Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss - 2011"

Transcriptie

1 Besemmingsplan Bedrijvenerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef - Oss - Bijlage Akoesisch onderzoek Vasgeseld

2

3 . Akoesisch onderzoek a. akoesisch onderzoek besemmingsplan d.d. okober b. herzonering inclusief werkgebied Kansingel-Van Speijksraa d.d. november c. herzonering inclusief werkgebied Kansingel-Van Speijksraa en omgeving Griekenweg/Longobardenweg d.d. november d. Invoergegevens rekenmodel rap - e. Rekenresulaen rekenmodel rap -

4

5 "Moleneind, Landweer en Danenhoef" Akoesisch onderzoek besemmingsplan Daum okober Referenie -

6 Referenie - Rapporiel "Moleneind, Landweer en Danenhoef" Akoesisch onderzoek besemmingsplan Daum okober Opdrachgever Conacpersoon Gemeene Oss Afdeling PBWM Posbus BA OSS De heer J.J.A.M. Wingens De heer T. Koerselman Mevrouw M. van der Hoeven Behandeld door De heer ing. R.H.R. Slangen De heer ing. M.J.E.J. Souren Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV S. Annalaan KC MAASTRICHT Posbus AL MAASTRICHT Telefoon - Fax - "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

7 Inhoudsopgave Inleiding en hisorie Uigangspunen Vigerende geluidboekhouding Toekomsige siuaie. Beschouwing Danenhoef-Oos en uibreidingen. Resulaen geluidbelasingen gevel Begrenzing IT Moleneind, Landweer en Danenhoef. Resulaen geluidbelasingen gevel. Toekoms varian (inclusief Danenhoef-Oos en uibreidingen). Resulaen geluidbelasingen gevel. Toekoms varian inclusief aanvraag Heesbeen. Resulaen geluidbelasingen gevel Binnengrenswaarden. Rekenmehode.. Bijlage V Reken- en meevoorschrif geluidhinder.. Rekenprogramma. Consrucies en maerialen. Resulaen binnenniveaus Varian gezoneerd indusrieerrein Moleneind Zonevoorsel Molada Samenvaing "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

8 Figuren Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Figuur Grens indusrieerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef en zonegrens Immissiepunen db(a) en db(a)-conour IT Moleneind, Landweer en Danenhoef inclusief vigerende zone db(a) en db(a)-conour IT Moleneind, Landweer en Danenhoef inclusief vigerende zone plus uibreiding van spoorzone, Danenhoef Oos en Danenhoef Zuid. db(a) en db(a)-conour IT Moleneind, Landweer en Danenhoef inclusief vigerende zone, me uisluiing van gebieden waar. inirchingen zijn uigesloen. db(a) en db(a)-conour IT Moleneind, Landweer en Danenhoef inclusief vigerende zone, me uisluiing van gebieden waar. inirchingen zijn uigesloen plus uibreiding van spoorzone, Danenhoef Oos en Danenhoef Zuid db(a) en db(a)-conour IT Moleneind, Landweer en Danenhoef inclusief vigerende zone en aanvraag Heesbeen me uisluiing van gebieden waar. inirchingen zijn uigesloen plus uibreiding van spoorzone, Danenhoef Oos en Danenhoef Zuid Locaie van woningen me een aan e vragen hogere grenswaarde db(a) en db(a)-conour IT Moleneind Locaie van woningen me een aan e vragen hogere grenswaarde gv IT Moleneind Zonevoorsel IT MoLaDa Bijlagen Bijlage I Invoergegevens rekenmodel: alle varianen Bijlage II Rekenresulaen vigerende geluidboekhouding Bijlage III Rekenresulaen vigerende geluidboekhouding inclusief uibreiding Bijlage IV Rekenresulaen vigerende geluidboekhouding me uisluiing van gebieden waar. inrichingen zijn uigesloen Bijlage V Rekenresulaen vigerende geluidboekhouding me uisluiing van gebieden waar. inrichingen zijn uigesloen inclusief uibreiding Bijlage VI Rekenresulaen binnenniveau s woningen Bijlage VII Rekenresulaen.g.v. gezoneerd IT Moleneind Bijlage VIII Rekenresulaen vigerende geluidboekhouding me uisluiing van gebieden waar. inrichingen zijn uigesloen inclusief uibreiding en de aanvraag van Heesbeen "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

9 Inleiding en hisorie In opdrach van de gemeene Oss heef Cauberg-Huygen een akoesisch onderzoek indusrielawaai uigevoerd voor he nieuwe besemmingsplan Moleneind, Landweer en Danenhoef. Binnen di besemmingsplan lig onder andere he krachens de We geluidhinder gezoneerde indusrieerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef. Middels he akoesisch onderzoek indusrielawaai word inzich verschaf in de geluidemissie van he huidig indusrieerrein en bedrijfserreinen en mogelijk oekomsige uibreidingen van he indusrieerrein. He besemmingsplan is geheel gelegen binnen de gemeene Oss, en zuid van he cenrum en de spoorlijn. De grenzen van he gezoneerde errein zijn aangegeven op de zonekaar (figuur ). De huidige weelijke geluidzone heef berekking op de aaneengesloen indusrieerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef en is vasgeseld middels (zone-) beslui van de Kroon, d.d. april. Op december heef Gedepueerde Saen van Noord-Braban he saneringsprogramma vasgeseld op basis waarvan de miniser van VROM op november voor woningen een maximaal oelaabare geluidbelasing (verder: MTG-waarde) heef vasgeseld. Op he gezoneerde indusrieerrein zijn circa bedrijven gevesigd. Middels he rappor - van juni heef Cauberg-Huygen de geluidboekhouding voor indusrieerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef geacualiseerd o peildaum juni. In opdrach van de gemeene Oss heef Cauberg-Huygen in he kader van de Srucuurvisie bedrijvenerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef een akoesisch onderzoek herzonering indusrielawaai We geluidhinder uigevoerd. Deze srucuurvisie is onderwerp van inspraak gewees en is door de gemeeneraad vasgeseld. Ui de srucuurvisie is op hoofdlijnen de nieuwe geluidzone voorgevloeid. De uigangspunen en bevindingen van di onderzoek zijn inzichelijk gemaak in rappor - van januari. Daarnaas is he inmiddels gerealiseerd bedrijvenerrein Danenhoef- Ooos in he onderzoek berokken en zijn de beoogde uibreidingen van he indusrieerrein me Spoorzone en Danenhoef Zuid beschouwd. In voorliggend rappor is aan de hand van de vigerende geluidboekhouding, deze gewense uibreidingen opnieuw beschouwd. Ten behoeve van de ruimelijke procedure, is voor de woningen me een noodzakelijke hogere grenswaarde van db(a) of meer een beoordeling van de gevelgeluidwering uigevoerd om e beoordelen of aan de vereise binnengrenswaarden op basis van de We geluidhinder word voldaan. Tijdens he opsellen van de jaarrapporage zijn in een aanal zonebewakingspunen overschrijdingen van de grenswaarden geconsaeerd. He beref de rekenpunen, en. Deze overschrijdingen zijn hisorisch onsaan en bij he opzeen van de eerse geluidboekhouding geconsaeerd, mede door de locaie van de vasgeselde zone (op de grens van he indusrieerrein) aan de oos- en zuidzijde van he erreindeel Danenhoef. Naar aanleiding van uispraken van Raad van Sae inzake de begrenzing van een indusrieerrein, onder andere uispraak //R van mei, is op basis van he vigerend besemmingsplan geconroleerd of de huidige begrenzing van he indusrieerrein correc is conform deze "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

10 jurisprudenie. De invloed van deze jurisprudenie op de resulaen van zonebeheer en/of he nieuwe besemmingsplan is in voorliggende rapporage berokken. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

11 Uigangspunen De mees recene geluidboekhouding vorm de basis van voorliggende rapporage. De hierin opgenomen grens van he vigerend gezoneerde indusrieerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef is weergegeven in figuur. In de geluidboekhouding, zijn de vigerende geluidvoorschrifen opgenomen. Hierbij zijn nie alleen de oprichings- en revisievergunningen, maar ook alle akoesisch relevane veranderingsvergunningen en meldingen oegevoegd. Ten behoeve van zonebewaking van indusrieerrein "Moleneind, Landweer en Danenhoef" is een aanal bewakingspunen vasgeseld. Op de zonegrens zijn punen gelegen, genummerd o en me. Binnen de zone zijn punen gelegen waarvoor een hogere grenswaarde (dan wel MTG) is vasgeseld, genummerd o en me. In ondersaande abel word een overzich gegeven van de bewakingswaarde in deze punen. Tevens word een omschrijving gegeven van de locaies. In figuur zijn de bewakingspunen weergegeven. Tabel.: Bewakingswaarde en locaiebeschrijving Pun Omschrijving Rekenhooge Bewakingswaarde - Zonegrens Hoogheuvelsraa - Van Speijksraa Barenzsraa - Trompsraa - Molenweg - Molenweg - Molensraa - Molensraa - Spoorlaan - Booglaan Spoorlaan - Spoorlaan -a Eruskenweg Spoorlaan "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

12 Vigerende geluidboekhouding Tijdens he opsellen van de jaarrapporage zijn in een aanal zonebewakingspunen overschrijdingen van de grenswaarden geconsaeerd. Deze overschrijdingen zijn hisorisch onsaan en bij he opzeen van de eerse geluidboekhouding geconsaeerd, mede door de locaie van de vasgeselde zone (op de grens van he indusrieerrein) aan de oos- en zuidzijde van he erreindeel Danenhoef. In he kader van di onderzoek is een invenarisaie uigevoerd van de bedrijven me de mees relevane bijdrage (Akzo, Unilever, Ball Packaging, Van Erp, Sofarend en Meulenpas). Di blijken allen bedrijven die alleen al vanwege hun fysieke omvang en (kore) afsand o de zone relevan zijn. Uigaande van de vigerende geluidboekhouding zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein. Voor de vigerende siuaie zijn de berekende geluidniveaus bij woningen geoes aan de eisen ui de We geluidhinder. Deze eisen besaan ui een voorkeursgrenswaarde en maximale onheffing. Figuur. geef een overzich van de geluidbelasingen op basis van de vigerende geluidboeking en de begrenzing van he beschouwde indusrieerrein. Figuur.: Vigerende geluidboekhouding en de begrenzing van he indusrieerrein (geel gearceerde gebied) Ui de oes blijken een -al woningen een geluidbelasing van db(a) of meer e hebben. In abel. is de berekende geluidimmissie, huidige grenswaarde (GW) en maximale onheffingswaarde (HGW) per rekenpun samengeva. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

13 Tabel.: Rekenresulaen en grenswaarden Idenificaie Omschrijving Emaal db(a) GW db(a) HGW db(a) _A : Trompsraa - _A Vossehol Woning -- _A Zevenbergseweg Woning -- _A Zevenbergseweg Woning -- _A Zevenbergseweg a Woning -- _A Friezenweg Bedrijfswoning _A Kore Heisraa Woning _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg a Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg a Woning -- _A Dennenweg c Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- N_A Immissiepun (spoorlaan -) Ui voorgaande abel volg da op een -al locaies de huidige grenswaarde overschreden word. Hieronder zijn ach locaies me een huidige hogere grenswaarde dan wel MTG-waarde van db(a) die bij zonewijziging dien oe e nemen o maximaal db(a). Voor de reserende locaies (Kore Heisraa en Friezenweg) die bij zonewijziging binnen de zone kom e liggen, bedraag de geluidbelasing db(a) en db(a) respecievelijk voor de Kore Heisraa en de Freizenweg In figuur zijn de acuele db(a) en db(a)-conour samen me de vigerende geluidzone weergegeven. De rekenresulaen zijn opgenomen in bijlage II. Aspecen die bij wijziging van een zone van belang zijn, zijn: de vergunde rechen van de aanwezige bedrijven, woningen die door zonewijziging onderdeel gaan uimaken van de zone en woningen binnen de vigerende zone waar de geluidbelasing oeneem. De gewijzigde conour dien minimaal e corresponderen me de vergunde db(a) conour van de op he indusrieerrein aanwezige bedrijven. In onderhavige siuaie is he indusrieerrein nagenoeg geheel gezoneerd. Op basis van besuurlijke afweging kan de zone ook ruimer dan de vergunde db(a) conour worden vasgeseld. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

14 Toekomsige siuaie. Beschouwing Danenhoef-Oos en uibreidingen In de oekomsige siuaie word in he kader van he besemmingsplan ook Danenhoef-Oos en een aanal uibreidingen van he indusrieerrein beschouwd. Danenhoef Oos beref een reeds vigerend besemingsplan da besaa ui een combinaie van bedrijfserreinen me bedrijfswoningen. Deze bedrijfswoningen worden op he indusrieerrein geprojeceerd en vormen hierdoor in he kader van de We geluidhinder geen belemmering. Bij meldingen krachens he Acivieienbeslui vormen deze bedrijfswoningen, vanui de sandaard geluidvoorschrifen, wel een beoordelingslocaie. Danenhoef-Oos word in he onderzoek beschouwd conform de in he besemmingsplan oegesane bedrijfscaegorie. Voor de uibreidingslocaies is nog nie concree bekend welke (soor) bedrijven zich gaan vesigen. Derhalve worden voor de oekomsige uibreidingen akoesische kavelbronnen gehaneerd die corresponderen me een milieucaegorie bedrijf conform de VNG Publicaie Bedrijven en milieuzonering. De beschouwde uibreidingslocaies zijn: - zuidzijde onwikkeling gebied spoorzone; - uibreiding Danenhoef Zuid; uibreidingslocaie voor besaande bedrijven. Figuur. geef een overzich van de vigerende geluidboekhouding en de begrenzing van he indusrieerrein inclusief Danenhoef-Oos en de bovengenoemde uibreidingsgebieden. Figuur.: Vigerende geluidboekhouding inclusief uibreiding van Danenhoef Oos, Zuid en de onwikkeling rond de spoorzone. De begrenzing van he indusrieerrein na uibreiding is geel gearceerd "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

15 . Resulaen geluidbelasingen gevel Uigaande van de (akoesisch) oekomsige siuaie zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein. Voor de oekomsige siuaie zijn de berekende geluidniveaus bij woningen geoes aan de eisen ui de We geluidhinder. Deze eisen besaan ui een voorkeursgrenswaarde en maximale onheffing. Ui de oes blijk een -al locaies een geluidbelasing van db(a) of meer e hebben. In abel. is de berekende geluidimmissie, huidige grenswaarde (GW) en maximale onheffingswaarde (HGW) per rekenpun samengeva. Tabel.: Rekenresulaen en grenswaarden Idenificaie Omschrijving Emaal db(a) GW db(a) _A : Trompsraa - _A Vossehol Woning -- _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg a Woning _A* Friezenweg Bedrijfswoning * * _A Kore Heisraa Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg a Woning _A Dennenweg c Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning HGW db(a) N_A immissiepun (Spoorlaan -) * Woning kom door wijziging van de indusrieerreingrens binnen he gezoneerde indusrieerrein e liggen. Ui voorgaande abel volg da op een -al locaies de huidige grenswaarde overschreden word. Hieronder zijn negen locaies me een huidige hogere grenswaarde dan wel MTG-waarde van db(a) die bij zonewijziging dien oe e nemen o maximaal db(a). Voor een -al locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing meer dan db(a). Voor de reserende locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing minder dan db(a). Figuur geef een overzich van de uibreidingsgebieden en de huidig vigerende zone inclusief bijbehorende en db(a) conour. Bijlage III geef een overzich van rekenresulaen van de vigerende geluidboekhouding inclusief uibreiding.. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

16 Begrenzing IT Moleneind, Landweer en Danenhoef Naar aanleiding van uispraken van Raad van Sae inzake de begrenzing van een indusrieerrein, onder andere uispraak //R van mei, is op basis van he vigerend besemmingsplan geconroleerd of de huidige begrenzing van he indusrieerrein correc is conform deze jurisprudenie. He inrichingen- en vergunningenbeslui milieubeheer beschrijf in arikel. zogenaamde. inrichingen. Di arikel beschrijf de vesiging, behorende o een bij algemene maaregel van besuur aan e wijzen caegorie van inrichingen die in belangrijke mae geluidhinder kunnen veroorzaken. Ui he overzich blijk da op bepaalde delen van he gezoneerde indusrieerrein. inrichingen zijn uigesloen..op basis van jurisprudenie mogen deze gronden nie bij he gezoneerde indusrieerrein berokken worden. Voor he indusrieerrein Moleneind, Landweer en Danenhoef beeken di da de overgebleven gebieden, waar. inrichingen gevesigd mogen worden, de nieuwe begrenzing van he indusrieerrein vormen. Hierbij blijf de vigerende zonegrens gehandhaafd. Figuur. geef een overzich van de geluidboekhouding en de begrenzing van he indusrieerrein conform jurisprudenie. Figuur.: Geluidboekhouding conform jurisprudenie. De begrenzing van he indusrieerrein is geel gearceerd "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

17 . Resulaen geluidbelasingen gevel Uigaande van de uispraken van Raad van Sae zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein. Voor deze siuaie zijn de berekende geluidniveaus bij woningen geoes aan de eisen ui de We geluidhinder. Deze eisen besaan ui een voorkeursgrenswaarde en maximale onheffing. Ui de oes blijk een -al woningen een geluidbelasing van db(a) of meer e hebben. In abel. is de berekende geluidimmissie, huidige grenswaarde (GW) en maximale onheffingswaarde (HGW) per rekenpun samengeva. Tabel.: Rekenresulaen en grenswaarden Idenificaie Omschrijving Emaal db(a) GW db(a) HGW db(a) _A : Trompsraa - _A Vossehol Woning -- _A Zevenbergseweg Woning -- _A Zevenbergseweg Woning -- _A Zevenbergseweg a Woning -- _A Friezenweg Bedrijfswoning _A Kore Heisraa Woning _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg a Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg a Woning -- _A Dennenweg c Woning -- _A Dennenweg Woning -- _A Dennenweg Woning -- N_A Immissiepun (Spoorlaan -) Ui voorgaande abel volg da op een -al locaies de huidige grenswaarde overschreden word. Hieronder zijn zeven locaies me een huidige hogere grenswaarde dan wel MTG-waarde van db(a) die bij zonewijziging dien oe e nemen o maximaal db(a). Voor de reserende locaies (Kore Heisraa en Friezenweg) die bij zonewijziging binnen de zone kom e liggen, bedraag de geluidbelasing db(a) en db(a) respecievelijk voor de Kore Heisraa en de Friezenweg In figuur zijn de db(a) en db(a)-conour samen me de vigerende geluidzone weergegeven. Hierin zijn de bedrijven gelegen in de gebieden welke zijn uigesloen van. inrichingen nie meegenomen in de berekeningen. Bijlage IV geef een overzich van rekenresulaen van deze varian. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

18 . Toekoms varian (inclusief Danenhoef-Oos en uibreidingen) Uigaande van de oekomsige siuaie zoals beschreven in hoofdsuk zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein. Hierbij zijn de gronden welke zijn uisloen voor vesiging van. inrichingen nie bij he gezoneerde indusrieerrein berokken. Figuur. geef een overzich van de geluidboekhouding en de begrenzing van he indusrieerrein conform jurisprudenie inclusief Danenhoef Oos en de onwikkelingsgebieden Danenhoef-Zuid en spoorzone. Figuur.: Geluidboekhouding confrom jurisprudenie inclusief Danenhoef Oos en de uibreidingslocaies Danenhoef-Zuid en spoorzone. De begrenzing van he indusrieerrein is geel gearceerd In figuur zijn de db(a) en db(a)-conour samen me de vigerende geluidzone en de oekomsige uibreiding weergegeven. Hierin zijn de bedrijven gelegen in de gebieden welke zijn uigesloen voor. inrichingen nie meegenomen in de berekeningen.. Resulaen geluidbelasingen gevel Uigaande van de uispraken van Raad van Sae zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein inclusief Danenhoef-Oos en de uibreidingsgebieden. Voor de oekomsige siuaie zijn de berekende geluidniveaus bij woningen geoes aan de eisen ui de We geluidhinder. Deze eisen besaan ui een voorkeursgrenswaarde en maximale onheffing. Ui de oes blijk een -al woningen een geluidbelasing van db(a) of meer e hebben. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

19 In abel. is de berekende geluidimmissie, huidige grenswaarde (GW) en maximale onheffingswaarde (HGW) per rekenpun samengeva. Tabel.: Rekenresulaen en grenswaarden Idenificaie Omschrijving Emaal db(a) GW db(a) HGW db(a) _A : Trompsraa - _A Vossehol Woning -- _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg a Woning _A Kore Heisraa Woning _A* Friezenweg Bedrijfswoning * * _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg a Woning _A Dennenweg c Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning N_A Immissiepun (Spoorlaan -) * Woning kom door wijziging van de indusrieerreingrens binnen he gezoneerde indusrieerrein e liggen. Ui voorgaande abel volg da op een -al locaies de huidige grenswaarde overschreden word. Hieronder zijn negen locaies me een huidige hogere grenswaarde dan wel MTG-waarde van db(a) die bij zonewijziging dien oe e nemen o maximaal db(a). Voor een -al locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing meer dan db(a). Voor de reserende locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing minder dan db(a). Figuur geef een overzich van de uibreidingsgebieden en de huidig vigerende zone inclusief bijbehorende en db(a) conour. Bijlage V geef een overzich van rekenresulaen van de vigerende geluidboekhouding na uisluiing van gebieden waar geen. inrichingen zijn oegesaan en inclusief uibreiding.. Toekoms varian inclusief aanvraag Heesbeen Recen is door Heesbeen Recycling aan de Eruskenweg in Oss een aanvraag revisievergunning ingediend. Momeneel lig deze inriching nie op he gezoneerde inrichingserrein. Bereffende aanvraag behoef derhalve geen beoordeling aan de grenswaarden We geluidhinder. In de oekomsvarian is gemeene Oss, op basis van de Srucuurvisie, voornemens deze inriching bij he gezoneerde indusrieerrein e berekken. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

20 Om e voorkomen da bij he van krach worden van he besemmingsplan direc sprake is van een (mogelijke) overschrijding van de nieuwe zone word nu reeds rekening gehouden me deze aanvraag van Heesbeen. Uigaande van de oekomsige siuaie zoals beschreven in hoofdsuk. is de aanvraag van Heesbeen opgenomen in de vigerende geluidboekhouding en zijn vervolgens overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein. Hierbij zijn de gronden welke zijn uisloen voor vesiging van. inrichingen nie bij he gezoneerde indusrieerrein berokken. Figuur. geef een overzich van de geluidboekhouding inclusief de aanvraag van Heesbeen recycling. Daarnaas is de begrenzing van he indusrieerrein conform jurisprudenie beschouwd inclusief de uibreidingsgebieden Danenhoef Oos, Zuid en de onwikkeling van de spoorzone. Figuur.: Geluidboekhouding conform jurisprudenie inclusief aanvraag Heesbeen, Danenhoef- Oos, uibreiding van Danenhoef Zuid en de onwikkeling van de spoorzone. De begrenzing van he indusrieerrein is geel gearceerd. Resulaen geluidbelasingen gevel Uigaande van de uispraken van Raad van Sae zijn overdrachsberekeningen uigevoerd naar de mees nabijgelegen woningen rond he indusrieerrein inclusief de uibreidingsgebieden. Voor de oekomsige siuaie zijn de berekende geluidniveaus bij woningen geoes aan de eisen ui de We geluidhinder. Deze eisen besaan ui een voorkeursgrenswaarde en maximale onheffing. In abel. is de berekende geluidimmissie, huidige grenswaarde (GW) en maximale onheffingswaarde (HGW) per rekenpun samengeva. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

21 Tabel.: Rekenresulaen en grenswaarden Idenificaie Omschrijving Emaal db(a) GW db(a) _A : Trompsraa - _A Vossehol Woning _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg Woning _A Zevenbergseweg a Woning _A Kore Heisraa Woning _A* Friezenweg Bedrijfswoning * * _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg a Woning _A Dennenweg c Woning _A Dennenweg Woning _A Dennenweg Woning HGW db(a) N_A Immissiepun (Spoorlaan -) * Woning kom door wijziging van de indusrieerreingrens binnen he gezoneerde indusrieerrein e liggen. Ui voorgaande abel volg da op een -al locaies de huidige grenswaarde overschreden word. Hieronder zijn negen locaies me een huidige hogere grenswaarde dan wel MTG-waarde van db(a) die bij zonewijziging dien oe e nemen o maximaal db(a). Voor een -al locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing meer dan db(a). Voor de reserende locaies die bij zonewijziging binnen de zone komen e liggen, bedraag de geluidbelasing minder dan db(a). Figuur geef een overzich van de uibreidingsgebieden en de huidig vigerende zone inclusief bijbehorende en db(a) conour. Bijlage VIII geef een overzich van rekenresulaen van de vigerende geluidboekhouding na uisluiing van gebieden waar geen. inrichingen zijn oegesaan en inclusief uibreiding. Figuur geef een overzich van de locaies van woningen waarvoor een hogere grenswaarde noodzakelijk is. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

22 Binnengrenswaarden Op basis van arikel We geluidhinder dien voor woningen waarvoor een hogere grenswaarde word aangevraagd een onderzoek e worden uigevoerd waarui volg of, dan wel me welke gevelmaaregelen, aan de geluidgrenswaarden binnen de woning word voldaan. In onderhavige siuaie zijn voor woningen me een geluidbelasing gelijk of hoger dan db(a) de gevel geluidwering bepaald.. Rekenmehode De akoesische berekeningen zijn uigevoerd conform he Reken- en meevoorschrif geluidhinder. Conform di voorschrif dien de geluidwering van de gevel door middel van een berekening bepaald e worden volgens de in NEN-EN - beschreven rekenmehode, oegepas op de wijze zoals beschreven in bijlage V van di Reken- en meevoorschrif geluidhinder. De oeliching van di voorschrif geef aan da er een nadere oeliching voor he haneren van deze rekenmehode is beschreven in de Nederlandse Prakijkrichlijn NPR. Binnen di onderzoek zijn de berekeningen uigevoerd conform NPR die aanslui op NEN-EN -... Bijlage V Reken- en meevoorschrif geluidhinder Bijlage V behorende bij he Reken- en meevoorschrif geluidhinder beschrijf de wijze waarop omgegaan dien e worden me de bepaling van de geluidwering bij besaande gebouwen. Volgens deze bijlage dien indien er door een aanwezige gevel, anders dan door he openen van ramen, venilaie kan plaasvinden, zoals door kieren, venilaieroosers of venilaieklepjes, de geluidwering e worden bepaald voor de siuaie da de desbereffende venilaieopeningen zijn gesloen en afgedich. Ter compensaie dien een opening in de gevel in rekening e worden gebrach me een venilaieopening me bijbehorende capaciei er grooe van de helf van de volgens he Bouwbeslui vereise capaciei. Deze opening dien een geluidisolaiewaarde van db(a) e bezien. De benodigde oppervlake van de venilaieopening word bepaald overeenkomsig NEN. Indien in de gevel venilaieopeningen aanwezig zijn me een geluidisolaiewaarde groer dan db(a) dan worden deze bij de bepaling van de geluidwering geopend geach. Voor een gesloen gevel word een kiererm van db(a) aangehouden. Er zijn enkele bijzondere siuaies waarbij hiervan afgeweken mag worden indien de daadwerkelijke geluidwering lager word geach, namelijk indien zich in de gevel schuif-, kanel-, solp- en salen ramen en/of deuren bevinden. De effecen van evenueel achersallig onderhoud worden buien beschouwing gelaen... Rekenprogramma Binnen di onderzoek is gebruik gemaak van he rekenprogramma Boa versie.. van diraciviysofware BV. In di rekenprogramma is de rekenmehode conform NPR opgenomen. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

23 . Consrucies en maerialen In een eerse sadium van he onderzoek zijn geen akoesisch bouwkundige opnames uigevoerd voor de e onderzoeken woningen. Om inzich e krijgen in de akoesische kwaliei van de uiwendige scheidingsconsrucie van geluidgevoelige verrekken is op basis van dossiergegevens van de gemeene Oss onderzoek verrich. De dossiergegevens hebben berekking op de bouwkundige ekeningen. Voor zover mogelijk zijn de e haneren consrucies en maerialen afgeleid van de bouwkundige ekeningen. Voor alle consrucies/maerialen waar di nie mogelijk is zijn aannames op basis van ervaring gedaan waarbij is uigegaan van een worscase benadering. Di heef voornamelijk berekking op dakpakkeen, panelen en beglazing.. Resulaen binnenniveaus Voor een achal woningen is gebleken da op basis van dossiergegevens van de gemeene Oss een binnenniveau word berekend da hoger is dan oegesaan volgens de We geluidhinder. He beref de woningen aan de Dennenweg, Dennenweg en Trompsraa -.In bijlage VI van di rappor is een uigebreid overzich van de rekenresulaen opgenomen. Om vas e sellen of de werkelijke siuaie daadwerkelijk leid o een overschrijding van he maximaal oegesane binnenniveau zijn voor deze ach panden akoesisch bouwkundige opnames verrich. Deze opnames zijn uigevoerd op sepember en hadden berekking op de woningen aan de Dennenweg, Dennenweg en Trompsraa, waarbij laas genoemde represenaief is voor de woningen rompsraa - Na berekening van de gevelgeluidwering ui de gegevens van de akoesisch bouwkundige opnames blijk, da bij deze drie woningen aan he geselde binnenniveau ui de We Geluidhinder word voldaan. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

24 Varian gezoneerd indusrieerrein Moleneind In deze varian is uisluiend Moleneind als gezoneerd indusrie gebied beschouwd. Hierdoor kom de zoneringsplich voor indusrieerreinen Landweer en Danenhoef e vervallen. De op deze indusrieerreinen aanwezige bedrijfswoningen komen binnen de geluidzone van he indusrieerrein Moleneind e liggen. Hieroe is, voor zover de weelijke onheffingswaarde van db(a) voor besaande woningen nie word overschreden, een hogere grenswaarde indusrielawaai noodzakelijk. Voor bereffende woningen is de geluidbelasing en gevolge van he indusrieerrein Moleneind bepaald. Figuur. geef een overzich van de geluidboekhouding en de begrenzing van he gezoneerde indusrieerrein in deze varian. Figuur.: Geluidboekhouding waarbij uisluiend Moleneind als gezoneerd indusrieerrein is beschouwd. De begrenzing van he indusrieerrein is geel gearceerd In navolgende abel. zijn de woningen en gevolge van he gezoneerde indusrieerrein Moleneind er plaase van woningen die door zonewijziging binnen de zone komen e liggen. "Moleneind, Landweer en Danenhoef" - Akoesisch onderzoek besemmingsplan okober Bladzijde

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007 STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN A BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B in deze veregenwoordigd door C e D vs E e F : No-claimeruggave : 20070983 : 7 november 2007

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen, e r Braban Waer NV. Telefoon 0736838888 Fa 073 683 89 99 Ineme wj.brabanwaer.n1 Kiderse www.duk1nbqabariwae.nl Miniserie van i&m Mevrouw drs. M.H. Schulz van Haegen Pos1ares Posbus 1068 Posbus 20901 2500

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 Collegevoorsel Openbaar Onderwerp Onwerp-besemmingsplan Nijmegen Midden 0 Programma Sedelijke onwikkeling Porefeuillehouder B. Velhuis Samenvaing He laase (geacualiseerde) besemmingsplan voor Nijmegen

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk VASTGESTELD Inhoud Toeliching + bijlagen Regels + bijlagen Verbeelding juni 01 Projecnummer 1.00..0.0 O v e r z

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00 OVERZICHT De Raad 0--0 anvang: :00 Tijd Raadzaal.0 Molendijkzaal 0.0 Vermeerzaal.0 He Plein :00 :0 Tweerichingenvarian omgeving Kersenbaan vrz: Dijkserhuis pfh: Buijelaar secr: Bongers Onwikkeling groenvisie

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek herzonering industrieterrein Ladonk te Boxtel. Datum 14 februari 2013 Referentie 20110066-12

Akoestisch onderzoek herzonering industrieterrein Ladonk te Boxtel. Datum 14 februari 2013 Referentie 20110066-12 Akoestisch onderzoek herzonering industrieterrein Ladonk te Boxtel Datum Referentie 20110066-12 Referentie 20110066-12 Rapporttitel Akoestisch onderzoek herzonering industrieterrein Ladonk te Boxtel Datum

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

TB A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen

TB A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen B A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Deelrappor Nauur Definiief nhoudelijk ongewijzigd vasgeseld.o.v. he OB n opdrach van: Rijkswaersaa Oos-Nederland Gronmij Nederland B.V. Houen, 9 mei 2014 GM-0146368, revisie

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

VTNNAGEN RENTMEESTERS

VTNNAGEN RENTMEESTERS VTNNAGEN RENTMEESTERS TE KOOP 2.362 m 2 bedrijvenerrein me bedrijfshal, kanoorlmagaziin, romneyloods en prefab gebouw, saande en gelegen op he bedrijvenerrein De Krogen e Breda VTnHAGEN RENTMEESTERS PROJECTNFORMATE:

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008 BINDEND ADVIES f Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B vs C e D : Geneeskundige zorg MRI-onderzoek : 20072296 : 12 maar 2008 Posadres Posbus 291 3700 AG Zeis Bezoekadres Sparrenheuvel16 3708 E Zeis

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding Vr He spel over geneisch gemodificeerd voedsel Handleiding Achergrond Er besaa nog seeds veel discussie over geneisch gemodificeerd voedsel. Voorsanders hechen veel waarde aan de mogelijkheden, zoals goedkopere

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-06 Referentie 20101867-06 Rapporttitel

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012 Regeling Rijksbegroingsvoorschrifen 2012 Inhoudsopgave 1. Wijzigingen... 2. Tijdschema... 3. RBV deel I... He jaarverslag... 23 De inriching van de veranwoording... 23 He deparemenale jaarverslag... 24

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Cliënt, de heer B. Kuis, wonend aan de Provincialeweg 162 (4909 AN) te Oosteind, gemeente

Cliënt, de heer B. Kuis, wonend aan de Provincialeweg 162 (4909 AN) te Oosteind, gemeente ll 10.109206 26/02/201 Tevens per e-mail: f.verseegh@ooserhou.nl en dennis.van.dongen@ooserhou.nl.9 Gemeeneraad Ooserhou NB.a.v. de heren F. Verseegh en D. van Dongen Posbus 10150 900 GB OOSTERHOUT m Ons

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

æ odijmond Omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting die van invloed kan zijn op Maatschap B,P.M. en H.A.M. Ruigrok le Leijweg 3

æ odijmond Omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting die van invloed kan zijn op Maatschap B,P.M. en H.A.M. Ruigrok le Leijweg 3 æ odijmond Oñ IGEV} NGSDI ENST I JÀ ION Ð Omgevingsvergunning voor he veranderen van een inriching die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving Maaschap BP.M. en H.A.M. Ruigrok le Leijweg 3 2141

Nadere informatie

lsolatieboxen met of zonder sluis?

lsolatieboxen met of zonder sluis? lsolaieboxen me of zonder sluis? Modelonderzoek naar he risico voor kruisinfecies bij verschillende bouwkundige onwerpen voor een medium-care verpleegafdeling in he Wilhelmina Kinderziekenhuis e Urech

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Akoestisch woon- en leefklimaat locatie Nijverheidsweg 6 te Soest

Akoestisch woon- en leefklimaat locatie Nijverheidsweg 6 te Soest Gemeente Soest Afdeling Afdeling Ruimte T.a.v. mevrouw S.G.T. Koekoek Postbus 2000 3760 CA SOEST Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken Voebalvereniging Noordwijk Posbus 130 2200 AC Noordwijk www.vvnoordwijk.nl besuur@vvnoordwijk.nl (Concep) Verslag; Algemene ledenvergadering van 21 november 2013 De agenda; 1 Opening, mededelingen en vasselling

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde B,2 (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 86 punen e behalen; he examen besaa ui 9 vragen. Voor

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Draadloze schakelactor

Bedieningshandleiding. Draadloze schakelactor Bedieningshandleiding (inbouw). Funcie.. De draadloze schakelacor maak draadloos schakelen van elekrische lasen (AC 230 V ~/ 0 A) mogelijk. De draadloze schakelacor kun u evens via een impulsgeveringang

Nadere informatie

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz.

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz. Huurwoningen Venlo-Noord Schuroesraa - Rummerkampsraa - Zoumeerssraa - Adelborsensraa Schipperssraa - Schrijnwerkerssraa - Pelsmakerssraa Iniiaief en verhuur Archiec Onwikkeling en realisaie huur- en koopwoningen

Nadere informatie

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor Sae of he ar van securiy echnologie nvloed van veranderingen in de infornøie eclnologie op beveiliging Àueur: ir. Paul Overbeek Fysisch en Elekronísch Laboraoriu n - TNO Posbus 96864, 2509,JG Den Haag

Nadere informatie

't Gijmink, 4e uitwerking (fase 9 en 10)

't Gijmink, 4e uitwerking (fase 9 en 10) ' Gijmink, 4e uiwerking (fase 9 en 10) ex ar. 11 WRO uiw erking ' Gijmink, 4e uiw erking (fase 9 en 10) (vasgeseld) nhoudsopgave B11001.000811 ' Gijmink 4e uiwerking Hoofdsuk 1 nleiding 1.1 Algemeen 1.2

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, tweede lid, 5, vijfde lid, 10, derde lid en 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening Dordrecht;

gelet op de artikelen 4, tweede lid, 5, vijfde lid, 10, derde lid en 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening Dordrecht; DORDRECHT BESLUIT Nr. SO 6 Gemeenebesuur Uivoer ingsbeslui I nzam el proef Gronds offen Hoogbouw Binnensad Spuiboulevard en Crabbehof gem eene Dor drech GR DORDRECHT He COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER 20104172 rapportnummer: 20104172 datum:

Nadere informatie

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ontwerpbestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening an Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Nadere informatie

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen.

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen. My of i l er ec hni eki n er na i ona l T : +31( 0) 481461191 E : i nf o@my ogend. c om W: www. my ogend. c om Pos a dr es Wi l l em Al e x a nder s r a a 23c 6691E EGend Geen enkel lakproces is gelijk

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Bindend Advies. : A te B versus C te D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslift en implantaten : : 16 januari 2008

Bindend Advies. : A te B versus C te D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslift en implantaten : : 16 januari 2008 STICHTI NG KLACHTEN EN CESCHILLEN ZORCVERZEKERINCEN J - JA Bindend Advies - Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B versus C e D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslif en implanaen : 200701267 : 16

Nadere informatie

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS Nespar OCCASIONAL PAPERS Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeer. Ontwikkeling Landmark (AH+appartementen) te Voorthuizen

Akoestisch onderzoek wegverkeer. Ontwikkeling Landmark (AH+appartementen) te Voorthuizen Akoesisch onderzoek wegverkeer Onwikkeling Landmark (AH+apparemenen) e Voorhuizen In Har van de Bouw Akoesisch onderzoek wegverkeer Onwikkeling Landmark (AH+apparemenen) e Voorhuizen Van de Kolk Vasgoed

Nadere informatie

a. voorwaarden en regels met betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsframes d.d. 2 februari 2010 (O-BOC/2O O/77O);

a. voorwaarden en regels met betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsframes d.d. 2 februari 2010 (O-BOC/2O O/77O); Reg. nr. : O-BOC/ 2014/2529 Beleid borden binnen openbaar domein gemeene Boxmeer 2O14 He college van burgemeeser en wehouders, Gele op arikel 4:81 van de Algemene we besuursrech; Gele op arikel 2:LO,lid

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Achterhoek Een gezamenlijke uitgave van:

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Achterhoek Een gezamenlijke uitgave van: okober 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Acherhoek Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is sinds juni 2014

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapplj Utrecht. Jaarverslag 2006

N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapplj Utrecht. Jaarverslag 2006 N.V. Hollandse Bosbouw Maaschapplj Urech Jaarverslag 26 JAARVERSLAG 26 nhoudsopgave Bladzijde,. SAMENSTELLNGSVERKLARNG 1 2. ALGEMEEN 1. Vasselling jaarrekening 25 3. ANALYSE 1. Resulaa 2. Financiële posiie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Bijlage V Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen

Bijlage V Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen VEA 1 Bepalingsmehode van he peil van primair energieverbruik van woongebouwen bvr 19//21 b.s. 8/12/21 wijz. bvr 2/5/2 b.s. 29/8/2 (inwerkingreding 8/9/2) Deze bijlage is enkel van oepassing op dossiers

Nadere informatie