ADVIESNOTA GEMEENTE SOEST [5 1 MRT 200. Afdeling: WGI/622653

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIESNOTA GEMEENTE SOEST [5 1 MRT 200. Afdeling: WGI/622653"

Transcriptie

1 ADVIESNOTA GEMEENTE SOEST [5 1 MRT 2 Steller advies: F.R. Roskamp Afdeling: WGI/ Datum: Par^-dir Z2 Onderwerp: Herinrichting gedeelte van De Eng om^kiten door de Dalweg, spoorlijn Baarn-Utrecht, Molenstraat en de A. Cuyplaan. Voorstel tot besluit: 1. Vaststellen concept ontwerp herinrichting gedeelte van De Eng 2. Aanvragen van een aanvullend krediet van 15. t.b.v. groen in de voorjaarsnota Aanvragen van een aanvullend krediet van 21. t.b.v. spelen in de voorjaarsnota Aanvragen van een aanvullend krediet van 12. t.b.v. verkeer in de voorjaarsnota Aanwenden van een ongebruikt krediet van 1. uit 28 "busverbinding Boerenstreek" t.b.v. de aanleg van de extra parkeerplaatsen 6. Aanvragen van een aanvullend krediet van 5. t.b.v. het aanpassen van de toegang van het Desmond Tutu centrum en het realiseren van extra parkeerplaatsen voor de flats aan de Van Goyenlaan Advies secretaris:,d/^wk^ n Beslissing c o* > VW ahïia Openbaar Bijzondere aspecten Ja, Nee B&W verg.d.d. ft 7 APK zuuy B W w W Portefeuillehouder Overleg met portefeuillehouder A.F.M. Krijger/ P.J.H. Lemmen Overleg met andere p&b( AZ ^. ^ ^ ^ ^ ^ atd. Ter inzage voor _.,,.,. Ruimte beleidsveld Akkoord Bespreken * / ' i ^ Bijlage(n) Concept ontwerp herinrichting tekening Communicatieplan

2 Volledig voorstel behorend bij: WGI/ Voorstel tot besluit 1. Vaststellen concept ontwerp herinrichting gedeelte van De Eng 2. Aanvragen van een aanvullend krediet van 15. t.b.v. groen in de voorjaarsnota Aanvragen van een aanvullend krediet van 21. t.b.v. spelen in de voorjaarsnota Aanvragen van een aanvullend krediet van 12. t.b.v. verkeer in de voorjaarsnota Aanwenden van een ongebruikt krediet van 1. uit 28 "busverbinding Boerenstreek" t.b.v. de aanleg van de extra parkeerplaatsen 6. Aanvragen van een aanvullend krediet van 5. t.b.v. het aanpassen van de toegang van het Desmond Tutu centrum en het realiseren van extra parkeerplaatsen voor de flats aan de Van Goyenlaan Algemeen In het verleden heeft de Raad het College gevraagd iets te doen aan de problemen in het gedeelte van de Eng rondom de flats aan het Saenredamplantsoen en het Van de Veldeplantsoen. Er is daar een tekort aan parkeerplaatsen, hetgeen tot overlast leidt. De riolering verstopt regelmatig doordat deze te klein is en er groeien boomwortels in. Door een herinrichting van dit gedeelte van de Eng en daarbij rioolwerkzaamheden uit te voeren kunnen de parkeer- en rioolproblemen voor een groot deel opgelost worden. De herinrichting wordt gecombineerd met andere werkzaamheden: groen en speelplaatsen worden aangepast conform het groenbeheerplan en het speelruimteplan, de verharding en de daken van de flats worden afgekoppeld en ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst. Door op deze manier integraal alle werkzaamheden tegelijk uit te voeren kunnen de werkzaamheden voordeliger aanbesteed worden. Als de herinrichting voltooid is zal het leefklimaat in het gebied enorm verbeterd zijn en kan overlast beter bestreden worden. Riolering De kleine riolen onder de parkeervakken en onder de toegangswegen vanaf de doorgaande straten naar de flats worden vervangen door een grotere diameter. Bij de aanleg zijn kleine diameters gebruikt, de leidraad riolering adviseert om deze kleine riolen te vergroten. Het bestaande riool waarmee de flats zijn aangesloten op het hoofdriool wordt vergroot, waardoor een knelpunt in de riolering wordt opgelost. In het verleden heeft de te kleine riolering voor veel verstoppingen gezorgd. Er wordt veel vet in het riool geloosd en vooral de kleine riolen zijn hier gevoelig voor en slibben snel dicht. De grote riolen in de doorgaande straten worden niet vervangen maar gerenoveerd met behulp van een kous (relinen), zoals ook toegepast in bijvoorbeeld de Middelwijkstraat. De grote riolen liggen min of meer onder de bomen. Er zijn daardoor op veel plaatsen problemen met boomwortels in het riool. De boomwortels vormen proppen in het riool en zorgen voor verstoppingen. Voor het relinen worden de wortels verwijderd. Afkoppelen De verharding van de parkeerterreinen en de verharding van de toegangswegen vanaf de doorgaande straten naar de flats wordt afgekoppeld. Ook de daken van de flats worden afgekoppeld. Het regenwater dat op deze oppervlaktes valt wordt niet meer via het riool naar de zuivering afgevoerd. Het hoogteverschil in de parkeerterreinen van en in de toegangswegen naar een groot aantal flats maakt het mogelijk om regenwater, over een grotere afstand dan normaal, bovengronds via de verharding af te voeren naar een kleiner aantal straatkolken. Het voordeel hiervan is dat er minder leidingen en kolken aangelegd hoeven te worden. Bewoners zullen er aan moeten wennen dat er meer water op straat te zien is. Het regenwater wordt afgevoerd naar een combinatie van bovengrondse wadi's en ondergrondse infiltratiekratten. Vervolgens zakt het regenwater de bodem in. In de grote groenvakken worden de wadi's (ondiepe glooiingen in het terrein) aangelegd. Onderde parkeerterreinen worden de infiltratiekratten aangebracht. Het voordeel van de wadi's is dat de aanleg goedkoper is. Bewoners zullen er wel aan moeten wennen dat het regenwater langer zichtbaar blijft omdat het, afhankelijk van de hoeveelheid regen, 1 tot 2 dagen nodig heeft om in de bodem te zakken. Verkeer In dit gedeelte van de Eng is sprake van een parkeerprobleem. Er is een tekort aan parkeerplaatsen, waardoor bewoners hun auto nu veelvuldig buiten de parkeervakken parkeren. Dit heeft veel overlast tot gevolg. Een concept ontwerp is gemaakt voor de herinrichting van dit gedeelte van de Eng. De nieuwe inrichting levert circa 2 extra parkeerplaatsen op, die het parkeerprobleem gedeeltelijk op zullen lossen.

3 Volledig voorstel behorend bij: WGI/ De parkeemorm (aantal parkeerplaatsen per woning) gaat van 1.17 naar 1.53 en ligt iets boven het streven naar een parkeemorm van 1.5. Het realiseren van nog meer parkeerplaatsen is niet gewenst vanwege de aantasting van het groen. In de Van Goyenlaan is op dit moment de doorgaande weg afgesloten en wordt het verkeer over het parkeerterrein van de flat geleid. Deze omleiding is in 1991 aangelegd om doorgaand verkeer te ontmoedigen. In het nieuwe ontwerp komt deze omleiding te vervallen en wordt de rijbaan doorgetrokken. Er worden op de kruispunten snelheidsremmende maatregelen aangebracht om ongewenst verkeer tegen te gaan. De parkeerplaats achter het Desmond Tutucentrum aan de Molenstraat is te klein. Een analyse is gemaakt op basis van de diverse gebruikers van het centrum. Hieruit komt naar voren dat het centrum over 25 parkeerplaatsen zou moeten beschikken. In het concept ontwerp zijn deze gerealiseerd. De toegangsweg naar het parkeerterrein vlak langs de flat aan de Van Goyenlaan zorgt ervoor dat het aantal parkeerplaatsen bij deze flat niet uitgebreid kan worden. In het concept ontwerp is daarom gekozen om de toegang naar het parkeerterrein te verleggen van de Molenstraat naar de Van Goyenlaan. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt in de wijken van de gemeente Soest achtereenvolgens een toegankelijkheidsscan uitgevoerd. De wijk De Eng is in de zomer van 28 geïnventariseerd. Zoveel mogelijk punten uit de toegankelijkheidsscan zullen tijdens de herinrichting meegenomen worden. Groen De consequentie van het realiseren van extra parkeerplaatsen is dat stukken groen worden vervangen door verharding. Gezien de totale hoeveelheid groen in dit gedeelte van de wijk is dat acceptabel. De aanleg van de extra parkeerplaatsen op plekken waar het nu groen Is kan worden gerealiseerd middels een vrijstellingsprocedure ex art. 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bij het maken van de nieuwe inrichting is het groenbeheerplan leidend geweest. In het ontwerp is er rekening mee gehouden dat de entree naar de flats niet teveel "verblikt". Bomen die voor overlast zorgen worden gekapt. Beplanting die versleten is, wordt deels vervangen door gazon en deels door nieuwe beplanting. Bij de nieuwe parkeerplaatsen komt geleidend groen. Waardevolle bomen zijn ingepast. Spe/en De consequentie van het realiseren van extra parkeerplaatsen is dat 4 bestaande speelplaatsen en het basketbalveld op de huidige locatie niet gehandhaafd kunnen worden. Bij het maken van de nieuwe inrichting is het speelruimteplan leidend geweest. De 4 speelplaatsen en het basketbalveld worden verplaatst. Met name de valdempende ondergrond van deze speelplaatsen is kostbaar. Een deel van de speeltoestellen kan worden hergebruikt. De rolschaatsbaan en de speelplaats aan de Albert Cuyplaan komen te vervallen. Hier wonen te weinig kinderen om deze nog te kunnen verantwoorden. In het overige gebied wonen een aanzienlijk aantal kinderen. Om te voldoen aan de gestelde norm in het speelruimteplan is een tweetal extra speelplaatsen en een trapveld benodigd. De groenstrook langs de spoorlijn wordt voor de aanleg van een wadi volledig heringericht en dit geeft de mogelijkheid om dit trapveld aan te leggen. De twee speelplaatsen komen aan het Van de Veldeplantsoen en op het gazon tussen Molenstraat en het Saenredamplantsoen. Openbare verlichting De consequentie van het realiseren van extra parkeerplaatsen en de aanpassing van wegen is dat er een nieuw verlichtingplan gemaakt moet worden. De werkzaamheden die hieruit volgen worden ook in dit werk uitgevoerd. Mogelijke bezuiningen Op uw verzoek is gekeken naar mogelijke besparingen. In overleg met de projectgroep is het herinrichtingsplan op de volgende punten aangepast om minder extra krediet nodig te hebben: -de slinger in de Van Goyenlaan wordt niet rechtgetrokken, hierdoor zijn ook de twee nieuwe drempels niet nodig; -in de Molenstraat worden 2 in plaats van 3 drempels aangelegd; -er worden geen extra speelplaatsen aangelegd achter het Saenredamplantsoen en bij het Van de Veldeplantsoen; -het basketbalveld aan het Saenredamplantsoen komt te vervallen; -het bosplantsoen evenwijdig aan de spoorlijn wordt niet vervangen.

4 Volledig voorstel behorend bij: WGI/ Beoogd resultaat 1. Voorkomen van verstoppingen van het riool 2. Afkoppelen van het verhard oppervlak en tegengaan van verdroging 3. Verminderen parkeerproblematiek 4. Verbeteren van de toegankelijkheid 5. Kwaliteitsverbetering van het bomenbestand en beplantingen 6. Kwaliteitsverbetering speelvoorzieningen 7. Bovengrondse afvalcontainers vervangen door ondergrondse afvalcontainers Argumenten 1. Voorkomen van verstoppingen van het riool. Het grote aantal verstoppingen zorgt voor overlast voor de bewoners en brengt hoge kosten voor het ontstoppen met zich mee. Voorkomen moet worden dat boomwortels voor blokkades in de hoofdriolen zorgen. 2. Afkoppelen van het verhard oppervlak. Om de rioolwaterzuivering te ontlasten wordt zoveel mogelijk "schoon" regenwater afgekoppeld en niet meer afgevoerd naar de zuivering. Nu wordt al het relatief schone regenwater gemengd met vuil water en op de zuivering verwerkt. Het infiltreren van regenwater gaat de verdroging tegen. De bodemgesteldheid van de ondergrond maakt het infiltreren mogelijk. 3. Verminderen parkeerproblematiek. Er is sprake van parkeeroverlast door een tekort aan parkeerplaatsen en er wordt niet voldaan aan de parkeemorm. De parkeeroverlast is ontstaan doordat in het verleden niet met parkeernormen is gewerkt en het autobezit sinds de bouw van de flats is toegenomen. 4. Verbeteren van de toegankelijkheid Verbeterpunten voor de toegankelijkheid kunnen bij de herinrichting meegenomen worden. 5. Kwaliteitsverbetering van het bomenbestand en beplantingen Kwaliteitsverbetering van het bomenbestand wordt bereikt door bomen die, in het verleden, op verkeerde plaatsen geplant zijn en voor overlast zorgen te kappen. Kwaliteitsverbetering van beplantingen wordt bereikt door verouderde en versleten beplanting, zoals langs de Rubenslaan en Albert Cuyplaan en bij de buurtvoorziening aan de Van Goyenlaan, te renoveren 6. Kwaliteitsverbetering speeltoestellen Na uitvoering van dit plan, voldoet het gehele plangebied aan het speelruimtebeleidsplan. Twee speelplekken worden opgeheven, het basketbalveld en vier speelplekken worden verplaatst vanwege aanleg parkeerplaatsen, twee trapvelden blijven onveranderd, een trapveld wordt aangelegd bij de WADI langs het spoor en twee nieuwe speelplaatsen worden aangelegd op het gazon tussen Saenredamplantsoen en Molenstraat en op het Van de Veldeplantsoen. Binnen het plangebied is behoefte aan een kunstgrastrapveld In de raming is opgenomen dat éen van de drie trapvelden gerealiseerd wordt van kunstgras. 7. Bovengrondse afvalcontainers vervangen door ondergrondse afvalcontainers Omdat dit gedeelte van de Eng heringericht wordt worden meteen alle ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Kanttekeningen/risicobeheersing Bewoners moeten wennen aan het feit dat regenwater van de parkeerterreinen en van de daken van de flats bovengronds wordt afgevoerd. Nu is over het algemeen om de 2 meter een straatkolk aanwezig en verdwijnt het regenwater snel uit het zicht. In de nieuwe situatie zal water over een grote afstand zichtbaar zijn (maximaal circa 6 meter). Over deze grotere afstand zal zich ook meer water bovengronds verzamelen, voordat het uit het zicht verdwijnt. Bewoners moeten wennen aan het feit dat regenwater bovengronds verzameld wordt in wadi's en van daaruit in de bodem zakt. Het element water zal goed ingepast worden in het groen waardoor het een hoge belevingswaarde zal krijgen. De wadi's in het groen mogen het beheer niet moeilijker maken. De vormgeving van de wadi's moet zodanig zijn dat de wadi als gazon gemaaid kan worden. De realisatie van de extra parkeerplaatsen in het groen heeft tot gevolg dat er vrijstelling op het bestemmingsplan verleend moet worden. Gezien het moment van aanvraag, voor 1 juli 28, valt deze

5 Volledig voorstel behorend bij: WGI/ vrijstelling nog onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening en hoeft geen postzegelbestemmingsplan opgesteld te worden. De realisatie van de extra parkeerplaatsen heeft tot gevolg dat 4 speelplaatsen en een basketbalveld verplaatst moeten worden. Deze verplaatsing brengt flinke kosten met zich mee. De kleine riolen, die vervangen worden, zijn 42 jaar oud en nog niet afgeschreven. Het in een vroeger stadium vervangen van deze kleine riolen brengt extra kosten met zich mee. Het niet rechttrekken van de slinger in de Van Goyenlaan gaat tegen het advies van de afdeling P&B in. Vanuit stedebouwkundig en verkeerskundig oogpunt is het aan te bevelen de Van Goyenlaan recht te trekken en te voorzien van 2 drempels. Nu wordt het verkeer wel geremd door de slinger, maar het doorgaande verkeer rijdt via de parkeerplaats van de middelste flat. Na herinrichting voldoet het plangebied niet aan de norm voor speelplaatsen zoals die is vastgesteld In het Speelruimteplan (24). Om te voldoen aan de norm Is het nodig het basketbalveld te handhaven en twee speelplaatsen meer aan te leggen. Aanpak/uitvoering Na het vaststellen van het concept ontwerp kan naar buiten toe getreden worden met het ontwerp. Aan bewoners en belanghebbenden zal het concept ontwerp gepresenteerd worden en zal gevraagd worden om reacties. Vervolgens zullen de reacties geëvalueerd worden en zal afgewogen worden welke reacties in het definitieve ontwerp verwerkt zullen worden. Het concept ontwerp zal ook gebruikt worden om vrijstelling op het bestemmingsplan aan te vragen. Voor het kappen van bomen dient nog een kapvergunning aangevraagd te worden. Hiervoor wordt ook het concept ontwerp gebruikt. Hierdoor lopen de reactietermijn op het concept ontwerp, de inspraak termijn op de vrijstelling op het bestemmingsplan en de bezwaartermijn op de kapvergunning gelijk. De voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering van het werk wordt uitbesteed aan een ingenieursbureau. Planning Concept ontwerp vaststellen Reactietermijn, Inspraaktermijn en bezwaartermijn Definitief ontwerp vaststellen Bestek en tekeningen maken Aanbesteding Uitvoering maart 29 mei-juni 29 juni 29 augustus-december 29 jaunari 21 februari-december 21 Communicatie Bewoners zullen middels een brief op de hoogte gesteld worden van het concept ontwerp. Vervolgens zal een inloopmiddag/avond georganiseerd worden voor de bewoners. Het concept ontwerp zal daarna 6 weken ter inzage liggen, binnen welke termijn de bewoners reacties kunnen geven. Daarnaast zal in de Soester Courant en op de website aandacht aan de plannen besteed worden. Ook zal er een persbericht opgesteld worden. Als het definitieve ontwerp vastgesteld is zullen de bewoners wederom per brief op de hoogte gesteld worden. Begin 27 zijn door de "Lijst Kurt Soest" vragen gesteld over de herinrichtingsplannen van de Eng, daarom wordt deze nota ook ter informatie toegestuurd aan de Raad. Zie ook het bijgevoegde communicatieplan. Evaluatie en verantwoording n.v.t. Kosten, baten, dekking Totale kosten (exclusief BTW). Onderdeel riool/afkoppelen/wadi Krediet beschikbaar Benodigd bedrag Origineel Benodigd bedrag Aanpassing plan Krediet nog nodig

6 Volledig voorstel behorend bij: WGI/ communicatie voorbereiding verkeer parkeerplaatsen wegen trottoirs drempels 5 st bestemmingsplan openbare verlichting toegankelijkheid groen uitvoering speelplaatsen aanbrengen ondergrondse containers desmond tutucentrum TOTAAL (3 st) Voor (rioleringswerkzaamheden) is al een krediet beschikbaar uit de voorziening riolering. Voor 5. (ondergrondse containers) is al een krediet beschikbaar uit de algemene middelen. Voor 27. (verkeer) is een krediet van 5. beschikbaar en wordt een niet gebruikt krediet van 1. uit 28 aangewend en wordt een aanvullend krediet aangevraagd van 12. ten laste van de reserve onderhoud wegen. Voor 315. (groen en speelplaatsen) wordt een aanvullend krediet aangevraagd ten laste van de algemene middelen. Voor 5. (desmond tutucentrum) wordt een aanvullend krediet gevraagd ten laste van de algemene middelen. Referendabel ia/nee nee

7 herinrichting openbare ruimte Abert Cuyplaon, Molenstraat, spoorlijn, Dalweg

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen Collegevoorstel Inleiding Voor het project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen zijn twee aanleidingen: - Het project is vooral ingegeven door de overlast van hemelwater ( water op straat situatie ), die

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 Raadsstuk Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 1. Inleiding Dit project omvat de Albert Schweitzerlaan, de ML Kinglaan (tussen de Hugo de Grootstraat en de Albert

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 103814 M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Aan de raad, 1. Beslispunten Verlenen van een uitvoeringskrediet

Nadere informatie

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen 1310524 Afdeling: Onderwerp Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen Samenvatting In maart 2013 is met Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering

Nadere informatie

Antwoorden op de gestelde vragen aan de straattafels (per categorie) op bewonersavond

Antwoorden op de gestelde vragen aan de straattafels (per categorie) op bewonersavond Antwoorden op de gestelde vragen aan de straattafels (per categorie) op bewonersavond 11-10-2016. Algemeen 1. De straat gaat nu open, is het mogelijk dat er dan gelijk glasvezel wordt aangelegd? Er staat

Nadere informatie

Toelichting bij kaart

Toelichting bij kaart Definitief Ontwerp Fietsstraat Cremerstraat Juni 2016 Toelichting bij kaart Voorgeschiedenis November 2013 neemt de gemeenteraad een amendement aan waarmee 1 miljoen euro wordt vrijgemaakt om de beginnen

Nadere informatie

Opknappen wijk Vogelweide. vragen en antwoorden

Opknappen wijk Vogelweide. vragen en antwoorden Opknappen wijk Vogelweide vragen en antwoorden Vogelweide is toe aan groot onderhoud, denk daarbij aan zaken als het vervangen van de riolering en het ophogen van de straat. Het uitvoeren van groot onderhoud

Nadere informatie

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht.

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. Bijlage 3: Ingekomen zienswijze en gemeentelijke reactie Ingekomen zienswijzen: Gemeentelijke

Nadere informatie

Definitief Ontwerp Herinrichting Westereng Deelplan 4

Definitief Ontwerp Herinrichting Westereng Deelplan 4 Bijlage 4 Herinrichting Westereng DO deelplan 4 Case: 13.00863 Definitief Ontwerp Herinrichting Westereng Deelplan 4 Beslisdocument 29 oktober 2013 1 1. Projectresultaat Het project Rioolvervanging en

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

Input en antwoorden n.a.v. het Reactieformulier Ontwerp Project Kolksloot Projectleider: Wim Wilms CONTACT: kolksloot@over-gemeenten.

Input en antwoorden n.a.v. het Reactieformulier Ontwerp Project Kolksloot Projectleider: Wim Wilms CONTACT: kolksloot@over-gemeenten. Vraag 1: Continue wateroverlast in de kruipruimte bij regen, graag onderzoeken waardoor dit gebeurd. De vermoedelijk oorzaak is dat de grond onder de woning, net als de overige grond, in de loop van de

Nadere informatie

Beantwoording vragen over het groenplan en het herinrichtingsplan Lindelaan.

Beantwoording vragen over het groenplan en het herinrichtingsplan Lindelaan. Beantwoording vragen over het groenplan en het herinrichtingsplan Lindelaan. De beantwoording 1 van de deze vragen is tot stand gekomen in samenspraak tussen de Gemeente, Viverion, BCG, Stichting Vrienden

Nadere informatie

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Startbijeenkomst Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Programma 19:30 19:35 20:00 20:10 21:00 21:15 Opening en welkom Bert Koning (projectleider) Aanleiding tot het project Projectopzet

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp buitenruimte Sophiaweg. 17 mei 2013

Voorlopig ontwerp buitenruimte Sophiaweg. 17 mei 2013 Voorlopig ontwerp buitenruimte Sophiaweg 17 mei 2013 2 Inleiding Dit boekwerk omschrijft in grote lijnen de ambitie en plannen voor de inrichting van de openbare ruimte in het plan nieuwbouw Sophiaflat.

Nadere informatie

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09 Afbeelding 2.1. Locatie bedrijventerrein Nijverheidsweg 2.2. Uitgangspunten BRP De wijziging op de uitgangspunten zoals toegepast in het BRP betreft het percentage afgekoppeld oppervlak wegverharding.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over afkoppelen

Veelgestelde vragen over afkoppelen 1 Veelgestelde vragen over afkoppelen Inhoudsopgave 1. Wat is afkoppelen?... 2 2. Waarom afkoppelen?... 2 3. Afkoppelen, hoe werkt dat?... 3 4. Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?... 3 5. Welk beleid

Nadere informatie

Infobijeenkomst deelgebied 2, d.d. 19 september 2017, uur, t Klaverblad.

Infobijeenkomst deelgebied 2, d.d. 19 september 2017, uur, t Klaverblad. Aan: Projectteam Mauritsweg/Heistraat te Einighausen Van: Maarten Beks Datum: 20-09-2017 Betreft: Verslag infobijeenkomst deelgebied 1 Infobijeenkomst deelgebied 2, d.d. 19 september 2017, 20.00-21.00

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving)

Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving) Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving) De gemeente Zaanstad start dit najaar met de werkzaamheden van het resterende deel van Zuiderham in de omgeving van de Neptunuslaan. Het riool en het

Nadere informatie

Herinrichting De Horsten Welkom bewoners

Herinrichting De Horsten Welkom bewoners Herinrichting De Horsten Welkom bewoners 29 maart 2016 Even voorstellen Cees van Walsem projectleider gemeente Wesley Ploeg regisseur openbare ruimte gemeente Marika Kerstens regisseur groen gemeente Patrick

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving. Hier komt tekst Taagdreef Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving. Hier komt tekst Taagdreef Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving Hier komt tekst Taagdreef Hier komt ook tekst Huidige Nu situatie Onderverdeling structuur van de wijk Taagdreef e.o Molenwiek: De straten Rhônedreef,

Nadere informatie

DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK. Kosten en baten van inrichting. Wiebe Bakker november 2015

DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK. Kosten en baten van inrichting. Wiebe Bakker november 2015 DE KLIMAATBESTENDIGE STAD: INRICHTING IN DE PRAKTIJK Kosten en baten van inrichting Wiebe Bakker november 2015 Waar is nog behoefte aan? Keuze bij inrichting openbare ruimte + riolering: traditioneel of

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen

Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen Inventarisatie bereikbaarheidsplan, sessie 1 Maandag 10 juni 2013, Sloperbedrijf Van Putten Angela de Vries Rob de Haas Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Water in de hoofdrol. Lukwelpark, Oosterhout

Water in de hoofdrol. Lukwelpark, Oosterhout Water in de hoofdrol Lukwelpark, Oosterhout Vaakgestelde vragen Waarom waterberging? Waarom in het Lukwelpark? Krijgen we meer last van muggen? Wordt er vies water geloosd? Waar blijft de afgegraven grond?

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer gemeente Ede november 2007 Regenwater afkoppelen? zo doet u dat! De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer van uw dak af te koppelen. Of u bent dit

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie?

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie? Wat is het doel van de reconstructie? - verbeteren leefomgeving bewoners - kwaliteit van het wegdek verbeteren - optimaliseren inrichting van de weg Zijn er nog andere zaken die nu tegelijkertijd aangepakt

Nadere informatie

Herinrichting openbare ruimte Molenwijk 2.0

Herinrichting openbare ruimte Molenwijk 2.0 Herinrichting openbare ruimte Molenwijk 2.0 Programma Introductie/stand van zaken Wethouder Jacco Knape Concept-Visie Openbare Ruimte Désirée de Jonge Afkoppelen en drainage Pjotr Zegers Planning Maarten

Nadere informatie

Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel

Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel Reacties, opmerkingen en vragen. Gemeentelijke reactie. Aanpassingen van het plan. Vastgesteld door het college van B&W op 25 maart 2014. Reacties, opmerkingen

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0083 Rv. nr..: 10.0083 B&W-besluit d.d.: 31-8-2010 B&W-besluit nr.: 10.0840 Naam programma +onderdeel: WOP Noord GEO, aanleg Hallenweg Onderwerp: Kredietaanvraag eerste fase Hallenweg

Nadere informatie

Ontwikkeling terrein de Hogt

Ontwikkeling terrein de Hogt Tuindorpstraat 61 Gebouw C01 7555 CS Hengelo Ov. T 074 250 09 96 F 074 250 55 16 algemeen@incite-projects.nl www.incite-projects.nl IBAN: NL62 RABO 0111 3675 49 BTW nr.: NL815104868B01 KVK nr.: 08140475

Nadere informatie

Verslag 2 e informatieavond

Verslag 2 e informatieavond Verslag 2 e informatieavond Projectnaam RP1217 Herinrichting Lekkerbeetjenlaan Opdrachtgever gemeente Vught Projectnummer T1133HA1 Contactpersoon de heer G. Franssen Documentnummer T1133HA1_140403 BV04

Nadere informatie

Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d.

Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d. Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d. 5 april 2017 Aanwezig: Namens de gemeente Roosendaal: De heer A. Buijsen (team Ingenieursbureau,

Nadere informatie

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding 2014-123741 Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf Inleiding Onlangs verscheen in het Raadsinformatiesysteem (RIS) de Besluitenlijst B&W van 15 april 2014, waarin staat te lezen dat er een

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD

VOORSTEL AAN DE RAAD VOORSTEL AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. 22 september 2011 Raadsvoorstel nr.: 08-08-11 Afdeling: Contactpersoon: Beleid en Beheer Dhr. M. Moelands Datum Voorstel: 18 juli 2011 Informerend/meningsvormend/Besluitvormend

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Afkoppelen Beringe. Auteur: Jo Claassen

Afkoppelen Beringe. Auteur: Jo Claassen Afkoppelen Beringe Auteur: Jo Claassen 05-04-2017 Opening Jo Claassen Projectleider (gemeente) Theo Jansen Toezichthouder (gemeente) Hub Diederen Adviseur (Kragten) Marco Roemen werkvoorbereider (Kragten)

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP Franssen, Dirk OG S1 RAD: RAD130313 2013-03-13T00:00:00+01:00 BW: BW130129 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 13 maart 2013 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht Notitie Datum: 14 mei 2009 Ref.: RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht 1. Algemeen In opdracht van de Gemeente Utrecht wordt in de onderhavige

Nadere informatie

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Programma informa+eavond 1. Welkom en uitleg van het proces na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst door Ariën Schaap

Nadere informatie

Heesterbuurt. presentatie DN Urbland

Heesterbuurt. presentatie DN Urbland Heesterbuurt presentatie DN Urbland 19 februari 2013 Voorlopig Ontwerp Heesterbuurt doel van de avond/ programma presentatie voorlopig ontwerp in hoofdlijnen DN Urbland vragen over onduidelijkheden/ hoofdlijnen

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater.

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater. 2015 Gemeente Amersfoort Vergoeding afkoppelen Motivatie om af te koppelen Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt.

Nadere informatie

1. INLEIDING Inspraakprocedure Leeswijzer INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN Reacties en antwoorden per inspreker 3 3.

1. INLEIDING Inspraakprocedure Leeswijzer INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN Reacties en antwoorden per inspreker 3 3. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 1.1 Inspraakprocedure 2 1.2 Leeswijzer 2 2. INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN 3 2.1 Reacties en antwoorden per inspreker 3 3. CONCLUSIE 4 Inspraakrapportage herinrichting Van

Nadere informatie

ONS VLOEIBARE GOUD. regenwater

ONS VLOEIBARE GOUD. regenwater ONS VLOEIBARE GOUD regenwater Regenwater Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor schade aan

Nadere informatie

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : ~Oll..- 5'63'2... Status : Openbaar I Ter besluitvorming Datum : 8 maart 2012 Afdeling : Openbare Werken \,:rraa~e"j Raad: :Ja medewer ~st)er:

Nadere informatie

CONCEPT FOLDER. Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan

CONCEPT FOLDER. Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan CONCEPT FOLDER Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan Westerhavenstr. Munnekeholm Aanpak Brugstraat en Munnekeholm Dit plan gaat over de herinrichting van de Brugstraat en Munnekeholm.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Aanleg (mini)rotonde Leunseweg-Paterslaan-Julianasingel-Patersstraat Datum Kenmerk B en W datum 7 januari 2015 13 januari 2015 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr.

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE Start ontheffingsprocedure ex artikel 3.22 Wro t.b.v. het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning op het perceel gelegen

Nadere informatie

Maatregelen platanen Seghwaert, deelgebied 2: Vogeldreef- Velddreef (deel1) Zaaknummer Documentnummer DOC Versie

Maatregelen platanen Seghwaert, deelgebied 2: Vogeldreef- Velddreef (deel1) Zaaknummer Documentnummer DOC Versie B&W-voorstel Onderwerp Maatregelen platanen Seghwaert, deelgebied 2: Vogeldreef- Velddreef (deel1) Zaaknummer -2015-000775 Documentnummer DOC-2015-005724 Versie Auteur Gemeentesecretaris mw. ing. A.H.

Nadere informatie

Renovatie Noord-West. 5 juli /7/2016 Gemeente Heiloo 1

Renovatie Noord-West. 5 juli /7/2016 Gemeente Heiloo 1 Renovatie Noord-West 5 juli 2016 7/7/2016 Gemeente Heiloo 1 Introductie Welkom Bewoners van Trompenburg V. Vladerackenlaan Bayershofweg Arklaan Driestal Vierkant Laan van Muijs Gastvrouwen/heren vanavond

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Reconstructie Dirk Boutslaan. Lucas Gasselstraat Breitnerstraat. Informatieavond maandag 29 mei 2017

Reconstructie Dirk Boutslaan. Lucas Gasselstraat Breitnerstraat. Informatieavond maandag 29 mei 2017 Reconstructie Dirk Boutslaan Lucas Gasselstraat Breitnerstraat Informatieavond maandag 29 mei 2017 Inhoud 1. Programma infoavond 2. Aanleiding 3. Uitgangspunten 4. Voorlopig Ontwerp 5. Referentiebeelden

Nadere informatie

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Gemeente Sliedrecht Rioolvervanging Schilderswijk Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Inleiding Op 8 en 15 oktober jl. zijn in het kader van de rioolvervanging in de Schilderswijk door de gemeente

Nadere informatie

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015 Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015 Programma van vanavond Terugblik vorige bijeenkomst Plussen en minnen Uitgangspunten voor het ontwerp Presenteren voorlopig ontwerp

Nadere informatie

2. Mogelijkheden Op onderstaande afbeelding zijn een aantal mogelijke locaties weergegeven.

2. Mogelijkheden Op onderstaande afbeelding zijn een aantal mogelijke locaties weergegeven. Parkeren Stertil BV op het bedrijventerrein te Kootstertille. 1. Aanleiding Het bedrijf Stertil BV te Kootstertille, gevestigd aan Westkern 3 te Kootstertille, heeft aangegeven dat er te weinig ruimte

Nadere informatie

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Ruimtelijk Beheer 14 oktober 2013 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Planning 2013-2018... 4 3.1 Wegen... 4 3.2 Openbare verlichting... 4 3.3 Groen... 4

Nadere informatie

Fatale termijn besluit Voorvisie portefeuillehouder Den Ouden Projectleider. Ter informatie naar raad

Fatale termijn besluit Voorvisie portefeuillehouder Den Ouden Projectleider. Ter informatie naar raad Gemeente Zoeterwoude Aan het college *Z000CC73A6C* Afdeling Ruimtelijke Beheer Datum ingekomen Opsteller E. van Drimmelen Datum 24-11-2011 Registratienr. Z11-00605-61 Par. Afdelingshoofd/directie Van Houten

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Herinrichting Kapellerlaan

Herinrichting Kapellerlaan Herinrichting Kapellerlaan 23 augustus 2017 Projectteam: Godfried Fraters Ruud Janssen gooffraters@roermond.nl ruudjanssen@roermond.nl 0475 359 217 0475 359 814 Programma Startavond herinrichting Kapellerlaan

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Voorgesteld besluit 1. Afwijzen van aansprakelijkheid en het bijbehorend verzoek tot schadeloosstelling; 2. Niet in te stemmen met het verzoek

Nadere informatie

NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM

NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM Vastgesteld door de gemeenteraad Woudrichem: 17 mei 2011 Uitvoering: VIA H. (Hessel) de Jong L.M. (Leanne) van

Nadere informatie

Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras

Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras Reacties, opmerkingen en vragen. Gemeentelijke reactie. Aanpassingen van het plan. Vastgesteld door college van B&W van de gemeente Langedijk d.d. 4 maart 2014. Reacties,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B66 Onderwerp: Uitvoeringskrediet Hamersveld Berg en Dal Datum B&W-vergadering: 26 november 2013 Datum raadsvergadering: 19 december 2013 Datum carrousel: 19 december 2013

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

DSI regenwater infiltratie.

DSI regenwater infiltratie. DSI regenwater infiltratie. De adequate oplossing van een actueel probleem. Klimaatverandering. Het klimaat verandert. Met als gevolg een toename van de duur en frequentie van wateroverlast, verkeersonveiligheid

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Uitwerkingsplan Veerstraat

ZIENSWIJZENNOTA. Uitwerkingsplan Veerstraat ZIENSWIJZENNOTA Uitwerkingsplan Veerstraat Gemeente Hilversum, Dienst Stad Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Team Bestemmingsplannen & Monumenten December 2010 Pagina 2 van 17 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook. Bewonersavond 2 juli 2014

Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook. Bewonersavond 2 juli 2014 Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook Bewonersavond 2 juli 2014 Programma 19.30 Opening en doel van de avond 19.35 Resultaten internetpeiling 19.50 Toelichting op het ontwerp op hoofdlijnen

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Leerdam, Oud Schaik 2a

Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leerdam, Oud Schaik 2a Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Leerdam, Oud Schaik 2a Geanonimiseerde versie Gemeente Leerdam Afdeling Beleid September 2017 Versie 1 Inleiding 1 Het college van burgemeester

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven Voor subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak 2007-2012 WRO en Subsidieverordening Afkoppelen hemelwater Stein 2010 In:...2010

Nadere informatie

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan Bijlage 3 Toelichting per onderzochte locatie Basisscenario [zie bijlage 2 voor een overzichtstekening] Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o.

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Gemeente Leiderdorp Datum: 05 maart 2010 Projectnummer: 80277 ID: NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inspraakreacties 4 3 Overleg

Nadere informatie

Belevingsscan Kloosterwei

Belevingsscan Kloosterwei Belevingsscan Kloosterwei Opmerkingen en wensen Verwerking Type activiteit Wijze van verwerking in SO Ontwerpwerkzaamheden Oranjewoud en gebruik/ parkeerplaatsen in voortuinen aanvraag op persoonlijke

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie