ALGEMENE INFO WAT IS KINDERMISHANDELING? VORMEN VAN KINDERMISHANDELING. Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INFO WAT IS KINDERMISHANDELING? VORMEN VAN KINDERMISHANDELING. Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing"

Transcriptie

1 ALGEMENE INFO WAT IS KINDERMISHANDELING? Een eenduidige definitie van kindermishandeling geven is geen eenvoudige opgave. Er bestaat een grote diversiteit aan omschrijvingen van het begrip kindermishandeling. Elke omschrijving benadert het probleem vanuit een bepaalde invalshoek en heeft implicaties naar aanpak en preventie. Het volgende beschrijft ons inziens best het fenomeen: Kindermishandeling en -verwaarlozing is elke vorm van actieve of passieve geweldpleging of verzuim dat kinderen en jongeren overkomt, niet door ongeval maar door daden of nalatigheden van ouders, verzorgers, andere personen, instellingen of de maatschappij, en waarbij afwijkingen bij het kind ontstaan of redelijkerwijze mag verwacht worden dat ze zullen ontstaan of waarbij hun optimale ontwikkeling in het gedrang komt. VORMEN VAN KINDERMISHANDELING Traditioneel worden verschillende vormen van mishandeling onderscheiden: Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing; Emotionele mishandeling en verwaarlozing; Seksueel misbruik; Munchhausen Syndroom by Proxy; Institutionele mishandeling en structurele mishandeling. Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing Het betreft hier elke vorm van niet-accidenteel trauma waarbij lichamelijk letsel wordt toegebracht door allerhande vormen van geweldpleging zoals slaan, schoppen, schudden, verbranden, vergiftigen, niet toekennen van de nodige zorgen, niet tegemoet komen aan noodzakelijke behoeften,... Emotionele mishandeling en verwaarlozing Deze vormen van mishandeling kunnen gedurende lange tijd onopgemerkt blijven. Emotionele mishandeling omvat het hele spectrum van negatieve houdingen ten aanzien van het kind: verbaal teisteren, voortdurend bekritiseren, vernederen, aanhoudend terroriseren, een totaal gebrek aan aandacht, afwijzing of zelfs ontkenning van het bestaan van het kind. In geval van emotionele verwaarlozing ontbeert het kind liefde, geborgenheid, affectie, opvoeding, veiligheid. "Failure to thrive" kan het gevolg zijn van verwaarlozing en is een gevaarlijke toestand waarbij de lichamelijke ontwikkeling zoals het gewicht en de lengtegroei lager zijn dan normaal voor de leeftijd van het kind. Seksueel misbruik Dit is een bijzondere vorm van lichamelijke én emotionele mishandeling waarbij een kind betrokken wordt in seksuele activiteiten die het niet volledig begrijpt, waarvoor het onbekwaam is instemming te geven en waarbij sprake is van een machtswanverhouding. Grenzen worden overtreden, gevoelens van onmacht en totale verwarring treden op. Seksueel misbruik kent gradaties, het gaat van begluren, strelen, tonen van pornografisch materiaal tot gerichte seksuele handelingen en kan passief of actief zijn.

2 Munchhausen Syndroom by proxy Minder frequent maar daarom niet minder erg is het "Munchhausen Syndroom By Proxy" (MSBP). In de praktijk gaat het dikwijls om mengvormen waarbij een bepaald type van mishandeling overheerst. Het is een bijzondere vorm van kindermishandeling waarbij door ouder/verzorger bij een kind een ziekte wordt gefingeerd of geïnduceerd. Hoe? Door het verwoorden van een onjuiste anamnese of het beschrijven van niet bestaande afwijkingen; Door het actief veroorzaken van reële afwijkingen; Door het vervalsen of verzwijgen van medische gegevens. Aanvullende criteria Onverklaarbaar chronisch of recidiverend ziektebeeld; Medische shopping; Ontkennen van enige betrokkenheid door de pleger. Institutionele mishandeling en structurele mishandeling Structurele, maatschappijgebonden vormen van mishandeling bestaan ook, zo zijn bijvoorbeeld verkeerstoestanden voor kinderen bedreigend en gevaarlijk. Met institutionele mishandeling wordt dat soort mishandeling bedoeld dat kinderen overkomt binnen de maatschappelijke instellingen waar zij verblijven (school, internaat, jeugdinstelling, ziekenhuis, ). Ook hier kan een kind slachtoffer zijn van verwaarlozing of geweld. Zo ook kunnen tussenkomsten, bedoeld om een kind te helpen, hem geweld aandoen, het veelvuldig plaatsen en verplaatsen van een kind is hier een voorbeeld van. ACHTERGRONDEN EN RISICOFACTOREN Kindermishandeling is multifactorieel bepaald en niet het gevolg van een enkele oorzaak : het gaat om de complexe relatie tussen 3 groepen factoren. "Ouder" factoren In de voorgeschiedenis van mishandelende gezinnen is vaak een rode draad vast te stellen waarbij een herhaling van een mishandelingpatroon in de verschillende generaties optreedt. Dit is de mishandelingcyclus. Niet zozeer het mishandelend gedrag, als wel het onvermogen tot goed en verantwoord ouderschap schijnt hierbij van de ene op de andere generatie te worden overgedragen. Zo kunnen ouders "oplossingen" kiezen in de opvoeding van hun kinderen die zijzelf ondervonden of observeerden vanwege hun eigen ouders of andere volwassenen. Ook tekort of afwezigheid van zorgen kan leiden tot onvermogen liefde te geven: een tekort aan stimulatie en affectie, het nooit geleerd hebben hoe echt te communiceren, hoe woorden te gebruiken in plaats van geweld, biedt weinig pedagogisch houvast. Opgelet, bij mishandelende ouders vinden we dikwijls (tot 90%) trieste jeugdervaringen maar het omgekeerde blijkt niet waar te zijn: vele mishandelde en verwaarloosde kinderen groeien op als liefhebbende ouders die de keuze maakten om het "anders" te doen. Hoewel er geen typisch profiel van mishandelende ouders is, bestaan toch een aantal karakteristieken die vaak het gevolg zijn van hun eigen voorgeschiedenis met hierbij centraal hun eigen negatieve jeugdherinneringen. Een gestoorde impulscontrole, een laag zelfbeeld, wantrouwen ten opzichte van de omgeving, een chronisch agressieve levenshouding, blijvende afhankelijkheid en egocentrisme worden zeer regelmatig

3 vastgesteld. Vaak leven deze gezinnen sociaal geïsoleerd en maken weinig of geen gebruik van ondersteunende contacten in hun omgeving. Zij zijn niet erg stressbestendig en reageren vlug vrij destructief. Conflicten en tegenslagen maar ook "vluchtgedrag" zoals bijvoorbeeld overconsumptie van alcohol kunnen hiervan oorzaak of gevolg zijn. Vaak koesteren deze ouders te hoge verwachtingen van hun kind en schatten ze de noden van hun kind verkeerd in. Zonder het te willen wordt het welzijn van hun kind aan hun eigen behoeften aangepast en zelfs opgeofferd. Zij zoeken bij hun kind de affectie die ze zelf moesten missen. Een kind kan daar niet aan voldoen en wordt op die manier ook een bron van frustratie en verdriet met alle gevolgen vandien. "Kind" factoren Ook bij het kind kunnen verschillende factoren het risico op mishandeling doen toenemen. Een ongewenste of slecht beleefde zwangerschap, moeilijkheden bij de geboorte van het kind, gezondheidsproblemen zoals ziekte of handicap van de pasgeborene, maar ook het feit dat bijvoorbeeld het geslacht van het kind niet overeenstemt met de wens van de ouders of dat het kind ongewenste gelijkenissen en eigenschappen worden toegekend, kunnen leiden tot heel wat negatieve gevoelens én risicovolle interacties. Vooral jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar zijn kwetsbaar, alleen al door hun totale afhankelijkheid. Hun ontwikkeling eist immers veel zorg en aandacht. Huilbabies, "lastige" kinderen in de koppigheidsfase of bijvoorbeeld kinderen die moeilijk leren op school, veroorzaken soms gevoelens van onmacht en frustratie en kunnen dan aanleiding geven tot geweld vanwege hun ouders die teleurgesteld zijn en zich geconfronteerd zien met hun eigen falen op verschillende niveaus. Ook stief-, pleeg- en adoptiekinderen lopen een verhoogd risico. Maatschappelijke factoren Deze factoren houden verband met de mogelijkheden van het gezin, met hun socioeconomische situatie maar ook met maatschappelijke onrechtvaardigheden. Hoewel kindermishandeling voorkomt in alle lagen van de bevolking, ongeacht huidskleur, cultuur, socio-economische status en religie, blijkt er toch een groter risico op mishandeling te bestaan in kansarme milieus, daar waar aan de basisbehoeften van elkeen minder wordt voldaan. Het is gemakkelijk om te begrijpen dat een te krappe huisvesting mogelijks een bijkomende bron van frustratie is die op kinderen kan afgereageerd worden. Als er geldtekort is, is er ook minder ontspanning en wordt het moeilijker om frustraties op een andere manier te ontladen. We leven nu eenmaal in een consumptiemaatschappij. Rekening houdend met hun eigen jeugdervaringen kunnen ouders bovendien moeilijk op hun familie terugvallen. Hun vertrouwen in de anderen is geschaad en doordat ze geen positieve relaties opbouwen, raken ze sociaal geïsoleerd. Spanningen worden groter en groter... kindermishandeling kan daar een uiting van zijn. GEVOLGEN VAN KINDERMISHANDELING De gevolgen van kindermishandeling zijn wisselend. Ze zijn afhankelijk van de aard en de graad van de mishandeling, van de context waarbinnen deze plaatsvindt en van de mogelijkheden en de motivatie van de omgeving van de kinderen om er iets aan te doen. In geval van lichamelijke mishandeling of -verwaarlozing zijn de gevolgen dikwijls onmiddellijk zichtbaar (kneuzingen, brandwonden, breuken, gebrek aan hygiëne,...). De minder zichtbare gevolgen (zoals bijvoorbeeld ontwikkelingsachterstand, verminderd gehoor, neurologische problemen, groeistoornissen,...) worden op langere termijn duidelijk.

4 Alle vormen van mishandeling leiden echter tot psychologische beschadiging van het kind. Deze gevolgen wegen het zwaarst omdat mishandeling rechtstreeks ingrijpt op de emotionele, cognitieve, motorische, sociale en taalontwikkeling van het kind. Even ernstig zijn de gevolgen van seksueel misbruik. Het geheim waardoor alles soms jarenlang voor de buitenwereld verborgen blijft, maakt alles nog erger. Symptomen van seksueel misbruik zijn vaak van psychologische aard zoals depressie, zelfmoordneigingen, agressiviteit, weglopen, slaapstoornissen, mutisme, automutilatie, voor de leeftijd abnormaal seksueel gedrag, psychosomatische klachten zoals buikpijn, anorexie, merkwaardige uro-genitale symptomen. Kindermishandeling is een traumatisch gebeuren. Let wel, na trauma is herstel mogelijk, maar het vraagt energie, inzet en introspectie van alle betrokkenen, niet in het minst van de hulpverlener.

5 ONS CENTRUM Algemene info Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel is één van de ankerpunten in Vlaanderen bij vermoeden van kindermishandeling. Het centrum staat in voor diagnostiek, advies, coördinatie en ondersteuning van hulpverlening en behandeling indien nodig. Het richt zich voornamelijk tot kinderen die slachtoffer zijn van geweld in hun eigen vertrouwde omgeving én tot hun gezin. Kinderen en jongeren kunnen er terecht: Wanneer ze thuis voortdurend ruzie hebben; Wanneer ze slachtoffer zijn van geweld vanwege diegenen die verondersteld worden voor hen te zorgen; Wanneer ze een vriend of vriendin willen helpen die dergelijke zaken meemaakt. Ouders kunnen er terecht: Wanneer alles misloopt met (één van) hun kinderen en dit aanleiding geeft tot één of andere vorm van geweld; Wanneer ze veel te dikwijls ruzie hebben met of omwille van hun kind; Wanneer ze zich totaal overbelast voelen, voornamelijk door hun kind; Wanneer ze denken dat alleen slaag nog kan helpen; Wanneer ze reeds geweld gebruikten en wensen dat het stopt; Wanneer ze als kind mishandeld werden en hun verleden inspeelt op het heden. Hulpverleners kunnen er terecht voor: Advies; Hulp; Concrete bijstand; Coördinatie van de hulpverlening. Het Vertrouwenscentrum Brussel richt zich tot kinderen, jongeren en hun ouders en tot hulpverleners. Een multidisciplinair team is beschikbaar tijdens de kantooruren (9u-17u), een wachtdienst is bereikbaar enkel voor urgente situaties, 24u/24u, 7 dagen op 7. De hulpverlening is gratis en blijft vrijwillig zolang dit mogelijk is en voldoende garanties biedt voor het welzijn van het kind. WERKINGSFILOSOFIE De Vlaamse overheid heeft als eerste optie bij melding van kindermishandeling die thuis gebeurt gekozen voor hulpverlening. Twee interventiemodellen blijven echter gangbaar: het juridische en het hulpverlenende (medisch-psychisch-sociaal). Beiden zijn complementair, doch continue hechte samenwerking is onmogelijk. In een juridisch antwoord reguleren wettelijke sancties het conflict tussen de dader van een overtreding en de maatschappij. Ze brengen aldus geen oplossing voor de meer complexe, onderliggende problemen van het gezinsdisfunctioneren noch voor het

6 slachtoffer. Bovendien worden de ouders die reeds getekend zijn door hun verleden nog meer blootgesteld aan nog meer sociale en familiale stigmatisering. In de hulpverlening, medisch-psychisch en sociaal wordt kindermishandeling en - verwaarlozing beschouwd als het resultaat van familiaal disfunctioneren. Het doel van de hulpverlening is de levensomstandigheden van het kind te verbeteren en dit door zowel het kind als zijn ouders en eventuele andere kinderen in dit gezin kansen aan te bieden om de relatie met elkaar te verbeteren. Kind- en gezinsgerichte behandeling van kindermishandeling betekent aanbieden van hulp in plaats van straf; opbrengen van respect voor alle betrokkenen; organiseren van solidaire hulp op verschillende niveaus en gebaseerd op actieve inzet van professionelen, vermijden dat competitie en wantrouwen de hulpverlening binnensluipen, helpen door te "geven"... Het Vertrouwenscentrum Brussel is één van de 6 Vlaamse multidisciplinaire, kind- en gezinsgeoriënteerde teams, gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, op een populatie van mensen die als ankerpunt dienen bij vermoeden van kindermishandeling of -verwaarlozing. Wie zijn wij? Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel werd opgericht in 1986 onder de naam Vertrouwensartscentrum "Kind in Nood" Brussel. Sinds 1988 wordt het centrum officieel gesubsidieerd door Kind en Gezin samen met nog 6 andere centra in Vlaanderen. Organiserend bestuur vzw Vertrouwenscentrum Kindermishandeling "Kind in Nood" Brussel. Voorzitter: Prof. Dr. L. Tielemans. Laarbeeklaan Brussel Ons team Annik Lampo, kinder- en jeugdpsychiater, vertrouwensarts Johan Marchand, pediater Johan Galle, coördinator, maatschappelijk assistent Chantal Halsberghe, maatschappelijk assistente Erik Van Dooren, orthopedagoog Francine Dal, kinderpsychologe Frank Henau, logopedist Johan Deneyer, medisch secretaris

7 Hoe kunt u ons bereiken? Sociale zetel AZ-VUB Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Laarbeeklaan Brussel Tel.: 00/32/(0)2/ Fax: 00/32/(0)2/ Het centrum bevindt zich: In het AZKinderen (ingang nr. 3) en is bereikbaar 24u/24u, 7 dagen op 7, van 9u-17u tijdens de kantooruren en enkel voor zeer dringende gevallen door een telefonische permanentie via de spoedgevallendienst kindergeneeskunde van het AZ-VUB op hetzelfde telefoonnummer. Openbaar vervoer: Trein De lijnen Brussel-Noord/Denderleeuw/Aalst/Gent en Brussel-Noord/Dendermonde hebben een halte in het station van Jette. Alle andere aansluitingen tot aan het Brussel-Noord, vandaar bus 14 tot het AZ-VUB. Bus Lijn 13: metrostation Simonis/AZ-VUB Lijn 14: Brussel-Noord/metrostation Simonis of Belgica/AZ-VUB Lijn 83: Beekkant/AZ-VUB/Heizel Lijn 53: Neder-over-Heembeek/E. Bockstaelplein/Station Jette/AZ-VUB Lijn BW: Brussel-Noord/AZ-VUB/Wemmel Lijn 221: Zaventem/Vilvoorde/AZ-VUB Metro Simonis en vandaar bus 14 of 13 tot het AZ-VUB Met eigen vervoer Afrit 9 buitenring Brussel, wegwijzers AZ-VUB volgen

Definitie 5/10/2015. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. VK Brussel

Definitie 5/10/2015. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. VK Brussel Goedele Keymolen Kindermishandeling: hoe gaan we ermee om? 28 september 2015 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel VK Brussel Sainctelettesquare 17 1000 Brussel Tel: 02/477.60.60 Fax: 02/477.87.50

Nadere informatie

(een vermoeden van) kindermishandeling, wat nu?!

(een vermoeden van) kindermishandeling, wat nu?! (een vermoeden van) kindermishandeling, wat nu?! Evi Verdoodt Vlaams ExpertiseCentrum Kindermishandeling Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel Een baby wordt geboren Wat heeft deze baby nodig om

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

HELP!! Het zal toch geen mishandeling zijn!? Dr J Marchand UZ Brussel Kinderarts

HELP!! Het zal toch geen mishandeling zijn!? Dr J Marchand UZ Brussel Kinderarts HELP!! Het zal toch geen mishandeling zijn!? Dr J Marchand UZ Brussel Kinderarts Kindermishandeling : (hoe) bestaat dat? Cijfers 2010 VVVS februari 2013 Meldingen uit gezondheidszorg: 16% VVVS februari

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Psychogeriatrie of gerontopsychiatrie.

Psychogeriatrie of gerontopsychiatrie. Psychogeriatrie of gerontopsychiatrie. Psychogeriatrie : geneeskunde cognitieve beperkingen Gerontopsychiatrie psychiatrische ziekenhuizen - curatief Bedenkingen Binnen gerontopsychiatrie goede balans

Nadere informatie

Vraag 4 Vul in het antwoordformulier in het schema in om welke vorm van mishandeling het gaat:

Vraag 4 Vul in het antwoordformulier in het schema in om welke vorm van mishandeling het gaat: Feedbackvragen Casus Janna Vraag 1 Lees de tekst Definitie van kindermishandeling en bekijk de Kennismaking en de scènes 1, 2 en 3. Beantwoord daarna de vraag. Welke van de volgende facetten of kenmerken

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Bijlage 1: toelichting op de vijf vragen in het afwegingskader

Bijlage 1: toelichting op de vijf vragen in het afwegingskader Bijlage 1: toelichting op de vijf vragen in het afwegingskader Afweging 1: vermoeden Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of

Nadere informatie

Werkstuk Maatschappijleer Kindermishandeling

Werkstuk Maatschappijleer Kindermishandeling Werkstuk Maatschappijleer Kindermishandeling Werkstuk door een scholier 2272 woorden 25 november 2007 6,5 50 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding. Wij hebben voor het onderwerp kindermishandeling

Nadere informatie

SIS. Het Shaken Infant Syndrome. Dr. Johan Marchand. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel en Academisch Kinderziekenhuis Jette

SIS. Het Shaken Infant Syndrome. Dr. Johan Marchand. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel en Academisch Kinderziekenhuis Jette SIS Het Shaken Infant Syndrome Dr. Johan Marchand Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel en Academisch Kinderziekenhuis Jette Wetenschappelijk dossier 1 A. Inleiding B. Epidemiologische gegevens

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van geweld 1 op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar),

Nadere informatie

Mishandeling en seksueel. Geweld is niet oké. Het kan stoppen.

Mishandeling en seksueel. Geweld is niet oké. Het kan stoppen. Mishandeling en seksueel misbruik Geweld is niet oké. Het kan stoppen. Alles over mishandeling en seksueel misbruik Hulplijn 1712 www.1712.be tel. 1712 Voor geweld, misbruik en kindermishandeling. Elke

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling 2. Gevolgen van kindermishandeling voor kind en omgeving De emotionele, lichamelijke en intellectuele ontwikkeling van een kind berust op genetische mogelijkheden

Nadere informatie

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren Mishandeling en seksueel geweld Laat het niet zomaar gebeuren Alles over mishandeling en seksueel geweld Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling tel. 1712 elke werkdag van 9 tot 17 uur Dit nummer

Nadere informatie

6,5. Werkstuk door een scholier 2286 woorden 27 september keer beoordeeld. Nederlands. Voorkom kindermishandeling.

6,5. Werkstuk door een scholier 2286 woorden 27 september keer beoordeeld. Nederlands. Voorkom kindermishandeling. Werkstuk door een scholier 2286 woorden 27 september 2003 6,5 117 keer beoordeeld Vak Nederlands Voorkom kindermishandeling. Weet je wel wat kindermishandeling is? En hoe vaak het wel niet voor komt? En

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen?

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? In deze folder vind je een antwoord, en lees je ook bij wie je terecht kan als je over mishandeling of verwaarlozing

Nadere informatie

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling:

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling: NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013 De verschilllende vormen van kindermishandeling: 1) Lichamelijke mishandeling: het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen,

Nadere informatie

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling Families onder druk Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen Drs. Ibrahim Yerden Probleemstelling Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel slachtoffers als plegers om met huiselijk

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling april 2016 Inhoud Kindermishandeling...... 2 Definitie... 2 Vormen van kindermishandeling.... 2 Herkenning..... 2 Risicofactoren... 2 Aanwijzingen bij het

Nadere informatie

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding TRIAGE-INSTRUMENT VEILIG THUIS 0.6 - WERKDOCUMENT (voor de instructie zie de handleiding van het triage-instrument) 1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding Beschrijf de zorg die

Nadere informatie

Werkstuk Verzorging Kindermishandeling

Werkstuk Verzorging Kindermishandeling Werkstuk Verzorging Kindermishandeling Werkstuk door een scholier 2457 woorden 9 april 2007 6,5 170 keer beoordeeld Vak Verzorging Inleiding Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik het erg interessant vind

Nadere informatie

Ouderen. Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling. Stichting

Ouderen. Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling. Stichting Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling Stichting Definitie ouderenmishandeling Al het handelen of nalaten van handelen jegens (geheel of gedeeltelijk) afhankelijke ouderen, door diegene(n)

Nadere informatie

DE 20 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER KINDERMISHANDELING

DE 20 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER KINDERMISHANDELING DE 20 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER KINDERMISHANDELING 1. Wat is nu precies kindermishandeling? Onder kindermishandeling wordt verstaan: Elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie

Nadere informatie

Signalen bij partnergeweld

Signalen bij partnergeweld Datum: 31/10/2013 Auteur: Kris De Groof Versie: Def Herkomst: Methodisch kader Aan de Slag Doel: Bestemming: Handelingskader 1712 Signalen bij partnergeweld 1. Algemene signalen van partnergeweld 1.1.

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Ouderenmis(be)handeling. Zwijgen biedt geen uitkomst

Ouderenmis(be)handeling. Zwijgen biedt geen uitkomst Ouderenmis(be)handeling Zwijgen biedt geen uitkomst Wat is ouderenmis(be)handeling? Definitie Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van

Nadere informatie

Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel

Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kristof Desair Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Kindermishandeling Waarom doen we iets aan kindermishandeling? Wanneer moeten

Nadere informatie

Ter vermindering van (de gevolgen van) Kindermishandeling en huiselijk geweld

Ter vermindering van (de gevolgen van) Kindermishandeling en huiselijk geweld Ter vermindering van (de gevolgen van) Kindermishandeling en huiselijk geweld Paul Baeten Cees Hoefnagels Jeugd in Onderzoek Jeugd in Onderzoek Den Bosch 14 maart 2016 Elke vorm van voor een minderjarige

Nadere informatie

Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling

Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling 23-06-2016 Topzorg voor ouderen Mw. M.E. van Houten, klinisch geriater Introductie Het begrip ouderenmishandeling is breed en kent vele

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Algemeen Sinds 1 juli 2013 zijn de zorgprofessionals van het Radboudumc verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens

Nadere informatie

Jonge mensen, volwassen zorgen omgang met adolescenten die te maken hebben met geweld

Jonge mensen, volwassen zorgen omgang met adolescenten die te maken hebben met geweld Jonge mensen, volwassen zorgen omgang met adolescenten die te maken hebben met geweld Karin van Rosmalen Nooijens Aiotho (arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker) 19 12 2013 Inhoud Géén definities

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Maartje Willems Verpleegkundig consulent geriatrie

Ouderenmishandeling. Maartje Willems Verpleegkundig consulent geriatrie Ouderenmishandeling Maartje Willems Verpleegkundig consulent geriatrie Programma Ontwikkelingen en cijfers Definitie Oorzaken Risicofactoren Vormen van ouderenmishandeling Meldcode Geheimhouding Handelingsverlegenheid

Nadere informatie

Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding

Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding Voorwoord Erger je je ook wel eens blauw als je net je kind bent gaan halen bij je ex-partner? Voel je je ook machteloos als hij of zij beslissingen

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - Afwegingskader. Bron: PO-raad

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - Afwegingskader. Bron: PO-raad Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - Afwegingskader Bron: PO-raad Inhoud 1. De Meldcode... 3 2. Vooraf... 3 3. Afwegingskader: onderdeel van de meldcode... 3 4. Privacy... 4 Uitwerking van

Nadere informatie

Sterk Huis. Ieder mens verdient een veilig en zelfstandig leven

Sterk Huis. Ieder mens verdient een veilig en zelfstandig leven Sterk Huis Ieder mens verdient een veilig en zelfstandig leven Dit is Sterk Huis januari 2019 Bij Sterk Huis helpen we mensen in een lastige thuissituatie, door een moeilijke periode of in een bedreigende

Nadere informatie

AANPAK VAN KINDERMISHANDELING (SYNTHESE)

AANPAK VAN KINDERMISHANDELING (SYNTHESE) AANPAK VAN KINDERMISHANDELING (SYNTHESE) Volledige tekst: hier (website FOD Volksgezondheid) DEFINITIE "Onder kindermishandeling verstaat men alle vormen van lichamelijke of affectieve bejegening, seksuele

Nadere informatie

Het perspectief van het kind binnen ketensamenwerking

Het perspectief van het kind binnen ketensamenwerking Het perspectief van het kind binnen ketensamenwerking Studiedag 29 september 2014 Samen werken tegen kindermishandeling. Het Protocol van Moed en de grenzen van het beroepsgeheim Organisator: Steunpunt

Nadere informatie

Dierenmishandeling in gezinnen

Dierenmishandeling in gezinnen Dierenmishandeling in gezinnen Prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers, Leerstoel Antrozoologie, Faculteit Psychologie Stichting Cirkel van Geweld, Werkgroep Dierenpleegzorg marie-jose.enders@ou.nl Link - letter

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Wacht maar tot ik groot ben!

Wacht maar tot ik groot ben! www.geerttaghon.be Wacht maar tot ik groot ben! Omgaan met agressie bij kleine kinderen Geert Taghon 2013 Ontwikkeling kleine kind De wereld leren kennen en zich hieraan aanpassen (adaptatie) Processen

Nadere informatie

Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ

Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ Doel Richtlijn voor handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Partnergeweld is een strafbaar feit!!!

Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Tal van vrouwen leven dag in dag uit met pijn en angst in hun relatie Beledigingen, scheldpartijen, vernederingen je wordt belachelijk gemaakt en gekleineerd Je mag

Nadere informatie

Kindermishandeling en ouderproblematiek hoe bespreek je dat? Mireille Hartjes trainer/ coach en acteur Carien Miedema kinderarts

Kindermishandeling en ouderproblematiek hoe bespreek je dat? Mireille Hartjes trainer/ coach en acteur Carien Miedema kinderarts Kindermishandeling en ouderproblematiek hoe bespreek je dat? Mireille Hartjes trainer/ coach en acteur Carien Miedema kinderarts Vormen van kindermishandeling Een gangbare onderverdeling in vormen van

Nadere informatie

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s)

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s) A. Ouderfactoren: gegeven het feit dat de interventies van de gezinscoach en de nazorgwerker gericht zijn op gedragsverandering van de gezinsleden, is het zinvol om de factoren te herkennen die (mede)

Nadere informatie

Registratie van kinderletsel in het ziekenhuis

Registratie van kinderletsel in het ziekenhuis Algemeen i Registratie van kinderletsel in het ziekenhuis Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Alle kinderen die worden opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis of de Spoedeisende Hulp bezoeken,

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

DE TIPI Onderzoek naar de leefsituatie en huidige kwaliteit van leven van ouders en kinderen die het Tipi-programma hebben doorlopen

DE TIPI Onderzoek naar de leefsituatie en huidige kwaliteit van leven van ouders en kinderen die het Tipi-programma hebben doorlopen DE TIPI Onderzoek naar de leefsituatie en huidige kwaliteit van leven van ouders en kinderen die het Tipi-programma hebben doorlopen Jachna Beck Evelien Van Rompaye Promotor: Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen

Nadere informatie

Ouderenmis(be)handeling. Je ziet het pas als je het gelooft.

Ouderenmis(be)handeling. Je ziet het pas als je het gelooft. Ouderenmis(be)handeling Je ziet het pas als je het gelooft. Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie INHOUD 1. Wat is ouderenmis(be)handeling? 2. Verschillende vormen en signalen 2. Risicofactoren 3.

Nadere informatie

Factsheet Risicofactoren voor kindermishandeling

Factsheet Risicofactoren voor kindermishandeling Factsheet Risicofactoren voor kindermishandeling Risicofactoren voor kindermishandeling Een meta-analytisch onderzoek naar risicofactoren voor seksuele mishandeling, fysieke mishandeling en verwaarlozing

Nadere informatie

Doorbreek het taboe Els Messelis Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen -HuBrussel 18 december Els Messelis

Doorbreek het taboe Els Messelis Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen -HuBrussel 18 december Els Messelis Doorbreek het taboe Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen -HuBrussel 18 december 2012 Breaking the Taboo II Daphne project (Europese Commissie) Belgische partner: in samenwerking met

Nadere informatie

Kindermishandeling; Wel of geen diagnose? Drs. A van Dijke Drs. M. Reijns

Kindermishandeling; Wel of geen diagnose? Drs. A van Dijke Drs. M. Reijns Kindermishandeling; Wel of geen diagnose? Drs. A van Dijke Drs. M. Reijns Impact afhankelijk van aantal factoren: Eigenschappen van trauma zelf Eigenschappen van het kind Eigenschappen van omgeving Eigenschappen

Nadere informatie

Verkennen van de vele kanten van een mens met een psychiatrische aandoening. Birgit Bongaerts

Verkennen van de vele kanten van een mens met een psychiatrische aandoening. Birgit Bongaerts Verkennen van de vele kanten van een mens met een psychiatrische aandoening Birgit Bongaerts 15/6/2012 Congres Vlaams ondersteuningscentrum oudermis(be)handeling 2012, 10 Jaar Vlaams meldpunt Bijzondere

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling Richtlijn JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling 5. Determinanten van seksuele gezondheid-aanbevelingen Om kinderen en jongeren te kunnen ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling is het van belang om de

Nadere informatie

OMGAAN MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

OMGAAN MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 1 Beoordeeld: 30 september 2013 Inhoudstafel Goedgekeurd: 4 oktober 2013 Geldig vanaf: 4 november 2013 1. Definitie van grensoverschrijdend gedrag 2. Visie over grensoverschrijdend gedrag 2.1. Visie van

Nadere informatie

Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation

Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation WHY aanpak kindermishandeling Veilig opgroeien Herstel WHY van het schadefonds maatschappelijke uiting solidariteit erkenning van het onrecht en leed geschade

Nadere informatie

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld Hieronder vindt u de praatplaten die u zelf kunt afdrukken. Druk het document recto-verso af (afdrukken vanaf pagina 2 - omdraaien langs korte zijde)

Nadere informatie

Aardbevingen en psychische klachten

Aardbevingen en psychische klachten Aardbevingen en psychische klachten (Karin Folkers, Klinisch Psycholoog) Jantien Mast, Verpleegkundig Specialist Peter Pijper en Coosje Klootwijk, verpleegkundigen Bouke Koopmans, psychiater Loppersum,

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WERKEN MET OUDERS

INHOUDSOPGAVE 1. WERKEN MET OUDERS 7 INHOUDSOPGAVE 1. WERKEN MET OUDERS 1.1 Opvoedingsstijlen van ouders 1.2 Verschillende gezinsvormen 1.3 Ouders als partners in de verzorging en opvoeding van het kind 1.3.1 Ouders die de doelen van het

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Signalenlijst 0 4 jaar. Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Signalenlijst 0 4 jaar. Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen : Signalenlijst 0 4 jaar Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van

Nadere informatie

Ouderenmishandeling Workshop 15 oktober 2015

Ouderenmishandeling Workshop 15 oktober 2015 Ouderenmishandeling Workshop 15 oktober 2015 Marieke Zelissen GZ-psycholoog MetGGZ Esther Stoffers Programmaleider Huis voor de Zorg Programma vanmiddag Informatie over ouderenmishandeling Wat verstaan

Nadere informatie

Kindspoor Fier Fryslân

Kindspoor Fier Fryslân Kindspoor Fier Fryslân Het kind centraal stellen Denken vanuit het perspectief van het kind Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheids- relaties 1 Wij

Nadere informatie

De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma s. Nr. 2018/11, Den Haag, 22 mei Samenvatting

De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma s. Nr. 2018/11, Den Haag, 22 mei Samenvatting De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma s Nr. 2018/11, Den Haag, 22 mei 2018 De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma s pagina 2 van 6 Bij kinderen met traumatische ervaringen (ernstige negatieve jeugdervaringen),

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDER MISHANDELING BEELDENBOX BEELDEND JEUGDHULP VERLENEN

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDER MISHANDELING BEELDENBOX BEELDEND JEUGDHULP VERLENEN MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDER MISHANDELING BEELDENBOX BEELDEND JEUGDHULP VERLENEN Inleiding Iedere aangemelde cliënt wordt binnen de verwijsindex ingebracht. Dit is een wettelijk opgelegde verplichting,

Nadere informatie

Kindermishandeling. voor minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. voor minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, Kindermishandeling Is elke vorm van: voor minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19. Voorwoord 13. Pictogrammen 14. Doelstellingen 15

INHOUDSTAFEL I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19. Voorwoord 13. Pictogrammen 14. Doelstellingen 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 13 Pictogrammen 14 Doelstellingen 15 I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19 A Wat is ontwikkeling? 21 1 Definitie en kenmerken 21 1.1 Definitie 21 1.2 Algemene kenmerken van ontwikkeling

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Even voorstellen Marijke Lammers, MOVISIE Adviseur, trainer en auteur bejegeningsvraagstukken en preventie & aanpak seksueel en huiselijk geweld. Veel

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Welkom Pedagogische verwaarlozing anno 2013 Bron: Haren de Krant d.d. 22 april 2010 1 2 Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Vraagstelling n.a.v. twitterbericht d.d. 12-06-2013 van Chris Klomp

Nadere informatie

Op zoek naar herstel

Op zoek naar herstel Op zoek naar herstel Herstel en herstelondersteunende zorg voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en hun begeleiders Door Jos Dröes Stichting Rehabilitatie 92 Het probleem (?) mijn cliënten zijn

Nadere informatie

WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een

WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een basisvoorwaarde om prettig met elkaar om te kunnen gaan, te kunnen zwemmen, zwemles te

Nadere informatie

Bijlage 9 Intakeverslag Integrale Vroeghulp

Bijlage 9 Intakeverslag Integrale Vroeghulp Bijlage 9 Intakeverslag Integrale Vroeghulp Verslag Integrale Vroeghulp Naam jeugdige: Geboortedatum: BSN nummer: Naam ouders/opvoeders: Adres: Telefoonnummer: Email: Naam trajectbegeleider: Cliëntnummer

Nadere informatie

Signaleringswaaier kindermishandeling. Beweging Limburg tegen Kindermishandeling

Signaleringswaaier kindermishandeling. Beweging Limburg tegen Kindermishandeling Signaleringswaaier kindermishandeling. Beweging Limburg tegen Kindermishandeling LET OP EN STOP Er is maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen Niet de aandacht en zorg krijgen die je nodig

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Ouderenmishandeling. Maatschappelijke dienstverlening AMSTERDAM-NOORD

Welzijn Ouderen. Ouderenmishandeling. Maatschappelijke dienstverlening AMSTERDAM-NOORD Welzijn Ouderen Ouderenmishandeling Maatschappelijke dienstverlening AMSTERDAM-NOORD Welzijn Ouderen Ouderenmishandeling Ouderenmishandeling, wat is dat? Onder mishandeling van een oudere persoon (iemand

Nadere informatie

Een verborgen epidemie

Een verborgen epidemie Een verborgen epidemie The three types of ACEs include: Omschrijving kindermishandeling Elke vorm van voor het kind of de jongere tot 18 jaar schadelijk lichamelijk, seksueel of psychisch contact Door

Nadere informatie

Instrument Risicotaxatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Instrument Risicotaxatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag Instrument Risicotaxatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag Naam jeugdige: Geboortedatum: Sekse jeugdige: Man Vrouw Datum van invullen: Ingevuld door: Over dit instrument Dit instrument is een hulpmiddel

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Rode draad voor kindveiligheid in Amsterdam

Rode draad voor kindveiligheid in Amsterdam Rode draad voor kindveiligheid in Amsterdam Vijfhoek & Ronde Tafel, versie 31 juli 2017 1 Introductie De Vijfhoek Kindveiligheid (Ouder- en Kind Teams, Samen DOEN, Veilig Thuis, de William Schrikker groep,

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER.

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. 1 Relatieproblemen? Geweld in je gezin? Erover praten is de eerste stap. In heel wat relaties en gezinnen zijn er problemen. In 1 op de 7 relaties is

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Bij huiselijk geweld tussen (ex) partners worden KINDEREN vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan

Nadere informatie

Als gevolg van emotionele mishandeling komt het zelfvertrouwen van kinderen zwaar onder druk te staan. Het kind voelt zich onzeker en weinig waard.

Als gevolg van emotionele mishandeling komt het zelfvertrouwen van kinderen zwaar onder druk te staan. Het kind voelt zich onzeker en weinig waard. Bij kindermishandeling denken we vaak aan slaan en blauwe plekken. Terwijl de meeste mishandelde kinderen door hun ouders of verzorgers verwaarloosd worden. Edith Geurts, inhoudsdeskundige bij Augeo academy,

Nadere informatie

Je eigen gevoelens. Schaamte

Je eigen gevoelens. Schaamte Je eigen gevoelens Voor ouders, partners, broers, zussen en kinderen van mensen met een ernstig drugsprobleem is het heel belangrijk om inzicht te krijgen in de problemen van het verslaafde familielid,

Nadere informatie

HERSENBESCHADIGING. Hippocrates (ca v.chr)

HERSENBESCHADIGING. Hippocrates (ca v.chr) AANGEBOREN EN NIET-AANGEBOREN HERSENBESCHADIGING HET DIENT ALGEMEEN BEKEND TE ZIJN DAT DE BRON VAN ONS PLEZIER, ONZEVREUGDE, GELACH EN VERMAAK, ALS VAN ONZE SMART, PIJN, ANGST EN TRANEN, GEEN ANDERE IS

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Inhoud. plaatsbepaling en verklaringsmodel... 9. met een verstandelijke beperking... 27. Literatuur... 8. verstandelijke beperking...

Inhoud. plaatsbepaling en verklaringsmodel... 9. met een verstandelijke beperking... 27. Literatuur... 8. verstandelijke beperking... XIII Inhoud 1 Het handboek SOS Snelle Opvang bij Seksueel misbruik..................... 1 1.1 Doelgroep van het handboek SOS..................................................... 2 1.2 Het belang van het

Nadere informatie

Psycho sociale gevolgen bij kinderen met CP. Susanne Sluijter Orthopedagoog Mytylschool De Trappenberg Mytylschool Behandelteam Merem Huizen

Psycho sociale gevolgen bij kinderen met CP. Susanne Sluijter Orthopedagoog Mytylschool De Trappenberg Mytylschool Behandelteam Merem Huizen Psycho sociale gevolgen bij kinderen met CP Susanne Sluijter Orthopedagoog Mytylschool De Trappenberg Mytylschool Behandelteam Merem Huizen Ontwikkelingsfasen bij kinderen. 3 Basisbehoeften van kinderen.

Nadere informatie

Disclosure. (Potentiële) belangenverstrengeling. Geen. Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven. n.v.t.

Disclosure. (Potentiële) belangenverstrengeling. Geen. Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven. n.v.t. Disclosure (Potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

29-2-2016 FLASH. Wat bij kindermishandeling?

29-2-2016 FLASH. Wat bij kindermishandeling? FLASH Wat bij kindermishandeling? Stappenplan zorgwekkende opvoedingssituaties/ Kindermishandeling 2014 1 de De leidraad beschrijft het PROCES van signaleren tot beslissen in moeilijke en vaak complexe

Nadere informatie

Met vallen en opstaan

Met vallen en opstaan Dichter bij huis. Een toekomstgerichte aanpak van intergenerationele overdracht van geweld. Symposium huiselijk geweld voorkomen Rotterdam, 4 februari 2010 Sietske Dijkstra, www.sietske-dijkstra.nl Bureau

Nadere informatie

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? Werkt de aanpak van kindermishandeling en? Eerste resultaten van een grootschalig onderzoek: hoe vaak komen kindermishandeling en voor? En hoe ernstig is het geweld? INLEIDING EERSTE FACTSHEET Werkt de

Nadere informatie

Kan men ook psychisch ziek worden in andere culturen?

Kan men ook psychisch ziek worden in andere culturen? Kan men ook psychisch ziek worden in andere culturen? Inhoud Probleemstelling Cultuur een eng of een ruim begrip? (Psychisch) ziek zijn. Culturele invloeden op psychisch ziek zijn. Invloeden op het verpleegkundig

Nadere informatie