Wegen naar een efficiëntere HR- en payrolladministratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegen naar een efficiëntere HR- en payrolladministratie"

Transcriptie

1 Wegen naar een efficiëntere HR- en payrolladministratie de wereld werkt met white paper ADP Nederland BV September Wim Ydo en Howard Woei

2 Over ADP 1,4 miljoen (oud)werknemers in Nederland krijgen iedere maand hun loonstrook of pensioenspecificatie van ADP Nederland BV. ADP Nederland is al meer dan vijftig jaar salaris-, excasso- en HR-dienstverlener voor bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en zorginstellingen. Anno 2010 is het bedrijf met een omzet van 94 miljoen euro één van de grootste spelers in zijn sector met vestigingen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Amsterdam. Circa 650 medewerkers maken zich sterk voor het verlenen van ADP Outservice: het effectief en efficiënt ondersteunen of zelfs uit handen nemen van processen voor de klant, de overtreffende trap van outsourcing en service. Wereldwijd is ADP met een omzet van negen miljard US$ marktleider in geïntegreerde oplossingen voor salarisverwerking, personeelsen excasso-administratie en HR-vraagstukken. ADP beschikt over de (SAS70) type 2-mededeling, onontbeerlijk voor bedrijven die willen voldoen aan de Sarbanes-Oxley-wetgeving. ADP heeft daarnaast een Triple A-rating. Meer informatie staat op Over de auteurs Wim Ydo en Howard Woei zijn werkzaam als management consultant bij Vroom, een onafhankelijk bureau dat organisaties helpt HR-ambities te realiseren. Zij leiden al meer dan 10 jaar verbeterprojecten in grote en middelgrote organisaties in vrijwel alle branches en hebben daardoor zicht op de weerbarstige dagelijkse praktijk.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Noodzaak van efficiëntiemaatregelen voor Human Resource Management Visie op efficiëntie Externe factoren Interne factoren Interne factoren: ambities van de HR-afdeling 8 3. Technische en procesmatige opzet Een HR-portaal met processen en dashboard Selfservice voor managers, medewerkers en HR-professionals Naar een intelligentere gebruikers- en helpdeskondersteuning Digitalisering van formulieren en werkstromen Ondersteuning van personeels- en salarisadministratieve processen Organisatorische modellen Het HR-service center Sourcingmodellen Verandermanagement HR-transformatie Samenvatting en slotwoord 24 3

4 1. Inleiding Een efficiënte bedrijfsvoering blijkt een harde voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling van de afdeling Human Resource tot business partner. Managers, Directies en Raden van Bestuur hebben behoefte aan een HR-partner die waarde toevoegt en op die wijze de performance van de organisatie helpt verbeteren. Daarbij is, in de optiek van het management, de HR-backoffice een non-core activiteit die onberispelijk en kosteneffectief geregeld moet zijn. Helaas is de praktijk weerbarstiger. Recente (2010) representatieve Nederlandse onderzoeken 1 melden inefficiënte administratieve HR-processen en onderbenutting van hedendaagse technische en organisatorische mogelijkheden. Veel HR-afdelingen stellen hun werknemers bijvoorbeeld wel formulieren beschikbaar via intranet, maar verwerken die dan weer in papieren vorm. Dit white paper belicht, specifiek voor HR, een aantal technische, procesmatige en organisatorische mogelijkheden om efficiënter te werken. Omdat deze mogelijkheden al langer bestaan maar vaak nog niet of onvoldoende door HR gebruikt worden, gaan we ook in op de onderliggende oorzaken en de eventuele oplossingen. Na het inleidende hoofdstuk 1 gaat hoofdstuk 2 in op de noodzaak voor HR om efficiënter te werken. In hoofdstuk 3 komt een aantal technische en procesmatige mogelijkheden aan bod. In hoofdstuk 4 staan de organisatorische mogelijkheden om efficiënter te werken centraal en hoofdstuk 5 behandelt het verandermanagement dat hoort bij de HR-transformatie. Tot slot bevat hoofdstuk 6 een aantal afsluitende opmerkingen en de inschatting van de mogelijkheid dat HR nu eindelijk de kansen die er liggen, gaat verzilveren. 1 Ken- en stuurgetallen Personeelsmanagement 2010/Berenschot; Jaarboek Personeelsmanagement 2009/Kluwer 4

5 2. Noodzaak van efficiëntiemaatregelen voor Human Resource Management Efficiëntie is een containerbegrip en om misverstanden die daaruit kunnen ontstaan, te voorkomen geven wij hier de omschrijving die in dit paper wordt gebruikt. HR-efficiëntie is een optimale mix tussen kosten als gevolg van de inspanningen en inzet van (technische, financiële en organisatorische) middelen aan de input-kant en de (beoogde) kwaliteit aan de output-kant. 2.1 Visie op efficiëntie Veel HR-afdelingen die wij in optimalisatietrajecten tegenkomen, werken administratief nog op een manier die verouderd genoemd kan worden. Verlofgegevens worden bijvoorbeeld nog door de personeelsadministratie verwerkt. Er wordt nog gewerkt met papieren verlofkaarten waarvan gegevens worden overgetypt. Daar worden uiteraard fouten bij gemaakt, wat tot correcties achteraf leidt. Hierdoor zijn extra controles in de processen noodzakelijk, waardoor de behoefte aan meer FTE s ontstaat. Dit - de controles - zijn echter niet de juiste maatregelen om de kwaliteit van processen te verbeteren en te borgen. Meer mensen voor meer controles is een situatie die leidt tot duurdere processen met lange doorlooptijden en tot klanten die zich niet geholpen voelen. Verre van efficiënt. HR moet meer werken volgens de principes van operational excellence. Dat betekent: met oog voor de klant, de HR-processen zoveel mogelijk stroomlijnen, voortgang borgen, automatiseren/digitaliseren en kritisch kijken naar de manier waarop de HR- en payrolladministratie georganiseerd wordt. Operational excellence kan onder andere gerealiseerd worden via een Shared Service Center (SSC). Dit levert schaalvoordelen op bij voldoende omvang, geografische spreiding en volume. Ook een weloverwogen sourcingstrategie is een voorwaarde voor operational excellence: wat wil en kan HR zelf doen en wat is rendabel uit te besteden? Er zijn HR-taken die specifieke kennis vergen van de interne organisatie en de cultuur en branche waarbinnen men werkt. Dat kan gelden voor strategische personeelsplanning en management development. Er zijn ook taken waarvoor onvoldoende volume is om daartoe kennis binnen de eigen organisatie op te bouwen. Los van het volume kan het ook gaan om taken die vanwege strategische overweging niet binnen de organisatie belegd worden. Denk bijvoorbeeld aan een grote organisatie met een klein aantal expatriates. De kennis over de specifieke secundaire arbeidsvoorwaarden voor deze groep is slechts incidenteel nodig en is goed in te kopen bij gespecialiseerde bureaus. Echter, administratieve taken zijn goed te automatiseren. Dit levert besparingen op, zeker als de invoer bij de bron gelegd wordt. Ook kan het rendabel zijn om de software die hiervoor nodig is als een service in te kopen. Zijn de geautomatiseerde processen zo ingericht dat foute invoer nauwelijks mogelijk is en het aantal controles geminimaliseerd kan worden, dan kan ook de formatie van het administratief personeel aangepast of anders ingericht worden. 5

6 De redenen waarom de afdeling Human Resource (HR) efficiënter moet gaan werken worden hierna geschetst. Op hoofdlijnen komen de belangrijkste externe factoren en de meest voorkomende interne factoren vanuit de optiek van de business van de organisatie aan de orde. Tot slot wordt ingegaan op de drijfveren die door managers en medewerkers van HR-afdelingen zelf worden genoemd. 2.2 Externe factoren Onder externe factoren vallen onder andere de ontwikkeling van HR-software, de toenemende acceptatie van internettoepassingen en de sourcingstrategieën van grote organisaties. Dit zijn in feite oplossingen voor de druk op organisaties om efficiënter te gaan werken. Het bestaan van oplossingen creëert op zich echter ook weer druk. Door de (web)mogelijkheden van HR-software is de verwerking van zaken als personeel- en salarisgegevens, uitvoering van een bruto-netto berekening en vervaardiging van correspondentie voor werknemers, plaats- en tijdonafhankelijk geworden. Multinationals maken hier gebruik van en hebben HR Shared Service Centers opgericht om schaalvoordelen te behalen. Zij gaan daarbij zelfs zo ver dat zij deze SSC s vestigen in lage lonen-landen. De werknemers en managers van IBM en BT krijgen bijvoorbeeld wereldwijd online selfservice processen aangeboden via gebruikersvriendelijke HR-portalen. Daarbij is de taal voor het geven van support geen belemmering. Wanneer een werknemer met de helpdesk belt, wordt hij geholpen in zijn eigen taal. Deze aanpak werkt goed als er daarnaast ook aandacht is voor cultuurverschillen en kennis van de bedrijfspecifieke omstandigheden. Dit is, met behulp van wereldwijd inzetbare HR- en payrollsoftware en snelle internetverbindingen, dus goed mogelijk als het de ambitie van de board is om zich te concentreren op kerntaken. Ook in Nederland wordt aanhoudend gewerkt aan het oprichten van Shared Services voor HR-taken. Binnen de Rijksoverheid zijn al meerdere ministeries aangesloten bij P-Direkt en is de uitrol in volle gang. Ook de gemeentelijke overheid en de gezondheidszorg zijn hiermee bezig. De succesverhalen van KPN, ING en andere grote Nederlandse profit-organisaties lijken externe druk te creëren op steeds meer organisaties om na te denken over een efficiëntere organisatie van HR-backoffice taken. Naast deze technische en organisatorische externe factoren die HR noodzaken om anders te gaan werken, zijn er nog andere. Veel gehoorde aanleidingen zijn de economische crisis, de opkomst van het nieuwe werken en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Daarop wordt in dit white paper verder niet ingegaan. Wij verwijzen hiervoor naar andere publicaties zoals het ADP white paper Innovatief HR voor de toekomstige arbeidsmarkt. 6

7 2.3 Interne factoren Naast de eerder geschetste externe ontwikkelingen worden er ook door de interne organisatie eisen gesteld aan de efficiëntie van HR. In feite zijn deze eisen een vertaling van eisen die vanuit de marktwerking aan de organisatie gesteld worden. Marktwerking kan in sommige onderdelen van de profit sector betekenen, dat (internationale) concurrentie organisaties dwingt om frequent vernieuwende producten en diensten te leveren tegen de laagst mogelijke prijs, de hoogste kwaliteit en met een hoge leverbetrouwbaarheid. Deze markteisen vertalen zich in eisen aan de kostprijs, productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit en doorloopsnelheid. Hierdoor ontstaat bij het management de behoefte aan excellente operationele bedrijfsvoering (operational excellence). COO s (Chief Operations Officers) hebben daarom, samen met CIO s (Chief Information Officers), de taak om operational excellence organisatiebreed door te voeren. Zij vertalen dit door naar de interne klant-leverancierverhouding, waaronder die tussen HR en het primaire proces, de business. Dat betekent dat ook HR kosten moet besparen, productiviteit moet verbeteren, als business partner moet optreden én tegelijkertijd een hogere kwaliteit van de HR-processen op de werkvloer moet realiseren. Daarbij wordt uiteraard ook kritisch naar de bezetting van de HR-afdeling gekeken. Internationale benchmarks, al dan niet representatief voor Nederland, leiden al snel tot de druk om ook bij HR met minder mensen hetzelfde of soms zelfs meer te doen. Terecht of onterecht, maar HR heeft geen keus en dient hierop te reageren. 7

8 2.4 Interne factoren: ambities van de HR-afdeling Door de eisen die de business stelt is het efficiëntievraagstuk bij HR een belangrijk aandachtspunt. Onderzoek 2 onder HR-medewerkers, HR-managers en HR-directeuren bevestigt dit. Uitgevers, adviesbureaus en leveranciers van HR- en payrollsystemen bevragen de HR-discipline met regelmaat over hun ambities voor het komende jaar en de priorisering van de verschillende beleidsonderwerpen. Een voorbeeld is het grootste jaarlijkse onderzoek van Performa naar HR-trends onder in- en externe HR- en salarisprofessionals. Uit de verschillende onderzoeken komt naar voren dat HR in toenemende mate bereid is om, naast het optimaliseren van inhoudelijk personeelsbeleid en instrumenten, ook tijd en geld te investeren in digitalisering van HR-processen en aan outsourcing van administratieve taken. De vrijvallende tijd en capaciteit wil HR onder meer besteden aan waardetoevoegende taken voor de business. In het jargon van Dave Ulrich betekent dit, dat HR de transformatie wil maken van administratief expert naar strategisch partner. Lange termijn Change agent Strategic partner Mensen Processen Employee champion Administrative expert Deze transformatie verloopt volgens onze waarneming echter moeizaam. De operationele belasting van HR is hoog waardoor ICT-gerelateerde oplossingen te weinig aandacht krijgen. In sommige branches komt dit al bij de basisadministratie in het HR-systeem tot uiting. Gegevens worden niet of niet consistent vastgelegd, met als gevolg dat rapportages niet mogelijk zijn of niet kloppen. Een veelvoorkomend fenomeen is het feit dat nogal wat administrateurs bang zijn om de invoer van gegevens bij de bron te leggen. Deze vakkrachten vrezen dat bij deze aanpak door onkunde en/of onzorgvuldigheid de mutaties niet goed doorkomen, met als gevolg fouten en correcties - lees extra werk - achteraf. Soms is er ook sprake van koudwatervrees: een administrateur die het idee heeft dat zijn baan weggedigitaliseerd wordt, werkt hier in eerste instantie misschien niet graag zelf aan mee, totdat men de toegevoegde waarde voor zichzelf ziet. HR zou zich meer moeten richten op de principes van operational excellence. Kort gezegd betekent dit: zoeken naar een optimale balans tussen kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit tegen een optimale mix tussen kosten en opbrengsten. Een manier om dat te doen is het inzetten van ICT voor het stroomlijnen en digitaliseren van HR-processen. Deze aanpak wordt uiteengezet in het volgende hoofdstuk. Korte termijn Figuur 1. 2 Onder meer HR Global Transformation 2009 van ADP in samenwerking met de HROA; het onderzoek HR Trends 2009/2010 van Performa, Berenschot en ADP, en het Jaarboek Personeelsmanagement 2010 van De Gids voor Personeelsmanagement. 8

9 3. Technische en procesmatige opzet HR kan efficiëntie realiseren door de inzet van een HR-portaal voor het ontsluiten van HR-informatie en door het verminderen van papieren documenten en het automatiseren van processen en werkstromen. Documenten, informatie en taken worden door de bron ingevoerd en digitaal doorgestuurd van de ene medewerker naar de andere. De processen worden gestuurd door regels en procedures die ingebouwd zijn in een workflow-systeem. Dit biedt de mogelijkheid om kwaliteit aan de bron te borgen. In dit hoofdstuk behandelen wij de technische en procesmatige opzet voor een efficiëntere manier van werken. De organisatorische modellen die hierbij mogelijk zijn worden in hoofdstuk 4 behandeld. 3.1 Een HR-portaal met processen en dashboard Traditionele administratieve HR-systemen zijn nooit ontworpen voor gebruik door medewerkers of managers, maar voor HR-professionals. Het gebruik ervan vereist specifieke kennis en vaardigheden. Zaken die snel verloren gaan als het systeem niet regelmatig wordt gebruikt. De opkomst van webportaal-technologie en de ontwikkeling waarbij systeemleveranciers ervoor kiezen om HR-applicaties volledig webbased te ontwikkelen, zullen een versnelling realiseren van Management Self Service (MSS), Employee Self Service (ESS) en procesflows over alle afdelingen heen. De technische ontwikkelingen maken ook al langer ketenworkflow mogelijk. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn te vinden in het aanbod van leveranciers van supply chain management software. Een HR-portaal biedt grafische ondersteuning van de HR-processen. Hier vindt de gebruiker getrapte informatie over de stappen en acties die bijvoorbeeld nodig zijn voor het raadplegen van personeelsgegevens, het indienen van een declaratie of het opgeven van een functiewijziging door de manager. Hiernaast twee plaatjes om dat te illustreren. Figuur 2. Door processen op een intuïtieve wijze in te richten in een HRportaal, kunnen ook niet-professionals hiervan gebruikmaken, zonder een specialistische training of ingewikkelde werkinstructie. Het webportaal is voorwaardenscheppend; het zorgt ervoor dat de managers en medewerkers en eventueel ook andere in- en externe derden kunnen beschikken over de informatie om hun taken uit te voeren. 9

10 3.2 Selfservice voor managers, medewerkers en HR-professionals In deze paragraaf behandelen wij aan de hand van voorbeelden de verschillende vormen van selfservice die leiden tot efficiëntere HR-processen. Ook wordt het begrip ketenworkflow toegelicht. Selfservice voor managers (MSS) betekent onder andere online inzage in de personeelsgegevens en -dossiers van hun medewerkers en de beschikking over dashboards met geaggregeerde HR-informatie. De gebruikers kunnen deze informatie met een muisklik verbijzonderen naar afdeling-, team- en functieniveau. Een dashboard geeft grafisch overzicht van ken- en stuurgetallen, inclusief inzoom-/analysemogelijkheid en geeft overzicht van taken en signalen. MSS wil ook zeggen dat de manager zelf digitale mutatieopdrachten invoert voor bijvoorbeeld een contract- of functiewijziging voor een van zijn medewerkers. Daarnaast ontvangt de manager rechtstreeks signaleringen ten behoeve van bijvoorbeeld het tijdig plannen van een beoordelingsgesprek en kan hij of zij hiervoor direct een workflow-taak naar de betreffende medewerker sturen. Ook hier geldt dat efficiëntie bereikt wordt door de snelheid waarmee informatie beschikbaar komt, zonder handling door ondersteunend personeel. Selfservice voor medewerkers (ESS) betekent onder andere dat de medewerkers zelf overal digitaal hun loonstrook kunnen raadplegen, actueel inzicht hebben in hun verlofsaldo en hun verlofaanvraag online kunnen indienen bij hun manager. In toenemende mate zien wij ook dat organisaties medewerkers autoriseren om persoonsgegevens actueel te houden. Het gaat dan niet alleen om het adres, het aantal gezinsleden of de persoon die bij calamiteiten gebeld kan worden, maar ook de eigen verantwoordelijkheid voor de opleiding- en kwalificatiegegevens. Een aantal applicaties biedt medewerkers via simulatie inzicht in de gevolgen van de inzet van hun flexibele arbeidsvoorwaarden en helpt hen op die manier bij het maken van hun keuzes. De efficiëntie van dit type medewerkerservice zit hem in kortere doorlooptijden, actuelere personeelsgegevens en lagere transactiekosten. Selfservice voor HR-professionals betekent dat HR-adviseurs, -beleidsmedewerkers en andere HR-specialisten niet langer de tussenkomst van een gespecialiseerde secretariële of administratieve kracht nodig hebben om zich van bepaalde HR-informatie te voorzien. De professionals kunnen zelf plaats- en tijdonafhankelijk bij alle informatie in het HR-systeem en bij de informatie die traditioneel opgeslagen is in het papieren personeelsdossiers. De efficiëntie van professional selfservice zit hem in de sterk afgenomen tijdbesteding om informatie te ontsluiten en in het wegvallen van de (loon)kosten. De ondersteunende krachten op de HR-afdeling hoeven zich hiermee immers niet meer bezig te houden. Figuur 3. 10

11 3.3 Naar een intelligentere gebruikeren helpdeskondersteuning Een kritische succesfactor bij invoering van selfservice voor managers en medewerkers is het aanbieden van intelligente gebruikers- en helpdeskondersteuning. Blijft effectieve ondersteuning achterwege, dan raken de gebruikers mogelijk gedemotiveerd doordat ze veel tijd verliezen met het zoeken naar antwoorden op vragen en naar de juiste formulieren. De communicatie tussen gebruikers en HR op dit punt verdient extra aandacht en zorgvuldige afstemming. In de praktijk zien wij dat de nieuwe communicatie tussen klanten (managers en medewerkers) en HR uiteen valt in drie stromen: Digitaal voor standaard HR-onderwerpen, -vragen en -processen via het HR-portaal; Telefonisch voor vragen, waarop in het HR-portaal geen antwoord te vinden is; Persoonlijk voor alle gevallen waarin de andere twee supportmethodes niet passend zijn. Een aantal zaken verdient hierbij bijzondere aandacht. De overgang naar digitale ondersteuning is alleen efficiënt, als deze op een gebruikersvriendelijke en snelle manier werkt. Een gebruiker vindt snel het antwoord op zijn vraag in het betreffende hoofdstuk en hoeft daarvoor niet zelf een CAO of een lijvig beleidstuk door te nemen. Ook moeten formulieren voor bijvoorbeeld het opgeven van een mutatie, het indienen van een (bijzonder)verlof-aanvraag of het aankopen van extra pensioen makkelijk en snel te vinden zijn. Een bekende, (gedeeltelijke) oplossing voor dit probleem is de pagina met veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions, FAQ). Dit is in feite de digitale opvolger van het papieren handboek voor de manager en bij de juiste invulling een voorgestructureerde kennisbank waar men snel het antwoord vindt op vragen als: Hoe dien ik een vacatureaanvraag in? Of: Hoeveel extra periodieken mag ik een medewerker toekennen bij waarneming hogere functie? Het nadeel van een FAQ-pagina is dat de vraagsteller zich een weg moet vinden in de vele teksten en in feite is dit niet het optimale gebruik van ICT. De echte oplossing moet gezocht worden in de technieken met semantische intelligentie, die al gebruikt worden in expertsystemen en momenteel ook voor de ontwikkeling van het semantische web (web 3.0). Deze software beschikt over functies die het menselijk redeneren simuleren. Hoewel hier al voorbeelden van zijn te vinden in sommige content management systemen en specialistische expertsystemen, bevinden deze ontwikkelingen zich nog in de kinderschoenen en zijn zij nog niet standaard aanwezig. Een tussentijdse oplossing is het koppelen van informatie aan processtappen (contextgevoelige helpteksten), of het opnemen van een optie voor geavanceerd zoeken. Hierbij wordt een vraagsteller door middel van een vragenformulier geholpen bij het structureren van zijn vraag, zodat de zoekmachine direct met het goede antwoord komt. Aan een HR-portaal hoort uiteraard de functie toegevoegd te worden waarmee de vraagsteller direct in contact gebracht kan worden met een materiedeskundige die hem persoonlijk verder helpt wanneer de kennisbank een uitkomst biedt. Tenslotte zou een gebruiker op de supportpagina een overzicht van actuele thema s en de voortgang van meldingen bij de helpdesk moeten kunnen zien. Een voorbeeld van een actueel thema is het tonen van informatie over de voortgang van beoordelingsronde binnen de organisatie. 11

12 3.4 Digitalisering van formulieren en werkstromen Moderne HR-systemen bieden de technische mogelijkheid om te werken met digitale formulieren en een geautomatiseerde workflow of werkstroom. Mocht het HR-systeem deze mogelijkheid niet bieden dan is het een optie om werkstromen in te regelen met behulp van kantoorautomatisering of aparte workflow-software. In het algemeen gaat het om het digitaliseren van de traditionele papiergedreven werkprocessen. Onder digitalisering wordt dan onder andere verstaan het invullen van een online mutatieformulier en dit daarna automatisch langs verschillende functionarissen laten sturen voor validatie en autorisatie. Een manager kan met een muisklik in een HR-portaal een standaardformulier openen met een aantal standaard knoppen voor de meest voorkomende mutaties. Denk daarbij aan verlenging van een tijdelijk contract, aanpassen van de werktijd en de functie. Nadat de juiste knop is aangeklikt past het formulier zich aan door automatisch alleen de relevante invulvelden te tonen. Met het ingeven van de naam van de medewerker, vult het formulier zich automatisch met de huidige gegevens (de was kolom) en kan de manager de nieuwe waarden invoeren (de wordt kolom). maar binnen de organisatie, is het automatisch genereren van notificaties van een nieuwe indiensttreding naar bijvoorbeeld de beveiligings- en de facilitaire afdeling, die hierop vervolgacties kan gaan plannen voor de werkplekinrichting van de nieuwe medewerker. Een voorbeeld van geautomatiseerde aanlevering naar externe derden is de aangifte loonheffingen en mutaties naar verzekeraars. Andere voorbeelden zijn de digitale uren- en factuurstroom met de uitzendorganisatie, de online bestelmogelijkheden voor medewerkers voor hun leaseauto bij de leasemaatschappij en/of voor hun opleiding bij een extern instituut. De efficiëntie in de voorbeelden zit steeds in het gegeven dat transacties sneller, beter en goedkoper worden uitgevoerd. Selfservice levert meer efficiëntie op. Uiteraard vergt dit de nodige aandacht voor autorisatie en een goede ICT-technische beveiliging. De noodzakelijke gebruikersondersteuning is ook een kritische succesfactor voor het realiseren van meer efficiëntie. Wij behandelen dit in de volgende paragraaf waarin een voorbeeld van de ondersteuning van een administratief HR-proces wordt uitgewerkt. Om processen nog efficiënter te maken is het mogelijk om gebruik te maken van ketenworkflow. Dit is (proces)workflow die de informatiestroom naar andere interne afdelingen en zelfs externe organisaties regelt. Een voorbeeld van workflows buiten de relatie manager-medewerker-hr 12

13 3.5 Ondersteuning van personeels- en salarisadministratieve processen In deze paragraaf beschrijven wij als één van de vele mogelijkheden van verregaande proces- en systeemintegratie de ondersteuning van personeel- en salarisadministratieve processen met behulp van het HR-systeem aan de hand van praktische voorbeelden. Processen kunnen ook module-, systeem- en afdelingsoverstijgend zijn, wanneer het portaal hierop is ingericht. Wij houden het in dit white paper op het uitwerken van administratieve processen, omdat een goede basisadministratie randvoorwaardelijk is voor digitalisering van de overige HR-processen. Het gaat om: Starten van processen op basis van geregistreerde data; Verplicht in te vullen gegevens, vergaande controle op de inhoud; Mogelijkheid om documenten toe te voegen; Digitale ondertekening; Genereren van correspondentie; Bewaking van procesvoortgang; Automatisch opnemen in het digitale dossier na afronding. Starten van processen op basis van geregistreerde data Efficiëntie kan ook bereikt worden met de ondersteuning van personeels- en salarisadministratieve processen. Zo kan het HR-systeem bijvoorbeeld 6 weken voor afloop van een tijdelijk contract automatisch een notificatie sturen naar de manager, zodat deze tijdig kan beslissen of er verlengd of beëindigd moet worden. Dit is mogelijk, omdat de einddatum van het tijdelijke contract geregistreerd staat in het HR-systeem. Door de automatische termijnbewaking hoeft hier geen functionaris meer mee bezig te zijn en wordt voorkomen dat een contract onbedoeld afloopt. Verplicht in te vullen gegevens Onvolledig ingevulde schermen of formulieren zorgen voor fouten, extra werk om deze achteraf te corrigeren en uiteindelijk ook ergernis bij degenen die er de dupe van zijn. Dit is te voorkomen door het opnemen van verplichte invulvelden in schermen en formulieren. Vergaande controle op de inhoud Daarbij kunnen verband- en waarschijnlijkheidscontroles worden ingebouwd. Hierdoor wordt geborgd dat bij een adreswijziging zo nodig ook de reiskostenvergoeding wordt aangepast. Door systeemconfiguratie wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een verkeerde salarisschaal kan worden gekozen bij een bepaalde functie. Mogelijkheid om documenten toe te voegen Een andere efficiëntiemaatregel is de mogelijkheid om documenten toe te voegen aan een workflowproces. Bijvoorbeeld door het beoordelingsformulier mee te sturen bij de mutatie voor promotie naar een hogere salarisschaal. Of het meesturen van een gescande kwitantie bij een declaratie. Deze werkwijze is inmiddels door de fiscus goedgekeurd, mits er maatregelen genomen zijn om de juistheid en volledigheid van het declaratieproces te borgen. Het is overigens verstandig om deze maatregelen in samenspraak met de externe accountant en de betreffende inspectie af te stemmen, omdat hiervoor nog geen standaardregels bestaan. 13

14 Digitale ondertekening Uiteraard moeten sommige mutaties geautoriseerd worden. Dit kan met behulp van de digitale handtekening. Deze is rechtsgeldig. Er zijn wel meerdere veiligheidsniveaus mogelijk, variërend van een zelfgemaakt certificaat voor authenticatie tot en met een gekwalificeerd certificaat dat uitgegeven wordt door een zogeheten trusted third party (TTP). Dit is in essentie een digitale notaris die gekwalificeerde elektronische identiteitsbewijzen, die bijvoorbeeld nodig zijn bij het geven van de betaalopdrachten aan de bank, kan uitgeven. Voor interne HRprocedures kan volstaan worden met een zelf aangemaakt certificaat en is het niet nodig om met certificaten van een TTP te werken. Genereren van correspondentie Een efficiënt proces voorziet in het automatisch genereren van bijbehorende standaard correspondentie, met daarbinnen de mogelijkheid om persoonlijke tekstblokken toe te voegen. Dit is technisch mogelijk bij de meeste HR-systemen. Inmiddels is het ook mogelijk om te koppelen met systemen voor documentcreatie. Er zijn natuurlijk organisatorische maatregelen nodig om dit te implementeren. Een voorbeeld is de plaats waar de correspondentie geprint moet worden. Stel dat een regiomanager vanaf zijn laptop tijdens een hotelverblijf een beoordelingsprocedure autoriseert. Waar komt dan de papieren print van de brief terecht? Bewaking van procesvoortgang Een illustratie van de bewaking van de procesgang kan zijn dat de brief uit het voorbeeld van de reizende regiomanager niet geprint wordt, maar in de mailbox terecht komt van het SSC. Dit draagt zorg voor fysieke verzending en meldt terug aan de manager dat dit gedaan is. Om de mailbox overzichtelijk te houden kan de manager overigens ook in het dossier zien of de brief is verstuurd. Automatisch opnemen in het digitale dossier na afronding Tenslotte kan het SSC of het HR-secretariaat de brief automatisch archiveren in het Document Management Systeem, dat onderdeel uitmaakt van het HR-systeem. Dit is te realiseren door een HR-systeem dat deze functie biedt of door een koppeling met een DMS van een andere leverancier. Bovengenoemde mogelijkheden kunnen, mits goed gebruikt, zorgen voor korte doorlooptijden en borgen dat organisaties werken met consistente HR-processen. Zij verhogen op die manier de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit. Het gaat nadrukkelijk om technische mogelijkheden om HR-processen efficiënter te maken. Technische maatregelen werken niet vanzelf maar moeten in de organisatie ingebed worden. Dat wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. 14

15 4. Organisatorische modellen In het vorige hoofdstuk is een aantal technische en procesmatige aspecten behandeld voor het realiseren van meer HR-efficiëntie. Deze kunnen niet los gezien worden van hun organisatorische inbedding. Eerder is al aangegeven dat er bij het herontwerpen van HR-processen gekeken moet worden naar het dienstverleningsmodel voor het leveren van de HR-diensten en -producten. 4.1 Het HR-service center In het traditionele model is HR een stafafdeling die toegewezen is aan de lijn om gevraagd en ongevraagd te adviseren en te ondersteunen bij de uitvoering van het HR-beleid. Als er al jaarafspraken gemaakt worden over de omvang van de HR-inzet, dan worden die in de praktijk niet gemeten. Overschrijding of onderbenutting van de overeengekomen inzet komt daardoor niet in beeld. De kosten voor HR worden in deze constructie door de stafafdeling Financiën volgens een vaste verdeelsleutel toegerekend en het maakt daarbij niet echt uit hoe hoog die zijn, omdat de lijnmanager hierop geen directe invloed uitoefent. Natuurlijk worden tijdens de jaarlijkse budgetterings- en begrotingsronde wel budgetten toegekend, maar van een klant-leverancierrelatie, compleet met tariefafspraken en serviceniveaus, is geen sprake. Deze werkwijze maakt het ook voor HR onmogelijk om invloed uit te oefenen op haar eigen kosten. Als de lijn vraagt, moet er geleverd worden. De beperking daarin is de gegeven omvang van de HR-formatie. Wij vinden de traditionele inrichting en werkwijze van HR minder geschikt voor een efficiënte HR-bedrijfsvoering en pleiten voor invoering van een HR-service center model. In dit model valt het service center onder een manager die rechtstreeks rapporteert aan Directie en/of Raad van Bestuur. Er wordt in dit model gewerkt met vastgestelde tarieven en dienstverleningniveaus voor de producten en diensten. In principe geldt voor alle bedrijfsonderdelen gedwongen winkelnering, omdat anders niet voldoende schaalvoordelen behaald kunnen worden. Afhankelijk van sourcingbeleid, omvang, cultuur en geografische spreiding van een organisatie is een HR-service center een interessante manier om efficiënter te gaan werken. Bij een dergelijk service center hoort een werkwijze die de eisen inzichtelijk maakt die gesteld worden aan kosten, doorloopsnelheid en standaardisatie van (HR) processen: meten is weten. 15

16 4.2 Sourcingmodellen Sourcing geeft antwoord op de vragen: wat maakt de organisatie zelf, wat koopt zij in, met wie werkt zij samen en voor hoe lang? Sourcing kent verschillende vormen, zoals multi-sourcing, Shared Service Centers en zelf doen. Een sourcingstrategie leidt tot de keuze van de juiste mix van sourcingvormen die de primaire en secundaire processen van de organisatie optimaal ondersteunen. Hieronder ter illustratie een figuur met sourcingvarianten. De relevante vraag voor HR is in dit verband: Wat doet HR (of het SSC-HR) zelf, wat koopt HR in en waarom? Anders geformuleerd: Hoe gaat HR om met het sourcingvraagstuk? Hierbij zijn twee uitersten mogelijk: alles zelf doen en daarvoor alle middelen in huis halen of alles uitbesteden en alleen de regie voeren. Tussen de uitersten zijn uiteraard varianten mogelijk zoals: SAAS (Software as a Service); Uitbesteden van de salarisverwerking; Insourcing van één of meerdere specialismen; Outsourcing van één of meerdere specialismen; Procesborging bij calamiteiten. Hiernaast worden beknopt de twee uitersten behandeld: alles in huis en Business Proces Outsourcing. Interne levering Strategisch Tactisch Operationeel Intern sourcen Kennis sourcen Capaciteit sourcen Uitvoering sourcen Resultaat sourcen Externe levering Schema 1. 16

17 Alles in huis Bij deze sourcingvorm zijn alle HR-disciplines belegd bij eigen medewerkers en zijn vrijwel alle ICT-hulpmiddelen, zoals de software voor personeels- en salarisadministratie, het HR-portaal, workflow, tijdregistratie en planning en rapportagetools, geïnstalleerd op eigen servers. Dit model vereist een zekere omvang om rendabel te kunnen zijn in termen van total cost of ownership (TCO). Kleinere organisaties zullen bijvoorbeeld moeite hebben met de relatief hoge investeringen en kosten, die nodig zijn voor het in dienst hebben en houden van hooggekwalificeerde HR-specialisten. Daarnaast zullen ook de kosten voor de ICT-ondersteuning een flink beslag doen op de financiële middelen in het geval dat HR hoge ambities heeft. Bijvoorbeeld omdat men veel licentiekosten moet maken voor medewerker selfservice. Een voordeel van de alles in huis-vorm is dat de organisatie volledige zeggenschap heeft over de wijze waarop de specifieke HR-gebieden worden ingevuld en hoe de software-ondersteuning daarvoor wordt ingericht. Een nadeel is dat ook de continuïteitsrisico s bij de organisatie liggen. Dit vergt extra aandacht voor behoud van personeel, het bijhouden van vakkennis en het treffen van maatregelen die onderhoud en beschikbaarheid van de systemen borgen. Allemaal zaken die niet tot de kernactiviteiten behoren. Business Process Outsourcing (BPO) Business Process Outsourcing is het in zijn geheel uitbesteden van één of meerdere HR-processen. Administratie, beheer, specialismen, inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheid en bijvoorbeeld de gespecialiseerde medewerkers die zich bezighouden met payroll- en HRadministratie worden uitbesteed aan een externe partij, waarmee een Service Level Agreement wordt afgesloten. Tegelijk worden de bijbehorende soft- en hardware uitbesteed, inclusief het onderhoud. In de overgangsfase neemt de outsourcingpartner vaak het personeel van de klant (gedeeltelijk) over. De laatste jaren neemt BPO sterk toe in Nederland. Een belangrijke succesfactor bij BPO is de klant-leverancierverhouding tussen de betrokken partijen. Want hoewel risico s zijn af te dekken in dienstverleningsovereenkomsten met bonus- en malusregelingen, blijken deze in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Bij een incident bijvoorbeeld is vaak niet één hoofdschuldige aan te wijzen. Daarnaast is de aansturing van de outsourcingpartij een nieuwe managementtaak die goed belegd moet zijn in de organisatie. De contractmanager van de uitbestedende partij zal regelmatig met de accountmanager van de leverancier moeten overleggen. Gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over wijzigingen in de dienstverlening, zullen vervolgens goed doorgevoerd moeten worden. Wij nemen in de praktijk waar dat dit voor betrokken partijen vooral in het begin een (leer)proces is van vallen en opstaan. Een voordeel van BPO is dat de organisatie zich meer kan concentreren op haar kerntaken. HR krijgt door het outsourcen van bijvoorbeeld recruitment of de payroll- en HR-administratie meer tijd om zich als business partner te profileren. Een aandachtspunt is dat HR daar naar toe werkt en bewaakt dat deze ambitie daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Gebeurt dat niet, dan rendeert ook de investering in BPO niet. 17

18 Een nadeel van BPO is de afhankelijkheid van de leverancier die ontstaat wanneer alle kennis over het betreffende proces uit de organisatie is verdwenen. Daarnaast is er een risico op een mismatch doordat de cultuur tussen de organisatie en de outsourcingspartner te veel verschillen vertoont. Een goede selectie van de BPO-partner en gedegen begeleiding van de transitie van de processen moet voorkomen dat dit risico optreedt. Tussen deze twee uitersten van sourcing bevinden zich allerlei varianten, die desgewenst gecombineerd kunnen worden. Bij al deze vormen geldt overigens dat de uitbestedende partij wel moet borgen dat er voldoende kennis aanwezig is en blijft om de uitbesteding te kunnen blijven regisseren. Er moeten bijvoorbeeld gesprekken gevoerd worden over omvang en kwaliteit van de dienstverlening ten opzichte van de service level agreement. Hierdoor kan zonodig tijdig bijgestuurd worden. Daarnaast zal de dientverlener tijdig geïnformeerd moeten worden over uitbreiding van de dienstverlening, zodat de transitie gepland en begeleid kan worden. Uitbesteding salarisverwerking De daadwerkelijke salarisverwerking wordt extern uitgevoerd, inclusief onderhoud op wet- en regelgeving. De eigen organisatie levert gegevens aan, controleert ze en blijft eindverantwoordelijk. Wij zien deze vorm van uitbesteding regelmatig geleidelijk uitgebreid worden met andere administratieve taken en in sommige gevallen ook transformeren naar managed services. Insourcing De verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de salarisverwerking is in handen van een externe partij, die op locatie de salarissen komt verwerken. De softwarelicentie blijft in handen van de organisatie. Outsourcing van één of meerdere specialismen Voorbeelden, naast het al eerder genoemde proces voor payroll- en HR-administratie hiervan zijn de arbodienst, arbeidsjuristen, recruitmentbureaus, functiewaarderingsbureaus en HR-procesmanagement. SaaS (Software as a Service) Uitbesteding soft- en hardware, inclusief systeem- en technisch applicatiebeheer. Procesborging bij calamiteiten Zorgen voor een back-up ingeval van calamiteiten, zoals ziekte en piekdrukte in combinatie met vertrek of vakantie. 18

19 5. Verandermanagement Verandermanagement is een containerbegrip. De term wordt in dit paper gebruikt om aan te geven dat het veranderen naar een efficiëntere werkwijze niet vanzelf gaat, maar dat deze verandering aandacht vergt voor de mensen die de verandering moeten realiseren. In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven waarom verandermanagement belangrijk is bij de omschakeling van een inefficiënte werkwijze naar een efficiëntere werkwijze. Daarna wordt deze specifieke verandering nader uitgewerkt vanuit een concept dat HR-transformatie genoemd wordt. HR-efficiëntie ontstaat niet alleen door het invoeren van andere techniek, herontwerp van proces en de structuur van de HR-organisatie. Efficiënter gaan werken houdt in dat mensen anders moeten gaan werken, dan op de niet-efficiënte manier. Managers moeten bijvoorbeeld online mutaties gaan invoeren, terwijl zij vroeger gewend waren dat een HR-adviseur deze taak voor hen uitvoerde. Medewerkers moeten hun adres via selfservice wijzigen in plaats van het opsturen van een papieren verhuisbericht, of in plaats van het via een mail aan HR melden. En ook HR-medewerkers zullen anders gaan werken wanneer hun processen in sterke mate gedigitaliseerd zijn. Als een mutatieopdracht klaar staat in een workflow en deze na controle op juistheid en volledigheid met een druk op de akkoord-knop wordt doorgevoerd in het systeem, dan verdwijnt het inefficiënte - en tijdrovende - overtypwerk van vroeger. Dit alles betekent in gewoon Nederlands dat mensen zullen moeten veranderen. Ze dienen hun houding en gedrag ten opzichte van de gewijzigde manier van werken aan te passen. Dit leidt vaak tot verschijnselen 3 als angst en onzekerheid naast de behoefte aan informatie en begeleiding. Mensen willen duidelijkheid voordat zij een verandering accepteren. Als hieraan onvoldoende aandacht wordt besteed blijft draagvlak uit en kan weerstand ontstaan. Hierdoor kan het langer duren voordat de beoogde efficiëntie ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Om die reden wordt in dit hoofdstuk enige aandacht besteed aan verandermanagement. Een toelichting op de noodzaak van de verandering blijkt een belangrijk aspect bij de acceptatie van een verandering van een werkwijze. Men wil weten waarom het anders moet én wil liefst zo gedetailleerd mogelijk weten hoe het dan werkt als de processen eenmaal zijn veranderd. Samenhangend hiermee is de behoefte aan duidelijkheid over de uitgangspunten en ambities die de organisatie heeft. 3 Er is veel literatuur over verandermanagement waar deze verschijnselen uitvoerig behandeld worden. Een praktische en toegankelijk werk hierover is bijvoorbeeld het boekje Van weerstand naar veranderbereidheid van Erwin Metselaar en Anton Cozijnsen. 19

20 Uitgangspunten en ambities bij een efficiëntere werkwijze voor HR zijn bijvoorbeeld: 1. HR is business partner van het management. 2. Men streeft naar minimalisatie van beheer- en correctiewerkzaamheden binnen HR door managementen medewerker selfservice en door optimale borging van kwaliteit van de mutaties. 3. Integraal management en HRM in de lijn zijn beleidsuitgangspunten; dit betekent dat het management verantwoordelijk is voor HRM en dat de afdeling HR dit faciliteert. 4. Optimaal efficiënte HR-processen zijn mogelijk door: Transparantie van processen; Clusteren van taken en uitsluiten van onnodige processtappen; Borgen van kwalitatief goede en complete mutaties; Werken met prestatie-indicatoren. Dit zijn natuurlijk slechts enkele uitgangspunten en ambities als illustratie van wat mogelijk is. Daarbij zal het management van een organisatie die deze ambities wil realiseren, bewust inspanningen moeten doen om de oude (niet efficiënte) werkwijze te veranderen naar een efficiëntere. Dit wordt ook wel HR-transformatie genoemd 4. 4 Onder meer door de HROA (Human Resource Outsourcing Organisation) 20

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard ......... Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage.......... Managementinformatie en de Balanced Scorecard Samenvatting Naar aanleiding van een door het management gesteld probleem is onderzoek

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Brede analyse op basis van achttien casestudies Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Petra Biemans In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van de rol van HRM in organisaties in

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie