Syndroom van Ogilvie als bijwerking van clozapine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syndroom van Ogilvie als bijwerking van clozapine"

Transcriptie

1 Casuïstiek Syndroom van Ogilvie als bijwerking van clozapine Gijsbert J. de Bruin, Dirk J. Bac, Eugène P. van Puijenbroek en Johan M. van der Klooster Clozapine is een antipsychoticum dat gebruikt wordt bij de behandeling van therapieresistente schizofrenie. Veelvoorkomende bijwerkingen zijn maag-darmklachten (bij meer dan 10% van de patiënten), waaronder obstipatie. Wij beschrijven een 28-jarige schizofrene man die tijdens het gebruik van clozapine last kreeg van obstipatie en een opgezette buik gedurende enkele weken. Hij werd acuut opgenomen met een door clozapine geïnduceerd ogilvie-syndroom (acute pseudo-obstructie door een disbalans in de autonome regulatie van de darmtonus). In verband met septische shock en multiorgaanfalen was behandeling op de intensivecareafdeling noodzakelijk. Colonoscopie toonde een ernstige ischemische colitis zonder aanwijzingen voor obstructie of perforatie. Omdat conservatieve behandeling met klysma s, prokinetica en antibiotica onvoldoende effectief bleek, voegden wij het cholinergicum neostigmine aan de behandeling toe. Hierna verbeterde het beeld en was chirurgische interventie niet noodzakelijk. Deze casus illustreert dat bij patiënten die clozapine gebruiken verminderde darmmotiliteit een ernstig probleem kan zijn en dat dit kan leiden tot levensbedreigende complicaties. Clozapine is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met therapieresistente schizofrenie, dat wil zeggen voor schizofrenie die onvoldoende heeft gereageerd op tenminste twee andere antipsychotica of waarbij andere antipsychotica onbehandelbare neurologische bijwerkingen gaven. Voorts is het middel geïndiceerd voor psychotische aandoeningen bij de ziekte van Parkinson, bij die patiënten bij wie de standaardtherapie heeft gefaald. Bij meer dan 10% van de patiënten die met clozapine worden behandeld treden anticholinerge verschijnselen op, zoals een droge mond en obstipatie. In dit artikel illustreren wij aan de hand van een casus dat obstipatie bij clozapinegebruik niet altijd een onschuldige bijwerking is. Ziektegeschiedenis Sint Franciscus Gasthuis, afd. Intensive Care, Rotterdam. Drs. G.J. de Bruin, arts in opleiding voor maagdarm-leverarts (thans: Erasmus MC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Rotterdam). Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam. Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. D.J. Bac, maag-darm-leverarts (thans: Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Ede). Afd. Intensive Care: drs. J.M. van der Klooster, internist-intensivist. Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, s-hertogenbosch. Dr. E.P. van Puijenbroek, huisarts. Contactpersoon: drs. J.M. van der Klooster Patiënt A, een 28-jarige man, werd door zijn huisarts verwezen wegens buikpijn, misselijkheid en braken. Hij had al enige weken een opgezette buik en obstipatie. Zijn voorgeschiedenis vermeldde paranoïde schizofrenie, waarvoor hij werd behandeld met diverse antipsychotica en sinds 16 maanden met clozapine in een dosering tot 500 mg per dag. Verder kreeg hij lorazepam 2,5 mg 1 dd en dexetimide 0,5 mg 1 dd, beide middelen wegens bijwerkingen van de clozapine. Wij zagen een zieke man met een polsfrequentie van 100 slagen per min, een bloeddruk van 65/40 mmhg, een lichaamstemperatuur van 35,6 C, een verminderde huidturgor en droge slijmvliezen. Onderzoek van hart en longen leverde geen bijzonderheden op. De buik was bol, met spaarzame peristaltiek, diffuse drukpijn en actief spierverzet. Bij rectaal toucher voelden wij veel harde ontlasting in de ampul. Het laboratoriumonderzoek 1

2 TABEL Laboratoriumuitslagen van patiënt A bij opname parameter uitslag (referentiewaarde) hemoglobine 11,1 mmol/l (8,7-10,5) hematocriet 0,53 (0,4-0,5) leukocyten 18,9 x 109/l (4,1-9,4) staven 35% (0-3) toxische korreling ja (nee) trombocyten 347 x 109/l ( ) CRP 85 mg/l (0-9) glucose 11,1 mmol/l (3,5-5,6) natrium 142 mmol/l ( ) kalium 4,5 mmol/l (3,5-5,0) creatinine 214 µmol/l (65-115) ureum 19,9 mmol/l (2,5-7,5) bilirubine 25 µmol/l (0-16) lactaat 2,7 mmol/l (0,5-1,7) ASAT 38 U/l (0-36 U/l) ALAT 16 U/l (0-40 U/l) LDH 421 U/l (0-449) alkalische fosfatase 137 U/l (0-119) У-glutamyltransferase 43 U/l (0-49) CRP = C-reactieve proteïne; ASAT = aspartaataminotransferase; ALAT = alanineaminotransferase; LDH = lactaatdehydrogenase. toonde verhoogde ontstekingsparameters met linksverschuiving en nierfunctiestoornissen (tabel). Een buikröntgenfoto liet uitgezette colonlissen met feces in het gehele colon zien (figuur 1a). Een tweede foto toonde toename van de darmdilatatie (figuur 1b). Patiënt werd opgenomen met als werkdiagnose door clozapine geïnduceerd ogilvie-syndroom, gecompliceerd door septische shock en multiorgaanfalen. Het ogilviesyndroom is een acute pseudo-obstructie door een disbalans in de autonome regulatie van de darmtonus (zie verder). Na afname van bloed voor kweken behandelden wij patiënt met infusie, antibiotica, selectieve darmdecontaminatie met polymyxine, tobramycine en amfotericine B, en met laxantia, klysma s en parenterale voeding. Wegens dreigende uitputting werd patiënt tevens geïntubeerd en mechanisch beademd. Wij staakten de behandeling met clozapine en dexetimide. Omdat klinische verbetering uitbleef, verrichtten wij een colonoscopie om een darmobstructie uit te sluiten. Hierbij werden tekenen gezien van ernstige ischemische colitis, met slijmvliesdefecten, bloedingen en focale necrose in de flexura lienalis (figuur 2). Er werd geen obstructie waargenomen. In verband met onvoldoende verbetering werd besloten neostigmine toe te dienen via een perfusorpomp. De darmmotoriek kwam weer op gang en enterale sondevoeding kon worden gestart. De algehele conditie van patiënt verbeterde en hij kon na 7 dagen worden gedetubeerd. Na 9 dagen ic-behandeling werd hij overgeplaatst naar de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. In overleg met de psychiater werd hij ingesteld op een ander antipsychoticum: flupentixol (aanvangsdosis 0,5 mg 2 dd). Na 39 dagen verliet hij het ziekenhuis in goede klinische toestand. Beschouwing In 1948 beschreef Sir William Heneage Ogilvie 2 patiënten die ernstige obstructieverschijnselen kregen met dilatatie van het colon, secundair aan gemetastaseerde kanker die retroperitoneaal was uitgebreid naar de plexus coeliacus. 1 Aangezien er bij dit ziektebeeld geen mechanische obstructie is, staat het ook bekend onder de naam acute colonpseudo-obstructie. Door een disbalans in de autonome regulatie van de darmtonus ontstaat een ernstige motiliteitsstoornis die kan leiden tot ernstige dilatatie met ischemie van het colon en sepsis, met een hoge kans op darmperforatie en overlijden. Ogilvie-syndroom is een zeldzame aandoening met diverse oorzaken, waaronder het gebruik van antipsychotica. 2 Clozapine. Clozapine is een tricyclisch dibenzodiazepinederivaat met een zwakke antidopaminerge werking. Hierdoor zijn extrapiramidale bijwerkingen in vergelijking met andere antipsychotica gering. Echter, clozapine heeft sterke noradrenolytische, antihistaminerge en anticholinerge effecten met daarbij passende bijwerkingen, zoals vermindering van de darmmotiliteit, die kan leiden tot obstipatie en andere complicaties, zoals het ogilvie-syndroom. 3 Volgens de productinformatie van clozapine zou ileus zeer zelden optreden, namelijk bij minder dan 1: behandelde patiënten. In de periode tussen de introductie van clozapine op de Nederlandse markt in 1988 en 1 april 2007 heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 37 meldingen ontvangen van gastro-intestinale bijwerkingen, variërend van sialorroe tot peritonitis, die mogelijk aan het gebruik van clozapine gerelateerd zijn (http://www.lareb.nl/bij werkingen/zoekgeneesmiddel.asp). In zeldzame gevallen kunnen de gastro-intestinale bijwerkingen van clozapine zeer ernstig zijn. Er zijn 7 patiënten beschreven bij wie door clozapine geïnduceerde obstipatie een fatale afloop had Een te hoge clozapineconcentratie in het serum houdt verband met het optreden van anticholinerge bijwerkingen. 11 De clozapinedosering kan verlaagd worden bij een spiegel van ng/ ml. Een spiegel onder 350 ng/ml is subtherapeutisch. 12 Clozapine wordt nagenoeg volledig gemetaboliseerd door het CYP1A2-leverenzym en daarna uitgescheiden via de urine en de feces. 13 Er zijn verschillende medicamenten die de clozapinespiegel kunnen verlagen door een indu- 2

3 fecale impactie in rectum gedilateerd colon K L I NI SCH E PR AK TI JK massale fecale impactie in colon ascendens ilium a pathologisch gedilateerd colon lumbalewervelkolom ilium b FIGUUR 1 (a) Liggende buikröntgenfoto met uitgezette colonlissen en feces in het colon ascendens en het rectum; (b) verder toegenomen dilatatie met fors uitgezette colonlissen tot 12,5 cm in diameter. cerende werking op CYP1A2, zoals omeprazol. Ook roken kan de serumconcentratie verlagen. Stoppen met roken kan leiden tot verhoogde clozapinespiegels en zo bijwerkingen initiëren.14 Onze patiënt rookte ongeveer 10 sigaretten per dag en was tijdens de ziekenhuisopname niet in staat te roken, wat extra bijgedragen zou kunnen hebben tot een verlengd en versterkt anticholinerg effect van clozapine. Tevens leidt sepsis tot een downregulatie van het CYP1A2-enzym, waardoor de plasmaspiegel van clozapine stijgt indien de inname van dit middel niet wordt gestaakt.15,16 Doordat men het anticholinergisch effect van clozapine als oorzaak ziet voor obstipatie, ligt het voor de hand om patiënten met ernstige complicaties te behandelen met een medicament met cholinerge eigenschappen.17 In dit tijdschrift is eerder door Koornstra et al. een patiënt met 3

4 ulceratieve laesies met... bloed beslag ulceraties met beslag bloederig slijmvlies proximale darmlumen FIGUUR 2 Endoscopisch beeld van patiënt A ter hoogte van de flexura coli sinistra met tekenen van ernstige ischemische colitis: slijmvliesdefecten, bloedingen en focale necrose. het ogilvie-syndroom beschreven bij wie behandeling met neostigmine leidde tot een spectaculaire verbetering. 18 Ook onze patiënt had een goede respons op neostigminebehandeling, waardoor een chirurgische interventie om de aangetaste darmdelen te verwijderen achterwege gelaten kon worden. Conclusie Deze casus en de beschikbare literatuur illustreren dat ernstige tot levensbedreigende gastro-intestinale bijwerkingen kunnen ontstaan tijdens het gebruik van clozapine. Vaak zijn relatief simpele maatregelen zoals dieetadviezen en laxantia genoeg om complicaties ten gevolge van een verminderde darmmotiliteit te voorkomen. Wanneer er sprake is van een ogilvie-syndroom, dient men behandeling met neostigmine te overwegen. Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Aanvaard op 10 juni 2009 Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B437 > Meer op literatuur 1 Ogilvie WH. Large-intestine colic due to sympathetic deprivation: a new clinical syndrome. BMJ. 1948;2: Saunders MD, Kimmey MB. Systematic review: acute colonic pseudoobstruction. Aliment Pharmacol Ther. 2005;22: Young CR, Bowers MB Jr, Mazure CM. Management of adverse effects of clozapine. Schizophr Bull. 1988;24: Townsend G, Curtis D. Case report: rapidly fatal bowel ischaemia on clozapine treatment. BMC Psychiatry. 2006;6:43. 5 Drew L, Herdson P. Clozapine and constipation: a serious issue. Aust N Z J Psychiatry. 1997;31: Hayes G, Gibler B. Clozapine-induced constipation. Am J Psychiatry. 1995;152: Theret L, Germaine ML, Burde A. Current aspects of the use of clozapine in the Chalons-sur-Marne Psychiatric Hospital: intestinal occlusion with clozapine. Ann Med Psychol (Paris). 1995;153: Shammi CM, Remington G. Clozapine induced necrotizing colitis. J Clin Psychopharmacol. 1997;17: Levin TT, Barret J, Mendelowitz A. Death from clozapine-induced constipation. Psychosomatics. 2002;43: Freudenreich O, Goff DC. Colon perforation and peritonitis associated with clozapine. J Clin Psychiatry. 2000;61: De Leon J, Odom-White A, Josiassen RC, Diaz FJ, Cooper TB, Simpson GM. Serum antimuscarinic activity during clozapine treatment. J Clin Psychopharmacol. 2003;23: Kronig MH, Munne RA, Szymanski S, Safferman AZ, Pollack S, Cooper T, et al. Plasma clozapine levels and clinical response for treatmentrefractory schizophrenic patients. Am J Psychiatry. 1995;152: Prior TI, GB Baker. Interactions between the cytochrome P450 system and the second-generation antipsychotics. J Psychiatry Neurosci. 2003;28:

5 14 Zullino DF, Delessert D, Eap CB, Preisig M, Baumann P. Tobacco and cannabis smoking cessation can lead to intoxication with clozapine or olanzapine. Int Clin Psychopharmacol. 2002;17: Crawford JH, Yang S, Zhou M, Simms HH, Wang P. Down-regulation of hepatic CYP1A2 plays an important role in inflammatory responses in sepsis. Crit Care Med. 2004;32: Molen-Eijgenraam M, Blanken-Meijs JTHM, Heeringa M, Grootheest AC. Delirium door stijging van clozapinespiegels tijdens ontstekingsreactie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145: Van der Spoel JI, Oudemans-van Straaten HM, Stoutenbeek CP, Bosman RJ, Zandstra DF. Neostigmine resolves critical illness-related colonic ileus in intensive care patients with multiple organ failure - a prospective, double-blind, placebo-controlled trial. Intensive Care Med. 2001;27: Koornstra JJ, Klaver NS, ter Maaten JC, Limburg AJ, van der Jagt EJ, van der Werf TS. Neostigmine voor de behandeling van acute pseudoobstructie van het colon (Ogilvie-syndroom). Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:

Preventie en behandeling van somatische. Somatische Complicaties bij Antipsychoticagebruik

Preventie en behandeling van somatische. Somatische Complicaties bij Antipsychoticagebruik overzichtsartikel Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik w. cahn, d. ramlal, r. bruggeman, l. de haan, f.e. scheepers, m.m. van soest, j. assies, c.j. slooff achtergrond

Nadere informatie

Pseudo-jicht bij 3 patiënten met vermeende, therapieresistente reumatoïde artritis

Pseudo-jicht bij 3 patiënten met vermeende, therapieresistente reumatoïde artritis Patiënt A, een vrouw van 71 jaar bij wie 14 maanden tevoren de diagnose RA was gesteld, had persisterende pijn en zwelling aan de gewrichten ondanks ingestelde therapie. De medicatie bestond uit: methotrexaat

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening

Richtlijn Dehydratie en vochttoediening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Richtlijn Dehydratie en vochttoediening Colofon De eerste versie van de richtlijn Dehydratie en vochttoediening werd in 2001 geschreven als onderdeel

Nadere informatie

Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten

Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten gevalsbeschrijving Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten c. kahlé, r.m.f. sorel, a.g.m. borggreve, g.m.f. ruinemans, r.r. ploeger samenvatting Bij drie patiënten

Nadere informatie

-deficiëntie komt bij 5-10% van de Nederlandse bevolking voor. De vitamine B 12

-deficiëntie komt bij 5-10% van de Nederlandse bevolking voor. De vitamine B 12 Stand van zaken Vitamine suppletie liever oraal dan parenteraal Michiel Duyvendak en Gerrit J. Veldhuis Vitamine deficiëntie komt bij 510% van de Nederlandse bevolking voor. De vitamine spiegel dient bepaald

Nadere informatie

Ook mannen hebben opvliegers

Ook mannen hebben opvliegers Ook mannen hebben opvliegers Neuro-endocriene tumoren, een kanker in vele gedaantes Dr. Babs Taal Carmen-Miranda Kleinegris Willy Brinkman Ook mannen hebben opvliegers Neuro-endocriene tumoren, een kanker

Nadere informatie

CYTOCHROOM P450 SYSTEEM

CYTOCHROOM P450 SYSTEEM CYTOCHROOM P450 SYSTEEM Inhoudsopgave Metabolisme van geneesmiddelen... 1 Het cytochroom P450 systeem... 1 Polymorfisme... 2 Interacties... 3 Inhibitie... 4 Inductie... 4 Andere factoren... 5 Literatuur...

Nadere informatie

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS DIABETISCHE KETO-ACIDOSE EN HYPEROSMOLAIR HYPERGLYCEMISCH NON-KETOTISCH SYNDROOM 2005 INHOUDSOPGAVE SAMENSTELLING WERKGROEP...2

Nadere informatie

Richtlijnen. Elektrolytstoornissen

Richtlijnen. Elektrolytstoornissen Richtlijnen Elektrolytstoornissen Colofon Richtlijnen Elektrolytstoornissen ISBN 90-8523-080-2 Richtlijnen Elektrolytstoornissen 2005, Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht

Nadere informatie

Stiff-person -syndroom

Stiff-person -syndroom Radboud University Medical Center, Nijmegen (UMCN), the Netherlands, and to assess the outcomes of the CPR attempts. Design. Retrospective, descriptive. Method. All Utstein-style forms used in the UMCN

Nadere informatie

Reumatologie in beeld

Reumatologie in beeld Reumatologie in beeld 12871_BW_Reumatologie in beeld.indd 1 24-11-11 10:56 12871_BW_Reumatologie in beeld.indd 2 24-11-11 10:56 Reumatologie in beeld Dr. Tim L. Jansen Prof. dr. Piet van Riel Prof. dr.

Nadere informatie

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden.

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Schols JMGA 1, Groot CPGM de 2, Cammen TJM van der 3, Olde Rikkert MGM 4 1. Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Voorbeeld wetenschappelijk artikel

Voorbeeld wetenschappelijk artikel Voorbeeld wetenschappelijk artikel Hierna is een uitgewerkt voorbeeld geplaatst van een wetenschappelijk artikel dat is geschreven in overeenstemming met de inhoud van hoofdstuk 9 Handleiding medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden

Dehydratie bij ouderen. Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Dehydratie bij ouderen Preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden Alert, doelgericht, inspirerend Dehydratie bij ouderen preventie en behandeling, extra aandacht bij ziekte

Nadere informatie

Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar

Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar INITIERENDE PARTIJ - Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde - Nederlands Huisartsen Genootschap IN SAMENWERKING MET - Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Van de hoofdredacteur 3. Experiment in Maastricht: de stadspoli 4

Van de hoofdredacteur 3. Experiment in Maastricht: de stadspoli 4 NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE VOLUME 25 NUMMER 0 januari 205 Het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie is het officiële orgaan van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Behandeling van de ziekte van Dupuytren

Behandeling van de ziekte van Dupuytren Stand van zaken Behandeling van de ziekte van Dupuytren Een overzicht van de mogelijkheden Annet L. van Rijssen en Paul M.N. Werker KLINISCHE PRAKTIJK In dit artikel geven wij een systematisch overzicht

Nadere informatie

Detoxificatieprotocol voor Gamma-Hydroxyboterzuur (GHB) in ambulante setting

Detoxificatieprotocol voor Gamma-Hydroxyboterzuur (GHB) in ambulante setting Detoxificatieprotocol voor Gamma-Hydroxyboterzuur (GHB) in ambulante setting Practice-based aanbevelingen voor de detoxificatie van patiënten met een stoornis in het gebruik van GHB Conceptversie september

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ABILIFY 15 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 15 mg aripiprazol. Hulpstof met bekend effect: 57 mg lactose per tablet. Voor de volledige

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Nortrilen 10 mg, filmomhulde tabletten Nortrilen 25 mg, filmomhulde tabletten

Nadere informatie

Position paper: Behandeling van sarcoïdose met TNF-α blokkerende middelen

Position paper: Behandeling van sarcoïdose met TNF-α blokkerende middelen Position paper: Behandeling van sarcoïdose met TNF-α blokkerende middelen Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose d.d. 18 juni 2012 Werkgroep interstitiële

Nadere informatie

Achtergrondtekst Interacties

Achtergrondtekst Interacties Achtergrondtekst Interacties KNMP 2011 - versie 1 1 ALGEMEEN Inleiding Bij het aanschrijven van recepten wordt je vaak geconfronteerd met interacties. Deze interacties moeten afgehandeld worden. Aanwijzingen

Nadere informatie

Waarom is volume controle zo moeilijk?

Waarom is volume controle zo moeilijk? klinische vernieuwing Waarom is volume controle zo moeilijk? Prof. dr. E. Dorhout Mees Het in stand houden van een normaal volume van de lichaamsvloeistoffen is een van de belangrijkste nierfuncties. Dit

Nadere informatie

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend.

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend. Kwetsbare ouderen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 93 ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma een succesvolle stap

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 1 2015

JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 IVBULLETIN JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 Maternale hiv-infectie beïnvloedt het immuunsysteem van de foetus Peter Reiss wil (inter)nationale positie SHM versterken Casuïstiek: Therapieontrouw? Luister naar de

Nadere informatie

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Deze FTR moet worden geciteerd als: Fraanje WL, Giesen PHJ, Knobbe K, Van Putten AM, Draijer LW. Farmacotherapeutische

Nadere informatie

Multi-orgaanfalen. Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen

Multi-orgaanfalen. Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen Multi-orgaanfalen Marianne Binnenhei Intensive Care Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen Inhoud Definitie en uitleg van multi-orgaanfalen 3 Algemeen 3 Pathofysiologie van multi-orgaanfalen 3 Verschijnselen

Nadere informatie