Uitvoeringsregeling OER HZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 Opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 Academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. 1

2 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: HBO-ICT, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met Ja Ja Ja Ja havo-diploma tot Student met havo-diploma vanaf Ja Ja Ja Ja Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met Ja Ja Ja Ja vwo-diploma tot Student met vwo-diploma vanaf Ja Ja Ja Ja Overzicht van mbo-domeinen die geen directe toegang geven tot de hbo-sector techniek handel en ondernemerschap ; economie en administratie Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) Is niet van toepassing voor de opleiding HBO-ICT Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) Aan de toelating tot de opleiding HBO-ICT worden geen aanvullende eisen gesteld Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) Is niet van toepassing voor de opleiding HBO-ICT, want deze wordt niet aangeboden als deeltijdopleiding Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Is niet van toepassing voor de opleiding HBO-ICT, want deze kent geen duale opleidingsvariant. 2

3 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Het opleidingsprofiel van HBO-ICT is opgesteld op basis van de Domeinbeschrijving Bachelor of ICT 1. Deze beschrijving bevat naast een verantwoording van relevante competenties (body of knowledge and skills) en de breakdown daarvan in beroepstaken, ook een aantal voorbeelden van karakteristieke beroepssituaties van beginnende ICT-professionals. Deze voorbeelden fungeren als illustraties van elementen uit het model en maken de relatie met de beroepspraktijk zichtbaar Competenties (art 3.2 OER HZ) De opleiding HBO-ICT conformeert zich aan het landelijk kader HBO-I domeinbeschrijving (zie artikel ). De voor de domeinbeschrijving ontworpen profielmatrix kenmerkt zich door de drie dimensies uit de navolgende tabel. Dimensie Representeert Competentie WAT de ICT-er doet Analyseren Adviseren Ontwerpen Realiseren Beheren ICT-architectuurlaag In welk ASPECT van de ICT Gebruikersinteractie Bedrijfsprocessen Software Infrastructuur Hardware interfacing Niveau van beheersing Op welk NIVEAU (1, 2 of 3) Door de dimensies in deze matrix te operationaliseren ontstaat een opleidingsprofiel. Voor de twee afstudeerrichtingen van de opleiding HBO-ICT, namelijk Software Engineering en Business & Management, gelden de volgende profielen. Software Engineering Business & Management 1 Gebaseerd op versie te verkrijgen via Bachelor of ICT4851.pdf (geraadpleegd ) en conform vernieuwde versie te verkrijgen via (geraadpleegd ) 3

4 Om onderwijs te beschrijven zijn in de cellen hiervan beroepstaken opgenomen. De curriculum breakdown voor de opleiding HBO-ICT van competenties naar beroepstaken is hieronder beschreven. Beschrijving van de competentie van de opleiding: 1 Analyseren Analyseren van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving, en opstellen van functionele specificaties. 1.1 Consequenties bestuderen van een (strategische) koerswijziging voor bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening 1.2 Bestuurbaar maken van bedrijfsprocessen aan de hand van bruikbare informatie en gegevens en met behulp van de oorzaak-gevolg relaties knelpunten beschrijven. 1.3 Knelpunten en oorzaak-gevolgrelaties beschrijven. 1.4 Bestaande bedrijfsprocessen en bijbehorende informatiestromen en gegevens visualiseren en met behulp van oorzaak-gevolg relaties knelpunten beschrijven. 1.5 Een requirement analyse uitvoeren voor een eenvoudig informatiesysteem, volgens een standaard methode. 1.6 Een eenvoudige acceptatietest opstellen 1.7 Specificaties (OS, LAN, werkplek, beveiliging) opstellen 1.8 Een designanalyse uitvoeren op product, communicatie- en omgevingsniveau 1.9 Een acceptatietestplan opstellen Een requirement analyse uitvoeren voor een complex softwaresysteem in een context van diverse bestaande systemen met verschillende belanghebbenden. 2 Adviseren Formuleren van een onderbouwd advies voor de heriichting van processen en/of informatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen ICT-systeem op basis van een analyse en in overleg met stakeholders. Daarbij aspecten als financiën, tijd, organisatie(verandering), haalbaarheid en risico s en mogelijkheden voor outsourcing betrekken. 2.1 Adviseren over de afstemming tussen business en ict (alignment en governance). 2.2 Adviseren over knelpunten op het terrein van 1) samenhang van processen 2) organisatie (rollen) 3) processtructuur 4) operationele/tactische besturing 5) informatievoorziening in een keten 2.3 Voor een enkel proces en binnen een eenvoudige context met een beperkt aantal invalshoeken aanbevelingen doen t.a.v. knelpunten op het terrein van 1) organisatie(structuur) 2) processtructuur 3) informatieverzorging. 2.4 Een advies opstellen voor het ontwikkelen, realiseren, aanpassen of aanschaffen van een eenvoudig informatiesysteem opstellen. 2.5 Aanbevelingen doen over aanpassing van bestaande software 2.6 Pakketselectie uitvoeren voor infrastructuur- en security gerelateerde software en hardware. 2.7 Maatregelen voorstellen die de informatiebeveiliging van het netwerk ten goede komen. 2.8 Kunnen toepassen van een brede argumentatie vanuit techniek, bedrijfsprocessen, kosten/baten, risico s en wetgeving. 2.9 Adviseren over beveiliging en iichting van een werkplek of eenvoudig netwerk Adviseren bij de keuze voor media in relatie tot communicatiedoelen en -doelgroepen Een advies presenteren, aan een pitch deelnemen of een product presenteren Adviseren over de eisen, randvoorwaarden en condities waaronder een leverancier zijn diensten moet aanbieden Adviseren bij de keuze van crossmedia platforms Een navigatiestructuur opstellen Adviseren over de iichting van een softwareontwikkelproces Aanbevelingen doen over aanpassing van bestaande software Adviseren met betrekking tot de keuze voor structurele softwarearchitectuur en/of software frameworks binnen één softwareplatform. 4

5 3 Ontwerpen Ontwerpen van een ICT-systeem op basis van specificaties, in samenhang met een analyse en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. 3.1 Architectuur van processen met bijbehorende beheersing en informatievoorziening ontwerpen. 3.2 In relatie met it-mogelijkheden ontwerpen van bedrijfsprocessen (al dan niet in een keten). 3.3 Vormgeven van 1) een enkel bedrijfsproces 2) organisatieonderdeel 3) de informatievoorziening 3.4 Met een schematechniek een ontwerp voor een eenvoudig informatiesysteem opstellen. 3.5 Een volledig (compleet en consistent) ontwerp opstellen voor een informatiesysteem dat bestaat uit meerdere subsystemen en aansluit op bestaande software, dat alle requirements faciliteert. 3.6 Beschrijven van functioneel ontwerp, processen en procedures voor onderhoud en beheer. 3.7 Een eenvoudig netwerk ontwerpen en specificeren 3.8 Multimediale communicatiemiddelen ontwerpen. 3.9 Schetsen voor een gebruikersinterface maken Een storyboard opstellen Een gebruikersinterface ontwerpen. 4 Realiseren Bouwen van een ICT-systeem op basis van een functioneel en technisch ontwerp en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. 4.1 Veranderprocessen begeleiden en uitvoeren. 4.2 Invoering en acceptatie van nieuwe procedures realiseren in samenhang met gewijzigde informatievoorziening en besturing. 4.3 Werkinstructies, functie- en rolbeschrijvingen beschrijven en opstellen 4.4 Een eenvoudig informatiesysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen. 4.5 Een eenvoudig computernetwerk bouwen, installeren en documenteren. 4.6 Basisprincipes van design toepassen bij het bouwen van eendimensionale communicatiemiddelen. 4.7 Usability tests opzetten en uitvoeren. 4.8 Een informatiesysteem, dat bestaat uit meerdere subsystemen, bouwen, testen en beschikbaar stellen. Daarbij aansluiten op bestaande software en gebruikmaken van een ontwikkelomgeving. 5 Beheren Vormgeven van exploitatie en beheer van ICT-systemen en zorg dragen voor invoeren, testen, integreren en inbedrijfstellen van een nieuw(e release van een) ICT-systeem. Verlenen van diensten die zijn overeengekomen (in een Service Level Agreement) binnen gestelde kaders voor kwaliteit en financiën. In samenhang met ontwerp en realisatie zorgen voor het onderhoud van ICT-systemen. 5.1 Procesarchitectuur (principes, bedrijfsregels en modellen) beheren. 5.2 Procesbeheer iichten en proceswijzigingen implementeren. 5.3 Procesdocumentatie onderhouden en de behoefte aan procesveranderingen inventariseren. 5.4 Beheren van persoonlijke bestanden en de configuratie van deze bestanden in een softwareontwikkelomgeving 5.5 Een beheerorganisatie optimaliseren en sturen, rekening houdend met de klantorganisatie: SLA-beheer, en applicatiebeheer. 5.6 De kwaliteit van de service en infrastructuur evalueren en beheerprocessen iichten en/of optimaliseren. 5.7 De performance van applicaties en infrastructuur evalueren. 5.8 Rapporteren over prestaties van infrastructuur en applicaties. 5.9 Infrastructuur en applicaties beheren Het operationele beheer van infrastructuur en services uitvoeren Digitale rapportages iichten 5.12 Gebruiken en configureren van tooling ter ondersteuning van softwareontwikkeling in teams Beheren van persoonlijke bestanden en de configuratie van deze bestanden in een softwareontwikkelomgeving. 5

6 A Onderzoeken 1 Een laag complex toegepast onderzoek uitvoeren. A.1 Je doet een voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. A.1.1 Je kunt een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). A.1.2 Je kunt bronnenonderzoek uitvoeren. A.1.3 Je kunt een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (=PVA voor onderzoek). A.2 Je voert het onderzoek zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel uit, monitort voortgang en kwaliteit en stuurt bij waar nodig. A.2.1 Je kunt de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken tot informatie, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. A.2.2 Je kunt de voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig en de kwaliteit van het resultaat toetsen aan de gestelde eisen. A.3 Je interpreteert de verzamelde en gestructureerde gegevens en trekt conclusies ten aanzien van de onderzoeksvraag. Daarnaast evalueer je resultaten en het proces en je doet hiervan verslag. A.3.1 Je kunt betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. A.3.2 Je kunt over onderzoek rapporteren. A.4 Je gedraagt je volgens de bij onderzoek horende (ethische) gedragsnormen. A.4.1 Je kunt je gedrag aanpassen aan de bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Iichting van de opleiding: Nationale naam: B HBO-ICT Internationale naam: B Information & Communication Technology Verleende graad: Bachelor of ICT, B-ICT Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: Nee Gezamenlijke opleiding: Nee Versneld HBO (Vwo) traject Nee Navolgende figuur is een grafische weergave van het opleidingsprogramma. 1 Competenties 1 tot en met 5 zijn conform de HBO-I domeinbeschrijving (zie paragraaf 2.2.1). Competentie A is de HZbrede onderzoekcompetentie. 6

7 7

8 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Blok 1 CU16933 Titel: De webdeveloper Aantal EC: 15 Aantal contacturen: 90 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Als webdeveloper ontwikkel je verder aan een al bestaande website die gebaseerd is op een Content Management Systeem (CMS). Je beheert de content door artikelen toe te voegen en te structureren. Je past de template aan of realiseert nieuwe functionaliteit met plug-ins. Daarnaast beheer je de site door backups te maken en terug te zetten en updates uit te voeren. Het resultaat draag je over aan de opdrachtgever die het door jou opgeleverde product weer verder moet kunnen ontwikkelen. 1 X X X competentieniveautoets 4,4, 4.5, 5.4, 5.9, 5.12, % 5, X X X competentieontwikkeltoets 30% 4, Blok 2 CU16934 Titel: De agile app developer Aantal EC: 15 Aantal contacturen: 90 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je ontwikkelt volgens een agile methode een gebruiksvriendelijke mobiele app voor het Android-platform. Daarbij lever je in een aantal korte sprints steeds een nieuw stukje functionaliteit op en demonstreer je dit aan de opdrachtgever. Met de feedback daarop ga je de volgende sprint in. 1 X X X competentieniveautoets 1.5, 3.9, 4,4, 4.5, 5.4, 5.9, 5.12, % 5, X X X competentieontwikkeltoets 30% 4,

9 Blok 3 CU16936 Titel: De analist Aantal EC: 15 Aantal contacturen: 90 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De analist onderzoekt wat de eisen en wensen zijn aan een nieuw te ontwikkelen softwareproduct. Dan gaat een stap verder dan simpelweg aan de gebruikers vragen wat ze willen. Veel gebruikers weten immers (nog) niet echt wat ze willen en bovendien begrijpen ze niet altijd wat ICT-systemen tegenwoordig allemaal kunnen. De analist past daarbij methoden toe die voorkomen dat later de verkeerde software wordt gebouwd. 1 X X X competentieniveautoets 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, % 5, X X X competentieontwikkeltoets 30% 4, Blok 4 CU16937 Titel: De ontwerper Aantal EC: 15 Aantal contacturen: 90 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De ontwerper ontwerpt op basis van een requirements specificatie en een conceptoplossing een complex systeem waarbij meerdere deelproducten met elkaar samenwerken. Daarbij neemt de ontwerper op zowel functioneel als technisch niveau beslissingen en documenteert deze. Daarnaast ondersteunt de ontwerper dit met een aantal prototypes en proof-of-concepts. 1 X X X competentieniveautoets 1.5, 2.4, 3.5, 3.6, % 5, / X X X competentieontwikkeltoets 30% 4, /

10 Overgangsregeling Overgangsregeling zoals bepaald in artikel 6.2, lid 11 OER HZ : Voor studenten die deel uitmaken van cohort of een eerder cohort, die nog vakken uit het eerste jaar moeten behalen/herkansen, gelden voor de nog te behalen/herkansen delen van die vakken de volgende vereisten. Semester 1 CU03248 Titel: Analyseren van Bedrijfsprocessen Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus draait om het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen met behulp van een gedegen procesanalyse methode (Business Proces Mapping) met nadrukkelijke aandacht voor de informatievoorziening. 1 X X X X Casustoets 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, % 4, X X Rapportage 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, % 4, CU07930 Titel: Web wereld Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Web wereld geeft introductie in de wereld van het World Wide Web en web development technieken opgesplitst in client-side webtechnieken, server-side technieken, 3rd party web software en recente ontwikkelingen op het internet. 1 X X X Casustoets 3.11, 4,4, % 5,

11 CU07931 Titel: Databases Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Databases behandelt de basisprincipes van relationele databases, ontwerpen van een relationele database rekening houdend met kwaliteitseisen en de beginselen van SQL. 1 X X Tentamen 1.5, % 4, X X X Casustoets 1.6, % 4, CU08222 Titel: Programmeren 1 Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Programmaren 1 is een introductie in Object Oriented Programming (OOP) met basisconcepten als klassen, objecten, constructors, methoden en velden en de beginselen van objectinteractie, objectdiagrammen, klassediagrammen en goed klassenontwerp inclusief het bouwen van een eenvoudig systeem voldoet aan de vooraf gestelde functionele eisen. 1 X X Tentamen % 4, X X X Casustoets % 4,

12 Semester 2 CU03524 Titel: Inleiding Bedrijfskunde Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Keuze B & M Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Inleiding Bedrijfskunde is een kennismaking met de diverse gebieden van de bedrijfskunde. De eerste oriëntatie in organisaties en informatie systemen uit Analyseren van Bedrijfsprocessen wordt verdiept met belangrijke bedrijfskundige aandachtsgebieden zoals strategie, structuur, management en besluitvorming, functionele processen (financieel, logistiek en marketing), manieren waarop organisaties omgaan met hun omgeving en hoe organisaties hun strategie en beleid formuleren om succesvol te zijn in de markt. 1 X X Tentamen 1.2, % 4, X X X Casustoets 2.2, 2.3, % 4, /27 28 CU03255 Titel: Ontwerpen webapplicaties Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Bij Ontwerpen van webapplicaties wordt de totale system development life cycle (SDLC) door het ontwikkelen van een real-life webapplicatie doolopen: zelfstandig of in klein projectverband en gestuurd een requirementsanalyse uitvoeren voor een eenvoudig informatiesysteem en volgens een standaard methode, met een schematechniek een ontwerp voor een eenvoudig informatiesysteem opstellen, een eenvoudig informatiesysteem bouwen, testen en beschikbaar stellen en een contentmanagementsysteem iichten. 1 X X X X Casustoets 1.5, 2.4, 2.10, 2.11, 3.4, , 4.4, % 5, /

13 CU08662 Titel: Data analyse 1 Aantal EC s: 2,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Data analyse 1 draait om het (systematisch) ontleden van een probleem toegepast in een praktijkopdracht waarbij kengetallen uit de basisstatistiek en correlatie en regressie worden ingezet bij het bouwen van een bijbehorend prototype / proof of concept. Inhoud is daarom niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X X X Rapport 100% 5, /27 28 CU08663 Titel: Project Aantal EC s: 2,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De nadruk ligt op het kennismaken met het projectmatig werken, in een groep, aan een realistisch ICT project. Inhoud is daarom niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf In de Project is het doel te werken aan Samenwerken en (Plan van Aanpak). 1 X X X Portfolio 100% 5, /

14 CU04093 Titel: English for Specific Purposes ICT 1 Aantal EC s: 2,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: Engels minimaal op A2-niveau Beknopte beschrijving van cursusinhoud: deze cursus Engels bereid je voor praktische, professionele situaties en richt zich daarbij op de vier hoofdvaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er is speciale aandacht voor grammatica, vocabulaire en uitspraak. Inhoud is niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X X Pairwork mondeling 40% 5, / X X Schriftelijk open vragen 40% 5, X X Individueel process assessment - assignments 20% 6,0 n.v.t. doorlopend doorlopend doorlopend CU11672 Titel: Business Intelligence 1 Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het basisbegrippenkader voor Business Intelligence eigen maken ondersteund door methoden en technieken waarmee met behulp van opdrachten kan worden geoefend en onderzoeken zelfgekozen Business Intelligence onderwerpen. 1 X X Tentamen % 4, X X Presentatie 1.2, % 4, /

15 CU03146 Titel: Programmeren 2 Aantal EC s: 7,5 Aantal contacturen: n.v.t. Keuze SE Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Al vervolg op Programmeren 1 draait het hier om 'meters maken' met programmeren, met als focus het leren ontwerpen en bouwen van meer geavanceerde software aan de hand van de concepten als een GUI en programmeerconcepten zoals inheritance, interfaces en abstracte klassen en een ontwerptraject (van functioneel ontwerp naar technisch ontwerp) en de implementatie daarvan. Ten slotte wordt de geïmplementeerde software geëvalueerd waarbij er kort aandacht is voor validatie en verificatie. Dit alles met behulp van een professionele ontwikkelomgeving en software voor versiebeheer van broncode. 1 X X X Casustoets 3.9, 3,10, 3.11, 4.4, 5.12, % 4, X X Tentamen 1.6, 3.4, 3.9, % 4, /

16 2.2.5 Cursussen hoofdfase (art 3.6, 3.11 OER HZ) Semester 3 CU06453 Titel: Informatiemanagement Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Keuze B&M Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze course gaan studenten kennismaken met belangrijke aspecten van het planmatig organiseren van de informatievoorziening op basis waarvan organisaties beslissingen kunnen nemen, gebruikmakend van ICT. 1 X X X X Casustoets 2.1, 2.3, % 4, X X Tentamen 5.1, % 5, CU03930 Titel: Business Process Management Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 42 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Business Process Management draait om het met bestaande bedrijfsprocessen besturen en verbeteren van een organisatie, gebruikmakend van methoden en technieken voor meten van (tussen)resultaten en het analyseren van bedrijfsprocessen. 1 X X X Casustoets 2.2, % 4, X X Tentamen 1.2, % 5,

17 CU04487 Titel: E-business Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus bestuderen studenten hoe ze e-business in kunnen zetten om het behalen van bedrijfsdoelen te optimaliseren. 1 X X X X Rapport 1.5, 2.4, 2.10, 2.11, 2.12, % 4, X X Portfolio % 5, CU06454 Titel: Software Ontwikkel Project Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het Software Ontwikkel Project draait om de systematische aanpak die aandacht besteedt aan het maken van software, de structuur van de software, de benodigde technologie en de organisatie van het project. 1 X X Presentatie 1.5, 1.6, 2.4, % 5, X X X Casustoets 3.4, 4.4, 5.12, % 5,

18 CU03903 Titel: Software Ontwerpen en Realiseren 1 Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Keuze SE Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De focus ligt op de kwaliteit van (technisch) ontwerp en implementatie: op het gebied van technisch ontwerp rekening houden met nonfunctional requirements en welke invloed die hebben op de kwaliteit van software, het gebruik van Frameworks en Libraries om de kwaliteit van software te verbeteren en design patterns leren kennen en implementeren. 1 X X Tentamen 1.6, 1.9, 1.10, 2.4, 2.5, 2.17, 3.4, % 5, Semester 4 CU05038 Titel: Change management Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 42 Keuze B&M Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Kennismaken met allerlei aspecten van verandermanagement die relevant zijn voor het in goede banen leiden van veranderingen (cultuur, weerstand, fasering, veranderstrategie, gedrag etc.), om op basis van een integraal verandermodel een veranderplan vorm te kunnen geven. 1 X X X Portfolio 4.1, 4.2, % 5, / X X Tentamen 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, % 5, /27 28 Voor en voor de studiejaren 2008/2009 t/m 2012/2013 gelden de toetsvorm, wegingsfactor en bodemcijfer van het toenmalige studiejaar, maar zonder de mogelijkheid van een tussententamen zoals toen. De eisen aan portfolio en tentamen zijn in dat geval die van studiejaar 2015/

19 CU03279 Titel: Mens Machine Interactie Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Mens Machine Interactie stelt het ontwerpen van de user interface van een machine centraal, op een zodanige manier dat een gebruiker zijn taken naar behoren kan uitvoeren, in samenwerking met een machine. 1 X X X Rapport 1.8, 2.14, 3.10, 3.11, 4.6, % 5, /27 28 CU03514 Titel: IT Service Management Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 45 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: IT Service Management gaan studenten zelfstandig het beheer van informatiesystemen vormgeven met behulp van IT service management methodiek. 1 X X Tentamen 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, % 5, / X X X Portfolio 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2, % 5, /

20 CU12419 Titel: Project management Aantal EC: 2,5 Aantal contacturen: 20 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus gebruiken studenten elementen voor praktisch projectmanagement, binnen de context van ICT. Inhoud is daarom niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X X Rapport 100% 5, /27 28 CU13033 Titel: Data analyse 2 Aantal EC: 2,5 Aantal contacturen: 15 Verplicht Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Bij Data analyse 1 is kennis gemaakt met enkele essentiële onderdelen uit de data analyse en deze zijn toegepast op een praktijksituatie. Bij Data analyse 2 ligt de nadruk op het combineren, transformeren en visualiseren van data uit verschillende databases. 1 X X X X Portfolio 100% 5, /

21 CU07131 Titel: Software Ontwerpen en Realiseren 2 Aantal EC: 7,5 Aantal contacturen: 50 Keuze SE Voertaal: Nederlands Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus stelt het agile softwareontwikkelproces centraal door het ontwikkelen van een informatiesysteem bestaande uit meerdere subsystemen, voor een opdrachtgever uit de praktijk. Daarbij zullen geavanceerde, actuele state-of-the-art frameworks en technologieën worden ingezet. Agile documentatie en testen (unit- en acceptatie-) is daarbij nodig, omdat de juistheid van de keuzen, en de correctheid van de ontwikkelde code moet kunnen worden aangetoond. 1 X X Tentamen 2.4, 2.5, % 5, X X Assessment (inclusief voorwaardelijk groepsportfolio) 1.6, 1.9, 3.4, 3.5, 4.4, % 5, /

22 CU04101 Titel: English for Specific Purposes ICT 2 Aantal EC: 2,5 Aantal contacturen: 20 Verplicht Voertaal: Engels Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus Engels is een vervolg op English for Specific Purposes ICT 1, en bereid je voor op praktische, professionele situaties en richt zich daarbij op vier hoofdvaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er is speciaal aandacht voor grammatica, vocabulaire en uitspraak. De course leidt op tot Engels B1 level. De inhoud is niet direct te relateren aan competenties zoals beschreven in paragraaf X X Schriftelijk Writing a 25% 5, Proposal 2 X X X Pairwork mondeling 25% 5, presentation on Proposal 3 X X Schriftelijk writing a 25% 5, /27 28 summary 4 X X X X Groupwork meeting 25% 5, /

23 Semester 5 CU08622 Titel: HBO-ICT meewerkstage Aantal EC: 30 Aantal contacturen: 20 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: de student is in het bezit van het Propedeuse-getuigschrift van de opleiding HBO-ICT; de student heeft van het tweede jaar van de opleiding (semester 3 en 4) ten minste 37,5 EC (62,5%) behaald met afgeronde cursussen. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): Zoals opgenomen in de Handleiding meewerkstage. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De meewerkstage van de opleiding HBO-ICT heeft als doel: leren om professioneel te functioneren in een bedrijfsmatige, ICT-gerelateerde omgeving. Dit wordt door de student bereikt door het stellen van eigen leerdoelen op basis van de HBO-ICT beroepscompetenties en door het reflecteren op zijn eigen functioneren. 1 X X X Portfolio ICT Business & Management: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 ICT Software Engineering: 1.6, 1.9, 1.10, 2.5, 2.17, 3.4, 3,5, 3.9, 3.10, 3.11, 4.4, 5.12, % 5, Semester 6 Dit semester beslaat de studentkeuzeruimte voor de minor. De student kiest voor een minor uit de HZ-minorencatalogus. Zie art van deze uitvoeringsregeling. 23

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Bedrijfseconomie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 1/53 NQA HZ University of Applied Sciences: Bedrijfseconomie - BOB 2/53

Nadere informatie