CONSENSUS DOKUMENT PEDIATRISCH DELIER (2009)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSENSUS DOKUMENT PEDIATRISCH DELIER (2009)"

Transcriptie

1 CONSENSUS DOKUMENT PEDIATRISCH DELIER (2009) Consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie Nederland Consensus dokument pediatrisch delier versie

2 CONSENSUS DOKUMENT PEDIATRISCH DELIER (2009) Auteurs Jan Schieveld, en Judith van der Valk, Maastricht UMC+ Annelou de Vries, VUmc Amsterdam Luuk Kalverdijk, Accare & UMC Groningen Arn Theil, Curium, UMC Leiden Mede namens de leden van de werkgroep Consultatieve & Liaison kinder- en jeugdpsychiatrie: AnnePauline Cohen, De Bascule & UMC Amsterdam Mijnke Janssen, Karakter & UMC Radboud Nijmegen Lideweij Knook, UMC Utrecht Babette de Graeff, UMC Utrecht Monique van Lier, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus UMC Rotterdam Babette van Beusekom, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus UMC Rotterdam Eveline Verbist, Triversum, Alkmaar Jeanne van Weel, De Jutters, Den Haag Jaap Hage, Ziekenhuis West-Friesland, Hoorn Tekstuele ondersteuning: Kirsten Venrooij, research assistent MUMC+, Jolien Nivelle, medisch secretaresse MUMC+ Consensus dokument pediatrisch delier versie

3 Inhoudsopgave 1. Rationale 2. Introductie 3. Klinische presentaties en differentiaal diagnose 4. Etiologie 5. Meetinstrumenten 6. Algoritmische benadering 7. Behandeling 8. Beperkingen 9. Slotopmerkingen 10. Dankwoord 11. Referenties 12. Bijlagen: 1. vier algoritmes 2. info folder t.b.v.: ouders - familie - multidisciplinair team 3. invulformulier PD t.b.v. verpleging 4. de hand versie Consensus dokument pediatrisch delier versie

4 1. Rationale Delirium is acute brain failure in man (- and in child ).[1] In 2004 verscheen in Nederland, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en onder voorzitterschap van mevr. Prof. dr. R.C. van der Mast, de multidisciplinaire Richtlijn Delirium [2]. Hierin werd met geen woord gesproken omtrent het pediatrisch delier (PD), maar het gemis werd wel ervaren, zowel door de auteurs zelf als door de collega s in het veld. Overigens verkeert deze richtlijn zich in het goede gezelschap van de DSM-IV, want daarin wordt in het hoofdstuk met betrekking tot de kinderpsychiatrie -naar wij aannemen geschreven door kinder- en jeugdpsychiaters- ook met geen woord gerept omtrent het PD [3]. Echter: er worden in het hoofdstuk Delirium -naar wij aannemen geschreven door volwassen psychiaters- wel zes belangrijke regels aan gewijd. De gegevens beginnen zich te verzamelen waaruit blijkt dat het PD zeker bij kritisch zieke kinderen op een pediatrische intensive care unit (PICU) een klinisch belangrijke, maar ook een sterk ondergewaardeerd en miskende, aandoening is. Dit feit wordt ook uitgedragen door de sectie Intensive Care Kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeskunde (NVK) en het is in nauw overleg met hen -o.a. blijkend uit hun schriftelijke adhesie betuiging met dit initiatief dd. 25 nuari dat wij aan het opstellen van deze richtlijn PD zijn begonnen. Wij zijn de leden van de Nederlandse werkgroep Consultatieve & Liaison (CL) kinderpsychiatrie georganiseerd door en o.l.v. Arn Theil (Curium/LUMC); kinderen jeugdpsychiaters van de academische klinieken en een aantal sterk geïnteresseerde en betrokken collega s van perifere klinieken. Het streven was om eerst tot consensus binnen onze eigen werkgroep te komen, en om daarna draagvlakverbreding te zoeken via onze afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP. Vervolgens zal er een kritische uitwisseling plaatsvinden met de collega s van de sectie Intensive Care Kinderen ter amendering en ten slotte hun vaststelling. Daarna zal als finale stap aan de beide moederverenigingen, de NVv P en de NVK, de richtlijn gelijktijdig worden aangeboden met het verzoek tot beoordeling en ter laatste vaststelling en onderschrijving. Dan zal er, naar wij hopen, een breed gedragen eerste Nederlandse en multidisciplinaire richtlijn zijn ontwikkeld omtrent het PD. Tenslotte zullen wij met de collega s van andere relevante specialismen -met name de kinderneurologie- ook trachten te komen tot consensus en hun instemming aangaande deze richtlijn d.m.v. een soortgelijke procedure. Tot besluit: ook de inspectie voor de volksgezondheid vindt het delier van zulk groot belang dat een delierprotocol als kwaliteitseis is gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen. De thans voorliggende richtlijn kan hier een wezenlijke bijdrage aan leveren m.b.t het aspect het delier bij kinderen. Wij hopen dat deze richtlijn PD er mede toe zal mogen bijdragen dat er tenslotte een geïntegreerde multidisciplinaire richtlijn delier zal komen m.b.t. alle leeftijdsklassen en alle settingen. Consensus dokument pediatrisch delier versie

5 2. Introductie Algemeen Delier, delirium of ijlen -zoals het in de volksmond genoemd wordt- is een potentieel ernstige neuropsychiatrische stoornis. Het wordt door de DSM-IV gekenmerkt door 1) een bewustzijnsverandering met verminderde aandacht, 2) een cognitieve functiestoornis, 3) plotseling ontstaan en fluctuerend beloop en 4) een pathofysiologische oorzaak. Het is een bekend fenomeen bij, vooral kritisch zieke, volwassenen en/of geriatrische patiënten, maar praktisch onbekend bij kritisch zieke kinderen [4]. De prevalentie in een ziekenhuis is bij volwassenen tussen de 10 en 15%, bij ouderen tussen de 10 en 40% en 60-80% bij beademde patiënten op een volwassen intensive care [5, 6]. Over de incidentie bij kritisch zieke kinderen is nog niet veel bekend. Wel stelde Bleuler al voor de Tweede Wereldoorlog vast dat kinderen zo makkelijk delirant worden dat het voor ons niet interessant is [1]. Ook de DSM-IV vermeldt in het hoofdstuk Delirium dat kinderen snel delirant kunnen worden. Er zijn echter geen criteria voor het pediatrisch delier geformuleerd. Niemand kent de prevalentie van het pediatrisch delier in de thuissituatie. Maar waarschijnlijk is het aldaar hoog prevalent, en het natuurlijk beloop is bijna altijd goedaardig en self limiting. Het is belangrijk om in de ziekenhuissetting een delier te herkennen, omdat dan een delier -in ieder geval bij volwassenen en bearden- met een veel slechtere outcome gepaard gaat.[6] Kritisch ziek zijn wordt gedefinieerd als een dreigend orgaanfalen van hart en/of longen en/of brein. Steeds nadrukkelijker wordt heden ten dage in literatuur omtrent kritisch ziek zijn expliciet beseft -en ook door andere disciplines dan de onze- dat er niet vijf vitale parameters zijn: bloeddruk, pols, temperatuur, ademfrequentie en pijnbeleving, maar nog een zesde: de mentale status! [7]. Het delier is de belangrijkste voorspeller voor de naderende dood bij oncologische patiënten en bearden. Het delier is bij volwassenen en bearden, die tevens beademd worden, ook gecorreleerd aan een langere opnameduur en een hogere mortaliteit na 6 maanden. Zolang er geen eenduidige tegenargumenten zijn moet, ons inziens, aangenomen worden dat voor kinderen en jeugdigen die beademd worden in een PICU-context hetzelfde geldt. Immers: kritisch zieke kinderen hebben weliswaar een veel grotere veerkracht dan kritisch zieke volwassenen of bearden, maar zijn verder in biologische en (patho)fysiologische zin natuurlijk veel meer gelijkend dan verschillend. Incidentie Post-anesthesie vermelden Kain et al. een incidentie bij kinderen van 24% [8] en Sikich en Lerman noemen incidenties variërend tussen de 25 en 80% [9]. Op de PICU in Salt Lake City (Utah, VS) vonden Larsen et al. [10] een incidentie van 4% en Schieveld et al. vonden een leeftijdsgebonden cumulatieve incidentie op de PICU in Maastricht van 3%, bij 0-3 rigen, oplopend tot 19% bij rigen, met als gemiddelde een incidentie van 5% [11]. Deze percentages zijn opvallend laag, zeker wanr men bedenkt dat 33% van de kinderen 3 maanden na ontslag van de PICU psychotische herinneringen, zoals wanen en angstwekkende hallucinaties, rapporteren [12]. Consensus dokument pediatrisch delier versie

6 Het lage percentage dat gevonden werd ligt waarschijnlijk aan de onbekendheid van deze klinische entiteit en aan het feit dat er ook nog geen compleet diagnostisch instrument voor bestaat. Van deze gemiste delieren zal vermoedelijk een aanzienlijk deel bestaan uit hypoactieve delieren, aangezien de symptomen hiervan minder opvallend en dus moeilijker te herkennen zijn, of heel anders geduid worden als bijv. slechts een stressreactie of een depressie (wat op zich soms nog geen verkeerde gedachte is, maar geen recht doet aan de onderliggende acute neuropsychiatrische pathologie). Wetenschappelijk onderzoek Het pediatrisch delier (PD) is in vergelijking met het delier bij volwassenen en bearden sterk onderbelicht, zowel in de standaard tekstboeken als in de wetenschappelijke literatuur zoals al eerder genoemd [4]. Middels een Pub Med onderzoek, uitgevoerd op 7 nuari 2008, zijn er met de MESH (Medical Search Heading) term delirium ± hits, de eerste uit de VS,1902, (betreffende het delirium tremens); de combinatie adults en delirium resulteert in ± hits, de eerste uit Frankrijk, 1964, en de combinatie children en delirium levert hits, de eerste uit Frankrijk, 1955; en de combinatie pediatric en delirium levert 100 hits op, de eerste uit Duitsland, Verreweg de meeste literatuur omtrent het PD is geschreven door anesthesisten. Dit betreffen bijna altijd publicaties omtrent de onttrekkingsdelieren ( emergence delirium ) in de post-ok fase tijdens het natuurlijk uitsluipen van de anesthesiemiddelen. 3. Klinische presentaties en differentiaal diagnose Klinische presentaties gerelateerd aan DSM-IV en ICD-10 criteria op de PICU Er zijn drie presentaties van delier met verschillende diagnostische betekenis: predelier / prodromaal delier, subsyndromaal delier en full blown delier [13, 14]. Deze presentaties zijn nog niet gerelateerd aan een diagnostisch classificatiesysteem. De belangrijkste diagnostische classificatiesystemen zijn de DSM-IV en de ICD-10 (International Classification of Diseases -10th revision) die respectievelijk met hun vier en zes criteria voor de diagnose van delier een grote mate van overlap vertonen [15]. DSM-IV criteria: A. Bewustzijnsstoornis met verminderde aandacht (verminderd vermogen om aandacht vast te houden of te verplaatsen). B. Verandering in de cognitieve functies (geheugenstoornis, desoriëntatie taalstoornis) of ontwikkeling van een waarnemingsstoornis. C. Ontstaat in korte tijd (meestal uren tot dagen) met neiging tot fluctueren in verloop van de dag. D. De stoornis is veroorzaakt door directe fysiologische gevolgen van een somatische aandoening. Consensus dokument pediatrisch delier versie

7 De gemeenschappelijke criteria zijn de bewustzijnsverandering met verminderde aandacht, de cognitieve functiestoornissen, het plotseling ontstaan en fluctuerend beloop en de pathofysiologische oorzaak. De aanvullende items van de ICD-10 zijn de psychomotore veranderingen en verstoringen van de slaap of van de slaapwaakcyclus. Tabel 1: Drie delirium presentaties op de PICU in relatie tot de DSM-IV criteria Aantal DSM-IV Welke DSM-IV criteria zijn aanwezig? Diagnose criteria aanwezig 1 Criterium D) pathofysiologische oorzaak Geen delier 2 Criterium D) pathofysiologische oorzaak + A) bewustzijnsverandering met verminderde aandacht + B) cognitieve functiestoornis + C) plotseling ontstaan en fluctuerend beloop Predelier/ prodromaal delier 3 Criterium D) pathofysiologische oorzaak + A) bewustzijnsverandering met verminderde aandacht en B) cognitieve functiestoornis + A) bewustzijnsverandering met verminderde aandacht C) plotseling ontstaan en fluctuerend beloop + B) cognitieve functiestoornis en C) plotseling ontstaan en fluctuerend beloop 4 Criterium D) pathofysiologische oorzaak + A) bewustzijnsverandering met verminderde aandacht en B) cognitieve functiestoornis en C) plotseling ontstaan en fluctuerend beloop Subsyndromaal delier Full-blown delier De tabel laat de relatie zien tussen de vier deliercriteria van de DSM-IV in relatie tot de drie klinische presentaties. Criterium D, een pathofysiologische oorzaak, is altijd aanwezig bij kritisch zieke kinderen op de PICU. Er is daarnaast ook bijna altijd sprake van een bewustzijnsverandering met verminderde aandacht (criterium A), vanwege het ernstige ziek zijn en/of de sedatie. Er is klinisch een verschil tussen aandachtsvernauwing aan de ene kant, en aandachts- cq. bewustzijnsvermindering (somnolent - sopor - stupor - coma - dood) aan de andere kant, maar beide komen regelmatig voor bij een en dezelfde patient. Daarnaast geldt ook dat al bij een geringe lichamelijke aandoening, zoals bijvoorbeeld een griep, de executieve functies, zoals de aandachtsfunctie, snel in kwaliteit verminderen oftewel: First out, last back [16, 17]. Hieruit moet dan geconcludeerd worden dat twee van de vier DSM-IV criteria dus bijna altijd al aanwezig zijn op een PICU, en dat dus ook bijna alle kritisch zieke kinderen op een PICU zich al in een prodromaal/predelirant stadium moeten bevinden. Indien drie criteria aanwezig zijn, zal het kind gediagnosticeerd worden als subsyndromaal. Wanr alle criteria aanwezig zijn, kan de diagnose delier gesteld worden. Als alleen de pathofysiologische oorzaak aanwezig is, is het kind niet delirant. Psychomotore veranderingen zijn ook een criterium van de ICD-10, maar verbazingwekkend niet opgenomen in de DSM-IV. Dit kenmerk wordt echter door velen beschouwd als een van de belangrijkste eigenschappen van het delier en het leidde daarom ook tot het onderscheid in de verschillende types delier: hyperactief, hypoactief en gemengd[6]. Wij stellen daarom ook voor om de psychomotore veranderingen gelijkwaardig te stellen aan de cognitieve functiestoornis in de mate van gewicht waarmee het bijdraagt aan het diagnosticeren van een delier op de PICU. Consensus dokument pediatrisch delier versie

8 De verstoring van de slaap en het slaapwaakritme, ook een criterium van de ICD-10 maar niet in de DSM-IV, achten we minder relevant, vanwege de frequent gegeven sedatie. Maar het fenomeen sundowning, oftewel het ontstaan of erger worden van agitatie of delier na zonsondergang, moet hier wel vermeld worden als frequent voorkomend. Men kan zich afvragen of het wel mogelijk is om de DSM-IV en ICD-10 criteria zomaar toe te passen op kinderen. Kinderen zijn immers geen kleine volwassenen: ze hebben hun eigen ontwikkelingsstadia en kwetsbaarheden. De klinische presentaties van deze pediatrische delieren, die ook hier dreigend (acuut) breinfalen representeren, zijn echter op hoofdlijnen hetzelfde als bij volwassenen. Ze zijn al beschreven vanaf de zeer jonge leeftijd van 6 maanden oud [4], [18]. Specifieke symptomatologie Het pediatrisch delier lijkt uit ongeveer dezelfde symptomen te bestaan als het delier bij volwassenen [6]. Het probleem is echter dat het heel moeilijk kan zijn om zo n symptoom te beoordelen, wanr een kind niet kan praten (doordat het bijvoorbeeld nog te jong, te ziek of geïntubeerd is). Een voorbeeld van zo n symptoom zijn de cognitieve veranderingen. Bij kinderen is het daarom belangrijk ook op andere aspecten te letten. Het opvallendste symptoom bij kinderen is meestal de onrust (psychomotore agitatie) die gezien wordt bij een hyperactief delier: plukken aan het beddengoed, uit bed willen klimmen of onverwachte bewegingen maken. Moeilijker te ontdekken, maar minstens zo belangrijk, is de psychomotore remming in een hypoactief delier: apathie, lethargie, catatonie of rigiditeit. Ook bij hogere corticale functiestoornissen, autonome dysregulatie, angst, mmeren of wanr het kind ontroostbaar is, moet aan delier gedacht worden. Tenslotte is de mening van de ouders of andere verzorgers van groot belang. Indien zij aangeven dat het gedrag van hun kind thans anders is dan voorheen tijdens opname, staat differentiaal diagnostisch delier op de eerste plaats [19]. Differentiaal diagnose De rol van de kinderpsychiater rondom alle aspecten van het delier is belangrijk. Deze is gewend het gedrag en het functioneren van kinderen te beoordelen, te differentiëren van andere (neuro)psychiatrische aandoeningen, het gedrag over de tijd goed uit te vragen, en te waarderen ten opzichte van zowel de ontwikkelingsfase als juist ook de medische context. De kinderpsychiatrische differentiaaldiagnose van een delier bij kinderen omvat regressieve toestandsbeelden, oppositiol gedrag ten gevolge van acute stress, een aanpassingsstoornis, een dissociatieve stoornis/conversiestoornis met of zonder regressie en een psychose op de kinderleeftijd. De ervaring leert dat de diagnose delier bij kritisch zieke kinderen vooral op de PICU meestal duidelijk te stellen is, hoewel het soms moeilijk kan zijn een delier te differentiëren van een andere, primair optredende, psychiatrische stoornis. In het algemeen heeft een enkelvoudige verklaring voorrang boven multipele verklaringen voor gelijktijdig optredende somatische en psychiatrische symptomen (Occams scheermes)[20]. Consensus dokument pediatrisch delier versie

9 Het is dus waarschijnlijker dat psychiatrische symptomen bij jonge, kritisch zieke kinderen een direct gevolg zijn van een aanwezige somatische aandoening, dan dat het toestandsbeeld veroorzaakt wordt door het toevallig gelijktijdig optreden van een lichamelijke ziekte en een daarmee niet samenhangende psychiatrische stoornis. Daarnaast wordt in de literatuur gesuggereerd dat het optreden van subtiele hogere corticale functiestoornissen, zoals dyspraxie en dysfasie, eerder te wijten is aan een onderliggende organische aandoening leidend tot een delier, dan aan acute emotionele stress leidend tot regressie. Dit geldt zeker ook voor het acute begin van incoherente spraak. Bewustzijnsstoornissen zijn altijd sterk indicatief voor een somatische oorzaak, zeker in combinatie met hogere corticale functiestoornissen of andere neurologische symptomen [21]. 4. Etiologie Het delier moet beschouwd worden als de fenotypische expressie van een dreigend orgaanfalen van het brein ( encephalopathie ) ten gevolge van het genotypisch onderliggend lijden en/of de behandelingen daarvan. Aan een delier ligt altijd een organisch lijden ten grondslag, maar in 10% van de gevallen wordt er geen verklaring gevonden. De verschillende oorzaken zijn samengevat in het Engelse acroniem I WATCH DEATH (zie tabel 1, hieronder) [22]. Waar psychiaters over delier spreken, hebben neurologen het vaak over encephalopathie, zoals bijv. metabole encephalopathie (in 40% van de gevallen) of medicamenteuze encephalopathie ( in 20% van de gevallen). Meestal zijn het meerdere oorzaken tegelijk die samen tot een delier leiden. Alle somatische aandoeningen en alle daarmee gerelateerde behandelingen, vooral de medicamenteuze, alsmede het staken daarvan, kunnen alle een delier induceren of verergeren. De meest voorkomende oorzaken zijn infecties en medicatie, zoals narcosemiddelen [5, 22]. Delier wordt daarom met name gezien na een operatie en/of bij kritisch zieke kinderen. Tabel 1: Mogelijke oorzaken van delier, samengevat in het Engelse acroniem I WATCH DEATH [22]. I Infectious Infecties: meningo-encefalitis W Withdrawal Onttrekking van (ges)middelen: analgetica/sedativa, alcohol A Acute metabolic Acute metabole aandoeningen: acidose, alkalose, elektrolytverstoringen, lever- of nierfalen T Trauma Trauma s: brandwonden, operatie C CNS pathology Aandoeningen van het centraal zenuwstelsel: bloedingen, infarcten, tumoren H Hypoxia Hypoxie: cardiogene of hypovolemische shock D Deficiencies Deficiënties: vitamine B12 E Endocrinopathies Endocriene stoornissen: hypo- of hyperglycemie A Acute vascular Acute vaataandoeningen: vasculitis T Toxic or drugs Vergiftiging of (overdosering van) gesmiddelen H Heavy metals Zware metalen: lood, kwik Consensus dokument pediatrisch delier versie

10 De pathofysiologie van het delier is onbekend, maar er zijn twee hypothesen die vaak teruggevonden worden in de literatuur. De ene betreft een neurometabole ontregeling op synapsniveau leidend tot verstoring van de verschillende neurotransmittersystemen; en de ander betreft die m.b.t. ontstekingsproducten, zoals bij-voorbeeld antigeen-antilichaamreacties en/of cytokinen etc., met een direct neurotoxisch effect op het centrale en autonome zenuwstelsel. 5. Meetinstrumenten Er bestaan drie soorten meetinstrumenten: 1) screenings- 2) diagnostische en 3) ernst zwaarte meetinstrumenten. Deze worden primair gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, maar zijn ook voor klinisch gebruik geschikt, en vertonen een grote mate van overlap met elkaar. De instrumenten zijn geijkt op de gouden standaard: de conclusies van het (kinder)psychiatrisch onderzoek, en maken dat ook andere disciplines met behulp hiervan de diagnose zouden kunnen stellen. De werkgroep Richtlijn Delirium (RD), v.d. Mast et al, 2004, acht echter deze drie soorten instrumenten voor de dagelijkse praktijk bij bearden en volwassenen niet noodzakelijk. Bij kritisch zieke kinderen in een PICU context zijn wij echter deels een andere mening toegedaan (zie hieronder). Algemene opmerkingen Er bestaan verschillende diagnostische instrumenten, zoals de Delirium Rating Scale (DRS), the Delirium Rating Scale-Revised-98 (DRS-R-98) [23], the Pediatric Anaesthesia Emergence Delirium scale (PAED) [9], de Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) [24] en de Confusion Assessment Method of the Intensive Care Unit (CAM-ICU) [25]. Deze diagnostische instrumenten zijn gevalideerd, maar geen enkel specifiek voor kritisch zieke kinderen van 0 tot 18 ar op de PICU. De DRS en de DRS-R-98 zijn gevalideerd voor volwassenen, maar niet op een intensive care unit (ICU). De PAED is gevalideerd voor kinderen post-anesthesie in de leeftijd van 19 maanden tot 6 ar, dus niet op een ICU en bij kinderen van alle leeftijden. De ICDSC en de CAM-ICU zijn gevalideerd voor volwassenen in een intensive care setting, maar niet voor kinderen. Men denkt echter dat de ICDSC en CAM-ICU bij kinderen vanaf 8 ar ook wel af te nemen zijn. De pediatrische versie van de CAM-ICU, de p-cam-icu, is de aangepaste, simpelere versie voor kinderen. Men denkt dat deze af te nemen is bij kinderen vanaf de leeftijd van 5 ar. De p- CAM-ICU is echter nog niet gevalideerd. Daarnaast is de meerderheid (80%) van de kinderen op een (Nederlandse) PICU onder de 3 ar en zal de p-cam-icu daarom meestal niet af te nemen zijn. Het probleem bij veel items van deze instrumenten is dus dat ze niet af te nemen zijn, en deze items betreffen vooral de cognitieve functies. Het instrument is vaak niet, of slechts maar ten dele, af te nemen, omdat de communicatie met de kinderen op een PICU heel lastig -zo niet onmogelijk- kan zijn. Dit komt bijvoorbeeld door de ernstige ziekte, sedatie, mechanische ventilatie, de jonge leeftijd of mentale retardatie. Deze factoren zijn echter juist vaak wel aanwezig op een PICU. Consensus dokument pediatrisch delier versie

11 Het is daarom belangrijk dat een diagnostisch instrument voor delier in een PICU zich focust op het gedrag van de kinderen, zoals in de PAED, in plaats van op de neuropsychologische functies, zoals in de p-cam-icu. Gedrag is namelijk altijd te scoren. Een relatief nadeel van de PAED is dat deze natuurlijk negatief beïnvloed wordt, en dus minder betrouwbaar wordt, wanr het kind diep gesedeerd is (met de uitzondering van fighting the ventilator in het geval van een hyperactief delier). Het waarderen van het sedatieniveau is dus een belangrijk onderdeel van het diagnostische proces rond PD op de PICU. Specifieke opmerkingen Delirium Rating Scale & Delirium Rating Scale-Revised-98 & MMSE Met betrekking tot de diagnostische en ernst zwaarte instrumenten, beveelt de werkgroep Delirium bij volwassenen alleen de DRS R 98-NL aan (niveau 2); en voor het bepalen van het cognitief functioneren de Mini Mental State Examination (MMSE) (zie voor de specificaties van deze 3 instrumenten de Richtlijn Delirium bij volwassenen). Met betrekking tot de DRS en de DRS-R-98, menen wij dat deze van minder nut zijn bij het diagnosticeren van delier bij kritisch zieke kinderen op de PICU (zie boven). Met betrekking tot de MMSE sluiten wij ons wel aan bij het expertise standpunt. Dat betekent voor de praktijk dat dit instrument gebruikt kan worden bij kinderen rekening houdend met de ontwikkelingsleeftijd (ongeveer 12 ar), het schoolniveau (brugklas) en de ziektemaat- en context. Pediatric Anesthesia Emergence Delirium De Pediatric Anesthesia Emergence Delirium Scale (PAED), ontwikkeld door Sikich en Lermann, lijkt een goed instrument te zijn om delier te diagnosticeren bij kinderen: ten eerste omdat het op een fraaie en methodologisch degelijke wijze is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 1,5-6 ar, en ten tweede omdat het gedragsmatige eigenschappen beschrijft. Het bestaat uit 5 criteria: oogcontact, doelgericht handelen, besef van de omgeving, rusteloosheid en ontroostbaarheid. Het is alleen nog maar gevalideerd post-anesthesie, nog niet op de PICU. Items Het kind maakt oogcontact met de verzorger De handelingen van het kind zijn doelgericht Het kind is zich niet bewust van zijn/haar omgeving Het kind is rusteloos Het kind is niet te troosten Totaal Punten Het scoren gaat als volgt. Items 1, 2 en 3 omgekeerd scoren als volgt: 4 = helemaal niet, 3 = een beetje, 2 = behoorlijk, 1 = erg, 0 = extreem. Items 4 en 5 als volgt scoren: 0 = helemaal niet, 1 = een beetje, 2 = behoorlijk, 3 = erg, 4= extreem. Scores optellen om een totale Pediatric Anesthesia Emergence Delirium (PAED) score te verkrijgen. Consensus dokument pediatrisch delier versie

12 Bij een score 10 heeft de patiënt een zeer hoge kans dat hij delirant is. Bij een score tussen de 7 en de 9 kan het nog subsyndromaal zijn. Daarom is het zeer belangrijk om het klinisch beeld te herevalueren na 1 uur. Een score tussen de 0 en 6 is normaal en dan is er dus geen sprake van een delier. De evaluatie kan gestopt worden. Intensive Care Delirium Screening Checklist De Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) is een instrument ontwikkeld voor volwassenen op de ICU. Het bestaat uit 8 items gebaseerd op de DSM-IV en ICD-10 criteria met betrekking tot delier: 1) veranderd bewustzijnsniveau, 2) verminderde aandacht, 3) desoriëntatie, 4) hallucinatie, wanen en/of psychose, 5) psychomotore agitatie of retardatie, 6) inadequate taal of stemming, 7) verstoring van het slaapwaakritme en 8) fluctuatie van de symptomen. Dit instrument is gevalideerd voor volwassenen, maar het lijkt veel minder geschikt voor kinderen, gezien item 3 (desoriëntatie) en 4 (hallucinatie, wanen en/of psychose). Confusion Assessment Method De Confusion Assessement Method (CAM) heeft als niveau van bewijs een 2, maar is lastig te gebruiken in de dagelijkse praktijk vanwege het wisselend en schijnbaar inconsistent gebruik van de coderingen en begrippen :,, 0 en 1. De veel gebruiksvriendelijkere CAM in the ICU (CAM-ICU), een aangepaste CAM gecombird met de RASS (Richmond Agitation Sedation Scale), is een zinvol en wereldwijd toegepast meetinstrument voor volwassenen en bearden op een ICU. Daar de patiënt ook een auditief begrip van letters moet hebben en moet kunnen tellen tot maximaal 5 lijkt de CAM-ICU zelfs al geschikt te kunnen zijn voor kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 8 ar. Er is een aangepaste, makkelijkere versie voor kinderen, de pediatrische CAM-ICU (p-cam-icu) in testfase. Deze is al vanaf de leeftijd van 5 ar af te nemen en er gaat ook binnenkort validatieonderzoek van plaatsvinden. De werkgroep richtlijn Delirium voor volwassenen heeft over het gebruik van de CAM-ICU nog geen standpunt ingenomen maar in de recente literatuur wordt er door de Canadese groep van Ouimet, Skrobik et al. geopperd dat het mogelijk tot overdiagnostiek van het delier zou kunnen leiden [26]. Echter: het lijkt ons gezien het grote klinisch belang van de diagnose PD op de PICU en de schaarste aan valide en kindgeschikte meetinstrumenten, toch het uitproberen meer dan waard met deze aangepaste p-cam-icu versie. Het afnemen van de CAM-ICU kost gemiddeld één minuut. Ely (2001) vond een sensitiviteit van %, een specificiteit van % en een hoge interbeoordelaar-betrouwbaarheid (k=0.96). Om dit diagnostisch instrument ook bij kinderen te kunnen gaan gebruiken, zijn een aantal vragen of opdrachten veranderd (m.n. eenvoudigere woorden). Deze aangepaste versie, thans nog in de testfase verkerend, wordt de pediatric Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit genoemd (oftewel: p-cam-icu). In de p-cam-icu komen 4 kenmerken aan bod, die allemaal getest kunnen worden: 1. Acuut begin en fluctuerend beloop 2. Verminderde aandacht 3. Ongeorganiseerd denken 4. Veranderd bewustzijnsniveau Consensus dokument pediatrisch delier versie

13 De p-cam-icu is positief indien kenmerk 1, 2 en 3 en/of 4 aanwezig zijn (dus kenmerk 1, 2 en 3, of kenmerk 1, 2 en 4 of kenmerk 1, 2, 3 én 4). In principe hoef je dus kenmerk 3 niet te testen indien kenmerk 1, 2 en 4 positief zijn. p-cam-icu kenmerken Score 1. Acuut begin of fluctuerend beloop (in afgelopen 24u) aanwezig afwezig 2. Verminderde aandacht (score kleiner dan 8) aanwezig afwezig ASE auditief: SAVEAHAART (bij A knijpen in hand) Of ASE visueel: 5 en dan 10 plaatjes (herkenning).. 3. Ongeorganiseerd denken (gecombirde score kleiner dan 4) aanwezig afwezig 4 vragen.. Set A Set B 1. Zijn er vissen in de zee? 1. Zijn er olifanten in de zee? 2. Is ijs warm? 2. Is ijs koud? 3. Vliegen vogels? 3. Vliegen koeien? 4. Is de zon geel? 4. Is de zon zwart? En 2 opdrachten Steek eens zoveel vingers op. (Onderzoeker houdt twee vingers op) 2.Doe nu hetzelfde met de andere hand (onderzoeker laat nu niet twee vingers zien)... 4.Veranderd bewustzijnsniveau aanwezig afwezig RASS niet 0 (0 = kalm en alert). Conclusie p-cam-icu: Kenmerk 1, 2 en 3 en/of 4 aanwezig ASE: Attention Screening Examination, auditief en visueel. (Zie voor een uitgebreidere toelichting de originele publicatie van de groep van Wes Ely, referentie 24). De p-cam ICU verschilt thans van de gewone CAM-ICU in vier opzichten: 1) kenmerk 2b: de ASE-afbeeldingen zijn terug gebracht van 5 & 10 naar 3 & 6; 2) kenmerk 2b: de soorten afbeeldingen zijn deels aangepast aan kinderen; 3) kenmerk 2b: in de CAM-ICU zijn de afbeeldingen in beide n= 5 en de n= 10 - groepjes soortgewijs gekoppeld, en dat is in de p-versie minder het geval; 4) kenmerk 3a: de vragen zijn grotendeels ook op kinderniveau aangepast. Richmond Agitatie-Sedatie Schaal [27] Het afnemen van de RASS kost gemiddeld minder dan 20 seconden. De procedure voor het bepalen van de RASS is als volgt. Stap 1. Observeer de patiënt. Indien de patiënt alert, rusteloos of geagiteerd is zonder stimulatie, worden ze gescoord tussen 0 en +4. Stap 2. Indien een patiënt niet spontaan alert is, spreek de patiënt aan met zijn naam en zeg dat hij zijn ogen open moet doen en naar jou moet kijken. Indien de patiënt reageert op aanspreken, ligt de score tussen de -1 en -3. Stap 3. Als de patiënt niet reageert op verbale stimulatie, geef een fysieke stimulatie (bv. aan schouders schudden of een pijnprikkel geven). Afhankelijk van de reactie kan de patiënt als -4 of -5 gescoord worden. Consensus dokument pediatrisch delier versie

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend.

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend. Kwetsbare ouderen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 93 ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma een succesvolle stap

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie

Richtlijn. Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie Richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie Colofon Richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie ISBN 90-8523-093-4 2005 Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie 5 Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie Nederlandse Vereniging voor Neurologie Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 30 35 IN SAMENWERKING

Nadere informatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie S. Zwijsen, J. de Lange, & A.M. Pot, Trimbos-instituut Postbus 725 3500

Nadere informatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Leidraad voor regionale zorgprogrammering Landelijk Basisprogramma Angststoornissen Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Met medewerking van Jolanda Meeuwissen, Ineke Voordouw en Vera van de

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013 Inventarisatie Diagnostiek bij LVB Versie 1.0 December 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Intelligentie en aanpassingsvermogen... 6 1.1 Definities van licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging?

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? DOCTORAALSCRIPTIE ORTHOPEDAGOGIEK AFDELING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen een exploratieve studie Dr. Gea Huizinga Senior onderzoeker zorg Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid tenschap rg welzijn mobiliteit n beleids- evaluatie, monitoring, tev effectonderzoek en datave

ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid tenschap rg welzijn mobiliteit n beleids- evaluatie, monitoring, tev effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid tenschap rg welzijn mobiliteit n beleids- HetITSmaaktdeeluit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tev effectonderzoek en datave Interventies

Nadere informatie

Zorg bij een verstoord slaap-waak ritme

Zorg bij een verstoord slaap-waak ritme RICHTLIJN Zorg bij een verstoord slaap-waak ritme Een zorginhoudelijke tripartiete richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg Algemene

Nadere informatie

Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar

Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar INITIERENDE PARTIJ - Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde - Nederlands Huisartsen Genootschap IN SAMENWERKING MET - Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Werken met ernstig meervoudig beperkten

Werken met ernstig meervoudig beperkten Werken met ernstig meervoudig beperkten - Een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten - Auteur: Begeleiders: Lobke van Breukelen Bert

Nadere informatie

Somatoforme Klachten en Stoornissen

Somatoforme Klachten en Stoornissen Multidisciplinaire richtlijn Somatoforme Klachten en Stoornissen 2009 Conceptversie december 2008 tbv de commentaarfase De inhoud van deze conceptrichtlijn staat onder embargo. Aan de inhoud van deze concept-richtlijn

Nadere informatie

EUROPEAN ADDICTION SEVERITY INDEX

EUROPEAN ADDICTION SEVERITY INDEX Handleiding De Sleutel EUROPEAN ADDICTION SEVERITY INDEX EUROPASI FOLLOW-UP ASI april 2004 De Sleutel is een instelling van de Broeders van Liefde voor zorg, preventie, tewerkstelling en onderzoek i.v.m.

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Hartfalen Ischaemische Hartziekten Cerebrovasculaire Aandoeningen Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting. Drs. J. de

Nadere informatie

RICHTLIJN SEDATIE EN/OF ANALGESIE (PSA) OP LOCATIES BUITEN DE OPERATIEKAMER

RICHTLIJN SEDATIE EN/OF ANALGESIE (PSA) OP LOCATIES BUITEN DE OPERATIEKAMER RICHTLIJN SEDATIE EN/OF ANALGESIE (PSA) OP LOCATIES BUITEN DE OPERATIEKAMER 5 DEEL I: BIJ VOLWASSEN DEEL II: BIJ VOLWASSENEN OP DE INTENSIVE CARE (Deel III bij kinderen is apart uitgegeven) 35 40 45 50

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0 Basis Zorgprogramma Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 19 juni 2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging 1.0 20-07-2010: Eerste versie BasisZP

Nadere informatie

Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid

Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid Jaarboek 2004 Trimbos-instituut Utrecht, 2004 Colofon Redactie dr. Casper Schoemaker prof. dr. Corine de Ruiter Met bijdragen van: dr. Mireille van den Berg dr.

Nadere informatie