Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss - 2011"

Transcriptie

1 Besemmingsplan Bedrijvenerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss - Bijlage Akoesisch onderzoek Vasgeseld

2

3 . Akoesisch onderzoek a. akoesisch onderzoek besemmingsplan d.d. okober b. herzonering inclusief werkgebied Kansingel-Van Speijksraa d.d. november c. herzonering inclusief werkgebied Kansingel-Van Speijksraa en omgeving Griekenweg/Longobardenweg d.d. november d. Invoergegevens rekenmodel rap - e. Rekenresulaen rekenmodel rap -

4

5 "Moleneind, Landweer en Danenhoef" Akoesisch onderzoek besemmingsplan Daum okober Referenie -

6 Referenie - Rapporiel "Moleneind, Landweer en Danenhoef" Akoesisch onderzoek besemmingsplan Daum okober Opdrachgever Conacpersoon Gemeene Oss Afdeling PBWM Posbus BA OSS De heer J.J.A.M. Wingens De heer T. Koerselman Mevrouw M. van der Hoeven Behandeld door De heer ing. R.H.R. Slangen De heer ing. M.J.E.J. Souren Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV S. Annalaan KC MAASTRICHT Posbus AL MAASTRICHT Telefoon - Fax - "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

7 Inhoudsopgave Inleiding en hisorie Uigangspunen Vigerende geluidboekhouding Toekomsige siuaie. Beschouwing Danenhoef-Oos en uibreidingen. Resulaen geluidbelasingen gevel Begrenzing IT Moleneind, Landweer en Danenhoef. Resulaen geluidbelasingen gevel. Toekoms varian (inclusief Danenhoef-Oos en uibreidingen). Resulaen geluidbelasingen gevel. Toekoms varian inclusief aanvraag Heesbeen. Resulaen geluidbelasingen gevel Binnengrenswaarden. Rekenmehode.. Bijlage V Reken- en meevoorschrif geluidhinder.. Rekenprogramma. Consrucies en maerialen. Resulaen binnenniveaus Varian gezoneerd indusrieerrein Moleneind Zonevoorsel Molada Samenvaing "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

8 Figuren Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Grens indusrieerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef en zonegrens Immissiepunen db(a) en db(a)-conour IT Moleneind, Landweer en Danenhoef inclusief vigerende zone db(a) en db(a)-conour IT Moleneind, Landweer en Danenhoef inclusief vigerende zone plus uibreiding van spoorzone, Danenhoef Oos en Danenhoef Zuid. db(a) en db(a)-conour IT Moleneind, Landweer en Danenhoef inclusief vigerende zone, me uisluiing van gebieden waar. inirchingen zijn uigesloen. db(a) en db(a)-conour IT Moleneind, Landweer en Danenhoef inclusief vigerende zone, me uisluiing van gebieden waar. inirchingen zijn uigesloen plus uibreiding van spoorzone, Danenhoef Oos en Danenhoef Zuid db(a) en db(a)-conour IT Moleneind, Landweer en Danenhoef inclusief vigerende zone en aanvraag Heesbeen me uisluiing van gebieden waar. inirchingen zijn uigesloen plus uibreiding van spoorzone, Danenhoef Oos en Danenhoef Zuid Locaie van woningen me een aan e vragen hogere grenswaarde db(a) en db(a)-conour IT Moleneind Locaie van woningen me een aan e vragen hogere grenswaarde gv IT Moleneind Zonevoorsel IT MoLaDa Bijlagen Bijlage I Invoergegevens rekenmodel: alle varianen Bijlage II Rekenresulaen vigerende geluidboekhouding Bijlage III Rekenresulaen vigerende geluidboekhouding inclusief uibreiding Bijlage IV Rekenresulaen vigerende geluidboekhouding me uisluiing van gebieden waar. inrichingen zijn uigesloen Bijlage V Rekenresulaen vigerende geluidboekhouding me uisluiing van gebieden waar. inrichingen zijn uigesloen inclusief uibreiding Bijlage VI Rekenresulaen binnenniveau s woningen Bijlage VII Rekenresulaen.g.v. gezoneerd IT Moleneind Bijlage VIII Rekenresulaen vigerende geluidboekhouding me uisluiing van gebieden waar. inrichingen zijn uigesloen inclusief uibreiding en de aanvraag van Heesbeen "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

9 Inleiding en hisorie In opdrach van de gemeene Oss heef Cauberg-Huygen een akoesisch onderzoek indusrielawaai uigevoerd voor he nieuwe besemmingsplan Moleneind, Landweer en Danenhoef. Binnen di besemmingsplan lig onder andere he krachens de We geluidhinder gezoneerde indusrieerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef. Middels he akoesisch onderzoek indusrielawaai word inzich verschaf in de geluidemissie van he huidig indusrieerrein en bedrijfserreinen en mogelijk oekomsige uibreidingen van he indusrieerrein. He besemmingsplan is geheel gelegen binnen de gemeene Oss, en zuid van he cenrum en de spoorlijn. De grenzen van he gezoneerde errein zijn aangegeven op de zonekaar (figuur ). De huidige weelijke geluidzone heef berekking op de aaneengesloen indusrieerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef en is vasgeseld middels (zone-) beslui van de Kroon, d.d. april. Op december heef Gedepueerde Saen van Noord-Braban he saneringsprogramma vasgeseld op basis waarvan de miniser van VROM op november voor woningen een maximaal oelaabare geluidbelasing (verder: MTG-waarde) heef vasgeseld. Op he gezoneerde indusrieerrein zijn circa bedrijven gevesigd. Middels he rappor - van juni heef Cauberg-Huygen de geluidboekhouding voor indusrieerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef geacualiseerd o peildaum juni. In opdrach van de gemeene Oss heef Cauberg-Huygen in he kader van de Srucuurvisie bedrijvenerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef een akoesisch onderzoek herzonering indusrielawaai We geluidhinder uigevoerd. Deze srucuurvisie is onderwerp van inspraak gewees en is door de gemeeneraad vasgeseld. Ui de srucuurvisie is op hoofdlijnen de nieuwe geluidzone voorgevloeid. De uigangspunen en bevindingen van di onderzoek zijn inzichelijk gemaak in rappor - van januari. Daarnaas is he inmiddels gerealiseerd bedrijvenerrein Danenhoef- Ooos in he onderzoek berokken en zijn de beoogde uibreidingen van he indusrieerrein me Spoorzone en Danenhoef Zuid beschouwd. In voorliggend rappor is aan de hand van de vigerende geluidboekhouding, deze gewense uibreidingen opnieuw beschouwd. Ten behoeve van de ruimelijke procedure, is voor de woningen me een noodzakelijke hogere grenswaarde van db(a) of meer een beoordeling van de gevelgeluidwering uigevoerd om e beoordelen of aan de vereise binnengrenswaarden op basis van de We geluidhinder word voldaan. Tijdens he opsellen van de jaarrapporage zijn in een aanal zonebewakingspunen overschrijdingen van de grenswaarden geconsaeerd. He beref de rekenpunen, en. Deze overschrijdingen zijn hisorisch onsaan en bij he opzeen van de eerse geluidboekhouding geconsaeerd, mede door de locaie van de vasgeselde zone (op de grens van he indusrieerrein) aan de oos- en zuidzijde van he erreindeel Danenhoef. Naar aanleiding van uispraken van Raad van Sae inzake de begrenzing van een indusrieerrein, onder andere uispraak //R van mei, is op basis van he vigerend besemmingsplan geconroleerd of de huidige begrenzing van he indusrieerrein correc is conform deze "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

10 jurisprudenie. De invloed van deze jurisprudenie op de resulaen van zonebeheer en/of he nieuwe besemmingsplan is in voorliggende rapporage berokken. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

11 Uigangspunen De mees recene geluidboekhouding vorm de basis van voorliggende rapporage. De hierin opgenomen grens van he vigerend gezoneerde indusrieerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef is weergegeven in figuur. In de geluidboekhouding, zijn de vigerende geluidvoorschrifen opgenomen. Hierbij zijn nie alleen de oprichings- en revisievergunningen, maar ook alle akoesisch relevane veranderingsvergunningen en meldingen oegevoegd. Ten behoeve van zonebewaking van indusrieerrein "Moleneind, Landweer en Danenhoef" is een aanal bewakingspunen vasgeseld. Op de zonegrens zijn punen gelegen, genummerd o en me. Binnen de zone zijn punen gelegen waarvoor een hogere grenswaarde (dan wel MTG) is vasgeseld, genummerd o en me. In ondersaande abel word een overzich gegeven van de bewakingswaarde in deze punen. Tevens word een omschrijving gegeven van de locaies. In figuur zijn de bewakingspunen weergegeven. Tabel.: Bewakingswaarde en locaiebeschrijving Pun Omschrijving Rekenhooge Bewakingswaarde - Zonegrens Hoogheuvelsraa - Van Speijksraa Barenzsraa - Trompsraa - Molenweg - Molenweg - Molensraa - Molensraa - Spoorlaan - Booglaan Spoorlaan - Spoorlaan -a Eruskenweg Spoorlaan "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

12 Vigerende geluidboekhouding Tijdens he opsellen van de jaarrapporage zijn in een aanal zonebewakingspunen overschrijdingen van de grenswaarden geconsaeerd. Deze overschrijdingen zijn hisorisch onsaan en bij he opzeen van de eerse geluidboekhouding geconsaeerd, mede door de locaie van de vasgeselde zone (op de grens van he indusrieerrein) aan de oos- en zuidzijde van he erreindeel Danenhoef. In he kader van di onderzoek is een invenarisaie uigevoerd van de bedrijven me de mees relevane bijdrage (Akzo, Unilever, Ball Packaging, Van Erp, Sofarend en Meulenpas). Di blijken allen bedrijven die alleen al vanwege hun fysieke omvang en (kore) afsand o de zone relevan zijn. Uigaande van de vigerende geluidboekhouding zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein. Voor de vigerende siuaie zijn de berekende geluidniveaus bij woningen geoes aan de eisen ui de We geluidhinder. Deze eisen besaan ui een voorkeursgrenswaarde en maximale onheffing. Figuur. geef een overzich van de geluidbelasingen op basis van de vigerende geluidboeking en de begrenzing van he beschouwde indusrieerrein. Figuur.: Vigerende geluidboekhouding en de begrenzing van he indusrieerrein (geel gearceerde gebied) Ui de oes blijken een -al woningen een geluidbelasing van db(a) of meer e hebben. In abel. is de berekende geluidimmissie, huidige grenswaarde (GW) en maximale onheffingswaarde (HGW) per rekenpun samengeva. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

13 Tabel.: Rekenresulaen en grenswaarden Idenificaie Omschrijving Emaal db(a) GW db(a) HGW db(a) _A : Trompsraa - _A Vossehol Woning -- _A Zevenbergseweg Woning -- _A Zevenbergseweg Woning -- _A Zevenbergseweg a Woning -- _A Friezenweg Bedrijfswoning _A Kore Heisraa Woning _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg a Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg a Woning -- _A Dennenweg c Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- N_A Immissiepun (spoorlaan -) Ui voorgaande abel volg da op een -al locaies de huidige grenswaarde overschreden word. Hieronder zijn ach locaies me een huidige hogere grenswaarde dan wel MTG-waarde van db(a) die bij zonewijziging dien oe e nemen o maximaal db(a). Voor de reserende locaies (Kore Heisraa en Friezenweg) die bij zonewijziging binnen de zone kom e liggen, bedraag de geluidbelasing db(a) en db(a) respecievelijk voor de Kore Heisraa en de Freizenweg In figuur zijn de acuele db(a) en db(a)-conour samen me de vigerende geluidzone weergegeven. De rekenresulaen zijn opgenomen in bijlage II. Aspecen die bij wijziging van een zone van belang zijn, zijn: de vergunde rechen van de aanwezige bedrijven, woningen die door zonewijziging onderdeel gaan uimaken van de zone en woningen binnen de vigerende zone waar de geluidbelasing oeneem. De gewijzigde conour dien minimaal e corresponderen me de vergunde db(a) conour van de op he indusrieerrein aanwezige bedrijven. In onderhavige siuaie is he indusrieerrein nagenoeg geheel gezoneerd. Op basis van besuurlijke afweging kan de zone ook ruimer dan de vergunde db(a) conour worden vasgeseld. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

14 Toekomsige siuaie. Beschouwing Danenhoef-Oos en uibreidingen In de oekomsige siuaie word in he kader van he besemmingsplan ook Danenhoef-Oos en een aanal uibreidingen van he indusrieerrein beschouwd. Danenhoef Oos beref een reeds vigerend besemingsplan da besaa ui een combinaie van bedrijfserreinen me bedrijfswoningen. Deze bedrijfswoningen worden op he indusrieerrein geprojeceerd en vormen hierdoor in he kader van de We geluidhinder geen belemmering. Bij meldingen krachens he Acivieienbeslui vormen deze bedrijfswoningen, vanui de sandaard geluidvoorschrifen, wel een beoordelingslocaie. Danenhoef-Oos word in he onderzoek beschouwd conform de in he besemmingsplan oegesane bedrijfscaegorie. Voor de uibreidingslocaies is nog nie concree bekend welke (soor) bedrijven zich gaan vesigen. Derhalve worden voor de oekomsige uibreidingen akoesische kavelbronnen gehaneerd die corresponderen me een milieucaegorie bedrijf conform de VNG Publicaie Bedrijven en milieuzonering. De beschouwde uibreidingslocaies zijn: - zuidzijde onwikkeling gebied spoorzone; - uibreiding Danenhoef Zuid; uibreidingslocaie voor besaande bedrijven. Figuur. geef een overzich van de vigerende geluidboekhouding en de begrenzing van he indusrieerrein inclusief Danenhoef-Oos en de bovengenoemde uibreidingsgebieden. Figuur.: Vigerende geluidboekhouding inclusief uibreiding van Danenhoef Oos, Zuid en de onwikkeling rond de spoorzone. De begrenzing van he indusrieerrein na uibreiding is geel gearceerd "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

15 . Resulaen geluidbelasingen gevel Uigaande van de (akoesisch) oekomsige siuaie zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein. Voor de oekomsige siuaie zijn de berekende geluidniveaus bij woningen geoes aan de eisen ui de We geluidhinder. Deze eisen besaan ui een voorkeursgrenswaarde en maximale onheffing. Ui de oes blijk een -al locaies een geluidbelasing van db(a) of meer e hebben. In abel. is de berekende geluidimmissie, huidige grenswaarde (GW) en maximale onheffingswaarde (HGW) per rekenpun samengeva. Tabel.: Rekenresulaen en grenswaarden Idenificaie Omschrijving Emaal db(a) GW db(a) _A : Trompsraa - _A Vossehol Woning -- _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg a Woning _A* Friezenweg Bedrijfswoning * * _A Kore Heisraa Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg a Woning _A Dennenweg c Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning HGW db(a) N_A immissiepun (Spoorlaan -) * Woning kom door wijziging van de indusrieerreingrens binnen he gezoneerde indusrieerrein e liggen. Ui voorgaande abel volg da op een -al locaies de huidige grenswaarde overschreden word. Hieronder zijn negen locaies me een huidige hogere grenswaarde dan wel MTG-waarde van db(a) die bij zonewijziging dien oe e nemen o maximaal db(a). Voor een -al locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing meer dan db(a). Voor de reserende locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing minder dan db(a). Figuur geef een overzich van de uibreidingsgebieden en de huidig vigerende zone inclusief bijbehorende en db(a) conour. Bijlage III geef een overzich van rekenresulaen van de vigerende geluidboekhouding inclusief uibreiding.. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

16 Begrenzing IT Moleneind, Landweer en Danenhoef Naar aanleiding van uispraken van Raad van Sae inzake de begrenzing van een indusrieerrein, onder andere uispraak //R van mei, is op basis van he vigerend besemmingsplan geconroleerd of de huidige begrenzing van he indusrieerrein correc is conform deze jurisprudenie. He inrichingen- en vergunningenbeslui milieubeheer beschrijf in arikel. zogenaamde. inrichingen. Di arikel beschrijf de vesiging, behorende o een bij algemene maaregel van besuur aan e wijzen caegorie van inrichingen die in belangrijke mae geluidhinder kunnen veroorzaken. Ui he overzich blijk da op bepaalde delen van he gezoneerde indusrieerrein. inrichingen zijn uigesloen..op basis van jurisprudenie mogen deze gronden nie bij he gezoneerde indusrieerrein berokken worden. Voor he indusrieerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef beeken di da de overgebleven gebieden, waar. inrichingen gevesigd mogen worden, de nieuwe begrenzing van he indusrieerrein vormen. Hierbij blijf de vigerende zonegrens gehandhaafd. Figuur. geef een overzich van de geluidboekhouding en de begrenzing van he indusrieerrein conform jurisprudenie. Figuur.: Geluidboekhouding conform jurisprudenie. De begrenzing van he indusrieerrein is geel gearceerd "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

17 . Resulaen geluidbelasingen gevel Uigaande van de uispraken van Raad van Sae zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein. Voor deze siuaie zijn de berekende geluidniveaus bij woningen geoes aan de eisen ui de We geluidhinder. Deze eisen besaan ui een voorkeursgrenswaarde en maximale onheffing. Ui de oes blijk een -al woningen een geluidbelasing van db(a) of meer e hebben. In abel. is de berekende geluidimmissie, huidige grenswaarde (GW) en maximale onheffingswaarde (HGW) per rekenpun samengeva. Tabel.: Rekenresulaen en grenswaarden Idenificaie Omschrijving Emaal db(a) GW db(a) HGW db(a) _A : Trompsraa - _A Vossehol Woning -- _A Zevenbergseweg Woning -- _A Zevenbergseweg Woning -- _A Zevenbergseweg a Woning -- _A Friezenweg Bedrijfswoning _A Kore Heisraa Woning _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg a Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg a Woning -- _A Dennenweg c Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- N_A Immissiepun (Spoorlaan -) Ui voorgaande abel volg da op een -al locaies de huidige grenswaarde overschreden word. Hieronder zijn zeven locaies me een huidige hogere grenswaarde dan wel MTG-waarde van db(a) die bij zonewijziging dien oe e nemen o maximaal db(a). Voor de reserende locaies (Kore Heisraa en Friezenweg) die bij zonewijziging binnen de zone kom e liggen, bedraag de geluidbelasing db(a) en db(a) respecievelijk voor de Kore Heisraa en de Friezenweg In figuur zijn de db(a) en db(a)-conour samen me de vigerende geluidzone weergegeven. Hierin zijn de bedrijven gelegen in de gebieden welke zijn uigesloen van. inrichingen nie meegenomen in de berekeningen. Bijlage IV geef een overzich van rekenresulaen van deze varian. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

18 . Toekoms varian (inclusief Danenhoef-Oos en uibreidingen) Uigaande van de oekomsige siuaie zoals beschreven in hoofdsuk zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein. Hierbij zijn de gronden welke zijn uisloen voor vesiging van. inrichingen nie bij he gezoneerde indusrieerrein berokken. Figuur. geef een overzich van de geluidboekhouding en de begrenzing van he indusrieerrein conform jurisprudenie inclusief Danenhoef Oos en de onwikkelingsgebieden Danenhoef-Zuid en spoorzone. Figuur.: Geluidboekhouding confrom jurisprudenie inclusief Danenhoef Oos en de uibreidingslocaies Danenhoef-Zuid en spoorzone. De begrenzing van he indusrieerrein is geel gearceerd In figuur zijn de db(a) en db(a)-conour samen me de vigerende geluidzone en de oekomsige uibreiding weergegeven. Hierin zijn de bedrijven gelegen in de gebieden welke zijn uigesloen voor. inrichingen nie meegenomen in de berekeningen.. Resulaen geluidbelasingen gevel Uigaande van de uispraken van Raad van Sae zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein inclusief Danenhoef-Oos en de uibreidingsgebieden. Voor de oekomsige siuaie zijn de berekende geluidniveaus bij woningen geoes aan de eisen ui de We geluidhinder. Deze eisen besaan ui een voorkeursgrenswaarde en maximale onheffing. Ui de oes blijk een -al woningen een geluidbelasing van db(a) of meer e hebben. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

19 In abel. is de berekende geluidimmissie, huidige grenswaarde (GW) en maximale onheffingswaarde (HGW) per rekenpun samengeva. Tabel.: Rekenresulaen en grenswaarden Idenificaie Omschrijving Emaal db(a) GW db(a) HGW db(a) _A : Trompsraa - _A Vossehol Woning -- _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg a Woning _A Kore Heisraa Woning _A* Friezenweg Bedrijfswoning * * _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg a Woning _A Dennenweg c Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning N_A Immissiepun (Spoorlaan -) * Woning kom door wijziging van de indusrieerreingrens binnen he gezoneerde indusrieerrein e liggen. Ui voorgaande abel volg da op een -al locaies de huidige grenswaarde overschreden word. Hieronder zijn negen locaies me een huidige hogere grenswaarde dan wel MTG-waarde van db(a) die bij zonewijziging dien oe e nemen o maximaal db(a). Voor een -al locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing meer dan db(a). Voor de reserende locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing minder dan db(a). Figuur geef een overzich van de uibreidingsgebieden en de huidig vigerende zone inclusief bijbehorende en db(a) conour. Bijlage V geef een overzich van rekenresulaen van de vigerende geluidboekhouding na uisluiing van gebieden waar geen. inrichingen zijn oegesaan en inclusief uibreiding.. Toekoms varian inclusief aanvraag Heesbeen Recen is door Heesbeen Recycling aan de Eruskenweg in Oss een aanvraag revisievergunning ingediend. Momeneel lig deze inriching nie op he gezoneerde inrichingserrein. Bereffende aanvraag behoef derhalve geen beoordeling aan de grenswaarden We geluidhinder. In de oekomsvarian is gemeene Oss, op basis van de Srucuurvisie, voornemens deze inriching bij he gezoneerde indusrieerrein e berekken. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

20 Om e voorkomen da bij he van krach worden van he besemmingsplan direc sprake is van een (mogelijke) overschrijding van de nieuwe zone word nu reeds rekening gehouden me deze aanvraag van Heesbeen. Uigaande van de oekomsige siuaie zoals beschreven in hoofdsuk. is de aanvraag van Heesbeen opgenomen in de vigerende geluidboekhouding en zijn vervolgens overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein. Hierbij zijn de gronden welke zijn uisloen voor vesiging van. inrichingen nie bij he gezoneerde indusrieerrein berokken. Figuur. geef een overzich van de geluidboekhouding inclusief de aanvraag van Heesbeen recycling. Daarnaas is de begrenzing van he indusrieerrein conform jurisprudenie beschouwd inclusief de uibreidingsgebieden Danenhoef Oos, Zuid en de onwikkeling van de spoorzone. Figuur.: Geluidboekhouding conform jurisprudenie inclusief aanvraag Heesbeen, Danenhoef- Oos, uibreiding van Danenhoef Zuid en de onwikkeling van de spoorzone. De begrenzing van he indusrieerrein is geel gearceerd. Resulaen geluidbelasingen gevel Uigaande van de uispraken van Raad van Sae zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein inclusief de uibreidingsgebieden. Voor de oekomsige siuaie zijn de berekende geluidniveaus bij woningen geoes aan de eisen ui de We geluidhinder. Deze eisen besaan ui een voorkeursgrenswaarde en maximale onheffing. In abel. is de berekende geluidimmissie, huidige grenswaarde (GW) en maximale onheffingswaarde (HGW) per rekenpun samengeva. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

21 Tabel.: Rekenresulaen en grenswaarden Idenificaie Omschrijving Emaal db(a) GW db(a) _A : Trompsraa - _A Vossehol Woning _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg a Woning _A Kore Heisraa Woning _A* Friezenweg Bedrijfswoning * * _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg a Woning _A Dennenweg c Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning HGW db(a) N_A Immissiepun (Spoorlaan -) * Woning kom door wijziging van de indusrieerreingrens binnen he gezoneerde indusrieerrein e liggen. Ui voorgaande abel volg da op een -al locaies de huidige grenswaarde overschreden word. Hieronder zijn negen locaies me een huidige hogere grenswaarde dan wel MTG-waarde van db(a) die bij zonewijziging dien oe e nemen o maximaal db(a). Voor een -al locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing meer dan db(a). Voor de reserende locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing minder dan db(a). Figuur geef een overzich van de uibreidingsgebieden en de huidig vigerende zone inclusief bijbehorende en db(a) conour. Bijlage VIII geef een overzich van rekenresulaen van de vigerende geluidboekhouding na uisluiing van gebieden waar geen. inrichingen zijn oegesaan en inclusief uibreiding. Figuur geef een overzich van de locaies van woningen waarvoor een hogere grenswaarde noodzakelijk is. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

22 Binnengrenswaarden Op basis van arikel We geluidhinder dien voor woningen waarvoor een hogere grenswaarde word aangevraagd een onderzoek e worden uigevoerd waarui volg of, dan wel me welke gevelmaaregelen, aan de geluidgrenswaarden binnen de woning word voldaan. In onderhavige siuaie zijn voor woningen me een geluidbelasing gelijk of hoger dan db(a) de gevel geluidwering bepaald.. Rekenmehode De akoesische berekeningen zijn uigevoerd conform he Reken- en meevoorschrif geluidhinder. Conform di voorschrif dien de geluidwering van de gevel door middel van een berekening bepaald e worden volgens de in NEN-EN - beschreven rekenmehode, oegepas op de wijze zoals beschreven in bijlage V van di Reken- en meevoorschrif geluidhinder. De oeliching van di voorschrif geef aan da er een nadere oeliching voor he haneren van deze rekenmehode is beschreven in de Nederlandse Prakijkrichlijn NPR. Binnen di onderzoek zijn de berekeningen uigevoerd conform NPR die aanslui op NEN-EN -... Bijlage V Reken- en meevoorschrif geluidhinder Bijlage V behorende bij he Reken- en meevoorschrif geluidhinder beschrijf de wijze waarop omgegaan dien e worden me de bepaling van de geluidwering bij besaande gebouwen. Volgens deze bijlage dien indien er door een aanwezige gevel, anders dan door he openen van ramen, venilaie kan plaasvinden, zoals door kieren, venilaieroosers of venilaieklepjes, de geluidwering e worden bepaald voor de siuaie da de desbereffende venilaieopeningen zijn gesloen en afgedich. Ter compensaie dien een opening in de gevel in rekening e worden gebrach me een venilaieopening me bijbehorende capaciei er grooe van de helf van de volgens he Bouwbeslui vereise capaciei. Deze opening dien een geluidisolaiewaarde van db(a) e bezien. De benodigde oppervlake van de venilaieopening word bepaald overeenkomsig NEN. Indien in de gevel venilaieopeningen aanwezig zijn me een geluidisolaiewaarde groer dan db(a) dan worden deze bij de bepaling van de geluidwering geopend geach. Voor een gesloen gevel word een kiererm van db(a) aangehouden. Er zijn enkele bijzondere siuaies waarbij hiervan afgeweken mag worden indien de daadwerkelijke geluidwering lager word geach, namelijk indien zich in de gevel schuif-, kanel-, solp- en salen ramen en/of deuren bevinden. De effecen van evenueel achersallig onderhoud worden buien beschouwing gelaen... Rekenprogramma Binnen di onderzoek is gebruik gemaak van he rekenprogramma Boa versie.. van diraciviysofware BV. In di rekenprogramma is de rekenmehode conform NPR opgenomen. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

23 . Consrucies en maerialen In een eerse sadium van he onderzoek zijn geen akoesisch bouwkundige opnames uigevoerd voor de e onderzoeken woningen. Om inzich e krijgen in de akoesische kwaliei van de uiwendige scheidingsconsrucie van geluidgevoelige verrekken is op basis van dossiergegevens van de gemeene Oss onderzoek verrich. De dossiergegevens hebben berekking op de bouwkundige ekeningen. Voor zover mogelijk zijn de e haneren consrucies en maerialen afgeleid van de bouwkundige ekeningen. Voor alle consrucies/maerialen waar di nie mogelijk is zijn aannames op basis van ervaring gedaan waarbij is uigegaan van een worscase benadering. Di heef voornamelijk berekking op dakpakkeen, panelen en beglazing.. Resulaen binnenniveaus Voor een achal woningen is gebleken da op basis van dossiergegevens van de gemeene Oss een binnenniveau word berekend da hoger is dan oegesaan volgens de We geluidhinder. He beref de woningen aan de Dennenweg, Dennenweg en Trompsraa -.In bijlage VI van di rappor is een uigebreid overzich van de rekenresulaen opgenomen. Om vas e sellen of de werkelijke siuaie daadwerkelijk leid o een overschrijding van he maximaal oegesane binnenniveau zijn voor deze ach panden akoesisch bouwkundige opnames verrich. Deze opnames zijn uigevoerd op sepember en hadden berekking op de woningen aan de Dennenweg, Dennenweg en Trompsraa, waarbij laas genoemde represenaief is voor de woningen rompsraa - Na berekening van de gevelgeluidwering ui de gegevens van de akoesisch bouwkundige opnames blijk, da bij deze drie woningen aan he geselde binnenniveau ui de We Geluidhinder word voldaan. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

24 Varian gezoneerd indusrieerrein Moleneind In deze varian is uisluiend Moleneind als gezoneerd indusrie gebied beschouwd. Hierdoor kom de zoneringsplich voor indusrieerreinen Landweer en Danenhoef e vervallen. De op deze indusrieerreinen aanwezige bedrijfswoningen komen binnen de geluidzone van he indusrieerrein Moleneind e liggen. Hieroe is, voor zover de weelijke onheffingswaarde van db(a) voor besaande woningen nie word overschreden, een hogere grenswaarde indusrielawaai noodzakelijk. Voor bereffende woningen is de geluidbelasing en gevolge van he indusrieerrein Moleneind bepaald. Figuur. geef een overzich van de geluidboekhouding en de begrenzing van he gezoneerde indusrieerrein in deze varian. Figuur.: Geluidboekhouding waarbij uisluiend Moleneind als gezoneerd indusrieerrein is beschouwd. De begrenzing van he indusrieerrein is geel gearceerd In navolgende abel. zijn de woningen en gevolge van he gezoneerde indusrieerrein Moleneind er plaase van woningen die door zonewijziging binnen de zone komen e liggen. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370

Nadere informatie

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND Gerber Hebbink Erik van Amerongen Juni 2002 Samenvaing Di paper doe verslag van een onderzoek naar he verband ussen financiële marken en de reële economie aan de

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Opdrachtgever : W.C. Wolfs Vinkenberg 16 5066 PD MOERGESTEL Projectnummer

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie