ZelfstandigVerzekerd aanvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZelfstandigVerzekerd aanvraag"

Transcriptie

1 ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

2 ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld worden. Dit geldt ook voor de partner, indien een partnerdekking wordt aangevraagd.) nieuwe verzekering mutatie polis nummer vervolg op offerte (graag kopie bijvoegen) nummer gewenste ingangsdatum (d-m-j) (onder voorbehoud van acceptatie) contracttermijn 1 jaar (5% premietoeslag) 5 jaar  2. gegevens aanvrager/verzekeringnemer naam en voorletters straat en huisnummer postcode plaats telefoon mobiel man vrouw geboortedatum (d-m-j) nationaliteit bank- of girorekening burgerlijke staat gehuwd samenwonend geregistreerd partnerschap ongehuwd weduw(e)/(-naar) gescheiden  3. zelfstandigverzekerd dekkingsmogelijkheden bedrijfsresultaat Wat was gemiddeld het financiële resultaat (voor belastingen) van uw bedrijf in de afgelopen drie jaar? minder dan ,- tussen ,- en ,- meer dan ,-, nl. Wat was de hoogte van uw persoonlijk inkomen uit arbeid (voor belastingen) gedurende de laatste drie jaar? jaar jaar jaar Het gemiddelde jaarinkomen over de laatste drie jaar bedraagt verzekerde rente (totaal verzekerde rentes: maximaal 100% van jaarinkomen) verzekerde rente % (maximaal 80% van jaarinkomen) of aanvullende verzekerde eerstejaarsrente % (maximaal 30% van jaarinkomen) of extra dekkingen Critical Illness-kapitaalsdekking (maximaal ,-) vervangingsdekking (maximaal 25% van de verzekerde rente) partnerdekking (maximaal ,-) 2

3 gewenste tariefsoort combinatietarief constanttarief gewenste wachttijd (voor verzekerde rente en vervangingsdekking) 15 dagen 30 dagen 60 dagen 90 dagen 180 dagen 1 jaar 2 jaar Vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage wenst u de uitkering te ontvangen? (van toepassing op de verzekerde rente en de vervangingsdekking) 25/25% 35/35% 55/55% 80/80% 25/80% gewenste verzekeringsvorm (verzekerde rente, Critical Illness en de vervangingsdekking) gelijkblijvende rente/verzekerd bedrag en uitkering gelijkblijvende rente/verzekerd bedrag met een geïndexeerde uitkering geïndexeerde rente/verzekerd bedrag met een geïndexeerde uitkering Tot welke leeftijd wordt de uitkering gewenst? tot 65 jaar tot 60 jaar tot 55 jaar tot jaar arbeidsongeschiktheidscriterium beroepsarbeidsongeschiktheid passende arbeid  4. toelichting arbeidssituatie Welk(e) beroep(en) oefent u momenteel uit en welk(e) beroep(en) heeft u in het verleden uitgeoefend? beroep sinds (d-m-j) zelfstandig dienstbetrekking zelfstandig dienstbetrekking zelfstandig dienstbetrekking Welk soort bedrijf heeft u? website bedrijf Welke rechtsvorm heeft uw bedrijf? eenmanszaak V.O.F. B.V. maatschap anders, nl. In welk handelsregister is uw bedrijf ingeschreven? plaats nummer datum inschrijving (d-m-j) Heeft u medewerkers in dienst? nee ja, gemiddeld aantal Werkt uw echtgeno(o)t(e)/partner of één of meerdere kinderen mee in het bedrijf? nee ja, wie hoeveel uur per week Geldt hiervoor een normale arbeidsovereenkomst? nee ja Hoe lang werkt u al zelfstandig? jaar Heeft u een seizoensbedrijf? nee ja, seizoen loopt van tot Hoe is uw administratie geregeld? zelf boekhouder in eigen dienst uitbesteed, aan Hoeveel uren werkt u gewoonlijk per week? uur 3

4 Hoe besteedt u deze tijd? administratief/bureauwerkzaamheden uur (onder normale omstandigheden) verkoop/advisering uur toezichthoudend/leidinggevend/lesgeven uur zakelijk reizen uur handarbeid/lichamelijke arbeid uur uur Hoeveel uur van de handarbeid bestaat uit werken met machines, werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, tillen, bukken, werken boven schouderhoogte? uur Is uw werkomgeving ooit getoetst in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet? nee ja, wanneer (d-m-j) genoten opleiding(en) (beroeps)opleiding: diploma ja nee (beroeps)opleiding: diploma ja nee sporten Welke sport(en) beoefent u? Â 5. partnerverzekering (indien gewenst) De tariefsoort, wachttijd, verzekeringsvorm, uitkeringsgrens, en eindleeftijd zijn gelijk aan die van de hoofdverzekerde. naam en voorletters straat en huisnummer postcode plaats telefoon mobiel man vrouw geboortedatum (d-m-j) nationaliteit bank- of girorekening omschrijving werkzaamheden Hoeveel uren werkt uw partner gewoonlijk per week? uur 4

5 Â 6. premiebetaling betaling per jaar halfjaar (premietoeslag 2%) kwartaal (premietoeslag 4 %) maand (premietoeslag 6 %) via acceptgiro automatische incasso (verplicht bij betaling per maand) machtiging voor automatische incasso Voor zover het incasso wordt verzorgd door Goudse Schadeverzekeringen N.V. verzoekt ondergetekende de verschuldigde bedragen voor de aangegeven verzekering(en) automatisch af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening. bank- of girorekening t.n.v. handtekening premiebetaler aan assurantieadviseur Goudse Schadeverzekeringen N.V. Â 7. andere verzekeringen Heeft u al eens eerder een levens-, ziektekosten-, ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevraagd en bent u hiervoor gekeurd? nee ja, verzekering(en) maatschappij(en) wanneer (d-m-j) Heeft u ooit uit hoofde van een ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of krachtens een sociale verzekering een uitkering ontvangen? nee ja, toelichting Loopt er momenteel bij een andere verzekeraar een soortgelijke verzekering? nee ja, maatschappij per (d-m-j) bedrag Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn aan een verzekering bijzondere voorwaarden gesteld? nee ja, maatschappij soort verzekering per (d-m-j) polisnummer Wat was de reden van de weigering, de opzegging, of welke bijzondere voorwaarden werden gesteld? 5

6 indien partner meeverzekerd (in te vullen door partner) Heeft u al eens eerder een levens-, ziektekosten-, ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevraagd en bent u hiervoor gekeurd? nee ja, verzekering(en) maatschappij(en) wanneer (d-m-j) Heeft u ooit uit hoofde van een ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of krachtens een sociale verzekering een uitkering ontvangen? nee ja, toelichting Loopt er momenteel bij een andere verzekeraar een soortgelijke verzekering? nee ja, maatschappij per (d-m-j) bedrag Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn aan een verzekering bijzondere voorwaarden gesteld? nee ja, maatschappij soort verzekering per (d-m-j) polisnummer Wat was de reden van de weigering, de opzegging, of welke bijzondere voorwaarden werden gesteld? Â 8. slotvragen (deze vragen gelden zowel voor de verzekeringnemer als de partner) Loopt er thans bij een andere maatschappij een soortgelijke verzekering? nee ja, per (d-m-j) maatschappij polisnummer Bent u hiervoor onlangs gekeurd? nee ja, op (d-m-j) Moet de nu aangevraagde verzekering een reeds bij De Goudse lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering vervangen? nee ja, verzekering(en) polisnummer strafrechtelijke feiten Bent u de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u of andere personen werd of werden verdacht van het plegen van een strafbaar feit? (waar ook overtredingen onder vallen). nee ja* indien partner meeverzekerd (in te vullen door partner) Bent u de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? Bijvoorbeeld omdat u of andere personen werd of werden verdacht van het plegen van een strafbaar feit? (waar ook overtredingen onder vallen). nee ja* * Zo ja geef dan in een bijlage aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden. NB: Bij de beantwoording van deze vraag is niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van andere belanghebbenden. Als deze verzekering wordt gesloten door een rechtspersoon, dan geldt de vraag ook voor: De statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon: De aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en- zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn)- de statutair directeur(en)/bestuurder(s) daarvan. 6

7 Â 9. ondertekening De contracttermijn is de looptijd van de verzekering. Deze termijn staat los van de premievervaldatum. U kunt zelf aangeven voor welke contracttermijn u kiest. Bedenk hierbij dat u de verzekering in principe pas kunt opzeggen aan het eind van de gekozen contracttermijn (waarbij u een opzegtermijn van drie maanden in acht moet nemen). De gekozen contracttermijn bepaalt de hoogte van de premie. U verklaart met de ondertekening van dit formulier dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. U verplicht zich de polis te accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te voldoen. Ondergetekende verklaart de toepassing van de algemene voorwaarden te aanvaarden, die bij De Goudse ter inzage liggen. Op verzoek zullen de (algemene) voorwaarden vóór het sluiten van de verzekering worden toegezonden, maar in elk geval bij het afgeven van de polis. Wanneer na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat u één of meer vragen onjuist of onvolledig heeft ingevuld, kan De Goudse de overeenkomst ongeldig verklaren, al dan niet met premierestitutie. Dit recht is vastgelegd in artikel 251 Wetboek van Koophandel. Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door De Goudse verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiele instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij De Goudse. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de Goudse uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het Privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor Als gevolg van de invoering van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) per 1 april 1995 heeft u, als kandidaatverzekerde, het recht als eerste te vernemen welk acceptatie advies de geneeskundig adviseur van De Goudse voornemens is aan De Goudse uit te brengen. Gebruikmaking van dit recht is slechts zinvol bij een advies tot acceptatie onder bijzondere voorwaarden. Indien u gebruik wenst te maken van dit recht, kunt u dit schriftelijk aan de geneeskundig adviseur van De Goudse meedelen, waarbij wij ervan uit gaan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dat een dergelijk verzoek uitsluitend geldt bij een advies tot acceptatie onder bijzondere voorwaarden. datum (d-m-j) plaats handtekening aanvrager/verzekeringnemer handtekening partner Indien de aard van het risico dit noodzakelijke maakt, bestaat de mogelijkheid dat, voordat tot acceptatie wordt overgegaan, Goudse Schadeverzekeringen N.V. afwijkende premie en voorwaarden stelt en/of bijzondere bepalingen opneemt. Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Klachten of geschillen verband houdend met de verzekering kunnen, onverminderd het beroep op de burgerlijke rechter, worden voorgelegd aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda en/of Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. in te vullen door intermediair soort dekking verzekerde rente aanvulling 1e jaar Critical Illness-kapitaalsdekking vervangingsdekking partnerdekking met de aanvraag is/zijn meegezonden: gezondheidsverklaring bewijs voorlopige dekking gezondheidsverklaring partner kopie van de offerte intermediair naam en voorletters intermediairnummer 7

8 Goudse Schadeverzekeringen N.V., Postbus 9, 2800 MA Gouda, Nederland, telefoon (0182) , fax (0182) Goudse Schadeverzekeringen N.V. is een werkmaatschappij van De Goudse.

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair  inhoudsopgave Aanvraag Privé Pakket 3 Aansprakelijkheidsverzekering 6 Woonhuisverzekering 7 Herbouwwaardemeter 8 Inboedelverzekering

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V. Polanerbaan 11, Woerden Postbus 415, 3440 AK Woerden Fax 0348-57 14 13 Telefoon 0348-57 19 11 acceptatie@nhl-verzekeringen.nl Aanvraag-/wijzigingsformulier

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

Nationaliteit: O Nederlandse O anders: Betalingstermijn: O jaar O halfjaar O kwartaal* O maand* *alleen in combinatie met automatische incasso

Nationaliteit: O Nederlandse O anders: Betalingstermijn: O jaar O halfjaar O kwartaal* O maand* *alleen in combinatie met automatische incasso Bromfiets-/scooterverzekering Maaltijdbezorging Sluitsnel.nl Verzekeringen Postbus 57 1606 ZH VENHUIZEN Tel. 0229-287093 Fax 0229-287099 E. info@sluitsnel.nl Gewenste ingangsdatum - - Gegevens verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer:

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon (030)

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

BedrijfsImpulz aanvraag

BedrijfsImpulz aanvraag BedrijfsImpulz aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4316(0608)a adresgegevens intermediair (of stempel) Â inhoudsopgave BedrijfsImpulz aanvraag 3 aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Bedrijven 7

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Aanvraag Klassieker Polis

Aanvraag Klassieker Polis Aanvraag Klassieker Polis Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch besproken met Op Reeds in voorlopige dekking gegeven per Polisnummer Cliëntnummer Assurantieadviseur Agentnummer Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Particulieren Dit formulier is bestemd voor het aanvragen/wijzigen van verzekeringen voor personen- en kampeerauto s, motoren, caravans en aanhangwagens. nieuwe

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres Aanvraagformulier AEGON Auto op Maat Aanvraag nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer Gewenste ingangsdatum - - Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg 24 1271 EA Huizen Postbus 150 1270 AD Huizen Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl

Nadere informatie

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboortedatum (Post)banknummer Toelichting Waar in

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie