Testmanagement In de zorgsector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Testmanagement In de zorgsector"

Transcriptie

1 Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus AE Amsterdam Telefoon (020) Fax (020) Furore. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze whitepaper mag worden openbaar gemaakt zonder toestemming van Furore of volledige bronvermelding.

2 Britse patiënten maanden onbehandeld door IThaperingen 19 AUG 2008 Tientallen patiënten in Noord-Londen zijn maandenlang verstoken geweest van behandeling, nadat hun ziekenhuis nieuwe IT-systemen introduceerde. Het IT-systeem Cerner Millenium Care Records Service maakt deel uit van het nationale IT-programma van de NHS, waarvan de totale investering 12,7 miljard pond bedraagt, aldus een artikel in ComputerWeekly. Ervaringsfeit: Hoe eerder in het traject je fouten vindt, hoe goedkoper ze zijn op te lossen. Ter vergelijking: Wanneer u een huis gaat verbouwen, worden de elektriciteitsleidingen in een vroeg stadium aangelegd. Als u er pas achter komt dat hier iets fout zit op het moment dat alle muren zijn gestuukt en geverfd, de schilderijen hangen, is het oplossen van de fout vele malen ingrijpender en duurder dan wanneer u er tijdens of direct na het implementeren van de leidingen achter was gekomen. Testen, hoezo? U hebt een applicatie laten ontwikkelen, zelf een applicatie gebouwd of standaardsoftware van een leverancier gekocht. Mooi! Maar hoe weet u nu zeker dat alles in de praktijk ook goed gaat werken? Omdat software ook in de zorg een steeds crucialere rol speelt in de primaire processen is het van groot belang dat u van de kwaliteit en de werking op aan kunt. Een gestructureerde manier van testen helpt u hierbij. Het zorgt voor: 1. Een hogere kwaliteit van de werking van de applicatie: de veiligheid van de processen en gegevens wordt verhoogd; er zijn minder herstelwerkzaamheden na implementatie nodig; minder frustratie en overbodig werk bij gebruikers. 2. Vergroting van de kennis van de applicaties bij betrokken applicatiebeheerders en gebruikers: bevordert beter gebruik van de applicaties. 3. Grotere acceptatie van systemen door betrokkenheid van beheerders en gebruikers 4. Een efficiënter ontwikkel- en implementatieproces door hergebruik van documentatie en de opbouw van kennis. 5. Kostenbesparing op de lange(re) termijn. Hoe eerder in het traject fouten worden opgespoord, hoe gemakkelijker en dus goedkoper zijn ze op te lossen. Testen kan uw organisatie dus veel opleveren. Maar, wat en hoe moet er dan precies getest worden en wat komt daar eigenlijk allemaal bij kijken? Deze notitie geeft u hier een overzicht van. 1. Een vak apart Testen is een proces dat: gericht is op het vinden van fouten het verschil aantoont tussen specificaties en de applicatie nagaat of de applicatie juist is (voldoet aan de eisen van gebruikers) adviseert over kwaliteit en risico s. Testen is niet: alleen uitvoeren van tests, maar ook plannen en voorbereiden het vrijgeven of accepteren van applicaties de opdrachtgever beslist op basis van de testresultaten foutherstel dat moet nog gebeuren na het testen goedkoop Een gedegen testaanpak vraagt investeringen Uit bovenstaande opsomming blijkt al dat testen meer is dan rechtuit, meer is dan een paar testjes uitvoeren, of kijken of het systeem het doet. Testmanagement en testen zijn een belangrijk onderdeel van het totale kwaliteitsmanagement bij software ontwikkeling. 2. Onze Visie Onze ervaring op het gebied van testmanagement is dat tot nu toe zeer veel trajecten vanuit de theorie worden aangepakt. Dit heeft te maken met de ontwikkelfase waarin het testen als vak zich momenteel bevindt. De testtheorieën en modellen zijn relatief jong en nog flink in ontwikkeling. Gevolg is dat de theorie een centralere rol in de praktijk krijgt dan vaak gewenst is. De implementatie van testmanagement heeft dan meer het karakter van het implementeren van een dik boek met richtlijnen en documenten dan dat er knelpunten worden opgelost. De sleutel ligt daarom in de toepassing van die theorie. Hierdoor ontstaat er ook een gezonde wisselwerking tussen praktijkervaringen en het op basis hiervan aanpassen van tools en modellen Furore pagina 1

3 Uit de praktijk: Niet goed geteste applicaties kunnen, zeker in de zorg, verstrekkende gevolgen hebben. Zo wordt er in sommige ziekenhuizen gebruik gemaakt van beslisbomen ten aanzien van pijnbestrijding. In een van die gevallen was een aanpassing hieraan onvoldoende doorgetest waardoor de telling niet meer correct was. In een ander voorbeeld werden na de implementatie van een nieuw, niet goed getest, systeem zelfs patiënten ten onrechte ontslagen. De implementatie van goed testmanagement gaat verder dan het inzetten van een aantal templates en testtools. Het is ook een veranderproces waarin management en medewerkers leren op een andere manier naar het totale ontwikkelproces en hun rol daarin te kijken. Daarom is niet alleen het resultaat maar ook de weg ernaar toe belangrijk! En dat betekent een toepassing op maat. Hiervoor hanteren wij een projectmatige aanpak met de volgende fasering: 1. Analyse. In de analysefase wordt beoordeeld wat de huidige werkwijze is, waar de voornaamste knelpunten liggen en met welke risico s de organisatie op hoofdlijnen te maken heeft. 2. Business Case. Op basis van de analyse wordt een advies voor verbetering opgesteld. De voorgestelde maatregelen en hun kosten dienen hierbij in verhouding te staan tot de ervaren knelpunten en de te verwachten baten. Er dient dus bovenal een valide Business case te zijn. 3. Stapsgewijze implementatie. Omdat de implementatie van testmanagement grote impact op de organisatie heeft en om te voorkomen dat er een papieren tijger ontstaat, is het raadzaam om klein te beginnen. Bijvoorbeeld via een pilotproject, de introductie van enkele primaire testelementen en het vergroten van kennis. Vervolgens wordt op die ervaringen stapsgewijs uitgebouwd tot het gewenste niveau is bereikt. 3. De sleutelelementen Vanuit bovenstaande visie en onze ervaring, zien wij de volgende elementen als cruciaal bij de implementatie van professioneel testmanagement: Zorg voor draagvlak in de organisatie. Richt een gestructureerd en geborgd testproces in. Maak bewuste keuzes ten aanzien van de te testen onderdelen: test alleen die delen die een bepaald risiconiveau met zich mee brengen. Integreer het testproces in het totale ontwikkel- en implementatieproject. Test niet alleen een applicatie, test het (keten)proces dat ondersteund wordt. Betrek eindgebruikers en beheerders en zorg voor voldoende kennis over testen bij betrokkenen. Zorg voor een goede registratie van bevindingen Zorg voor draagvlak in de organisatie Zoals in het vorige hoofdstuk al werd gesteld is de implementatie van professioneel testmanagement een veranderproces. Het creëren van draagvlak in de organisatie is daarom cruciaal voor het slagen van de implementatie. Professioneel testen betekent een investering (in geld en inzet) op de korte termijn om baten op langere termijn te realiseren. Door middel van uitleg over de filosofie en baten van testmanagement en een gefaseerde aanpak wordt draagvlak bij zowel management als medewerkers gecreëerd Richt een gestructureerd en geborgd testproces in Bijna elke (zorg)organisatie heeft te maken met meerdere (primaire) applicaties met vaak ook verschillende updates per jaar. Vaak worden er standaard updates door leveranciers aangeboden met daarin o.a. bugfixes, maar ook de eigen wensen staan niet stil en vragen regelmatig uitbreiding of aanpassing van de bestaande applicaties. Vanwege de frequentie waarmee softwarewijzigingen tegenwoordig worden doorgevoerd is het verstandig en efficiënt een investering te doen om het testproces goed in te richten en vervolgens te borgen zodat toekomstige projecten hierop kunnen terugvallen. Een gestructureerd testproces houdt in dat er afspraken zijn gemaakt en vastgelegd over onder meer: 2008 Furore pagina 2

4 Verantwoordelijkheden en rollen; wie voert welke activiteiten binnen het testen uit, wie coördineert en wie neemt beslissingen. Bijvoorbeeld over het in productie nemen van de software op basis van de testresultaten. Documentatie: welke documentatie wordt opgeleverd? Bijvoorbeeld testplannen, testscripts en rapportages. Het is handig om voor telkens terugkerende documenten templates af te spreken. Registratie: hoe worden bevindingen en wijzigingen vastgelegd. Infrastructuur: afspraken over (het beheer van) ontwikkel-, test- en productieomgevingen. Welke testen worden zelf uitgevoerd, welke testen worden van de leverancier verwacht. Het is van belang bepaalde (minimale) eisen aan de testen van de leverancier te stellen en hierover expliciete afspraken vast te leggen. De inrichting, omvang en zwaarte van het testproces en de organisatie zijn sterk afhankelijk van: het belang van de applicaties voor de organisatie. Welke applicaties zijn bedrijfskritisch? de vraag of er in-huis wordt ontwikkeld door eigen medewerkers of niet het gebruik van maatwerkapplicaties of standaardsoftware de frequentie van veranderingen in de bedrijfsprocessen en applicaties TMap Next Beschrijft gestructureerd testproces Leidraad testaanpak Complete gereedschapskist Ervaringen uit de praktijk Vier pijlers: Wat; fasering Hoe; technieken Wie; organisatie & personeel Waarmee; infrastructuur & tools Het Testplan Voor de inrichting en uitvoering van het testproces wordt veel gebruik gemaakt van de TMap methodiek (Test Management Approach). TMap is dé teststandaard voor Nederland, België en Duitsland. TMap is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en biedt een complete gereedschapskist waarmee het testproces op de eigen organisatie kan toegespitst worden. In TMap staat het opstellen van een Master TestPlan (MTP) centraal. In het Master Testplan wordt onder ander beschreven wat wel/niet getest wordt en op welke wijze, wat de acceptatiecriteria zijn (op basis waarvan wordt besloten of een applicatie in productie kan), de testorganisatie, de begroting en de planning. Door het opstellen van een Master TestPlan wordt vorm gegeven aan het testproces voor een bepaalde applicatie of een bepaald project. Het kan vervolgens als leidraad dienen voor de plannen voor andere applicaties en aanpassingen. Hierdoor hoeft niet elke keer het wiel opnieuw uitgevonden te worden. Bij tussenversies of uitbreidingen aan applicaties kan dan volstaan worden met een detail (level) testplan waarin slechts de specifieke projectdetails worden beschreven Furore pagina 3

5 Soorten Testen In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare testsoorten die wij in de praktijk tegen komen benoemd: Ter vergelijking: U koopt een auto: als toekomstige gebruiker maakt u en proefrit (FAT). Tijdens dit ritje let u op een aantal zaken: Hoe rijdt de auto? Hoe zitten de stoelen? Is het dashboard overzichtelijk? Hoe snel trekt hij op? Waar u niet op let: Of de verbindingen onder de motorkap niet lekken Of de wielen goed vastzitten Is de hoeveelheid Co2 uitstoot gelijk aan de hoeveelheid genoemd in de verkoopfolder Kortom; wees bewust van het feit dat 100% dekking niet mogelijk is en realiseer u waar voor u in welke fase van het project de risico s zitten. Test Doel Wie Ontwerp & ontwikkel review ontwerp documenten; Leverancier testen unit testen van de ontwikkelcode; integratie testen; algemene toetsing gebouwde functionaliteit aan ontwerpen. Niet functionele (systeem)test Functionele Acceptatie Test (FAT) Gebruikers Acceptatie Test (GAT) Productie Acceptatie Test Verifiëren dat de applicatie in beginsel technisch functioneert. Verifiëren of de opgeleverde programmatuur functioneert conform het Functionele Ontwerp. Verifiëren of de geleverde functionaliteit ook aansluit op de werkprocessen van de gebruiker. De GAT kan ook impliciet bij de FAT meegenomen worden. Toetsing in de gereed staande productieomgeving als laatste stap voor het vrijgeven van het systeem. Leverancier Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Bovenstaande opsommingen gaan uit van de min of meer standaard testfasen die elke (aanpassing aan een) applicatie wel doorloopt. Over het algemeen wordt bij testen gedacht aan het controleren van de functionaliteit, de inhoudelijke werking van de applicatie. Vaak is het echter ook zinvol te kijken naar de performance van een applicatie; kan het systeem het bedoelde aantal (gelijktijdige) gebruikers aan? Wat is de limiet van het aantal gebruikers? Hoe zwaar dit wordt opgetuigd is afhankelijk van het gebruik van de applicatie. Dit zijn de zogenaamde performance- en stresstesten Maak bewuste keuzes Gestructureerd testen brengt een flinke investering met zich mee. Het is natuurlijk van belang die investering zo goed en gericht mogelijk in te zetten. 100% testen gaat niet en is ook niet gewenst. Er moet een zekere balans zitten tussen de investering die gedaan wordt en het resultaat (in de vorm van kwaliteit en het voorkomen van fouten in de Praktijk). Teststrategie is daarom gebaseerd op risico-denken: een systeem moet zodanig voldoen in de praktijk dat er geen onacceptabele risico's voor de organisatie uit voortvloeien. Daar waar de oplevering van een systeem veel risico's met zich meebrengt, is uitgebreid testen op zijn plaats; het omgekeerde is ook waar: 'geen risico = geen test'. Om hierin de juiste keuzes te kunnen maken worden de volgende stappen doorlopen: 1. Identificeren van de testdoelen. De testdoelen beschrijven wat vanuit het perspectief van de opdrachtgever uiteindelijk met de test bereikt dient te worden. Hier wordt vaak alleen de correcte werking van systeemonderdelen onder opgenomen, maar testdoelen zijn breder dan dat. Een testdoel kan ook een totaal bedrijfsproces zijn of een bepaalde kritieke succesfactor, zoals het uiterlijk van output naar externe partijen. Het gaat dus niet alleen om stukken functionaliteit. 2. Bepalen van de risicoklasse per testdoel. Leidende vraag hierbij is hoe groot is de kans dat er iets fout gaat en tot schade leidt voor de organisatie?. Hierbij is zowel de kans dat een fout zich voordoet van belang als de impact die de fout heeft. 3. Op basis van de risicoklasse wordt vervolgens de zwaarte van de test bepaald. Bij onderdelen waar nauwelijks of geen risico s aan de orde zijn kan bijvoorbeeld volstaan worden met een impliciete test. In dat geval worden de onderdelen bij een andere test meegenomen, zonder het maken van specifieke testgevallen. Bij hoge risico s zal een zware dynamische test uitgevoerd worden, waarbij systeemonderdelen met testscenario s uitgebreid worden doorgelicht Furore pagina 4

6 3.4. Integreer het testproces in het totale ontwikkel- en implementatieproces In het verleden werd het testen nogal eens als achterdeur van het ontwikkelproces beschouwd. Testen kwam pas laat in beeld en kwam daardoor ook nog wel eens in de verdrukking. Inmiddels is het testvak geprofessionaliseerd en daarmee kwam ook het besef dat het te laat is om pas na oplevering van de software te beginnen met het testproces. Zodra gestart is met het ontwerp van nieuwe software kan ook al gestart worden met de voorbereidingen van het testen. Op die manier: kan er voldoende tijd besteed worden aan de testvoorbereiding, zoals het maken van een plan, het uitvoeren van de risicoanalyse en het schrijven van testcases en testscripts; maken testers al tijdens de ontwerp- en ontwikkelfase kennis met het (concept) systeem en ontstaat er een wisselwerking tussen de verschillende disciplines (ontwerpers, programmeurs, testers). Dit komt de kwaliteit van het totale proces en het uiteindelijke resultaat ten goede. kunnen specifieke testen toegepast worden voor specifieke doeleinden en ontstaat een logisch verband tussen de verschillende systeemdocumenten. Onderstaand model van TMap Next ligt deze verbanden toe: wens, probleem, wet, beleid, kans toetsen aan accepterende partij leverende partij toetsen aan Business & Functionele Requirements toetsen aan Functioneel Ontwerp Technisch Ontwerp toetsen aan Realisatie /Bouw Ontwikkel Tests Systeem Tests Acceptatie Tests Gebruik & Beheer Systeem Test Unit Integratie Test Unit Test Productie Acceptatie Test Gebruikers Acceptatie Test Functionele AcceptatieTest Systeem Integratie Test Bovenstaande impliceert dat het testmanagement ook qua organisatie ingebed dient te zijn in de (project)organisatie die verantwoordelijk is voor de totale ontwikkeling en implementatie van nieuwe software Test niet alleen een applicatie, test het (keten)proces De neiging bestaat vaak om het testen op te delen naar functionaliteiten van de applicatie en naar werkzaamheden van verschillende afdelingen. Vaak ondersteunt een applicatie echter een proces dat niet ophoudt bij de grenzen van de afdeling, maar doorloopt naar andere afdelingen en koppelingen heeft met andere applicaties. Dit geldt ook voor veel primaire zorginformatiesystemen. De ontwikkelingen op dit gebied versterken deze situatie alleen maar. Er wordt steeds meer toegewerkt naar een integraal systeem dat alle (zorggerelateerde) processen ondersteund. In deze situatie is het cruciaal dat het testen vanuit het proces wordt opgezet. Hierdoor wordt bij implementatie van een applicatie onderzocht of de overgang tussen rollen en 2008 Furore pagina 5

7 afdelingen goed wordt ondersteund, of gegevens correct wordt doorgegeven en of het uiteindelijke resultaat aan het eind van het proces, bijvoorbeeld de facturatie, wel klopt met de gegevens die onderweg zijn vastgelegd. Bij wijzigingen in bestaande applicaties wordt zo ook onderzocht of de veranderingen geen onverwachte effecten hebben op andere delen van de applicatie en daarmee mogelijk op andere afdelingen en processen. Een voorbeeld van een dergelijke procesbenadering: Bij de implementatie van een nieuwe versie van een ZIS werd een procestest voorbereid voor het poliklinisch spreekuur. Hierbij werd het totale proces beschreven, startend bij het moment van het (telefonisch) maken van een afspraak, tot aan het feitelijke consult en het afsluiten van het spreekuur. In het proces zijn zes verschillende medewerkerrollen actief. De test werd opgedeeld in een aantal subprocessen zoals de inschrijving, de voorbereiding van het spreekuur, het consult en het maken van een vervolgafspraak. Per subproces werden alle mogelijke routes van een patiënt in een testscenario verwerkt. Vervolgens werd met enkele fictieve patiënten op basis van verschillende routes het hele proces doorlopen. Uit de praktijk: Hoe belangrijk het is om niet alleen op (gebruikers-) functionaliteit te testen, bleek in de volgende praktijksituatie: Medewerkers kwamen er na verloop van tijd toevallig achter dat het mogelijk was dat twee medewerkers gelijktijdig gegevens invoerden in een elektronisch patiëntdossier zonder dat het systeem hierover een melding gaf. Wanneer dit gebeurde werden de gegevens niet opgeslagen! Hierdoor ging medische informatie verloren terwijl de medewerkers dachten dat dit goed geregistreerd was Betrek eindgebruikers en beheerders Om een applicatie uiteindelijk in de praktijk goed te laten functioneren is er meer nodig dan het controleren of de functionaliteit technisch werkt en voldoet aan het afgesproken ontwerp. De programmeur weet hoe hij het systeem heeft gebouwd en zal ook (onbewust) volgens deze procedures testen. Hij zal zich nooit helemaal kunnen verplaatsen in de praktijk waarin de applicatie gebruikt wordt. Daarom is het belangrijk eindgebruikers en beheerders van de applicaties bij het testen te betrekken. Hiermee wordt ook beter mogelijk om, zoals hierboven is beschreven, het proces als uitgangspunt te nemen, in plaats van de applicatie. Ook zullen gebruikers meer oog hebben voor de gebruikersvriendelijkheid en de look & feel van een applicatie. Bijkomend voordeel is dat de betrokkenheid zorgt voor vergroting van de kennis van de applicaties, waardoor beter gebruik van de applicaties wordt bevorderd. Testpool Testen vergt specifieke vaardigheden en kennis. Het is daarom aan te bevelen om een relatief vaste pool van medewerkers beschikbaar te hebben voor testwerkzaamheden en hen te scholen in het testen. Hiermee wordt een gespecialiseerd team gecreëerd die met elke implementatie meer ervaring opdoet ten aanzien van de applicaties en het testen en dit binnen de organisatie ook kan overdragen. Bij grote projecten kan overwogen worden om daarnaast gespecialiseerde testers in te huren Zorg voor een goede registratie van bevindingen Tijdens het testen wordt een veelheid aan bevindingen gedaan, die allemaal beoordeeld, geprioriteerd en opgelost (of geaccepteerd) moeten worden. Dit is een arbeidsintensief proces, dat vergemakkelijkt wordt als vanaf dag 1 helder is waar en op welke manier bevindingen moeten worden vastgelegd. Een gestructureerde registratie zorgt voor: Goede traceerbaarheid; wat houdt de bevinding precies in en welke beslissing is erover genomen. Betere bewaking; wat is de prioriteit en de status van een bevinding. Beter overzicht van de voortgang en status van het testen en de herstelwerkzaamheden. Heldere communicatie met andere betrokkenen, zoals de leverancier Door het inrichten van een bevindingen registratie systeem wordt veel onnodig werk en toekomstige frustratie voorkomen. Wanneer een dergelijk systeem eenmaal staat kan het gebruikt worden voor alle softwareprojecten in de organisatie. De registratie kan ondersteund worden met behulp van een gespecialiseerd tool, maar dit kan ook met standaard middelen. E.e.a. is afhankelijk van de omvang van het testen en het 2008 Furore pagina 6

8 aantal te testen applicaties. Wanneer de software geleverd wordt door een externe leverancier kan soms ook gebruik gemaakt worden van het registratiesysteem van de leverancier. 4. Conclusie Met de implementatie van professioneel testmanagement staat u aan het begin van een leertraject dat u veel baten op kan leveren. Om dit traject goed te laten verlopen is het van belang vooraf tijd te investeren in een gedegen analyse en business case zodat u het testmanagement op uw specifieke situatie kunt toepassen en er geen overkill ontstaat. De implementatie van testmanagement is een veranderproces voor uw organisatie en medewerkers, dat gebaat is bij een stapsgewijze aanpak. Begin bescheiden met bijvoorbeeld een pilot project. Zo doen uw medewerkers kennis en ervaring op, op basis waarvan stapsgewijs naar de gewenste eindsituatie gewerkt kan worden. Hiermee wordt draagvlag gecreëerd en kunt u tijdig bijsturen. Vanuit onze ervaring hebben wij een zevental sleutelelementen van testmanagement geïdentificeerd die in de implementatie terug dienen te komen. Door het toepassen van deze elementen realiseert u alle randvoorwaarden om een grote kwaliteitsslag in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe software te maken. Over Furore Furore heeft een groot aantal succesvolle projecten op diverse kennisgebieden binnen de zorgsector afgerond. Furore heeft dan ook diepgaand inzicht in de processen en uitdagingen binnen deze sector. Wij zijn een onafhankelijke partij zonder banden met leveranciers, zo bent u altijd zeker van een eerlijk en objectief advies. Op het gebied van testen kunt u bij ons terecht voor onder andere interim testmanagement, advisering ten aanzien van inrichting en professionalisering van uw testproces, testcoördinatie, en testuitvoering zoals het maken van testscenario s. Onze aanpak wordt gekenmerkt door enerzijds grote materiekennis van zowel zorgprocessen als testmethodieken (TMap Next (gecertificeerde medewerkers), ISQTB), en anderzijds door een praktische en pragmatische toepassing van methodieken in uw specifieke situatie. Een advies van Furore is daarmee volledig afgestemd op de behoefte binnen uw organisatie. Voor meer informatie over onze Testdiensten kunt u contact opnemen met Ilse Verstappen, manager van de afdeling Quality Assurance & Testen, via of mail naar Voor een volledig overzicht van onze dienstverlening verwijzen wij u graag naar onze website: Furore pagina 7

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

testing with a smile

testing with a smile testing with a smile Online software voor volledig en gebruiksvriendelijk testmanagement! TESTEN MOET LEUK ZIJN Functioneel acceptatieen gebruikerstesten. Ongeëvenaard in compleetheid en eenvoud. On-Line,

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Gestructureerde Testaanpak

Gestructureerde Testaanpak Gestructureerde Testaanpak Gestructureerde Testaanpak; Agenda Introductie Waarom, hoe? Van dagelijkse praktijk naar structuur. Voordelen, Extra s Vragen Gestructureerde Testaanpak; Introductie. Bas Koreman

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Mastertestplan <> <>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Implementatie Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Agenda Inhoud document: Uitwerking proces release management Aanverwante docs: Status september release

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters Inhoudsopgave 1 Opzet Proof of Concept... 3 2 Eisen en Wensen leidend... 3 3 Actieve rol leverancier... 4 4 Testsoorten... 4 4.1 IT Intake... 4 4.2 Functionele

Nadere informatie

Testen kost te veel tijd

Testen kost te veel tijd Testen kost te veel tijd De oplevering van een nieuwe ICT applicatie betekent in de praktijk voor de opdrachtgever nog geen reden voor een feest. Vaak blijkt het product in onvoldoende mate te voldoen

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s1013123 Versie1.0 08 04 2009 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding... 4 1.Opdracht... 5 1.1Opdrachtgever... 5 1.2Opdrachtnemer... 5 1.3Opdracht...

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Bijna iedereen die binnen een wat grotere organisatie

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Documenthistorie Datum en versienummer Auteur Opmerking Versie 1.0, 20 december 2005 M. van der Werff, B. de Wit Ter vaststelling door DPB Goedkeuring Datum

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Whitepaper M3. Inleiding. M3 Principes in het kort

Whitepaper M3. Inleiding. M3 Principes in het kort Whitepaper M3 Veel transities en bijbehorende migraties blijken uitermate complex. Door het toepassen van een gestructureerde methode kan deze complexiteit natuurlijk wel beheerst worden, zowel qua doorlooptijd

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk Al 15 jaar helpt CEPO haar klanten met het verbeteren van de ICTkwaliteit. Met een doordachte test- en acceptatiemethode en uitgekiende hulpmiddelen maken we die kwaliteit

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Test en acceptatieprotocol

Test en acceptatieprotocol Bijlage J Test en acceptatieprotocol Test en acceptatieprotocol Versie 1.0 16 oktober 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

Verbeteren bij de Belastingdienst: Niet in de cloud maar beide benen op de grond

Verbeteren bij de Belastingdienst: Niet in de cloud maar beide benen op de grond Verbeteren bij de Belastingdienst: Niet in de cloud maar beide benen op de grond Mieke van Tongeren Bart Broekman Belastingdienst - Cluster IV 1 Mieke van Tongeren mj.van.tongeren@belastingdienst.nl 06-18304456

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Verificatie & Validatie

Verificatie & Validatie Rijkswaterstaat Verificatie & Validatie Bijeenkomst Verificatie & Validatie COB-KP 11 en 18 oktober 2016 Hoe regel je V&V in een project? Hoe ga je om met BG, VB en TB? Fred Bouwmeester (RWS LTR) Sjef

Nadere informatie

Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010

Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010 Het CIBG ervaart een hogere kwaliteit met applicatie-ontwikkeling in Microsoft Visual Studio 2010 Organisatie Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie