Compliancy Monitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compliancy Monitor 2015-3"

Transcriptie

1 Monitor Rapportage over de standaardisatie van software voor en samenwerkingsverbanden V 1.1 Herman Timmermans Peter Klaver Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 20 augustus 2015

2 INHOUD Het gebruik van de monitor...3 Gemeenten en samenwerkingsverbanden... 3 Leveranciers... 3 Toenemende transparantie en sturen op kwaliteit Inleiding Achtergrond en aanleiding Doel en verantwoording Het belang van standaarden Resultaten Toelichting Overzicht per standaard Servicebus producten Gebruikte scores Betalen en Invorderen Document Creatie Services ijw voor iwmo voor Mijn Overheid Berichtenbox Mijn Overheid Lopende Zaken Prefill e-formulieren Services StUF CORV WABO-BAG Services Zaak Document Services Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Bronnen en verwijzingen

3 HET GEBRUIK VAN DE COMPLIANCY MONITOR GEMEENTEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN De Monitor is één van de instrumenten, die VNG/KING publiceert ten behoeve van en samenwerkingsverbanden om deze organisaties te ondersteunen bij het maken van verantwoorde keuzes voor nieuwe en/of vervangende softwareapplicaties. Deze monitor bevat het overzicht van alle softwareapplicaties die momenteel in gebruik zijn en waarvan de leverancier heeft aangegeven dat de betreffende applicatie één of meer belangrijke standaarden ondersteunt. In de Monitor kan een gemeente of samenwerkingsverband zien welke softwareproducten ook daadwerkelijk aan de door de leverancier opgegeven standaard voldoen ( compliant zijn). Hoewel het voldoen aan een standaard geen doel op zich is, geeft de compliancy van een softwareproduct doorgaans een betrouwbare aanwijzing, dat het betreffende product zonder uitgebreide maatwerkkoppelingen inpasbaar is in een keten met andere applicaties. LEVERANCIERS In de Monitor kan een leverancier zien hoe zijn product qua compliancy scoort in vergelijking tot collega leveranciers. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het werven van (nieuwe) klanten en opdrachtgevers. TOENEMENDE TRANSPARANTIE EN STUREN OP KWALITEIT VNG/KING streeft ernaar om, door het steeds meer transparant maken van het software aanbod voor de gemeentelijke markt, bij te dragen aan een substantiële verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk applicatielandschap. Om dat proces te ondersteunen is het periodiek analyseren en publiceren van de compliancy ontwikkeling één van de middelen. Met de ambities van de Digitale Agenda is het onontkoombaar dat nog meer dan tot nu toe moet worden gestuurd op kwaliteit. Het gebruik van softwareapplicaties die voldoen ( compliant zijn) aan de afgesproken standaarden is daarvan een essentieel onderdeel. 1 Zie ook: https://www.king.nl/secties/digitale-agenda-2020/digitale-agenda-2020-het-kort 3

4 1. INLEIDING 1.1 ACHTERGROND EN AANLEIDING Voor u ligt de derde Monitor van Ten opzichte van de voorgaande versies is deze versie opnieuw aanzienlijk uitgebreid. In deze versie wordt gerapporteerd over de volgende standaarden: Betalen en Invorderen Document Creatie Services iwmo voor IJW voor Mijn Overheid BB Mijn Overheid LZ Prefill e Formulieren StUF CORV Wabo Bag Services Zaak Documentservices 1.2 DOEL EN VERANTWOORDING Het doel van de Monitor is om vast te stellen welke producten van welke leveranciers voldoen aan de overeengekomen standaarden. Het onderzoek daartoe wordt uitgevoerd aan de hand van de vermelding van softwareproducten, die leveranciers hebben opgevoerd in de Softwarecatalogus. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de resultaten van testen en ages, die zijn verkregen op het StUF Testplatform. Voor de standaarden MijnOverheid Lopende Zaken en MijnOverheid Berichtenbox wordt gebruik gemaakt van informatie van Logius m.b.t. de testen, die voor de betreffende producten zijn uitgevoerd op de zogenaamde pre-productieomgeving van Logius 2. Voor de standaarden ijw voor en iwmo voor wordt gebruik gemaakt van de controles die door het Zorginstituut Nederland 3 zijn uitgevoerd. 1.3 HET BELANG VAN STANDAARDEN De juiste en tijdige toepassing van standaarden is belangrijk voor een optimaal functionerende en samenhangende informatievoorziening van. Tijdens de laatste Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft 97% van de een positief besluit genomen over de voortzetting van de ingeslagen weg op het vlak van standaardisatie, transparantie, leveranciersmanagement en het compliancy op de standaarden. Het periodiek uitbrengen van deze monitor maakt daar deel van uit. 2 Meer informatie vindt u op: https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciersmijnoverheid. 3 Dit is de zogenaamde Groen Vink procedure; zie ook https://www.istandaarden.nl/istandaarden/nieuwsoverzicht/zorginstituut-nederland-reikt-groene- Vinken-uit.html 4

5 Bij de uitwerking van deze Monitor is primair uitgegaan van de leveranciers die het KING Convenant en een addendum hebben ondertekend voor één of meer van de hierboven genoemde standaarden. Waar relevant zijn ook producten vermeld van leveranciers, die niet het Convenant en één of meer addenda hebben ondertekend. 1.4 COMPLIANCY Gemeenten en samenwerkingsverbanden streven naar een betrouwbare en transparante ICTarchitectuur met bijbehorende standaarden. Bij de realisatie daarvan levert VNG/KING ondersteuning o.a. in het (mede) oplossen van compliancy-vraagstukken. Onder compliancy wordt verstaan de mate waarin de gerealiseerde ICT inrichting van een organisatie voldoet aan vooraf overeengekomen architectuur en standaarden. Om dat te kunnen realiseren is, aanvullend op het ontwikkelen van (bestaande) standaarden, een hulpmiddelen ontwikkeld zoals de Softwarecatalogus 4, het StUF Testplatform 5 en compliancy testsets. Een product is compliant: wanneer het is getest conform het voorgeschreven testinstrument en (indien beschikbaar compliancy) testset, in de test een foutloos resultaat is behaald, en het finale testresultaat in de vorm van een door de leverancier is gepubliceerd in de Softwarecatalogus. 4 Zie ook: https://www.softwarecatalogus.nl/ 5 Zie ook: 5

6 2. RESULTATEN 2.1 TOELICHTING Deze Monitor geeft de stand van zaken weer m.b.t. de realisatie de hiervoor gemelde standaarden per 18 augustus In de voorbereiding op de publicatie van deze Monitor zijn de concept resultaten van de analyse per leverancier aan de betreffende leverancier voorgelegd ter controle. De resultaten die in deze Monitor aantreft zijn derhalve geverifieerd bij de betreffende leveranciers. Deze vooraankondiging heeft in een substantieel gevallen ertoe geleid dat leveranciers hun gegevens in de Softwarecatalogus hebben bijgewerkt. 2.2 OVERZICHT PER STANDAARD In de hierna volgende overzichten vindt u de resultaten per standaard en per leverancier van de applicaties die in gebruik zijn bij. Bij de samenstelling van deze overzicht is primair uitgegaan van de leveranciers die het KING Convenant en het betreffende addendum hebben ondertekend. Voor een volledige opgave van alle productversies wordt verwezen naar de vermelding in de Softwarecatalogus (www.softwarecatalogus.nl). 2.3 SERVICEBUS PRODUCTEN Producten die fungeren binnen een koppeling tussen 2 of meer (proces)applicaties, zoals servicebus en andere middleware en applicatie-integratie gerelateerde producten, worden tot nu toe getest ten opzichte van standaarden als Zaak Document Services e.d.. In de hierna volgende overzichten zijn de producten die een dergelijke rol kunnen vervullen gemarkeerd met een * bij de productnaam. VNG/KING is van mening dat een dergelijke test onvoldoende recht doet aan de specifieke functionaliteit van deze groep producten. De compliancy van dit soort producten t.o.v. een standaard als Zaak Document Services kan alleen worden aangetoond in combinatie met een (proces)applicatie zoals een zaaksysteem e.d.. Vanwege deze afhankelijkheid en variaties in specifieke koppelfunctionaliteit tussen de (proces)applicatie en servicebus producten is de vraag in hoeverre zo n product als zodanig zelfstandig compliant is. VNG/KING adviseert bij gebruik van een servicebus of andere middleware producten compliancy als eis op te nemen op de te gebruiken combinatie van softwareproducten. In samenspraak met de betrokken leveranciers zal VNG/KING het initiatief nemen tot het ontwikkelen van eisen en een bijbehorende testset voor servicebus-producten waarmee de compliancy van dat soort producten effectief kan worden getest. 2.4 GEBRUIKTE SCORES Bij de vermelding van de resultaten wordt een geschikt testaccount met OK aangegeven. Een foutloos en gepubliceerd wordt eveneens met OK aangegeven. Wanneer één van beide ontbreekt dan wordt dat in tekst vermeld. Wanneer een product niet voldoet aan de eis van de standaard of een ontbreekt dan is dit met NIET OK aangeduid. De vermelding van len in de kolommen Pakket en is gebaseerd op de opgave van de die de Softwarecatalogus hebben ingevuld, Het kan voorkomen dat deze len afwijken van het werkelijke installaties dat bekend is bij de betreffende leverancier. 6

7 2.5 BETALEN EN INVORDEREN Leverancier naam Pakket Pakket BCT Corsa NIET OK BCT Liber NIET OK BCT Corsa OK BCT Liber NIET OK BCT Corsa NIET OK Centric Key2Vergunningen OK Centric Key2Financien NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Debiteuren NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Leerlingenvervoer NIET OK Aeolus Back Trajecten NIET OK Aeolus Back Zorg NIET OK Aeolus Back Debiteuren NIET OK 7

8 Leverancier naam Pakket Pakket Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Leerlingenvervoer NIET OK Aeolus Back Trajecten NIET OK Aeolus Back Zorg NIET OK KPN Lokale Overheid Generieke Berichten Platform Generieke Berichten Platform 2.0 (SaaS) 15 7 NIET OK Makelaarsuite 2.6.x NIET OK Procura PROWEB belastingen (PROBEL) NIET OK Stipter Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MOplatform) MO-platform referentiecomponenten 8 7 NIET OK UNIT4 UNIT4 Financials (voorheen Coda Financials) NIET OK UNIT4 UNIT4 Decade NIET OK UNIT4 UNIT4 Financials (voorheen Coda NIET OK Financials) UNIT4 UNIT4 Decade NIET OK UNIT4 UNIT4 Business World (voorheen Milestone NIET OK Agresso) UNIT4 UNIT4 Financials (voorheen Coda Financials) NIET OK 8

9 2.6 DOCUMENT CREATIE SERVICES 1.0 Leverancier naam Pakket Pakket BCT Liber NIET OK BCT Corsa OK BCT Liber NIET OK Berkeley Bridge Vergunningen Informatie Systeem (VIS) NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus* OK Genetics PowerBrowser 13.3.XXXX 1 0 OK Genetics PowerBrowser 13.4.XXXX 1 0 OK iwriter iwriter iwriter OK iwriter iwriter iwriter OK JNET OpenTunnel OK 9

10 Leverancier naam Pakket Pakket Kofax (voorheen Aia Het ITP/CCM Document NIET OK Software) Platform Lost Lemon Toolkit e-formulieren 3.x 18 0 NIET OK Nou&Off LibreOffice-from-Collabora NIET OK OIS OIS Proces Management NIET OK OIS OIS Document Management R4 2 0 NIET OK Makelaarsuite NIET OK CiVision Zaakafhandeling OK Makelaarsuite 2.6.x OK Makelaarsuite 2.5.x OK Roxit IZIS Zaaksysteem OK Roxit IZIS Zaaksysteem OK SmartDocuments SmartDocuments SmartDocuments Web build OK SmartDocuments SmartDocuments SmartDocuments Web build Stipter Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MOplatform) MO-platform referentiecomponenten 80 0 OK 8 7 NIET OK Topicus TOP NIET OK Xential Xential OK 10

11 2.7 IJW VOOR GEMEENTEN Leverancier naam Pakket Pakket c2go c2wmo Productie 0 0 NIET OK Centric GWS4all (Suite4Werk OK Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) Conclusion Conclusion CVS NIET OK De Heer Software PlanCare OK Enable-U Enable-U Digikoppeling* NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Jeugd OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Lost Lemon Lost Lemon Aeolus Back Zorg OK Aeolus Back Jeugd OK Aeolus Back Zorg OK MensCentraal Toolbox (SaaS oplossing) (productieversie) PDC (Producten en Diensten Catalogus) (SAAS, productieversie) MC Productieversie 21 3 OK NIET OK 11

12 Leverancier naam Pakket Pakket Obec Software CS Central Station OK Obec Software CS CJG Productieversie 0 0 OK CiVision Samenlevingszaken NIET OK Qurentis Collabris OK SymaX MeXtra NIET OK Topicus TOP OK WMO kantoor Zorg Portaal NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v NIET OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned OK 12

13 2.8 IWMO VOOR GEMEENTEN Leverancier naam Pakket Pakket c2go c2wmo Productie 0 0 NIET OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) OK Conclusion Conclusion CVS NIET OK De Heer Software PlanCare OK Enable-U Enable-U Digikoppeling NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Zorg OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Lost Lemon Lost Lemon Aeolus Back Zorg OK MensCentraal Toolbox (SaaS oplossing) (productieversie) PDC (Producten en Diensten Catalogus) (SAAS, productieversie) MC Productieversie 21 3 OK NIET OK Obec Software CS Central Station OK Obec Software CS WMO OK 13

14 Leverancier naam Pakket Pakket CiVision Samenlevingszaken NIET OK Makelaarsuite 2.6.x NIET OK Makelaarsuite 2.5.x NIET OK Qurentis Collabris OK Topicus TOP OK WMO kantoor Zorg Portaal NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v NIET OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Wmo-Ned OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Wmo-Ned OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Wmo-Ned OK 14

15 2.9 MIJN OVERHEID BERICHTENBOX Leverancier naam Pakket Berkeley Bridge Vergunningen Informatie Systeem (VIS) Pakket NIET OK Centric Conductor* OK Centric Conductor* OK Centric Conductor* OK Circle Software Verseon E-Suite 2.1 SP OK Circle Software Verseon E-Suite OK Circle Software Verseon E-Suite OK Enable-U Enable-U Digikoppeling* OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK 15

16 Leverancier naam Pakket Pakket Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* NIET OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus* NIET OK GeoTax GT-LOKET OK Gouw Informatie Technologie Gouw Informatie Technologie Gouw Informatie Technologie Gouw Informatie Technologie Gouw Informatie Technologie GouwBelastingen OK GouwBelastingen OK GouwBelastingen NIET OK GouwBelastingen OK GouwHeffen 5.x 0 0 OK JNET OpenTunnel* NIET OK JNET OpenTunnel* NIET OK JNET OpenTunnel* NIET OK 16

17 Leverancier naam Pakket Pakket Mozard Mozard Suite 3.x 8 0 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK Makelaarsuite OK Makelaarsuite 2.6.x OK Makelaarsuite 2.5.x OK REM Automatisering bv OpenWave OpenWave NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v OK Zaaksysteem.nl / Mintlab Zaaksysteem.nl NIET OK 17

18 2.10 MIJN OVERHEID LOPENDE ZAKEN Leverancier naam Pakket Pakket Atos Atos e-suite* R NIET OK Brein InProces Zaken NIET OK Centric Conductor* OK Centric Conductor* OK Centric Key2Belastingen NIET OK Centric Conductor* OK Circle Software Verseon E-Suite* 2.1 SP OK Circle Software Verseon E-Suite* OK Circle Software Verseon E-Suite* OK 18

19 Leverancier naam Pakket Decos Information Solutions Decos Information Solutions Pakket Decos D5* v NIET OK JOIN Zaak & Document NIET OK Enable-U Enable-U Digikoppeling* OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* OK Exxellence Suite -> Exxellence Zaaksysteem NIET OK Exxellence Exxellence Suite NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus* OK Green Valley Green Valley Zaaksysteem NIET OK 19

20 Leverancier naam Pakket Pakket JNET OpenTunnel* NIET OK JNET OpenTunnel* OK JNET OpenTunnel* NIET OK Mozard Mozard Suite 3.x 8 0 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem OK Makelaarsuite OK WebNext* NIET OK Makelaarsuite 2.6.x OK Makelaarsuite 2.5.x OK 20

21 Leverancier naam Pakket Pakket Roxit IZIS Zaaksysteem NIET OK Roxit IZIS Zaaksysteem NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v OK Zaaksysteem.nl / Mintlab Zaaksysteem.nl NIET OK 21

22 2.11 PREFILL E-FORMULIEREN SERVICES 1.0 Leverancier naam Pakket Pakket Brein InProces Zaken OK Brein InProces KCS OK Brein InProces Portaal OK Centric Gegevensmagazijn OK Centric Conductor OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus OK GemeenteOplossingen GEMMA eformulieren NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise - formulierenserver Release NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise Release NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise Release NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise - formulierenserver Release NIET OK GemeenteOplossingen GO. digitale dienstverlening Release NIET OK JNET OpenTunnel OK 22

23 Leverancier naam Pakket Pakket Kodision TriplEforms NIET OK Kodision TriplEforms OK Lost Lemon Webportaal Schuldhulpverlening NIET OK Lost Lemon Toolkit e-formulieren 3.x 18 0 NIET OK OIS OIS DigiForm R4 R4 0 0 NIET OK OIS OIS Document Management R4 2 0 NIET OK Osano Basisgemeentesuite RSGB Gegevensmagazijn NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK CiVision Makelaar Services NIET OK Makelaarsuite NIET OK Makelaarsuite 2.6.x NIET OK Makelaarsuite 2.5.x NIET OK Seneca B.V. Seneca E-loket 4 Suite NIET OK SIMgroep SIMform NIET OK 23

24 2.12 STUF CORV Leverancier naam Pakket Pakket BCT Liber OK BCT Liber OK c2go c2wmo Productie 0 0 OK C3Group C3Group C3Group SMARTonPEOPLE Software Suite C3Group SMART CORV Digitale Deurmat & Berichtenbox SMARTonPEOPLE Software Suite 2.0 SMART CORV Deurmat koppeling OK 2 2 OK Centric Conductor OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) OK Centric Key2Jeugdwet Versie OK Conclusion Conclusion CVS OK 24

25 Leverancier naam Pakket Pakket Enable-U Enable-U Digikoppeling OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate OK Gemboxx RegieBoxx Aries 1 1 OK GemCloud BV RegieBoxx Aries 0 0 OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Front OK JNET OpenTunnel NIET OK JNET OpenTunnel NIET OK KPN Lokale Overheid Generieke Berichten Platform Generieke Berichten Platform 2.0 (SaaS) 15 7 NIET OK 25

26 Leverancier naam Pakket Lost Lemon MensCentraal Toolbox (Saas oplossing) (productieversie) MC Productieversie Pakket 21 3 OK Mozard Mozard Suite 5.x 8 7 NIET OK Osano Basisgemeentesuite Gemeentelijke NIET OK Servicebus (Berichtenbuffer) Makelaarsuite NIET OK isamenleving v OK Makelaarsuite 2.6.x OK Makelaarsuite 2.5.x NIET OK Regas REGAS 5 REGAS Webbased 1 1 OK Solviteers WIZportaal WIZportaal NIET OK Solviteers WIZportaal WIZportaal NIET OK Solviteers WIZportaal WIZportaal OK 26

27 Leverancier naam Pakket Pakket Solviteers WIZportaal WIZportaal OK Solviteers WIZportaal WIZportaal OK Solviteers WIZportaal Versie OK Topicus TOP OK Vicrea Neuron ESB Versie NIET OK Xlab KeDo OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Automatisering ZorgNed Automatisering ZorgNed Automatisering ZorgNed Automatisering ZorgNed Rondom OK ZorgNed Jeugd-Ned OK ZorgNed Jeugd-Ned OK ZorgNed Rondom OK ZorgNed Rondom OK 27

28 2.13 WABO-BAG SERVICES Leverancier naam Pakket Pakket BCT Liber NIET OK BCT Liber NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus NIET OK JNET OpenTunnel NIET OK Roxit Squit XO NIET OK 28

29 2.14 ZAAK DOCUMENT SERVICES 1.0 Leverancier naam Pakket Pakket Atos Atos e-suite R OK BCT Liber NIET OK BCT Liber KCS NIET OK BCT Corsa OK BCT Corsa OK BCT Liber NIET OK BCT Corsa OK BCT Liber OK BCT Corsa OK Brein InProces Connect OK Brein InProces Vergaderingen OK Brein InProces Zaken OK Brein InProces KCS OK Brein InProces Portaal OK Brein InProces Bestuur OK Brein InProces Zaken OK Brein InProces Connect OK Brein InProces KCS OK Brein InProces Meldingen OK 29

30 Leverancier naam Pakket Pakket c2go c2wmo Productie 0 0 NIET OK Centric Key2Vergunningen OK Centric Key2Klantcontact OK Centric Conductor OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) OK Centric Conductor OK Centric Key2Zaken OK Centric Key2Subsidies OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) OK Centric Key2Zaken OK Centric Key2Financien OK Circle Software Verseon E-Suite OK Decos Information Solutions Decos D5 v OK Decos Information Solutions JOIN Zaak & Document OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate NIET OK 30

31 Leverancier naam Pakket Pakket ESRI GeoWeb NIET OK ESRI GeoWeb NIET OK ETTU econnect DMS & RMA Portaal NIET OK Exxellence Suite -> Exxellence Zaaksysteem NIET OK Exxellence Exxellence Suite OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus OK GemeenteOplossingen GO. digitale dienstverlening Release NIET OK Genetics PowerBrowser 13.3.XXXX 1 0 OK Genetics PowerBrowser 13.4.XXXX 1 0 OK GeoTax GT-WOZ NIET OK GeoTax GT-BAG OK Grontmij GeoWeb NIET OK JNET OpenTunnel NIET OK JNET OpenTunnel OK Lost Lemon Burgermodule (SAAS, productieversie) NIET OK Lost Lemon Toolkit e-formulieren 3.x 18 0 NIET OK Metaobjects JVS 2015 R OK NTREE Solutions n-office Server NIET OK NTREE Solutions AVOI Manager NIET OK OIS OIS Document Management NIET OK OIS OIS Proces Management NIET OK 31

32 Leverancier naam Pakket Pakket One Fox CMIS-Adapter NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem OK Makelaarsuite NIET OK CiVision Samenlevingszaken NIET OK CiVision Makelaar Services/Zaak- DMS Services CiVision Makelaar Services/Zaak- DMS Services NIET OK OK CiVision Zaakafhandeling NIET OK Makelaarsuite 2.6.x NIET OK Makelaarsuite 2.5.x NIET OK REM Automatisering bv OpenWave OpenWave 315* 8 7 NIET OK Roxit IZIS Zaaksysteem NIET OK Roxit Squit XO OK Roxit Squit XO OK Roxit IZIS Zaaksysteem NIET OK 32

33 Leverancier naam Pakket Pakket Stadsbeheer B.V. SBA OK 6 Stadsbeheer B.V. SBA OK 6 Stadsbeheer B.V. SBA OK 6 Topicus TOP NIET OK TrueLime Octopus NIET OK 6 Deze producten zijn compliant vanuit hun rol als DMS, Zaak Document Services consumer. 33

34 3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 3.1 CONCLUSIES De in deze Monitor gepresenteerde feiten laten een wisselend beeld zien m.b.t. de compliancy van de softwareproducten, die momenteel in gebruik zijn bij en samenwerkingsverbanden. Ten opzichte van de voorgaande rapportage is er wel sprake van een geleidelijke toename van de compliancy, maar het tempo waarin dat gebeurt verloopt nog steeds traag. Opvallend is dat de softwareapplicaties in het zogenaamde sociaal domein (o.a. iwmo, ijw en StUF CORV) gemiddeld een hogere graad van compliancy laten zien dan de overige standaarden. In onderstaand overzicht is de mate van compliancy per standaard weergegeven. Dit betreft uitsluitend de softwareproducten die momenteel in gebruik zijn. Standaard Totaal producten % Compliant (OK) % Niet Compliant (NIET OK) Betalen en Invorderen 28 7% 93% Document Creatie Services 30 53% 47% ijw voor 23 65% 35% iwmo voor 23 61% 39% MijnOverheid Berichtenbox 31 58% 42% MijnOverheid Lopende Zaken 37 49% 51% Prefill e-formulieren Services 37 35% 65% StUF Jeugdzorgonderzoek 40 75% 25% (CORV) Wabo BAG Services 7 0% 100% Zaak Document Services % 45% Speciale aandacht is vereist voor de producten die worden aangeboden onder de standaarden Betalen en Invorderen en Wabo BAG services. Op die standaarden zijn momenteel vrijwel geen compliant producten in gebruik. 3.2 AANBEVELINGEN Zowel aan de kant van de leveranciers als de en samenwerkingsverbanden is er sprake van een groeiende interesse voor de toepassing van standaarden. Het tempo waarin standaarden worden ingebouwd in softwareapplicaties geeft echter een wisselend beeld te zien. Bij meer recente standaarden zoals in het sociaal domein verloopt de adoptie sneller en effectiever dan in de meer klassieke standaarden. De centrale vraag is hoe dit tempo kan worden opgevoerd. VNG/KING zal in ieder geval de rapportage van compliancy ontwikkeling intensiveren o.a. door de frequentie van de Monitor geleidelijk op te voeren naar een maandelijkse rapportage. Daarnaast wordt de Softwarecatalogus uitgebreid met specifieke dashboards waarop de compliancy ontwikkeling te zien zal zijn. 34

35 Om het tempo van adoptie en implementatie van standaarden op te voeren verdient het aanbeveling om softwareapplicaties die niet compliant zijn versneld te vervangen door wel compliant versies. Dit vraagt om aanvullende inspanningen bij zowel als leveranciers. Gelet op de grote hoeveelheid niet-compliant versies moet wellicht worden overwogen om daarvoor een apart vervangings- en migratieprogramma op te zetten. Wij bevelen leveranciers én aan om de vermelding van de softwareproducten nog nauwgezetter en frequenter te updaten. Door de toenemende aandacht voor verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening wordt ook het geven van juiste en complete (product) informatie steeds belangrijker. Tot nu toe heeft VNG/KING telkens bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van de Monitor de betreffende leveranciers een concept overzicht van de te vermelden producten met hun compliancy status gestuurd. Dat heeft in een groot gevallen tot aanzienlijke wijzigingen geleid v.w.b. de productvermelding in de Softwarecatalogus. De vooraankondiging van concept resultaten komt met het verschijnen van de eerstvolgende Monitor te vervallen. Wij bevelen leveranciers én aan om periodiek (minimaal maandelijks) hun opgave te controleren. 35

36 4. BRONNEN EN VERWIJZINGEN 1. Convenant en addenda algemeen https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/convenant-en-addenda 2. Addendum Zaak- en Documentservices https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-2-zaak-endocument-services 3. Addendum MijnOverheid Lopende zaken https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-3- mijnoverheid-lopende-zaken 4. Leveranciers MijnOverheid/Lopende Zaken https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid/ 5. Uitwerking Zaak- en Documentservices standaard https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-2- zaak-en-document-services 6. Uitwerking standaard Document creatie services https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-6- documentcreatie-services Standaard Wabo-BAG services https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-8-wabobag-services 8. Uitwerking standaard Prefill e-formulieren https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-4-pre-fill-eformulieren-services 9. Uitwerking Betalen en Invorderen services https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-7-betalenen-invorderen-services 10. Uitwerking standaard CORV https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-10-corv 11. Uitwerking iwmo Berichtenstandaard https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/addendum-11-iwmoberichtstandaarden 12. Uitwerking IJW standaarden Decentralisaties https://www.king.nl/secties/leveranciersmanagement/addendum-12-ijw-jeugdwetstandaarden-decentralisaties 13. De Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) 14. Uitwerking zaakgericht werken https://www.king.nl/secties/zaakgericht-werken/zaakgericht-werken 15. StUF Testplatform 36

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Betreft: Releasebrief StUF Testplatform versie 1.3.0 Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Om gemeenten te helpen bij het realiseren van de digitale overheid werkt KING aan

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Den Haag, 14 november 2013 Geachte leveranciers, Hierbij sturen wij u de tweede Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus van 2013. Hierin meldt KING weer

Nadere informatie

Marktverkenning mid office systemen

Marktverkenning mid office systemen Programmabureau elektronische gemeenten (EGEM) Dit rapport werd geschreven door prof. dr. ir. W.J. Keller, drs. R. van Erkel en M. Roovers van M&I/Argitek Postbus 8046 3009 AA, Rotterdam +31 (0) 10 2356983

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING: Marc Maas, Maurice van Erven,

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Instructie en gebruik GEMSS 3D VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door KING Datum 29 december 2014

Nadere informatie

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 CONCEPT JA, IK WIL Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 Versie 1, d.d. 7 februari 2005 0. Samenvatting, Leeswijzer en Beslispunten... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie