOPUS versie Versie 1.0 Publicatiedatum 20 september 2017.

VALIDATIERAPPORT. Validatie digitale controlesoftware GEOPUS versie Versie 1.0 Publicatiedatum 20 september 2017. /// Rapport VALIDATIERAPPORT Validatie digitale controlesoftware GEOPUS versie 17.09.09 Versie 1.0 Publicatiedatum 20 september 2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Auteur:

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden WRB aanvullend bij. GRB-basis. versie ///

Terreinvoorbeelden WRB aanvullend bij. GRB-basis. versie /// Terreinvoorbeelden WRB aanvullend bij GRB-basis versie /// 1.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 1.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak november 2014 Documenthistoriek

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden WRV aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie ///

Terreinvoorbeelden WRV aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie /// Terreinvoorbeelden WRV aanvullend bij GRB-skeletaanvulling detail versie /// 2.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 2.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak

Nadere informatie

Validatierapport Geo-IT GRB-skelet controletool Versie

Validatierapport Geo-IT GRB-skelet controletool Versie Rapport Validatierapport Geo-IT GRB-skelet controletool Versie 2013.6.12 949 versie 1.0 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000

Nadere informatie

Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor?

Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor? Bijlage2 Beeldmateriaal: wat krijg ik ervoor? Voor de luchtopnamen van 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn specificaties vastgesteld waaraan het beeldmateriaal dient te voldoen. De productspecificaties voor

Nadere informatie

Kwaliteitsspecificaties

Kwaliteitsspecificaties Kwaliteitsspecificaties Controle van gegevens volgens GRB-skeletoptie wegbeheer Versie 1.0 Publicatie Maart 2008 Documenthistoriek 1.0: origineel document Deze tekst bevat de specificaties die van toepassing

Nadere informatie

Memo Aandachtspunten kartering skeletprojecten

Memo Aandachtspunten kartering skeletprojecten Memo Aandachtspunten kartering skeletprojecten 1. Inleiding In deze memo worden een aantal aandachtspunten opgesomd, baserend op de ervaringen van de kwaliteitscontroles die het OC heeft uitgevoerd voor

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij

Terreinvoorbeelden aanvullend bij Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant GRB V3.5.0-2.0.0,, gvl7 en 0 A g e n t s c h a p v o o r G e o g r a f i s c h e I n f o r m a t i e Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel: 09/261.52.00

Nadere informatie

Kwaliteitsspecificaties

Kwaliteitsspecificaties Kwaliteitsspecificaties Controle van gegevens volgens GRB-kernbepalingen Versie 3.5.0 Publicatie December 2009 Documenthistoriek 1.0: origineel document 1.1: afstemming op kernbepalingen versie 3.2 3.3:

Nadere informatie

Studiebureau DEMEY b.v.b.a.

Studiebureau DEMEY b.v.b.a. Studiebureau DEMEY b.v.b.a. Beversesteenweg 314, 8800 ROESELARE Tel. (051) 20 59 41 Fax. (051) 24 18 86 E-mail : studiebureau@demey.be 1 1. INLEIDING Gezien er vandaag geen standaard beschikbaar is voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Real-Time Tachymetermodule

Gebruikershandleiding. Real-Time Tachymetermodule Gebruikershandleiding Real-Time Tachymetermodule juli 2005 Inhoudstabel INHOUDSTABEL...2 INLEIDING :...3 BEPALEN VAN HET STANDPUNT :...4 LOKALE STATIONERING :...4 DE REFLECTORHOOGTE :...5 DE PROTOCOL FILE

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1

P-CRAB & Adressenmonitor. 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1 P-CRAB & Adressenmonitor 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1 P-CRAB & Adressenmonitor Wat? Tool voor het opsporen van anomalieën bij adressen op basis van beschikbare data door middel van ruimtelijke

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden KNW aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie ///

Terreinvoorbeelden KNW aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie /// Terreinvoorbeelden KNW aanvullend bij GRB-skeletaanvulling detail versie /// 2.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 2.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij

Terreinvoorbeelden aanvullend bij Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant GRB V3.5.0-2.0.0 GRP A g e n t s c h a p v o o r G e o g r a f i s c h e I n f o r m a t i e V l a a n d e r e n Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel:

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij

Terreinvoorbeelden aanvullend bij Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant GRB V3.5.0-2.0.0 A g e n t s c h a p v o o r G e o g r a f i s c h e I n f o r m a t i e V l a a n d e r e n Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel: 09/261.52.00

Nadere informatie

Ingenieursbureau voor landmeten, fotogrammetrie en remote sensing. Bedrijfspresentatie

Ingenieursbureau voor landmeten, fotogrammetrie en remote sensing. Bedrijfspresentatie Ingenieursbureau voor landmeten, fotogrammetrie en remote sensing Bedrijfspresentatie De onderneming Kengetallen Ca. 30 medewerkers op het gebied van landmeten, geoinformatica, fotogram metrie, geografie

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden PRP aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie ///

Terreinvoorbeelden PRP aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie /// Terreinvoorbeelden PRP aanvullend bij GRB-skeletaanvulling detail versie /// 2.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 2.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden WPI aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie ///

Terreinvoorbeelden WPI aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie /// Terreinvoorbeelden WPI aanvullend bij GRB-skeletaanvulling detail versie /// 2.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 2.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij

Terreinvoorbeelden aanvullend bij Terreinvoorbeelden aanvullend bij variant GRB V3.5.0-2.0.0 WLI1, WLI2, WLI9 A g e n t s c h a p v o o r G e o g r a f i s c h e I n f o r m a t i e V l a a n d e r e n Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden WLI aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie /// 2.0.0.

Terreinvoorbeelden WLI aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie /// 2.0.0. Terreinvoorbeelden WLI aanvullend bij GRB-skeletaanvulling detail versie /// 2.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 2.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak

Nadere informatie

Q: Moet ik alle onbebouwde percelen binnen mijn gemeente gaan nummeren nu het CRAB-decreet in werking is getreden?

Q: Moet ik alle onbebouwde percelen binnen mijn gemeente gaan nummeren nu het CRAB-decreet in werking is getreden? Memo FAQ s CRAB In onderstaand document zijn een aantal vragen en antwoorden terug te vinden die met CRAB-adresbeheer te maken hebben. Deze werden in willekeurige volgorde verzameld vanuit verschillende

Nadere informatie

Gebruik van verschilbestanden

Gebruik van verschilbestanden Gebruik van verschilbestanden Inhoud Gebruik van verschilbestanden 1 Inhoud 2 1 Verschilbestanden 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Bestanden en identificatoren 3 1.3 Onderzoeken waar de actuele versie verschilt van

Nadere informatie

Sessie 21B. Uniek percelenplan.

Sessie 21B. Uniek percelenplan. Sessie 21B Uniek percelenplan www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Agenda > INDICATIEVE TIMING Percelen in Vlaanderen > problematiek inleiding wat meer in detail gevolgen > samenwerkingsakkoord Informatie

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden GVL aanvullend bij. GRB-basis. versie ///

Terreinvoorbeelden GVL aanvullend bij. GRB-basis. versie /// Terreinvoorbeelden GVL aanvullend bij GRB-basis versie /// 1.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 1.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak november 2014 Documenthistoriek

Nadere informatie

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial 12.ctb;Tutorial 12.see;Design.SEE)}

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial 12.ctb;Tutorial 12.see;Design.SEE)} # $ + K Berekenen van Volume tussen Twee Vlakken Deze zelfstudie maakt gebruik van de modules Volumes, Digitaal Terrein Model en Tekenconstructies. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden voltooid met

Nadere informatie

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen Deel 2 Beschrijving 2-1 BOUWWERKEN HARD Prioriteit Meten 1 Classificeren 1 Kenmerk als projectie op de kaart vormt de omtrek van het totale bouwwerk, bepaald door karakteristieke punten en geprojecteerd

Nadere informatie

Fotogrammetrische aanvulling als hulpmiddel bij landmeetkundige activiteiten

Fotogrammetrische aanvulling als hulpmiddel bij landmeetkundige activiteiten Fotogrammetrische aanvulling als hulpmiddel bij landmeetkundige activiteiten 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Luchtfotogrammetrie... 4 3. Luchttriangulatie... 5 4. Terreinaanvulling... 7 5. Fotogrammetrische

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden GBS aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie ///

Terreinvoorbeelden GBS aanvullend bij. GRB-skeletaanvulling detail. versie /// Terreinvoorbeelden GBS aanvullend bij GRB-skeletaanvulling detail versie /// 2.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 2.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak

Nadere informatie

De vroegere waterpassingsnetten van België werden onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Landsverdediging uitgebouwd.

De vroegere waterpassingsnetten van België werden onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Landsverdediging uitgebouwd. Waterpassingsnetten Philippe Lambot, Nationaal Geografisch Instituut. De vroegere netten De vroegere waterpassingsnetten van België werden onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Landsverdediging

Nadere informatie

/// Rapport /GEBRUIK VAN VERSCHILBESTANDEN/ Versie /// 1.0 Publicatiedatum /// 25/07/2014.

/// Rapport /GEBRUIK VAN VERSCHILBESTANDEN/ Versie /// 1.0 Publicatiedatum /// 25/07/2014. /// Rapport /GEBRUIK VAN VERSCHILBESTANDEN/ Versie /// 1.0 Publicatiedatum /// 25/07/2014 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Auteur: Patty Cant Datum aanmaak: 25 juli 2014

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeerstekens

Inventarisatie van verkeerstekens 4 MINDERBORDENGIDS april 2007 Inventarisatie van verkeerstekens Om de verkeerssignalisatie goed te beheren dient de wegbeheerder een idee te hebben waarvoor hij verantwoordelijk is. Een inventarisatie

Nadere informatie

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)}

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)} Kringnet Vereffening Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Vereffening. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om te laten

Nadere informatie

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie.

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie. Kadaster Materiebeleid GEO Aanvullingen op de HTW 1996 Auteur(s) Materiebeleid GEO / PPB Materiebeleid GEO 2 van 7 Aanvullingen op de HTW 1996 Opdrachtgever Kadaster Materiebeleid GEO Status Definitief

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding bij de tabel Stand van zaken GRB. Grootschalig Referentiebestand. Versie 2.2

Handleiding. Handleiding bij de tabel Stand van zaken GRB. Grootschalig Referentiebestand. Versie 2.2 Handleiding Handleiding bij de tabel Stand van zaken GRB Grootschalig Referentiebestand Versie 2.2 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be

Nadere informatie

NAAR EEN UNIEK PERCELENPLAN LIESBETH COEN (AAPD) LUC DEPREDOMME (AGIV) HENDRIK VAN HEMELRYCK (AGIV)

NAAR EEN UNIEK PERCELENPLAN LIESBETH COEN (AAPD) LUC DEPREDOMME (AGIV) HENDRIK VAN HEMELRYCK (AGIV) NAAR EEN UNIEK PERCELENPLAN LIESBETH COEN (AAPD) LUC DEPREDOMME (AGIV) HENDRIK VAN HEMELRYCK (AGIV) AGENDA Perceelsinformatie in Vlaanderen: kadastraal perceel op CADMAP administratief perceel in GRB ontstaan,

Nadere informatie

Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1:50 000

Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1:50 000 Het geografisch informatiesysteem en de kaart 1:50 000 INHOUDSTAFEL De numerieke basiskaart van het NGI : een geografische database Structurering en identificatie van TOP10V Basisdocumenten Identificatie-

Nadere informatie

As-builtplannen en het GRB? Het perfecte huwelijk! Liesbet De Wolf Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV) Tom Van Herck Relatiebeheerder (AGIV)

As-builtplannen en het GRB? Het perfecte huwelijk! Liesbet De Wolf Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV) Tom Van Herck Relatiebeheerder (AGIV) As-builtplannen en het GRB? Het perfecte huwelijk! Liesbet De Wolf Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV) Tom Van Herck Relatiebeheerder (AGIV) Agenda Inleiding Richtlijnen & specificaties Nieuwigheden

Nadere informatie

--- ORTHO --- v1.3 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE

--- ORTHO --- v1.3 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE --- ORTHO --- v1.3 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE Pagina 1 van 8 V1.3 (2011) 1. OVERZICHT 1.1. Informatie over de aanmaak van de productspecificatie Titel: Referentiedatum: 01/07/2011 Contactinformatie: Nationaal

Nadere informatie

--- Top50orohydro- 381dpi --- PRODUCTSPECIFICATIE V3.0 (2011)

--- Top50orohydro- 381dpi --- PRODUCTSPECIFICATIE V3.0 (2011) --- Top50orohydro- 381dpi --- V3.0 (2011) PRODUCTSPECIFICATIE Pagina 1 van 10 Productspecificatie Top50orohydro- 381dpi V3.0 (2011) 1. OVERZICHT 1.1. Informatie over de opstelling van de productspecificatie

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 38374 MONITEUR BELGE 01.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Objectcataloog CRAB. Objectcataloog 30/11/ :26 1 / 17

Objectcataloog CRAB. Objectcataloog 30/11/ :26 1 / 17 Objectcataloog CRAB 1 Inleiding Dit document beschrijft de entiteiten die in het kader van het Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB) werden gedefinieerd. Men herkent er de entiteiten van het CRAB

Nadere informatie

Uniformeringsbestek GBKN

Uniformeringsbestek GBKN Uniformeringsbestek GBKN versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05.138 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 2 Inhoud GBKN...7 2.1 Doorgroei naar objectgerichtheid...7

Nadere informatie

/// Rapport STAND VAN ZAKEN GRB. Handleiding bij de tabel. Versie /// 2.3 Publicatiedatum /// 24 februari

/// Rapport STAND VAN ZAKEN GRB. Handleiding bij de tabel. Versie /// 2.3 Publicatiedatum /// 24 februari /// Rapport STAND VAN ZAKEN GRB Handleiding bij de tabel Versie /// 2.3 Publicatiedatum /// 24 februari 2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Auteur: Luc De Kock Datum aanmaak:

Nadere informatie

voorkomende inserts (blocks) per DF-layer mag niet afwijken van Tabel 3 De opgegeven inserts zullen steeds voorkomen met schaalfactor 1 in x, y en z.

voorkomende inserts (blocks) per DF-layer mag niet afwijken van Tabel 3 De opgegeven inserts zullen steeds voorkomen met schaalfactor 1 in x, y en z. Kwaliteitsspecificaties Controle van GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer Versie 1.1 Datum aanmaak 23 april 2004 Datum afdruk 25 april 2005 Documenthistoriek 1.0: origineel document 1.1: afstemming op

Nadere informatie

Deel 1. Algemeen. Stichting GBKN-Zuid Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1

Deel 1. Algemeen. Stichting GBKN-Zuid Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1 Deel 1 Kenmerk DOC_0001/SI/V1.4 1-1 1. INLEIDING In de opwaarderingprojecten van de GBK-B en GBK-L in Noord-Brabant en Limburg is intensief gebruik gemaakt van de Referentie inhoud van het Landelijk SamenwerkingsVerband

Nadere informatie

9 Procesbeschrijving BOB-metingen

9 Procesbeschrijving BOB-metingen 9 Procesbeschrijving BOB-metingen 9.1 Doel en gebruik BOB metingen worden uitgevraagd wanneer we de Nap- hoogte van de rioolbuis willen weten. BOB metingen dienen vaak als voorbereiding op rioolrenovatie

Nadere informatie

RICHTLIJN GEODATA RICHTLIJN OVER HET AANLEVEREN VAN GEOGRAFISCHE INFORMATIE IN HET KADER VAN DE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE. Versie 4.

RICHTLIJN GEODATA RICHTLIJN OVER HET AANLEVEREN VAN GEOGRAFISCHE INFORMATIE IN HET KADER VAN DE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE. Versie 4. RICHTLIJN GEODATA RICHTLIJN OVER HET AANLEVEREN VAN GEOGRAFISCHE INFORMATIE IN HET KADER VAN DE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE Versie 4.0-01/02/2017 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Toepassingsgebeid 3 3. Administratieve

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole GRB

Kwaliteitscontrole GRB Kwaliteitscontrole GRB versie 2.0 Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen Gulden-Vlieslaan 72, B-1060 Brussel Tel: 02/543.72.00 - Fax: 02/543.73.95 - http://www.gisvlaanderen.be - R.B.V. te Brussel nr 1227

Nadere informatie

# $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart. Selecteer Bestand/Openen om het bestand "Tutorial 28.SEE" in de map Tutorial op te roepen.

# $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart. Selecteer Bestand/Openen om het bestand Tutorial 28.SEE in de map Tutorial op te roepen. # $ + K @ Dwarsprofiel Ontwerp Overbrengen naar de Kaart Deze zelfstudie maakt gebruik van de modules Profielen & Ontwerpen, DTM en Volumes. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een set ontwerp

Nadere informatie

Het Grootschalig Referentiebestand De Topografische referentie voor uitwisseling van geoinformatie

Het Grootschalig Referentiebestand De Topografische referentie voor uitwisseling van geoinformatie Het Grootschalig Referentiebestand De Topografische referentie voor uitwisseling van geoinformatie Een inleiding tot alle facetten van het GRB: de kartering, de bijhouding, het product, het gebruik Inhoudstafel

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

Leesmij. Orthofoto's, middenschalig, kleur. Provincie Limburg. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Leesmij. Orthofoto's, middenschalig, kleur. Provincie Limburg. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Leesmij Orthofoto's, middenschalig, kleur Provincie Limburg Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52 99

Nadere informatie

Illustraties aanvullend bij de lokale bijhouding GRB

Illustraties aanvullend bij de lokale bijhouding GRB Illustraties aanvullend bij de lokale bijhouding GRB 1. Algemeen De illustraties aanvullend bij de GRB-aanmaakspecificaties 3.0 (zie http://www.agiv.be/gis/ projecten/?artid=119) zijn geldig voor de lokale

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB & Adressenmonitor Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB P-CRAB Overheid als beheerder Gemeente is bevoegd, maar Geen strikte / duidelijke procedure

Nadere informatie

De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland

De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Geo-informatie en ICT De Grids van het Actueel Hoogtebestand Nederland Versie 1.3 28 januari 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq

Nadere informatie

Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool

Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool Vlaamse overheid Departement Ruimte Vlaanderen Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool Doc ref.: DSI-DTT-GIM-01 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 2 2 Beleidsniveau en scenario... 3 3 Inhoud van de geodata...

Nadere informatie

GIS WEST. Deelovereenkomst 2 : GPB - Grootschalig percelenbestand

GIS WEST. Deelovereenkomst 2 : GPB - Grootschalig percelenbestand GIS WEST Deelovereenkomst 2 : GPB - Grootschalig percelenbestand Toelichting In zitting van 1 augustus 1996 in de Bestendige Deputatie en in zitting van 19 december 1996 van de Provincieraad, wordt gesteld

Nadere informatie

CRAB. Adresopname GRB. Versie 1.0

CRAB. Adresopname GRB. Versie 1.0 CRAB Adresopname GRB Versie 1.0 Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen Gulden-Vlieslaan 72, B-1060 Brussel Tel: 02/543.72.00 - Fax: 02/543.73.95 - http://www.gisvlaanderen.be - R.B.V. te Brussel nr 1227

Nadere informatie

ICAO Compatible pasfoto s: Uitdaging: Oplossing:

ICAO Compatible pasfoto s: Uitdaging: Oplossing: ICAO Compatible pasfoto s: Traditionele identiteitsdocumenten worden de laatste jaren vervangen door elektronische. De door de Europese commissie verplichte volgende stap is het eraan toevoegen van biometrische

Nadere informatie

Adviezen m.b.t. Autocad tekeningen voor gebruik in IOS

Adviezen m.b.t. Autocad tekeningen voor gebruik in IOS Adviezen m.b.t. Autocad tekeningen voor gebruik in IOS 1 Aandachtspunten bij het tekenen De volgende adviezen maken de tekeningen niet alleen beter hanteerbaar voor IOS, maar komen de onderhoudbaarheid

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND I. CRAB-DECREET Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S., 01 juli 2009, in werking: 1 juni 2011, Besluit

Nadere informatie

Karteren van muren en afsluitingen allerlei over alle aanvullingen/opties heen

Karteren van muren en afsluitingen allerlei over alle aanvullingen/opties heen Memo Karteren van muren en afsluitingen allerlei over alle aanvullingen/opties heen Inleiding Dit document biedt een overzicht van de mogelijke verschillende soorten muren en afsluitingen die op het terrein

Nadere informatie

Westerschelde 2001. jklmnopq. Toelichting bij de Geomorfologische kartering van de. Op basis van false colour-luchtfoto s 1:10.000 ... P.M.

Westerschelde 2001. jklmnopq. Toelichting bij de Geomorfologische kartering van de. Op basis van false colour-luchtfoto s 1:10.000 ... P.M. Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Meetkundige Dienst... Toelichting bij de Geomorfologische kartering van de Westerschelde 2001 Op basis van false colour-luchtfoto s 1:10.000 P.M. Loomans januari

Nadere informatie

Handleiding FVP-applicatie Bijlage 2 FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Uitgewerkt voorbeeld FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 1 van 17 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Automatisch opladen

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

ICAO Compatible pasfoto s:

ICAO Compatible pasfoto s: ICAO Compatible pasfoto s: Traditionele identiteitsdocumenten worden de laatste jaren vervangen door elektronische. De door de Europese commissie verplichte volgende stap is het eraan toevoegen van biometrische

Nadere informatie

Algemene illustraties aanvullend bij GRB aanmaakspecificaties V 3.0

Algemene illustraties aanvullend bij GRB aanmaakspecificaties V 3.0 Algemene illustraties aanvullend bij GRB aanmaakspecificaties V 3.0 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 BE-9000 Gent T +32 9 261 52 00 F +32 9 261 52 99 Info@agiv.be

Nadere informatie

Handleiding. CRAB Tools. Transformeren en geolocaliseren van adressen op basis van CRAB. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Handleiding. CRAB Tools. Transformeren en geolocaliseren van adressen op basis van CRAB. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Handleiding CRAB Tools Transformeren en geolocaliseren van adressen op basis van CRAB Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Inhoud Inhoud 2 1 Inleiding 3 1.1 Wat kan u met deze dienst doen?

Nadere informatie

versie 1.0 auteurs Liesbet De Wolf datum aanmaak 1 juli 2003 datum afdruk 25 april 2005 documenthistoriek 0.1: thesis KAHO 1.0: input via expertgroep

versie 1.0 auteurs Liesbet De Wolf datum aanmaak 1 juli 2003 datum afdruk 25 april 2005 documenthistoriek 0.1: thesis KAHO 1.0: input via expertgroep GRB-skeletmeting Technische bepalingen 1.0 O n d e r s t e u n e n d C e n t r u m GIS-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16, B-9000 Gent Tel: 09/261.52.00 - Fax: 09/261.52.99 - http://www.gisvlaanderen.be

Nadere informatie

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet")

Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: CRAB-decreet) pagina 1 van 5 Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (citeeropschrift: "CRAB-decreet") Datum 08/05/2009 DOCUMENT HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie

Méér dan een kaart. Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam. Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Méér dan een kaart Kleinschalige topografie bij de gemeente Amsterdam Aad Vuyk Productmanager Kartografie bij Geo-informatie Agenda Positie van Geo-informatie & (kleinschalige) producten Basisregistratie

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

Registratie van boringen.

Registratie van boringen. Werkgroep Z-coördinaat. Registratie van boringen. Door: werkgroep Z-coördinaat Datum: 20 oktober 2016. Versie: 1.1. blad : 1 (9) 1 Inleiding. In dit document wordt beschreven hoe de loop van, als bijvoorbeeld,

Nadere informatie

Recognition and Detection of Objects Using Visual and Textual Cues S. Karaoğlu

Recognition and Detection of Objects Using Visual and Textual Cues S. Karaoğlu Recognition and Detection of Objects Using Visual and Textual Cues S. Karaoğlu Samenvatting Met dit proefschrift richten we onze aandacht op object herkenning en detectie voor een beter begrip in afbeeldingen.

Nadere informatie

Begrippenlijst. Barometer. EN (elektroneutraliteit) Hydrologisch jaar. Maucha-diagram. Metingtype. Referentieniveau. Stiff-diagram

Begrippenlijst. Barometer. EN (elektroneutraliteit) Hydrologisch jaar. Maucha-diagram. Metingtype. Referentieniveau. Stiff-diagram Begrippenlijst AMP Druksonde EN (elektroneutraliteit) Gebied GG GLG GXG IR/EC-diagram Maucha-diagram Meetpunt Metingtype Peilbuis Peilschaal Raai Stiff-diagram Tijdreeks Barometer Duurlijn Flume Gebiedgroep

Nadere informatie

Het plannen- en vergunningenregister digitaal ontsloten,

Het plannen- en vergunningenregister digitaal ontsloten, Het plannen- en vergunningenregister digitaal ontsloten, De geografische component van de registers Jo Van Valckenborgh Stedenbouwkundige / Ruimtelijke planner GIS-deskundige OC GIS-Vlaanderen Centrale

Nadere informatie

KARTERING OPPERVLAKTEWATER

KARTERING OPPERVLAKTEWATER KARTERING OPPERVLAKTEWATER Inwinning insteken met behulp van fotogrammetrie en AHN-2 BeheergebiedWaterschap EEN PAAR CIJFERS: 83.000 ha oppervlakte 775.000 inwoners 283.000 huishoudens 21.000 bedrijven

Nadere informatie

Terreinvoorbeelden aanvullend bij. GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer. versie ///

Terreinvoorbeelden aanvullend bij. GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer. versie /// Terreinvoorbeelden aanvullend bij GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer versie /// 2.0.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Versie 2.0.0 Auteur Stefanie De Veirman Datum aanmaak

Nadere informatie

Specificaties levering GIS-producten

Specificaties levering GIS-producten Specificaties levering GIS-producten bij levering van GIS-producten door opdrachtnemers aan RWS Datum 11 november Status Versie 1.0 Colofon Uitgegeven door Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat Informatie

Nadere informatie

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket /

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / 1.02.2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

GRB Verken en erken deze authentieke gegevensbron

GRB Verken en erken deze authentieke gegevensbron GRB Verken en erken deze authentieke gegevensbron Liesbet De Wolf Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV) Luc De Kock Relatiebeheerder (AGIV) Hendrik Van Hemelryck - Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV)

Nadere informatie

Leesmij. Topografische kaart NGI 1 : 10 000, raster, Klassieke reeks (uitgegeven tussen 1978 en 1993) Documentversie 1

Leesmij. Topografische kaart NGI 1 : 10 000, raster, Klassieke reeks (uitgegeven tussen 1978 en 1993) Documentversie 1 Leesmij Topografische kaart NGI 1 : 10 000, raster, Klassieke reeks (uitgegeven tussen 1978 en 1993) Documentversie 1 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32

Nadere informatie