COMPOOL Situering en beschrijving van het onderzoeksopzet Rapport 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPOOL Situering en beschrijving van het onderzoeksopzet Rapport 1"

Transcriptie

1 LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy Kapucijnenvoer 39 bus Leuven Tel Fax COMPOOL Situering en beschrijving van het onderzoeksopzet Rapport 1 Dr. Inge Neyens Prof. dr. Chantal Van Audenhove Leuven mei 2014

2 Colofon Projectverantwoordelijke Dhr. Bart Coopman Onderzoeksleiding Prof. dr. Chantal Van Audenhove Wetenschappelijk medewerker Dr. Inge Neyens Partner Jobcentrum West-Vlaanderen Administratieve ondersteuning Kevin Agten Leuven, mei 2014

3 Inhoud Inleiding 5 Hoofdstuk 1: Wat is Compool? 7 1 De arbeidsorganisatie van Compool Compoolvorm 1: Afwisselende tewerkstelling in de ankerorganisatie en de reguliere organisaties Compoolvorm 2: Een competentie pool in een reguliere organisatie 8 2 De begeleiding van Compool 9 Hoofdstuk 2: Het onderzoeksopzet 15 1 Onderzoeksvragen Hoe kunnen we een concrete invulling geven aan Compool? Welke zijn de factoren die de werking van Compool potentieel beïnvloeden? Op welke manier wordt de competentiepool geïntegreerd in het competentiebeleid? Wat is het wettelijk statuut van een Compool medewerker en -werkgever? 16 2 Doelstellingen van het project 16 3 Onderzoeksmethoden Doelstelling 1: Inventaris van de risicofactoren Doelstelling 2: Het HR-kader Doelstelling 3: Het wettelijk kader Implementatie van Compool 17 4 Onderzoeksfasen 17 Referenties 19 Lijst tabellen Tabel 1: Situering van Compool tegenover Transitional en Supported Employment 12 Lijst figuren Figuur 1: De 7 fasen van het Compool project 18

4

5 Inleiding Compool is een project dat in samenwerking verloopt met Jobcentrum, KU Leuven LUCAS, OCMW Brugge en Stad Brugge en dat gesteund wordt door het Europees Sociaal Fonds. In het kader van dit project wordt een vernieuwde tewerkstellingsvorm ontwikkeld voor personen met een chronische problematiek, waarbij voor een specifiek type van job een pool wordt aangelegd van mensen die beschikken over vergelijkbare competenties. Wanneer een werknemer wegens gezondheidsproblemen beslist om tijdelijk uit de job te stappen, wordt iemand anders uit de pool ingeschakeld om het werk verder te zetten. Op deze manier krijgt de werkgever de garantie dat het werk verder uitgevoerd wordt en de werknemer de mogelijkheid om tijdelijk een rustpauze in te lassen zonder vrees voor jobverlies. Het project bestaat uit een onderzoeksgedeelte en een testfase waarin Compool geïmplementeerd wordt in de praktijk. Voor het onderzoeksgedeelte dat aan de testcase voorafgaat, richten we ons voornamelijk op een onderzoek naar een competentiepool van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Omdat het onderzoek uitwijst dat de groep van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de praktijk moeilijk af te bakenen valt en er weinig redenen zijn om een (soms artificieel) onderscheid te maken tussen uitval omwille van psychische of fysieke kwetsbaarheid, verruimen we in de testfase van dit project de scope van de doelgroep naar andere problematieken 1. Dit inleidend rapport zal in eerste instantie Compool voorstellen en de basisprincipes bespreken die Compool als nieuwe tewerkstellingsvorm kenmerken. Daartoe worden kenmerken van de begeleiding van Compool vergeleken met principes van de twee meest bekende en omschreven programma s voor de arbeidsre-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid, namelijk Transitional Employment (TE) en Supported Employment (SE). Nadat duidelijker wordt hoe Compool zich verhoudt ten opzichte van deze programma s, omschrijven we kort het concrete onderzoeksopzet met de onderzoeksvragen, doelstellingen en onderzoeksmethoden van het gehele project. 1 We maken hiertoe gebruik van de Bradford factor die in rekening neemt dat korte periodes van afwezigheid meer storend werken op het functioneren van een organisatie dan uitzonderlijke periodes van langere duur waarbij vervangend personeel ingepland kan worden. 5

6

7 Hoofdstuk 1: Wat is Compool? Arbeid is voor vele mensen een belangrijke zingever die bijdraagt tot het welbevinden en tot het gevoel erbij te horen. Een groot aantal mensen wilt dan ook graag een job uitoefenen die aansluit bij hun interesses en competenties en die toelaat zichzelf te ontplooien en een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Maar soms vormen gezondheidsproblemen een storende factor om een continue tewerkstelling vol te houden. Enerzijds hebben sommige gezondheidsproblemen als gevolg dat een oude functie helemaal niet meer kan worden uitgevoerd waardoor de persoon dient om te schakelen naar een andere functie of beroep. Deze omschakeling veronderstelt een erg grote mate van zelfregulatie (Carver & Scheier, 1981) wat geen eenvoudige zaak is. Daarom speelt voldoende ondersteuning een belangrijke rol bij deze omschakeling. Anderzijds kan een bestaande functie vaak nog worden uitgeoefend, maar vereist dit bepaalde aanpassingen aan de werkorganisatie (vb. minder of flexibelere uren) (Bramsen, Wittink en Bieleman, 2011). Door in te spelen op de werkorganisatie kan ook voor mensen met een grotere kans op uitval een flexibele en duurzame tewerkstelling gerealiseerd worden. Op die manier kunnen deze mensen zo goed mogelijk participeren op de arbeidsmarkt en kunnen hun competenties en talenten ook maximaal worden ingeschakeld in de maatschappij. Compool beoogt (1) de individuele belastbaarheid van personen met een grotere kans op uitval te vergroten en (2) aanpassingen in de werkorganisatie te voorzien waardoor duurzame tewerkstelling nagestreefd kan worden. De implementatie van Compool vereist zowel een nieuwe structuur van arbeidsorganisatie als een goede begeleiding. 1 De arbeidsorganisatie van Compool Er bestaan verschillende manieren om een competentiepool te organiseren. In de volgende paragrafen beperken we ons tot twee verschillende systemen waarin Compool vorm kan krijgen. Wellicht bestaan er ook andere manieren om een competentiepool te organiseren. Toekomstig onderzoek zou zich hierop kunnen toeleggen. 1.1 Compoolvorm 1: Afwisselende tewerkstelling in de ankerorganisatie en de reguliere organisaties Een eerste manier om Compool te organiseren is via een arbeidsorganisatie waarbij er een afwisselende tewerkstelling is van een persoon in een ankerorganisatie, vb. een beschutte werkplaats, en in een reguliere organisatie. Het doel van Compool is dan dat een psychisch kwetsbare werknemer die in een reguliere organisatie werkt tijdelijk een rustpauze kan nemen door ervoor te kiezen zijn/haar job verder te zetten in een soortgelijke functie in de ankerorganisatie die extra ondersteuning biedt aan de betreffende werknemer. Wanneer deze persoon opnieuw klaar is om in de reguliere arbeidsmarkt te worden ingeschakeld, wordt er gezocht naar manieren om deze persoon 7

8 Hoofdstuk 1. Wat is Compool? terug in een gelijkaardige functie in een (al dan niet andere) reguliere organisatie te plaatsen. De verloning is sterk vergelijkbaar met deze in andere ondernemingen. Voor de reguliere organisatie wordt bij uitval van een persoon een vervanger uit de pool ingeschakeld om het werk verder te zetten. Er wordt voor deze vervanger voldoende inwerktijd voorzien tijdens de tewerkstelling in het ankerbedrijf waarbij de werknemer vooraf kennis kan maken met potentiële reguliere werkgevers. De oorspronkelijke doelstelling van dit concept was om de doelgroep van hoogopgeleide mensen met psychische kwetsbaarheid te helpen aan een job aangezien zij geregeld uit de boot vallen wat betreft hun mogelijkheden tot tewerkstelling in de beschutte werkplaats. Een beschutte werkplaats zou dus voor Compool extra inspanningen dienen te leveren om extra ( reserve ) jobs te voorzien voor dit specifieke profiel (vb. een afdelingsverantwoordelijke, een commercieel technisch bediende en een administratief bediende) en op die manier een ankerorganisatie te kunnen vormen voor deze doelgroep. Tegelijk wordt voor de reguliere organisatie continuïteit van jobs voorzien. 1.2 Compoolvorm 2: Een competentie pool in een reguliere organisatie Een tweede manier om Compool te organiseren is om binnen de reguliere organisatie een pool van mensen met een chronische problematiek af te bakenen en te begeleiden. Een objectieve maatstaf om deze groep af te bakenen is de Bradford factor. De Bradford Formule kent een exponentiële waarde toe aan het aantal gevallen van afwezigheid en slechts een eenvoudige waarde aan het aantal dagen van afwezigheid: B= S²*D waarbij: - B = de Bradford Factor score - S = het totaal aantal meldingen van afwezigheid van een individu over een bepaalde periode - D = het totaal aantal dagen van afwezigheid van die persoon over dezelfde periode. Dit betekent dat frequente kortdurende afwezigheden die vaak een grotere economische kost vormen voor de organisatie dan éénmalige langdurige problemen, ook effectief een groter gewicht krijgen in de score. Deze assumptie is van toepassing bij de testcase van OCMW Brugge. Merk echter op dat het per organisatie verschillend kan zijn of een berekening via een Bradford factor al dan niet het meest aangewezen is. In tegenstelling tot de assumptie van de Bradford formule (dat een frequente kortdurende uitval moeilijker is om op te vangen dan éénmalige langdurige uitval), zal het vb. voor sommige organisaties moeilijker blijken om een langdurige uitval op te vangen. Veel hangt hierbij af van de graad van specialisatie van de functies uit de organisatie en de mate van vervangbaarheid van deze functies. Net zoals in het oorspronkelijke Compoolconcept wordt in deze tweede Compoolvorm gestreefd naar manieren om vlot vervangingen te voorzien in het geval dat een persoon tijdelijk arbeidsongeschikt is. Op basis van minicompools (kleinere groepen van mensen met gelijkaardige competenties die klanten uit eenzelfde regio bedienen) wordt er gestreefd naar een systeem waarbij mensen voor elkaar kunnen invallen. Er wordt berekend welke het minimum aantal taken is dat de minipool van mensen 8

9 Hoofdstuk 1. Wat is Compool? gezamenlijk op zich kan nemen, rekening houdend met de kans op absenteïsme. Wanneer er binnen de minicompool meer werknemers beschikbaar zijn dan dat er taken voorzien zijn, worden deze medewerkers ingezet voor de opvang van het absenteïsme van de rest van de organisatie. 2 De begeleiding van Compool Tabel 1 geeft een overzicht weer van karakteristieken (Corbière & Lecomte, 2009) van twee uitvoerig onderzochte arbeidsre-integratie programma s, namelijk Transitional Employment (TE) en Supported Employment (SE) (met IPS als belangrijkste evidence-based methodiek). In deze tabel worden de voornaamste kenmerken van Compool gesitueerd ten opzichte van deze arbeidsreintegratie programma s. TE (Beard, Propst & Malamud, 1982) en SE (Becker & Drake, 2003; Bond, 2004; Bond, Becker, Drake & Vogler, 1997) hebben als gemeenschappelijk doel dat zij de tewerkstelling van alle 2 personen met psychische problemen op de reguliere arbeidsmarkt trachten aan te moedigen. Ook Compool wenst reguliere arbeid van personen met psychische problemen te bevorderen. Deze werkvorm is echter gerichter dan TE en SE in die zin dat zij enkel pools van mensen met een chronische problematiek beoogt die over bepaalde, gelijkaardige competenties beschikken. De wijze waarop TE en SE reguliere arbeid nastreven verschilt echter. Zo wenst TE reguliere arbeid te stimuleren door een opeenvolging van tijdelijke tewerkstellingen in een breed gamma van tewerkstellingssituaties (zoals de beschutte en sociale werkplaatsen, stage, opleiding, regulier werk,...) (Marrone, 1993). SE heeft daarentegen als voornaamste principe om personen met psychische problemen te ondersteunen in het zoeken, vinden en behouden van uitsluitend reguliere arbeid (Bond et al., 2001). Compool verzoent de werkwijze van TE en SE door enerzijds een uitgesproken ondersteuning te bieden aan de personen met psychische problemen in hun zoektocht en behoud van een reguliere job (SE), die bovendien nauw aansluit bij hun competenties. Anderzijds laat de werkvorm ook toe dat personen rustpauzes kunnen inlassen in hun werk wanneer zij verhinderd worden door psychische problemen om hun werk verder te zetten. In dat laatste geval kunnen zij een beroep doen op een beschutte werkplaats waar zij hun job verder kunnen zetten in een gelijkaardige functie (TE). Wanneer de persoon vervolgens terug wenst ingeschakeld te worden in de reguliere arbeidsmarkt, wordt deze hierin opnieuw zo goed mogelijk ondersteund en begeleid. Deze verschillende werkwijzen impliceren ook verschillen in de aandacht die elk van de tewerkstellingsvormen schenkt aan de noden en behoeften van de werknemer en werkgever. TE stelt vooral de noden van de werkgever centraal in die zin dat het programma vervanging garandeert als iemand uitvalt door middel van pools (Beard, Propst & Malamud, 1982). Deze pools bestaan echter niet per definitie uit mensen die beschikken over gelijkaardige competenties (zoals het geval is bij Compool). SE stelde echter oorspronkelijk de voorkeuren en noden van de werknemer centraal (Becker & Drake, 1993; van Erp & Michon, 2009) waardoor de werkgever geen zekerheid had over de 2 TE laat echter geen personen toe die zich agressief gedragen, terwijl SE personen uitsluit die geen motivatie vertonen om te werken. 9

10 Hoofdstuk 1. Wat is Compool? voltooiing van het werk. In 2013 werd echter een principe toegevoegd waarbij ook de noden van de werkgever in rekening worden gebracht (Supported Employment Practitioner Skills: Principles of IPS Supported Employment, 2013). Tot slot kunnen we stellen dat ook Compool een evenwicht tracht te bereiken op dit vlak omdat het enerzijds rekening houdt met de voorkeuren, noden en competenties van de individuele werknemer en anderzijds vervanging aan de werkgever garandeert in het geval iemand een rustpauze in dient te lassen. Bovendien heeft het Compool project ook een specifieke aandacht voor het HR-kader waarin een pooling kan plaatsvinden. Het houdt daarbij vb. rekening met de wijze waarop een nieuwe HR praktijk zoals Compool geïmplementeerd dient te worden. Wat betreft de aard van het programma dat wordt gevolgd, baseert TE zich op een standaardprogramma dat de deelnemers dienen te doorlopen. Aangezien het belangrijkste basisprincipe van SE is dat de noden en behoeften van het individu centraal staan, wordt er bij deze tewerkstellingsvorm een programma op maat uitgewerkt. Dit veronderstelt ook dat er aanpassingen van de werksituatie kunnen nodig zijn voor het goed functioneren van het individu en dat er bv. een ondersteunende sfeer is bij collega s. Compool zal net zoals SE een aanpak op maat voorzien en zal daarbij speciale aandacht besteden aan de individuele competenties. Verder vindt er bij TE vooral contact plaats tussen enerzijds de leden en het personeel van het Clubhouse 3 en anderzijds de werkgever. Ook ondervinden de Clubhouse leden continu steun van elkaar doordat ze hun ervaringen kunnen delen (Beard, Propst & Malamud, 1982). Bij SE staat vooral de rechtstreekse relatie tussen de arbeidstrajectbegeleider en de werkgever centraal; ook collega s kunnen een ondersteunende rol spelen. Wellicht zal bij Compool steun van collega s in reguliere jobs niet steeds vanzelfsprekend zijn wegens (mogelijke) stigmatisering en discriminatie, maar mits een goede communicatie stijgt de kans op een geslaagde samenwerking. Merk wel op dat TE en SE beide ondersteuning aanbieden tijdens het werken zodat eventueel falen in de job gemakkelijker voorkomen kan worden. Bij SE en Compool is deze opvolging langdurig en continu (Becker & Drake, 1993; Bond, 2004; van Erp & Michon, 2009), bij TE eerder tijdelijk. Mocht een persoon -ondanks de opvolging- toch niet in staat zijn om zijn/haar job verder uit te oefenen, dan voorziet TE nieuwe kansen door een nieuwe tijdelijke tewerkstelling. Wanneer men niet langer aan het werk is, kan men terugvallen op de activiteiten in de Clubhouse (Beard, Propst & Malamud, 1982). Bij SE bestaat echter enkel de mogelijkheid om opnieuw ondersteund te worden bij de zoektocht naar een nieuwe reguliere job. Falen wordt dan gepercipieerd als een leerkans. In de werkvorm van Compool wordt de kans op falen (vb. jobverlies en/of daling in prestaties) in de job voorkomen door een continue ondersteuning te bieden en de mogelijkheid tot rustpauzes aan te bieden. Ook kan bij een terugtrekking uit de reguliere arbeidsmarkt, dezelfde functie in de beschutte werkplaats worden verder gezet totdat zich opnieuw de mogelijkheid aandient om in de reguliere arbeidsmarkt te werken. Naast de langdurige ondersteuning voor de werknemers, legt SE recent ook de nadruk op langdurige ondersteuning voor de werkgevers. Ook bij Compool wordt langdurige steun aan de werkgever geboden. 3 Clubhouses zijn gemeenschappen waarin leden vertrouwen en steun kunnen winnen en ondersteund worden in het beroepsactiviteiten. De Clubhouse voorziet mogelijkheden aan haar leden om te werken in een rehabilitatie omgeving (Waghorn, Lloyd & Tsang, 2009). 10

11 Hoofdstuk 1. Wat is Compool? Een cruciaal verschil tussen TE en SE betreft de volgorde tussen het volgen van training en opleiding en de start van de tewerkstelling. TE is van principe dat personen met psychische problemen best vooraf trachten hun zelfvertrouwen te (her)winnen en aan arbeidsattitudes te werken vooraleer zij effectief starten met hun job (train then place principe)(vb. Boardman, Grove, Perkins & Shepherd, 2003; Creegan & Williams, 1997). SE stelt daartegenover het principe van on the job learning centraal met een snelle jobinschakeling waarbij ter plekke geleerd kan worden (place then train principe) (vb. Bond, Drake & Becker, 2008; Corrigan, 2001; Evans & Bond, 2008). Dit laatste principe is gebaseerd op de vaststelling dat niet alle kennis, vaardigheden en attitudes worden overgedragen van de trainingssituatie naar de job. Ook Compool vertrekt vanuit het place-then-train principe waarbij dus opleiding zal gegeven wordt op de werkvloer zelf. De verschillende werkwijzen brengen ook verschillen met zich mee m.b.t. de arbeidsinhoud en - voorwaarden. Wat betreft de arbeidsinhoud doet een persoon die via TE wordt tewerkgesteld vooral veel verschillende werkervaringen op (Beard, Propst & Malamud, 1982), terwijl iemand die via SE ondersteund wordt, vooral jobs zal uitoefenen die in lijn liggen van zijn/haar waarden en kwalificaties (Becker & Drake, 1993; van Erp & Michon, 2009). Compool zal daarbij inhoudelijk de nadruk leggen op jobs die in lijn liggen van de competenties van de desbetreffende persoon. Wat betreft de arbeidsvoorwaarden zal er bij tewerkstelling via TE minstens een minimumloon worden betaald, terwijl SE een competitievere tewerkstelling (met eveneens minstens een minimumloon 4 ) nastreeft. Een andere arbeidsvoorwaarde betreft de duur van het contract dat wordt aangegaan. Bij TE is dat steeds een tijdelijk contract (telkens 20 uur per werk gedurende zes maanden), bij SE en Compool betreft het een contract van onbepaalde duur. Tot slot verschillen TE en SE ook in hun visie op de integratie van de geestelijke gezondheidszorg en arbeidsrehabilitatie. Voor TE is het Clubhouse een groepsgebeuren dat los staat van de psychiatrie. Op die manier kan het onderscheid worden bewaakt tussen het leven in een gemeenschap en het behandelen van psychopathologie (Beard, Propst & Malamud, 1982). SE benadrukt daarentegen het belang van de integratie tussen geestelijke gezondheidszorg en de arbeidsre-integratiediensten (Becker & Drake, 1993; Bond, 2004; van Erp & Michon, 2009). Bij Compool zal een goede afstemming tussen geestelijke gezondheidszorg en arbeidsre-integratie eveneens een vereiste zijn aangezien een tijdelijke uitval uit de reguliere job impliceert dat er althans op dat moment een afstemming plaatsvindt tussen de wereld van de arbeid en deze van de geestelijke gezondheid. 4 Ook wordt er advies en ondersteuning gegeven bij uitkeringskwesties (Bond, 2004). 11

12 Hoofdstuk 1. Wat is Compool? Tabel 1: Situering van Compool tegenover Transitional en Supported Employment KENMERK TRANSITIONAL EMPLOYMENT SUPPORTED EMPLOYMENT COMPOOL 1. Exclusie criteria Geen Geen 2. Werkwijze 3. Plaats op de arbeidsmarkt 4. Werknemers versus werkgevers Via tijdelijke tewerkstelling passende reguliere arbeid bekomen en behouden. Focus op een breed gamma van tewerkstellingssituaties die moeten leiden tot reguliere arbeid. Noden van de werkgever staan centraal 5. Type programma Standaardprogramma 6. Opvolging Een beperkt aantal begeleiders biedt algemene ondersteuning & tijdelijke opvolging; Jobcoaching op het werk Het ondersteunen van het zoeken, vinden en behouden van passende reguliere arbeid. Regulier werk Voorkeuren en noden van de werknemer en de werkgever staan centraal Programma op maat van de noden van het individu (aanpassing werksituatie door werkgever, steun van collega s, ) Continue beoordeling: Bevordering van vaardigheden en steun leidt tot het behouden van de job Enkel mensen met chronische psychische problematiek die over bepaalde competenties beschikken. Via competentiepools passende arbeid bekomen en behouden. Regulier werk, met mogelijkheid tot werken in vergelijkbare functie in beschutte werkplaats Voorkeuren en noden van de werknemer en de werkgever staan centraal Programma op maat van de noden/competenties van het individu Continue beoordeling: Bevordering van vaardigheden en steun leidt tot het behouden van de job. Voorzien van mogelijkheid tot rustpauzes voorkomt jobfalen (i.e. een daling in prestaties en/of jobverlies) 7. Trainingsprincipe Train then place Place then train, snelle jobinschakeling Place then train, snelle jobinschakeling 8. Arbeidsinhoud Veel verschillende werkervaringen 9. Arbeidsvoorwaarden 10. Integratie geestelijke gezondheidszorg en arbeidsrehabilitatie Minstens minimumloon + tijdelijk (20 uur per week; 6 maanden) Job beoogt compatibel te zijn met waarden en kwalificaties van de werknemer Competitieve tewerkstelling (minstens minimumloon) + onbepaalde duur Geen integratie Integratie Integratie Job ligt in lijn van de specifieke noden en competenties van de werknemer Zie verdere uitwerking wettelijk kader (Rapport 6) 12

13 Hoofdstuk 1. Wat is Compool? Voor de arbeidsbegeleiding van Compool door de jobcoach, baseren we ons voornamelijk op de principes van het Individual Placement and Support tewerkstellingsmodel van Supported Employment. Dit model bestaat uit evidence based principes die internationaal in de wetenschappelijke literatuur onderzocht werden en waarvan hun effectiviteit herhaaldelijk werd aangetoond. Een meer getrouwe toepassing van IPS verhoogt de slaagkansen op tewerkstelling en het behoud van een job. We vatten hierbij de belangrijkste principes samen: Er wordt snel en gericht naar een reguliere baan gezocht. Opleiding vindt grotendeels plaats na de start van de job (on the job learning). De voorkeuren van de cliënt staan centraal. De jobcoach maakt deel uit van het ggz-team. Er wordt langdurige ondersteuning geboden aan de cliënt en aan de werkgever. Er is een continue inschatting van de arbeidsmogelijkheden. Er wordt advies en ondersteuning geboden bij uitkeringskwesties. 13

14

15 Hoofdstuk 2: Het onderzoeksopzet Dit tweede hoofdstuk start vanuit een omschrijving van de belangrijkste onderzoeksvragen en de doelstellingen van het project. Vervolgens bespreken we de onderzoeksmethoden om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en de doelstellingen van het project te kunnen bereiken. 1 Onderzoeksvragen De volgende vier onderzoeksvragen staan centraal in het Compool project: - Hoe kunnen we een concrete invulling geven aan Compool? - Welke zijn de factoren die de werking van Compool potentieel beïnvloeden? - Op welke manier wordt de competentiepool geïntegreerd in het competentiebeleid? - Wat is het wettelijk statuut van een Compool medewerk(st)er en werkgever? 1.1 Hoe kunnen we een concrete invulling geven aan Compool? Deze eerste onderzoeksvraag handelt over de invulling van de werking van het Compool systeem. De eerste reeks van vragen die hierbij aan bod komen zijn: Wat kunnen we leren over Compool uit de werking van vergelijkbare systemen zoals de vervangingspool uit het onderwijs, het poolsysteem van de havenarbeiders, het enclave systeem en Défi+? Welke zijn de voor- en de nadelen van Compool ten opzichte van deze systemen? 1.2 Welke zijn de factoren die de werking van Compool potentieel beïnvloeden? Deze onderzoeksvraag gaat in eerste instantie na welke individuele factoren en systeemkenmerken de werking van Compool beïnvloeden. Mogelijke voorbeelden van risicofactoren op het niveau van de persoon zijn de tijdsduur van inactiviteit, is er een ambulant of intra muros zorgtraject aanwezig of niet, wat is het type problematiek... Voorbeelden van potentiële succes- of risicofactoren op het niveau van het systeem zijn de inzetbaarheid van personen met een chronische problematiek, wisselingen in de arbeidscontext, het al dan niet voorzien van inwerkperiodes... In tweede instantie gaat deze onderzoeksvraag ook dieper in op acties om risicofactoren (die een negatieve invloed op Compool zouden kunnen uitoefenen) zo goed mogelijk te remediëren (vb. via een training in het omgaan met stress). 1.3 Op welke manier wordt de competentiepool geïntegreerd in het competentiebeleid? Deze derde onderzoeksvraag handelt over het HR kader van Compool. De vragen die hierbij centraal staan zijn Hoe kan Compool worden georganiseerd bij arbeidstrajectbegeleiders, werkgevers en bij de beschutte werkplaats?, Welke aandachtspunten op het vlak van organisatie, team en taak moeten worden meegenomen bij het opzetten van een pool?... 15

16 Hoofdstuk 2. Het onderzoeksopzet 1.4 Wat is het wettelijk statuut van een Compool medewerker en -werkgever? Tot slot wijzen antwoorden op deze laatste vraag uit welke wetten er dienen te zijn om met een systeem zoals Compool te mogen implementeren. 2 Doelstellingen van het project Het project heeft als doel om drie instrumenten te ontwikkelen en te valideren: - Het eerste instrument is een inventaris van individuele en systeem determinanten die de werking van Compool beïnvloeden. - Het tweede instrument betreft een uitgewerkt HR-kader waarbij de implementatie van Compool in organisaties grondig wordt belicht. - Het derde instrument betreft de uitwerking van het wettelijk kader. 3 Onderzoeksmethoden Om de drie bovenstaande doelstellingen te kunnen nastreven is het nodig om vooraf een eerste concrete invulling te geven aan Compool. Daartoe vindt er eerst een web search plaats om de belangrijkste kenmerken te beschrijven van systemen die gelijkaardig zijn aan Compool. Vervolgens wordt er in semigestructureerde diepte interviews met experten die verantwoordelijk zijn (of waren) voor een gelijkaardig systeem gepolst naar de opstart en doelstelling van het gelijkaardige systeem, de werking ervan, de voordelen en de verbeterpunten. Op basis van deze inzichten worden lessen getrokken naar de concrete werking van Compool toe. In de onderstaande paragrafen belichten we kort de onderzoeksmethoden per doelstelling. 3.1 Doelstelling 1: Inventaris van de risicofactoren Om tot een inventaris van risicofactoren te komen, starten we (a.h.v. semi-gestructureerde interviews) vanuit de ervaringen en inzichten van (1) personen met psychische kwetsbaarheid en (2) arbeidstrajectbegeleiders om te onderzoeken welke factoren volgens hen de kans op het slagen van Compool beïnvloeden. 3.2 Doelstelling 2: Het HR-kader Om te bestuderen op welke manier de competentiepool het best wordt geïntegreerd in het competentiebeleid, nemen we enkele semi-gestructureerde diepte interviews af bij HR verantwoordelijken en academische HR experten. 16

17 Hoofdstuk 2. Het onderzoeksopzet 3.3 Doelstelling 3: Het wettelijk kader Voor het wettelijk statuut van een Compool medewerker en werkgever uit te werken wordt in een laatste stadium van het onderzoek beroep gedaan op experten ter zake die het wettelijke kader een concrete invulling geven. 3.4 Implementatie van Compool Om de werking van Compool te evalueren wordt er een experiment uitgewerkt waarbij Compool voor de eerste maal geïmplementeerd wordt bij een organisatie, nl. OCMW Brugge. Bij aanvang en afloop van deze testcase vinden tevredenheidsmetingen plaats. Tijdens het verloop van deze test case zullen opnieuw semi-gestructureerde interviews plaatsvinden met de betrokken stakeholders. 4 Onderzoeksfasen Zoals hierboven staat beschreven, bestaat het Compool-project uit een onderzoeksmatig projectgedeelte en een praktijkgericht projectgedeelte met een testfase. Het onderzoeksmatig gedeelte verloopt in 7 verschillende fasen die gedetailleerd worden weergegeven in diverse rapporten. De eerste fase wordt weergegeven in het huidige rapport en bestaat uit een korte verkenning en situering van Compool ten op zichte van twee bekende tewerkstellingsvormen, namelijk Transitional Employment en Supported Employment. Daarenboven biedt dit rapport een weergave van het gehele onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Een tweede onderzoeksfase van het project vertrekt vanuit de ervaringen van gelijkaardige poolsystemen zoals de vervangingspool van het onderwijs, het poolsysteem van de havenarbeiders,... en hanteert deze ervaringen om lessen te trekken bij de organisatie van een competentiepool (Rapport 2). In een derde onderzoeksfase gaan we in op welke determinanten de kans op slagen van Compool beïnvloeden volgens mensen met een chronische problematiek (i.e. psychische kwetsbaarheid) en arbeidsbegeleiders (Rapport 3). In het vierde rapport (Rapport 4) ontwikkelen we op basis van de gegevens uit de vorige onderzoeksfase een screeningsinstrument dat gebruikt zal worden in de testfase om na te gaan welke competenties een impact hebben op de slaagkansen van het systeem. Vervolgens zullen we in fase 5 nagaan welke aandachtspunten we op het vlak van arbeidsorganisatie kunnen meenemen bij het opzetten van Compool. Dit HR kader belicht het arbeidsorganisatorisch systeem, de HR aspecten en team-, organisationele- en taak factoren (Rapport 5). Vervolgens gaan we op zoek naar het wetgevend kader waarin Compool vorm kan krijgen (Rapport 6). Op basis van de lessen die we uit deze onderzoeksfasen trekken, wordt Compool geïmplementeerd en uitgetest in OCMW Brugge. Deze test wordt omschreven en geëvalueerd in Rapport 7. Tot slot wordt een handboek uitgewerkt op basis van het onderzoek en de praktijktoets. 17

18 Hoofdstuk 2. Het onderzoeksopzet Figuur 1: De 7 fasen van het Compool project Fase 1: Situering en beschrijving onderzoeksopzet Fase 2: Vergelijkende systemen Fase 3: Determinanten Fase 4: Ontwikkeling screeningsinstrument Fase 7: Omschrijving en evaluatie testfase Fase 5: HR kader Fase 6: Wettelijk kader Handboek Compool 18

19 Referenties Beard, J. H., Propst, R. N. & Malamud, T. J. (1982). The Fountain House model of psychiatric rehabilitation. Psychosocial Rehabilitation Journal, 5, Becker, D. R. & Drake, R. E. (1993). A working life: The individual placement and support (IPS) program. New Hampshire-Dartmouth: Psychiatric Research Center. Becker, D. R. & Drake, R. E. (2003). A working life for people with severe mental illness. New York: Oxford Press. Boardman, J., Grove, B., Perkins, R. & Shepherd, G. (2003). Work and employment for people with psychiatric disabilities. British Journal of Psychiatry, 182, Bond, G. R. (2004). Supported employment: Evidence for an evidence-based practice. Psychiatric Rehabilitation Journal, 27, Bond, G. R., Drake, R. E. & Becker, D. R. (2008). An update on randomized controlled trials of evidencebased supported employment. Psychiatric Rehabilitation Journal, 31, 280. Bond, G. R., Becker, D. R., Drake, R. E., Rapp, C. A., Meisler, N., Lehman, A. F., et al. (2001). Implementing supported employment as an evidence-based practice. Psychiatric Services, 52, Bond, G. R., Becker, D. R., Drake, R. E. & Vogler, K. M. (1997). A fidelity scale for the Individual Placement and Support model of supported employment. Rehabilitation Counseling Bulletin, 40, Bramsen, I., Wittink, H., & Bieleman, A. (2011). Interventies gericht op verbetering van de belastbaarheid van de werknemer. In Arbeid en gezondheid (pp ). Bohn Stafleu van Loghum. Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1981). Self-consciousness and reactance. Journal of Research in Personality, 15(1), Corbière, M. & Lecomte, T. (2009). Vocational services offered to people with severe mental illness. Journal of Mental Health, 18(1), Corrigan, P. W. (2001). Place-then-train: An alternative service paradigm for people with psychiatric disabilities. Science and Practice, 18, Creegan, S. & Williams, F. L. R. (1997). Supportive employment for individual with chronic schizophrenia: The case for a National Health Service community-based sheltered workshop. Occupational Therapy International, 4, Evans, L. J. & Bond, G. R. (2008). Expert ratings on the critical ingredients of supported employment for people with severe mental illness. Psychiatric Rehabilitation Journal, 31, Marrone, J. (1993). Creating positive vocational outcomes for people with severe mental illness. Psychosocial Rehabilitation Journal, 17, Supported Employment Practitioner Skills: Principles of IPS Supported Employment, van Erp, N. & Michon, H. (2009). Integratie van mensen met ernstige psychische stoornissen in betaald werk. In A. Ploou, S. van Rooijen & J. van Weeghel (Eds.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek (pp ). Amsterdam: SWP. 19

20 Referenties Waghorn, G., Lloyd, C. & Tsang, H.W.H. (2013). Vocational rehabilitation for people with psychiatric and psychological disorders. In: JH Stone, M Blouin (eds). International Encyclopedia of Rehabilitation. Available online: 20

COMPOOL. Een zoektocht naar een innovatieve arbeidsorganisatie voor mensen met een chronische aandoening

COMPOOL. Een zoektocht naar een innovatieve arbeidsorganisatie voor mensen met een chronische aandoening COMPOOL. Een zoektocht naar een innovatieve arbeidsorganisatie voor mensen met een chronische aandoening Neyens, I., & Van Audenhove, C. (2014) Compool. Een zoektocht naar een innovatieve arbeidsorganisatie

Nadere informatie

GGZ congres 16/09/2014 Dr. Inge Neyens & Prof. dr. Chantal Van Audenhove i.s.m. Jobcentrum West Vlaanderen: Bart Coopman, Magda Cuvelier & Nele

GGZ congres 16/09/2014 Dr. Inge Neyens & Prof. dr. Chantal Van Audenhove i.s.m. Jobcentrum West Vlaanderen: Bart Coopman, Magda Cuvelier & Nele C mp l GGZ congres 16/09/2014 Dr. Inge Neyens & Prof. dr. Chantal Van Audenhove i.s.m. Jobcentrum West Vlaanderen: Bart Coopman, Magda Cuvelier & Nele Smissaert Overzicht presentatie Afkorting en doelgroep

Nadere informatie

Supported Employment modelgetrouwheid in Vlaamse arbeidsrehabilitatieprogramma s Knaeps J. & Van Audenhove Ch. GGZ-congres, 2012 Overzicht Inleiding Onderzoek Onderzoeksvragen Methode Analyse Resultaten

Nadere informatie

Arbeidsre-integratie Personen met psychische problemen Arbeidstrajectbegeleiders Hulpverleners. PhD-verdediging Knaeps Jeroen 6 maart 2015

Arbeidsre-integratie Personen met psychische problemen Arbeidstrajectbegeleiders Hulpverleners. PhD-verdediging Knaeps Jeroen 6 maart 2015 Arbeidsre-integratie Personen met psychische problemen Arbeidstrajectbegeleiders Hulpverleners PhD-verdediging Knaeps Jeroen 6 maart 2015 Probleemstelling Een op drie werkzoekenden heeft psychische problemen

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Ellen Otto IPS projectcoördinator Kenniscentrum Phrenos docent IPS leergang Phrenos Arbeidsrehabilitatie Traditionele aanpak: langdurige, stapsgewijze voorbereiding (SV)

Nadere informatie

Individuele Plaatsing en Steun

Individuele Plaatsing en Steun Individuele Plaatsing en Steun Cris Bergmans (cbergmans@kcphrenos.nl) Stafmedewerker IPS kenniscentrum Phrenos IPS trajectbegeleider etips.nl Presentatie Werkatelier Utrecht Belang betaald werk voor mensen

Nadere informatie

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de juridische wereld Rapport 6

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de juridische wereld Rapport 6 LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy Kapucijnenvoer 39 bus 5310 3000 Leuven Tel. + 32 16 37 34 31 Fax. +32 16 33 69 22 www.kuleuven.be/lucas COMPOOL Visies en suggesties vanuit de juridische

Nadere informatie

BEGELEIDING VAN PERSONEN MET PSYCHISCHE KWETSBAARHEID NAAR REGULIER WERK: AANBEVELINGEN

BEGELEIDING VAN PERSONEN MET PSYCHISCHE KWETSBAARHEID NAAR REGULIER WERK: AANBEVELINGEN LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy Kapucijnenvoer 39 bus 5310 3000 Leuven Tel. + 32 16 33 69 10 Fax. +32 16 33 69 22 www.kuleuven.be/lucas BEGELEIDING VAN PERSONEN MET PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen Kick off MMMensen met mogelijkheden 10 oktober 2013

Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen Kick off MMMensen met mogelijkheden 10 oktober 2013 Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen Kick off MMMensen met mogelijkheden 10 oktober 2013 Ellen Otto & Daniëlle van Duin Kenniscentrum Phrenos Ontwikkeling Richtlijn Achtergrond

Nadere informatie

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport 5

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport 5 LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy Kapucijnenvoer 39 bus 5310 3000 Leuven Tel. + 32 16 37 34 31 Fax. +32 16 33 69 22 www.kuleuven.be/lucas COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik Arbeidsrehabilitatie Traditionele aanpak: langdurige, stapsgewijze voorbereiding (SV) voorafgaand aan plaatsing in echte

Nadere informatie

Gezondheid en arbeidsparticipatie: determinanten, gevolgen en bouwstenen voor reïntegratie

Gezondheid en arbeidsparticipatie: determinanten, gevolgen en bouwstenen voor reïntegratie Gezondheid en arbeidsparticipatie: determinanten, gevolgen en bouwstenen voor reïntegratie Prof Dr Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Gezondheid van uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet.

Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet. STANDARD 1 Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet. STANDARDS Organisatie & Werkwijze STANDARD 1 Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet. STANDARD 2 Het Clubhuis beslist over het toelaten

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Integratie Begeleid Werken en Begeleid Leren: een transnationaal project

Integratie Begeleid Werken en Begeleid Leren: een transnationaal project Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be Integratie Begeleid Werken en Begeleid Leren: een transnationaal project Veerle De Jaegere Jeroen Knaeps Marian De

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

HERSTELLEN KAN JE ZELF Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid

HERSTELLEN KAN JE ZELF Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid HERSTELLEN KAN JE ZELF Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid Prof. dr. Chantal Van Audenhove Dr. Joke Vanderhaegen KU Leuven, LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Gent, 18 november

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Sociaal-economische gezondheidsverschillen en werk

Sociaal-economische gezondheidsverschillen en werk Sociaal-economische gezondheidsverschillen en werk Lex Burdorf, hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Academische Werkplaats Publieke Gezondheid CEPHIR

Nadere informatie

Regionaal werkatelier Psychische kwetsbaarheid. Meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk

Regionaal werkatelier Psychische kwetsbaarheid. Meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk Regionaal werkatelier Psychische kwetsbaarheid Meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk PROGRAMMA 13.00 14.10 uur: Plenair programma: - Welkom door wethouder Ko Scheele (gemeente Ommen) -

Nadere informatie

SCION employment Netherlands. Effectiviteit IPS in Nederland. H. Michon / J. van Busschbach rehabilitatiecongres 18 december 2008

SCION employment Netherlands. Effectiviteit IPS in Nederland. H. Michon / J. van Busschbach rehabilitatiecongres 18 december 2008 SCION A Study on Cost-effectiveness of IPS regarding Open SCION employment Netherlands Effectiviteit IPS in Nederland H. Michon / J. van Busschbach rehabilitatiecongres 18 december 2008 Inhoud Individuele

Nadere informatie

Randomised Controlled Trial. IPS and WRAP. Improving Mental Health by Sharing Knowledge

Randomised Controlled Trial. IPS and WRAP. Improving Mental Health by Sharing Knowledge Improving Mental Health by Sharing Knowledge Randomised Controlled Trial O IPS and WRAP Harry Michon, Marianne van Bakel, Dienke Boertien, Nicole van Erp, Harry Michon, Manja van Wezep, & Hans Kroon Advice

Nadere informatie

Begeleid Werken. Inclusie binnen Begeleid Werken!

Begeleid Werken. Inclusie binnen Begeleid Werken! Begeleid Werken Inclusie binnen Begeleid Werken! Begeleid Werken - Inclusie Wie zijn wij? Soetkin Hugo Jobcoach sinds september 2014 Enthousiaste voorstander inclusie Sara Leytens Momenteel; bijna start

Nadere informatie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie Bouwstenen voor effectieve reintegratie voor mensen met een beperking Luuk Mallee - Regioplan Michiel Sebel Werkse! Delft Robert Nijmands Werkse! Delft Het onderzoek Effectiviteit re-integratie arbeidsbeperkten.

Nadere informatie

Werk, participatie en gezondheid

Werk, participatie en gezondheid Werk, participatie en gezondheid Prof Dr Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC Coordinator academische werkplaats CEPHIR ism Dr Merel Schuring Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

ONDERZOEKSTEAM. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt: Prof. Dr. Andries de Grip (2 e promotor) Afdeling

ONDERZOEKSTEAM. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt: Prof. Dr. Andries de Grip (2 e promotor) Afdeling Bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers: een prospectieve cohort studie naar de determinanten van (langer) doorwerken op oudere leeftijd ONDERZOEKSTEAM Capgroep Epidemiologie: Prof.

Nadere informatie

Nota 1: Ernstige psychische aandoeningen en regulier betaald werk: wat zegt de wetenschap?

Nota 1: Ernstige psychische aandoeningen en regulier betaald werk: wat zegt de wetenschap? Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be Nota 1: Ernstige psychische aandoeningen en regulier betaald werk: wat zegt de wetenschap? Jeroen Knaeps Ann DeSmet

Nadere informatie

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) Het werkt! Jaap van Weeghel Utrecht, 29 november 2017

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) Het werkt! Jaap van Weeghel Utrecht, 29 november 2017 Individuele Plaatsing en Steun (IPS) Het werkt! Jaap van Weeghel Utrecht, 29 november 2017 Geaccepteerd en erkend als individuen die meer zijn dan hun beperkingen Persoonlijke relaties met familie, vrienden

Nadere informatie

Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie

Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie Nieuwe term in de wetgeving : personen met een arbeidsbeperking Personen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

FIT en GEZOND op het WERK

FIT en GEZOND op het WERK FIT en GEZOND op het WERK Katrien Bruyninx Prevent Lummen 18 september 2013 Prevent Prevent-Factory A solutions provider Tailor made support of companies and organisations Prevent-Academy Training centre

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Bestemming: werk. Supported employment en herstel. H. Michon, symposium Goed gestemd aan het werk AMC, 20 maart 2013

Bestemming: werk. Supported employment en herstel. H. Michon, symposium Goed gestemd aan het werk AMC, 20 maart 2013 Bestemming: werk Supported employment en herstel H. Michon, symposium Goed gestemd aan het werk AMC, 20 maart 2013 Inhoud Mensen met ernstige psychische aandoeningen Arbeidsparticipatie Arbeidsre-integratie

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school een praktijkvoorbeeld binnen de zichtlijn: leraren,

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

IPS bijeenkomst Ribw s

IPS bijeenkomst Ribw s IPS bijeenkomst Ribw s 10.00 uur 1. Opening en mededelingen 10.05 uur 2. Wat is IPS? 10.35 uur 3. IPS onderzoeksregeling UWV 11.10 uur Korte pauze 11.20 uur 4. Ervaringen met IPS binnen RIBW s - Guus van

Nadere informatie

LEER- & VEERKRACHT In je kracht op school

LEER- & VEERKRACHT In je kracht op school LEER- & VEERKRACHT In je kracht op school Welbevinden bevorder je door het versterken van eigenschappen en vaardigheden die samenhangen met fysieke en mentale gezondheid. Leer- & Veerkracht biedt een integrale

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

Begeleid Werken OPEN KANS

Begeleid Werken OPEN KANS Begeleid Werken OPEN KANS Begeleid werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke handicap van Open Kans. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding OPEN KANS Unit Open Kans biedt zorg

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE

WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE (1) ANNE HIMPENS DIRECTION DU FONDS DE L EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE BELGIAN MINISTRY

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners Colloquium psychosociale risico s Brussel, 23-09-2014 dr Sofie Vandenbroeck 2 Opdrachtgevers Federale

Nadere informatie

Competenties poolen. flexibele arbeidsorganisatie voor werknemers met een chronische aandoening

Competenties poolen. flexibele arbeidsorganisatie voor werknemers met een chronische aandoening Competenties poolen flexibele arbeidsorganisatie voor werknemers met een chronische aandoening 1 De grootste prestatie in het leven is niet om nooit meer te vallen, maar om iedere keer weer op te staan.

Nadere informatie

Begeleid Werken HET ROER

Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke beperking van Het Roer. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding Het Roer Unit Het Roer biedt zorg en

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

COMPOOL. Het vooraf in kaart brengen van enkele specifieke poolcompetenties. Rapport 4

COMPOOL. Het vooraf in kaart brengen van enkele specifieke poolcompetenties. Rapport 4 LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy Kapucijnenvoer 39 bus 5310 3000 Leuven Tel. + 32 16 37 34 31 Fax. +32 16 33 69 22 www.kuleuven.be/lucas COMPOOL Het vooraf in kaart brengen van enkele specifieke

Nadere informatie

Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk. Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016

Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk. Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016 Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016 100% meer? Of 2x zoveel?!? Resultaten >20% minder tandplak

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Werken met een psychische aandoening: doodgewoon of gekkenwerk? 15 oktober 2015 Rozemarijn van Seventer Peter van Eekert

Werken met een psychische aandoening: doodgewoon of gekkenwerk? 15 oktober 2015 Rozemarijn van Seventer Peter van Eekert Werken met een psychische aandoening: doodgewoon of gekkenwerk? 15 oktober 2015 Rozemarijn van Seventer Peter van Eekert Even voorstellen.. Wat gaan we vanmiddag doen? Even zelf aan de slag! Ervaringsverhaal

Nadere informatie

1 Inleiding 9 1.1 Doel van deze uitgave 9 1.2 Uitgangspunten 9. 2 Het belang van werk voor mensen 11

1 Inleiding 9 1.1 Doel van deze uitgave 9 1.2 Uitgangspunten 9. 2 Het belang van werk voor mensen 11 Inhoud 1 Inleiding 9 1.1 Doel van deze uitgave 9 1.2 Uitgangspunten 9 2 Het belang van werk voor mensen 11 3 Het belang van werk voor de maatschappij 15 3.1 Vergrijzing en ontgroening 16 3.2 Werken met

Nadere informatie

Perspectief op Potenties

Perspectief op Potenties Perspectief op Potenties Jaap van der Stel Jaap van der Stel Lector GGz Hogeschool Leiden Brijder-Parnassia GGZ ingeest Een derde meer herstel? Vereist: brede visie op herstel, inclusief focus op functioneel

Nadere informatie

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid Jill Nelissen Doctoranda Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie, KU Leuven Doctoraatsproject over het thema Employability

Nadere informatie

Samenwerking UWV- GGZ NHN. Nia de Wit Susan van der Heide Connie van Breugel

Samenwerking UWV- GGZ NHN. Nia de Wit Susan van der Heide Connie van Breugel Samenwerking UWV- GGZ NHN Nia de Wit Susan van der Heide Connie van Breugel Wat betekent werk? Meer tevredenheid over eigen leven Structuur Sociale contacten Inkomen: zelfstandigheid en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Mentale begeleiding leidt naar ability to perform. Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014

Mentale begeleiding leidt naar ability to perform. Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014 Mentale begeleiding leidt naar ability to perform Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014 Kennismaking met het Zorgbedrijf ZORGBEDRIJF ANTWERPEN ONZE 4 SCHAKELS Verandering Verandering Van OCMW naar Zorgbedrijf

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches. Interview jobcoach

BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches. Interview jobcoach BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches Inleiding Interview jobcoach Ik ben Maarten Vanherle en ik zit in mijn laatste jaar Sociaal-Agogisch-Werk. Binnenkort hoop ik afgestudeerd te zijn

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

Supported employment STAP 2 JOBFINDING JOBANALYSE

Supported employment STAP 2 JOBFINDING JOBANALYSE Supported employment STAP 2 JOBFINDING JOBANALYSE Welkom Nota Schuine aanvullingen staan voor wat er plenair geformuleerd werd als knelpunten en kritieke succesfactoren en gelden dus als verslag Inhoud

Nadere informatie

Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit

Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit Business Case: HRM Meten, ROI en Credibiliteit 25 Oktober 2011 Meindert Giessen 1 1. De reis 2 2009 Practice leader HR & Organisational Effectiveness Bredere HR-vraagstukken, niet gefocust op 1 HR deeldomein

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Boabor ea. Welkom. op de. bijeenkomst leidraad jobcoaching. Nieuwegein, 15 februari 2012

Boabor ea. Welkom. op de. bijeenkomst leidraad jobcoaching. Nieuwegein, 15 februari 2012 Boabor ea Welkom op de bijeenkomst leidraad jobcoaching Nieuwegein, 15 februari 2012 Leidraad Jobcoaching 15 februari 2012 Boaborea Tjeerd Hulsman AKC en Frans Lanen UWV Aanvraag, toetsing en verantwoording

Nadere informatie