Programma ter preventie en profylaxe van Nosocomiale Pneumonie (NP) en Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma ter preventie en profylaxe van Nosocomiale Pneumonie (NP) en Ventilator Associated Pneumonia (VAP)"

Transcriptie

1 Programma ter preventie en profylaxe van Nosocomiale Pneumonie (NP) en Ventilator Associated Pneumonia (VAP) Inleiding De registratie van de indicator VAP en het ontwikkelen van maatregelen ter preventie of profylaxe zijn belangrijke middelen waarmee een vermindering van het aantal nosocomiale infecties voor een belangrijke risicogroep kan nagestreefd worden. In het kader van de registratie van VAP, opgelegd in het Vlaams Decreet betreffende Integrale Kwaliteitszorg in de Verzorgingsinstellingen van 25 februari 1997, zal het aantal nosocomiale pneumonieën bij beademde patiënten ouder dan 1 jaar gemeten worden gedurende 6 maanden. Na het bepalen van het incidentiecijfer kan elk ziekenhuis bepalen welke de huidige preventieve maatregelen zijn en hoe men deze eventueel kan verbeteren. Door de werkgroep ziekenhuishygiëne Antwerpen werd een voorstel van een programma ter preventie van VAP opgesteld, gebaseerd op internationale richtlijnen. Na het implementeren van eventuele nieuwe maatregelen kan men nieuwe steekproeven doen om het incidentiecijfer op te volgen. Hierdoor kan men trachten de klinische outcome te verbeteren en de ziekenhuiskost te verminderen. Probleemstelling Nosocomiale pneumonie is verantwoordelijk voor 13 tot 18% van de nosocomiale infecties, en de belangrijkste doodsoorzaak van deze infecties verworven in het ziekenhuis. Uit recente studies blijkt dat 5.4 tot 27.5% van de geïntubeerde en beademde patiënten een pneumonie doormaken, wat ongeveer 10 maal meer is dan patiënten die in het ziekenhuis verblijven maar geen ademhalingsondersteuning vereisen. Men heeft berekend dat het cumulatief risico na 3 dagen intubatie en beademing 7.2% bedraagt, na 7 dagen 15.8% en na 14 dagen 23.4%. De mortaliteit kan oplopen van 20 tot 50%. Echter, het is niet helemaal duidelijk welke fractie van de mortaliteit dient toegeschreven te worden aan VAP. In de literatuur worden cijfers van 10 40% voor mortaliteit en 5 27% voor toegeschreven mortaliteit gehanteerd. Waar men het wel over eens is, is dat deze patiënten een verhoogd gebruik van antibiotica hebben en de verblijfsduur op de afdeling intensieve zorg en het ziekenhuis verlengd is. Bijgevolg zal het ontwikkelen van een nosocomiale pneumonie, al dan niet ventilator geassocieerd een verhoogde kost met zich meebrengen. Definities Nosocomiale pneumonie (NP, hospital acquired pneumonia, HAP, ziekenhuispneumonie) is een pneumonie die zich ten vroegste 48 uur na opname manifesteert, ongeacht of de patiënt al dan niet op een eenheid voor intensieve zorg is opgenomen en of hij al dan niet geïntubeerd en beademd wordt. Ventilator Associated pneumonia is een nosocomiale pneumonie die zich voordoet na meer dan 48h intubatie of bij patiënten die op één of ander ogenblik tijdens de voorbije 7 dagen werden geïntubeerd. VAP kan ingedeeld worden in early-onset en late-onset, die elk min of meer gekenmerkt zijn door een specifieke microbiologie. Early-onset VAP treedt op na 48 tot 72h volgend op de intubatie. Deze wordt meestal veroorzaakt door courante en gevoelige pathogenen van de respiratoire tractus (H. influenzae, S. pneumoniae en S. aureus) of commensalen van de oropharynx. Late-onset VAP treedt op na 72h volgend op de intubatie. Deze wordt meestal veroorzaakt door resistentere kiemen zoals MRSA, Acinetobacter sp., P. aeroginosa en Enterobacter sp. Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/2007 1

2 Diagnose De diagnose van VAP blijft moeilijk en talrijke kwalitatief goede studies en expert panels zijn er tot nu toe niet in geslaagd om tot een éénduidige consensus te komen. Het valt dan ook buiten het objectief van deze tekst om zich hierover uit te spreken. Vermeldenswaardig is volgende opmerking zoals men kan terugvinden in de syllabus van de Infectious Diseases Advisory Board met betrekking tot de Diagnose en Antibacteriële behandeling van VAP bij volwassenen 2002: Een enkelvoudige trigger volstaat op zich niet voor de diagnose van VAP. Een waarschijnlijkheidsdiagnose vergt een combinatie van verschillende criteria en het instellen van een empirische behandeling. Een positieve beeldvorming is uiteraard essentieel maar moet geïnterpreteerd worden in de context van andere klinische en biochemische parameters. Conditio sine qua non hierbij is dat het niet gaat om een louter gekoloniseerde, maar om een daadwerkelijk geïnfecteerde patiënt. Meestal worden volgende diagnostische criteria gehanteerd: nieuw of progressief longinfiltraat op RX Thorax of CT én minstens 2 van de volgende criteria koorts 38.5 C of hypothermie < 36 C leukocytose > /mm³ of leukopenie < 4000/mm³ purulente tracheo-bronchiale secreties daling P ao2 /F IO2 15% in de laatste 48 h Ook over de bijdrage van de microbiologie bestaat geen éénduidigheid gezien er in de literatuur geen gouden standaard bestaat voor de diagnose van VAP. De voorkeur gaat uit naar kwantitatieve cultuur met microscopische beoordeling van lage luchtwegen secreties (BAL, PSB). De IDAB is voorstander van monsters bekomen via endotracheale aspiratie voor gramkleuring, kwantitatieve kweek en identificatie met uitvoering van een antibiogram. Het is echter niet helemaal duidelijk welke cutt-off waarden vervolgens dienen gebruikt te worden Nogmaals volgens de IDAB bedraagt de drempelwaarde voor het opsporen van echte ziekteverwekkers in een ET aspiraat >10 5 CFU/ml, voor een BAL > 10 4 CFU/ml en voor een PSB > 10³ CFU/ml. Pathogenese VAP In de pathogenese van VAP zijn twee belangrijke processen betrokken : bacteriële kolonisatie van de aërodigestieve tractus met potentiëel pathogene micro-organismen en aspiratie van gecontamineerde secreties naar de lage luchtwegen. Kolonisatie is een evenwicht tussen verdedigingsmechanismen van de host en de invaderende eigenschappen van micro-organismen. In de respiratoire tractus wordt kolonisatie bevordert door de aanwezigheid van de endotracheale tube welk mucosale schade veroorzaakt en de fagocytaire clearance wijzigt. Er bestaat nog controverse in de rol van en het mechanisme van kolonisatie van de maag. De potentiële bronnen van geaspireerde secreties zijn : maag, bovenste luchtwegen, tanden, artificiële luchtweg, condensaat van het ventilator circuit en de nasale sinussen. Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/2007 2

3 Programma ter preventie van VAP Bij de evaluatie van preventieve maatregelen of programma s houdt men rekening met volgende items: - wat is het effect van deze maatregelen op de prevalentie van NP en VAP? - wat is het effect van deze maatregelen op de hospitalisatieduur en mortaliteit? - Zijn er voor de individuele maatregelen reeds gekende evidence-based gegevens? - Wat leert de analyse van de kosten/baten gegevens? Voor de implementatie van preventieprogramma s kan men zich baseren op het 10-stappen plan van Kollef: Kollef MH. The prevention of ventilator associated pneumonia. NEJM 1999; 340(8): SURVEILLANCE (IA) cf. Vlaams Decreet betreffende Integrale Kwaliteitszorg in de Verzorgingsinstellingen van 25 februari 1997 De volgende parameters dienen geregistreerd te worden : - aantal ventilatiedagen - aantal VAP - incidentie VAP : aantal VAP/aantal ventilatiedagen - aantal beademde patiënten - mediane ventilatietijd - ventilatietijdkwartielen Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/2007 3

4 2. PREVENTIEVE MAATREGELEN EN STRATEGIEËN Indeling in risicofactor en preventieve maatregel volgens fysiopathologisch mechanismen die geacht worden verantwoordelijk te zijn bij het ontstaan van een NP of VAP. I. Kolonisatie van de patiënt met multi-resistente of virulente kiemen II. Contaminatie van de omgeving met multi-resistente of virulente kiemen III. Aspiratie in de lagere luchtwegen van orofaryngeale, gastrodigestieve secreties, sondevoeding en vloeistoffen IV. Rechtstreekse inoculatie of inhalatie van kiemen in de lagere luchtwegen V. Optreden van nosocomiale sinusitis VI. Hematogene verspreiding naar de lagere luchtwegen van uit andere infectiehaard bij bacteriëmie VII. Verminderde afweermechanismen van de patiënt VIII. Beschadiging van lagere luchtwegen en longparenchym Naast de preventieve maatregel werden graad van bewijs vermeld zoals voorzien in de CDC richtlijnen mbt tot de preventie van nosocomiale pneumonie. Verder werd ook een gradatie volgens Kollef weergegeven. De appreciatie van niet- farmacologische en farmacologische interventies wat betreft preventie van VAP en impact op mortaliteit vindt u in de tabellen uit het artikel van Kollef van Classificatie volgens de CDC: IA: sterk aanbevolen voor alle ziekenhuizen en zeer goed ondersteund door goede studies IB : sterk aanbevolen voor alle ziekenhuizen en beschouwd als effectief door experten, gebaseerd op gezond verstand, suggestieve bewijzen alhoewel definitieve studies nog niet werden uitgevoerd II : aangeraden voor gebruik in de meeste hospitalen, ondersteund door suggestieve studies, theoretische gronden of bewijzende studies toepasbaar op sommige ziekenhuizen. UR : item waarvoor onvoldoende consensus werd bekomen NS : niet specifiek vermeld. Classificatie volgens Kollef: A: ondersteund door ten minste 2 gecontroleerde en gerandomiseerde studies B: ondersteund door ten minste 1 gecontroleerde en gerandomiseerde studie C: ondersteund door niet-gerandomiseerde cohort studies, historische cohort studies of case reports D: ondersteund door gecontroleerde gerandomiseerde studies van andere nosocomiale infecties U: onbepaald of nog niet bestudeerd. NS: niet gespecifieerd Verder wordt een lijst van inefficiënte maatregelen alsook een lijst van efficiënte low-cost maatregelen weergegeven. Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/2007 4

5

6 I. Kolonisatie van de patiënt met multi-resistente of virulente kiemen Intrinsieke gastheerfactoren Leeftijd Onderliggende acute en chronische aandoeningen: COPD (4 x hogere kans op NP) Diabetes (S. aureus) mucoviscidose (P.aer) malnutritie (P. aer) dialyse (S. aur, MRSA) Immuundeficiënties Geïmplanteerde catheters/poorten, chronische/suprapubische blaassonde, Ziekte ernst (kolonisatie met GNB bij kristisch zieken >> matig zieken) Levensstijl IV druggebruik Roken Conditionering van patiënt Optimaliseren onderliggende aandoening vaccinatie van risicogroepen (pneumokokken en influenza), glycemie controle beperk duur van neutropenie (GCSF) gebruik AB en/of gammaglobulines bij neutropene koorts Conditionering van patient IA / D Nutritionele support NS / C NS / D NS / D Extrinsieke factoren Voorafgaande hospitalisatie en hospitalisatieduur Voorafgaand antibioticumgebruik Verblijf in een RVT of een instelling Duur van verblijf op ICU Medicatie: Antibiotica Corticoïden antacida Primaire preventie restrictief gebruik van antibiotica Systematisch screenen op MRSA? Ontslag zodra mogelijk Restrictief gebruik van antibiotica, geen antibiotica profylaxe voor NP of VAP, verantwoord antibiotica gebruik rekening houden met epidemische en endemische kiemen snelle afbouw corticoïden indien mogelijk Gebruik van sucralfaat voor stress ulcus profylaxe indien risico op bloedingen beperkt NS / C IA / U IA / C II / B Invasieve procedures Endoscopie Blaascatheterisatie IV catheters Heelkunde Restrictief gebruik blaassondes, desondage indien mogelijk Restrictief gebruik, verwijder catheters indien mogelijk pijncontrole IB / NS Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/2007 6

7 Endotracheale tube Biofilm in de cuff Accumulatie van secreties Duur van de beademing Orale kolonisatie Algemene maatregelen om kolonisatie en kruisinfectie te vookomen Kruisinfectie Surveillance Antibioticumbeleid Orogastrische kolonisatie Isolatiemaatregelen Personeel Correcte indicatiestelling voor intubatie Continue aspiratie van subglottische secreties? Beperk duur en ga over naar niet invasieve technieken indien mogelijk Chloorhexidine glucuronaat mond reiniging Handhygiëne Opleiding en training personeel Verpleegkundigen Beschikbaarheid goede procedures en adequate opleiding Overlegmodel met andere disciplines om bepaalde doelstellingen te halen kennis & ervaring, motivatie en praktijkgerichtheid Goede technische voorzieningen Compliance met handhygiëne Adequate bestaffing Artsen Compliance met handhygiëne en hygiënische voorschriften Autonomie versus overlegmodel om bepaalde doelstellingen te halen Opleiding en motivatie Beleid bij epidemieën en endemieën met multiresistente kiemen Rotatie voor empirische AB therapie schema s? SDD niet aangeraden Beschikbaarheid van voldoende en adequate procedures Ruimtelijke voorzieningen en uitrusting (isolatiekamer, apparatuur voor sterilisatie en desinfectie Systematische vaccinatie voor Influenza UR / A NS / B IA / B IA NS / C NR / A Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/2007 7

8 II. Contaminatie van de omgeving met multi-resistente of virulente kiemen Contaminatie van toestellen gebruikt bij respiratoire ondersteuning en investigaties - beademingstoestellen en circuits - aerosoltoestellen - reanimatieballons - spirometers - waterreservoirs - suctiekatheters - bronchoscopen - Hoge lading kiemen op oppervlakten en materiaal Reinigen volgens specificaties fabrikant geen hersterilisatie van materiaal bestemd voor éénmalig gebruik Juiste keuze en toepassing beschikbare producten en methoden Reinigen en/of ontsmetten toestellen, oppervlakten en ruimtes volgens voorgeschreven procedures. Duidelijke afspraken hieromtrent. Gebruik van check-listen? IB / NS Lucht Water Endemieën en epidemieën Gebruik van HEPA filters in isolatiekamers voor patiënten met open long TBC, (en in ruimten voor bronchoscopie?) Maatregelen bij verbouwingswerken Surveillance van nosocomiale Legionellose Surveillance van Legionella in waterleidingen Surveillance en beleid bij outbreaks IA / NS UR / NS Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/2007 8

9 III. Aspiratie in de lagere luchtwegen van orofaryngeale en gastrodigestieve secreties, sondevoeding en vloeistoffen Intrinsieke gastheerfactoren (45% van gezonde personen aspireren tijdens slaap) Onderliggende aandoeningen - Slikstoornissen - CVA - MS - OSAS - E - Bewustzijnsstoornissen (schedeltrauma, epilepsie) Roken, verminderde mucociliaire clearance Keel en slokdarmpathologie Gestoorde maagontlediging en GI transit Extrinsieke gastheerfactoren Conditioneren van de patiënt zo mogelijk halfzittende houding (30 45 ) Conditionering van patiënt, rookstop Vermijden maagdilatatie halfzittende houding (30 45 ) gebruik kinetische bedden, veranderen van houding IB / B IB/ B IB / B UR / B Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/2007 9

10 Medicatie (sedativa, spierrelaxantia, locale anesthetica, anticholinergica) Fysiologische barriere (hoestreflex) Procedures - Endotracheale tube - Bevochtiging en opwarming ingeademde lucht, gebruik aerosols - Ventilator gerelateerd - Transport geïntubeerde patiënt - Enterale voeding, verhoogde abdominale druk postoperatief Verantwoord gebruik en strikte indicatiestelling, zo mogelijk stoppen, afbouwen, of niet starten Verantwoorde intubatie Gebruik aseptische techniek voor plaatsing en aspiratie Monitoring van de adequate cuff druk Continue aspiratie van subglottische secreties Fixatie tube en vermijden niet geplande extubatie Wheaning zodra mogelijk gebruik steriele medicatie en vloeistoffen vocht-warmte wisselaar versus bevochtigingssysteem dagelijks vervangen van warmte-vocht wisselaars niet nodig Vervanging van leidingen en reiniging volgens voorgeschreven richtlijnen dagelijks vervangen van ventilator circuit niet nodigvoorkom aspiratie van gecontamineerd vocht uit de leidingen Beperk transport tot minimum Verzeker goede positie sonde Gebruik orogastrische sonde indien mogelijk ter preventie van sinusitis Bepaling van maagresidu Aanzuren van enterale voeding Intermittente versus continue enterale voeding Postpyloor versus maagsonde IB / NS NS / C UR / A NS / C IB / C IA / NS UR / A IA/A IA/AIB / C IB / U NS / D IB / B UR / U UR / NS UR / NS Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/

11 IV. Rechtstreekse inoculatie of inhalatie van kiemen in de lagere luchtwegen en longparenchym. Risicovolle procedures - bronchoscopie (P. aer) - suctie via endotracheale tube met kans op embolisatie van de biofilm in de lagere luchtwegen - plaatsen endotracheale tube - toedienen van medicatie via verneveling - ventilator gebonden: accumulatie van gecontamineerd vocht in ventilatorcircuits Strikte indicatiestelling Single use versus multi-use Strikte indicatiestelling, vermijden accidentele extubatie Steriele bereiding van oplossingen Draineer condensatievocht, vermijdt reflux naar patiënt NR / NS IA / NS NS/C IB / C V. Optreden van nosocomiale sinusitis. Nasogastrische sonde Nasogastrische intubatie Orogastrische sonde Orogastrische intubatie UR / D UR / D VI. Hematogene verspreiding naar luchtwegen en longen vanuit andere infectiehaard en bij bacteriëmie Metastatische infecties Cathetersepsis S. aureus sepsis, Candida sepsis en sepsis met GNB Endocarditis Primaire en secundaire preventie Voldoende lang behandelen Profylaxe indien indicatie Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/

12 VII. Verminderde afweermechanismen bij de patiënt Immunologische afweer - Leeftijd - Hematologische aandoeningen - Malnutritie - Medicatie Corticoïden Chemotherapie - Vaccinatiestatus - Ingrepen (splenectomie, transplantaties) Verminderde defensiemechanismen - Leeftijd ( minder spierkracht, comorbiditeit) - Verminderde hoestreflex - Gestoorde mucociliaire clearance Roken Intubatie Copd - Doorbreken defensiebarrières Decubitus, huidulcera Ingrepen Invasieve procedures Sondes en catheters (blaas, maag, IV ) - Gestoorde ademmechanica met kans op atelectase (diafragma pathologie, Bechterew, ) - Glycemie ontregeling - Critical illness disease Conditioneren van de patiënt Beperk duur neutropenie (G-CSF) Snelle afbouw indien mogelijk Preventieve vaccinatie (pneumokokken, influenza) Rookstop Indicatiestelling Primaire preventie Indicatiestelling Fysiotherapie Insuline en strikte glycemie controle (cfr studie Van den Berghe, Leuven) NS/D IA/D NS / A (ineffectieve maatregel) VIII. Beschadiging van lagere luchtwegen en longparenchym Traumata Ingrepen Invasieve procedures ter hoogte van de luchtwegen Intubatie Invasieve versus niet invasieve beademing Recente LW infecties ARDS Indicatiestelling Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/

13 PREVENTIEVE MAATREGELEN EN STRATEGIEËN (CFR KOLLEF) NIET FARMACOLOGISCHE MAATREGELEN Ineffectieve maatregelen -routinematig vervangen van ventilatorcircuits - gebruik van disposible suctie catheters - routinematig vervangen in-line suctie catheter - dagelijks vervangen van vocht-warmtewisselaar - ademhalingskine - hersterilisatie materiaal eenmalig gebruik - routine surveillance kweken van patn en materiaal Onduidelijke effectiviteit - schort en handschoenen - vocht-warmtewisselaar - posturale wijzigingen AANBEVOLEN VOOR KLINISCH GEBRUIK Ja (specifieke groepen) Ja Ja (specifieke groepen, meerdere studies nodig) A A B A A Niet gespecifieerd Niet gespecifieerd B A B GRAAD REDUCTIE IN MORTALITEIT AANBEVOLEN DOOR DE CDC (IA) (UR) Niet gespecifieerd (IB) Niet gespecifieerd (IB) (IA) Ja (IA IB (specifieke groepen)) (UR) (UR) FARMACOLOGISCHE MAATREGELEN Ineffectieve maatregelen - aerosols met antibiotica - selectieve darmdecontaminatie - profylactische AB Onduidelijke effectiviteit - routine profylactische IV AB voor comateuze patiënten - profylactisch gammaglobulines - aanzuren enterale voeding? AANBEVOLEN VOOR KLINISCH GEBRUIK Ja (specifieke groepen, meerdere studies nodig) Ja (specifieke groepen, meerdere studies nodig)? B A B D U GRAAD REDUCTIE IN MORTALITEIT AANBEVOLEN DOOR DE CDC Niet gespecifieerd (UR) (IA) Niet gespecifieerd Niet gespecifieerd (UR) Opm: Deze lijst is niet limitatief, de CDC richtlijnen bevatten nog meer ineffectieve strategieën, vnl mbt manipulatie van respirators en ander gebruikt materiaal. Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/

14 EFFICIËNTE LOW-COST MAATREGELEN Kolonisatie Leeftijd Onderliggende acute en chronische aandoeningen Medicatie antibioticagebruik Stress ulcus profylaxe corticoïden Invasieve procedures Orale kolonisatie Kruisinfectie Conditioneren van patiënt Vaccinatie van risicogroepen Glycemie controle Nutritie Rookstop Indicatiestelling Restrictief gebruik AB Geen AB profylaxe voor NP en VAP Verantwoord gebruik van AB Sucralfaat indien beperkt risico op bloeding Snelle afbouw indien mogelijk Indicatiestelling Chloorhexidine glucoruonaat mondreiniging Handhygiëne Opleiding en training personeel IA / D NS / C IA / U IA / C II / B NS / B IA / B IA / NS Aspiratie Gestoorde maagontlediging Endotracheale tube Enterale voeding Medicatie Halfzittende houding Vermijden maagdilatatie Monitoring van de cuff druk Fixatie tube Wheaning zodra mogelijk Voorkom aspiratie condensatievocht uit leidingen Verzeker goede positie sonde Bepaal maagresidu Steriele bereiding van oplossingen IB / B IB / B NS / C NS / C IB / C IB / C IB / U IB / B IA / NS Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/

15

16 3. ONDERWIJS Het is belangrijk dat de verzorgers van patiënten op intensieve zorgen een goede opleiding krijgen over de preventieve maatregelen van VAP. Een opleidingsprogramma kan opgesteld worden. Men kan hiervoor gebruik maken van een zelfstudie module, posters, lessenreeksen,... Men kan ook voor en na implementatie een enquête uitvoeren omtrent de kennis van de ziekenhuiswerkers. De actieve participatie van bepaalde aangeduide personen en clinici die nauw betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van het preventieprotocol is zeer belangrijk. Men kan eventueel een preventieteam oprichten. Dat de impact van een doorgedreven opleiding op de incidentie van VAP significant kan zijn werd aangetoond door Jeanne Zack et al, waarbij de incidentie van VAP daalde van 12.6/1000 ventilatordagen naar 5.7/1000 ventilatordagen na een intensief onderwijsprogramma. Effect of an education program aimed at reducing the occurrence of ventilator-associated pneumonia. J. Zack et al, Crit Care Med 2002 Vol. 30, No 1: IMPLEMENTATIE Na onderwijs worden de eventueel uitgebreide maatregelen door de verschillende gezondheidswerkers toegepast. 5. STEEKPROEF Na implementatie kan men een nieuwe steekproef doen om het VAP incidentiecijfer te kennen. Hiermee kan de impact van de nieuwe procedure worden bepaald. 6. FEED-BACK Belangrijk is dat er naar de gezondheidswerkers toe een feed-back wordt gegeven over het impact van de nieuwe maatregelen. Referenties Omzendbrief 15 december 1999 : Uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen, in algemene en universitaire ziekenhuizen : nadere regels inzake de aanvaarde indicatoren bij het thema "ziekenhuisinfecties en richtlijnen voor de registratie en rapportage. Protocol Surveillance van nosocomiale infecties in intensieve zorgen. WIV Kollef MH. The prevention of ventilator associated pneumonia. NEJM 1999; 340(8): Koeman M et al. Ventilator-associated pneumonia : recent issues on pathogenesis, prevention and diagnosis. J Hosp Infect 2001; 49: Collard HR et al. Prevention of ventilator-associated pneumonia: an evidence-based systemic review. Ann Intern Med 2003; 138: Zack JE et al. Effect of an education program aimed at reducing the occurence of ventilator-associated pneumonia. Crit Care Med 2002;30(11): CDC. Guidelines for prevention of nosocomial pneumonia Mayhall CG. Ventilator-associated pneumonia or ot? Contemporary diagnosis. Em Infect Dis 2001;7(2): IDAB. Diagnose en antibacteriële behandeling van ventilator geassocieerde pneumonie (VAP) bij volwassenen Risk factors for nosocomial pneuonia, focus on prophylaxis. C. Fleming et al, Respiratory Infections, Medical Clinics of North America /01: Werkgroep Ziekenhuishygiëne Antwerpen 27/02/

VAP Prevention. Dr. H. Jansens, Arts ziekenhuishygiëne UZ Antwerpen Voorzitter BICS (Belgian Infection Control Society)

VAP Prevention. Dr. H. Jansens, Arts ziekenhuishygiëne UZ Antwerpen Voorzitter BICS (Belgian Infection Control Society) VAP Prevention Dr. H. Jansens, Arts ziekenhuishygiëne UZ Antwerpen Voorzitter BICS (Belgian Infection Control Society) Alfabet van de pneumonie CAP community HAP hospital HCAP health-care NHAP nursing

Nadere informatie

PREVENTIE VAN VAP. De gebundelde aanpak. Sonia Labeau. VLAAMSE VERENIGING INTENSIEVE ZORGEN VERPLEEGKUNDIGEN (vzw)

PREVENTIE VAN VAP. De gebundelde aanpak. Sonia Labeau. VLAAMSE VERENIGING INTENSIEVE ZORGEN VERPLEEGKUNDIGEN (vzw) PREVENTIE VAN VAP De gebundelde aanpak Sonia Labeau VLAAMSE VERENIGING INTENSIEVE ZORGEN VERPLEEGKUNDIGEN (vzw) Ziekenhuizen zijn geen veilige oorden Gezondheidszorggerelateerde infecties treden op in

Nadere informatie

Algemene bevraging (slechts 1x in te vullen)

Algemene bevraging (slechts 1x in te vullen) Algemene bevraging (slechts 1x in te vullen) [ ] = meerdere antwoorden mogelijk o = slechts 1 antwoord mogelijk Datum waarop u deze enquête invult Totaal aantal bedden in de eenheid Kent u de incidentie

Nadere informatie

Persconferentie MRSA in de rusthuizen, WIV, vrijdag 27/5/2005

Persconferentie MRSA in de rusthuizen, WIV, vrijdag 27/5/2005 Persconferentie MRSA in de rusthuizen, WIV, vrijdag 27/5/2005 Wat is MRSA? Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een belangrijke ziekteverwekkende kiem in de geneeskunde en tevens een

Nadere informatie

HYGIËNEASPECTEN. bij BEVOCHTIGING van. toegediende gasmengsels. Rita Duerinckx Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist UZ Leuven 2 december 2006

HYGIËNEASPECTEN. bij BEVOCHTIGING van. toegediende gasmengsels. Rita Duerinckx Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist UZ Leuven 2 december 2006 HYGIËNEASPECTEN bij BEVOCHTIGING van toegediende gasmengsels Rita Duerinckx Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist UZ Leuven 2 december 2006 Indicaties Wanneer worden gasmengsels bevochtigd? NATUURLIJKE LUCHTWEG:

Nadere informatie

De hematologie patiënt op de IC. Mirelle Koeman, internist-intensivist

De hematologie patiënt op de IC. Mirelle Koeman, internist-intensivist De hematologie patiënt op de IC. Mirelle Koeman, internist-intensivist 3 juli 2013 Inhoud. Hoe het was. En nu? Complicaties Klinisch vraagstuk Wat gebeurt er? Rol van vroege NIV Hoe doen wij het? Conclusie

Nadere informatie

Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva

Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva An Joosten 30/03/2010 30/03/2010 1 Surveillance hemoculturen Inleiding Bloedstroom infecties (BSI) Predisponerende

Nadere informatie

Hoe overdracht vermijden: bijkomende voorzorgsmaatregelen. Opleiding docenten - 8 september 2016 A. Willemse

Hoe overdracht vermijden: bijkomende voorzorgsmaatregelen. Opleiding docenten - 8 september 2016 A. Willemse Hoe overdracht vermijden: bijkomende voorzorgsmaatregelen Opleiding docenten - 8 september 2016 A. Willemse Allemaal beestjes MRSA, VRE, CPE, C. difficile, M. tuberculosis, S. epidermidis, P. acnes, E.

Nadere informatie

Koorts. Diagnostische valkuilen bij de oudere patiënt

Koorts. Diagnostische valkuilen bij de oudere patiënt Koorts Diagnostische valkuilen bij de oudere patiënt Koorts Sinds de Oudheid weet men dat verhoogde lichaamstemperatuur een teken van ziekte kan zijn Vanaf 16-17 e eeuw worden thermometers ontwikkeld 1868

Nadere informatie

The RIGHT food is the best medicine

The RIGHT food is the best medicine The RIGHT food is the best medicine Nutritie Support Team : Dr G..Lambrecht, E. Museeuw, N. Baillieul Dienst gastro-enterologie: Dr. G. Deboever Dr. G. Lambrecht Dr. M. Cool Inhoud Ondervoeding Voedingsbeleid

Nadere informatie

Infobrochure voor artsen. Ziekenhuishygiëne. en infectiepreventie

Infobrochure voor artsen. Ziekenhuishygiëne. en infectiepreventie Infobrochure voor artsen Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie Situering De dienst ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van het OLV van Lourdes ziekenhuis Waregem heeft als taak nosocomiale infecties

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De laatste jaren wordt in steeds meer zorginstellingen aandacht besteed aan infectiepreventie en patiëntveiligheid. Een van de redenen is de toenemende antibiotica resistentie van bacteriën

Nadere informatie

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ).

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Dit document is een sbloon van ziekenhuis arverslag over ziekenhuishygiëne dat uniforme rapportage mogelijk maakt. Het is gebaseerd op -bestaande

Nadere informatie

Ventilator-associated pneumonia: registreren of negeren? Incidentie van ventilator-associated pneumonia op de intensive care

Ventilator-associated pneumonia: registreren of negeren? Incidentie van ventilator-associated pneumonia op de intensive care Ventilator-associated pneumonia: registreren of negeren? Incidentie van ventilator-associated pneumonia op de intensive care Eindpresentatie voor opleiding tot Ventilation Practitioner Jacco Rozendaal

Nadere informatie

Antibiotic stewardship. Carien Miedema Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Antibiotic stewardship. Carien Miedema Catharina Ziekenhuis Eindhoven Antibiotic stewardship Carien Miedema Catharina Ziekenhuis Eindhoven Antibiotic stewardship Gecoordineerde interventies om antimicrobiele therapie te optimaliseren wat betreft het selecteren van antibioticum,

Nadere informatie

Preventie van MRSA overdracht

Preventie van MRSA overdracht Preventie van MRSA overdracht in Belgische ziekenhuizen anno 2002 Resultaten voor 91 ziekenhuissites Jans B. - NSIH-dag, februari 2003 1 - Antibioticabeleid Aanwezigheid van een Comité voor antibioticabeleid

Nadere informatie

STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN

STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN PROCEDURE Contactpersoon Eva Rutten Geldig vanaf 2022016 Referentie AZSJ-0187 Versie 2.0 AZ Sint-Jozef Malle 1 Doel 2 Toepassingsgebied 3 Definities 4 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

MRSA in de verloskunde Dépistage MRSA en gynécologie Sara Pinxten

MRSA in de verloskunde Dépistage MRSA en gynécologie Sara Pinxten MRSA in de verloskunde Dépistage MRSA en gynécologie Sara Pinxten Verpleegkundig ziekenhuishygiëniste AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Probleemstelling uit de praktijk Sedert januari 2010 gebeurt in AZ Sint-Jan

Nadere informatie

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de resultaten van het OLV Ziekenhuis voor de kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Het project Sinds enkele jaren is er meer aandacht

Nadere informatie

Samenvatting in. het Nederlands

Samenvatting in. het Nederlands 11 Samenvatting in het Nederlands Chapter Samenvatting 1 in het Nederlands Naast therapeutische effectiviteit zijn kostenbeheersing en het verminderen van onnodig antibioticumgebruik belangrijke aspecten

Nadere informatie

Wondjes bij een patient met een THP. Wel of geen antibiotica?

Wondjes bij een patient met een THP. Wel of geen antibiotica? Wondjes bij een patient met een THP. Wel of geen antibiotica? Initiatief: Nederlandse Orthopaedische Vereniging In samenwerking met: Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Evolution of a manual to an electronic antibiotic prescription

Evolution of a manual to an electronic antibiotic prescription Evolution of a manual to an electronic antibiotic prescription Ingrid Monsieur Inkendaal revalidatieziekenhuis 18/11/2016 Situering Revalidatieziekenhuis met 178 bedden Verwijzingen van veel ziekenhuizen

Nadere informatie

Hospithera. Your reference partner in medical supplies.

Hospithera. Your reference partner in medical supplies. Hospithera. Your reference partner in medical supplies. KCE Report Nosocomial (Hospital acquired) infections in Belgium KCE Report KCE Report: deel 1 Nationale prevalentiestudie rond nosocomiale infecties

Nadere informatie

Bronchoscopie: voorbereiding en nazorg. Ingel Demedts, MD, PhD Longarts, Dienst Longziekten UZ Gent Eindejaarsmeeting BVP La Hulpe, 30 november 2008

Bronchoscopie: voorbereiding en nazorg. Ingel Demedts, MD, PhD Longarts, Dienst Longziekten UZ Gent Eindejaarsmeeting BVP La Hulpe, 30 november 2008 Bronchoscopie: voorbereiding en nazorg Ingel Demedts, MD, PhD Longarts, Dienst Longziekten UZ Gent Eindejaarsmeeting BVP La Hulpe, 30 november 2008 Inleiding 1. Wat is bronchoscopie? 2. Evidentie 3. Veiligheid

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse Samenvatting 195 NEDERLANDSE SAMENVATTING DEEL I Evaluatie van de huidige literatuur De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in

Nadere informatie

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Gegevens tot en met 2015 AUTEURS Els Duysburgh,

Nadere informatie

Toelichting bij de Hygiënerichtlijnen voor anesthesisten werkzaam in het OK en extramuros. Staf anesthesie 09/09/11

Toelichting bij de Hygiënerichtlijnen voor anesthesisten werkzaam in het OK en extramuros. Staf anesthesie 09/09/11 Toelichting bij de Hygiënerichtlijnen voor anesthesisten werkzaam in het OK en extramuros Staf anesthesie 09/09/11 INHOUD Handhygiëne in het OK Hygiëne in het OK Hygiënerichtlijnen anesthesie mbt aseptische

Nadere informatie

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Elise van Beeck Maatschappelijke Gezondheidszorg & Medische Microbiologie en Infectieziekten Erasmus MC Rotterdam Overzicht presentatie Introductie: waar is het

Nadere informatie

POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN. Dr. Ives Hubloue Dienst Intensieve Geneeskunde Academisch Ziekenhuis V.U.B.

POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN. Dr. Ives Hubloue Dienst Intensieve Geneeskunde Academisch Ziekenhuis V.U.B. POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN Dr. Ives Hubloue Dienst Intensieve Geneeskunde Academisch Ziekenhuis V.U.B. POSTOPERATIEVE VERWIKKELINGEN Pulmonale verwikkelingen Cardiovasculaire verwikkelingen Renale

Nadere informatie

Nieuwe richtlijnen voor bronchiolitis. Dr Tyl Jonckheer

Nieuwe richtlijnen voor bronchiolitis. Dr Tyl Jonckheer Nieuwe richtlijnen voor bronchiolitis Dr Tyl Jonckheer Quote: Wetenschap is zoals een voetbalmatch van 6-jarige jongens 2 AAP guidelines 2014 Richtlijnen voor diagnosis behandeling preventie van bronchiolitis

Nadere informatie

Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE)

Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) informatie voor patiënten WAT IS CPE? CPE staat voor carbapenemase (C) producerende (P) enterobacteriaceae (E). Enterobacteriaceae zijn een grote familie

Nadere informatie

Legionella pneumophila. S.G.S Vreden, MD, PhD

Legionella pneumophila. S.G.S Vreden, MD, PhD Legionella pneumophila S.G.S Vreden, MD, PhD Legionella pneumophila, established in 1976 Legionella is een aerobe, gram negatieve bacterie Familie Legionellaceae heeft 50 species, met ruim 70 serogroups.

Nadere informatie

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst Toelichting op het registratieformulier oktober 2014 Optionele variabelen zijn in donkergrijs weergegeven op het registratieformulier en in deze toelichting. Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen

Nadere informatie

KIMBERLY-CLARK* MICROCUFF* endotracheale tube. Revolutionair cuff-materiaal ontworpen ter vermindering van micro-aspiratie

KIMBERLY-CLARK* MICROCUFF* endotracheale tube. Revolutionair cuff-materiaal ontworpen ter vermindering van micro-aspiratie KIMBERLY-CLARK* MICROCUFF* endotracheale tube. Revolutionair cuff-materiaal ontworpen ter vermindering van micro-aspiratie Beademing-gerelateerde pneumonie Beademing-gerelateerde pneumonie (VAP) is een

Nadere informatie

7.13. Koorts bij neutropene patiënt

7.13. Koorts bij neutropene patiënt 7.13. Koorts bij neutropene patiënt 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het maken van een verantwoorde antibioticumkeuze. De richtlijnen zijn slechts indicatief. Het oordeel van

Nadere informatie

Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015

Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015 Ribfixatie bij fladderthorax Vaker doen? Vera Linssen, AIOS anesthesiologie 5 november 2015 Casus M: motorrijder versus ander voertuig, van motor gevlogen, helm losgeraakt I: verdenking hematothorax, hoofdwond

Nadere informatie

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA in het verpleeghuis Op 1-8-2008 wordt bij een medewerker werkzaam op de dubbelzorgafdeling de Wich op St. Jozefsheil te Bakel een MRSA

Nadere informatie

Urineculturen: consensus BILULU (v7)

Urineculturen: consensus BILULU (v7) Urineculturen: consensus BILULU (v7) Voorafgaande opmerkingen: 1) Dit document is guideline a minima. 2) Op vraag van de klinische bioloog kan er in bepaalde gevallen afgeweken worden van dit schema. 3)

Nadere informatie

MRSA BELEID. presentatie opgemaakt door Koen Verhofstadt. Formularium en de Geneesmiddelenbrief van vzw Farmaka

MRSA BELEID. presentatie opgemaakt door Koen Verhofstadt. Formularium en de Geneesmiddelenbrief van vzw Farmaka MRSA BELEID presentatie opgemaakt door Koen Verhofstadt - Huisarts in Gentse groepspraktijk - CRA in woonzorgcentrum DOMINO,Gent - Verantwoordelijke uitgever van het WZC- Formularium en de Geneesmiddelenbrief

Nadere informatie

Infectiepreventie in de hematologie. 18 maart 2010, MMIZ, Infectiepreventie

Infectiepreventie in de hematologie. 18 maart 2010, MMIZ, Infectiepreventie Infectiepreventie in de hematologie Doelstelling van deze presentatie Doel: Inzicht krijgen in de infectieproblematiek in ziekenhuizen, met name op de afdeling hematologie Wat kan ik doen aan infectiepreventie?

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Samenvatting 11 Samenvatting Bloedarmoede, vaak aangeduid als anemie, is een veelbesproken onderwerp in de medische literatuur. Clinici en onderzoekers buigen zich al vele jaren over de oorzaken en gevolgen

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

Antibiotic Stewardship op een afdeling Intensieve Zorg Pediatrie

Antibiotic Stewardship op een afdeling Intensieve Zorg Pediatrie Antibiotic Stewardship op een afdeling Intensieve Zorg Pediatrie 10de PICU Thanksgiving symposium 26 November 2015 Dr. Jef Willems Intensieve Zorgen Pediatrie Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth Antibiotic

Nadere informatie

Kennis en attitude van verpleegkundigen ten aanzien van decubitus

Kennis en attitude van verpleegkundigen ten aanzien van decubitus Kennis en attitude van verpleegkundigen ten aanzien van decubitus Dr. Dimitri Beeckman Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery, King s College London Arteveldehogeschool Gent Plaats hierover

Nadere informatie

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Infecties op de ICU Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Inhoud ICU geassocieerde infecties Clostridium difficile Lijninfecties Ventilator associated pneumonia (VAP) Clostridium

Nadere informatie

Intern / extern jaarverslag dienst ziekenhuishygiëne 2011:

Intern / extern jaarverslag dienst ziekenhuishygiëne 2011: Intern / extern jaarverslag dienst ziekenhuishygiëne 2011: 11/04/2012 1. Observaties rond de toepassing van handhygiëne en opvolging van het verbruik van handhygiëne producten blijven prioritair (standaard

Nadere informatie

Respiratoire zorg UW PARTNER VOOR INFECTIEPREVENTIE BIJ GEÏNTUBEERDE PATIËNTEN

Respiratoire zorg UW PARTNER VOOR INFECTIEPREVENTIE BIJ GEÏNTUBEERDE PATIËNTEN Respiratoire zorg UW PARTNER VOOR INFECTIEPREVENTIE BIJ GEÏNTUBEERDE PATIËNTEN INFECTIEPREVENTIE IN ZIEKENHUIZEN ZORGINFECTIES EEN BELANGRIJK KLINISCH PROBLEEM In Europa zorgen zorginfecties voor 16 miljoen

Nadere informatie

Inleiding. A Case finding B Multifactoriële C Multifactoriële. Transfer van informatie bij ontslag

Inleiding. A Case finding B Multifactoriële C Multifactoriële. Transfer van informatie bij ontslag Inleiding Het College van Geneesheren voor de dienst Geriatrie heeft in het kader van kwaliteitsverbeterende initiatieven de laatste jaren gewerkt rond het gebruik van assessment instrumenten. Aan de hand

Nadere informatie

Surveillance van meticilline- resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in chronische ziekenhuizen in België:

Surveillance van meticilline- resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in chronische ziekenhuizen in België: Surveillance van meticilline- resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in chronische ziekenhuizen in België: Jaar 2010 B. Jans, Dr. O. Denis & BICS IPH/EPI REPORTS Nr. 2011 039 Depotnummer: D/2011/2505/67

Nadere informatie

Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen

Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2014 Surveillance gegevens 2000 2014 Minimale ziekenhuis gegevens 2000-2012 OD Volksgezondheid en Surveillance Dienst: Zorginfecties en antimicrobiële

Nadere informatie

Van sepsis tot orgaanfalen

Van sepsis tot orgaanfalen Van sepsis tot orgaanfalen Hoe een infectie uit de hand kan lopen in neutropene patiënten 21 januari 2015 J.C. Regelink, internist hematoloog 4 th Nursing Symposoim Inhoud Historie Begrippen Sepis en orgaanfalen

Nadere informatie

Actualisatie MVG: Illustratie van concrete voorbeelden

Actualisatie MVG: Illustratie van concrete voorbeelden Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Leefmilieu Bestuur Gezondheidszorgbeleid Dinsdag 17 september 2002 Actualisatie MVG: Illustratie van concrete voorbeelden Prof. Dr. W. Sermeus Prof. Dr. L.

Nadere informatie

Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen:

Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen: Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen: Jaar 2008 B. Jans, Prof. M. Struelens & BICS IPH/EPI REPORTS Nr. 2009 48 Depotnummer: D/2009/2505/

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie Expertise en ondersteuning infectiepreventie Ziekenhuizen Privéklinieken/ ZBC s Tandheelkundige klinieken Verpleeg- en verzorghuizen Sinds 2006 Gezelschapsdierenkliniek KNMvD Sinds 2013 app: InfectionGuide

Nadere informatie

APR-DRG (versie 15.0)

APR-DRG (versie 15.0) APR-DRG (versie 15.0) Met de AP-DRG s (All Patient Diagnosis Related Groups) kan de ernst van de aandoening, zoals gedefinieerd door de artsen (de ernst van de pathologie, de prognose, het risico op overlijden,

Nadere informatie

Infectiepreventie binnen GZA ziekenhuizen. Standaard voorzorgsmaatregelen en isolatie

Infectiepreventie binnen GZA ziekenhuizen. Standaard voorzorgsmaatregelen en isolatie Infectiepreventie binnen GZA ziekenhuizen Standaard voorzorgsmaatregelen en isolatie Standaardvoorzorgsmaatregelen Handhygiëne Hoesthygiëne Persoonlijke Beschermings Middelen Correcte inzameling afval

Nadere informatie

respiratoire virale infecties: evaluatie van de huidige PCR Sarah Resseler 31 maart 2009

respiratoire virale infecties: evaluatie van de huidige PCR Sarah Resseler 31 maart 2009 Laboratoriumdiagnose van respiratoire virale infecties: evaluatie van de huidige PCR Sarah Resseler 31 maart 2009 Inhoud 1. Algemene inleiding 2. Klinisch/diagnostisch scenario 3. CAT vraagstelling 4.

Nadere informatie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Andrea Bruning, MD PhD AIOS Medische Microbiologie Overzicht Introductie - Point-of-care

Nadere informatie

URINEWEGINFECTIE ONDER DE LOEP GENOMEN

URINEWEGINFECTIE ONDER DE LOEP GENOMEN 2 e Post EAUN Meeting URINEWEGINFECTIE ONDER DE LOEP GENOMEN Hanny Cobussen-Boekhorst, RN, M-ANP UMC St Radboud, Nijmegen INHOUD Inleiding Microbiologie Urineweg infecties Ongecompliceerde UWI + behandeling

Nadere informatie

adviezen hernia-operatie ZorgSaam

adviezen hernia-operatie ZorgSaam adviezen longontsteking na een hernia-operatie ZorgSaam 1 2 LONGONTSTEKING (PNEUMONIE) Inleiding Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel, veroorzaakt door micro-organismen.

Nadere informatie

MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge.

MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge. MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge.be 1 Schatting van de impact van verschillende soorten ziekenhuisinfecties

Nadere informatie

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Preventie van zorginfecties en bestrijding van microbiële resistentie via promotie van de handhygiëne Nationale campagne 2010-2011 Conform

Nadere informatie

Bedenking van een deelnemer...

Bedenking van een deelnemer... De bijdrage van wetenschappelijk onderzoek aan decubitus preventie dr. Dimitri Beeckman Coördinator decubitus onderzoek Universiteit Gent, België EPUAP Trustee Symposium Samen werken aan een beter decubitusbeleid

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

SaMenvatting (SUMMARy IN DUTCH)

SaMenvatting (SUMMARy IN DUTCH) Samenvatting (summary in Dutch) Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt de algemene introductie van dit proefschrift beschreven. De nadruk in dit proefschrift lag op patiënten met hoofd-halskanker (HHK) en

Nadere informatie

Pegfilgrastim. Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rid12

Pegfilgrastim. Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rid12 Pegfilgrastim Jacqueline Wallage AIOS Anesthesiologie 21 augustus 2017 Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rid2 is niet aangetroffen in het bestand. Casus Man met lymfoom en darmperforatie Na CHOP-kuur

Nadere informatie

Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE)

Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE) Care bundel Kathetergerelateerde UWI Silvy Vandebeurie Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE) 12,5 13,6 15,3 14,6 23,9 20,1

Nadere informatie

Longontsteking (pneumonie)

Longontsteking (pneumonie) Longontsteking (pneumonie) In deze folder informeren wij u over wat een longontsteking is, hoe de behandeling verloopt en welke adviezen er zijn om uw herstel te bevorderen. Wat is een longontsteking?

Nadere informatie

Thuisaspiratie. Stef Bouduin Centrum voor Neurofysiologische Monitoring UZ Gent Thuisbeadmingsverpleegkundige. 6 december 2012

Thuisaspiratie. Stef Bouduin Centrum voor Neurofysiologische Monitoring UZ Gent Thuisbeadmingsverpleegkundige. 6 december 2012 Thuisaspiratie Stef Bouduin Centrum voor Neurofysiologische Monitoring UZ Gent Thuisbeadmingsverpleegkundige 6 december 2012 Thuisaspiratie via canule Inleiding Fysiologie van hoesten Wanneer aspireren?

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN

SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN WIV SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN Contactpersoon: Mevr. Béatrice JANS Tel: /6.7. - Fax: /6.. - E-mail: bea.jansepi.ihe.be Inleiding Resultaten.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Griep of influenza

Patiënteninformatie. Griep of influenza Patiënteninformatie Griep of influenza Inhoud Inleiding... 3 Informatie over griep... 3 Wat is griep?... 3 Is vaccinatie belangrijk?... 3 Voor wie is griepvaccinatie sterk aangeraden?... 3 Wanneer moet

Nadere informatie

Patiënteninformatie. MRSA bacterie

Patiënteninformatie. MRSA bacterie Patiënteninformatie MRSA bacterie 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 Informatie over MRSA... 4 Wat is MRSA?... 4 Hoe wordt MRSA overgedragen?... 4 Word je ziek van de MRSA bacterie?... 4 Hoe word je opgevolgd?...

Nadere informatie

Welke infecties zijn gevaarlijk voor de patiënt met verminderde afweer? Voorkomen is beter dan genezen

Welke infecties zijn gevaarlijk voor de patiënt met verminderde afweer? Voorkomen is beter dan genezen Welke infecties zijn gevaarlijk voor de patiënt met verminderde afweer? Voorkomen is beter dan genezen Dr. Koen Magerman Klinisch bioloog microbioloog Jessa Ziekenhuis Hasselt Infectie Ziekte (schade)

Nadere informatie

Bacteriële Endocarditis

Bacteriële Endocarditis Bacteriële Endocarditis Teysir Halaby, arts-microbioloog Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Hengelo Bacteriële Endocarditis introductie Microbiologische diagnostiek bloedkweek Antimicrobiële

Nadere informatie

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties Postoperatieve wondinfecties? Hoe groot is het gevaar? 1 op 20 operaties leidt tot een postoperatieve wondinfecties Staphylococus aureus is de

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

De indicatoren omtrent borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn :

De indicatoren omtrent borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn : Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance

PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance Belangrijke informatie altijd bij de hand Contactinformatie PREZIES Website: www.prezies.nl Secretariaat: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Complicaties van insteekpunt pinnen bij externe fixatie van fracturen van de distale radius (1999)

Complicaties van insteekpunt pinnen bij externe fixatie van fracturen van de distale radius (1999) Complicaties van insteekpunt pinnen bij externe fixatie van fracturen van de distale radius (1999) 314 patiënten / 27 % complicaties Meest voorkomende complicatie : infectie thv de insteekpunt van de pinnen

Nadere informatie

COPD Pneumologie. Patiënteninformatie

COPD Pneumologie. Patiënteninformatie COPD Pneumologie Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 1.1. Definitie... 3 1.2. Klachten bij COPD... 3 1.3. Onderzoeken... 4 1.4. Behandeling... 4 2. Contact... 6 3. Notities... 7 Deze publicatie

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe was je je handen goed? J.G. van der Hoeven

Hoe was je je handen goed? J.G. van der Hoeven Hoe was je je handen goed? J.G. van der Hoeven Wat is het probleem? Cooper MA. Nature 2011;472:april 7:32 Antibiotica resistentie Leidt tot hogere sterfte Verhoogt het risico van verspreiding Verlaagt

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Als genezing niet meer mogelijk is Opname van patienten in de palliatieve fase van hun ziekte op de IC dr Erwin J.O. Kompanje Department of Intensive Care Palliatieve zorg op de IC Department of Intensive

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis PATIËNTEN INFORMATIE Bloedvergiftiging of sepsis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw naaste een bloedvergiftiging heeft, ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

ERAS & GASTROINTESTINALE HEELKUNDE

ERAS & GASTROINTESTINALE HEELKUNDE ERAS & GASTROINTESTINALE HEELKUNDE q COLORECTALE HEELKUNDE q IMPACT LAPAROSCOPIE DR. RIK VERROKEN, DIENSTHOOFD ABDOMINALE HEELKUNDE AZ NIKOLAAS 21 NOVEMBER 2015 COLORECTALE HEELKUNDE IMPACT OP FAST TRACK

Nadere informatie

ZIEKENHUISHYGIENE in UZ Leuven: BASISPRINCIPES VOOR GSO S ANESTHESIE

ZIEKENHUISHYGIENE in UZ Leuven: BASISPRINCIPES VOOR GSO S ANESTHESIE ZIEKENHUISHYGIENE in UZ Leuven: BASISPRINCIPES VOOR GSO S ANESTHESIE 2012 1 Ziekenhuishygiëne Algemene voorzorgsmaatregelen (handhygiëne, reiniging en ontsmetting, beschermingsmiddelen igv contact lichaamsvochten,

Nadere informatie

Reanimatie van de pasgeborene

Reanimatie van de pasgeborene Reanimatie van de pasgeborene Anne Debeer, neonatale intensieve zorgen, UZ Leuven Katleen Plaskie, neonatale intensieve zorgen, St Augustinus Wilrijk Luc Cornette, neonatale intensieve zorgen, AZ St-Jan

Nadere informatie

Validatiestudie van de nationale surveillance van nosocomiale infecties op IZ

Validatiestudie van de nationale surveillance van nosocomiale infecties op IZ Validatiestudie van de nationale surveillance van nosocomiale infecties op IZ Ann Versporten, Ingrid Morales, Carl Suetens National Surveillance of Infections in Hospitals 1 Algemene doelstelling Valideren

Nadere informatie

S ummary. Samenvatting

S ummary. Samenvatting S ummary : Predictie van de langetermijneffecten van bacteriële meningitis op de kinderleeftijd Introductie Bacteriële meningitis (BM), of hersenvliesontsteking is een ernstige infectie van het centraal

Nadere informatie

Wat is een longontsteking?

Wat is een longontsteking? Longontsteking Wat is een longontsteking? Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel. De infectie kan veroorzaakt worden door een bacterie of een virus, die u via

Nadere informatie

Kennelhoest - Infectieuze tracheobronchitis (infectieuze ontsteking van luchtpijp en bronchiën) bij honden

Kennelhoest - Infectieuze tracheobronchitis (infectieuze ontsteking van luchtpijp en bronchiën) bij honden Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Een Infectieuze tracheobronchitis is de medische term die een groep van besmettelijke, respiratoire (luchtweg) aandoeningen

Nadere informatie

Hoesten en proesten. Wim Siemons Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013

Hoesten en proesten. Wim Siemons Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013 Hoesten en proesten Wim Siemons Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013 Leerdoelen Meest gebruikte classificatiesysteem voor hoest Indicaties beeldvorming bij hoesten en proesten Enkele casussen

Nadere informatie

Legionella. Annemarie Essink Longziekten 05-03-2014

Legionella. Annemarie Essink Longziekten 05-03-2014 Legionella Annemarie Essink Longziekten 05-03-2014 Indeling Historie Epidemiologie en pathogenese Klinische presentatie en beloop Microbiologische diagnose Behandeling Maatregelen naar aanleiding van een

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade. AZ Nikolaas

Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade. AZ Nikolaas Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade Dr. C. Jadoul Neuroloog AZ Nikolaas 1 Casus: recidief slikpneumonie Dame 75 jaar Spoed: algemeen achteruit (mentaal en fysiek) Antec: Parkinson

Nadere informatie

Ervaringen met prevalentiestudies van urineweginfecties. OLV Aalst - Asse - Ninove Team ziekenhuishygiëne Dr. P. Jordens

Ervaringen met prevalentiestudies van urineweginfecties. OLV Aalst - Asse - Ninove Team ziekenhuishygiëne Dr. P. Jordens Ervaringen met prevalentiestudies van urineweginfecties OLV Aalst - Asse - Ninove Team ziekenhuishygiëne Dr. P. Jordens Prevalentiestudies UWI in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis 1 prevalentiestudie : mei

Nadere informatie

Logie Dennis. Bachelor na bachelor in de spoed en intensieve zorg

Logie Dennis. Bachelor na bachelor in de spoed en intensieve zorg Een beschrijvend onderzoek naar de verpleegkundige rol binnen de preventie van VAP op ICU vanuit dienst intensieve zorgen Regionaal ziekenhuis Jan Yperman campus O.L.V. Logie Dennis Bachelor na bachelor

Nadere informatie