Compliancy Monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compliancy Monitor 2015-3"

Transcriptie

1 Monitor Rapportage over de standaardisatie van software voor en samenwerkingsverbanden V 1.1 Herman Timmermans Peter Klaver Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 20 augustus 2015

2 INHOUD Het gebruik van de monitor...3 Gemeenten en samenwerkingsverbanden... 3 Leveranciers... 3 Toenemende transparantie en sturen op kwaliteit Inleiding Achtergrond en aanleiding Doel en verantwoording Het belang van standaarden Resultaten Toelichting Overzicht per standaard Servicebus producten Gebruikte scores Betalen en Invorderen Document Creatie Services ijw voor iwmo voor Mijn Overheid Berichtenbox Mijn Overheid Lopende Zaken Prefill e-formulieren Services StUF CORV WABO-BAG Services Zaak Document Services Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Bronnen en verwijzingen

3 HET GEBRUIK VAN DE COMPLIANCY MONITOR GEMEENTEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN De Monitor is één van de instrumenten, die VNG/KING publiceert ten behoeve van en samenwerkingsverbanden om deze organisaties te ondersteunen bij het maken van verantwoorde keuzes voor nieuwe en/of vervangende softwareapplicaties. Deze monitor bevat het overzicht van alle softwareapplicaties die momenteel in gebruik zijn en waarvan de leverancier heeft aangegeven dat de betreffende applicatie één of meer belangrijke standaarden ondersteunt. In de Monitor kan een gemeente of samenwerkingsverband zien welke softwareproducten ook daadwerkelijk aan de door de leverancier opgegeven standaard voldoen ( compliant zijn). Hoewel het voldoen aan een standaard geen doel op zich is, geeft de compliancy van een softwareproduct doorgaans een betrouwbare aanwijzing, dat het betreffende product zonder uitgebreide maatwerkkoppelingen inpasbaar is in een keten met andere applicaties. LEVERANCIERS In de Monitor kan een leverancier zien hoe zijn product qua compliancy scoort in vergelijking tot collega leveranciers. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het werven van (nieuwe) klanten en opdrachtgevers. TOENEMENDE TRANSPARANTIE EN STUREN OP KWALITEIT VNG/KING streeft ernaar om, door het steeds meer transparant maken van het software aanbod voor de gemeentelijke markt, bij te dragen aan een substantiële verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk applicatielandschap. Om dat proces te ondersteunen is het periodiek analyseren en publiceren van de compliancy ontwikkeling één van de middelen. Met de ambities van de Digitale Agenda is het onontkoombaar dat nog meer dan tot nu toe moet worden gestuurd op kwaliteit. Het gebruik van softwareapplicaties die voldoen ( compliant zijn) aan de afgesproken standaarden is daarvan een essentieel onderdeel. 1 Zie ook: 3

4 1. INLEIDING 1.1 ACHTERGROND EN AANLEIDING Voor u ligt de derde Monitor van Ten opzichte van de voorgaande versies is deze versie opnieuw aanzienlijk uitgebreid. In deze versie wordt gerapporteerd over de volgende standaarden: Betalen en Invorderen Document Creatie Services iwmo voor IJW voor Mijn Overheid BB Mijn Overheid LZ Prefill e Formulieren StUF CORV Wabo Bag Services Zaak Documentservices 1.2 DOEL EN VERANTWOORDING Het doel van de Monitor is om vast te stellen welke producten van welke leveranciers voldoen aan de overeengekomen standaarden. Het onderzoek daartoe wordt uitgevoerd aan de hand van de vermelding van softwareproducten, die leveranciers hebben opgevoerd in de Softwarecatalogus. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de resultaten van testen en ages, die zijn verkregen op het StUF Testplatform. Voor de standaarden MijnOverheid Lopende Zaken en MijnOverheid Berichtenbox wordt gebruik gemaakt van informatie van Logius m.b.t. de testen, die voor de betreffende producten zijn uitgevoerd op de zogenaamde pre-productieomgeving van Logius 2. Voor de standaarden ijw voor en iwmo voor wordt gebruik gemaakt van de controles die door het Zorginstituut Nederland 3 zijn uitgevoerd. 1.3 HET BELANG VAN STANDAARDEN De juiste en tijdige toepassing van standaarden is belangrijk voor een optimaal functionerende en samenhangende informatievoorziening van. Tijdens de laatste Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft 97% van de een positief besluit genomen over de voortzetting van de ingeslagen weg op het vlak van standaardisatie, transparantie, leveranciersmanagement en het compliancy op de standaarden. Het periodiek uitbrengen van deze monitor maakt daar deel van uit. 2 Meer informatie vindt u op: 3 Dit is de zogenaamde Groen Vink procedure; zie ook Vinken-uit.html 4

5 Bij de uitwerking van deze Monitor is primair uitgegaan van de leveranciers die het KING Convenant en een addendum hebben ondertekend voor één of meer van de hierboven genoemde standaarden. Waar relevant zijn ook producten vermeld van leveranciers, die niet het Convenant en één of meer addenda hebben ondertekend. 1.4 COMPLIANCY Gemeenten en samenwerkingsverbanden streven naar een betrouwbare en transparante ICTarchitectuur met bijbehorende standaarden. Bij de realisatie daarvan levert VNG/KING ondersteuning o.a. in het (mede) oplossen van compliancy-vraagstukken. Onder compliancy wordt verstaan de mate waarin de gerealiseerde ICT inrichting van een organisatie voldoet aan vooraf overeengekomen architectuur en standaarden. Om dat te kunnen realiseren is, aanvullend op het ontwikkelen van (bestaande) standaarden, een hulpmiddelen ontwikkeld zoals de Softwarecatalogus 4, het StUF Testplatform 5 en compliancy testsets. Een product is compliant: wanneer het is getest conform het voorgeschreven testinstrument en (indien beschikbaar compliancy) testset, in de test een foutloos resultaat is behaald, en het finale testresultaat in de vorm van een door de leverancier is gepubliceerd in de Softwarecatalogus. 4 Zie ook: 5 Zie ook: 5

6 2. RESULTATEN 2.1 TOELICHTING Deze Monitor geeft de stand van zaken weer m.b.t. de realisatie de hiervoor gemelde standaarden per 18 augustus In de voorbereiding op de publicatie van deze Monitor zijn de concept resultaten van de analyse per leverancier aan de betreffende leverancier voorgelegd ter controle. De resultaten die in deze Monitor aantreft zijn derhalve geverifieerd bij de betreffende leveranciers. Deze vooraankondiging heeft in een substantieel gevallen ertoe geleid dat leveranciers hun gegevens in de Softwarecatalogus hebben bijgewerkt. 2.2 OVERZICHT PER STANDAARD In de hierna volgende overzichten vindt u de resultaten per standaard en per leverancier van de applicaties die in gebruik zijn bij. Bij de samenstelling van deze overzicht is primair uitgegaan van de leveranciers die het KING Convenant en het betreffende addendum hebben ondertekend. Voor een volledige opgave van alle productversies wordt verwezen naar de vermelding in de Softwarecatalogus ( 2.3 SERVICEBUS PRODUCTEN Producten die fungeren binnen een koppeling tussen 2 of meer (proces)applicaties, zoals servicebus en andere middleware en applicatie-integratie gerelateerde producten, worden tot nu toe getest ten opzichte van standaarden als Zaak Document Services e.d.. In de hierna volgende overzichten zijn de producten die een dergelijke rol kunnen vervullen gemarkeerd met een * bij de productnaam. VNG/KING is van mening dat een dergelijke test onvoldoende recht doet aan de specifieke functionaliteit van deze groep producten. De compliancy van dit soort producten t.o.v. een standaard als Zaak Document Services kan alleen worden aangetoond in combinatie met een (proces)applicatie zoals een zaaksysteem e.d.. Vanwege deze afhankelijkheid en variaties in specifieke koppelfunctionaliteit tussen de (proces)applicatie en servicebus producten is de vraag in hoeverre zo n product als zodanig zelfstandig compliant is. VNG/KING adviseert bij gebruik van een servicebus of andere middleware producten compliancy als eis op te nemen op de te gebruiken combinatie van softwareproducten. In samenspraak met de betrokken leveranciers zal VNG/KING het initiatief nemen tot het ontwikkelen van eisen en een bijbehorende testset voor servicebus-producten waarmee de compliancy van dat soort producten effectief kan worden getest. 2.4 GEBRUIKTE SCORES Bij de vermelding van de resultaten wordt een geschikt testaccount met OK aangegeven. Een foutloos en gepubliceerd wordt eveneens met OK aangegeven. Wanneer één van beide ontbreekt dan wordt dat in tekst vermeld. Wanneer een product niet voldoet aan de eis van de standaard of een ontbreekt dan is dit met NIET OK aangeduid. De vermelding van len in de kolommen Pakket en is gebaseerd op de opgave van de die de Softwarecatalogus hebben ingevuld, Het kan voorkomen dat deze len afwijken van het werkelijke installaties dat bekend is bij de betreffende leverancier. 6

7 2.5 BETALEN EN INVORDEREN Leverancier naam Pakket Pakket BCT Corsa NIET OK BCT Liber NIET OK BCT Corsa OK BCT Liber NIET OK BCT Corsa NIET OK Centric Key2Vergunningen OK Centric Key2Financien NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Debiteuren NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Leerlingenvervoer NIET OK Aeolus Back Trajecten NIET OK Aeolus Back Zorg NIET OK Aeolus Back Debiteuren NIET OK 7

8 Leverancier naam Pakket Pakket Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Leerlingenvervoer NIET OK Aeolus Back Trajecten NIET OK Aeolus Back Zorg NIET OK KPN Lokale Overheid Generieke Berichten Platform Generieke Berichten Platform 2.0 (SaaS) 15 7 NIET OK Makelaarsuite 2.6.x NIET OK Procura PROWEB belastingen (PROBEL) NIET OK Stipter Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MOplatform) MO-platform referentiecomponenten 8 7 NIET OK UNIT4 UNIT4 Financials (voorheen Coda Financials) NIET OK UNIT4 UNIT4 Decade NIET OK UNIT4 UNIT4 Financials (voorheen Coda NIET OK Financials) UNIT4 UNIT4 Decade NIET OK UNIT4 UNIT4 Business World (voorheen Milestone NIET OK Agresso) UNIT4 UNIT4 Financials (voorheen Coda Financials) NIET OK 8

9 2.6 DOCUMENT CREATIE SERVICES 1.0 Leverancier naam Pakket Pakket BCT Liber NIET OK BCT Corsa OK BCT Liber NIET OK Berkeley Bridge Vergunningen Informatie Systeem (VIS) NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus* OK Genetics PowerBrowser 13.3.XXXX 1 0 OK Genetics PowerBrowser 13.4.XXXX 1 0 OK iwriter iwriter iwriter OK iwriter iwriter iwriter OK JNET OpenTunnel OK 9

10 Leverancier naam Pakket Pakket Kofax (voorheen Aia Het ITP/CCM Document NIET OK Software) Platform Lost Lemon Toolkit e-formulieren 3.x 18 0 NIET OK Nou&Off LibreOffice-from-Collabora NIET OK OIS OIS Proces Management NIET OK OIS OIS Document Management R4 2 0 NIET OK Makelaarsuite NIET OK CiVision Zaakafhandeling OK Makelaarsuite 2.6.x OK Makelaarsuite 2.5.x OK Roxit IZIS Zaaksysteem OK Roxit IZIS Zaaksysteem OK SmartDocuments SmartDocuments SmartDocuments Web build OK SmartDocuments SmartDocuments SmartDocuments Web build Stipter Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MOplatform) MO-platform referentiecomponenten 80 0 OK 8 7 NIET OK Topicus TOP NIET OK Xential Xential OK 10

11 2.7 IJW VOOR GEMEENTEN Leverancier naam Pakket Pakket c2go c2wmo Productie 0 0 NIET OK Centric GWS4all (Suite4Werk OK Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) Conclusion Conclusion CVS NIET OK De Heer Software PlanCare OK Enable-U Enable-U Digikoppeling* NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Jeugd OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Lost Lemon Lost Lemon Aeolus Back Zorg OK Aeolus Back Jeugd OK Aeolus Back Zorg OK MensCentraal Toolbox (SaaS oplossing) (productieversie) PDC (Producten en Diensten Catalogus) (SAAS, productieversie) MC Productieversie 21 3 OK NIET OK 11

12 Leverancier naam Pakket Pakket Obec Software CS Central Station OK Obec Software CS CJG Productieversie 0 0 OK CiVision Samenlevingszaken NIET OK Qurentis Collabris OK SymaX MeXtra NIET OK Topicus TOP OK WMO kantoor Zorg Portaal NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v NIET OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned OK 12

13 2.8 IWMO VOOR GEMEENTEN Leverancier naam Pakket Pakket c2go c2wmo Productie 0 0 NIET OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) OK Conclusion Conclusion CVS NIET OK De Heer Software PlanCare OK Enable-U Enable-U Digikoppeling NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Zorg OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Lost Lemon Lost Lemon Aeolus Back Zorg OK MensCentraal Toolbox (SaaS oplossing) (productieversie) PDC (Producten en Diensten Catalogus) (SAAS, productieversie) MC Productieversie 21 3 OK NIET OK Obec Software CS Central Station OK Obec Software CS WMO OK 13

14 Leverancier naam Pakket Pakket CiVision Samenlevingszaken NIET OK Makelaarsuite 2.6.x NIET OK Makelaarsuite 2.5.x NIET OK Qurentis Collabris OK Topicus TOP OK WMO kantoor Zorg Portaal NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v NIET OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Wmo-Ned OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Wmo-Ned OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Wmo-Ned OK 14

15 2.9 MIJN OVERHEID BERICHTENBOX Leverancier naam Pakket Berkeley Bridge Vergunningen Informatie Systeem (VIS) Pakket NIET OK Centric Conductor* OK Centric Conductor* OK Centric Conductor* OK Circle Software Verseon E-Suite 2.1 SP OK Circle Software Verseon E-Suite OK Circle Software Verseon E-Suite OK Enable-U Enable-U Digikoppeling* OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK 15

16 Leverancier naam Pakket Pakket Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* NIET OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus* NIET OK GeoTax GT-LOKET OK Gouw Informatie Technologie Gouw Informatie Technologie Gouw Informatie Technologie Gouw Informatie Technologie Gouw Informatie Technologie GouwBelastingen OK GouwBelastingen OK GouwBelastingen NIET OK GouwBelastingen OK GouwHeffen 5.x 0 0 OK JNET OpenTunnel* NIET OK JNET OpenTunnel* NIET OK JNET OpenTunnel* NIET OK 16

17 Leverancier naam Pakket Pakket Mozard Mozard Suite 3.x 8 0 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK Makelaarsuite OK Makelaarsuite 2.6.x OK Makelaarsuite 2.5.x OK REM Automatisering bv OpenWave OpenWave NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v OK Zaaksysteem.nl / Mintlab Zaaksysteem.nl NIET OK 17

18 2.10 MIJN OVERHEID LOPENDE ZAKEN Leverancier naam Pakket Pakket Atos Atos e-suite* R NIET OK Brein InProces Zaken NIET OK Centric Conductor* OK Centric Conductor* OK Centric Key2Belastingen NIET OK Centric Conductor* OK Circle Software Verseon E-Suite* 2.1 SP OK Circle Software Verseon E-Suite* OK Circle Software Verseon E-Suite* OK 18

19 Leverancier naam Pakket Decos Information Solutions Decos Information Solutions Pakket Decos D5* v NIET OK JOIN Zaak & Document NIET OK Enable-U Enable-U Digikoppeling* OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK Exxellence Suite -> Exxellence Zaaksysteem NIET OK Exxellence Exxellence Suite NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus* OK Green Valley Green Valley Zaaksysteem NIET OK 19

20 Leverancier naam Pakket Pakket JNET OpenTunnel* NIET OK JNET OpenTunnel* OK JNET OpenTunnel* NIET OK Mozard Mozard Suite 3.x 8 0 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem OK Makelaarsuite OK WebNext* NIET OK Makelaarsuite 2.6.x OK Makelaarsuite 2.5.x OK 20

21 Leverancier naam Pakket Pakket Roxit IZIS Zaaksysteem NIET OK Roxit IZIS Zaaksysteem NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v OK Zaaksysteem.nl / Mintlab Zaaksysteem.nl NIET OK 21

22 2.11 PREFILL E-FORMULIEREN SERVICES 1.0 Leverancier naam Pakket Pakket Brein InProces Zaken OK Brein InProces KCS OK Brein InProces Portaal OK Centric Gegevensmagazijn OK Centric Conductor OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus OK GemeenteOplossingen GEMMA eformulieren NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise - formulierenserver Release NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise Release NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise Release NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise - formulierenserver Release NIET OK GemeenteOplossingen GO. digitale dienstverlening Release NIET OK JNET OpenTunnel OK 22

23 Leverancier naam Pakket Pakket Kodision TriplEforms NIET OK Kodision TriplEforms OK Lost Lemon Webportaal Schuldhulpverlening NIET OK Lost Lemon Toolkit e-formulieren 3.x 18 0 NIET OK OIS OIS DigiForm R4 R4 0 0 NIET OK OIS OIS Document Management R4 2 0 NIET OK Osano Basisgemeentesuite RSGB Gegevensmagazijn NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK CiVision Makelaar Services NIET OK Makelaarsuite NIET OK Makelaarsuite 2.6.x NIET OK Makelaarsuite 2.5.x NIET OK Seneca B.V. Seneca E-loket 4 Suite NIET OK SIMgroep SIMform NIET OK 23

24 2.12 STUF CORV Leverancier naam Pakket Pakket BCT Liber OK BCT Liber OK c2go c2wmo Productie 0 0 OK C3Group C3Group C3Group SMARTonPEOPLE Software Suite C3Group SMART CORV Digitale Deurmat & Berichtenbox SMARTonPEOPLE Software Suite 2.0 SMART CORV Deurmat koppeling OK 2 2 OK Centric Conductor OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) OK Centric Key2Jeugdwet Versie OK Conclusion Conclusion CVS OK 24

25 Leverancier naam Pakket Pakket Enable-U Enable-U Digikoppeling OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Gemboxx RegieBoxx Aries 1 1 OK GemCloud BV RegieBoxx Aries 0 0 OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Front OK JNET OpenTunnel NIET OK JNET OpenTunnel NIET OK KPN Lokale Overheid Generieke Berichten Platform Generieke Berichten Platform 2.0 (SaaS) 15 7 NIET OK 25

26 Leverancier naam Pakket Lost Lemon MensCentraal Toolbox (Saas oplossing) (productieversie) MC Productieversie Pakket 21 3 OK Mozard Mozard Suite 5.x 8 7 NIET OK Osano Basisgemeentesuite Gemeentelijke NIET OK Servicebus (Berichtenbuffer) Makelaarsuite NIET OK isamenleving v OK Makelaarsuite 2.6.x OK Makelaarsuite 2.5.x NIET OK Regas REGAS 5 REGAS Webbased 1 1 OK Solviteers WIZportaal WIZportaal NIET OK Solviteers WIZportaal WIZportaal NIET OK Solviteers WIZportaal WIZportaal OK 26

27 Leverancier naam Pakket Pakket Solviteers WIZportaal WIZportaal OK Solviteers WIZportaal WIZportaal OK Solviteers WIZportaal Versie OK Topicus TOP OK Vicrea Neuron ESB Versie NIET OK Xlab KeDo OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Automatisering ZorgNed Automatisering ZorgNed Automatisering ZorgNed Automatisering ZorgNed Rondom OK ZorgNed Jeugd-Ned OK ZorgNed Jeugd-Ned OK ZorgNed Rondom OK ZorgNed Rondom OK 27

28 2.13 WABO-BAG SERVICES Leverancier naam Pakket Pakket BCT Liber NIET OK BCT Liber NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus NIET OK JNET OpenTunnel NIET OK Roxit Squit XO NIET OK 28

29 2.14 ZAAK DOCUMENT SERVICES 1.0 Leverancier naam Pakket Pakket Atos Atos e-suite R OK BCT Liber NIET OK BCT Liber KCS NIET OK BCT Corsa OK BCT Corsa OK BCT Liber NIET OK BCT Corsa OK BCT Liber OK BCT Corsa OK Brein InProces Connect OK Brein InProces Vergaderingen OK Brein InProces Zaken OK Brein InProces KCS OK Brein InProces Portaal OK Brein InProces Bestuur OK Brein InProces Zaken OK Brein InProces Connect OK Brein InProces KCS OK Brein InProces Meldingen OK 29

30 Leverancier naam Pakket Pakket c2go c2wmo Productie 0 0 NIET OK Centric Key2Vergunningen OK Centric Key2Klantcontact OK Centric Conductor OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) OK Centric Conductor OK Centric Key2Zaken OK Centric Key2Subsidies OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) OK Centric Key2Zaken OK Centric Key2Financien OK Circle Software Verseon E-Suite OK Decos Information Solutions Decos D5 v OK Decos Information Solutions JOIN Zaak & Document OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK 30

31 Leverancier naam Pakket Pakket ESRI GeoWeb NIET OK ESRI GeoWeb NIET OK ETTU econnect DMS & RMA Portaal NIET OK Exxellence Suite -> Exxellence Zaaksysteem NIET OK Exxellence Exxellence Suite OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus OK GemeenteOplossingen GO. digitale dienstverlening Release NIET OK Genetics PowerBrowser 13.3.XXXX 1 0 OK Genetics PowerBrowser 13.4.XXXX 1 0 OK GeoTax GT-WOZ NIET OK GeoTax GT-BAG OK Grontmij GeoWeb NIET OK JNET OpenTunnel NIET OK JNET OpenTunnel OK Lost Lemon Burgermodule (SAAS, productieversie) NIET OK Lost Lemon Toolkit e-formulieren 3.x 18 0 NIET OK Metaobjects JVS 2015 R OK NTREE Solutions n-office Server NIET OK NTREE Solutions AVOI Manager NIET OK OIS OIS Document Management NIET OK OIS OIS Proces Management NIET OK 31

32 Leverancier naam Pakket Pakket One Fox CMIS-Adapter NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem OK Makelaarsuite NIET OK CiVision Samenlevingszaken NIET OK CiVision Makelaar Services/Zaak- DMS Services CiVision Makelaar Services/Zaak- DMS Services NIET OK OK CiVision Zaakafhandeling NIET OK Makelaarsuite 2.6.x NIET OK Makelaarsuite 2.5.x NIET OK REM Automatisering bv OpenWave OpenWave 315* 8 7 NIET OK Roxit IZIS Zaaksysteem NIET OK Roxit Squit XO OK Roxit Squit XO OK Roxit IZIS Zaaksysteem NIET OK 32

33 Leverancier naam Pakket Pakket Stadsbeheer B.V. SBA OK 6 Stadsbeheer B.V. SBA OK 6 Stadsbeheer B.V. SBA OK 6 Topicus TOP NIET OK TrueLime Octopus NIET OK 6 Deze producten zijn compliant vanuit hun rol als DMS, Zaak Document Services consumer. 33

34 3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 3.1 CONCLUSIES De in deze Monitor gepresenteerde feiten laten een wisselend beeld zien m.b.t. de compliancy van de softwareproducten, die momenteel in gebruik zijn bij en samenwerkingsverbanden. Ten opzichte van de voorgaande rapportage is er wel sprake van een geleidelijke toename van de compliancy, maar het tempo waarin dat gebeurt verloopt nog steeds traag. Opvallend is dat de softwareapplicaties in het zogenaamde sociaal domein (o.a. iwmo, ijw en StUF CORV) gemiddeld een hogere graad van compliancy laten zien dan de overige standaarden. In onderstaand overzicht is de mate van compliancy per standaard weergegeven. Dit betreft uitsluitend de softwareproducten die momenteel in gebruik zijn. Standaard Totaal producten % Compliant (OK) % Niet Compliant (NIET OK) Betalen en Invorderen 28 7% 93% Document Creatie Services 30 53% 47% ijw voor 23 65% 35% iwmo voor 23 61% 39% MijnOverheid Berichtenbox 31 58% 42% MijnOverheid Lopende Zaken 37 49% 51% Prefill e-formulieren Services 37 35% 65% StUF Jeugdzorgonderzoek 40 75% 25% (CORV) Wabo BAG Services 7 0% 100% Zaak Document Services % 45% Speciale aandacht is vereist voor de producten die worden aangeboden onder de standaarden Betalen en Invorderen en Wabo BAG services. Op die standaarden zijn momenteel vrijwel geen compliant producten in gebruik. 3.2 AANBEVELINGEN Zowel aan de kant van de leveranciers als de en samenwerkingsverbanden is er sprake van een groeiende interesse voor de toepassing van standaarden. Het tempo waarin standaarden worden ingebouwd in softwareapplicaties geeft echter een wisselend beeld te zien. Bij meer recente standaarden zoals in het sociaal domein verloopt de adoptie sneller en effectiever dan in de meer klassieke standaarden. De centrale vraag is hoe dit tempo kan worden opgevoerd. VNG/KING zal in ieder geval de rapportage van compliancy ontwikkeling intensiveren o.a. door de frequentie van de Monitor geleidelijk op te voeren naar een maandelijkse rapportage. Daarnaast wordt de Softwarecatalogus uitgebreid met specifieke dashboards waarop de compliancy ontwikkeling te zien zal zijn. 34

35 Om het tempo van adoptie en implementatie van standaarden op te voeren verdient het aanbeveling om softwareapplicaties die niet compliant zijn versneld te vervangen door wel compliant versies. Dit vraagt om aanvullende inspanningen bij zowel als leveranciers. Gelet op de grote hoeveelheid niet-compliant versies moet wellicht worden overwogen om daarvoor een apart vervangings- en migratieprogramma op te zetten. Wij bevelen leveranciers én aan om de vermelding van de softwareproducten nog nauwgezetter en frequenter te updaten. Door de toenemende aandacht voor verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening wordt ook het geven van juiste en complete (product) informatie steeds belangrijker. Tot nu toe heeft VNG/KING telkens bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van de Monitor de betreffende leveranciers een concept overzicht van de te vermelden producten met hun compliancy status gestuurd. Dat heeft in een groot gevallen tot aanzienlijke wijzigingen geleid v.w.b. de productvermelding in de Softwarecatalogus. De vooraankondiging van concept resultaten komt met het verschijnen van de eerstvolgende Monitor te vervallen. Wij bevelen leveranciers én aan om periodiek (minimaal maandelijks) hun opgave te controleren. 35

36 4. BRONNEN EN VERWIJZINGEN 1. Convenant en addenda algemeen 2. Addendum Zaak- en Documentservices 3. Addendum MijnOverheid Lopende zaken mijnoverheid-lopende-zaken 4. Leveranciers MijnOverheid/Lopende Zaken 5. Uitwerking Zaak- en Documentservices standaard zaak-en-document-services 6. Uitwerking standaard Document creatie services documentcreatie-services Standaard Wabo-BAG services 8. Uitwerking standaard Prefill e-formulieren 9. Uitwerking Betalen en Invorderen services Uitwerking standaard CORV Uitwerking iwmo Berichtenstandaard Uitwerking IJW standaarden Decentralisaties De Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) Uitwerking zaakgericht werken StUF Testplatform 36

Compliancy Monitor 2015-4

Compliancy Monitor 2015-4 Compliancy Monitor 2015-4 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden V 1.3 Herman Timmermans Peter Klaver Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 16 oktober

Nadere informatie

Compliancy Monitor 2016-2

Compliancy Monitor 2016-2 Compliancy Monitor 2016-2 Maandelijkse Rapportage over de stand van zaken m.b.t. de compliancy van Software voor Gemeenten en Samenwerkingsverbanden op Eindproductstandaarden V 1.0 Herman Timmermans Peter

Nadere informatie

Compliancy Monitor 2015-2

Compliancy Monitor 2015-2 Compliancy Monitor 2015-2 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden V 3.12 Herman Timmermans Peter Klaver Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 11 mei

Nadere informatie

Compliancy Monitor 2015-1

Compliancy Monitor 2015-1 Compliancy Monitor 2015-1 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden V 3.51 Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 21 januari

Nadere informatie

Compliancy Monitor

Compliancy Monitor Compliancy Monitor 2015-6 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden V 1.2 Herman Timmermans Peter Klaver Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 18 december

Nadere informatie

Compliancy Monitor

Compliancy Monitor Compliancy Monitor 2016-1 Maandelijkse Rapportage over de stand van zaken m.b.t. de compliancy van Software voor Gemeenten en Samenwerkingsverbanden op Eindproductstandaarden V 1.1 Herman Timmermans Peter

Nadere informatie

Compliancy Monitor December 2016

Compliancy Monitor December 2016 Compliancy Monitor December 2016 Kwartaal Rapportage over de stand van zaken m.b.t. de compliancy van Software voor Gemeenten en Samenwerkingsverbanden op Eindproductstandaarden V 1.2 Herman Timmermans

Nadere informatie

Compliancy Monitor juni 2017

Compliancy Monitor juni 2017 Compliancy Monitor juni 2017 Kwartaal Rapportage over de stand van zaken m.b.t. de compliancy van Software voor Gemeenten en Samenwerkingsverbanden op Eindproductstandaarden V 1.1 Herman Timmermans Peter

Nadere informatie

Compliancy Monitor april 2017

Compliancy Monitor april 2017 Compliancy Monitor april 2017 Kwartaal Rapportage over de stand van zaken m.b.t. de compliancy van Software voor Gemeenten en Samenwerkingsverbanden op Eindproductstandaarden V 1.2 Herman Timmermans Peter

Nadere informatie

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en Rapport Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en MijnOverheid/Lopende Zaken Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 3 november 2014 INHOUD Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Marktscan Leveranciersaanbod sociaal domein en CORV

Marktscan Leveranciersaanbod sociaal domein en CORV Marktscan Leveranciersaanbod sociaal domein en CORV 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Marktscan VISD de bedrijven... 4 3. Marktscan welke functies worden aangeboden?... 6 4. Markscan enkelvoudige en meervoudige

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Aanscherpen en doorontwikkelen compliancy (eisen)

Aanscherpen en doorontwikkelen compliancy (eisen) Aanscherpen en doorontwikkelen compliancy (eisen) Agenda Hoe staat het ervoor met compliancy? (door)ontwikkeling compliancy Compliancy monitor Compliancy bewaking Maatregelen Ontwikkelingen StUF Testplatform

Nadere informatie

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers Inleiding In veel processen binnen de gemeente worden reeds

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.5 Datum: 08 oktober 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Compliancy Testrapportage

Compliancy Testrapportage Compliancy Testrapportage Testrapportnummer: 20141205-61309 Geteste standaard: Prefill eformulieren services 1.0 Rol: Gegevensmagazijn Softwareproduct: Neuron Gegevensmagazijn 3.3 Testset: Prefill eformulieren

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.2 Datum: 9 januari 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Beleidsinformatie Jeugd. Datum: 13 mei 2014

Beleidsinformatie Jeugd. Datum: 13 mei 2014 Beleidsinformatie Jeugd Datum: 13 mei 2014 2 Hoe lossen we de puzzel op van de informatievoorziening jeugd? Blog op Gemeente.nu Ondersteuningsprogamma Beleidsinformatie Jeugd Beleidsinformatie jeugd Kwalitatief

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Betreft: Releasebrief StUF Testplatform versie 1.3.0 Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Om gemeenten te helpen bij het realiseren van de digitale overheid werkt KING aan

Nadere informatie

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken De kracht van samenwerking binnen een open architectuur 2/4/2010 Bouwtekening, Bestek + Standaard = samenwerking Bedrijfssoftware systeemsoorten ERP Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier

Nadere informatie

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren services (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GERUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERANDEN & LEVERANCIERS ) Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Leverancier Testrapportage

Leverancier Testrapportage Leverancier Testrapportage Testrapportnummer: 20150520-61554 Geteste standaard: - Rol: Zaaksysteem Softwareproduct: GT-WOZ 3.17.0 Testset: Raadpleeg DMS Leverancier: GeoTax Datum: 20-05-2015 16:02:14 CEST

Nadere informatie

Overzicht*koppelingen*met*bekende*en*eigen*apllicaties

Overzicht*koppelingen*met*bekende*en*eigen*apllicaties Overzicht*koppelingen*met*bekende*en*eigen*apllicaties Marktscan*Logius/*KING*Operatie*NUP Geef$in$onderstaand$schema$voor$welke$berichtstromen$de$adapter$reeds$eerder$koppelingen$heeft$gemaakt.$Geef$zowel$aan$of$dit$eigen$applicaties$zijn$of$andere$bekende$applicaties!

Nadere informatie

Beleidsinformatie Jeugd en routeplanner aansluting CORV

Beleidsinformatie Jeugd en routeplanner aansluting CORV Beleidsinformatie Jeugd en routeplanner aansluting CORV VIAG themadag, 27 juni 2014 Bart Geerdink bart.geerdink@kinggemeenten.nl 06-4619 8252 2 Focuslijst en gedwongen kader De gemeente is aangesloten

Nadere informatie

Compliancy Testrapportage

Compliancy Testrapportage Compliancy Testrapportage Testrapportnummer: 20150623-68455 Geteste standaard: Prefill eformulieren services 1.0 Rol: e-formulieren Softwareproduct: SIMform 2015.5 Testset: Prefill eformulieren services

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Compliancy Testrapportage

Compliancy Testrapportage Compliancy Testrapportage Testrapportnummer: 20141215-61552 Geteste standaard: Documentcreatie services 1.0 Rol: Documentcreatie Softwareproduct: SmartDocuments 2.15.06 build 14.51.00 Testset: Documentcreatie

Nadere informatie

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Welke sessie is dit? Best Practice 1: Het belastingloket Best Practice 2: Burgerzakenloket: Buitengemeentelijke verhuizingen

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden. Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht

Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden. Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht Inhoud Grootschalige implementatie Impact Strategieën Inventarisatieronde

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Kick off. Koppelvlak Gegevensmagazijn

Kick off. Koppelvlak Gegevensmagazijn Kick off Koppelvlak Gegevensmagazijn Voortbordurend op de standaard Prefill E-formulierenservices (prefill) Schoonhoven, 22-08-2014 Jan Campschroer / Joost Wijnings Agenda 09:30 Opening 09:45 Voorstelronde

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform 1 16 Titel september van de presentatie 2014 - Openbaar Classificatie Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Edwin Bax, productmanager KPN Lokale Overheid 16

Nadere informatie

Voorwaarden StUF Testplatform

Voorwaarden StUF Testplatform Voorwaarden StUF Testplatform Datum 14 juli 2014 Versie 1.2.1 (definitief) 1 Versiebeheer Versie- Datum Auteur Status Reden en aard wijziging 1.0 25-11-2011 (KING) In gebruik 1.1 13-06-2013 Robert Melskens

Nadere informatie

Leveranciers bijeenkomst

Leveranciers bijeenkomst Leveranciers bijeenkomst Deelsessie Operatie NUP Operatie NUP Even kennismaken Convenant Doorontwikkeling Software Catalogus Content Architectuur hulpmiddelen Standaardisatie en Compliancy Koppeling Business

Nadere informatie

Grootschalige Implementatie Digitale Standaarden (GIDS) RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20

Grootschalige Implementatie Digitale Standaarden (GIDS) RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Grootschalige Implementatie Digitale Standaarden (GIDS) RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Peter Klaver, KING Regiegroep GBS (Gegevens- en Bericht Standaarden) 7 oktober 2015, La Vie, Utrecht

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Implementatie strategieën RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20

Implementatie strategieën RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Implementatie strategieën RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Peter Klaver, KING Regiegroep GBS (Gegevens- en Bericht Standaarden) 2 april, La Vie, Utrecht Inhoud Reikwijdte implementatie

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Den Haag, 14 november 2013 Geachte leveranciers, Hierbij sturen wij u de tweede Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus van 2013. Hierin meldt KING weer

Nadere informatie

Compliancy Testrapportage

Compliancy Testrapportage Compliancy Testrapportage Testrapportnummer: 20170404-764450 Geteste standaard: Prefill eformulieren services 1.0.2 Rol: e-formulieren Softwareproduct: SIMform SAAS Testset: Prefill eformulieren services

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Architectuur in het sociaal domein PinkRoccade Local Government d.d. 28 mei 2015 Architectuur in het sociaal domein Eelco Molenaar, productmanager John Rooijakkers,

Nadere informatie

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Dirk Moree, KING VIAG themadag 16-12-2016 Agenda 1. Werken onder architectuur 2. Instrumentarium KING 3. en architectuur-tools 4. Migratie GEMMA 1 GEMMA 2 2 GEMMA-architectuur

Nadere informatie

ADDENDUM. iwmo-berichtstandaarden Decentralisaties. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. iwmo-berichtstandaarden Decentralisaties. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM iwmo-berichtstandaarden Decentralisaties tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.1 Datum: 19 september 2014 Inleiding (Standaard en toepassingsgebied)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Regiodagen King & Logius

Regiodagen King & Logius Regiodagen King & Logius Workshop Digikoppeling Johan ten Dolle Implementatie coördinator Logius Martin van der Plas Technisch adviseur Digikoppeling Logius Sept 2013 Agenda Inleiding Digikoppeling stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Nota van Inlichtingen Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Deelnemers pilots gegevensuitwisseling iwmo, ijw, WLZ Van: Frank Ooms (VECOZO), Wijnand Heijnen (VNG/KING) Datum: 5 november 2014 Betreft: Stappenplan pilots en integrale ketentest Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Monitor Doelgerichte Digitalisering. Gemeente: Utrechtse Heuvelrug. Samenvatting. Monitor Doelgerichte Digitalisering (Digitale) dienstverlening

Monitor Doelgerichte Digitalisering. Gemeente: Utrechtse Heuvelrug. Samenvatting. Monitor Doelgerichte Digitalisering (Digitale) dienstverlening Monitor Doelgerichte Digitalisering 1.13 Monitor Doelgerichte Digitalisering Gemeente: De Monitor Doelgerichte Digitalisering is een initiatief van KING en VNG. De Monitor geeft de gemeente inzicht in

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Regiegroep gegevens en berichten 3 februari 2016 Vernieuwing StUF familie 2 Vernieuwde

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING Uitgangspunten KING e-dienstverlening E-bouwstenen geen doel op zich;

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3

Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3 Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3 1 Even voorstellen Johan van der Waal Domeinverantwoordelijke informatiemanagement Johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren?

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Theo Peters, KING. 11 april 2017 Waar zijn wij van. GEMMA architectuur Gegevens en berichten standaarden Leveranciersmanagement Architectuur

Nadere informatie

Bijeenkomst werkgroepen Documentcreatieservices en Zaak- Documentservices

Bijeenkomst werkgroepen Documentcreatieservices en Zaak- Documentservices Bijeenkomst werkgroepen Documentcreatieservices en Zaak- Documentservices Naam Notulen Bijeenkomst Documentcreatieservices en Zaak- Documentservices Datum en tijd Woensdag 9 september 2015 09:00 13:00

Nadere informatie

Webinar Digikoppeling en Digilevering. Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen

Webinar Digikoppeling en Digilevering. Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen Webinar Digikoppeling en Digilevering Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen 18 februari 2016 Agenda Stelselvoorzieningen Digikoppeling Digilevering Digimelding Stelselcatalogus Aansluitondersteuning

Nadere informatie

Digitale Agenda Borne. 6 maart 2017

Digitale Agenda Borne. 6 maart 2017 Digitale Agenda 2020 Borne 6 maart 2017 Menu Voorstellen Aanleiding DA2020 Pilotstarter Projecten Q&A 2 Even voorstellen Edwin Boender Accountmanager Implementatieondersteuning Digitale Agenda 2020 06

Nadere informatie

Notulen Bijeenkomst Documentcreatieservices

Notulen Bijeenkomst Documentcreatieservices Notulen Bijeenkomst Documentcreatieservices Naam Notulen Bijeenkomst Documentcreatieservices Datum en tijd 10 juni 12:15 14:00 Locatie Geonovum, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort Aanwezig hele

Nadere informatie

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma2 08-02-2017 V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Ontwikkeling in GEMMA Wat is GEMMA? GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur Generieke

Nadere informatie

Test rapport Yenlo The experts in integration

Test rapport Yenlo The experts in integration Test rapport Yenlo The experts in integration BETREFT Test rapport met Logius betreffende: Lopende Zaken (Mijnoverheid.nl) voor de Managed Digikoppeling Cloud en Digikoppeling oplossingen van Yenlo Yenlo

Nadere informatie

25 jaar. Zonder visie geen architectuur

25 jaar. Zonder visie geen architectuur 25 jaar Zonder visie geen architectuur Even voorstellen Edwin de Vries Informatieadviseur Bedrijfsarchitect Vooropleiding: HBO Informatica Ervaring: Bedrijfsarchitect Project/programma architect Informatiemanager

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

JNet Cloud Connector WWW.JNET.NL! INFO@JNET.NL

JNet Cloud Connector WWW.JNET.NL! INFO@JNET.NL JNet Cloud Connector INLEIDING Bij het aansluiten van systemen op een SaaS / Cloud oplossing spelen er meerdere uitdagingen: Een stabiele, veilige verbinding tussen de interne of uitbestede systemen van

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Landelijke Voorziening WOZ

Landelijke Voorziening WOZ Landelijke Voorziening WOZ Bart Geerdink KING Ruud Kathmann Waarderingskamer 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV WOZ Onderwerpen Wat wil u weten? 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

ADDENDUM: Toezicht en Handhaven services

ADDENDUM: Toezicht en Handhaven services ADDENDUM: Toezicht en Handhaven services (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GEBRUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERBANDEN & LEVERANCIERS ) Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

De vernieuwde StUF familie The Next Step. Peter Klaver en Theo Peters Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 2 december 2015

De vernieuwde StUF familie The Next Step. Peter Klaver en Theo Peters Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 2 december 2015 De vernieuwde StUF familie The Next Step Peter Klaver en Theo Peters Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 2 december 2015 StUF werkingsgebied. Sinds 12-11-2008 op de comply or explain lijst

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst Zaak- en Documentservices

Notulen bijeenkomst Zaak- en Documentservices Notulen Bijeenkomst Zaak- en Documentservices Naam Datum en tijd Locatie Notulen bijeenkomst Zaak- en Documentservices 10 juni 2015 10:00 11:45 (ZS-DMS) Geonovum, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort

Nadere informatie

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Regiegroep gegevens en berichten standaarden Utrecht 5 oktober 2016 Wat

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Convenant. Samenwerkingsovereenkomst Stichting VERA en gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers

Convenant. Samenwerkingsovereenkomst Stichting VERA en gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers Convenant Samenwerkingsovereenkomst Stichting VERA en gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers Versie: 1.0 Datum: 07-02-2014 Status: Definitief Stichting VERA, 20134 http://www.stichting-vera.nl

Nadere informatie

ADDENDUM. ijw (Jeugdwet) standaarden Decentralisaties. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. Versie: 1.0 Datum: 19 september 2014

ADDENDUM. ijw (Jeugdwet) standaarden Decentralisaties. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. Versie: 1.0 Datum: 19 september 2014 ADDENDUM ijw (Jeugdwet) standaarden Decentralisaties Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 19 september 2014 Inleiding (Standaard en toepassingsgebied) De ijw-standaard

Nadere informatie

1 VERSIEBEHEER DOCUMENT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 INLEIDING Digikoppeling 5

1 VERSIEBEHEER DOCUMENT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 INLEIDING Digikoppeling 5 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 INLEIDING 4 2.1 Digikoppeling 5 3 REGISTREREN VAN AANVRAAG 6 3.1 Zaakregistratie 6 3.2 Zaaktype 7 3.3 Documentregistratie 8 4 REGISTREREN VAN VERZOEK

Nadere informatie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie GEMMA Applicatielandschap GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie Gemeente svoering (sectorspecifiek) intranet Serviceregister Poster

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Zorg op de kaart. Kees Groeneveld MBA KING / VNG

Zorg op de kaart. Kees Groeneveld MBA KING / VNG Zorg op de kaart Kees Groeneveld MBA KING / VNG Vragen Maakt Geo informatie onderdeel uit van beleidsvoorbereiding? Worden er analyses gemaakt van vervoersbewegingen binnen uw gemeente? Weet u of de medische

Nadere informatie

Archiveren digitale bestemmingsplannen. Workshop

Archiveren digitale bestemmingsplannen. Workshop Workshop Tijdens deze sessie Aanleiding Vervolgens in de praktijk: Hans Dekker van de gemeente Houten Karola Czuj van de gemeente Almere Ysbrand Tromp van de provincie Overijssel Discussie Ambitie en doel

Nadere informatie