Spiritualiteit voor en door de huisarts.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spiritualiteit voor en door de huisarts."

Transcriptie

1 Spiritualiteit voor en door de huisarts. Dr. Liesbeth Smeets Promotor: Prof. Bert Aertgeerts Co promotoren: Prof. Jan De Lepeleire en Dr. Mieke Vermandere Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde

2 1/ Inleiding 2/ Literatuuroverzicht 2a. Verwachtingen van de patiënt t.o.v. zijn/haar huisarts inzake spirituele zorg 2a.1. 2a.2. Inleiding Methode 2a. 3. Resultaten 2a. 4. Conclusie 2b. Visie van de huisarts over zijn/haar rol als spiritueel zorgverlener 2b 1. 2b 2. 2b 3. 2b 4. Inleiding Methode Resultaten Conclusie 2c. Algemene conclusie van de literatuurstudie 3/ Praktijkproject 3.1. Inleiding 3.2 Methode 3.3 Resultaten 3.4 Discussie 3.5 Conclusie 4/ Addendum: Spirituality in general practice. A qualitative evidence synthesis.

3 Abstract: Spiritualiteit voor en door de huisarts Context: Studies toonden een verband aan tussen spiritualiteit en positieve gezondheidsuitkomsten. Spirituele beleving behoort tot de privésfeer van de patiënt. Het is vaak moeilijk voor artsen om in te schatten hoe zij deze patiënten kunnen bijstaan. Onderzoeksvraag: De onderzoeksvraag van de literatuurstudie luidt: Ziet de patiënt zijn/haar huisarts als spirituele zorgverlener? En zo ja. In welke omstandigheden? Het praktijkproject tracht de visie van Vlaamse huisarts aan het licht te brengen: Vindt de Vlaamse huisarts dat hij/zij een rol speelt bij de spirituele zorgverlening voor zijn/haar patiënten? Welke barrières of faciliterende factoren ervaren huisartsen bij het instaan voor deze zorg? Methode De literatuurstudie werd uitgevoerd in de databank Medline. De volgende MeSH termen werden gecombineerd:. Spirituality, Holistic Health, Physicians, Family, Physician Patient Relations, Patients Preference en Patients. Voor de praktijkstudie werd een online enquête verstuurd naar 782 Vlaamse huisartsen. De enquête bestaat uit 4 vragen over demografie en 9 vragen over spiritualiteit. De verwerking van de vragen gebeurt descriptief. Resultaten: Vierenvijftig procent van de Vlaamse huisartsen ziet zichzelf als spirituele zorgverlener. Als belangrijkste barrières worden tijdsgebrek (71%), gebrek aan (bij)scholing (53%) en gebrek aan ervaring (47%) aangehaald. De vertrouwensband tussen arts en patiënt wordt door 94% van de artsen als faciliterende factor aangehaald, naast kennis van persoonlijke voorgeschiedenis van de patiënt en de familiale situatie (beide 89 %) Conclusies: Uit de praktijkstudie blijkt dat een meerderheid van de Vlaamse huisartsen zichzelf als spirituele zorgverlener ziet. De belangrijkste barrière voor het verlenen van spirituele zorg is tijdsgebrek bij de huisartsen. Als belangrijkste faciliterende factor komt de vertrouwensband tussen huisarts en patiënt naar boven. Trefwoorden: Spiritualiteit, Huisarts

4 1: Inleiding De laatste jaren heeft spirituele zorg aan belang gewonnen in de medische wereld. Deze ommezwaai vond initieel plaats in de palliatieve setting. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) introduceerde in 1990 spirituele zorgverstrekking als essentieel onderdeel van palliatieve zorg, naast pijn en symptoomcontrole, psychologische en sociale zorg (1). Er stelde zich een gestage verschuiving in van het bio psycho sociaal model naar een ruimer bio psycho socio spiritueel model, wat tot uiting komt in een snelle toename van wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp (2). In de literatuur worden verschillende definities van het begrip spiritualiteit gegeven. Een review vermeldde 92 verschillende definities van spiritualiteit in de medische literatuur (3). Vaak worden de begrippen spiritualiteit en religie als synoniem gebruikt. Instinctief kan echter worden aangevoeld dat spiritualiteit het begrip religie overstijgt. Religie handelt over het transcendente en het goddelijke. Spiritualiteit omvat daarenboven ook vragen over existentiële crisis, wanhoop en hopeloosheid, verdriet en verlies maar ook vergeving en verzoening. Niet iedereen beschouwt zichzelf als religieus, maar de mens is in se een spiritueel wezen (4). De NHS Scotland s Guidelines for Spiritual and Religious Care (15) maakt een duidelijk onderscheid tussen beide termen: Religieuze zorg wordt gegeven in een context van gedeelde religieuze overtuigingen, waarden, liturgie en levensbeschouwing binnen een geloofsgemeenschap. Spirituele zorg wordt verstrekt binnen een één op één relatie, het is compleet persoongeoriënteerd en houdt geen veronderstelling in over de persoonlijke overtuigingen of levensoriëntatie. Spirituele zorg is niet noodzakelijk religieus. Religieuze zorg, op zijn best, zou altijd spiritueel moeten zijn. Deze thesis zal gebruik maken van de definitie van spiritualiteit zoals die op de Consensus Conference in februari 2009, in Pasadena (California) werd gedefinieerd (2). De conferentie was ontstaan uit het besef dat spirituele zorg een essentieel onderdeel van palliatieve zorg is. Het deelnemersveld van de conferentie bestond uit een representatieve groep van gezondheidswerkers: artsen, verpleegkundigen, psychologen, sociale werkers en geestelijken. Ze namen de taak op zich om een algemeen aanvaardbare definitie van het begrip spiritualiteit te ontwikkelen, aanbevelingen te schrijven over de toepassing van spirituele zorg en mogelijkheden aan te reiken om deze zorg zo adequaat mogelijk uit te voeren. De Consensus Conference besloot tot volgende definitie van spiritualiteit: Spirituality is the aspect of humanity that refers to the way individuals seek and express meaning and purpose and the way they experience their connectedness to the moment, to self, to others, to nature and to the significant or sacred. Onder toezicht van de EAPC (European Association for Palliative Care) werd een werkgroep Spiritual Care in Palliative Care opgericht (5). De eerste bijeenkomst ter oprichting van deze werkgroep vond plaats van 15 tot 17 oktober Tijdens deze bijeenkomst werd de definitie van de Consensus Coference in geringe mate aangepast en aangevuld om zo tot een Europese werkdefinitie te komen: Spirituality is the dynamic dimension of human life that relates to the way persons (individual and community) experience, express and/or seek meaning, purpose and

5 transcendence, and the way they connect to the moment, to self, to others, to nature, to the significant and/or the sacred. The spiritual field is multidimensional: 1. Existential challenges (e.g. questions concerning identity, meaning, suffering and death, guilt and shame, reconciliation and forgiveness, freedom and responsibility, hope and despair, love and joy). 2. Value based considerations and attitudes (what is most important for each person, such as relations to oneself, family, friends, work, things, nature, art and culture, ethics and morals, and life itself). 3. Religious considerations and foundations (faith, beliefs and practices, the relationship with God or the ultimate). In deze thesis zal gebruik gemaakt worden van de vertaling van de definitie van de Consensus Conference door Dr. Katrien Cornettte, hoofd van de pastorale dienst van het psychiatrisch verzorgingstehuis Sint Camillus te Bierbeek: Spiritualiteit is dat aspect van mens zijn dat verwijst naar de manier waarop individuen zoeken naar en uiting geven aan zin en levensdoel, en de manier waarop zij verbinding beleven met het nu moment, zichzelf, anderen, natuur, en het meest betekenisvolle of heilige in hun leven. Deze definitie stelt dat spiritualiteit behoort tot de menselijke ervaring en niet plots verdwijnt wanneer een persoon de wachtzaal binnenwandelt en een patiënt wordt (6). Een huisarts heeft (frequent) met spiritualiteit te maken maar er bestaat echter in België (nog) geen richtlijn over spirituele zorg in de huisartspraktijk. Voor vele (huis)artsen is dit ongekend terrein. Naast persoonlijke interesse was dit de voornaamste reden om het onderwerp Spiritualiteit voor en door de huisarts te kiezen voor mijn masterthesis huisartsgeneeskunde.

6 2: Literatuurstudie 2a: Verwachtingen van de patiënt t.o.v. zijn/haar huisarts inzake spirituele zorg. 2a. 1 Inleiding Uit een toenemend aantal studies blijkt een correlatie te bestaan tussen spiritualiteit of religiositeit en verschillende gezondheidsuitkomsten (7,8). Religie en spiritualiteit dragen positief bij tot het copingmechanisme van patiënten met ernstige, chronische of zelfs terminale aandoeningen (9). Er is een verband aangetoond tussen spiritueel welzijn en een verminderde morbiditeit en mortaliteit, een betere psychische gezondheid, een gezondere levensstijl, verminderde stress en een lagere ziekteprevalentie (9 11). Door aan de spirituele noden van een patiënt te verzaken, negeren artsen mogelijks een belangrijke factor die bijdraagt tot het copingmechanisme van de patiënt, wat een negatief effect kan hebben op het herstel en welbevinden van de patiënt (12). Publicaties zoals de NHS Guidelines for Spiritual and Religous Care, Clinical Standards for Specialist Palliative Care, National Institute for Clinical Excellence (NICE) Guidelines en de herziene WHO definitie van Palliatieve Zorg geven aan dat spirituele zorg een plaats heeft veroverd op de gezondheidszorg agenda (1,13 15). Het belang van spirituele zorg wordt erkend, maar over de uitvoering ervan in de praktijk blijven vragen rijzen. Wie moet instaan voor de spirituele zorg bij de patiënt geestelijke, specialisten, verpleegkundige of huisartsen? (16). Er bestaan concrete aanbevelingen over het verstrekken van spirituele zorg in ziekenhuizen en rust enverzorgingstehuizen, vaak binnen het kader van een multidisciplinaire aanpak (2). In de ambulante setting ontbreken deze aanbevelingen echter. De spirituele zorg voor deze ambulante patiënten zal deels op de schouders van hun huisarts terecht komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste patiënten geen aanstoot nemen aan artsen die op een voorzichtige, open manier polsen naar hun spirituele overtuigingen (21,30). Slechts een minderheid van de patiënten wenst aangesproken te worden over spiritualiteit tijdens een routineconsultatie (11,23,24). In tijden van ernstige ziekte en nakend overlijden wenst een deel van de patiënten een meer intensieve spirituele begeleiding (23). McCord (11) onderzocht de mening van 922 patiënten (of vertegenwoordigers van patiënten) van 5 eerstelijnspraktijken in Ohio. De studie toonde aan dat amper 17% van de ondervraagden wenst dat hun arts nooit vraagt naar hun spirituele overtuigingen. Drieënzestig procent gaf aan dat dit situatieafhankelijk was: in situaties van ernstige ziekte, levensbedreigende omstandigheden of het verlies van een geliefde werd het bevragen van de spirituele beleving over het algemeen wel aanvaard. Spiritualiteit en omgaan met spirituele beleving behoort tot de privésfeer van de patiënt. Mensen gaan op verschillende manieren om met hun spirituele beleving, naargelang de omstandigheden waarin zij zich bevinden. Het is vaak moeilijk voor artsen om in te schatten hoe zij deze patiënten kunnen bijstaan en helpen. Deze literatuurstudie tracht de verschillende visies te ontdekken die leven bij de patiënten. Kwantitatief onderzoek kan resultaten voorleggen waaruit blijkt dat spiritualiteit leeft bij de patiënten (11,23). Maar statistieken leren niet hoe men in de dagelijkse praktijk dient om te gaan met patiënten en hun scala aan visies en ervaringen. Aan de hand van kwalitatieve studies kunnen de verschillende meningen en ideeën die leven onder de patiënten toegelicht worden. De focus van de literatuurstudie ligt op de huisartsgeneeskunde, aangezien

7 richtlijnen in de ambulante setting nog niet voor handen zijn en huisartsen nochtans regelmatig geconfronteerd worden met de spirituele noden van hun patiënten. Vanuit deze visie wordt de onderzoeksvraag van deze literatuurstudie: Ziet de patiënt zijn/haar huisarts als spirituele zorgverlener? Indien ja: in welke omstandigheden ziet de patiënt zijn/haar huisarts als spirituele zorgverlener? 2a 2.Methode 2a 2.1 Databank Omwille van het beperkte tijdsbestek werd besloten om de literatuurzoektocht uit te voeren in 1 databank. Er werd geopteerd voor Medline omdat deze ook gebruikt wordt in de masterjaren van de opleiding geneeskunde. Medline maakt gebruik van verschillende gestandaardiseerde zoektermen (MeSH termen) die in verschillende combinaties aan elkaar gekoppeld kunnen worden. We onderzochten de databank via PubMed. 2a 2.2 Zoekstrategie De gebruikte MeSH termen zijn: Spirituality, Patients en Physicians, Family Gezien het beperkt aantal MeSH termen dat gegenereerd kan worden uit de letterlijke vertaling van de onderzoeksvraag, werd verder gezocht naar gepaste zoektermen. De term Patient Expectation is geen MeSH term maar "Patient Preference" wel. Holistische gezondheid omvat een ruimer perspectief dan spiritualiteit. De definitie op PubMed luidt: Health as viewed from the perspective that humans and other organisms function as complete, integrated units rather than as aggregates of separate parts. De MeSH term Holistic Health kan mogelijk bijkomende relevante artikels opleveren, indien de spirituele component afzonderlijk van de fysische, psychologische en sociale component beschreven wordt. Over de MeSH termen Physician Patient Relations en Communication werd discussie gevoerd. Het is belangrijk dat de MeSH termen bijdragen tot het beantwoorden van de zoekvraag. Er werd besloten om de MeSH term Communication te excluderen omdat dit irrelevante artikels zou opleveren volgens de in en exclusiecriteria. De visie van de patiënt over zijn (huis)arts is een uiting van de arts patiëntrelatie, dus ook de manier waarop de patiënt zijn arts ziet als spirituele zorgverlener. Omwille van deze reden werd de MeSHterm Physician Patient Relations gebruikt.

8 De verschillende combinaties van de MeSH termen die worden gebruikt in deze literatuurzoektocht staan vermeld in tabel 1. 2a 2.3 Inclusie en exclusiecriteria Er wordt een selectie van relevante artikels gemaakt op basis van titel en abstract. De artikels worden geïncludeerd volgens de volgende criteria: Het artikel moet handelen over de visie van de patiënten: hoe zien zij hun huisarts als spirituele zorgverlener? Deze patiënten zijn personen met een somatische aandoening. Deze patiënten dienen meerderjarig te zijn. De artikels moeten (o.a.) handelen over spirituele zorgverlening, waarbij de definitie van spiritualiteit wordt geïnterpreteerd zoals vastgesteld volgens de Consensus Conferentie. (2) De setting waarin deze patiënten zich bevinden mag zowel ambulant, gehospitaliseerd of bewoner van een woon en zorgcentrum zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen artikels die gaan over een palliatieve of nietpalliatieve setting. We gebruiken enkel artikels die in het Engels of het Nederlands zijn gepubliceerd We gebruiken enkel artikels die na 1990 zijn gepubliceerd. Er werd gekozen om enkele kwalitatief onderzoek te includeren. Gezien het verwachte aantal publicaties laag is, zal kwantitatief onderzoek de conclusies mogelijks te zeer veralgemenen. Artikels worden omwille van de volgende criteria geëxcludeerd: Indien het artikel de mening weergeeft van iemand anders dan de patiënt (arts, theoloog, familie, ) Artikels gepubliceerd in andere talen dan het Engels of Nederlands Indien de patiënten niet aan een somatische, maar aan een psychische aandoening lijden (verslaving, depressie, suïcide, ) Artikels die uitsluitend handelen over religie of gebed (omdat dit niet overeenkomt met de bredere definitie van spiritualiteit die wij hanteren) Artikels waar de patiënt uitsluitend over de gezondheidsuitkomsten van spiritualiteit wordt bevraagd. Spiritualiteit als onderdeel van de opleiding geneeskunde Artikels die handelen over spirituele anamnese, leidraad voor arts i.v.m. spirituele zorg. Kwantitatief onderzoek

9 2a 2.4 Kritische evaluatie Om te evalueren of de onderzoeksresultaten waarheidsgetrouw zijn, worden kwalitatieve artikels aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Een recente studie identificeerde 7 belangrijke dimensies van kwaliteit: evaluatie van bias, validiteit, betrouwbaarheid, belang van het onderzoeksproject, duidelijkheid en coherentie van de onderzoeksrapporten, ethische aspecten en het gebruik van gepaste en rigoureuze methodes (17). Bij elk onderzoek is er een risico op bias, een systematische fout of foutieve interpretatie in het opzet of de uitvoering van de studie, die de juistheid van de bevindingen kan beïnvloeden. Deze bias kan zowel een overschatting als een onderschatting van de bevindingen veroorzaken. Bij rigoureuze studies, met een sterke methodologische aanpak, zullen de bevindingen echte dichter bij de waarheid liggen. Het Cochrane handboek geeft hiervoor een leidraad, bestaande uit drie verschillende stappen: een initiële selectie, een technische beoordeling en een theoretische beoordeling (19). Stadium 1: Selectie Een eerste filtering gebeurt door de methodesectie van de kwalitatieve studies onder de loupe te nemen om het risico op eventuele bias in te schatten. Er dient een duidelijke beschrijving gegeven te worden van de gekozen studiepopulatie, het verzamelen van de data en het type van de data analyse dat werd uitgevoerd om zo een optimale reproduceerbaarheid te bereiken. Om deze redenen worden beschrijvende artikels, editoriale stukken en opiniestukken geëxcludeerd. Stadium 2: Technische beoordeling De methodologische aanpak van de studie kan ook op een objectieve manier worden beoordeeld. Hiervoor wordt een technische indicator gebruikt, onder de vorm van een checklist. Met behulp van deze controlelijst kunnen de methodesectie en de discussiesectie op een objectieve manier beoordeeld worden. Er bestaan verschillende kritische evaluatie instrumenten, waarvan sommige online en publiekelijk toegankelijk zijn. Een recente publicatie (18) vergeleek de verschillende evaluatie instrumenten en kwam tot de conclusie dat de Joanna Briggs Institute (JBI) tool superieur was aan de andere o.w.v. de congruïteit en coherentie. Het is dan ook dit instrument dat wordt gebruikt in de technische beoordeling van de verschillende artikels (20). Stadium 3: theoretische beoordeling In de derde stap van de kritische evaluatie legt de Cochrane Qualitative Research Methods Group de focus op de relatie tussen het gebruikte onderzoeksparadigma en de verkregen bevindingen. Na overleg werd besloten om deze laatste stap van de kritische evaluatie niet toe te passen. De validiteit, resultaten en relevantie van de artikels kan voldoende worden geëvalueerd door toepassing van de filtering en technische beoordeling d.m.v. de JBI tool (20).

10 2a 3 Resultaten 2a 3.1 Resultaten Medline. De zoektocht in Medline leverde in totaal 500 unieke artikels op. Het flowdiagram van de Medline zoektocht wordt weergegeven in figuur 1. Na eliminatie op titel en abstract werden 7 relevante artikels weerhouden (11,21 26). Twee van deze artikels konden worden geëlimineerd na het lezen van de fulltext. Het artikel van Ehman (21) speelt zich af buiten de setting van de huisartsgeneeskunde. Het artikel van Klitzman (22) werpt een licht op de individuele spirituele reis van artsen, die door omstandigheden zelf patiënt worden. Van de vijf overige artikels werden er drie kwantitatieve artikels geëlimineerd (11,23, 26). 2a 3.2. Kritische evaluatie Op de overige 2 kwalitatieve artikels werd een kritische evaluatie toegepast (24,25). 2a Stadium 1: Selectie Het artikel van Astrow is een louter beschrijvend artikel. Om deze reden werd het artikel geëxcludeerd (24). 2a Stadium 2: Technische beoordeling De methodologische aanpak van het overige artikel werd geëvalueerd gebruik makende van de JBItool. De resultaten van deze beoordeling staan weergegeven in tabel 3. Het artikel van Ellis voldoet aan de voorwaarden (25). 2a 3.3. Resultaten artikel Uiteindelijk werd slecht één artikel weerhouden. In het artikel van Mark R. Ellis (25) exploreert de auteur de visie van de patiënt over het voeren van gesprekken over spirituele thema s met zijn/haar huisarts. De studie gaat ook na welke barrières en faciliterende factoren de patiënten hierbij ervaren. Het gaat over een kwalitatief, semi gestructureerd interview bij tien chronisch zieke patiënten. De onderzoekers rekruteerden de deelnemers uit een patiëntenbestand dat bij een vorige studie over de huisartsen verkregen was (27). De deelnemers werden zo geselecteerd dat zij een heterogene demografische groep vormen (geslacht, leeftijd en religieuze overtuiging). De onderzoekers opteerden voor chronisch zieke patiënten omdat de verwachting was dat deze patiënten spirituele noden hadden en deze mogelijks reeds met hun huisarts besproken hadden. Omdat er zo weinig kwalitatief onderzoek is uitgevoerd over dit onderwerp, moeten we ons op één enkel artikel baseren.

11 Redenen voor de patiënt om over spiritualiteit te spreken Patiënten zijn van mening dat spirituele zorg hun huisarts de mogelijkheid biedt om hen betere medische zorg te verstrekken (25). If my doctor prayed, it would help him to understand how to help (me) more. Sometimes physicians will have to be the advocate, not for the treatment but for the patient, and maybe because they had a spiritual conversation the family has not had, the physician can share provisos with the family. Indien de arts de spirituele noden en beleving van de patiënt kent, is dit voor vele patiënten een belangrijke bouwsteen om tot een goede relatie te komen (25). The main thing is to have that basic experience of talking about spirituality so that when illness occurred there is that wider basis for conversation. In crisismomenten kunnen gesprekken over spirituele beleving en spirituele zorgen een zekere rust en comfort brengen (25). When facing a critical or terminal illness if their doctor could talk to them about spirituality at that time, it would make a difference it would make peace. Voorwaarden om over spiritualiteit te spreken Wanneer patiënten het gevoel krijgen dat hun huisarts om hen geeft, zullen ze zich sneller openstellen om een gesprek over spiritualiteit te voeren (25). If they come in not showing a heart for you, I don t think you can share with them. You may give them the outer edge but you won t ever let them see the heart. Patiënten die merken dat hun huisarts hen waardeert en respecteert, zullen meer openstaan om een gesprek over spiritualiteit te voeren (25). I can discuss spiritual issues with my doctor because he is receptive, he s appreciative of the information you give him. If you re a person, you re an important person. If my doctor doesn t believe this, I m not going to waste my time telling them about who I am.

12 Vele patiënten vinden een vertrouwensband met hun huisarts een belangrijk voorwaarden om over spirituele beleving te spreken. Doorheen de tijd en gesterkt door gedeelde belevingen kan er een band ontstaan met hun huisarts, deze band kan groeien tot een vertrouwensband (25). I let everything hang out anymore I didn t do that in the beginning, but over the years our relationship has (progressed) to that. Welke rol is er weggelegd voor de huisarts in de ogen van de patiënten? Patiënten hebben verschillende meningen over wie nu het gesprek rond spiritualiteit dient te initiëren. Sommige vinden dat het de taak van de huisarts is. Anderen zijn van mening dat beide partijen de eerste stap kunnen zetten (25). I wouldn t approach my doctor to ask spiritual questions, but I would be able to talk to him if he approached me. Patiënten waarderen dat de huisarts het gesprek over spiritualiteit initieert in geval van chronische ziekte of het nakend overlijden. Eén patiënt is echter van mening dat chronische ziekte de bal in het kamp van de patiënt legt, ondanks zijn/haar voorkeur dat de huisarts het gesprek initieert (25). Als het onderwerp spiritualiteit is aangeraakt, kan de arts de keuze aan de patiënt laten of er verder wordt gegaan op het onderwerp (25). I think physicians should come straight out and ask about their spirituality. From there, they could drop the subject or continue on based on what the individual wants De ondervraagde patiënten waren niet op de hoogte dat er spiritual assessment tools bestaan. Sommige patiënten suggereerden dat hun huisarts best via enkele screeningvragen polst naar de spirituele beleving van de patiënt (25). A physician, in about two minutes, can find out Do you have a religious community or are you in spiritual practice? The doctor should figure out what kind of patient this is: where they live, how they live, what they work at, their spiritual views all these have a bearing on who they are, what s concerning them.. Sommige patiënten zien hun arts eerder als een spirituele facilitator dan een spirituele adviseur: artsen moeten aandacht hebben voor de spirituele noden en beleving van de patiënt en deze bespreekbaar kunnen maken. Het is niet hun taak om de patiënten hierin te sturen (25). My physician hasn t led or guided me: she knows where I stand on my faith so she hasn t tried to change that but she has tried to keep me encouraged with it.

13 Welke houding wordt verwacht van de huisarts? Patiënten verwachten dat de arts signalen geeft dat hij openstaat om een gesprek over de spirituele beleving te voeren, indien de patiënt hier nood aan heeft (25). Patiënten verwachten een open houding van hun arts, zodat er op een niet vooringenomen manier over de spirituele beleving kan worden gepraat (25). Patiënten verkiezen dat gesprekken over spirituele belevingen verlopen op een niet paternalistische, niet prekende manier, waarbij de huisarts zijn eigen (geloofs ) overtuigingen niet probeert op te dringen aan de patiënten. Aan de andere kant zal de huisarts ook geen oordeel vellen over de (geloofs)overtuiging van de patiënt (25). Everybody s a missionary, one way or another If you have the opportunity to be a good influence on somebody, you d better do it. You be a bad influence by sharp words or actions It wouldn t set good with me Met wie wensen patiënten over spiritualiteit te spreken Patiënten staan open om hun spirituele zorgen met hun huisarts te bespreken. De meningen over wie het gesprek moet initiëren variëren (25). If no one ever mentions spiritual issues, how are people even going to know where to get help? Welke barrières en faciliterende factoren beïnvloeden het gesprek Patiëntgebonden barrières. Patiënten ervaren soms dat de barrière om te spreken over spirituele zorg bij de patiënt zelf ligt. Het is mogelijk dat de patiënt zich ongemakkelijk voelt om over het onderwerp te spreken (25). There are some patients I know that it would plain blow their minds when doctors would suggest spiritual issues of any kind. The main reason their inexperience of the world. Everything where they have no experience in, the average person is afraid of. Patiënten ervaren soms moeilijkheden met het initiëren van een gesprek over spirituele zorg of het omgaan met spiritualiteit (25). People themselves being the barrier, not being open to talk not willing to take the time and effort convincing themselves that the doctor is too busy. Just not wanting to take the initiative. I think there s lots of people that would like spiritual discussions, but don t know how to approach the doctor.

14 Patiëntgebonden faciliterende factoren. Gemeenschappelijke prioriteiten en levenservaringen versterken de band tussen huisarts en patiënt. Zo kunnen arts en patiënt gemakkelijker tot een spiritueel gesprek te komen (25). I could talk to my doctor about spiritual issues because I know he is positioned for social responsibility. Being I m an antinuclear person, I need to know that our priorities are in the same place. Artsgebonden barrières Een vroegere negatieve ervaring bij het initiëren of voeren van een spiritueel gesprek kan de patiënt weerhouden om zijn huisarts in vertrouwen te nemen (25). Patiënten zijn soms minder bereid om een spiritueel gesprek aan te knopen met artsen met een strikt biomedische houding (25). People are just reticent to talk with doctors on anything that doesn t relate to their (medical) illness. Het algemeen gedrag en de uitspraken van de huisarts kunnen voor de patiënt een barrière vormen om over hun spirituele beleving te spreken. (25). A barrier is his demeanor He s a hard man to talk to He laughs very loud the kind of laugher I ve seen in people who are in denial. If they don t act like they care, if they act like they re in a big hurry, and they don t have time for me, or they have more important things to do, I m not going to open up to them and share a part of me. Sommige patiënten ondervinden dat hun arts het gesprek uit de weg gaat, dit vormt een obstakel om zelf hun spirituele noden aan te halen (25). I think we ve touched on just about everything else, but my doctor s not gonna say You have to have faith or something like that They don t get very deep into the spiritual. Artsgebonden faciliterende factoren. Patiënten halen een goede art patiënt relatie aan als faciliterende factor voor het voeren van gesprekken over spiritualiteit (25). I have a good relationship with my doctor, and I feel like if I needed to talk with him (about spiritual issues) I could. She treats everybody the same she treats her patients as friends. She truly tries to get to know you.

15 Bepaalde karaktereigenschappen van de arts, zoals empathie, openheid en betrokkenheid, kunnen het gemak waarmee sommige patiënten te raden gaan met hun spirituele beleving beïnvloeden. Ook bepaalde handelingen van de arts of ervaringen die de patiënten met de arts hebben, kunnen volgende de ondervraagde invloed hebben (25). Down to earth, calm, compassionate, assuring, caring, tender, outgoing, friendly, willing to listen, receptive/open, appreciative of the information you give. Touch, direct eye contact, actually sitting down for a few seconds, taking time to say How are you, today? and actually listening. My doctor has helped me with spiritual issues by encouraging me. He s always got a smile on his face I really appreciate him. Wanneer een arts in het verleden heeft laten blijken dat hij/zij spiritualiteit belangrijk acht, vormt dit voor sommige patiënten een stimulans om een gesprek over spirituele beleving aan te knopen (25). I think doctors could help patients by being positive about the spiritual, don t throw up that wall, you know. I like to see an individual who has the training, the background, the education and who had incorporated his spirituality with it It could be such a definite influence on their patients. Contextuele factoren Een deel van de ondervraagde patiënten zien tijdsgebrek bij hun huisarts als een barrière om over hun spirituele beleving te praten (25). I m anxious to get out of the exam room, too He s got his work and I ve got my interests but if we had leisure time, it d be really great if I could talk to him (about spiritual issues) In sommige gevallen wordt gebrek aan continuïteit als een barrière beschouwd, vooral wanneer verschillende artsen eenzelfde patiënt opvolgen (25). You might be more apt to discuss (spiritual questions) with your regular doctor than someone who just come in. De omstandigheden tijdens de consultatie kunnen het gesprek beïnvloeden volgens de ondervraagde patiënten. Omstandigheden waarin de kwetsbaarheid en de machteloosheid van de patiënt worden benadrukt, vormen een barrière om een spiritueel gesprek te voeren. Denk hierbij aan omstandigheden waarin de patiënt net slecht nieuws heeft gekregen of een ingreep heeft moeten onderaan (25).

16 A barrier to spiritual discussion is being unclothed or having a nightgown on.. it would be better to sit in their office at a desk. Een enkele keer ervaart een patiënt een klasse barrière tussen zichzelf en hun arts en zien dit als een obstakel om samen een gesprek over spiritualiteit te voeren (25). I think it s not religion, but I think there s a class barrier here that is operative. Physicians are perceived as being high class. Contextuele faciliterende factoren. Sommige patiënten ervaren gunstige omstandigheden als bevorderend voor de communicatie over spiritualiteit: voldoende privacy, geen onderbrekingen door telefoon, een tijdstip dat de patiënt zelf heeft kunnen kiezen, (25).

17 2a 4. Conclusie De spirituele beleving van patiënten is een zeer persoonlijk proces. De individuele beleving en mening van de patiënten hierover is dan ook zeer uiteenlopend. Het is haast onmogelijk om algemeen besluiten te trekken over de spirituele noden patiënten, die gelden voor alle patiënten. Het is dan ook de intentie van kwalitatief onderzoek is om het volledig spectrum van meningen te tonen, om zo te trachten alle patiënten aan het woord te laten. De meeste patiënten zien een beïnvloeding door contextuele factoren: de omstandigheden waarin het gesprek (kan) zal plaatsvinden kunnen een barrière vormen voor sommige patiënten. Het gesprek dient plaats te vinden op een passend moment voor zowel de arts als de patiënt met nodige aandacht voor bevorderende omstandigheden. Patiënten voelen zich soms onzeker om hun huisarts aan te spreken over hun spirituele zorgen: omdat ze het gesprek niet zelf willen starten, omdat ze de taal niet beheersen om over spiritualiteit te spreken, omdat ze voelen dat hun huisarts het gesprek uit de weg gaat (25). De mening van de patiënten over wie het gesprek moet initiëren, varieert, maar indien dit de arts is, dient dit op een open en onbevooroordeelde manier te gebeuren. Het staat de patiënt dan vrij om al dan niet in te gaan op dit gesprek. Het is belangrijk dat de patiënt signalen krijgt dat de huisarts aandacht heeft voor hun spirituele beleving, ook al wenst de patiënt het gesprek (nog) niet aan te gaan. In tijden van ziekte en nakend overlijden kan de spirituele beleving bij patiënten op de voorgrond komen (1,26,40,41). In deze omstandigheden wenst een deel van de patiënten dat hun huisarts aandacht heeft voor hun spirituele beleving en noden. Patiënten verwachten eerder dat hun arts een klankbord is om hun beleving en noden onder woorden te brengen. Dit proces vereist een luisterende en empathische houding van de arts, die geen spiritueel adviseur is maar een spiritueel facilitator. De arts is genoodzaakt tot enige terughoudendheid: hij is geen reisleider, maar een reisgenoot. In de Nederlandse richtlijn voor spirituele zorg vinden we de term presentie : een wijze van handelen die meer nadruk legt op het luisterend aanwezig zijn, waarbij de hulp niet van buitenaf komt, maar geprobeerd wordt de krachten in de patiënt zelf te mobiliseren door aanwezigheid, trouw en eerder te laten dan te doen (41).

18 Deel 2b. Visie van de huisarts over zijn/haar rol als spiritueel zorgverlener Spirituality in general practice. A qualitative evidence synthesis. Mieke Vermandere M.D. 1, Jan De Lepeleire M.D. Ph.D. 1, Liesbeth Smeets M.D. 1, Karin Hannes Ph.D. 2, Wouter Van Mechelen M.D. 1, Franca Warmenhoven M.D. 3, Eric van Rijswijk M.D. Ph.D. 3, Bert Aertgeerts M.D. Ph.D Academic Center for General Practice, K.U.Leuven, Belgium 2. Centre for Methodology of Educational Research, K.U.Leuven, Belgium 3. Radboud University Nijmegen, The Netherlands Abstract BACKGROUND: Although it is nowadays common to see spirituality as an integral part of health care, little is known how to deal with this topic in daily practice. AIM: To investigate the literature about general practitioners views on their role in spiritual care, and about their perceived barriers and facilitating factors in assessing spiritual needs. DESIGN: Qualitative evidence synthesis METHOD: The primary data sources were searched as Medline, Web of Science, CINAHL, Embase and ATLA Religion Database. Qualitative studies that described the views of GPs on their role in providing spiritual care, or that described the barriers and facilitating factors they experience in doing so, were included. Quantitative studies, descriptive papers, editorials and opinion papers were excluded. RESULTS: Most GPs see it as their role to identify and assess patients spiritual needs, despite perceived barriers such as lack of time and specific training. However, they struggle with spiritual language and experience feelings of discomfort and fear that patients will refuse to engage in the discussion. Communicating willingness to engage in spiritual care, using a non judgemental approach, facilitates spiritual conversations. CONCLUSIONS: The results of the studies included here were mostly congruent, affirming that most GPs see themselves as supporters of patients spiritual well being, but lack specific knowledge, skills and attitudes to perform a spiritual assessment and to provide spiritual care. Further research is needed to clarify the role of the GP as a spiritual care giver in daily practice, as well as end of life care.

19 2b 1.Inleiding Patiënten verwachten van hun huisarts dat hij/zij oog heeft voor hun spirituele waarden en hen begeleidt in hun spirituele noden (zie deel 1). De medische wereld erkent het belang van spirituele zorg, wat tot uiting komt in het aantal publicaties over het onderwerp (2). Maar wat is de visie van de huisarts over zijn/haar rol als spirituele zorgverlener? Er zijn hierover enkele studies gepubliceerd, maar tot op heden werden de resultaten van deze studies nog niet samengebracht in een systematische review. Om een overzicht te krijgen van de resultaten van deze studies werd een protocol voor een systematische review opgesteld. Het onderzoek werd uitgevoerd door stafleden verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. De review werd uitgevoerd onder leiding van Dr. Mieke Vermandere van het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (KULeuven). De onderzoeksvraag van de systematische review werd tweevoudig opgesteld: 1/ Vinden huisartsen dat zij een rol hebben in het verstrekken van spirituele zorg? Zo ja, hoe zouden zij deze rol invullen? 2/ Welke barrières en faciliterende factoren ervaren de huisartsen bij het inschatten en het toedienen van deze spirituele noden? Aangezien dit onderzoek uitgebreider is dan vereist voor een masterthesis, ben ik enkel betrokken geweest bij enkele afzonderlijke stappen van het project. In de methodesectie zal ik mijn bijdrage aan de review trachten te verduidelijken. 2b 2.Methode 2b 2.1 Databanken De literatuurzoektocht werd uitgevoerd in 5 databanken: Medline, Web of Science, Cinahl, Embase en ATLA Religon Database. 2b 2.2 Zoekstrategie Mijn bijdrage bestond erin de literatuurzoektocht in de online databank Medline uit te voeren. Na overleg werden de volgende MeSH termen gebruikt Spirituality, Holistic Health, Physicians, Family en Primary Health Care, deze MeSH termen werden in verschillende combinaties gebruikt. (tabel 2) 2b 2.3 Inclusie en exclusiecriteria Een eerste selectie werd uitgevoerd op basis van titel en abstract. Bij het opstellen van de inclusiecriteria werd besloten om een eenduidige definitie van spiritualiteit te hanteren, hiervoor werd gebruik gemaakt van de definitie gevormd door de Consensus Conference 2009 (2).

20 De inclusiecriteria waren als volgt: het artikel moet handelen over de mening van de huisartsen over hun rol als spirituele zorgverlener en/of barrières en faciliterende factoren die huisartsen ervaren in het bespreekbaar maken van of verstrekken van deze zorg. Artikels waarin de mening van verschillende professionele zorgverstrekkers werden gegeven (bijvoorbeeld: verpleegkundige, specialisten, geestelijke, huisartsen, ) werden enkel geïncludeerd indien de mening van de huisarts afzonderlijk werd weergegeven. Enkel artikels die in het Engels gepubliceerd werden, voldoen aan de inclusiecriteria. Indien de definitie van spiritualiteit niet overeenkomt met de definitie zoals deze door de Consensus Conference 2009 werd vastgesteld, werden de artikels geëxcludeerd. Kwantitatief onderzoek werd eveneens geëxcludeerd, maar vormden de basis voor de online enquête van het praktijkproject. Mijn resultaten van de literatuurstudie werden vergeleken met deze van Dr. Vermandere. Indien er verschillen in de resultaten waren, werd er discussie gevoerd tot er een consensus bereikt werd. Indien er geen consensus bereikt kon worden, werd een derde onafhankelijke onderzoeker ingeschakeld. 2b 3. Resultaten De literatuurzoektocht op Medline leverde 533 artikels op. Na evaluatie volgens de inclusie en exclusiecriteria werden er 4 kwalitatieve artikels weerhouden, waarvan er 1 werd geëlimineerd na de kritische evaluatie. De systematische review leverde in het totaal 12 kwalitatieve artikels op: 9 hiervan werden verkregen na het uitvoeren van een literatuurzoektocht in de 5 databanken. Twee bijkomende artikels werden geïncludeerd na het uitvoeren van een referentie zoektocht in Web of Science, van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve artikels van de review. Een twaalfde artikel werd aangeraden door een expert. De resultaten van deze kwalitatieve artikels zijn terug te vinden in het artikel: Spirituality in general practice. A qualitative evidence synthesis. van Dr. Mieke Vermandere (29). Naast deze 12 kwalitatieve artikels leverde de literatuurzoektocht 11 kwantitatieve artikels op. Deze 11 artikels zullen de basis vormen voor de enquête van de praktijkstudie (26,30 39). 2b. 4: Conclusie De literatuurzoektocht leverde 12 kwalitatieve artikels op. Op basis van deze artikels kunnen we enkele bevindingen noteren. Hier volgt een kort overzicht van de gevonden resultaten. Een uitgebreide weergave is terug te vinden in Spirituality in general practice. A qualitative evidence synthesis. van Dr.Mieke Vermandere (29).

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Feedback in de opleiding communicatievaardigheden in het zevende jaar huisartsgeneeskunde

Feedback in de opleiding communicatievaardigheden in het zevende jaar huisartsgeneeskunde 1 Feedback in de opleiding communicatievaardigheden in het zevende jaar huisartsgeneeskunde Dr. Laetitia Vermander Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-promotor: Dr. Marc Van Nuland Master of Family Medicine

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Geweldloze communicatie: Een methode voor de. humanisticus?

Geweldloze communicatie: Een methode voor de. humanisticus? Geweldloze communicatie: humanisticus? Een methode voor de Een vergelijkende literatuurstudie tussen het gedachtegoed en de methode van Marshall Rosenberg en het werk in het kader van geestelijke weerbaarheid

Nadere informatie

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Dr Beyens I., KU Leuven Promotor: Prof Dr Deveugele M., U

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie

Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie Dr. Joris Maggen, KULeuven Promotor: Jo Goedhuys, KULeuven Master of Family Medicine 2011-2013 Masterproef huisartsgeneeskunde 2011-2013

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Vertaling en pilotering van de Palliative Performance Scale PPS als een prognoseinstrument voor het Zorgpad Palliatieve Zorg

Vertaling en pilotering van de Palliative Performance Scale PPS als een prognoseinstrument voor het Zorgpad Palliatieve Zorg Vertaling en pilotering van de Palliative Performance Scale PPS als een prognoseinstrument voor het Zorgpad Palliatieve Zorg Marie Luise Streffer Promotor: Bart Van den Eynden Co promotoren: Bart Van den

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7)

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

70:20:10 framework (Jennings) review door Patrick Vermeren

70:20:10 framework (Jennings) review door Patrick Vermeren 70:20:10 framework (Jennings) review door Patrick Vermeren Dit artikel betreft een uitgebreide review van het 70:20:10 framework (Jennings). Het is zo uitgebreid omwille van het belang (sommige organisaties

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning

Slachtoffers en aansprakelijkheid. Deel I Terreinverkenning Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht Vrije Universiteit Amsterdam Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun

Nadere informatie

Fietsen door het kunstenveld naar morgen

Fietsen door het kunstenveld naar morgen Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 Fietsen door het kunstenveld naar morgen Een onderzoek naar hoe het kunstenveld invulling geeft aan haar rol inzake ecologie, een onderdeel

Nadere informatie

Een onderzoek naar het handelen van de Physician Assistant

Een onderzoek naar het handelen van de Physician Assistant De complexe praktijk van taakherschikking Een onderzoek naar het handelen van de Physician Assistant Erasmus Universiteit Rotterdam Master Zorgmanagement Student: Esther M. Willems Studentnummer: 349366

Nadere informatie

Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap?

Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Will Tiemeijer en Jos de Jonge Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Will Tiemeijer en Jos de Jonge Bestuur van het Rathenau Instituut

Nadere informatie

De toegang tot gezondheidszorg voor ongedocumenteerden onder Artikel 122a

De toegang tot gezondheidszorg voor ongedocumenteerden onder Artikel 122a De toegang tot gezondheidszorg voor ongedocumenteerden onder Artikel 122a Bakker P.F. Mw. Dr. Henneman L. Prof. Dr. Devillé W.L.J.M. Utrecht, Juli 2012 p.f.bakker@student.vu.nl 1 Samenvatting Abstract

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Ouderdom komt met gebreken Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Publicatie B: Onderzoeksrapport Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Definitieve versie Titelpagina In opdracht van Titel Titelomschrijving Auteurs Royal HaskoningDHV & Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Michiel Dam en Kevin Wessels

Michiel Dam en Kevin Wessels THE HUMAN FIREWALL OF BEHAVIORAL INFORMATION SECURITY Radboud Universiteit Nijmegen Master Thesis Informatiekunde November 2008 Auteurs: Afstudeernummers: Eerste begeleider: Tweede begeleider: Eerste Referent:

Nadere informatie