Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer. Augustus 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer. Augustus 2011"

Transcriptie

1 Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer Augustus 2011

2 Waar staat Opmeer? Gemeente Opmeer Augustus 2011

3 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) Rapportnummer Datum Augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Opmeer Klaproos VS Opmeer Auteurs Kim Franx, MSc. Drs. Marion Holzmann Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4 Inhoudsopgave pag. Samenvatting I 1. Inleiding Aanleiding Doel Aanpak 1 2. Burger als kiezer 4 3. Burger als klant 7 4. Burger als onderdaan Burger als partner Burger als wijkbewoner Burger als belastingbetaler 27 Bijlage 1. Vragenlijst 29

5 Samenvatting

6 Waar staat Opmeer? Samenvatting Samenvatting De gemeente Opmeer heeft in 2011 voor de tweede keer deelgenomen aan de benchmark van Waarstaatjegemeente. De eerste meting vond plaats in Het onderzoek levert een compleet beeld van het presteren van een gemeente en biedt de mogelijkheid om de resultaten te vergelijken met die van andere gemeenten. Er worden in dit onderzoek zes burgerrollen onderscheiden, te weten: de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Elke burgerrol bevat enkele indicatoren. Middels deze indicatoren is het mogelijk om per burgerrol een beeld te vormen over de mate van tevredenheid. Om de tevredenheid te bepalen, is er een burgerpeiling en een balieonderzoek uitgevoerd. Voor de burgerpeiling krijgen inwoners een standaardvragenlijst opgestuurd. Uiteindelijk hebben 621 inwoners de vragenlijst ingevuld; een respons van 41 procent. Bovendien hebben 119 bezoekers van de gemeentelijke publieksbalie een standaard vragenlijst ingevuld. De gemeente Opmeer scoort in vergelijking met 2009 op alle burgerrollen hoger. Bovendien komt de waardering voor de burgerrollen niet onder het landelijk gemiddelde. Tabel 0.1 Score burgerrollen. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) de burger als kiezer 6,4 6,0 5,9 de burger als klant 7,6 7,5 7,6 de burger als onderdaan 6,5 6,3 6,2 de burger als partner 6,3 6,1 5,7 de burger als wijkbewoner 7,2 7,1 6,9 de burger als belastingbetaler 6,4 5,9 5,8 De gemeente Opmeer scoort op de meerderheid van indicatoren hoger in vergelijking met In de afgelopen twee jaar is de waardering voor de parkeergelegenheid, de jongerenvoorzieningen, de welzijnsvoorzieningen en de verhouding tussen de gemeentelijke belastingen en het voorzieningenniveau verbeterd. Maar ook het vertrouwen in de burgemeester en wethouders en de mate waarin inwoners tevreden zijn over het gemeentebestuur steeg aanzienlijk in vergelijking met Ruimte voor verbetering is er ook. De waardering voor het aanbod van culturele voorzieningen en de waardering voor de prijs van de diensten en producten is in vergelijking met 2009 duidelijk afgenomen. I

7 Hoofdstuk Inleiding

8 Waar staat Opmeer? Inleiding 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Opmeer heeft in 2009 een Waarstaatjegemeente.nl onderzoek uitgevoerd en wenst in 2011 een herhalingsmeting voor het klanttevredenheidsonderzoek en de burgerpeiling. Deelname aan de benchmark Waarstaatjegemeente.nl geeft inzicht in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties, op uiteenlopende prestatievelden. Daarnaast kan de gemeente de uitkomsten vergelijken met landelijke cijfers en andere gemeenten. Door het herhalende karakter kan Opmeer bovendien trends waarnemen en ontdekken hoe de waardering van inwoners over de gemeente zich ontwikkelt. De benchmark maakt onderscheid tussen zes burgerrollen ofwel zes relaties die de burger met de gemeente Opmeer kan hebben. Deze rollen zijn: de burger als kiezer; de burger als klant; de burger als onderdaan; de burger als partner; de burger als wijkbewoner; de burger als belastingbetaler. 1.2 Doel Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de eigen gemeente in vergelijking tot andere gemeenten. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de gemeentelijke prestaties in kaart gebracht. 1.3 Aanpak Om de zes burgerrollen te kunnen bepalen worden twee onderzoeken uitgevoerd; een burgerpeiling en een balieonderzoek. De onderzoeken zijn uitgevoerd volgens de voorwaarden van KING. Burgerpeiling In mei 2011 is een schriftelijke enquête uitgezet onder inwoners van de gemeente Opmeer. De adresgegevens zijn verkregen door middel van steekproeftrekking uit het GBA onder alle volwassen inwoners. Met de vragenlijst is een begeleidende brief meegestuurd van de gemeente Opmeer, met daarin een korte uitleg over het onderzoek en een oproep om medewerking aan het onderzoek te verlenen. Daarnaast hebben de inwoners na twee weken een herinneringsbrief toegestuurd gekregen. Uiteindelijk hebben 621 inwoners uit Opmeer de vragenlijst ingevuld geretourneerd; een respons van 41 procent. De standaardvragenlijst van Waarstaatjegemeente.nl diende als uitgangspunt voor de burgerpeiling. Deze vragenlijst bestaat uit 19 vragen. 1

9 Waar staat Opmeer? Inleiding Balieonderzoek Het onderzoek dienstverlening bij de publieksbalie is uitgevoerd door middel van een face-to-face enquête. In het gemeentehuis deelde een enquêteur, gedurende 20 uur in één week de vragenlijsten uit aan bezoekers direct na het bezoek aan de publieksbalie en nam deze weer in. De vragenlijsten zijn ter plekke ingevuld. De dataverzameling heeft plaatsgevonden van 6 tot en met 10 juni. De dagdelen zijn verspreid over de week, zodat een gemiddeld beeld ontstaat. De avondopenstelling is ook meegenomen. In totaal hebben 119 klanten meegewerkt aan dit onderzoek. De benchmark Waarstaatjegemeente.nl werkt met standaardvragenlijsten. De vragenlijst voor de dienstverlening bij de publieksbalie bestaat uit acht verplichte vragen (waaronder drie achtergrondvragen). Daarnaast zijn er elf optionele vragen (waarvan twee achtergrondvragen) toegevoegd. De resultaten op deze vragen maken geen deel uit van de benchmark, maar levert wel een completer beeld op van de waardering van de dienstverlening aan de balie. Aanvullende indicatoren Door de benchmark zijn ook enkele indicatoren opgesteld, zoals het opkomstpercentage bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en het aantal uur per week waarop de centrale publieksbalie is geopend. Deze gegevens zijn opgevraagd en verkregen via de gemeente Opmeer. Deze gegevens worden niet meer gebruikt in de berekening van de burgerrollen, wel worden ze in de benchmark genoemd. Daarom wordt na het beschrijven van de burgerrol, deze indicator weergegeven. Analyse De cijfers van de burgerrollen zijn afgezet tegen het gemiddelde uit 2009, het landelijk gemiddelde en de volgende vier gemeenten: Enkhuizen (2010), Koggenland (2010), Langedijk (2010) en Drechterland (2009). Op de website van Waarstaatjegemeente.nl is het mogelijk verdere vergelijkingen te maken met andere gemeenten. Eventuele verschillen in uitkomsten worden in de tekst vermeld wanneer deze statistisch significant zijn. Statistisch significant wil zeggen dat de geconstateerde verschillen niet te wijten zijn aan toevallige afwijkingen die samenhangen met de steekproeftrekking. Toetsing op de significantie van de verschillen is uitgevoerd met behulp van een chi-kwadraat toets en een t-toets. Er is gebruik gemaakt van een significantieniveau van 0,05. De antwoordcategorieën weet niet/geen antwoord zijn (mits aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit (tenzij anders aangegeven) het gevolg van afrondingsverschillen. Interpretatie van de uitkomsten De dienstverlening door de gemeente Opmeer is voor een belangrijk deel weergegeven in de vorm van rapportcijfers. Deze kunnen als volgt worden geïnterpreteerd: een score van een 6 of lager is onvoldoende of slecht ; een 6 is als matig te beschouwen; een 7 is redelijk en vanaf een 7,5 kan er gesproken worden van een goed resultaat; cijfers boven de 8 zijn zeer goed en bijna niet te verbeteren. 2

10 Hoofdstuk Burger als kiezer

11 Waar staat Opmeer? Burger als kiezer 2. Burger als kiezer De burger als kiezer is de burger die in de lokale politiek wordt gerepresenteerd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten. Als goede prestatie van de gemeente geldt dat de gemeente bijdraagt aan een optimaal functionerende (representatieve) democratie en - in het algemeen - waarmaakt wat zij belooft en zich voorneemt 1. Inwoners voelen zich in vergelijking met 2009 meer vertegenwoordigd door gemeenteraad Inwoners waarderen de invloed als kiezer met een 6. De mate waarin inwoners zich door de gemeenteraad vertegenwoordigd voelen, scoort net geen 6. Desalniettemin scoort Opmeer op beide punten wel hoger dan in 2009 en het landelijk gemiddelde. - Burgemeester en wethouders staan net even te veel in de publiciteit met sociale aangelegenheden. - De raad moet meer luisteren naar de bevolking en niet hun eigen mening. Ze zitten er voor de burgers! - Aan te bevelen valt dat de bestuurders hun fiets wat vaker bij kroeg, sportveld en kerk parkeren om zodoende wat meer de mening van de dorpers te peilen. Tabel 2.1 Oordeel over luisteren naar inwoners. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) invloed burger als kiezer 6,0 5,9 5,8 vertegenwoordiging door gemeenteraad 5,9 5,5 5,5 Inwoners zijn beter te spreken over gemeentebestuur dan in 2009 Het vertrouwen in het gemeentebestuur scoort een 6,9. Het bestuur van de gemeente wordt met een 6,7 gewaardeerd. Iets minder waardering is er voor het waarmaken van beloften door burgemeester en wethouders. Toch valt dit cijfer in positieve zin op omdat het gemiddelde cijfer aanzienlijk hoger uitkomt dan het landelijk gemiddelde. Tabel 2.2 Oordeel over gemeentebestuur. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) vertrouwen burgers in B&W 6,9 6,4 6,3 goed gemeentebestuur 6,7 6,2 6,1 waarmaken beloften B&W 6,3 5,9 5,6 1 Bron: handleiding waarstaatjegemeente.nl, project benchmarking, KING. 4

12 Waar staat Opmeer? Burger als kiezer Inwoners waarderen burgerrol als kiezer beter dan twee jaar geleden Op de burgerrol inwoner als kiezer scoort gemeente Opmeer hoger dan het gemiddelde in 2009, het landelijk gemiddelde en de vier referentiegemeenten. Figuur 2.1 Totaalcijfer burger als kiezer. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) Koggenland (2010) Langedijk (2010) Enkhuizen (2010) Drechterland (2009) 6,4 6 5,9 5,9 5,7 5,2 6, Aanvullende indicatoren Voor de burgerrol burger als kiezer is verder nog de volgende indicator vastgesteld: het opkomstpercentage bij de laatste gemeentelijke verkiezingen (maart 2010) bedroeg 57,4 procent 2. 2 Bron: gemeente Opmeer 5

13 Hoofdstuk Burger als klant

14 Waar staat opmeer? Burger als klant 3. Burger als klant De burger als klant verdient een behoorlijke kwaliteit van dienstverlening. Gemiddeld verschijnt de burger één keer per jaar aan het loket, daarnaast gaat het tegenwoordig in toenemende mate ook om digitale loketservice. Hoe wordt de burger behandeld als hij in het gemeentehuis of aan het digitale loket verschijnt? Om als gemeente goed te kunnen presteren als het gaat om de burger in rol van de klant, moet er in ieder geval sprake zijn van een goede kwaliteit van dienstverlening als het gaat om de loketservice van de gemeente. Daarnaast is het van belang dat de informatieverstrekking van de gemeente kwalitatief goed is 3. Baliebezoekers komen vooral voor rijbewijs of reisdocument De meeste mensen bezoeken de publieksbalie om documenten op te halen of aan te vragen, zoals reisdocumenten en een rijbewijs. Drie procent komt voor een uittreksel van de burgerlijke stand. Figuur 3.1 Top 5 reden bezoek publieksbalie. (meerdere antwoorden mogelijk) 1 Rijbewijs (31%) 2 Reisdocumenten paspoort (21%) 3 Reisdocumenten identiteitskaart (19%) 4 Uittreksel burgerlijke stand (3%) 5 Bouwvergunning (2%) Wmo / hulp of zorg (2%) Over de informatiekanalen is men doorgaans tevreden. Ongeveer drie op de tien bezoekers (28 procent) heeft voor het baliebezoek informatie ingewonnen. Hierbij wordt het internet het meest gebruikt. Andere manieren om informatie in te winnen zijn: via de gemeentepagina in de plaatselijke weekkrant of via familieleden. Inwoners die vooraf informatie hebben ingewonnen waarderen het contact met een 7,3. 3 Bron: handleiding waarstaatjegemeente.nl, project benchmarking, KING. 7

15 Waar staat opmeer? Burger als klant Figuur 3.2 Gebruikt informatiekanaal voor bezoek gemeentehuis 4. (meerdere antwoorden mogelijk) internet telefonisch schriftelijk anders 41% 12% 15% 3% 29% 0% 25% 50% 75% 100% Aan de baliezoekers is gevraagd via welke contactkanalen men het liefst door de gemeente geïnformeerd wil worden. Ongeveer drie op de tien inwoners willen het liefst via de , telefoon of internet geïnformeerd worden. Een kwart van de inwoners weet niet via welk kanaal zij het liefst informatie willen ontvangen. Figuur 3.3 Gewenst informatiekanaal. (meerdere antwoorden mogelijk) telefonisch internet schriftelijk anders weet ik niet 29% 28% 27% 8% 4% 24% 0% 25% 50% 75% 100% Over het algemeen zijn inwoners tevreden over de gemeentelijke informatie via kranten en via de website. De informatie op de website scoort iets beter dan in 2009 en het landelijk gemiddelde. De toegankelijkheid en duidelijkheid van de informatie worden ook met een ruime voldoende gewaardeerd. De beoordeling voor deze twee aspecten komt overeen met het landelijk gemiddelde. 4 Vanwege de lage aantallen (n=34) dienen deze uitkomsten voorzichtig te worden geïnterpreteerd. 8

16 Waar staat opmeer? Burger als klant Tabel 3.1 Oordeel over informatie van de gemeente. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) gemeentelijke informatie via kranten 7,3 7,3 7,4 informatie website 7,3 7,1 7,0 toegankelijkheid informatie 7,2 7,2 7,2 duidelijkheid informatie 7,1 7,1 7,1 Meerderheid bezoekers binnen vijf minuten geholpen Zes op de tien bezoekers hebben minder dan vijf minuten moeten wachten. Achttien procent van de bezoekers heeft minstens een kwartier moeten wachten, waarvan vijf procent langer dan een half uur. Figuur 3.4 Geschatte wachttijd. minder dan 5 minuten 60% 5 tot 15 minuten 15 tot 30 minuten 30 minuten of meer 22% 13% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Van maandag tot en met vrijdag kunnen inwoners van 9:00 tot 12:00 uur zonder afspraak terecht bij afdeling Burgerzaken. Op donderdag is het gemeentekantoor ook s middags van 13:00 tot 17:00 en s avonds van 18:00 tot 20:00 uur geopend voor bezoek op afspraak. Op woensdagmiddag kunnen inwoners op afspraak terecht voor reisdocumenten van schoolgaande kinderen. Zeven procent van de inwoners heeft een afspraak gemaakt. Verder wordt duidelijk dat de meerderheid van de klanten in één keer geholpen is en niet terug hoeft te komen. Drie op de tien bezoekers moeten nog een keer terugkomen om documenten op te halen die zijn aangevraagd. Drie procent van de klanten moet nog een keer een bezoek brengen vanwege het niet bij zich hebben van de juiste documenten. 9

17 Waar staat opmeer? Burger als klant Tabel 3.2 Status afhandeling. hoef niet terug te komen 57% terugkomen om iets te halen 31% kwam iets ophalen 3% terugkomen vanwege niet mee hebben van juiste documenten 3% terugkomen omdat aangevraagde nog niet klaar is 1% terugkomen om een andere reden 4% Houding en bejegening van medewerkers scoren hoog De houding en bejegening van de baliemedewerkers wordt zeer positief beoordeeld; ze kunnen zich inleven in de situatie van de klant, zijn vriendelijk, verzorgd en deskundig. Er zijn op deze aspecten nauwelijks verschillen met 2009 en het landelijk gemiddelde. Tabel 3.3 Oordeel medewerkers. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) vriendelijkheid van de medewerker 8,4 8,3 8,3 uiterlijke verzorging van de medewerker 8,4 8,2 8,2 duidelijkheid informatie 8,2 8,2 8,1 deskundigheid van de medewerker 8,1 8,1 8,2 inlevingsvermogen van de medewerker 8,1 8,0 8,0 Waardering parkeergelegenheid gemeentehuis aanzienlijk verbeterd Als meest positieve punten van het gemeentehuis zien inwoners van Opmeer de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid. Op de waardering voor de parkeergelegenheid scoort gemeente Opmeer aanzienlijk hoger dan in 2009 en het landelijk gemiddelde. De privacy aan de balie scoort even hoog als het landelijk gemiddelde maar wel iets hoger dan in Minder gunstig is de beoordeling van de openingstijden. Dit aspect scoort aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. 10

18 Waar staat opmeer? Burger als klant Tabel 3.4 Oordeel gemeentehuis en balie. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) bereikbaarheid gemeentehuis 8,2 8,0 7,7 parkeergelegenheid gemeentehuis 8,0 7,3 7,0 overzichtelijkheid entree gemeentehuis 7,9 8,0 7,7 bewegwijzering in het gemeentehuis 7,9 7,7 7,5 wachtruimte in het gemeentehuis 7,9 7,8 7,6 privacy bij de balies 7,4 7,0 7,4 openingstijden gemeentehuis 6,6 6,6 7,4 Inwoners minder positief over prijs van diensten en producten Voor de wachttijd en de totale doorlooptijd van de (aan)vraag bestaat relatief veel waardering. In vergelijking met 2009 zijn inwoners minder positief over de prijs van de diensten en producten. Dit aspect scoort een 5,5. Deze beoordeling ligt onder het landelijk gemiddelde. Tabel 3.5 Oordeel kosten en wacht- en doorlooptijden. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) doorlooptijd 8,0 7,8 7,8 wachttijd 7,6 7,7 7,8 kosten van product en dienst 5,5 6,0 6,2 Zes op de tien bezoekers waarderen baliebezoek met een acht of hoger Het bezoek wordt in totaal met een 7,6 gewaardeerd. Drie procent van de baliebezoekers geeft een onvoldoende. Negenenvijftig procent waardeert het baliebezoek met een acht of hoger. Voor acht op de tien bezoekers verliep het bezoek zoals verwacht en voor 8 procent viel het zelfs mee. Een kleine groep (6 procent) vond het bezoek aan de publieksbalie tegenvallen. De overige 7 procent had geen verwachtingen ten aanzien van het bezoek. 11

19 Waar staat opmeer? Burger als klant Figuur 3.5 Verwachtingen van het bezoek. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% komt overeen met verwachtingen 8% 7% 6% was beter dan verwacht het viel tegen had geen verwachtingen Openingstijden spelen voor inwoners belangrijkste rol bij baliebezoek Ook is het belang van de verschillende aspecten in kaart gebracht, waarbij de klant een top drie mocht maken. De openingstijden van het gemeentehuis en de prijs van het product vindt men de twee belangrijkste aspecten, gevolgd door de vriendelijkheid van de medewerker. Ook de wachttijd en de deskundigheid van de medewerker tellen redelijk zwaar mee in de beleving van de burger. De uiterlijke verzorging van de medewerker, overzichtelijkheid van de entree en bewegwijzering in het gemeentehuis spelen een minder belangrijke rol. Figuur 3.6 Oordeel belang aspecten bezoek gemeentehuis. openingstijden gemeentehuis 32% 13% 7% prijs van het product / de dienst 15% 10% 12% vriendelijkheid van de medewerker 9% 8% 12% wachttijd voordat men geholpen wordt 7% 14% 7% deskundigheid medewerker 8% 10% 8% privacy bij de balies 8% 7% 8% duidelijkheid van de informatie 5% 7% 10% bereikbaarheid gemeentehuis 5% 4% 2% parkeergelegenheid gemeentehuis 3% 3% 3% totale doorlooptijd van de vraag 3% 5% inlevingsvermogen medewerker 1% 3% 2% wachtruimte in het gemeentehuis 2% 3% uiterlijke verzorging van de medewerker overzichtelijkheid entree gemeentehuis bewegwijzering in het gemeentehuis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Eerste aspect Tweede aspect Derde aspect 12

20 Waar staat opmeer? Burger als klant Waardering voor burgerrol burger als klant komt overeen met 2009 Het totaalcijfer van de burgerrol is een 7,6. Dit verschilt nauwelijks met 2009 en met het landelijk gemiddelde. Het cijfer is vergelijkbaar met Langedijk, Drechterland en Koggenland. Enkhuizen scoort beduidend lager op deze burgerrol. Figuur 3.7 Totaalcijfer burger als klant. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk Koggenland (2010) Langedijk (2010) Enkhuizen (2010) Drechterland (2010) 7,6 7,5 7,6 7,8 7,6 7,1 7, Aanvullende indicatoren Voor de burgerrol burger als klant is verder nog de volgende indicator vastgesteld: de centrale publieksbalie is 21 uur per week geopend 5. 5 Bron: gemeente Opmeer 13

21 Hoofdstuk Burger als onderdaan

22 Waar staat Opmeer? Burger als onderdaan 4. Burger als onderdaan De burger als onderdaan heeft recht op kwaliteit van orde en gezag. Een basisbehoefte, want zijn veiligheid is in het geding. Wat doet de gemeente daaraan? Om te kunnen instaan voor orde en gezag is regelgeving nodig, zodanig dat burgers weten waar zij aan toe zijn. Een belangrijke functie van de lokale overheid is het afgeven van vergunningen en andere beschikkingen in individuele gevallen op basis van de geldende regelgeving. Om geloofwaardig te zijn, is voor de gemeente een doeltreffende handhaving van de regelgeving van groot belang. Een gemeente kan pas goed presteren naar haar burgers in de rol van onderdaan als het in de gemeente voldoende veilig is op straat, de sociale veiligheid goed wordt aangepakt, de gemeente zorgvuldig te werk gaat bij het al dan niet verstrekken van een vergunning, de regels van de gemeente duidelijk zijn en niet in strijd met elkaar en als deze regels goed gehandhaafd worden 6. Meerderheid inwoners voelt zich nooit onveilig in eigen buurt Gemiddeld beoordeelt men de veiligheid in de buurt met een 7,2. Ongeveer acht op de tien inwoners ervaart geen onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt. Een minderheid voelt zich wel eens onveilig. Van de inwoners met onveiligheidsgevoelens, voelt 4 procent zich vaak onveilig, 77 procent soms en 19 procent zelden. Dit betekent dat 1 procent van alle inwoners zich vaak onveilig voelt. Figuur 4.1 Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? 81% 19% 0% 25% 50% 75% 100% nee ja - Bij de vragen over veiligheid bedoel ik vooral met jongeren die rondhangen bij Deen. Daarom doe ik 's avonds geen boodschappen. - Aanpakken en begeleiden van de hangjongeren onder andere bij de winkels Carpoelehof en de Schakel. Ongeveer twee op de tien inwoners voelt zich s avonds wel eens onveilig als men over straat loopt en 15 procent voelt zich s avonds thuis wel eens onveilig. Sommige inwoners nemen één of meerdere maatregelen om onveilige situaties te vermijden. Zo staat 29 procent van de ouders hun kinderen niet toe naar bepaalde plekken te gaan. Verder doet 28 procent met enige regelmaat s avonds of s nachts de deur niet open vanwege de veiligheid. 6 Bron: handleiding waarstaatjegemeente.nl, project benchmarking, KING. 15

23 Waar staat Opmeer? Burger als onderdaan Tabel 4.1 Vermijdingsgedrag. vaak soms zelden of nooit doet vanwege veiligheid s avonds of s nachts niet open 4% 24% 72% staat vanwege veiligheid kind(eren) niet toe ergens naar toe te gaan 3% 26% 71% maakt omweg om onveilige plekken te vermijden 2% 11% 87% voelt zich s avonds onveilig als men over straat loopt 1% 18% 81% voelt zich s avonds alleen thuis (bijna) nooit op zijn/haar gemak 1% 14% 85% Inwoners nog steeds tevreden over leefbaarheid Opmeer scoort op alle aspecten over leefbaarheid en sociale veiligheid hoger dan het landelijk gemiddelde en niet lager dan in Dit geldt met name voor de aandacht van de gemeente voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Ook de mate waarin de gemeente afspraken nakomt, scoort met een 6,2 voldoende terwijl het landelijk gemiddelde niet boven de 5,8 uitkomt. - Dikke tien voor de gemeente Opmeer. Het is er fijn en veilig wonen. - De leefbaarheid in de kleine kernen verbeteren. Niet alles naar het centrum in Opmeer trekken. - De gemeente moet meer toezicht houden van tuintjes bij huur van de gemeente zoals bij de flat van Rozendaal. Dat is geen gezicht en dat is geen reclame voor gemeente. - Een betere controle op huurders die rondom de woning er een puinhoop van maken en daardoor de buurt een negatieve uitstraling geven. Tabel 4.2 Oordeel over leefbaarheid en sociale veiligheid. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) leefbaarheid in de buurt 7,6 7,6 7,4 aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid 6,9 6,8 6,4 bereikbaarheid gemeente voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast 6,8 6,5 6,6 reactie gemeente op meldingen en klachten 6,3 6,0 6,0 informatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid 6,2 6,0 5,9 gemeente doet wat ze zegt bij verbetering leefbaarheid en veiligheid 6,2 6,0 5,8 betrekken buurt bij aanpak sociale veiligheid 6,0 5,8 5,8 16

24 Waar staat Opmeer? Burger als onderdaan Oordeel over regels en verordeningen verbeterd ten opzichte van 2009 Inwoners van Opmeer zijn redelijk tevreden over de duidelijkheid en handhaving van de gemeentelijke regels. Beide aspecten scoren iets hoger in vergelijking met 2009 en met het landelijk gemiddelde. De tegenstrijdigheid van regels is in vergelijking met 2009 volgens inwoners iets afgenomen. Wel ontbreken er volgens sommige inwoners op een aantal terreinen gemeentelijke regels. Tabel 4.3 Oordeel over regels en verordeningen. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) duidelijkheid regels 6,9 6,7 6,6 handhaving regels 6,3 5,9 5,9 tegenstrijdige regels 6,0 5,7 5,9 ontbreken regels 5,8 5,7 5,8 De waardering voor de burgerrol burger als onderdaan is licht gestegen Het totaalcijfer voor de burgerrol burger als onderdaan komt uit op een 6,5. In vergelijking met 2009 scoort Opmeer hierop iets hoger. Ook ligt het gemiddelde net boven het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van de vier referentiegemeenten. Enkhuizen scoort aanzienlijk lager dan Opmeer. Figuur 4.2 Totaalcijfer burger als onderdaan. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) Koggenland (2010) Langedijk (2010) Enkhuizen (2010) Drechterland (2009) 6,5 6,3 6,2 6,2 6,3 5,8 6, Aanvullende indicatoren Voor de burgerrol burger als onderdaan is verder nog de volgende indicator vastgesteld: in de gemeente Opmeer is 100 procent van de bezwaar- en beroepschriften bij bouwvergunningen gegrond verklaard 7. 7 Bron: gemeente Opmeer 17

25 Hoofdstuk Burger als partner

26 Waar staat Opmeer? Burger als partner 5. Burger als partner Type hier de tekst. De burger wil door de gemeente serieus genomen worden in het kader van de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. Ontwikkelt de gemeente haar beleid interactief, samen met burgers? En betrekt zij hen bij de uitvoering ervan? Als goede gemeentelijke prestaties zijn benoemd dat vanuit het gezichtspunt van burgers, de burgers van een gemeente in voldoende mate bij de totstandkoming en uitvoering van beleid in de gemeente betrokken worden 8. Inspraakmogelijkheden burgers worden iets beter gewaardeerd Inwoners van Opmeer zijn in vergelijking met 2009 iets meer tevreden over de inspraakmogelijkheden. Bovendien scoort Opmeer op alle aspecten hoger dan het landelijk gemiddelde. De interesse van de gemeente in de mening van de burgers wordt beoordeeld met een 6,6. De inspraakmogelijkheden en het betrekken van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijke plannen worden allen met een 6,3 beoordeeld. Tabel 5.1 Oordeel over inspraakmogelijkheden burger. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) interesse gemeente in mening burgers 6,6 6,5 6,1 inspraakmogelijkheden burger plannen 6,3 6,2 5,9 betrekken burgers bij totstandkoming van gemeentelijke plannen 6,3 6,1 5,7 betrekken burgers bij de uitvoering van gemeentelijke plannen 6,3 5,9 5,5 invloed burgers op wat de gemeente doet 5,8 5,6 5,2 Inwoners beoordelen de burgerrol burger als partner aanmerkelijk hoger dan landelijk Het totaalcijfer voor de burgerrol burger als partner komt uit op een 6,3. Opmeer scoort op deze burgerrol in vergelijking met het landelijk gemiddelde en de referentiegemeenten als enige voldoende. In vergelijking met 2009 scoort Opmeer iets hoger. 8 Bron: handleiding waarstaatjegemeente.nl, project benchmarking, KING. 19

27 Waar staat Opmeer? Burger als partner Figuur 5.1 Totaalcijfer burger als partner. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) Koggenland (2010) Enkhuizen (2010) Langedijk (2010) Drechterland (2009) 6,3 6,1 5,7 5,7 5,2 5,7 5, Aanvullende indicatoren Voor de burgerrol burger als partner zijn verder geen aanvullende indicatoren vastgesteld. 20

28 Hoofdstuk Burger als wijkbewoner

29 Waar staat Opmeer? Burger als wijkbewoner 6. Burger als wijkbewoner De burger als wijkbewoner heeft behoefte aan een kwalitatief goede leefomgeving. Voldoende en goede voorzieningen in de directe woonomgeving en in de gemeente, een goed onderhouden buurt die er schoon en opgeruimd uitziet, een goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer, goed onderhouden wegen en fietspaden en een goed geregelde verkeersveiligheid, zijn voorwaarden voor de gemeente om goed te kunnen presteren richting de burger als wijkbewoner 9. Jongerenvoorzieningen minst gewaardeerd maar oordeel hierover is wel verbeterd De inwoners van Opmeer beoordelen de directe woonomgeving met een 7,7 en de leefbaarheid van de buurt met een 7,6. Dit verschilt nauwelijks met Inwoners zijn met name tevreden over de winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen, voorzieningen voor het basisonderwijs en de straatverlichting. De straatverlichting wordt aanzienlijk hoger beoordeeld dan het landelijk gemiddelde. Ook het onderhoud in de buurt en de speelmogelijkheden voor kinderen scoren een ruime voldoende en hoger dan in 2009 en het landelijk gemiddelde. De voorzieningen voor jongeren worden met een 6,2 het minst beoordeeld maar scoren wel hoger dan in Landelijk scoren jongerenvoorzieningen aanzienlijk lager. - Er vindt een forse uitbreiding plaats in Hoogwoud. Het winkelgebied blijft hierbij achter. Zoals Opmeer is verbeterd in winkelvoorziening zou dit ook in Hoogwoud moeten. - Er komen heel veel mensen buiten de gemeente naar Opmeer om te winkelen, maar een gelegenheid om een kopje koffie te drinken en een gebakje te nemen is er niet. - Voor jongeren zijn er in de omgeving niet veel uitgaansmogelijkheden. Dat is jammer. Tabel 6.1 Oordeel over voorzieningen in directe woonomgeving. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) winkels dagelijkse boodschappen 8,1 7,9 7,7 basisonderwijs 8,0 8,0 7,9 straatverlichting 8,0 7,7 7,4 directe woonomgeving 7,7 7,6 7,5 leefbaarheid buurt 7,6 7,6 7,4 onderhoud wegen, paden en pleintjes 7,2 6,9 6,5 speelmogelijkheden kinderen 7,2 6,9 6,7 voorzieningen voor jongeren 6,2 5,7 5,1 9 Bron: handleiding waarstaatjegemeente.nl, project benchmarking, KING. 22

30 Waar staat Opmeer? Burger als wijkbewoner Over de voorzieningen in de gemeente is men over het algemeen te spreken Inwoners zijn met name te spreken over de sport- en winkelvoorzieningen. Deze twee voorzieningen scoren boven het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor de waardering voor het aanbod van verenigingen, onderwijs, gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen. In vergelijking met 2009 is de waardering voor de welzijnsvoorzieningen ook toegenomen. Minder te spreken zijn inwoners over het aanbod van culturele voorzieningen en uitgaansmogelijkheden. Deze aspecten scoren onder het landelijk gemiddelde. - Een cultureel gebouw zou geen overbodige luxe zijn. - Mooie gemeente met voorzieningen voor sport en recreatie. - Probeer echt wat aan horeca te doen, zwaar onder de maat met betrekking tot aanbod. - Ik mis een multifunctioneel centrum waar workshops et cetera worden gedaan en ik mis een goede horecagelegenheid met een mooi terras in de dorpskern. Tabel 6.2 Oordeel over voorzieningen in de gemeente. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) sportvoorzieningen 8,0 8,1 7,5 winkels in de gemeente 7,9 7,7 7,3 aanbod verenigingen en clubs 7,7 7,8 7,4 onderwijs 7,4 7,5 7,5 gezondheidsvoorzieningen 7,4 7,4 7,3 welzijnsvoorzieningen 6,7 6,2 6,0 culturele voorzieningen 5,9 6,3 6,6 uitgaansmogelijkheden, horeca 5,5 5,5 6,7 Oordeel over onderhoud verbeterd Inwoners van Opmeer hebben veel waardering voor de afvalinzameling. Ook het onderhoud van de wijk, wegen en groenvoorziening scoren een ruime voldoende en hoger dan 2009 en het landelijk gemiddelde. Tabel 6.3 Oordeel over onderhoud wijk, wegen/paden, groenvoorzieningen en afvalinzameling. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) afvalinzameling 8,1 7,8 7,5 onderhoud/schoonhouden wijk 7,3 7,0 6,6 onderhoud wegen en fietspaden 7,2 6,9 6,5 onderhoud groenvoorzieningen in de wijk 7,1 6,9 6,7 23

31 Waar staat Opmeer? Burger als wijkbewoner Waardering voor openbaar vervoer in de wijk scoort iets onder landelijk gemiddelde De bereikbaarheid van de buurt met de auto wordt eveneens als in 2009 goed beoordeeld. De parkeergelegenheid in de gemeente als totaal en in de wijk scoren boven het landelijk gemiddelde. Het openbaar vervoer in de wijk en de gemeente scoren een voldoende. Dit verschilt nauwelijks met De waardering voor openbaar vervoer in de wijk wordt wel iets lager dan het landelijk gemiddelde beoordeeld. - Het openbaar vervoer (bus) sluit soms niet aan op de treinen in Hoorn - Ik zou graag goed openbaar vervoer richting Heerhugowaard willen. De bus, die nu naar Obdam gaat, komt regelmatig te laat op het station Obdam aan. - De bus naar Hoorn, die de kinderen naar school nemen, is niet toereikend. We hebben nu 2 slechte winters gehad, dus het is logisch dat dan veel kinderen met de bus gaan. Na 3 haltes zit de bus vol. Tabel 6.4 Oordeel over openbaar vervoer, parkeermogelijkheden en bereikbaarheid buurt. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) bereikbaarheid wijk met auto 8,1 8,0 7,8 parkeermogelijkheden in gemeente 7,2 7,0 6,4 parkeermogelijkheden in wijk 6,9 6,8 6,6 openbaar vervoer in wijk 6,4 6,3 6,7 openbaar vervoer in gemeente 6,5 6,4 6,6 Waardering verkeersveiligheid verschilt nauwelijks met 2009 Inwoners waarderen de verkeersveiligheid in Opmeer iets beter dan het landelijk gemiddelde. Punten van aandacht zijn te hard rijdend verkeer en de verkeersveiligheid voor kinderen. - Er mogen van mij wel meer drempels in de woonwijken om de snelheid uit het verkeer te halen. Er wordt veel te hard gereden. - Bij ons in de buurt wordt heel veel door fietsers over het voetpad gereden! Heel gevaarlijk voor kinderen die daar spelen. - Aandachtspunt is verkeersveiligheid voor kinderen. Tabel 6.5 Oordeel over verkeersveiligheid. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) verkeersveiligheid gemeente 6,7 6,6 6,5 verkeersveiligheid buurt 6,5 6,4 6,4 24

32 Waar staat Opmeer? Burger als wijkbewoner Waardering burgerrol burger als wijkbewoner komt overeen met 2009 Het rapportcijfer voor de burgerrol burger als wijkbewoner komt uit op een 7,2. Opmeer scoort hiermee iets hoger dan het landelijk gemiddelde en hoger dan alle vier de referentiegemeenten. Figuur 6.1 Totaalcijfer burger als wijkbewoner. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) Koggenland (2010) Langedijk (2010) Enkhuizen (2010) Drechterland (2009) 7,2 7,1 6,9 7 6,9 6,7 6, Aanvullende indicatoren Voor de burgerrol burger als wijkbewoner zijn verder geen aanvullende indicatoren vastgesteld.. 25

33 Hoofdstuk Burger als belastingbetaler

34 Waar staat Opmeer? Burger als belastingbetaler 7. Burger als belastingbetaler De burger als belastingbetaler is een burger die mag eisen dat de gemeente zorgvuldige afwegingen maakt en nauwkeurig te werk gaat als het gaat om het vaststellen en het innen van gemeentelijke belastingen. Om als gemeente goed te kunnen presteren als het gaat om de burger als belastingbetaler, is een goede verhouding tussen belastingen en voorzieningenniveau van belang. Daarnaast is een zorgvuldig optreden van de gemeente gewenst als het gaat om de vaststelling van de waarde van de onroerende zaken in de gemeente, omdat de hoogte van de belangrijkste gemeentelijke belasting daarop gebaseerd is 10. De verhouding tussen de gemeentelijke belastingen en het voorzieningenniveau wordt beoordeeld met een 6,4. Opmeer scoort hiermee hoger dan in 2009 en het landelijk gemiddelde. Tabel 7.1 Oordeel over verhouding gemeentelijke belasting en voorzieningenniveau. Opmeer (2011) Opmeer (2009) landelijk (2010) verhouding gemeentelijke belasting en voorzieningenniveau 6,4 5,9 5,8 Aanvullende indicatoren Voor de burgerrol van burger als belastingbetaler wordt geen totaalcijfer berekend. Wel zijn er nog enkele aanvullende indicatoren voor de benchmark waar staat je gemeente : de woonlasten van een meerpersoonshuishouden bedroegen in 2010: 502,10 euro 11 ; het percentage toegekende bezwaarschriften ten opzichte van het aantal WOZ-objecten bedroeg in 2009: 1,0 procent 12 ; de tijdigheid van de verzending van beschikkingen en aanslagen: het oordeel van de waarderingskamer is net op tijd Bron: handleiding waarstaatjegemeente.nl, project benchmarking, KING. 11 Bron: waarstaatjegemeente.nl 12 Bron: waarstaatjegemeente.nl 13 Bron: waarstaatjegemeente.nl 27

35 bijlagen

36 Bijlage 1. Vragenlijst Burgerpeiling Voorzieningen, verkeer en vervoer 1. Als eerste willen wij u enkele vragen stellen over een aantal voorzieningen in uw buurt. Kunt u voor elk van deze voorzieningen aangeven in hoeverre u daar tevreden of ontevreden mee bent? zeer tevreden tevreden neutraal zeer ontevreden weet niet / geen mening Winkels voor dagelijkse boodschappen Basisonderwijs De wijze waarop het afval wordt ingezameld Het schoonhouden van uw buurt ontevreden 2. Nu willen wij u een aantal vragen stellen over verkeer en vervoer in uw buurt. Kunt u voor elk van de onderstaande zaken aangeven in hoeverre u daar tevreden of ontevreden mee bent? weet niet zeer ontevreden ontevreden zeer tevreden neutraal / geen tevreden mening nvt Openbaar vervoer Parkeergelegenheid Verkeersveiligheid in uw buurt Bereikbaarheid van de buurt met de auto 3. Nu volgt een aantal uitspraken over de buurt waarin u woont. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? Als u het niet weet, kunt u dat natuurlijk ook aangeven. helemaal helemaal niet mee weet niet / mee eens neutraal niet mee mee eens eens geen mening eens In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden In de buurt is het buiten goed verlicht In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren 4. Er is u een aantal vragen gesteld over de buurt waarin u woont. Kunt u voor een aantal zaken door middel van een rapportcijfer een beoordeling geven? Welk cijfer zou u geven van 1 tot en met 10 voor: nvt weet niet/ geen mening Uw woonomgeving De leefbaarheid in uw buurt De veiligheid in uw buurt 29

37 5. Hoe denkt u over de voorzieningen in de hele gemeente? In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over: zeer tevreden tevreden neutraal zeer ontevreden weet niet /geen mening Het totale winkelaanbod De uitgaansmogelijkheden, horeca en dergelijke Het aanbod van culturele voorzieningen Het aanbod van verenigingen, clubs, cursussen en dergelijke De sportvoorzieningen Het onderwijs in het algemeen De gezondheidszorgvoorzieningen in het algemeen De welzijnsvoorzieningen (zoals een buurthuis of jongerencentrum) 6. Hoe denkt u over het verkeer en vervoer in de hele gemeente? In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over: zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden ontevreden zeer ontevreden weet niet / geen mening Het onderhoud van wegen en fietspaden De parkeermogelijkheden in de gemeente Het openbaar vervoer in de gemeente De verkeersveiligheid in de gemeente Leefbaarheid en veiligheid 7. Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Ja door met de volgende vraag Nee door met vraag 9 Weet niet door met vraag 9 nvt. nvt. 8. Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in uw eigen buurt? Vaak Soms Zelden Weet niet 9. Komt het wel eens voor dat u : s Avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? In uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? Uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt? Zich onveilig voelt als u s avonds bij u in de buurt over straat loopt? Zich niet op uw gemak voelt als u s avonds alleen thuis bent? vaak soms zelden of nooit weet niet/ geen mening nvt 30

38 10. Kunt u voor de volgende uitspraken over het functioneren van uw gemeente waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? Als u het niet weet of geen mening hebt, kunt u dat natuurlijk ook aangeven. De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt De gemeente informeert de buurt over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en de overlast in de buurt De gemeente reageert op meldingen en klachten over de leefbaarheid en de overlast in de buurt De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in uw buurt De gemeentelijke organisatie helemaal mee eens mee eens Neu traal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet / geen mening 11. Wat vindt u van het gemeentebestuur? Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? Deze stellingen gaan over uw waardering als kiezer van het gemeentebestuur. Hier maken we onderscheid tussen de gemeenteraad als de gekozen volksvertegenwoordiging en de burgemeester en wethouders als verantwoordelijke uitvoerders namens de gemeenteraad. helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet / geen mening Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar De gemeente wordt goed bestuurd 12. Wat vindt u van de gemeentelijke regels? Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? De gemeente heeft plaatselijke regels, verordeningen. Wat vindt u van deze regels en worden de regels die de gemeente maakt ook door de gemeente gecontroleerd? De gemeente heeft duidelijke regels, verordeningen De gemeente controleert en handhaaft deze regels goed Op een aantal terreinen ontbreken gemeentelijke regels Een burger in onze gemeente heeft te maken met tegenstrijdige gemeentelijke regels helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet / geen mening 13. Wat vindt u van de gemeentelijke informatie? Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? helemaal mee eens mee eens neut raal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet / geen mening De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed De informatie op de gemeentelijke website is goed 31

39 14. De gemeente kan burgers op verschillende manieren betrekken bij beslissingen die de gemeente maakt. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de hier genoemde stellingen? helemaal mee niet mee helemaal niet mee weet niet / neutraal mee eens eens eens eens geen mening Burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers Burgers hebben voldoende invloed op datgene wat de gemeente doet Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen 15. Vindt u dat uw gemeente voldoende doet voor het belastinggeld dat u aan de gemeente betaalt? Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stelling? Als u het niet weet of geen mening hebt, kunt u dat natuurlijk ook aangeven. Bij het werk van de gemeente kunt u bijvoorbeeld denken aan het beheer van de openbare ruimte (onder andere schoonmaken, onderhouden en inrichten van parken, wegen, fietspaden), werkzaamheden op het gebied van verkeer (onder andere doorstroming, parkeerbeleid, verkeersveiligheid), milieu (onder andere milieubeleid, optreden bij milieuovertredingen), onderwijs (onder andere voldoende schoolruimte, naleving leerplichtwet), sport (onder andere subsidieverlening, beheer sportpark), welzijn en sociale zaken (onder andere WMO-loket, jeugdhulp), et cetera. De gemeente doet voldoende voor het belastinggeld dat ik aan de gemeente betaal helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet / geen mening Tot slot willen we u graag nog een aantal vragen stellen over uw persoonlijke situatie. Deze vragenlijst wordt anoniem verwerkt, dus de antwoorden zijn op geen enkele wijze te herleiden tot individuele personen. 16. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 17. Wat is uw leeftijd? 18 tot en met 29 jaar 30 tot en met 39 jaar 40 tot en met 54 jaar 55 jaar of ouder 18. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? 19. Hebt u nog overige opmerkingen over uw gemeente? Deze kunt u hieronder kwijt.in, MAXIMALE A 32

40 Balieonderzoek 1. Wat is de precieze reden van uw bezoek aan het gemeentehuis? (meerdere antwoorden mogelijk) Uittreksel Burgerlijke Stand WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)/hulp of zorg Uittreksel GBA Belasting / gemeentebelasting Paspoort Adreswijziging doorgeven Bijschrijving kind in paspoort Inschrijving in de gemeente Identiteitskaart Geboorte / geboorteakte Rijbewijs Sterfte (aangifte) Huwelijk/geregistreerd partnerschap/ondertrouw Inschrijving naturalisatie Bouwvergunning Verklaring omtrent gedrag Bestemmingsplan inzien Stadspas of gemeentepas Parkeervergunning (incl. Gehandicaptenparkeerkaart) / parkeerplaats Bijzondere bijstand Iets anders, namelijk: 2. Heeft u voor dit bezoek van te voren een afspraak gemaakt? Zakelijke vraag of probleem (ondernemersvragen) Ja Nee 3. Op welke manier heeft u deze afspraak gemaakt? Telefonisch Bij een eerder baliebezoek Internet/ Anders, namelijk. 4. De volgende vragen gaan over uw ervaringen met betrekking tot uw bezoek van vandaag. Hoe beoordeelt u uw bezoek van vandaag op de volgende aspecten? Kunt u dat uitdrukken in een rapportcijfer, waarbij het cijfer 1 staat voor zeer slecht en het cijfer 10 voor uitmuntend? Als het aspect op uw bezoek niet van toepassing is, kunt u dat aangeven (dit kunt u aankruisen bij niet van toepassing: nvt). weet niet nvt a. De openingstijden van het gemeentehuis b. De bereikbaarheid van het gemeentehuis c. De parkeergelegenheid bij het gemeentehuis (voor zowel fiets als auto) d. De overzichtelijkheid van de entree van het gemeentehuis e. De verwijzingsborden (of bewegwijzering) in het gemeentehuis f. De wachtruimte in het gemeentehuis (bij publieksbalie) g. De wachttijd voordat u werd geholpen h. De vriendelijkheid van de medewerker i. De deskundigheid van de medewerker j. De uiterlijke verzorging van de medewerker k. De mate waarin de medewerker zich in uw situatie heeft ingeleefd l. De duidelijkheid van de informatie die u gekregen heeft m. De totale doorlooptijd van uw vraag (de tijd die nodig is geweest om het gevraagde te verkrijgen) n. De privacy bij de balie in het gemeentehuis o. De prijs die u voor de dienst/product/informatie heeft betaald 33

41 5. Kunt u aangeven welk van de bovengenoemde aspecten u het belangrijkste vindt? En daarna? En daarna? (geef een top drie) aspect: a t/m 0 6. Als u een totaaloordeel in een rapportcijfer zou mogen uitdrukken voor de eerder genoemde aspecten met betrekking tot uw bezoek, welk cijfer zou u dan geven? weet niet nvt 7. Als u een schatting zou moeten maken van de wachttijd (gerekend vanaf het moment dat u binnenkwam tot het moment dat u geholpen bent) hoeveel minuten heeft u dan gewacht? Minder dan 5 minuten 30 minuten of meer, maar minder dan 60 minuten 5 minuten of meer, maar minder dan 15 minuten 60 minuten of meer 15 minuten of meer, maar minder dan 30 minuten Weet ik niet precies 8. U heeft uw totaaloordeel van uw bezoek uitgedrukt in een rapportcijfer. Komt dit oordeel wel of niet overeen met de verwachtingen die u voorafgaande aan het bezoek had? Komt wel overeen Komt niet overeen, was beter dan ik had verwacht Komt niet overeen, het viel me tegen nvt, had geen verwachtingen voorafgaande aan bezoek 9. Heeft men u vandaag in één keer kunnen helpen, of moet u nog een keer terugkomen? Ik werd in één keer geholpen, ik hoef niet terug te komen Ik werd vandaag in één keer geholpen, want ik kwam vandaag ophalen wat ik eerder had aangevraagd of besteld Ik moet terugkomen om op te halen wat ik nu heb aangevraagd of besteld Ik moet terugkomen omdat ik niet alle juiste documenten bij me had Ik moet terugkomen omdat het aangevraagde nog niet klaar is Ik moet terugkomen om een andere reden, namelijk 10. Nu volgen nog een paar vragen over zaken die niet direct betrekking hebben op dit bezoek aan het gemeentehuis. Op welke andere manieren dan een bezoek aan het gemeentehuis zou u contact willen hebben met de gemeente of informatie of diensten willen verkrijgen van de gemeente? Schriftelijk Telefonisch Internet Anders, namelijk. Weet niet 11. Heeft u, voorafgaande aan uw bezoek van vandaag, informatie ingewonnen via één van de andere contactkanalen? Ja Nee verder naar vraag 14 Weet niet meer verder naar vraag 14 34

42 12. Op welke manier? (meerdere antwoorden mogelijk) Schriftelijk Internet Telefonisch Anders, namelijk. Weet ik niet 13. U heeft aangegeven voorafgaande aan uw bezoek informatie te hebben ingewonnen. Als u een totaaloordeel in een rapportcijfer zou mogen uitdrukken voor het contact op die wijze, welk cijfer zou u dan geven? weet niet nvt Achtergrondvragen Tot slot willen we u graag nog een aantal vragen stellen over uw persoonlijke situatie. Deze vragenlijst wordt anoniem verwerkt, dus de antwoorden zijn op geen enkele wijze te herleiden tot individuele personen. 14. Bent u man of vrouw? Man Vrouw 15. Wat is uw leeftijd? jaar jaar jaar 55 jaar of ouder 16. Wat is uw hoogst voltooide opleiding Lager onderwijs Lager beroepsonderwijs (lbo, vbo, vmbo kader- beroepsgericht leerweg) Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo, vmbo-t) Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) HAVO / VWO (WO propedeuse) HBO (WO bachelor) Universiteit (doctoraal) 17. Heeft u momenteel betaald werk? Ja Nee 18. Werkt u full-time of part-time? Full-time Part-time 19. Heeft u, naar aanleiding van uw bezoek aan het gemeentehuis, nog opmerkingen die niet in de vragenlijst aan de orde zijn geweest? Ja, namelijk.. Nee 35

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012 Blik van Burgers Gemeente 2012 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, februari 2012 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2010

Blik van Burgers Gemeente Houten 2010 Blik van Burgers Gemeente 2010 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, 2011 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen 5 Burgerrollen

Nadere informatie

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Gemeente Eersel Resultaten Najaar Najaar 2012 Najaar 2014 Het PON februari 2015

Gemeente Eersel Resultaten Najaar Najaar 2012 Najaar 2014 Het PON februari 2015 Gemeente Eersel Resultaten ajaar - ajaar ajaar Het PO februari 5 ajaar ajaar ajaar < 5. inwoners 3 en 5,5 5, 563 5 635 395. 96.55 86 99 5, 93 88 93 785 878 5,5 - - 7, 8,6 8, 9 99 3 8,8 8,8 8,6 8,6 8, 8,

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: 375326 Onderwerp: KC onderzoek klanttevredenheid aan de publieksbalie Collegevoorstel Inleiding In 2011 is onder bezoekers aan de publieksbalie in Vlijmen en Drunen een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Waar staan Winsum en Bedum?

Waar staan Winsum en Bedum? Waar staan en Bedum? Gemeenten en Bedum September 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1782 Datum September 2011 Opdrachtgevers Gemeenten

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Eersel ajaar 2014 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2010 & 2012 & 2014 Colofon Het PO heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen Gemeente Heemstede

Onderzoek Burgerrollen Gemeente Heemstede Onderzoek Burgerrollen 2017 Gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Onderzoek Burgerrollen... 5 1.2 Leeswijzer... 5 2 Burgerrollen op hoofdlijnen... 7 2.1 Interpretatie en het gebruik geconstrueerde

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Boxtel Najaar 2014 drs. K. du Long K. Vinckx Msc. Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Boxtel Auteurs drs. K. du Long

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein juni 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

op de samenleving van Leiden

op de samenleving van Leiden De blik van de burger op de samenleving van Waar Staat Je Gemeente? Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente, Strategie en Onderzoek DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2012 Projectnummer 451 2 INHOUD Inleiding..

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 29 november 2011 Onderwerp: Klanttevredenheid aan de publieksbalies van Drunen en Vlijmen Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter

Nadere informatie

Omnibusonderzoek 2012

Omnibusonderzoek 2012 Omnibusonderzoek 20122 Over gemeentelijke informatie, (buurt)participatie en imago Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014 Samenvatting Gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Voorwoord Afgelopen najaar heeft Hoogeveen voor de vierde keer deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente najaar

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 Soort onderzoek Uitgevoerd door Rapportage door Contactpersoon Datum : Schriftelijke enquête : Team

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc.

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc. Extra vragen Bussum COCEPT Voorjaar 2012 M. (Maureen) Tan MSc. het PO, kennis in uitvoering Tilburg, juli 2012 Colofon Het PO heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Bussum Auteur(s) M. (Maureen)

Nadere informatie

Klanttevredenheid aan de publieksbalies van Drunen en Vlijmen

Klanttevredenheid aan de publieksbalies van Drunen en Vlijmen Zaaknummer: KCAO12 Onderwerp Klanttevredenheid aan de publieksbalies van Drunen en Vlijmen Collegevoorstel Inleiding 1 In dit voorstel staan de resultaten centraal van de (in augustus/september 2011) gehouden

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Langedijk

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2012

Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Waarstaatjegemeente.nl 2012 Langedijk Josephien de Kraker 21 december 2012 Dit document is

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen

Onderzoek Burgerrollen Onderzoek Burgerrollen Gemeente Lingewaal Extra vragen + vergelijking 2011 & 2013 & 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Lingewaal Auteurs Drs. Karin du Long en Britte

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Continu meting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen

Continu meting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen Continu meting Klanttevredenheid dienstverlening Sittard-Geleen April-September 2008 1. Het onderzoek In april tot en met september 2008 is dit onderzoek gehouden. In de periode is aan alle burgers, die

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 25 september 2012 Klanttevredenheidsonderzoek ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 25 september 2012 Klanttevredenheidsonderzoek ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 25 september 2012 Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Klantonderzoek

Waarstaatjegemeente.nl Klantonderzoek Waarstaatjegemeente.nl Klantonderzoek maart 2015 In opdracht van Gemeente Roerdalen www.flycatcher.eu Postbus 380 6200 AJ Maastricht tel. 043-326 29 92 info@flycatcher.nl www.flycatcher.eu volg ons op

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel 2004 Tabellenrapportage Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Team Onderzoek & Informatie Augustus 2004 Hoofdstuk 1 Bezoek aan balies gemeentehuis

Nadere informatie

Meer informatie:

Meer informatie: 2014 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging

Nadere informatie

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont.

De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. Burgerpeiling Waar staat [gemeentenaam]? De vragen gaan over uw eigen situatie binnen de gemeente waarin u woont. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw ervaringen met uw leefomgeving, en de inspanningen

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe Onderzoek Burgerrollen Najaar 2015 Gemeente Epe Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Epe Auteurs mevrouw drs. K. du Long mevrouw B. van Dalen MSc. Dit project wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3396.OOI Inboeknummer ogbstorygg Dossiernummer 948.IOI z4 november 2009 Raads informatiebrief Betreft volledige deelname aan de benchmark %Jaar staat je gemeente. Inleiding

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Aalsmeer

Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Aalsmeer Uitkomsten Benchmark Publiekszaken (=benchmark v/d dienstverlening) 2013 Informatie over de Benchmark Publiekszaken De Benchmark Publiekszaken is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI 2017 www.ioresearch.nl WIE ZIJN WIJ? I&O Research Voor overheid en non-profit 50 onderzoekers Thuis in: dienstverlening, draagvlak, sociaal domein,

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: reg.nummer: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: onderwerp : Resultaten Benchmarking Publiekszaken 2010 bijlagen

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Heerhugowaard uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7%

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7% ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44, 2 vrouw 55,7% 2. Wat is uw leeftijd? Gem.51 jaar 3. Heeft u thuiswonende kinderen? 1 ja 37,6% 2 nee 62,4% 4. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

Nadere informatie

WAAR STAAT MOERDIJK 2015

WAAR STAAT MOERDIJK 2015 Rapport WAAR STAAT MOERDIJK 2015 Gemeente Moerdijk April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Tel.nr.: 020-3330670 Rapportnummer 2016/36 Datum April 2016

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK DIENSTVERLENINGSONDERZOEK Gemeente Dongen September 2013 GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Samenvatting 3. Onderzoeksresultaten Publieksbalies

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops Raadsbrief RAADBRF Made, 24 maart 2014 Registratienr.: 14int01033 Onderwerp: Resultaten burgeronderzoek najaar 2013 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de Kok Middelen F.M.

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2014 Goirle Schagen Waddinxveen Westervoort Wijchen Zoeterwoude Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse Nederlandse gemeenten Auteurs

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Papendrecht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Inhoud 1. Conclusies De gemeente Zwijndrecht doet haar best om de inwoners van Zwijndrecht zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar hoe waarderen

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Maastricht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Raalte 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, juni 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE?

WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? . WAAR STAAT GEMEENTE GRAVE? 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: November 2016 Januari

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: KCAO15

Collegevoorstel. Zaaknummer: KCAO15 Zaaknummer: KCAO15 Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Collegevoorstel Inleiding Hoe waarderen klanten de individuele dienstverlening van de gemeente Heusden nu en vergeleken met 2005? Hoe tevreden

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie