Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur. Professional activities/tasks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur. Professional activities/tasks"

Transcriptie

1 Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur Professional activities/tasks To cooperate in the mechatronic systems design and in their integration for the management of the production process Mee te werken aan de systemen ontwerpen en bij hun integratie voor het beheer van het productieproces Mechatronics systems design Mechatronica systemen te ontwerpen Design of mechatronic systems and their integration for the management of the production process Ontwerp van systemen en hun integratie voor het beheer van het productieproces He/she has the competence to cooperate actively in the mechatronic systems design and their integration in order to manage the production process Hij / zij heeft de bevoegdheid om actief mee te werken in het systemen ontwerpen en hun integratie in om het productieproces te beheren ashow to identify and describe the customers requirements, the requirements for safety and the process specifications with formal methodologies in order to identify the system architecture and functionalities toepassingen aalle te identificeren en de klanten eisen, de eisen voor de veiligheid en het proces specificaties beschrijven met formele methoden om het systeem architectuur en de functies te identificeren Principles of abstraction, refinement and modularisation when creating the project; basic concepts of logistics (planning and management of materials); basic Concepts of industrialisation (gathering of cycle times, work ergonomics, fast set up techniques); basic Concepts of risk analysis for safety (legislation in force, analysis methodologies); methodologies and formal tools for the requirements representation Principes van abstractie, verfijning en modularisering bij het

2 how to distinguish the characteristics in the different mechatronic systems and to provide the prescriptive, procedural and performing technical standards of the system hoe de kenmerken in de verschillende systemen te onderscheiden en het prescriptieve, procedurele en performante technische normen van het systeem te bieden how to identify the system components and check the coherence with the model. hoe u de onderdelen van het systeem te identificeren en controleer de samenhang met het model. maken van het project; basisconcepten van logistiek (planning en beheer van materialen); Basisbegrippen van de industrialisatie (het verzamelen van de cyclustijden, werk ergonomie, snel opgezet technieken genoemd); basisbegrippen van de risicoanalyse voor de veiligheid (van kracht zijnde wetgeving, analyse methoden); methoden en formele instrumenten voor de eisen vertegenwoordiging methodologies and formal tools for the requirements representation; mechatronic systems architecture methodologieën en formele instrumenten voor de eisen vertegenwoordiging; systemen architectuur COTS components and specific components(mechanical and electrical COTS componenten en specifieke componenten (mechanisch en elektrisch To write programs in different medium complexity languages concerning the programming of a logic unit (CAD, CAM, CIM); Om programma's in verschillende gemiddelde complexiteit talen met betrekking tot de programmering van een logische eenheid (CAD, CAM, CIM) schrijven; Mechatronics systems design Mechatronica systemen te ontwerpen

3 Programming a logic unit (CAD, CAM, CIM) Programmeren van een logische eenheid (CAD, CAM, CIM) He/she has the competence to write programs in different medium complexity languages concerning the programming of a logic unit (CAD, CAM, CIM) Hij / zij heeft de bevoegdheid om programma's te schrijven in verschillende gemiddelde complexiteit talen met betrekking tot de programmering van een logische eenheid (CAD, CAM, CIM) as:how to identify and to describe in an exhaustive way the requirements the software has to perform in order to identify the system architecture and its functionalities toepassingen: hoe te identificeren en te beschrijven in een uitputtende wijze aan de eisen van de software uit te voeren om de systeem architectuur en de functionaliteiten te identificeren how to develop a software project in accordance with the needed requirements and the time of its development and how to analyse the system dissimilar or wrong behaviours hoe je een software project in overeenstemming met de benodigde vereisten en de tijd van haar ontwikkeling te ontwikkelen en hoe het systeem ongelijksoortige of fout gedrag te analyseren how to analyse the He/she has knowledge and understanding of: Principles of abstraction, refinement and modularisation in the routine design.programming functions Hij / zij heeft kennis van en inzicht in: Principes van abstractie, verfijning en modularisering in de routine design.programming functies Fundamental elements of the design.main application packagesfailure analysis methodologies Fundamentele elementen van de design.main toepassing packagesfailure analyse methodieken Principles of abstraction, refinement and modularisation in the routine design.equipment control criteria Principes van abstractie, verfijning en modularisering in de routine controle design.equipment criteria

4 system dissimilar or wrong behaviours and to identify and describe a test plan of the system in an exhaustive way kunnen analyseren van het systeem ongelijksoortige of verkeerd gedrag en te identificeren en een test plan van het systeem te beschrijven in een uitputtende manier To write and to edit technical documents about fitting and the running of machinery. Te schrijven en te bewerken technische documenten over de pasvorm en de werking van de machines. Mechatronics systems design Mechatronica systemen te ontwerpen To write and to edit technical documentation concerning fitting and management Te schrijven en te bewerken technische documentatie met betrekking montage en beheer He/she has the competence to produce technical documentation concerning fitting and management Hij / zij heeft de bevoegdheid om de technische documentatie met betrekking tot montage en beheer produceren as:how to develop some effective, schematic formalisation models of documentation toepassingen: hoe te ontwikkelen enkele effectieve, schematische formalisering modellen van documentatie how to identify the needs of documentation as:management criteria of documentation toepassingen als: beheerscriteria van documentatie European regulations (Directive 2006/42/EC on machinery) Europese regelgeving (Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines) risk analysis and evaluation

5 extension in order to improve engines/fittings hoe aan de behoeften van documentatie uitbreiding te identificeren met het oog op motoren / fittingen te verbeteren how to develop some instructions for an operative exploitation by efficient criteria hoe u een aantal instructies voor een operatieve exploitatie te ontwikkelen door een efficiënte criteria risico-inventarisatie enevaluatie basic IT tools elementaire IT-tools To install commanding and controlling units (PLC), electronic, electromechanical, pneumatic and hydraulic transducers and actuators. Om bevelen en besturen eenheden installeren (PLC), elektronische, elektromechanische, pneumatische en hydraulische transducers en actuatoren. Mechatronics systems achievement and fitting Mechatronische systemen prestatie en montage To install commanding and controlling transducers and actuators Voor de installatie bevelen en besturen transducers en actuatoren Competence He/she has the specific competence to install commanding and controlling units (PLC), electronic, electromechanical, pneumatic and hydraulic transducers and actuators Hij / zij beschikt over de specifieke Skil l He/she is able to apply the knowledge to practical applications ashow to analyse and to develop a mixed logic automation project in accordance with the needed requirements and the times required for its development Hij / zij kan de kennis toepassen op Knowledge He/she has knowledge and understanding of:electronic and IT general elements in order to use automatic commands and to develop the information provided to moving, working, and controlling parts Hij / zij heeft kennis van en inzicht in: elektronica en IT algemene elementen om automatische commando's te gebruiken en om de informatie die aan het

6 bevoegdheid om bevelen en besturen eenheden (PLC), elektronische, elektromechanische, pneumatische en hydraulische opnemers en actuatoren installeren praktische toepassingen aalle te analyseren en om een gemengd logische automatiseringsprojec t overeenkomstig de vereiste voorschriften en de tijd vereist voor de ontwikkeling ontwikkelt how to develop the needed program in accordance with the requirements and the times required for its development hoe de benodigde programma te ontwikkelen in overeenstemming met de eisen en de tijd nodig voor de ontwikkeling how to analyse and to develop a controlling, diagnosing, and feedback project in accordance with the needed requirements and the times required for its development. kunnen analyseren en een controle, diagnosticeren en feedback project overeenkomstig de vereiste voorschriften en de tijd vereist voor de ontwikkeling. verplaatsen te ontwikkelen, werken, en de controle van onderdelen principles of electric networks, of analogue and digital electronic devices, transducers and pneumatic devices beginselen van elektrische netwerken, analoge en digitale elektronica, transducers en pneumatische inrichtingen The system fundamental equipment: from the government and processing unit fitting, to the command, power, control, and feedback circuits; binary systems, Boolean systems and logic circuits; Specific languages: C, Basic, KOP, AWL and basic IT Het systeem fundamentele apparatuur: van de overheid en verwerkingseenheid montage, de opdracht, macht, controle en feedback circuits; binaire systemen, Booleaanse systemen en logische schakelingen; Specifieke talen: C, Basic, KOP, AWL en basisvaardigheden op IT- Displacement transducers, non-contact controllers, force sensors, and the related amplifiers and signal conditioners.programming techniques aimed at managing and at controlling the automatic closed-loop cycles. Verplaatsingsopnemers, non-contact-controllers, kracht sensoren, en de daarmee verband houdende

7 versterkers en signaal conditioners.programming technieken gericht op het beheersen en controleren van de automatische closed-loop cycli. To cooperate in the mechatronic systems management and in the production process management. Te werken aan de systemen management en in de productie process management. Equipment mechatronic systems management Apparatuur systemen beheer Mechatronic systems and production process management Mechatronische systemen en de productie process management He/she has the specific competence to cooperate in the mechatronic systems management and in the production process management Hij / zij beschikt over de specifieke deskundigheid te werken aan de systemen management en in de productie process management ashow to exploit techniques and measurement tools and to manage and organize data toepassingen aalle aan technieken en meetinstrumenten te exploiteren en te beheren en organiseren van gegevens how to interpret data collection and to pursue and manage One Piece Flow Production hoe het verzamelen van gegevens te interpreteren en voort te zetten en te beheren One Piece Flow Production how to identify effective solutions He/she has knowledge and understanding of:dimensions and tolerances; main instrumentation ; basic concepts of metrology; statistical process control - fundamentals, methods, and tools Hij / zij heeft kennis van en inzicht in: afmetingen en toleranties; belangrijkste instrumentatie; basisconcepten van de metrologie; statistische procesbeheersing - fundamenten, methoden en tools Statistical Methods for Quality, Data collecting tools, Value Stream Mapping Statistische methoden voor Quality, Data verzamelen gereedschap, Value Stream Mapping

8 cooperating in team hoe effectieve oplossingen samen te werken in een team te identificeren 7 Quality Tools; methodologies 5S 7 Quality Tools; methodieken 5S Poka yoke; methodology FMEA Poka yoke; methodologie FMEA To define the policies of mechatronic systems maintenance and the procedures of the monitoring and the supervision of the same. Om het beleid van systemen onderhoud en de procedures van de monitoring en het toezicht op de te omschrijven. Mechatronic systems production maintenance Mechatronische systemen de productie het onderhoud Mechatronic systems maintenance policies, monitoring modalities and supervision Mechatronische systemen onderhoudsbeleid, monitoring modaliteiten en toezicht He/she has the specific competence to define mechatronic systems maintenance policies, monitoring modalities and supervision Hij / zij beschikt over de specifieke bevoegdheid om systemen onderhoudsbeleid, monitoring modaliteiten en toezicht te definiëren ashow to identify and to evaluate the interfunctional aspects concerning the maintenance organization and to identify and to evaluate the criticality related to context where the fitting works toepassingen aalle te identificeren en om de inter-functionele aspecten met betrekking tot de onderhoudsorganisatie en te identificeren evalueren en het kritieke karakter met He/she has knowledge and understanding of:tpm basic principleslogics of supplies management Hij / zij heeft kennis van en inzicht in: TBM basis principleslogics van suppliesbeheer Tools for data collection and analysis Tools voor gegevensverzameling en-analyse Use and maintenance manuals Gebruik en onderhoud handleidingen Failure modalities analysis (FMEA); failure of the main mechatronic systems components; logics of supply management. Failure modaliteiten

9 betrekking tot de context voor de montage werkt evalueren how to programme a data base, to interpret techniques and to implement problem solving techniques het programmeren een databank technieken interpreteren en uitvoeren probleem oplossingstechnieken how to evaluate and balance the fitting of the maintenance activities in terms of costs and benefits; to identify the potential failure case in order to evaluate the effects, by following a FMEA procedure, whose goal is to decide turnovers and strategic turnover levels; to write a maintenance plan and instructions hoe te evalueren en de balans van de montage van de maintenanceactiviteiten in termen van kosten en baten, teneinde een mogelijke storing geval te identificeren, om de effecten te evalueren, door het volgen van een FMEA procedure, waarvan het doel is om te beslissen omzet en strategische omzet niveaus; te schrijven een onderhoudsplan en instructies analyse (FMEA), het niet van de belangrijkste systemen componenten; logica van supply management.

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations Higher Technician of process, product and communication - marketing for the Fashion Hogere Technicus van proces-, product-en communicatie - marketing voor de Fashion Professional activities/tasks Choose

Nadere informatie

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units Edexcel BTEC Levels 4 and 5 Higher Nationals specification in Computing and Systems Development Edexcel BTEC niveau 4 en 5 Hogere Nationals specificatie in Computing and Systems Development Professional

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

Amplify IT-Consultancy

Amplify IT-Consultancy Amplify IT-Consultancy Solutions Amplify IT-Consultancy advises medium and large companies with optimizing or redesigning their business processes. This is the basis on which we are able to specify adequate

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 www.pao.tudelft.nl Master lecture serie: Hoogspanning II Testing, measurement, diagnostics and asset management KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Cursussen

Nadere informatie

Stageplaatsen Philips Television

Stageplaatsen Philips Television Stageplaatsen Philips Television Academiejaar 2011-2012 Stages-Internships: Way Of Working Overview Internships Philips Television is met zijn 400 collega s het internationaal innovatiecentrum dat de meest

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

CONTROLLOGIX MET RSLOGIX 5000 PROGRAMMERING

CONTROLLOGIX MET RSLOGIX 5000 PROGRAMMERING Training inhoud : CONTROLLOGIX MET RSLOGIX 5000 PROGRAMMERING... 2 ONDERHOUD CONTROLLOGIX MET RSLOGIX 5000... 4 CONTROLLOGIX INTEGRATED ARCHITECTURE (CONTROLLOGIX / HMI / INTEGRATIE FREQUETIE REGELAARS

Nadere informatie

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003 FOD Financiën Helpdesk Strategie Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004 deeper Content Inleiding Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Helpdesk definitie en naam Helpdesk Model - Organisatie

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

ISTQB Testwoordenboek

ISTQB Testwoordenboek ISTQB Testwoordenboek ISTQB Testwoordenboek Engelse en Nederlandse definities Erik van Veenendaal & Meile Posthuma Merkenverantwoording CMM en CMMI zijn geregistreerde merknamen van de Carnegie Mellon

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014 Kennissessie ISO27001:2013 23 januari 2014 Agenda Introductie Samenvatting certificering ISO27001:2005 versus ISO27001:2013 Wat is er veranderd? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de eerste ervaringen

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Berry Zaat, Infrastructure & Cities, Power Quality / Energy Automation, Tel: 070-3333122. Siemens NL 2013 Dinsdag 23 April

Berry Zaat, Infrastructure & Cities, Power Quality / Energy Automation, Tel: 070-3333122. Siemens NL 2013 Dinsdag 23 April Berry Zaat, Infrastructure & Cities, Power Quality / Energy Automation, Tel: 070-3333122 Siemens NL 2013 Dinsdag 23 April Agenda Introductie Van conventionele netwerken naar smart grids Power Quality;

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) Nederlandse norm Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) NEN-ISO/TR 10013 (en) Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001,IDT) Vervangt

Nadere informatie

Face your future Bedrijvendagenbd 2005

Face your future Bedrijvendagenbd 2005 Face your future Bedrijvendagen 2005 Trainingen 10 en 11 oktober Presentatiedagen 12 en 13 oktober Bedrijvendiners 10 en 13 oktober Gespreksronden 14 t/m 18 november Universiteit Twente De Universiteit

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie