Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang"

Transcriptie

1 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

2 Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge organisaties, nog sterk in ontwikkeling, die veel in ketens werken. Dat betekent veel uitdagingen en zoektochten, zeker ook op het gebied van informatiemanagement. Informatiemanagers uit diverse veiligheidsregio s hebben ingezien dat het goed is om een gezamenlijk vertrekpunt te beschrijven, om zo de samenwerking en informatiedeling binnen en tussen veiligheidsregio s en haar partners in te richten en te verbeteren. Deze eerste versie van de VeRA vormt hiervoor een goede basis. Wij zijn ervan overtuigd dat de VeRA de veiligheidsregio s gaat helpen bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding, zowel in het dagelijks werk als in crisissituaties. Onze grote dank gaat uit naar het kernteam dat veel tijd en energie heeft gestoken in de VeRA 1.0: Bart den Dulk, Veiligheidsregio Haaglanden Sandra McEwan-Verver, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Rob Peters, Veiligheidsregio Kennemerland Eurydice van Vliet, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Daarnaast willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd, via workshops, in discussies en bij de uitwerking van de hoofdstukken, in redactie en vormgeving. Dit is een product dat door de veiligheidsregio s samen is gemaakt en daar zijn wij trots op. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Guido Bayens die in een aantal workshops de groep op het goede pad heeft gezet om tot dit concrete resultaat te komen. Wij hebben goede hoop dat we de VeRA de komende jaren volwassen zien worden en dat we de kennis en ervaring die zij biedt praktisch zullen toepassen in de veiligheidswereld. Wij dragen de VeRA in ieder geval een heel warm hart toe. Frans Schippers, Brandweer Nederland, Portefeuillehouder Informatiemanagement Aart Schoenmaker, GHOR Nederland, Portefeuillehouder Informatievoorziening

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 1 Inleiding Veiligheidsregio s en informatievoorziening De VeRA als gezamenlijk vertrekpunt De VeRA in groter verband De architectuurproducten van de VeRA De VeRA producten Principes Bedrijfsfunctiemodel Applicatieve functies Leeswijzer 11 2 Visie en principes Van eilandautomatisering naar informatiedeling Visie op architectuur IBV-principes in VeRA Bedrijfsfuncties Inleiding Onderscheid bedrijfsfunctie en bedrijfsproces Domeinen Definities bedrijfsfuncties Klantcontacten Besturende functies Primaire functies Secundaire functies 23 4 Applicatieve functies Inleiding De applicatieve functies Klantcontactfuncties Besturende functies Primaire functies Secundaire functies Generieke functies Data 29 5 Toekomstige ontwikkelingen Het gegevenslandschap Basisregistraties en kernregistraties Koppelvlakken Semantiek Standaardisatie Veiligheid en beveiliging Privacy 32 Bijlage A: wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregio s 33 Afkortingen 33 Een woord van dank 34

4 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Veiligheidsregio s en informatievoorziening Nederland heeft 25 veiligheidsregio s waarin brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen in de Regio) met partners als politie en gemeenten samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van incidenten en rampen. In het verleden coördineerde een kleine organisatie de crisisbeheersing in samenwerking met gemeentelijke brandweerkorpsen. Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr, 2010) van kracht geworden. In de wet zijn onder meer de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten opgenomen, de taken van het bestuur van een veiligheidsregio, de minimumeisen voor hulpverleners als de regionale brandweer en geneeskundige diensten en het materieel dat ze gebruiken. De veiligheidsregio wordt georganiseerd als verlengd lokaal bestuur. Personeel, taken en budgetten worden overgeheveld van gemeenten naar de veiligheidsregio s, die de primaire en ondersteunende processen regionaal moeten organiseren. Informatievoorziening is een belangrijk aspect voor de veiligheidsregio s, zowel in het dagelijks werk ( koud ) als in crisissituaties ( warm ). Informatie is nodig bij het adviseren over vergunningen, bij het betalen van salarissen, bij het maken van roosters voor operationeel personeel, bij het bestrijden van een brand etc. Iedere veiligheidsregio heeft de uitdaging de gemeentelijk georganiseerde informatiehuishouding om te vormen tot een regionale, geoliede machine die de interne processen en de relaties met ketenpartners optimaal ondersteunt. Intussen is de omgeving ook in beweging: er vindt aggregatie plaats van meldkamers, regio s moeten verplicht aansluiten op basisregistraties en er zijn landelijke projecten die invloed hebben op de interne informatievoorziening. Intern moeten kernregistraties ingericht worden: gegevensbronnen die door meerdere processen en systemen kunnen worden gebruikt. Op bestuurlijk niveau groeit de aandacht voor informatievoorziening en uit meerdere rapportages blijkt dat dit aspect bij de veiligheidsregio s nog onvoldoende op orde is. Informatiemanagers van de veiligheidsregio s voelen door al deze ontwikkelingen de behoefte om samen te werken aan een basis voor alle regio s en daarmee is de VeRA geboren. 1.2 De VeRA als gezamenlijk vertrekpunt De VeRA is de referentiearchitectuur voor de veiligheidsregio s. Een referentiearchitectuur is een beproefd instrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking vorm te geven. De VeRA geeft regio s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding op het niveau van de administratieve organisatie, de koude voorbereiding van inzet van hulpverlening en voor de opgeschaalde crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. Maar het geeft ook een richtlijn op het niveau van de landelijke voorzieningen, zodat optimale informatiedeling kan plaatsvinden. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico s beschermen. De voornaamste doelstelling van de VeRA is het benoemen van generieke elementen in de informatiehuishouding van veiligheidsregio s. Omdat de veiligheidsregio s erg van elkaar verschillen qua inrichting en fase van regionalisering, richt de VeRA zich juist op de gemeenschappelijke kenmerken, principes en uitgangspunten. Via praatplaten helpt de VeRA beslissers op het gebied van informatiemanagement, informatiemanagers, architecten en inhoudelijk specialisten om het gesprek aan te gaan. De VeRA richt zich nadrukkelijk op deze eerste twee groepen betrokkenen. Informatiemanagers en architecten in veiligheidsregio s kunnen de VeRA als basis gebruiken om intern een bedrijfsreferentiearchitectuur op te stellen (zie 1.3). Dit helpt bij het standaardiseren van initiatieven op het gebied van informatiearchitectuur binnen de veiligheidsregio s, wat samenwerking vereenvoudigt. Concreet kunnen veiligheidsregio s de VeRA toepassen bij het: Vormgeven van samenwerking tussen veiligheidsregio s; Inrichten van informatie-uitwisseling met ketenpartners; Bediscussiëren van informatieketens in de organisatie; Inrichten van het gebruik van basisregistraties; Kiezen van sectorale of regionale oplossingen voor informatievoorzieningen; Kiezen van landelijke voorzieningen; Aanschaffen van software; Opstellen van bestekken voor aanbestedingen; Opstellen of geven van opleidingen rondom informatiemanagement; Indelen van beheertaken. De VeRA omvat brandweer en GHOR, de bijbehorende meldkamers en de ondersteunende afdelingen. De politie is een ketenpartner van de veiligheidsregio s en daarom geen onderdeel van VeRA. Ook de GGD is geen onderdeel van deze versie van VeRA: we zien dat de GGD organisatorisch op verschillende wijzen samenwerkt met de GHOR, maar in het merendeel van de regio s in de vorm van een ketenpartner. In toekomstige versies zullen de relaties met ketenpartners verder worden uitgewerkt. 1.3 De VeRA in groter verband De VeRA is een uitwerking van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, NORA. De NORA bevat inrichtingsprincipes, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het accent ligt daarbij op het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganisaties in ketens en netwerken. Onder de NORA bestaan een aantal sectorale referentiearchitecturen, zoals de MARIJ (rijksoverheid), PETRA (provincies), GEMMA (gemeenten) en WILMA (waterschappen). VeRA hoort vanaf nu ook in dit rijtje thuis. De sectorale referentiearchitecturen zijn landelijke referentiemodellen waarin de generieke aspecten van een bepaalde sector beschreven worden en die de basis vormen voor eigen bedrijfsarchitecturen. Als een organisatie werkt onder architectuur, dan wordt per project een Projectstartarchitectuur (PSA) opgesteld die is afgeleid van de bedrijfsreferentiearchitectuur. INTERNATIONALE STANDAARDEN EUROPEAN INTEROPERABILITY FRAMEWORK Figuur 1.1. Hiërarchie van architecturen NEDERLANDSE OVERHEID REFERENTIEARCHITECTUUR (NORA) SECTORALE REFERENTIEARCHTECTUUR (MARIJ, PETRA, GEMMA, WILMA, VeRA) BEDRIJFSREFERENTIEARCHITECTUUR PROJECT STARTARCHITECTUUR 6 7

5 Inleiding Inleiding 1.4 De architectuurproducten van de VeRA Als verfijning van NORA gebruikt VeRA hetzelfde architectuurraamwerk Organisaties werken met elkaar samen op basis van afspraken. Het moet daarom duidelijk zijn welke functie iedere organisatie heeft als Beter: verbeteren prestatievermogen van de veiligheidssector door de juiste informatie op de juiste tijd bij de juiste gebruiker te krijgen; als NORA, zie figuur 1.2. onderdeel van de samenwerkende overheid. De diensten en producten die organisaties aan burgers en bedrijven leveren, zijn het resultaat van Actoren Wat Hoe Robuust: informatievoorzieningen robuust juist bij rampen en crises; informatie-uitwisseling en communicatie mogen dan niet uitvallen; Het raamwerk heeft drie architectuurlagen: Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur en Technische architectuur. Er zijn ook drie de samenwerking tussen organisaties (en van afdelingen). Diensten zijn het resultaat van bedrijfsprocessen. Bedrijfs architectuur Organisatie Diensten, producten Processen Beheersbaar: (ICT-voorzieningen) implementeren in kleinere delen (modules); geen grand designs, grote masterplannen of grote ICT- kolommen: Wie neemt actie: organisaties, informatieverwerkers (personen en Medewerkers voeren werkprocessen uit met behulp van applicaties. Informatie architectuur Medewerkers, applicaties Berichten, gegevens Informatieuitwisseling systemen die nauwelijks te beheersen zijn; Goedkoper: gezamenlijk gebruik van informatievoorzieningen; niet applicaties) en machines/computers; Berichten met gegevens zijn de (elektronische) documenten die in steeds het wiel opnieuw uitvinden, maak gebruik van wat anderen Wat wordt geleverd: diensten, berichten, gegevens; Hoe gebeurt dit: processen, communicatie, integratie en netwerk. het kader van dienst- en serviceverlening worden uitgewisseld tussen medewerkers via applicaties. Informatie-uitwisseling vindt plaats met Technische architectuur Technische componenten Dataopslag Netwerk al hebben ontwikkeld, eventueel door ze aan te passen aan de eigen situatie in plaats van dat ieder voor zich alles zelf ontwikkelt. behulp van applicaties. De twee generieke dimensies Beheer en Beveiliging & Privacy hebben Bij het Informatiebeleid Veiligheid hoort een manifest met dertig effect op alle lagen. Technische componenten zijn machines of platforms waarop de applicaties principes, opgedeeld in de volgende categorieën: organisatie & bestuur, Service Gerichte Architectuur Beveiliging & Privacy Beheer en databases draaien. Gestructureerde data wordt opgeslagen in databases en ongestructureerde gegevens in een digitaal archief. Het netwerk verzorgt het fysieke transport van de berichten, informatie en data. Beheer, beveiliging en privacy hebben invloed op alle genoemde aspecten. Deze producten komen hierna en in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan bod. juridisch, financieel, beheersmatig, informatiekundig en technisch. In deze versie van VeRA wordt een start gemaakt met het benoemen van principes voor de informatiehuishouding van een veiligheidsregio, Bedrijfs architectuur Actoren Wat Hoe Organisatie Diensten, producten Processen 1.5 De VeRA producten De architectuurproducten in deze eerste versie van de VeRA hebben Principes Principes zijn richtinggevende afspraken over de wijze waarop de gewenste situatie bereikt kan worden. Het is de bedoeling dat de met de principes uit NORA en IBV als leidraad Bedrijfsfunctiemodel Het bedrijfsfunctiemodel is een inrichtingsonafhankelijke beschrijving Informatie architectuur Medewerkers, applicaties Berichten, gegevens Informatieuitwisseling de focus op de eerste kolom, het biedt inzicht in de wie -vraag: welke organisatievormen en bijbehorende informatieverwerkers nemen actie? mensen die zich bezighouden met de organisatie-inrichting zich aan deze principes houden. Binnen de NORA zijn veel principes opgesteld van de taakgebieden (bedrijfsfuncties) van een veiligheidsregio die toegevoegde waarde leveren aan de omgeving en intern aan Technische architectuur Technische componenten Dataopslag Netwerk VeRA 1.0 levert de volgende producten op: 1 Een set basisprincipes voor het inrichten van de informatieomgeving van de veiligheidsregio; die te maken hebben met diensten en interoperabiliteit. Dit sluit aan bij het doel van de NORA: stimuleren van samenwerking tussen overheidsorganisaties. de onderdelen van de veiligheidsregio zelf. Het model geeft de kernactiviteiten van de veiligheidsregio weer. Het zegt niet hoe de toegevoegde waarde gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld via welke 2 Een bedrijfsfunctiemodel voor de veiligheidsregio in de processen, door welke organisatieonderdelen en met welke systemen. bedrijfsarchitectuurlaag; In 2009 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Hierdoor is het bedrijfsfunctiemodel een behoorlijk stabiele afspiegeling Figuur 1.2. Architectuurraamwerk NORA Applicatieve functies van de veiligheidsregio in de Koninkrijksrelaties het Informatiebeleid Veiligheid (IBV) opgesteld. van de organisatie. Organogrammen en processen wijzigen met grote informatiearchitectuurlaag. Daarin zijn de volgende doelen geformuleerd: regelmaat, bedrijfsfuncties in mindere mate. 8 9

6 Inleiding Inleiding Het bedrijfsfunctiemodel is een soort ondergrond waar vervolgens andere aspecten opgelegd worden, zoals processen, applicaties en projecten. Figuur 1.3 toont het bedrijfsfunctiemodel als spin in het web voor andere architectuurproducten. Services Besturingsmodel Applicatielandschap Organogram Bedrijfsfunctiemodel De WILMA beschrijft ook nog het volgende belangrijke aspect van bedrijfsfuncties: Door in kaart te brengen welke informatie bedrijfsfuncties van elkaar nodig hebben, is het mogelijk om goede afspraken te maken over informatie-uitwisseling en wordt inzichtelijk wat kerngegevens zijn. De koppelvlakken tussen de bedrijfsfuncties geven aan welke informatie functieoverschrijdend is en waarover dus afspraken gemaakt moeten worden rond het delen van informatie. Zo geeft het bedrijfsfunctiemodel focus aan de discussies over informatie-uitwisseling en kernregistraties. Het bedrijfsfunctiemodel is het beginpunt geweest voor een analyse van de applicatieve functies van veiligheidsregio s. Dit heeft een applicatielandschap opgeleverd dat veiligheidsregio s kunnen leggen naast hun eigen landschap. Blijkt daar dat meerdere applicaties één applicatieve functie afdekken, dan is applicatiesanering een optie. Zijn er gaten zichtbaar, dan is er mogelijk een (latente) behoefte van de organisatie niet ingevuld. De applicatieve functies geven ook (ont)koppelpunten van applicaties aan, ze maken zichtbaar waar koppelvlakken liggen. Informatiedomeinen Functiegebouw Procesmodel Rollen Figuur 1.3. Bedrijfsfunctiemodel als spin in het web. Bron: G. Bayens, Bedrijfsarchitectuur, werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting (2009). Bedrijfsfuncties zorgen voor een logische opdeling van activiteiten binnen een organisatie, waarbij zij zichzelf kunnen inrichten zonder daarbij afhankelijk te zijn van andere bedrijfsfuncties. Bedrijfsfuncties zijn ontkoppelbaar waardoor er flexibiliteit ontstaat in de inrichting van de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden per bedrijfsfunctie eenduidig belegd worden en applicaties niet over de grenzen van bedrijfsfuncties heen werken. Bedrijfsfuncties kunnen door hun eigenschap dat ze ontkoppelbaar zijn ook helpen bij het beantwoorden van in- en outsourcingsvraagstukken. Bedrijfsfuncties leggen de basis voor het maken van afspraken over informatie-uitwisseling. Standaardisatie maakt de samenwerking binnen en tussen veiligheidsregio s mogelijk. Zo draagt de VeRA bij aan één van de belangrijkste speerpunten van de veiligheidsregio s: informatie delen Applicatieve functies Een applicatieve functie is een zelfstandige eenheid functionaliteit. Het modulaire karakter is belangrijk: een applicatieve functie is een afgebakend geheel aan functionaliteiten, dat als zodanig vervangen kan worden. De kracht van applicatieve functies is dat specifieke en generieke functionaliteiten apart benoemd worden. De meeste software biedt specifieke en generieke functionaliteit in één pakket aan (bijvoorbeeld workflow en document management in een pakket voor het afhandelen van vergunningsaanvragen). Het risico dat bij de aanschaf van dergelijke software overlap in functionaliteit in de organisatie ontstaat is reëel. Ook bestaat de kans dat hetzelfde gegeven op meerdere plekken ingevoerd en beheerd moet worden. Het definiëren van applicatieve functies is een eerste stap in het ontwarren van de spaghettistructuur aan applicaties in een organisatie. 1.6 Leeswijzer De VeRA 1.0 bestaat uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft de principes die tot nu toe vastgesteld zijn binnen VeRA 1.0. In hoofdstuk 3 worden de bedrijfsfuncties beschreven die binnen de veiligheidsregio s onderkend kunnen worden. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de hierbij behorende applicatiecomponenten. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de vervolgstappen beschreven: welke ambities hebben de opstellers van VeRA 1.0 nog; welke volgende stappen dienen in elk geval nog genomen te worden

7 Visie en principes 2 Visie en principes die door gemeentelijke brandweerkorpsen werden gebruikt en bij de overgang naar de veiligheidsregio zijn meegenomen. Eilandautomatisering Informatiedeling 2.1 Van eilandautomatisering naar informatiedeling Bij veel veiligheidsregio s is elke applicatie als een eiland, met eigen Hoe het beter kan: Informatiedeling Informatiedeling betekent dat een gebruiker precies die informatie overzichtelijk gepresenteerd ziet die hij nodig heeft voor zijn werk. Zonder dat de gebruiker het merkt worden gegevens uit meerdere gegevensopslag en met een eigen gebruikersinterface. De gebruikersinterfaces zijn ontworpen voor mensen die ze vaak gebruiken en missen de vanzelfsprekendheid die incidentele gebruikers nodig hebben om ermee overweg te kunnen. Koppelingen tussen de applicaties zijn vaak één-op- gegevensbronnen opgehaald en weergegeven. Een goed voorbeeld van informatiedeling is een informatie-infrastructuur zoals Google Earth, waarbij de gebruiker zelf kan aangeven welke informatie hij op een kaart gepresenteerd wil zien. De complexiteit van de software kan beperkt blijven fromage! kaas! cheese! kaas! fromage! cheese! één opgezet en dragen alleen gegevens over, niet hun betekenis of een door gebruik te maken van webservices die voldoen aan standaarden. kwaliteitsaanduiding. Er is geen terugkoppeling als de geboden gegevens Een analogie Een analogie foutief blijken te zijn. Stuurinformatie is overwegend een bijproduct van De presenterende applicatie kan heel eenvoudig worden gehouden De verschillen tussen eilandautomatisering, informatiedeling Bij informatiedeling kan je gewoon naar je eigen kaaswinkel de individuele applicaties en bestaat dus ook uit eilanden. We spreken indien de applicatie niet alleen de informatie overdraagt, maar daarbij en geüniformeerde informatiedeling kunnen worden uitgelegd gaan en daar allerlei soorten kaas kopen. Je hoeft niet de hier van eilandautomatisering. ook vertelt hoe de informatie gepresenteerd moet worden. Dat is door middel van een analogie: het kopen van kaas. gewoonten van het land van herkomst van de kaas te kennen, hoe het werkt in de nieuwe standaard voor overheid-it: webservices, je wordt altijd op dezelfde manier bediend, ongeacht welke Eilandautomatisering stimuleert informatiedeling in en tussen conform de landelijke koppelvlakstandaard. Bij eilandautomatisering moet je voor elke soort kaas naar kazen je koopt. veiligheidsregio s niet. Informatie kan alleen gedeeld worden door een daarin gespecialiseerde winkel. De winkels liggen op een Maar de informatie op de verpakking is in de taal en conform applicaties voor anderen open te stellen of door (vaak dure maatwerk) Bij informatiedeling heeft de bronhouder een spilpositie: iedereen die afstand van elkaar en elke winkel heeft zijn eigen taal en de gewoontes van het land van herkomst. Als je dat niet koppelingen tussen applicaties te bouwen. Hierbij neemt de zijn gegevens gebruikt moet deze bij hem ophalen. Constateert iemand gewoontes. Eigenlijk hebben de winkels niets met elkaar te begrijpt heb je pech. En als je het wel begrijpt, dan kan je nog complexiteit snel toe als er meer partijen betrokken raken. Vaak leiden een fout of een afwijking, dan moet die dat melden aan de bronhouder maken. geen producten vergelijken, want op de Nederlandse kaas staat deze obstakels ertoe dat gegevens uiteindelijk opnieuw ingevoerd die vervolgens zorgvuldig hiermee moet omgaan. De bronhouder moet het vetpercentage, op de Engelse de streek en op de Franse de worden in verschillende applicaties. Daarbij kennen de afnemers de zorgen dat de informatie die hij levert bruikbaar is voor afnemers, zowel streek en op welke kant van de heuvel de koeien grazen. kwaliteit van de informatie vaak niet en is het melden van fouten bij de inhoudelijk als technisch. Een voorbeeld van een bronhouder is de bron (terugkoppeling) vaak niet ingericht. afdeling HRM die vaak het beheer voert over de personeelsgegevens die Eilandautomatisering is het logische gevolg van de manier waarop veel op veel plaatsen binnen de veiligheidsregio worden gebruikt, zoals bij op alle bronnen van bluswater in een gebied en die vervolgens op een meegeven met de gegevens, zodat de afnemer zelf een oordeel over de software is aangeschaft: een afdeling heeft een wens en zoekt software het maken van het rooster. kaart te tonen. De presenterende applicatie moet kunnen herkennen kwaliteit kan vormen (actualiteit, nauwkeurigheid). die daar zo goed mogelijk bij aansluit. Hierbij wordt vaak onvoldoende of een gegeven een bluswaterbron is en zo ja, waar deze zich bevindt. rekening gehouden met de informatievoorziening van de organisatie Afnemende applicaties presenteren de opgehaalde gegevens, eventueel Standaardisatie moet zorgen dat ondubbelzinnig duidelijk is hoe de Als een applicatie gekoppeld is met een andere en er wijzigt iets in als geheel. Bij de veiligheidsregio s is dit heel herkenbaar bij applicaties gefilterd en gesorteerd. Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn te filteren applicatie dit moet doen. De bronhouder moet kwaliteitsaanduidingen de programmatuur, dan is de kans groot dat de andere applicatie of 12 13

8 Visie en principes Visie en principes de koppeling ook gewijzigd moet worden. Een groot voordeel van gegevenskoppelingen is dat de betrokken applicaties kunnen wijzigen Geüniformeerde informatiedeling 2.2 Visie op architectuur De VeRA gaat uit van de volgende visie op architectuur: Architectuur Informatie moet worden uitgewisseld, tenzij : vrije uitwisselbaarheid van gegevens en kennis ligt aan de basis zonder elkaar last te bezorgen, zolang de koppeling maar ongewijzigd dient om: van een crisisbeheersingsorganisatie. De informatieorganisatie blijft. dient hier zoveel mogelijk in te faciliteren. Dit uitwisselen van De informatievoorzieningen van de veiligheidsregio in samenhang informatie is belangrijk binnen de verschillende kolommen van één Informatiedeling ondersteunt samenwerking in en tussen regio s en hun te laten werken voor de verschillende kolommen en situaties veiligheidsregio, maar ook tussen de verschillende veiligheidsregio s partners. De veiligheidsregio kan informatie, zoals actuele operationele (administratief, warm en koud) om zo samenwerking binnen de en met andere ketenpartners. Dit is mogelijk door het gebruik van informatie, delen met elke partner die webservices conform de overheidsstandaarden toepast. Als meer partijen aansluiten neemt de Nederlandse kaas! eigen veiligheidsregio, tussen veiligheidsregio s en met ketenpartners te faciliteren. open standaarden. Ook het beheer van metadata krijgt hier een prominente rol: houden we hier cheese, kaas of fromage bij?; complexiteit niet toe; de architectuur geeft deze flexibiliteit. Het maakt Franse kaas! daarbij niet uit of de partijen dezelfde applicaties gebruiken, als er maar Engelse kaas! Deze visie wordt ondersteund door een aantal architectuurprincipes; Zorg voor systemen die in alle omstandigheden bruikbaar overeenstemming over de gegevens is. deze worden in de volgende paragraaf beschreven. zijn: de veiligheidspartners moeten onder normale en bijzondere Een analogie omstandigheden (crisisbeheersing) dezelfde systemen gebruiken Er worden in toenemende mate eisen gesteld aan bedrijfsvoering en hulpverlening. Deze eisen worden ondersteund doordat de medewerkers Bij geüniformeerde informatiedeling is ook de informatie over de kaas geüniformeerd. Van elke kaas is het vetpercentage en 2.3 IBV-principes in VeRA 1.0 om te zorgen dat zij voldoende ervaring ermee hebben. Dit principe betekent dat dezelfde informatiesystemen zowel in koude toegang tot meer informatie krijgen, terwijl de kwaliteit van deze de streek weergegeven. Op welke kant van de heuvel de Franse Binnen de NORA is een groot aantal principes opgesteld met als als warme situaties gebruikt moeten worden. Dit zal leiden tot informatie beter geborgd is en inzichtelijker is. Dat geldt voor zowel de koeien grazen is niet meer te achterhalen. Dat vinden wij niet focus diensten en interoperabiliteit. Het ministerie van Binnenlandse ketenintegratie tussen administratie, preparatie en crisisbeheersing. bedrijfsvoering zelf als de sturing daarvan. De initiële kosten worden erg, wij hebben met elkaar afgesproken dat deze informatie niet Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hierop voortgeborduurd met het Een belangrijk randvoorwaarde voor ketenintegratie is de beheersbaar gehouden omdat er minder afspraken gemaakt hoeven te nodig is. Informatiebeleid Veiligheid (IBV). Met dit informatiebeleid wordt mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen administratieve- worden en omdat deze afspraken relatief eenvoudig kunnen zijn. De gestreefd naar een betere informatievoorziening voor individueel en geografische gegevensbronnen; terugkerende kosten zijn lager omdat de meeste aanpassingen van de en gemeenschappelijk optreden van veiligheidspartners. Bij het applicaties van partners geen aanpassing van eigen applicaties vergt. Informatiebeleid Veiligheid hoort een manifest met dertig principes, Gebruik gemeenschappelijke systemen: indien functionaliteit, opgedeeld in de volgende categorieën: organisatie & bestuur, beveiliging en kosten gelijkwaardig zijn, verdient het de aanbeveling Informatiedeling is het logische gevolg van de verandering van focus eenvoudige selecties en ordening. In de huidige situatie zien we dat juridisch, financieel, beheersmatig, informatiekundig en technisch. om zoveel mogelijk gemeenschappelijke systemen te gebruiken. op applicaties naar focus op informatie. Moderne technieken als bronnen verschillende keuzes maken. Om een voorbeeld te geven, De belangrijkste principes voor VeRA 1.0 staan hierna benoemd en Oftewel: bestaande functionaliteit dient zoveel mogelijk hergebruikt webservices en semantiek dragen hieraan bij. In selectietrajecten krijgen waterleidingbedrijf A geeft van een brandkraan de XY-coördinaten toegelicht: te worden. Hergebruik van functionaliteit gaat versnippering van functionaliteit en koppelbaarheid evenveel waarde toegekend. en de waterdruk aan, terwijl waterleidingbedrijf B de XY-coördinaten, voorzieningen tegen; de minimale en de maximale waterdruk en de locatie van de Geüniformeerde informatiedeling pompinstallatie levert. Bij geüniformeerde informatiedeling worden Om informatie te delen wordt de betekenis en de codering van er afspraken gemaakt over welke informatie op welke wijze wordt de informatie slechts geüniformeerd voor zover dat nodig is voor gedeeld

9 Visie en principes Visie en principes Conformeer aan standaarden: de veiligheidspartners kunnen makkelijker informatie uitwisselen als zij daarbij werken volgens standaarden. Open standaarden spelen een belangrijke rol in het verbinden van (modulaire) bedrijfsfuncties en applicatieve functies. De informatie-uitwisseling en samenwerking verbetert ook als veiligheidsregio s hun werkprocessen, gebruikte termen en procedures standaardiseren; Eis hoge beschikbaarheid tijdens buitengewone omstandigheden: de meeste informatiesystemen worden niet alleen gebruikt onder normale omstandigheden, maar ook in ramp- en crisissituaties. Daarom moeten deze bijvoorbeeld ook werken buiten kantooruren, vanaf niet-traditionele werkplekken (bijvoorbeeld op mobiele apparaten) en bestand zijn tegen onverwachte situaties. Dit principe stelt eisen aan systemen en beheerafspraken; IASV is het referentiekader voor te delen informatie en informatiekwaliteit (in de opgeschaalde situatie): in 2007/2008 heeft een werkgroep de Informatie Architectuur Sector Veiligheid opgesteld, de IASV. De IASV is een informatiearchitectuur specifiek voor de opgeschaalde situatie. Deze informatiearchitectuur is opgesteld om te komen tot een gemeenschappelijke taal bij gemeenschappelijk informatiegebruik. De VeRA heeft een andere scope: hierin worden producten opgeleverd die betrekking hebben op de bedrijfs- en informatiearchitectuur, op het niveau van de administratieve organisatie, de koude voorbereiding van inzet van hulpverlening en opgeschaalde crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio en op het niveau van de landelijke voorzieningen. Bij het opstellen van VeRA is rekening gehouden met de IASV; Informatie heeft een verantwoordelijke: gemeenschappelijke informatie dient een verantwoordelijke te hebben voor de actualiteit, beschikbaarheid, juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie. Dit is één van de belangrijkste basisprincipes binnen de VeRA, namelijk het gebruik van basisregistraties en kernregistraties. Hierbij zijn basisregistraties de dertien landelijk vastgestelde registraties, waarbij er nu of in de toekomst een gebruiksplicht bestaat voor de publiekrechtelijke taken van overheidsinstanties. VeRA volgt het principe van basisregistraties: éénmalige opslag, meervoudig gebruik. Dit geldt ook voor kernregistraties, de interne registraties die koude en warme processen verbinden; Deel alleen oorspronkelijke informatie: informatie moet altijd van een authentieke bron komen. Alleen informatie die uit de eigen organisatie komt mag doorgegeven te worden. Dit principe onderstreept het belang van het gebruik van basisregistraties en kernregistraties. VeRA 1.0 onderkent de volgende kernregistraties voor veiligheidsregio s: Incidenten; Personeel; Materieel; Objecten; Budgetten. Gebruik open standaarden voor gemeenschappelijke voorzieningen: de veiligheidspartners maken bij informatieuitwisseling gebruik van open standaarden, vooral in het geval van nieuwe informatie-uitwisseling. De standaarden liggen vast op organisatorisch, semantisch of technisch niveau. De voorkeur voor standaarden in afnemende volgorde is: internationaal, Europees, intersectoraal en sectoraal. Het Forum en College Standaardisatie publiceert en onderhoudt een lijst met aanbevolen en verplichte open standaarden die voor de gehele (semi-) publieke sector van toepassing is; Gebruik open source software: bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar producten gebaseerd op open source software. Open source software beperkt vendor lock-in en maakt in het algemeen veel gebruik van open standaarden, waardoor het informatie-uitwisseling en samenwerking vereenvoudigt. Het gebruiken van open source software in de organisatie stelt wel bepaalde eisen aan het kennisniveau van de eigen informatieorganisatie; Verricht nieuwbouw volgens service gerichte architectuur: een servicegerichte architectuur maakt strikt onderscheid tussen functionaliteit en gegevensopslag. De architectuurproducten Bedrijfsfuncties en Applicatieve functies in VeRA 1.0 ondersteunen dit principe. Bovenstaande principes zijn op redelijk hoog aggregatieniveau weergegeven. De ambitie is om dit in de volgende versie van VeRA verder uit te werken

10 Bedrijfsfuncties 3 Bedrijfsfuncties 3.1 Inleiding Bedrijfsfuncties geven inzicht in wat een veiligheidsregio doet (wat de kerntaken zijn), onafhankelijk van de inrichting ervan. Het bedrijfsfunctiemodel toont de bedrijfsfuncties in relatie tot elkaar en biedt daarmee een uitgangspunt voor andere modellen in VeRA. In hoofdstuk 4 zullen bijvoorbeeld de applicatieve functies (functionaliteit die door een informatiesysteem kan worden geleverd) worden gerelateerd aan een bedrijfsfunctie. Bedrijfsprocessen verbinden de bedrijfsfuncties aan elkaar om een product of een dienst te leveren. In dit hoofdstuk worden de verschillende bedrijfsfuncties beschreven. 3.2 Onderscheid bedrijfsfunctie en bedrijfsproces Organisaties kunnen enerzijds beschreven worden in bepalende bedrijfsfuncties (inkoop, productie, verkoop) en anderzijds in bedrijfsprocessen gericht op de levering van een product of dienst. Om een product te kunnen leveren wordt allereerst de functie inkoop aangeroepen, vervolgens worden de aangekochte grondstoffen door de functie productie omgezet in een product. Het product wordt vervolgens verkocht door de functie verkoop. Dit onderscheid wordt ook duidelijk wanneer gekeken wordt naar de definitie van het begrip bedrijfsfunctie en het begrip bedrijfsproces. De definitie van een bedrijfsfunctie is als volgt: Een bedrijfsfunctie is een aandachtsgebied waaraan het bedrijf structureel aandacht wil besteden (= energie in wil stoppen, structureel middelen voor wil inzetten) om zijn bedrijfsdoelstelling te realiseren. Een bedrijfsfunctie kan daarom ook gezien worden als een groepering van intern gedrag op basis van een bepaald criterium (bijvoorbeeld plaats (dezelfde afdeling), communicatie, benodigde competenties, gedeelde bronnen en gedeelde kennis). Een bedrijfsfunctie representeert een stuk toegevoegde waarde van de organisatie. (bron: ArchiMate 1.0 Specification, The Open Group) Een bedrijfsfunctie kan dus direct gerelateerd worden aan de bedrijfsdoelstelling. Binnen de VeRA is besloten om als bedrijfsdoelstelling te definiëren: de taken en bevoegdheden die aan het bestuur van de veiligheidsregio zijn overgedragen in de Wet veiligheidsregio s (Wvr) 1 die op 1 oktober 2010 in werking is getreden 2. Bedrijfsfuncties die direct de bedrijfsdoelstelling ondersteunen zijn primaire bedrijfsfuncties. Bij een bedrijfsfunctie gaat het vooral om het wie. Een bedrijfsproces leidt dus tot de productie van een product of dienst ( wat ). Bij bedrijfsprocessen gaat het om het hoe : welke activiteiten worden in welke volgorde ondernomen om tot een product of dienst te komen. Anders gezegd: welke bedrijfsfuncties worden in welke volgorde (bedrijfsproces) ondernomen om een product of dienst te leveren. De definitie van een bedrijfsproces is: Een bedrijfsproces is een eenheid van intern gedrag of een verzameling van causaal (volgorde, afhankelijkheid) gerelateerde eenheden van intern gedrag, met als doel een voorgedefinieerde verzameling van producten en diensten te produceren. Een bedrijfsproces kan bestaan uit deelprocessen of activiteiten. Een bedrijfsproces wordt getriggerd (opgestart) door één of meerdere business events (gebeurtenissen) of andere bedrijfsprocessen. (bron: ArchiMate 1.0 Specification, The Open Group) Besturingsmatrix Procesmodel Ketenproces Dienst Organisatiemodel Product Bedrijfsproces Organisatie Functiehuis Deelproduct Werkproces Bedrijfsfunctie Organisatie onderdeel Personele Formatieplaats functie Processtap/ Rol Medewerker activiteit Handeling In figuur 3.1 is grafisch weergegeven hoe processen en bedrijfsfuncties aan elkaar gerelateerd zijn. De essentie is dat een bedrijfsproces één of meerdere bedrijfsfuncties aanroept om een product of dienst te leveren. Tevens wordt duidelijk wat de gelaagdheid is van een procesmodel. Ook wordt de samenhang tussen het organisatiemodel en het functiehuis aangegeven. Kortom, dit kan worden gezien als een metamodel van organisaties. 3.3 Domeinen In de NORA is een Basisarchitectuur overheidsorganisaties vastgesteld. VeRA maakt hier, als verfijning van de NORA, ook gebruik van. De Basisarchitectuur bestaat uit de volgende domeinen: Klantcontacten: vaak worden de bedrijfsfuncties in dit domein ook omschreven als de loketten of de kanalen van een organisatie die relaties met de omgeving onderhouden; Besturende functies: de bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt; Klantcontacten Besturende functies Primaire functies Secundaire functies Data Figuur 3.1. Samenhang functies, processen en organisatie (Bedrijfsarchitectuur, werken aan een Figuur 3.2. Basisarchitectuur raamwerk overheidsorganisaties 1 Zie met name artikel 10 van de Wvr 2 Bij een wetswijziging moet mogelijk ook VeRA aangepast worden samenhangende bedrijfsinrichting, G. Bayens e.a.)

11 Bedrijfsfuncties Bedrijfsfuncties Klantcontacten Besturende functies Data Strategie ontwikkelen Sturen en organiseren Bedrijf ontwikkelen Bestuur Primaire functies (waarde toevoegen) Basisregistraties Primaire functies: de bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe 3.4 Definities bedrijfsfuncties In onderstaand overzicht worden de definities gegeven van de Adviesaanvraag Risico-analyse Advisering Risicobeheersing Toezicht en handhaving Netwerkmanagement bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie; Secundaire functies: hierbij gaat het om de zogenaamde bedrijfsfuncties. Zij staan wederom gegroepeerd per domein conform de Basisarchitectuur overheidsorganisaties Klantcontacten Burger Planning Planvorming Incidentbeheersing Vakbekwaamheid Materiaalbeheer Externe gegevensbronnen PIOFACH 3 -functies. Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn; Meldingintake: het aannemen van meldingen over incidenten en verzoeken voor ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning); Data: Naast de domeinen waarbinnen bedrijfsfuncties worden Adviesaanvraag: een aanvraag voor advies, bijvoorbeeld in het Melding intake Leiding en coördinatie Operationeel Informatie Management Meldingen uitgifte Hulpverlening onderkend, is er ook een specifiek domein Data. Het spreekt voor zich dat een bedrijfsfunctie gebruik maakt van gegevens. Sterker nog, de samenwerking tussen bedrijfsfuncties vindt voor een kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, brandveiligheid), een evenement, een crisisplan; Communicatie: communicatie over risico s of een crisis. Bedrijf Slachtofferzorg Normaliseren Evalueren, leren Eigen kernregistraties belangrijk deel plaats door uitwisseling van gegevens. De elementen in dit domein zullen in hoofdstuk 4 nader worden gedefinieerd. Ook zal het belang van dit domein duidelijk worden bij de verdere uitwerking van VeRA. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl Besturende functies Strategie ontwikkelen: Het uitwerken van de meerjarenaanpak Informatiemanagement Overheidsinstelling Communicatie Secundaire functies (ondersteunen en beheren) Organisatie Personeel Interne gegevensbronnen De bedrijfsfuncties die in VeRA worden onderkend, worden in figuur 3.3 per genoemd domein gevisualiseerd in het bedrijfsfunctiemodel. Binnen het bedrijfsfunctiemodel van de VeRA zijn de functies van om de visie en missie te kunnen realiseren (3 tot 5 jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen. Het vormt de basis voor het onderzoek naar de behaalde resultaten van het beleid en het bijstellen van dit beleid en omvat ook de evaluatie van het de Veiligheidsketen 4 (van koud naar warm, met terugkoppeling) gevoerde beleid; Middelen / Algemene zaken opgenomen. Binnen de koude fase Risicobeheersing zijn de schakels Proactie en Preventie samengevoegd. Hiervoor is gekozen omdat Sturen en organiseren: het verzamelen en analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van Inkoop Huisvesting het onderscheid tussen Proactie en Preventie veel meer inhoudelijk is het gemaakte meerjarenbeleid, met het oog op het wat en Financiën (advies over c.q. handhaving van de brandveiligheid in de ruimtelijke het wanneer voor de inzet van de primaire processen en de ontwikkeling of van fysieke objecten) dan in de bedrijfsfunctie. noodzakelijke ondersteuning; Bedrijf ontwikkelen: het beoordelen van de primaire processen, de procesprestaties en de effecten hiervan. Input aanleveren voor Figuur 3.3. Bedrijfsfunctiemodel VeRA 3 PIOFACH is een acroniem dat alle bedrijfsvoeringselementen omvat: Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting 4 De veiligheidsketen bestaat uit de stappen Proactie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg het bijsturen van het beleid en/of primaire proces

12 Bedrijfsfuncties Bedrijfsfuncties Primaire functies Secundaire functies Risicoanalyse: proactief inventariseren van de risico s in het Vakbekwaamheid: opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners Organisatie: beheer van alle organisatorische gegevens, Inkoop: het specificeren (samen met de klant), selecteren, verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn of een zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen; waaronder beschrijving van de bedrijfsfuncties, organisatiestructuur contracteren, bestellen en bewaken van de levering van risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende Materieelbeheer: alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur en risico-ontvangende objecten); en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te TVB-schema s (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen Advisering: het geven van advies, zoals advies brandveiligheid in denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, e.d.; de inkoopafdeling en het inkoopproces. Het betreft de gehele het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, medicijnenkoffers, sigmatenten; Personeel: beheer van alle gegevens, informatie en kennis organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen; toetsen van bouwplannen; Leiding en coördinatie: effectieve aansturing van alle betrokken over medewerkers, inclusief werving en selectie van nieuwe Informatiemanagement: het leveren van de Toezicht en Handhaving: het inspecteren op maatregelen diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden. Bij elke inzet is sprake medewerkers, afvloeiings- en ontslaggerelateerde activiteiten en informatievoorzieningsdiensten -waaronder het aansluiten van de genomen zoals voorgeschreven in de vergunningverlening of het van Leiding en coördinatie, ongeacht de omvang van de inzet of diverse andere activiteiten, zoals: training, carrièreplanning, beheer ICT-inrichting op de bedrijfsdoelstellingen- en het management inspecteren of taakorganisaties hun wettelijk voorgeschreven taken eventuele opschaling. functiegebouw, salariëring, e.d.; en beheer van het Informatieplan en alle activiteiten die hieruit naar behoren uitvoeren; Operationeel informatiemanagement: het verkrijgen van alle voor Financiën: het management, het beheer, de administratie en de voortkomen. Het ontwerpen, beschrijven en plegen van onderhoud Netwerkmanagement: het structureel onderhouden en het de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en op bedrijfsprocessen en het bewaken van de consistentie met de uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en rapportage daarover; administratieve organisatie en de informatiearchitectuur. Beheer van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig Middelen / Algemene zaken: de interne verlening van diensten van alle gegevens, informatie, kennis, informatieresources en netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met hebben; en terbeschikkingstelling van faciliteiten en de planning daarvan -middelen (bijv. telefonie, bibliotheek, automatiseringsmiddelen nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen; Hulpverlening: hulp die geboden wordt in het kader van het en het onderhoud daarop, die nodig zijn voor de ondersteuning en -diensten) en de coördinatie, allocatie en gebruik van alle Planning: het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van de interne operaties. Ook de ondersteunende aspecten van de communicatiemiddelen. het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, van acute zorg. Bijvoorbeeld: bestrijden brand, verzorgen van juridische functie vallen hieronder. Dit betreft de kwestie in hoeverre het inroosteren van piketfunctionarissen; slachtoffers, transport van patiënten; de organisatie voldoet aan wettelijke eisen. Denk hierbij aan Planvorming: het voorbereiden (prepareren) op hulpverlening Meldingenuitgifte: het beoordelen van meldingen, het verwerken bijvoorbeeld de Wet openbaarheid van bestuur, privacywetgeving, en de beheersing van incidenten en crises door het opstellen van ervan en alarmeren van de noodzakelijke disciplines; ARBO, bewaartermijnen, etc.; plannen en procedures. Bijvoorbeeld: bereikbaarheidskaarten, Slachtofferzorg: verlenen van de eerste fase van de psychosociale Huisvesting: het faciliteren van de organisatie met diensten en aanvalsplannen, regionale crisisplan, ontruimingsplannen, nazorg; beheer van vastgoed (gebouwen, terreinen), parkeerfaciliteiten, calamiteitenplannen, continuïteitsplannen; Evalueren, leren: evalueren van incidenten. nutsvoorzieningen (gas, water, licht); 22 23

13 Applicatieve functies Klantcontactenfuncties Besturende functies Data Strategie ontwikkelen Sturen en organiseren Managementinformatie Bedrijf ontwikkelen 4 Applicatieve functies 4.1 Inleiding Het definiëren van applicatieve functies is één van de eerste stappen bij het opstellen van een informatiearchitectuur. De meeste veiligheidsregio s hebben nu een applicatielandschap met een zogenaamde spaghettistructuur. Op organische wijze zijn er steeds informatiesysteem (softwarepakket / applicatie) bevat uiteindelijk één of meerdere applicatieve functies. Iedere veiligheidsregio kan eigen informatiesystemen aanschaffen (zelf ontwikkelen of aankopen) om invulling te geven aan deze applicatieve functies. Applicatieve functies zeggen niet welke informatiesystemen een veiligheidsregio moet aanschaffen, maar wel welke functionaliteit via (delen van) informatiesystemen aanwezig moet zijn. Doordat op deze manier het applicatielandschap wordt ingericht, is het eenvoudiger om per bedrijfsfunctie de gebruikte informatiesystemen te vervangen of uit Bestuur Adviesaanvraag Digitaal loket Digitaliseren ingaande en uitgaande post Primaire functies (waarde toevoegen) Risico analyse Risico inventarisatie en evaluatie Planning Planning materiaal en personeel Advisering Brandmelderregistratie Risicobeheersing Zaakregistratie en beheer Incidentbeheersing Planvorming GIS analyse Toezicht en handhaving Netwerk management Materiaalbeheer Materieel beheer Beheer geografische informatie Basisregistraties meer applicaties in gebruik genomen zonder dat is gekeken naar een logisch verband met het gebruik ervan binnen een specifiek toepassingsgebied overeenkomstig een bedrijfsfunctie. Met name bij de regionalisering ontstaan er dubbelingen in functionaliteit omdat individuele korpsen ieder hun eigen systemen hebben waarmee een applicatieve functie wordt ingevuld. Bovendien is er in dit proces vaak slechts in beperkte mate gekeken naar hergebruik van generieke functionaliteit en het generiek ter beschikking stellen van gegevens. te besteden overeenkomstig het gekozen veranderpad binnen de bedrijfsfunctie. Het verbinden van bedrijfsfuncties gebeurt door het beschrijven van processen. Op dezelfde manier worden applicatieve functies aan elkaar verbonden met informatiestromen (gegevensuitwisseling). Zowel de processen als de gegevensuitwisseling komen aan bod in een volgende versie van de VeRA. Burger Bedrijf Melding intake Registratie van meldingen en vragen Registratie vakbekwaamheid Leiding en coördinatie Operationeel Informatie Management Beheer crisis informatie Vakbekwaamheid Administratie opleidingen en oefeningen Meldingen uitgifte Oproepen hulpverlening Hulpverlening Registratieverrichtingen Navigatie Kennisbeheer Gegevensdefinitie Externe gegevensbronnen Eigen kernregistraties De kracht van het benoemen van applicatieve functies ligt in de ontvlechting van de verschillende bedrijfsfuncties en is daarmee de basis voor eenduidig gebruik van functionaliteit, één van de 4.2 De applicatieve functies In figuur 4.1 zijn de applicatieve functies van veiligheidsregio s getekend Communicatie Alarmeren bevolking Slachtofferzorg Slachtofferregistratie Normaliseren Evalueren, leren Voice logging Gegevensdistributie Interne gegevensbronnen inrichtingsprincipes van de NORA. Ook ligt dit aan de basis van een ander inrichtingsprincipe van zowel de NORA als het IBV, namelijk het hergebruik van gegevens. in relatie tot de bedrijfsfuncties (zie hoofdstuk 3) en daarmee in relatie tot de domeinen van de Basisarchitectuur overheidsorganisaties. In de tekst wordt per functie een definitie gegeven. Overheidsinstelling Sociale media Integrale communicatie Business procesmanagement Secundaire functies (ondersteunen en beheren) Documenten recordmanagement Genereren documenten Relatiebeheer Een applicatielandschap geeft aan op welke wijze een applicatieve functie wordt ingevuld en welke relaties er tussen applicatieve functies zijn. Een applicatieve functie verbeeldt een samenhangende set functionaliteit die geleverd dient te worden. Een Klantcontactfuncties De klantcontactfuncties zijn de functies waarbij er contact onderhouden wordt met de burger, bedrijven, andere overheidsinstellingen (ketenpartners) en het bestuur: Content beheer Organisatie Middelen / Algemene zaken Financiën Personeel Personeelsregistratie Salarisregistratie Tijdregistratie Inkoop Informatie management ICT beheer Huisvesting Huisvestingbeheer Identiteitsbeheer Financiële administratie Inkoop- en contactmanagement 24 Figuur 4.1. De applicatieve functies van de veiligheidsregio 25

14 Applicatieve functies Applicatieve functies Een metafoor Een stad bestaat uit wijken, in deze wijken staan vervolgens weer bouwwerken. De manier waarop een stad wordt ingedeeld gebeurt zeer doordacht via streekplannen en bestemmingsplannen. Afstanden tussen industriële bebouwing en woonwijken zijn juridisch vastgelegd en moeten gerespecteerd worden. Wie wil er nu ook in zijn tuin zitten terwijl er twintig meter verderop een fabriek staat te ronken? De mogelijkheden (functionaliteit) die een gebiedsfunctie biedt aan de stad wordt dus ingevuld door het type bouwwerk. Een fabriek, huis of recreatiegebied bieden immers andere mogelijkheden aan de inwoners van de stad. Allerlei verschillende soorten bouwwerken die een woonfunctie hebben, laten complete woonwijken ontstaan. Daar tegenover staan de industrieterreinen waar zich grote productiebedrijven bevinden en allerlei groothandels. Ook de inwoner van Nederland die van rust, schoonheid, ontspanning Digitaal loket: functionaliteit voor het digitaal indienen van verzoeken en aanvragen zoals bijvoorbeeld een advies brandveiligheid voor een bouwvergunning; Digitaliseren ingaande en uitgaande post: functionaliteit waarmee inkomende en uitgaande informatie geautomatiseerd naar het gewenste formaat, medium en vorm gebracht kan worden; Registratie van meldingen en vragen: Functionaliteit voor het vastleggen van (meestal telefonische) meldingen (waaronder 112) en vragen. Mede door de urgentie van meldingen bij incidenten (brand, ongeval, etc.) is standaard callcenterfunctionaliteit niet toereikend; Alarmeren bevolking: functionaliteit waarmee de bevolking gewaarschuwd kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. Een voorbeeld van een systeem waarmee landelijk dergelijke functionaliteit wordt geboden is NL Alert; Integrale communicatie: functionaliteit waarmee verschillende vormen van communicatie integraal kunnen worden gebruikt zoals instant messaging (chat), aanwezigheidsinformatie, telefonie (inclusief IP telefonie), video conferencing, data sharing, call control en spraakherkenning (allen real-time) met functionaliteiten als voic , , SMS en fax (niet real-time). Deze functionaliteit biedt gebruikers de mogelijkheid om een bericht te versturen via één medium en ditzelfde bericht via een ander medium te ontvangen. Iemand kan bijvoorbeeld een voic ontvangen en kiezen om dit bericht te lezen via . Deze functionaliteit kan zowel intern als extern (bijvoorbeeld met ketenpartners tijdens opschaling) worden ingezet; Contentbeheer: functionaliteit die het mogelijk maakt dat eenvoudig teksten en media (geluid, afbeelding, video) oftewel content binnen en buiten de organisatie digitaal kunnen worden gepresenteerd Primaire functies Primaire functies hebben betrekking op het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten van een organisatie. Met andere woorden, deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie: Risico-inventarisatie en evaluatie: functionaliteit waarmee geïdentificeerde risico s van objecten, evenementen, etc. kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd; Brandmelderregistratie: functionaliteit waarmee alle brandmelders geregistreerd en beheerd kunnen worden. De functionaliteit bevat tevens de mogelijkheid om een trigger voor een automatische melding te genereren; Zaakregistratie en beheer: functionaliteit waarmee gegevens over een zaak zelf worden vastgelegd en beheerd. Een zaak wordt in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ, onderdeel en natuur houdt wordt niet vergeten. Er bestaan mooie recreatiegebieden waar voor iedereen wat wils is. De wandelaar, kampeerder, visser en watersporter, ze komen allemaal aan hun trekken. De functionaliteit die een applicatieve functie biedt kan vergeleken Sociale media: een verzamelnaam voor alle functionaliteit waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, te verbinden en te becommentariëren. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld Besturende functies Besturende functies geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt: van de GEMMA) gedefinieerd als een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. De zaken worden aangemeld via het digitaal loket en afgehandeld met behulp van de hier genoemde functionaliteit. Belangrijk hierbij is dat via het digitaal worden met een gebiedsfunctie: iedere applicatieve functie biedt de medewerker een set functionaliteit zodat specifieke bedrijfsmatige werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. via sociale media. Deze functionaliteit kan zowel intern als extern (bijvoorbeeld met burgers tijdens een incident, ramp of crisis) worden ingezet; Managementinformatie Functionaliteit waarmee gegevens worden geanalyseerd en de resultaten worden gepresenteerd in een zodanige vorm loket altijd inzage is in de status van een zaak voor de communicatie naar de aanvrager; Planning materieel en personeel: functionaliteit voor het Net zoals gebiedsfuncties staan ook applicatieve functies niet op dat het management ondersteund wordt bij de besturing plannen (roosteren) van de beschikbaarheid van hulpverleners en zichzelf. Verschillende functies werken samen of zijn afhankelijk van de organisatie en bij het afleggen van verantwoording van het benodigde materieel. Belangrijke aspecten ten aanzien van van elkaar. De mobiliteit tussen gebiedsfuncties wordt ingevuld over haar functioneren. Het gaat dus om het genereren van het materieel zijn voorraadbeheer, eigenschappen van de middelen, door een vervoersplan. Samenwerking tussen applicatieve functies stuur- en verantwoordingsinformatie ter ondersteuning van het inzet- en onderhoudsplanning; gebeurt door uitwisseling van informatie en komt aan bod in een besluitvormingsproces van het management of ten behoeve van GIS-analyse: functionaliteit voor het genereren en beheren volgende versie van de VeRA. landelijke statistieken (bijvoorbeeld CBS). van analyses met behulp van geo-gerefereerde gegevens (wat bijvoorbeeld resulteert in een dekkingsplan); 26 27

15 Applicatieve functies Applicatieve functies Materieelbeheer: functionaliteit voor het beheren van het materieel (voertuigen, hulpmiddelen, etc.) dat wordt ingezet bij de Secundaire functies Secundaire functies zijn de zogenaamde PIOFACH-functies. Deze Generieke functies Een aantal applicatieve functies zijn generiek inzetbaar. Deze zijn niet Genereren documenten: functionaliteit waarmee documenten (brieven, s) conform een vastgestelde huisstijl kunnen worden hulpverlening; functies ondersteunen de overige functies en kunnen worden gezien als specifiek toe te wijzen aan besturende, primaire of secundaire functies. gegenereerd; Registratie vakbekwaamheid: functionaliteit voor het registreren generieke functies die in elke willekeurige organisatie zijn te herkennen: Kenmerkend voor deze applicatieve functies is dat zij in de hele Relatiebeheer: functionaliteit om relaties te registreren en te van de vakbekwaamheid van (operationele) medewerkers; organisatie gebruikt kunnen worden: beheren; Administratie opleidingen en oefeningen: functionaliteit om Financiële administratie: functionaliteit waarmee budgetten, Gegevensdefinitie: functionaliteit om gegevens eenduidig te de opleidingen en oefeningen te administreren. Deze administratie inkomsten, uitgaven en verplichtingen worden geregistreerd en Beheer geografische informatie: functionaliteit om geo- definiëren (Metadata Management); betreft zowel de inhoud (leerdoelen, etc.) als de logistiek (planning, beheerd; gerefereerde gegevens en kaarten te maken, te beheren en Gegevensdistributie: functionaliteit om gegevens die in meerdere inschrijving, etc.) van opleidingen en oefeningen; Personeelsregistratie: functionaliteit voor de registratie van te gebruiken. Het meest bekende voorbeeld is de Digitale applicatieve functies worden gebruikt, eenduidig te registreren en Oproepen hulpverlening: functionaliteit voor de uitgifte van personeelsgegevens; bereikbaarheidskaart; uitwisselbaar te maken en houden (Masterdata Management); een melding gericht op het oproepen van de juiste hulpverlening. Tijdregistratie: functionaliteit om de tijdsbesteding van Kennisbeheer: functionaliteit waarmee actuele kennis over Identiteitsbeheer: generieke functionaliteit voor het vastleggen Voorbeelden van systemen waarin dergelijke functionaliteit wordt medewerkers te registreren; bepaalde onderwerpen kan worden vastgelegd en beheerd, dan van profielen en bijbehorende autorisaties, in relatie tot personen geboden zijn P2000 en C2000; Salarisverwerking: functionaliteit voor de verwerking van wel ontsloten als deze door externe partijen wordt vastgelegd en (medewerkers en externen). Registratie verrichtingen: functionaliteit voor het vastleggen van salaris en vergoedingen. Centraal hierin staan de geldende beheerd. Het betreft in feite het opzetten en beheren van digitale daadwerkelijk gerealiseerde verrichtingen zoals bijvoorbeeld een uitruk; Navigatie: functionaliteit voor het navigeren naar een arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen; Inkoop- en contractmanagement: functionaliteit voor de registratie van inkooporders, gereedmelding van orders en naslagwerken; Business proces management: generieke functionaliteit om zowel binnen één bedrijfsfunctie één of meerdere werkprocessen, maar 4.3 Data In het laatste domein van het applicatielandschap worden incidentlocatie in een hulpverleningsvoertuig; vastlegging van contractuele afspraken; ook bedrijfsfunctie overstijgend één of meerdere bedrijfsprocessen, gegevensgroepen van veiligheidsregio s benoemd, onderverdeeld naar Beheer crisisinformatie: functionaliteit voor het ondersteunen van ICT-beheer: functionaliteit voor het ondersteunen van de ICT- eenduidig te ondersteunen. Deze functionaliteit richt zich zowel op basisregistraties, externe gegevensbronnen, eigen kernregistraties en de crisisbeheersing en de rampenbestrijding door het registreren, dienstverlening. Deze functionaliteit omvat diverse aspecten van processen die zaakgericht werken (de status van de zaak staat centraal) interne gegevensbronnen: beheren en uitwisselen van relevante informatie t.a.v. een crisis of het beheer van de ICT-diensten zoals het beheersen van meldingen als processen die workflowgericht werken (de stappen van het ramp; en vragen, beheersen van wijzigingsverzoeken en registratie van de proces staan centraal). Het is dus heel goed mogelijk dat applicatieve Basisregistraties: om haar werk te doen heeft de overheid Slachtofferregistratie: functionaliteit voor het registreren van verschillende onderdelen van de ICT-dienstverlening; functionaliteiten die nu zijn genoemd bij een specifieke bedrijfsfunctie gegevens nodig die zijn vastgelegd in verschillende slachtoffers, zodat achterhaald kan worden wie zij zijn, waar Huisvestingbeheer: functionaliteit voor beheer van de huisvesting. kunnen worden vervangen door deze functionaliteit onder te brengen systemen. Basisregistraties zorgen ervoor dat gegevens minder zij zich bevinden, welke verwondingen zij hebben en welke Deze functionaliteit omvat diverse aspecten van het beheer van in de generieke business proces management functionaliteit; versnipperd en eenvoudiger beschikbaar zijn. Steeds alle gegevens behandeling(en) zij hebben gehad; de huisvesting zoals het beheersen van meldingen en vragen, Document- en recordmanagement: functionaliteit waarmee die bij elkaar horen op één plek verzamelen dat is in essentie Voice logging: functionaliteit waarmee (telefonische) gesprekken beheersen van onderhoudsactiviteiten en registratie van de documenten en archieven (records) elektronisch kunnen worden een basisregistratie. Uiteindelijk zullen losse basisregistraties gaan worden geregistreerd en opgeslagen. verschillende onderdelen van de huisvesting (zoals gebouwen, opgeslagen, beheerd (met name versiebeheer is een belangrijk functioneren als één logisch, samenhangend geheel: het Stelsel installaties, vergaderruimtes, meubilair, etc.). aspect) en geraadpleegd; van Basisregistraties. Dit stelsel zorgt dat bij het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem direct alle relevante gegevens uit verschillende registraties bij elkaar kunnen komen

16 Applicatieve functies Basisregistraties zijn bij wet vastgelegd en overheidsorganisaties zijn of worden verplicht ze te gebruiken, afhankelijk van het ontwikkelstadium van de basisregistratie. Er zijn dertien basisregistraties: Eigen kernregistraties: kernregistraties zijn interne gegevensverzamelingen die voor meervoudig gebruik in aanmerking komen. Deze gegevens worden gebruikt in verschillende applicatieve functies. Door verwijzing naar een 5 Toekomstige ontwikkelingen 5.2 Basisregistraties en kernregistraties Omdat het zo n belangrijk steunpunt voor architectuur en een samenhangend stelsel voor informatievoorziening is geworden, zullen wij ook een hoofdstuk wijden aan basisregistraties en kernregistraties: GBA Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens gegeven uit een kernregistratie kunnen verschillende applicatieve Wettelijke grondslag; NHR Handelsregister functies aan elkaar gerelateerd worden. Binnen de veiligheidsregio s Wat is het Burgerservicenummer; BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen kunnen de volgende kernregistraties worden geïdentificeerd: Voor u ligt VeRA 1.0. De klus is echter nog niet af. De drie producten Wat is de BAG; BRT Basisregistratie Topografie Incidenten: betreft de set aan basiskenmerken van een (principes, bedrijfsfuncties en applicatieve functies) geven een Wat is de BGT; BRK Basisregistratie Kadaster (percelen, eigendom) incidentmelding; gemeenschappelijk beeld van hoe veiligheidsregio s in elkaar Wat is het Handelsregister; BRV Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie) Personeel: betreft de set aan basiskenmerken van een blijken te zitten. In 2012 starten we met het tweede gedeelte: het Welke kernregistraties kent een veiligheidsregio en hoe gebruik je die? BLAU Basisregistratie Lonen, arbeids- en medewerker, zowel vast als tijdelijk en extern (inhuur); gegevenslandschap, de basisregistraties, de koppelvlakken, semantiek Wat is terugmelding; uitkeringsverhoudingen Materieel: betreft de set aan basiskenmerken van materieel die en standaarden. We geven hier een overzicht van de nabije toekomst. Gerelateerde projecten. BRI Basisregistratie Inkomens gebruikt wordt voor de hulpverlening; Onderstaand overzicht kunt u zien als een hoofdstukindeling voor WOZ Basisregistratie Onroerende Zaken RNI Registratie Niet-Ingezetenen Objecten: betreft de set aan basiskenmerken van objecten in de openbare ruimte waarop verschillende werkzaamheden VeRA. Het realiseren van die toekomst is vaak gerelateerd aan concrete projecten. De VeRA staat niet op zich en dient in samenhang gezien te 5.3 Koppelvlakken BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen betrekking kunnen hebben (zoals bereikbaarheidskaarten, worden met deze projecten. De term koppelvlakken is een term uit de ICT die betrekking heeft op GBKN) vergunningen, incidenten, etc.); de uitwisseling tussen bedrijfsfuncties en tussen bedrijfsfuncties en de BRO Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) Externe gegevensbronnen: hier gaat het om externe gegevens Budgetten: betreft de set aan basiskenmerken voor de financiële vastlegging van de werkzaamheden; 5.1 Het gegevenslandschap Het gegevenslandschap is waar het informatiekundigen uiteindelijk om buitenwereld. Het hoofdstuk geeft aan waar een beslisser een logische knip zou kunnen aanbrengen, wat wel en niet gecombineerd moet worden en wat wel en niet landelijk opgeslagen zou moeten worden: die niet vervat zijn in het Stelsel van Basisregistraties. Hierbij Interne gegevensbronnen: bij interne gegevensbronnen gaat te doen is. Hun vak is het voorzien van informatie. Dit veelbeschreven Uitgangspunten; valt te denken aan informatie over waterwinning, luchtfoto s het om de data die vastgelegd worden in de processystemen. fenomeen heeft vele aspecten of hoofdstukken : Bedrijfsfuncties die elkaar in een keten nodig hebben; en dergelijke. In de verdere ontwikkeling van VeRA zal gekeken Bij deze gegevens wordt meervoudig gebruik niet ondersteund. Gegevensstromen; Kernregistraties in eigen applicaties; worden naar het generieke informatiemodel. Op basis hiervan kan De vastgelegde data is dus zeer specifiek voor een bepaalde Procesbeschrijvingen; Bedrijfsinformatie en criteria; ook geïnventariseerd worden welke externe gegevensbronnen bedrijfsfunctie. Informatiebehoefte; Wat is de relatie administratief koud warm?; noodzakelijk zijn; Afdelingsoverschrijdende ketens; Landelijke voorzieningen en hun koppelingen. Geografische informatie; Symbolen

17 Toekomstige ontwikkelingen 5.4 Semantiek De nieuwe loot aan het firmament van architectuur en informatiemanagement heet semantiek. Het betreft de manier om gegevens en kennis van labels (trefwoorden, registers, nummers) etc. te voorzien, zodat stukjes informatie koppelbaar en vindbaar worden. De belangrijkste bijdrage van semantiek is dat we door slimme toepassing niet gedwongen worden tot brute standaardisatie, maar tot milde harmonisatie. Moderne trefwoordkunde maakt gebruik van flexibele termenlijsten (taxonomieën en ontologieën) die variatie toelaten tussen kolommen of zelfs in zekere mate tussen regio s. Niet iedereen hoeft dus per se hetzelfde woord of symbool te gebruiken, maar voor de gebruiker ziet het er wel hetzelfde uit. Dit maakt semantiek bij uitstek het nieuwe ontwikkelgebied voor crisisbeheersing en voor de relatie tussen alle sectoren en ketenpartners: Beginselen van semantiek; Zoeken en filteren door middel van semantiek; Samengestelde informatie uit verschillende bronnen (meshing); Uitwisseling tussen mensen en tussen applicaties; Internationale uitwisseling van informatie en Europese standaarden. 5.5 Standaardisatie Inmiddels zijn er in overheidsland vele standaarden in gebruik. Een aantal is voor de veiligheidsregio s ook van belang zoals bijvoorbeeld berichtenstandaarden rondom vergunningverlening: Nut en noodzaak; Standaarden voor berichten; Standaarden voor documenten; Standaarden voor geografische informatie; Standaarden voor metadata (semantiek); Standaarden voor de opslag van proceskennis; Standaarden voor kennisuitwisseling; Apparaatonafhankelijkheid. Indien de behoefte tot een landelijk uitgangspunt ervaren wordt, kan VeRA ook een bijdrage leveren aan gerelateerde onderwerpen. 5.6 Veiligheid en beveiliging Uitgangspunten, richtlijnen, etc. rondom informatiebeveiliging worden belangrijker naarmate organisaties steeds meer online gaan samenwerken met informatie: De wet en de eisen; Kaderstellend beveiligingsbeleid. 5.7 Privacy Gezien de toenemende online aanwezigheid van systemen, medewerkers en gegevens is het van groot belang dat de privacy van medewerkers en ketenpartners goed geborgd blijft: De wet en de eisen; Kaderstellend privacybeleid. Bijlage A: wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregio s Wettekst van wet van 11 februari 2010, Wet veiligheidsregio s, artikel 10 Bij de regeling, bedoeld in artikel 9, worden aan het bestuur van de veiligheidsregio de volgende taken en bevoegdheden overgedragen: a) het inventariseren van risico s van branden, rampen en crises; b) het adviseren van het bevoegd gezag over risico s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; c) het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid; d) het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; e) het instellen en in stand houden van een brandweer; f) het instellen en in stand houden van een GHOR; g) het voorzien in de meldkamerfunctie; h) het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; i) het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken. Afkortingen GEMMA Gemeentelijk Model Architectuur GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen in de Regio IASV Informatiearchitectuur Sector Veiligheid IBV Informatiebeleid Veiligheid NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur PETRA Provinciale Referentie Architectuur PSA Projectstartarchitectuur RGBZ Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht WILMA Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur Wvr Wet veiligheidsregio s 32 33

18 Een woord van dank VeRA 1.0 is tot stand gekomen door een gezamenlijk inspanning van vele personen binnen en buiten de veiligheidsregio s. We willen de volgende personen danken voor hun medewerking aan VeRA 1.0: Deelnemers Workshops Alexander Bouwman, Bureau Veiligheidsberaad Gerald Lekkerkerker, Veiligheidsregio Utrecht Jaap Smit, Veiligheidsregio IJsselland Florian Ruijs, Veiligheidsregio Friesland Marijn Riemens, Veiligheidsregio Hollands Midden Edith Langerak, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Susan Stegeman, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Josien Oosterhoff, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Jan-Willem van Aalst, Imergis Maas van de Ruitenberg, vts Politie Nederland Arthur Haasbroek, Veiligheidsregio Hollands Midden Esther Theunissen, Bureau Veiligheidsberaad Jasper de Groot, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Jerry van Horik, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Begeleiding Workshops Guido Bayens, Novius Kernteam: Bart den Dulk, Veiligheidsregio Haaglanden Sandra McEwan-Verver, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Rob Peters, Veiligheidsregio Kennemerland Eurydice van Vliet, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Eindredactie: Marieke van den Berg, Veiligheidsregio Haaglanden Jan-Willem van Aalst, Imergis Communicatie Brandweer Nederland Vormgeving: Carlo Polman, Oud.Zuid Ontwerp Dieren 34

19

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie'

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie' Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0 'de architectuurfamilie' Opdrachtgever: Jan Mens (Ministerie van Financiën) Budgethouder: Wilbert Disseldorp (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders Model Architectuur Rijksdienst MARIJ samengevat en toegelicht voor bestuurders 'de architectuurfamilie' MARIJ 1.0 Pagina 2 van 28 Voorwoord Het is al langer een trend dat maatschappelijke problemen steeds

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices ArchiMate in de praktijk Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices Colofon Titel : ArchiMate in de Praktijk Datum : 2 februari 2012 Versie : 4.0 Verandering : T.o.v.

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie