werken aan zuiver water

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werken aan zuiver water"

Transcriptie

1 werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011

2

3 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar Jaarrekeig 1

4 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011

5 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 gecosolideerde jaarrekeig Belagrijkste evoluties tijdes het boekjaar 4 Uitbouw va de zuiverigsifrastructuur voor het Vlaamse Gewest 7 Beheer va de zuiverigsifrastructuur voor het Vlaamse Gewest 10 Dieste buite de overeekomst met het Vlaamse Gewest 13 Oderzoek e productotwikkelig 14 Belagrijkste risicofactore 15 Belagrijkste evoluties a het boekjaar 16 Commetaar bij de gecosolideerde balas 17 Commetaar bij de gecosolideerde wist- e verliesrekeig e het overzicht va gerealiseerde e iet-gerealiseerde resultate 18 3

6 4 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Getrouw aa os strategisch pla, is Aquafi verder gegaa met de uitbreidig e uitdiepig va oze keractiviteite volges het gekoze model va customer itimacy. Het volume aa studies e aabestede projecte voor het Vlaamse Gewest e de gemeetelijke klate same, lag bijzoder hoog i Operatioeel scoorde we zeer goed, met ee kwaliteit va het gezuiverde water die beter was da ooit tevore. Met die resultate kode we oze reputatie als keiscetrum i de hele afvalwatercyclus verder versterke i bie- e buitelad. Belagrijkste evoluties tijdes het boekjaar VAN AANBOD- NAAR VRAAGGERICHT BEDRIJF Duidelijke egagemete aar stakeholders Wat Aquafi uiek maakt, is oze volledige keis va de afval watercyclus. We spele op Europees iveau mee aa de top bie elk aspect va waterzuiverig: va gebiedskeis, techische e techologische keis tot operatioele ervarig, asset maagemet e fiaciële expertise. Daardoor kue we oze klate ee totaalpakket aa dieste aabiede, bie ee bedrijfsmodel va customer itimacy. Voor oze klate beteket dat maatwerk bie ee trasparat budget e ee duidelijke timig. We streve echter iet allee aar tevrede klate die terugkere. Voor al oze stakeholders moet cotact met Aquafi ee aageame ervarig zij. Hoe groter de autoomie va teams e idividuele medewerkers, hoe duidelijker het voor iederee moet zij waar het bedrijf voor staat e welke richtig het uit wil. Aquafi had al ee duidelijke missie, ee uitgeschreve visie e expliciete bedrijfswaarde. Deze waarde hebbe we het voorbije jaar verder vertaald i cocrete egagemete aar al oze stakeholders. Het gaat iet om wette, maar om ee kader dat duidelijk maakt hoe elke medewerker i cotacte met klate e adere stakeholders volges de bedrijfs - filosofie moet hadele, zoder dat telkes te moete afchecke met de hiërarchische lij. Daardoor komt er meer ruimte vrij voor eige iitiatief. Opstart procesgerichte teams Om te werke op maat va de klat, moest Aquafi trasformere va ee aabod- aar ee vraaggericht bedrijf. I 2011 zij we verder gegaa met de implemetatie va procesgericht werke doorhee de hele orgaisatie. I dat kader werd ook de volledige ICT-architectuur herteked. I 2012 vide al de eerste migraties plaats. Vraaggericht gaa werke, houdt echter veel meer i da het katele va de structuur va het bedrijf. Om succesvol te zij, moet het lered vermoge va de orgaisatie worde aagescherpt e moet de autoomie va de medewerkers worde vergroot. Bie het bedrijf make we werk va multidiscipliaire teams die gezamelijk veratwoordelijk zij voor ee volledig proces e stappe we meer e meer af va gespecialiseerde afdelige. De grootste stap op dit gebied was de istallatie va de busiess uits eid vorig jaar, die de iteractie moete bevordere tusse de kerprocesse Visievormig op het etwerk e Verselde uitvoerig e het stured proces Accoutmaagemet. CONTINU VERBETEREN Cotiu Verbetere zie we zozeer als oodzaak, dat de maier waarop we die orgaisatiegroei wille realisere gedefiieerd werd als ee proces bie Aquafi. Het wordt vorm gegeve door verbeter - voorstelle same te brege over de afdelige hee e ze te prioritere aa de had va busiess cases, door de realisaties op te volge e het bereikte resultaat te cotrolere. Bie de afdelig Busiess Excellece, die i 2011 werd opgericht, zij specifieke disciplies va Cotiue Verbeterig samegebracht die voorhee verspreid over de orgaisatie werde uitgevoerd: Process Maagemet, Keiscreatie, Kostemaagemet e Eergiemaagemet.

7 FINANCIERING VAN AQUAFIN IN EEN GEWIJZIGDE MARKT Verschuivig aar istitutioele ivesteerders I 2011 was de fiacierigsbehoefte voor Aquafi veel groter da voorgaade jare. Dat kwam vooral door de aakoop va de grode e istallaties va de Vlaamse Milieu - maatschappij die het gewest opgedrage had. I de huidige fiaciële situatie is het aa te rade om fiacierige vast te legge og voordat ze odig zij, ook al heeft Aquafi ooit probleme op dat gebied gehad. Na de bake- e fiaciële crisis is het fiacierigs - ladschap drastisch gewijzigd. De cost of fud va de bake is sterk gestege e er is ee grote diversificatie tusse de bake otstaa. Daardoor ware de bake beperkt i hu mogelijkhede om bijkomede leige te verstrekke, maar de mogelijkhede via commercial paper bij adere ivesteerders was voldoede ruim. Aquafi kwam daar met zij sterke ratig zeker voor i aamerkig. Die alteratieve fiacierig is gevode bij Belgische istitutioele ivesteerders, op basis va oze eige leigdocumetatie, e gezocht via BNP Paribas Fortis e Dexia Bak België. Nieuwe leig bij de Europese Ivesterigsbak Ook met de Europese Ivesterigsbak is Aquafi i oderhadelig voor ee ieuw krediet. De EIB e Aquafi werke al sids 1994 same. Aquafi is deze istellig zeer dakbaar voor het advies e de odersteuig gedurede al die tijd. Met de achtste leig die i aatocht is meegereked, heeft de Europese Ivesterigsbak de waterzuiverigssector i Vlaadere al voor 1,4 miljard euro gesteud. Nieuwe fiacierigsuitdagige De evolutie op de fiaciële markte heeft ee impact op de structuur waaroder Aquafi haar fiaciële behoefte ivult. Tot 2010 was er ee match tusse de betalige va de aflossige va de leige op lage termij e de otvagste uit de facturatie aa het Vlaamse Gewest / de drikwatermaatschappije. Door de gewijzigde markt - omstadighede ka Aquafi de fiacierigsbehoefte iet steeds ivulle met krediete die de geweste kemerke hebbe (leige met kortere looptijde da 30 jaar e bullet leige waarbij ekel iterest betaald wordt e gee kapitaal, i plaats va leige met ee aflossed karakter). Het wordt dus mogelijk dat op jaarbasis de betalige door de drikwatermaatschappije de terugbetalige va de leige iet volledig dekke, waardoor het risico otstaat dat er gee fiacierig tege redelijke codities beschikbaar is i de geld- of kapitaalmarkt op het momet dat bestaade fiacierigsarragemete kome te vervalle. Aquafi zal wel altijd voldoede aasprake op de drikwater maatschappije / het Vlaamse Gewest hebbe om alle leige terug te betale. Dat laatste is uitdrukkelijk opgeome voor de krediete op lage termij, die oder de affectatieovereekomst valle (de affectatieratio). Uitvoerig fase 2 aakoop VMM-activa Naast de fiacierig va het optimalisatieprogramma, is fiacierig op lage termij aagetrokke om istallaties e de bijhorede grode va de Vlaamse Milieumaatschappij aa te kope. De eerste fase va de aakoop vod plaats i 2010, voor ee waarde va ruim 150 miljoe euro. I 2011 werd de tweede fase va deze operatie uitgevoerd e heeft Aquafi voor bija 154 miljoe euro grode e istallaties va het VMM-patrimoium aagekocht. I het kader va de beheersovereekomst tusse het Vlaamse Gewest e Aquafi kreeg het bedrijf i 1994 het gebruiksrecht va de istallaties die al opgericht ware voordat het bedrijf actief was. Deze istallaties staa iet op de balas va Aquafi. De ivesterige voor reovaties e uitbreidige va deze istallaties, die Aquafi de voorbije jare heeft uitgevoerd, staa wel op oze balas. Omdat het beheer va dit patrimoium door twee partije iet efficiët bleek, had de Vlaamse Regerig beslist om de istallaties e de bijhorede grode die i hade zij va de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) door Aquafi te late aakope, exploitere e fiaciere. Om de fiacierig va de uitgave voor deze aakoop va VMM-istallaties mogelijk te make, zij de beheersovereekomst e de affectatie - overeekomst aagepast. Ee gedeelte va de aakoop is iet met vreemde middele maar met eige middele gefiacierd, e wordt iet doorgereked i de drikwaterfactuur. Wel zal bij ee evetueel eide va de beheersovereekomst het overeekomstige bedrag i éé keer doorgereked kue worde. Het gedeelte gefiacierd met vreemde middele wordt doorgereked over ee periode va 20 jaar. Voor de fiacierig va de aakoop heeft Aquafi ee beroep gedaa op iet-fiaciële istellige waaroder verzekerigsmaatschappije e pesioefodse, die door hu eige verplichtige (cf. Solvecy II) te vide ware voor deze kredietformule. Deze toode over het algemee iteresse voor ee amortizered karakter va de schuldaflossig op 20 jaar, wat overeekomt met de facturatiestrome richtig de drikwatermaatschappije. Ratig Aquafi volgt beoordelig va het Vlaamse Gewest Kredietbeoordelaar Moody s verlaagde eid 2011 de ratig va België. Kort daarop volgde ook ee ratigverlagig voor het Vlaamse Gewest, de Frase Gemeeschap e het Waalse Gewest. Het Vlaamse Gewest is met twee iveaus omlaag gebracht aar Aa2, met ee egatieve outlook. Deze ratig blijft hoger da die va België, die op Aa3 staat. Verslag va de raad va bestuur 5

8 6 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 De beoordelig va de kredietwaardigheid va Aquafi is op hetzelfde iveau als het Vlaamse Gewest gebracht. Deze aapassig is allee geïspireerd door de auwe bad die Aquafi heeft met het Vlaamse Gewest. Ze is iet beïvloed door de fiaciële structuur va Aquafi, die ogewijzigd is gebleve. De P-1 ratig op korte termij bleef overaderd. Ook met deze aagepaste ratig blijft Aquafi tot de top va kredietwaardige bedrijve behore. Het bedrijf bleef het vertrouwe geiete va diverse kredietverstrekkers. Actief retemaagemet Door het reterisico actief te behere, wil Aquafi de fiacierigskost optimalisere. I mei 2006 heeft de raad va bestuur de krijtlije va ee dyamisch beheer va het reterisico goedgekeurd. I 2008 werd het retebeleid aagepast. I 2009 werde vooramelijk de omschrijvige e defiities aagepast. Aa de pricipes zelf werd iets gewijzigd. Het actief retemaagemet mag toegepast worde op maximum 35% va de oderliggede schuld va Aquafi s totale schuld op lage termij e heeft als doel om rete - besparige te realisere. De portefeuille mag als volgt opgebouwd zij: miimum 65% vastreted karakter e 35% vlotted karakter, waarva 25% met ultiem plafod e 10% volledig vlotted. Voor de idekkig va toekomstige fiacierigsbehoefte voorziet het retebeleid i ee dyamisch retemaagemet programma tot maximum 50% va de toekomstige schuld op lage termij, met ee horizo va 5 jaar. Hierbij diet er steeds voor gezorgd te worde dat de risico s igedekt zij e er telkes ee oderliggede leig overeekomt met ee idekkigstructuur. Op het eide va het jaar wordt het globale resultaat bekeke va alle hedgig operaties same, zodat voor elke euro die aar de buffer gaat, er éé i miderig va de factuur aa de drikwater maatschappije komt. Boekhoudig overgeschakeld op iteratioale stadaard Aquafi rapporteert vaaf de jaarafsluitig per 31 december 2011 volges de IFRS-stadaarde die va toepassig zij. Naast de rapporterig volges de algemee aavaarde Belgische boekhoudorme (Belgia GAAP) worde er ook gecosolideerde IFRS-fiaciële state opgemaakt. Ze omvatte ee balas, ee overzicht va gerealiseerde e iet-gerealiseerde resultate, ee mutatieoverzicht va het eige vermoge, ee kas stroom overzicht e uitgebreide toelichtige, iclusief waarderigsregels. EU-BOETE VOOR BELGIË - EEN LAATSTE STAND VAN ZAKEN Op het momet voldoet België og iet aa de bepalige va de Europese richtlij Stedelijk Afvalwater voor de agglomeraties bove iwoers. Europa legde i dit dossier ee verzoekschrift eer bij het Europese Hof met het oog op ee veroordelig va België. Wat Vlaadere betreft gaat het og om éé ekele agglomeratie/zuiverigsistallatie die iet volledig i orde is, met ame die va Beersel. Die istallatie is operatioeel, maar er kode og voor gee volledig jaar de verplichte staalames voorgelegd worde. Het fiaciële resultaat va het retemaagemet wordt bereked tege idividuele bechmarks (het resultaat va ee idividuele strategie i vergelijkig met de geldede swap rete op het momet va het opzette/uitvoere va de structuur). De retekost va de oderliggede leig moet worde samegeome met het resultaat va de structuur die hierop gebouwd is, om de uiteidelijke fiacierigslast te kee. Het fiaciële resultaat wordt verreked met de drikwatermaatschappije. I 2011 zij er ieuwe structure opgezet voor oze toekomstige fiacierigsbehoefte. Ook de bestaade strategieë zij geoptimaliseerd. Aquafi blijft hierbij bie de vooropgezette 35% e 50%. De helft va de opbregst va het retemaagemet wordt omiddellijk i miderig gebracht va de factuur aa de drikwatermaatschappije. De adere helft wordt bie het bedrijf gehoude als ee buffer voor evetuele optimalisaties.

9 Uitbouw va de zuiverigsifrastructuur voor het Vlaamse Gewest I de loop va 2011 hebbe we de mese die werke aa de processe Visie op het etwerk, Verselde uitvoerig va projecte e Accout maagemet samegebracht i busiess uits. Zo hebbe we oze kerprocesse klaargemaakt voor groei i de toekomst. Odaks die itere focus werde er bijzoder veel projecte voor de uitbouw va de zuiverigsifrastructuur i Vlaadere uitgevoerd. Als we de aabestedigsbedrage voor het gewest e voor klatgemeete optelle, blijkt 2011 zelfs éé va de beste jare ooit. We verwachte dat het werke i busiess uits i 2012 echt gaat redere, zodat we projecte volledig otwerpe, uitvoere e afwerke volges oze eige hoge kwaliteit - stadaarde e we tegelijkertijd het resultaat levere dat de klat vraagt. De actieve opdrachteportefeuille met ivesterigs - projecte voor het Vlaamse Gewest bedroeg op 31 december 2011 ruim 1,3 miljard euro voor projecte. Aquafi leverde tot die datum ivesterigs- e reovatieprojecte op voor bija 3 miljard euro. WAARDE PROJECTENPORTEFEUILLE I otwerp: 934,03 mio euro Opgeleverd 2.964,21 mio euro Vorig jaar maakte we werk va ee multilaterale overeekomst voor studieopdrachte. Zo wille we ee relatie op lage termij uitbouwe met kwalitatief goede studie - bureaus e kue we capaciteit reservere op de markt zoder die te verstore. Deze werkwijze moet ook de doorlooptijd verkorte bij de toewijzig va opdrachte. De oproep voor kadidatuurstellig is gelaceerd. De opgestarte busiess uits zulle ook de samewerkig met de operatioele teams verdiepe, om zo te kome tot optimaal werkede zuiverigsgebiede. Vooral de gebieds - igeieurs bie het proces Visie, zulle ee belagrijke rol spele bie os asset maagemet. Verhoogd aabestedigsvolume Aquafi bracht i 2011 voor 154 miljoe euro aa projecte op de markt voor het Vlaamse Gewest. Dat is 3 miljoe euro meer da i De target va 160 miljoe euro werd bijgesteld aar 157 miljoe, op basis va de werkelijke prijze die de aaemers idiede bij de aabestedige va projecte. Va dat bedrag is 98% gerealiseerd. Doordat de richtlij Stedelijk Afvalwater bija volledig is uitgevoerd, ware de projecte die moeste worde aabesteed relatief klei. Zulke projecte vrage veel techische e admiistratieve opvolgig, maar drage elk apart weiig bij aa het globale aabestedigsvolume. Voor 2012 ligt de target op 183 miljoe euro, vooropgesteld dat die doelstellig past bie de budgette va het Vlaamse Gewest. Gegud e aabesteed: 403,51 mio euro Visie-otwikkelig over de uitbouw e het beheer va de zuiverigsifrastructuur I hydraulische studies worde de fysische parameters va het stelsel geregistreerd e vastgelegd. I 2011 heeft Aquafi 36 hydroautstudies opgeleverd, voor ee totaal va ruim 3 miljoe euro. Hierva ware 25 studies odig voor de uitbouw va het rioolstelsel. De overige 11 studies hadde tot doel de keis over de zuiverigsgebiede te vergrote. Voor alle agglomeraties was bepaald welke zuiverigs ifrastructuur prioritair is om aa de richt lij Stedelijk Afvalwater te voldoe. I agglomeraties groter da iwoersequivalet zij alle zuiverigsistallaties opgeleverd. Alle collectore zij al i gebruik geome, maar drie projecte moete wel og worde opgeleverd. I agglomeraties tusse e iwoersequivalet otbreekt er begi 2012 og slechts éé zuiverigsistallatie i Melsbroek. Deze istallatie zal i de loop va 2012 operatioeel worde. De resterede 13 prioritaire collectore zij allemaal i uitvoerig. Verslag va de raad va bestuur 7

10 8 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 AANBESTEDINGSRITME mio EUR OPLEVERINGSRITME mio EUR Aquafi Aadeel adere istaties Budget Totaal opgeleverd Door samewerkig met gemeetes e itercommuales steeg het bedrag va 154 miljoe euro dat Aquafi voor het gewest realiseerde tot 250 miljoe euro. Voor de aabestedig va commerciële projecte was 2011 ee topjaar, met ee totaalbedrag va ruim 45 miljoe euro. Beide soorte projecte gecombieerd, geeft éé va de hoogste aabestedigsvolumes ooit voor projecte voor de uitbouw e optimalisatie va de zuiverigsifrastructuur i Vlaadere. Eveveel projecte afgewerkt maar mider opgeleverd I 2011 heeft Aquafi voor het Vlaamse Gewest projecte opgeleverd voor ee totaal va 146 miljoe euro. We hebbe voor 158 miljoe euro projecte uitgevoerd, volges de afgesproke target, maar door vormelijke tekortkomige i oze opleverigsdossiers, heeft de klat maar voor 146 miljoe euro aa projecte als opgeleverd beschouwd. Alle gebouwde zuiverigsifrastructuur is wel i diest geome e de vormelijke aspecte i de resterede dossiers werde begi 2012 recht gezet. I 2011 werde 13 ieuwe zuiverigsistallaties opgeleverd: i Egsberge, Sit-Joris-Wige, Kemmel, Visseake, Wettere-Westrem, Kruiseke, Bavegem, Heldergem, Opliter, Asse-Bekkerzeel, Duffel-Mijlstraat, Hoepertige e Geetbets. Vier zuiverigsistallaties werde gereoveerd. Het gaat om de istallaties i Sit-Amads, Heist, Bocholt e Itegem. Om het afvalwater aar de zuiverigsistallaties te trasportere heeft Aquafi 171 km bijkomede leidige e 55 ieuwe pompstatios i exploitatie geome. Eid 2011 had Aquafi i totaal 256 zuiverigs - istallaties, pomp statios e km leidige i beheer. Va die leidige is kilometer door Aquafi zelf aagelegd. De overige kilometer is overgeome ifrastructuur. De target voor 2012 bedraagt ook voor de opleverige 183 miljoe euro, ook hier mits de odige budgette e middele worde goedgekeurd. Deze doelstellig is de laatste 10 jaar iet meer zo hoog geweest. Ook de targets voor de commerciële projecte i opdracht va de gemeete ligge elk jaar hoger.

11 WATERZUIVERING IN VLAANDEREN BIJNA OP HET NIVEAU VAN DE BUURLANDEN Voor de opstart va Aquafi, werd amper 28% va het huis houdelijke afvalwater i Vlaadere gezuiverd. Twitig jaar later is de kloof i zuiverigsgraad tusse de verschillede bekkes duidelijk aa het dichtgroeie e is de totale hoeveelheid gezuiverd water meer da verdubbeld tot 80%. Daarmee adert het gewest het zuiverigsiveau va de buurlade. Oze buurlade begoe i 1991 aa de uitvoerig va de richtlij Stedelijk Afvalwater met ee veel hogere zuiverigsgraad da Vlaadere: 94% i Nederlad, 69% i Frakrijk, 83% i Egelad e 86% i Duitslad. Vadaag ligt de zuiverigsgraad er 5% tot 14% hoger, terwijl Vlaadere i die periode ee vooruitgag maakte va 52%. I absolute cijfers werde er i de buurlade atuurlijk méér iwoers aageslote de voorbije twitig jaar, maar toch moge we trots zij op de bereikte resultate. De vooruitgag die geboekt werd is vooral opmerkelijk omdat het i Vlaadere complexer is om de odige zuiverigs ifrastructuur uit te bouwe da i de buurlade. Dat komt door oze grote hoeveelheid litbebouwig. Duitslad e Nederlad bijvoorbeeld, hebbe zeer gecocetreerde woo kere, waardoor het mogelijk is om hoderdduizede iwoers op éé zuiverigsstatio aa te sluite met ee beperkter aatal leidige. I Vlaadere zij er om datzelfde aatal iwoers aa te sluite, veel meer collectore e meer kleie statios odig. Procestechologisch zij die kleie istallaties ook og ees complexer. Op gebied va de kwaliteit va het gezuiverde huis - houdelijke afvalwater, is Vlaadere al ee koploper i Europa. Oze zuiverigsistallaties zitte bij de top voor de verwijderig va de aagevoerde vuilvracht. Egelad e Wales bijvoorbeeld, kue wel ee zuiverigsgraad va 97% voorlegge, maar slechts de helft (47%) va de zuiverigsstatios verwijdert de utriëte stikstof e fosfor. Ee aatal jare gelede gebeurde dat i Frakrijk ook slecht op 42% va de statios.* I Vlaadere daaretege worde utriëte verwijderd uit 98% va het rioolwater dat op de zuiverigsifrastructuur aageslote is. * Bro: Eurostat. Verslag va de raad va bestuur 9

12 10 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Beheer va de zuiverigsifrastructuur voor het Vlaamse Gewest I 2011 behaalde Aquafi de beste zuiverigsresultate voor het aagevoerde huishoudelijke afvalwater ooit. Voor ee stuk zij de goede resultate te dake aa de weers - omstadighede, maar oze goede procesopvolgig heeft wel de doorslag gegeve. De effluetresultate va 2011 werde geëvalueerd voor 249 rioolwaterzuiverigsistallaties (RWZI s). Dat zij de zuiverigs istallaties waarva het Vlaamse Gewest i 1994 de exploitatie aa Aquafi toevertrouwde e de istallaties die Aquafi zelf bouwde e opleverde aa de aaemer vóór juli 2011 é waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij ee cotroleprogramma lopede heeft. RECORD AANTAL ZUIVERINGSINSTALLATIES VOLDEED AAN ALLE NORMEN Eé waterzuiverigsistallatie (lichtblauw balkje i de grafiek) voldeed iet aa de effluetorme va de Europese richtlij Stedelijk Afvalwater. Dezelfde orme ware tot april 2004 ook de sectorale orme va het Vlaamse Gewest. RWZI Jabbeke voldeed iet te gevolge va ee teveel aa lichte orm overschrijdige voor BZV e CVZ. De istallatie behaalde ook iet het verplichte verwijderigspercetage voor deze parameters e voor zwevede stoffe. Twee adere zuiverigsistallaties voldede ekel e allee iet door de stregere orme va de VLAREM-Kleie trei-wijzigig. Ze worde i de figuur aagegeve met ee middeblauw balkje. RWZI Lede stradde op ee tekort va 4% voor het verplichte verwijderigspercetage voor stikstof. Het jaargemiddelde voor fosfor va RWZI Eksel lag 0,1 mg/l te hoog. I 2011 voldede 246 istallaties of 98,8% aa alle opgelegde emissiegreswaarde (dokerblauwe balke i de figuur). De grafiek toot de evolutie slechts over de jogste tie jare, maar het leidt gee twijfel dat dit de beste effluetresultate zij sids de oprichtig va Aquafi. EVALUATIE VAN DE WERKING VAN DE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Voldaa t.o.v. alle orme Niet voldaa (t.o.v. de stregere orme Vlarem Kleie Trei) Niet voldaa (t.o.v. de orme va 2003)

13 GROOTSTE HOEVEELHEID NUTRIËNTEN OOIT AANGEVOERD ÉN VERWIJDERD Het gemiddelde verwijderigspercetage blijft al sids ee paar jare stabiel voor BZV (98%), CZV (90%) e zwevede stoffe (96%). Voor stikstof e fosfor heeft de Vlaamse regerig i 1995 ee orm va 75% vastgelegd voor de totaliteit va de opebare waterzuiverigsistallaties. Deze targets werde ook i 2011 ruim gehaald, met 82% voor stikstof e bija 86% voor fosfor was ee topjaar met ieuwe record- verwijderigspercetages voor alle parameters. Bovedie werde er og ooit zo grote vuilvrachte fosfor e stikstof aagevoerd é verwijderd. OPNIEUW MEER VUILVRACHT AANGEVOERD EN BIOLOGISCH VERWERKT De gemete vuilvrachte die op de rioolwaterzuiverigs - istallaties aagevoerd worde, kue worde omgezet i het aatal iwoers die al op de zuiverigsifrastructuur aageslote zij. Het Vlaamse Gewest telt ruim 6,25 miljoe iwoers. Aagezie i 2011 de zuiverigsgraad ogeveer 80% bedroeg, zij er i theorie 4,9 miljoe iwoers aageslote op de collectieve waterzuiverig. Trekt me hierva de Vlaamse huishoudes af waarva het afvalwater i de twee Brusselse zuiverigsistallaties behadeld wordt, da komt me op 4,8 miljoe iwoers waarva de vuilvracht zou moete aageslote zij op zuiverigsistallaties va Aquafi. De vuilvracht va de bedrijve die aageslote zij op de collectieve zuiverig, is iet meegeteld. Voor het otwerp va rioolwaterzuiverigsistallaties wordt rekeig gehoude met de theoretische dagelijkse vuil - vracht va elke Vlamig: 54 g BZV, 135 g CZV, 90 g zwevede stoffe, 10 g stikstof e 2 g fosfor. Als we de vuil vrachte die i 2011 aagevoerd werde herrekee aar deze hoeveelhede, zou er mometeel ee vuilvracht va 4,7 miljoe iwoers aagevoerd worde (gemiddelde va de schattige op basis va de 5 parameters). De gegeves over utriëte geve ee overschattig, de gegeves over BZV e zwevede stoffe ee oderschattig. Deze cijfers kloppe qua grootorde met de vuilvracht die theoretisch zou moete toekome op de rioolwaterzuiverigsistallaties. Voor de oderschattig op basis va de BZV-gegeves zij er twee verklarige. Metige uitgevoerd op het rioolstelsel va Tielt hebbe ee dalig va de BZV-cocetratie va 18% aagetood te gevolge va biodegradatie: micro-orgaisme breke het BZV i de riool af. Bovedie blijkt de theoretische dagelijkse vuilvracht waar me vauit gaat, iet te kloppe. Ee iwoer zou volges ee EPAS-studie i opdracht va VMM gee 54 g BZV per dag loze, maar slechts 44 g. Latere studies va EPAS gave ee gemiddelde BZV-vracht va maar 38 g per iwoer. Als het aatal aageslote iwoers equivalete op basis va 44 g/ie/dag bepaald wordt, da is het resultaat voor BZV ook 4,7 miljoe IE. Tijdes het afvalwatertrasport gebeurt er gee utriëtverwijderig. Orgaische stikstof wordt weliswaar bacterieel omgezet i ammoium, maar dit vermidert de totale stikstofvracht iet. De overschattig voor utriëte ka verklaard worde door utriëterijk isijpeled of geloosd grodwater e water va aageslote grachte. BENCHMARKS BEVESTIGEN GOEDE OPERATIONELE AANPAK I 2011 heeft Aquafi opieuw aa twee iter - atioale bechmarks deelgeome, waarbij de resultate i de lij va de verwachtige lage. Deelame aa zulke oefeige is ook iteressat, omdat het mogelijkhede tot keisuitwisselig biedt met de adere deelemers. Het eerste oderzoek werd uitgevoerd door de Europea Bechmarkig Cooperatio, ee o-profit orgaisatie die de prestaties va (afval)waterbedrijve oderlig vergelijkt. Aa hu jogste project ame 28 vooramelijk Europese afvalwateroperatore deel. De oefeig wees uit dat Aquafi ee heel hoog ivesterigsritme aahoudt, vergeleke met de adere bedrijve. Oze persoeelskost per gezuiverde kubieke meter afvalwater is bij de laagste bedrage. Dat beteket dat we efficiët werke, zeker gezie de hoge lookoste i België. Het tweede oderzoek werd opgezet door het Duitse Aquabech, ee orgaisatie vergelijkbaar met EBC, maar da specifiek voor Duitse (afval)water - bedrijve. Acht operatore i afvalwaterzuiverig va verschillede grootte dede mee. Bij deze oefeig scoorde Aquafi (als eige buiteladse participat) opieuw goed op operatioeel gebied, i oze kost per gezuiverd iwoers equivalet. Die ligt bij Aquafi zo 20% lager da bij de adere deelemers, al komt dat deels door adere lokale omstadighede. Uit de cijfers blijkt zeer duidelijk dat oze istallaties te opzichte va hu otwerpcapaciteit hoog belast worde. Qua verbruik va elektrische eergie zitte we gemiddeld. De Duitse bedrijve score wel opvalled hoger op de productie va groee eergie, maar ook dat komt grotedeels door ee adere ifluet same stellig e meer mogelijkhede op het gebied va covergistig. Verslag va de raad va bestuur 11

14 12 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 VERWIJDERDE VUILVRACHT EN ZUIVERINGSRENDEMENT VAN ALLE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES Biologisch zuurstofverbruik Zwevede stoffe Verwijderde vuilvracht (i to/jaar) Verwijderigspercetage Verwijderde vuilvracht (i to/jaar) Verwijderigspercetage Chemisch zuurstofverbruik Stikstof Verwijderde vuilvracht (i to/jaar) Verwijderigspercetage Verwijderde vuilvracht (i to/jaar) Verwijderigspercetage Fosfor Verwijderde vuilvracht (i to/jaar) 3,2 2,8 2, Verwijderigspercetage I de grafieke wordt de verwijderde vuilvracht va de totaliteit va de rioolwaterzuiverigsistallaties voorgesteld eveals het verwijderigspercetage. Per gemete parameter (BZV, CZV, zwevede stoffe, stikstof e fosfor) wordt het verschil bepaald tusse de biologisch behadelde vuilvracht e de restvuilvracht die geloosd wordt a biologische zuiverig. Het verschil is de verwijderde vuilvracht, aagegeve i to/jaar. Het verwijderigspercetage is gelijk aa de tijdes de biologische behadelig verwijderde vuilvracht, gedeeld door de totale biologisch behadelde vuilvracht. 2, l Verwijderde vuilvracht Verwijderigspercetage

15 NORMEN VOOR GEZUIVERD HUISHOUDELIJK AFVALWATER Het gezuiverde afvalwater (effluet) moet aa bepaalde orme voldoe, die afhakelijk zij va de agglomeratie grootte waarvoor de istallatie gebouwd is. Tot 2004 ware deze orme ee kopie va de Europese orme, opgelegd via de richtlij Stedelijk Afvalwater (ERSA). Op Vlaams iveau werde ze door ee Vlaremwijzigig tusse 2004 e 2006 verstregd. Aquafi volgt vijf parameters op: biologisch zuurstofverbruik (BZV), chemisch zuurstofverbruik (CZV), totaal stikstof, totaal fosfor e zwevede stoffe. Het biologische zuurstof - verbruik geeft aa hoeveel zuurstof bacterië odig hebbe om op 5 dage tijd bij 20 C de orgaische vuilvracht i 1 liter gezuiverd afvalwater af te breke. Bij hoge BZV-waarde otwikkele de bacterië zich zo sel dat het risico bestaat dat ze door hu ademhalig alle zuurstof uit het water opeme. Het chemische zuurstof - verbruik geeft aa hoeveel zuurstof er odig is om de aawezige vuilvracht volledig te oxidere. De parameter zwevede stoffe geeft ee maat voor de zwevede (iet oplosbare) stoffe die i het gezuiverde afvalwater moge achterblijve. Te veel stikstof e fosfor i het water, bregt ee explosieve algebloei op gag. s Nachts ottrekke deze alge zuurstof aa het water, waardoor visse, waterplate e adere orgaisme het moeilijk krijge. Dieste buite de overeekomst met het Vlaamse Gewest De miister va Leefmilieu stimuleert Aquafi om oze kowhow te valorisere bij de gemeete e de idustrie i Vlaadere, maar ook i het buitelad. Dakzij het maatwerk voor de klat dat i os aabod vervat zit, zij we de grootste speler op de gemeetelijke markt. Steeds meer stede e gemeete kieze voor ee overeekomst met Aquafi, al da iet i samewerkig met ee drikwater - maatschappij. Dochtermaatschappij Aquaplus is het voorbije jaar i het bielad ee aam geworde voor de exploitatie va idustriële zuiverige. I het buitelad hebbe we oze blik verruimd met de oprichtig va ASEWater Techologies, ee joit veture met ee Idische parter. BETROUWBARE PARTNER VOOR DE UITBOUW EN BEHEER VAN DE GEMEENTELIJKE ZUIVERINGS INFRASTRUCTUUR Om i orde te zij met de kaderrichtlij Water, wacht de gemeete og ee ivesterig va bija 7 miljard euro. Ee deel daarva (0,7 miljard) heeft het gewest overgeome via het Lokaal Pact met de gemeete. Maar het gaat og steeds om eorme ivesterige, waarvoor de meeste gemeete zelf iet de odige techische keis i huis hebbe. Sids 2004 mag Aquafi mee cocurrere met de adere riooloperatore op de gemeetelijke markt. Gemeete kue kieze voor ee rechtstreekse cocessieovereekomst met Aquafi, of aasluite bij éé va de samewerkigs - verbade die Aquafi is aagegaa met Vivaqua, VMW (RioAct e RioP) e TMVW, e AWW (rio-lik). Aquafi trad i maart toe tot rio-lik door de verwervig va ee derde va de aadele. De overige aadele zij i hade va de cvba water-lik. Op die maier ka de eerdere samewerkig tusse AWW e Aquafi (oder de aam RI-ANT) verder gevaloriseerd worde bie rio-lik. Operatioeel werkt rio-lik i twee busiess uits, waarbij de uit i Atwerpe istaat voor het rioolbeheer va de saerigsveote va AWW e het team i Get voor de saerigsveote va TMVW. I 2011 gig er éé ieuwe cocessie va start e koze er drie gemeete voor uitgebreide Rio-Totaalcotracte met verschillede modules. Drie gemeete slote aa bij RioAct e twee gemeete bij RioP. Eé gemeete heeft de samewerkig met Aquafi verbroke. Begi 2012 hebbe er al 87 stede of gemeete ee cotract met Aquafi afgeslote, hetzij rechtstreeks met Aquafi, hetzij i combiatie met ee adere partij. Verslag va de raad va bestuur 13

16 14 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 We realiseerde zowel bie oze cocessies als bie oze samewerkigsverbade ee sterke groei i het aatal aabestedige e opleverige. Steeds meer projecte i uitvoerig vloeie ook voort uit eige voorstelle voor reovatie, optimalisatie of aasluitig va resterede lozigspute. We verwachte dat de omzet op de gemeetelijke markt de volgede jare verder zal toeeme, al blijft dat volume iet substatieel te opzichte va de omzet bie oze gewestelijke opdracht. Door de budelig bie Aquafi va de processe Visievormig, Verselde uitvoerig va projecte e Accout maagemet i busiess uits, zulle we ogetwijfeld og beter tegemoet kue kome aa de wese va oze klate. ONDERSTEUNING VAN DE INDUSTRIE EN BUITENLANDSE PROJECTEN VIA AQUAPLUS Aquaplus NV, het commerciële dochterbedrijf va Aquafi, richt zich i het bielad op de ode va de idustrie. I het buitelad biedt Aquaplus odersteuig aa overhede, admiistraties e bedrijve bij het behale va hu milieuorme. Aquaplus biedt oplossige op maat aa voor alle stadia bie de afvalwatercyclus. I Vlaadere heeft Aquaplus mooie opdrachte lope, die aasluite bij de keractiviteite va Aquafi. De jogste jare was er vooral ee duidelijke toeame i grote exploitatiecotracte voor bedrijve. Het Vlaamse Gewest heeft echter duidelijk de vraag gesteld om de keis e ervarig va Aquafi ook i het buitelad te verzilvere. Aquaplus heeft zelf iet geoeg aamsbekedheid of fiaciële middele om grote projecte te kue aatrekke e uitvoere. Meestal is oze dochteroderemig dus als oderaaemer veratwoordelijk voor de aabreg va specifieke keis i buiteladse projecte. Maar u bewadelt Aquaplus ee tweede piste. I ovember 2011 werd ASEwater Techologies bove de doopvot gehoude, ee joit veture tusse Aquaplus e het Ido-belgische ASE Structure Desig. Door deze samewerkig met ee buiteladse parter, die goed verakerd is i de lokale markt, verwacht Aquaplus om deze obstakels te kue vermijde e ee grote afzetmarkt te peetrere. De opgerichte veootschap wil zich immers profilere als ee Idisch bedrijf, maar met Europese kowhow. PROTOCOL VOOR COMMERCIËLE OPDRACHTEN I 2011 heeft Aquafi ee protocol geteked met het Vlaamse Gewest, waari wordt bepaald oder welke voorwaarde Aquafi mese e middele ter beschikkig mag stelle va Aquaplus e voor gemeetelijke opdrachte. Dit protocol bregt duidelijkheid voor beide partije. Oderzoek e product otwikkelig De oderzoeksactiviteite va Aquafi make het mee mogelijk om op maat gesede duurzame techologische oplossige aa te biede aa oze klate. I Vlaadere worde we beschouwd als dé techisch expert voor de werkig va de hele afvalwatercyclus. Os direct toepasbaar oderzoek is gericht op kostebeheersig, de garatie va de effluetorme e de itroductie va best beschikbare techologieë. Het strategische oderzoek is gegroepeerd rod de pijlers klimaatveraderig, itegraal waterbeheer e asset maagemet va de (riool)ifrastructuur. DIRECT TOEPASBAAR ONDERZOEK Met Aqua3M, oze eige otwikkelde dyamische RWZImodellerig, werde i 2011 voorstelle gedaa om de bedrijfs - voerig va zes zuiverigsistallaties ee stuk duurzamer te make. Dezelfde oefeig werd gedaa voor ee buiteladse klat va dochterbedrijf Aquaplus. Het Vlaamse Gewest (CIW) deed ee beroep op de keis e ervarig met itegrale detail modellerig va oze hydraulische experts i het kader va de herzieig va de Code va Goede Praktijk voor het otwerp va ee rioolstelsel. We hebbe ook belagrijke stappe gezet voor de cocrete realisatie va real time cotrol va het rioolstelsel i het studiegebied Kessel-lo. I de loop va het jaar werd ee ieuwe methodiek voor corrosiebeschermig op put gesteld e gevalideerd aa ee aatal testcases. Het platform Aqua3S voor dyamische modellerig va de vormig va sulfide i rioolstelsels is klaar om gevalideerd te worde aa de had va meetresultate. Ee ieuw, geautomatiseerd ruimigsprogramma voor riole is vorig jaar eveees op put gesteld.

17 STRATEGISCH ONDERZOEK I 2011 was Aquafi actief i vijf oderzoeksprojecte met extere parters. Sewage+ is ee Vlaams oderzoeksproject gefiacierd i het kader va MIP2 e gecoördieerd door Vito. Het doel is het otwikkele va ieuwe cocepte i water - zuiverig voor ee maximale eergierecuperatie, bijvoorbeeld door huishoudelijk afvalwater te mege met gecocetreerde afvalstrome. Vier projecte worde gefiacierd door Europa e zij vorig jaar ieuw gestart. I ee stedelijke omgevig ka de warmte die og aawezig is i de riole uttig worde hergebruikt. Aquafi oderzoekt bie het project INNERS mee de mogelijke voordele voor het milieu va ee toepassig op grote schaal. Miotaurus test ieuwe techologieë uit om orgaische vervuilede stoffe uit afvalwater, grodwater e de bodem te verwijdere. I de toekomst zulle de orme waaraa het gezuiverde afval - water moet voldoe, immers allee maar streger worde. Saitas wil de impact va het stedelijk watersysteem op klimaatveraderig miimalisere e omgaa met toekomstige variaties i waterkwatiteit e -kwaliteit. Bie Raigai wordt gewerkt aa de beschikbaarheid va gedetailleerde eerslag- e wateroverlastgegeves. Die moete operatioele waterbeheerders i de stad i staat stelle adequaat te reagere op hevige eerslag e de schade door wateroverlast te voorkome. MEMBRAANEXPERT Aquafi voerde va bij de opkomst va membraa - techologie itesief pilootoderzoek uit, dat al sel gevolgd werd door de eerste operatioele membraa - bioreactor i de Beelux. Odertusse wordt het afvalwater op verschillede grote e kleischalige istallaties gezuiverd met behulp va deze techologie. Op basis va oze ervarig otwikkelde we ee eige hybride zuiverigsproces, met ee demo-istallatie op RWZI Aartselaar. Het cocept va Aquafi oderscheidt zich va adere cocepte doordat het gebruik maakt va slechts éé gemeeschappelijke bioreactor é doordat de processturig gebeurt i fuctie va droogweer- of regeweeromstadighede. Daardoor is het uitermate geschikt voor capaciteitsuitbreidig va klassieke actief slibsysteme, waar weiig extra ruimte voorhade is. Belagrijkste risicofactore Dit hoofdstuk geeft ee overzicht va de otwikkelige i dossiers die eig risico ihoude. JURIDISCHE GESCHILLEN Wateroverlast i ee woowijk Dit dossier behadelt schade als gevolg va wateroverlast bij ogeveer vierhoderd bewoers va ee woowijk i Eid 2010 deed de rechter ee voor Aquafi gustige uitspraak, waarbij het overgrote deel va de eise als verjaard, iet toelaatbaar of ogegrod werde beoordeeld. Tege deze uitspraak is door de tegepartije i april 2011 beroep igesteld. Bovestaade otwikkelige geve gee aaleidig om de vroegere beslissig gee provisie aa te legge, te wijzige. VERZEKERINGSDOSSIERS Ovoldoede betowapeig op RWZI Deure I 2007 werd otdekt dat de wade va bepaalde beluchtigsbekkes va de zuiverigsistallatie va Deure ovoldoede gewaped ware als gevolg va ee otwerp - fout. Volges Aquafi is dit schadegeval deels gedekt door oze Alle Bouwplaats Risicoverzekerig (ABR) e deels door de beroeps aasprakelijkheidsverzekerig va het betrokke studiebureau. I 2008 werd gezocht aar ee geschikte herstelmethode, de meest voor de had liggede herstel - periode e ee geschikte aaemer. I 2009 werd effectief gestart met het herstel. Op vadaag zij de werkzaamhede beëidigd. De vrage tot terugbetalig voor de herstelwerke die tot u toe werde igedied, heeft de ABR-verzekeraar effectief vergoed. Verslag va de raad va bestuur 15

18 16 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Het iet door de ABR-verzekeraar betaalde bedrag werd i 2011 deels teruggevorderd va het studiebureau dat de otwerpfout maakte e deels va het cotroleorgaisme dat op de werf actief was. Deze recuperatie procedures lope. Voor het iet door de ABR-verzekeraar betaalde gedeelte werd voorzichtigheidshalve ee provisie aagelegd. Betoproblematiek op RWZI Brugge Bij de voorlopige opleverig va de reovatie va de zuiverigsistallatie va Brugge werd i ee beluchtigs - bekke ee aftekeig va de wapeig i het beto vastgesteld. Later kwam vast te staa dat de schade zich verder zet, e iet allee i dit bekke. Ee aalyse die Aquafi bestelde, duidde twee oorzake aa: ee ovoldoede betodekkig e verhoogde chloridewaarde. I samespraak met de aaemer werd ee herstelmethode uitgewerkt. Waar odig moet de beto worde hersteld e aagevuld. Bijkomed moet er ook ee zogeaamde kathodische beschermig worde aagebracht. De eigelijke herstellig werd uitgevoerd i de afgelope jare e wordt i 2012 voortgezet. De koste va het eerst vermelde deel va het herstel worde door de aaemer gedrage, de koste va het laatste gedeelte door Aquafi. Er is ee dadig afgeslote tusse de verzekerigsmaatschappij e de verzekerde e tusse de verzekerde oderlig. De ABR-verzekeraar ACI is voor ee aazielijk bedrag tusse gekome. Dit bedrag dekte eerzijds de al uitgevoerde herstel- e beschermigs - maatregele e zal aderzijds diee om de kost va de og uit te voere werke te dekke. I dit dossier wijze de feite iet op ee oodzaak va het aalegge va ee provisie. FINANCIËLE VERSLAGEN Aagezie de systematiek va de beheersovereekomst voorziet i ee a posteriori goedkeurig va het jaarlijks fiacieel verslag va Aquafi, is het iet uit te sluite dat bepaalde vergoedige uiteidelijk iet worde goedgekeurd door het Vlaamse Gewest. Belagrijkste evoluties a het boekjaar GOEDKEURING OPTIMALISATIEPROGRAMMA 2013 Op 16 december 2011 heeft de Vlaamse Regerig het budget voor de uitbouw va de bovegemeetelijke zuiverigs - ifrastructuur voor het programmajaar 2013 opieuw vastgelegd op 250 miljoe euro. Op 31 jauari 2012 werd de opdracht tot uitvoerig va dit programma door Vlaams miister va Leefmilieu Joke Schauvliege overgemaakt aa Aquafi. Het optimalisatieprogramma 2013 voorziet budget voor 134 ieuwe projecte e 21 projecte die werde door - geschove aar dit programma. Verder wordt er voor 10 projecte allee het studiewerk (opmaak techisch pla) opgedrage. De iitiële ramig va deze projecte bedraagt 112 miljoe euro, waarva 74 miljoe euro is toegeweze voor ivesterige i het kader va het lokaal pact met de gemeete. Om de toekomstige prijs stijgige voor deze projecte op te vage, werd er 88 miljoe euro voorzie. De resterede 50 miljoe euro is i dit programma expliciet ter beschikkig gesteld voor de afbouw va de gecumuleerde overschrijdig va het ivesterigs- e het reovatie programma va vroegere programmajare. De optimalisatieprogramma s worde opgemaakt door de Vlaamse Milieumaatschappij, i overleg met Aquafi, de provicies e de bekkebesture. Ze omvatte projecte gericht op de bijkomede saerig va lozigspute, de bouw va kleischalige zuiverigsistallaties e de aaleg va strategische regewater leidige om de bestaade ifrastructuur te verbetere. Bij de keuze va de projecte wordt gelet op hu ecologische e ecoomische redemet.

19 Commetaar bij de gecosolideerde balas Op het eide va het boekjaar bedraagt het balastotaal miljoe euro, 425 miljoe euro hoger da vorig boekjaar. Deze toeame is grotedeels ee gevolg va de aagroei va de vorderig op lage termij i het kader va de beheersovereekomst. De toeame va deze vorderig is op zich ee gevolg va de etto-aagroei va de ivesterige i de waterzuiverigs ifrastructuur, uitgevoerd i opdracht va het Vlaamse Gewest. Zo werde i 2011 ivesterigs- e optimalisatie projecte opgeleverd voor ee totale aaemigs - waarde va bija 146 miljoe euro. Aderzijds kocht Aquafi i 2011 istallaties va de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aa voor bija 154 miljoe euro i het kader va de uitvoerig va addedum N 7 aa de beheersovereekomst. Alle istallaties blijve eigedom va Aquafi tot het eide va de beheersovereekomst met het Vlaamse Gewest. Ook de activa i aabouw, die i 2011 ee aagroei kede met 8% tot 271 miljoe euro, make deel uit va deze vorderig. Oder de overige fiaciële activa worde o.a. de og te facturere vergoedige m.b.t. prestaties buite het kader va de beheersovereekomst opgeome. De toeame va deze post resulteert uit de toegeome bouwactiviteit voor dergelijke commerciële projecte. I 2011 werd Aquafi gecofroteerd met ee grotere fiacierigsbehoefte da voorgaade jare, omwille va de aakoop va grode e istallaties va de VMM i het kader va addedum N 7 aa de beheersovereekomst. De bake ware beperkt i hu mogelijkhede om bijkomede leige te verstrekke, doordat ze zelf gecofroteerd werde met gestege koste e ieuwe regulerig. Belgische istitutioele ivesteerders hadde wel veel iteresse om Aquafi te fiaciere. Deze opportuiteit werd da ook te volle beut: er werd voor 285 miljoe euro aa fiacierig opgehaald via dit kaaal. Doordat dit volledige bedrag iet omiddellijk ko aagewed worde voor de fiacierig va projecte, otstod ee tijdelijk kasoverschot e werd voor bija 53 miljoe euro belegd. I 2012 worde deze fodse aagewed voor de fiacierig va projecte. I het kader va de fiacierig va de hoger vermelde aakoop va istallaties va VMM werd op 13 december 2011 het kapitaal verhoogd met 50 miljoe euro. Hierva werd 12,5 miljoe euro volstort. De voorzieig voor risico s e laste heeft betrekkig op juridische geschille, verzekerigsdossiers, geschille i het kader va de uitvoerig va de beheersovereekomst e verwerkig va het slib gebufferd i de istallaties. De fiacierig op lage termij is gebaseerd op de affectatie overeekomst. Die bepaalt dat het saldo va de krediete op lage termij kleier moet zij da de toekomstige aasprake die Aquafi heeft op de drikwater maatschappije, respectievelijk het Vlaamse Gewest. Deze aasprake bestaa uit het og iet betaalde gedeelte va de ivesterigs - projecte die al opgeleverd zij. Per eide 2011 was dit bedrag miljoe euro. I 2011 heeft Aquafi 510 miljoe euro krediete op lage termij opgeome, waarva 75 miljoe euro bij de Europese Ivesterigsbak, 150 miljoe euro bij commerciële bake e 285 miljoe euro bij istitutioele ivesteerders. Rekeig houded met de terugbetalige va al eerder opgeome leige bedraagt het saldo va de bakleige op lage termij oder affectatie miljoe euro, waarva bija 157 miljoe euro bie het jaar moet worde terugbetaald. Per eide 2011 werd de fiacierig op korte termij sterk afgebouwd i fuctie va de fiacierig op lage termij va de aagekochte VMM-activa. I het afgelope boekjaar was er ee afame va de fiacierig op korte termij via commercial paper va 140,6 miljoe euro per eide 2010 aar 73,0 miljoe euro per eide Aquafi beschikt over ee kredietlij va 180 miljoe euro, iclusief de gesydiceerde leig voor de fiacierig op korte termij va activiteite bie het kader va de beheers - overeekomst. Bie deze kredietlij werde gee opames verricht per eide Voor de fiacierig op korte termij va gemeetelijke projecte heeft Aquafi ee kredietlij va 17 miljoe euro beschikbaar. Hierva werd 9 miljoe opgeome per eide Aquafi gebruikt derivate om reterisico s af te dekke die voortvloeie uit de fiacierigsactiviteite. De (egatieve) marktwaarde va de hedgigstructure is opgeome oder de overige laglopede fiaciële verplichtige. Verslag va de raad va bestuur 17

20 18 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Commetaar bij de gecosolideerde wiste verliesrekeig e het overzicht va gerealiseerde e iet-gerealiseerde resultate I de beheersovereekomst met het Vlaamse Gewest is bepaald dat de vergoedig va Aquafi gebeurt op basis va de doorrekeig va alle redelijke koste, verhoogd met ee vergoedig voor de aadeelhouders die gebaseerd is op hu ibreg i het eige vermoge. Hieruit volgt dat de koste e opbregste i grote mate ee spiegelbeeld zij va elkaar. De verhogig va de koste e i het bijzoder die va grod- e hulpstoffe, dieste e diverse goedere e persoeel koste ligt i de lij va de groei va de ifra structuur die door Aquafi geëxploiteerd e uitgebouwd wordt, zowel bie als buite het kader va de beheersovereekomst. De sterke toeame va de fiacierig met vreemd vermoge resulteert i ee stijgig va de fiacierigskoste met 7,3 miljoe euro te opzichte va boekjaar Het gedeelte va de veootschapsbelastig te laste va de activiteite bie de beheersovereekomst ka als redelijke kost doorgereked worde aar de drikwater - maatschappije. Het grootste deel va de wijzigig va de marktwaarde va de hedgigstructure over 2011 gedeelte dat betrekkig heeft op kwalificerede kasstroomafdekkige wordt opgeome i het overzicht va de gerealiseerde e ietgerealiseerde resultate. Aagezie Aquafi bie de beheers overeekomst recht heeft om voor fiacierigs - koste ee vergoedig te otvage, worde wijzigige i de marktwaarde va de fiaciële istrumete als vorderig erked, te opzichte va de iet-gerealiseerde resultate. Aderzijds wordt ee gedeelte va de wijzigig va de marktwaarde va de hedgigstructure over 2011 opgeome i de wist- e verliesrekeig. Met het actief beheer va het reterisico wil Aquafi de fiacierigskost optimalisere. Sids 2006 heeft de raad va bestuur de implemetatie va ee dyamisch beheer va het reterisico goedgekeurd, waarbij de krijtlije voor het retemaagemet zij uitgeteked. Na verrekeig va de provisies, de waardevermiderige e de iet aa het Vlaamse Gewest doorgerekede koste e opbregste, iclusief het resultaat va de commerciële activiteite, wordt de wist voor belastige uit voortgezette bedrijfsactiviteite 8,03 miljoe euro. Vaaf aaslagjaar 2007 werd het begrip otioele iterest - aftrek igevoerd i de veootschapsbelastig, waardoor de kost va de waterzuiverig voor de burger beperkt blijft. Ook de toepassig va de verhoogde ivesterigsaftrek voor eergiebesparede ivesterige e milieuvriedelijke ivesterige voor Oderzoek e Otwikkelig heeft ee gustige ivloed op de veootschapsbelastig.

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie