De wereld van software escrow Informatie voor management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wereld van software escrow Informatie voor management"

Transcriptie

1 De wereld van software escrow Informatie voor management 1 continuïteit controle open source licenties Java programmeertaal reconstructie PHP pandrecht API compiler editor fingerprint cloud SaaS deponering overdracht auteursrecht informatiebeveiliging linker internet registratie notaris ITIL COBIT PRINCE TOGAF Controle auteursrecht, vastleggen Intellectueel Eigendom en depot broncode 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 1 Toelichting op software escrow bij Software Borg 4 2 Uw partner de IT-notaris 8 3 Uw partner de Software Borg Stichting 9 4 De Technisch Inspecteurs van Software Borg 10 5 Deliverables software escrow bij Software Borg 11 6 Introductie van de wereld van software escrow, deel Contactinformatie 12 Auteurs: H.J.J. Hensen Ir. R.D. Johanns Mr. J. Oordt Ir. J. Sijbesma Software Borg Stichting 2014 Felland Noord TB Haren t. (050) e. i. Aan het opstellen van dit document is de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat het document onvolledig is of onjuistheden bevat. De opstellers aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten op dit document berusten bij de Software Borg Stichting. Versie 1, september

3 Voorwoord Geachte heer, mevrouw, De wereld van software escrow. Software Borg zit midden in die wereld en heeft ruime kennis en ervaring met niet alleen de technische, maar ook de juridische en bedrijfseconomische aspecten van software. Deze kennis en ervaring zal worden ingezet voor de eigena(a)r(en) van de software en de ontwikkelaars en andere betrokkenen bij de software. Dit gebeurt door software escrow. Software escrow is een regeling die ook wel met de term broncode-escrow werd aangeduid. Het begrip dekt een brede lading. Onderdeel van software escrow, is de controle en deponering van de broncode van de software die uw werkgever exploiteert. Voor een goed verloop daarvan, bent u een onmisbare schakel. Software escrow is van belang voor: de eigenaar van het auteursrecht (uw werkgever), al zijn medewerkers, de gebruikers, accountants, verzekeraars en financiers (banken, private investors etc.). Al deze partijen willen hun belangen bij de software veilig stellen en hun risico s beperken. Zij willen de verzekering van een deskundige en onafhankelijke vertrouwenspersoon, dat het rond de continuïteit van de software goed zit. Continuïteit is het hoofddoel van software escrow. Voor de continuïteit van de software zijn de kennis en ervaring met betrekking tot het ontwikkelproces van groot belang. Software Borg verwacht dat de deponering zo is voorbereid, dat de te deponeren broncode ook daadwerkelijk kan worden gebruikt voor continuïteit en het beperken van schade als gevolg van een calamiteit. In dit document treft u een toelichting op software escrow en maakt u nader kennis met Software Borg en de IT-notaris. In deel 2 van dit document treft u de informatie voor de ontwikkelaar die bij de controle van de broncode aanwezig zal zijn. Van hem wordt verwacht dat hij de controle goed voorbereidt en de instructies zorgvuldig uitvoert. De informatie in deel 2 moet dus tenminste aan de ontwikkelaar overhandigd worden. Onze inspecteur legt het resultaat van de controle vast in diverse rapportages. Belangrijk is nog om op te merken, dat Software borg erg veel belang hecht aan preventie. Het voorkomen van calamiteiten van welke aard dan ook, is veel beter dan achteraf schade beperken (wat heel vaak niet mogelijk zal zijn, gelet op juridische en praktische beperkingen). Bij vragen aan Software Borg, kunt u terecht bij de contactpersonen die in dit document vermeld staan. Wij zullen ons inspannen voor een plezierige en vakkundige samenwerking in het voordeel van alle hiervoor genoemde betrokkenen bij uw software. Namens Software Borg, Henri Hensen (Beëdigd Informaticadeskundige) Remco Johanns (Hoofd technisch inspecteurs) 3

4 1 Toelichting op software escrow bij Software Borg Software: de spil in het bedrijfsproces In de afgelopen decennia is software van een hulpmiddel gegroeid naar een van de meest essentiële onderdelen van ieder bedrijfsproces. Software is bedrijfskritisch geworden. Daarmee neemt ook de afhankelijkheid van het beschikbaar zijn van de software verder toe. Uitval van software, om welke reden dan ook, betekent een direct gevaar voor de uitvoering van bedrijfstaken en daarmee de continuïteit van de organisatie van de softwaregebruiker. Informatiebeveiliging Aan informatiebeveiliging zitten vele kanten. Zowel technische (fouten in het informatiesysteem waardoor het scherm op zwart gaat), maar ook juridische en beheersmatige. In de praktijk wordt niet zo snel stil gestaan bij die laatste aspecten. Ze zijn minder zichtbaar en worden vaak, maar niet altijd, slechts langzamerhand actueel. Maar daarmee zijn ze niet minder risicovol. Of beter gezegd, juist niet! Want technische problemen zijn meestal snel op te lossen, terwijl beheersmatige en/of juridische problemen ertoe kunnen leiden dat de software helemaal niet meer toegankelijk is en mogelijk ook de data niet meer. Software is essentieel voor continuïteit, een van de drie pijlers van informatiebeveiliging. Laag Risico A Gemiddeld Risico B Hoog Risico C Continuïteit: Applicatie mag niet meer Applicatie mag tussen 1 4 Applicatie mag minder juiste tijd en plaats? dan 4 dagen niet dagen niet beschikbaar dan 1 dag niet beschikbaar zijn 1 zijn 1 beschikbaar zijn 1 Integriteit: Foutieve informatie heeft Foutieve informatie is Foutieve informatie volledig en juist? nauwelijks invloed op de hinderlijk, maar een goede maakt een goede uitcorrecte uitvoering van uitvoering van het proces voering van het proces het bedrijfsproces 2 is mogelijk 2 onmogelijk 2 Exclusiviteit: Gegevens zijn intern en Gegevens zijn op Gegevens zijn voor de Voor wie alleen bedoeld? extern niet vertrouwelijk afdelingsniveau beheerder ervan 3 vertrouwelijk 3 vertrouwelijk 3 Bron: NEN/ISO Code voor informatiebeveiliging. Hoe scoort uw software op deze risicometer? De risico s van softwaregebruik De ontwikkeling van software is een voortdurend proces. Functionaliteiten worden aangepast of uitgebreid, fouten worden hersteld en de software wordt aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. De basis van alle software is de broncode. Daarover beschikt de gebruiker niet, want deze is op grond van het auteursrecht het eigendom van uw werkgever. Wat de gebruiker wel heeft, is het gebruiksrecht van een op zijn informatiesysteem werkende versie. ontwikkeling testen configureren onderhoud toevoegen technische software gebruiker voortsoftware software software nieuwe onder- veroudert migreert bestaan functionaliteit steuning door stand naar nieuwe data techniek oplossing Technische gebeurtenissen in de levensloop van software Naast de technische levensloop zoals hiervoor weergegeven, is er sprake van een juridische en bedrijfseconomische levensloop van software. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over auteursrecht, de juridische basis van de ontwikkeling van ieder programma. Maar er zijn ook bedrijfseconomische ontwikkelingen. 4

5 Titelonderzoek Software Borg bewaakt de juridische status van de software door een zogenaamd titelonderzoek. Dit onderzoek wordt voorafgaand aan elke deponering uitgevoerd. Er wordt gekeken of de partij die de software deponeert, daartoe wel gerechtigd is. De deponerende softwareleverancier moet immers auteursrechthebbende zijn. De software mag verder niet (gedeeltelijk) het eigendom van een ander zijn of bezwaard zijn met een pandrecht. Software Borg controleert ten slotte of open source componenten in de software zijn opgenomen. Als dat het geval is, moet worden voldaan aan de open source licentievoorwaarden die van toepassing zijn. De software escrowregeling moet immers niet kunnen worden doorkruist door de maker(s) van open source software. Juridische gebeurtenissen in de levensloop van software Denk daarbij aan de verkoop van (onderdelen van) de software, mogelijke verpanding, beëindiging van het onderhoud en dergelijke. Er kunnen zich ook calamiteiten (zoals een faillissement) voordoen bij de softwareleverancier of zijn onderaannemers. Bij het werken in de cloud zijn de problemen nog complexer. Allemaal ontwikkelingen die risico s voor de gebruiker in zich bergen. Of waardoor de software achterhaald wordt, omdat deze niet meer wordt onderhouden. De verantwoordelijkheid van de gebruiker De gebruiker is voor de continuïteit van zijn software, zowel in technische als in juridische en bedrijfseconomische zin, afhankelijk van zijn softwareleverancier. Dit ontslaat de gebruiker echter niet van zijn verantwoordelijkheid. Zo kunnen wet- en regelgeving de beschikbaarheid van software eisen. Denk daarbij aan de fiscale bewaarplicht, die eist dat financiële gegevens minimaal zeven jaar bewaard blijven en beschikbaar zijn. Of denk aan wettelijke bepalingen die voorschrijven dat een organisatie een deugdelijke administratie moet voeren op straffe van bestuurdersaansprakelijkheid. Ten slotte kunnen contractuele verplichtingen de beschikbaarheid van software eisen. De continuïteit van de beschikbaarheid van software en data is dus essentieel voor compliancy. Hoe de risico s het hoofd te bieden? De enige manier om aan al dit soort risico s het hoofd te bieden, is te kunnen beschikken over de broncode van de software met toebehoren, mocht zich een calamiteit voordoen. Onder calamiteit verstaan we dus niet zozeer technische problemen, maar vooral juridische en bedrijfseconomische ontwikkelingen aan de kant van de leverancier, waar de gebruiker geen invloed op kan uitoefenen. Deze broncode is echter op grond van het auteursrecht het eigendom van uw werkgever. Hierover kan de gebruiker niet zomaar beschikken. Toch is daar een goede regeling voor in het leven geroepen. Deze staat bekend onder de term software escrow. Uw werkgever heeft gekozen voor de notarieel vastgelegde software escrowregeling van de Software Borg Stichting. Dit is een regeling die de gebruiker de meeste waarborgen biedt in de onverhoopte situatie dat er iets mis gaat aan de kant van uw werkgever. Software escrow: met oog voor de dynamiek rond software De regeling die de Software Borg Stichting heeft ontwikkeld, bestaat uit een overeenkomst die door uw werkgever wordt afgesloten, vastgelegd bij een IT-notaris. ontstaan vastleggen registratie contracten contracten licentie- overdracht beëindiging voortauteurs- intellectueel auteurs- met toe- met verstrekking auteurs- financiële bestaan recht eigendom recht leveranciers software- recht verplichtingen data binnen extern gebruiker onderneming Bedrijfseconomische gebeurtenissen in de levensloop van software Deze regeling is dynamisch. Dit omdat met alle ontwikkelingen gedurende de levensloop van de software rekening wordt gehouden. Dus met technische, maar ook met bedrijfseconomische en juridische ontwikkelingen. Door de regeling kan de gebruiker in voorkomende gevallen (o.a. het faillissement van zijn softwareleverancier, wanprestatie of een vijandige overname) een beroep doen op de beschikbaarheid van de broncode. Daarmee kan de gebruiker de beschikbaarheid én de ontwikkeling van zijn bedrijfskritische software garanderen. ontstaan vestiging exploiteren software op overlijden (ZZP) verkoop bedrijfs- voortsoftware pandrecht op software de balans software- broncode beëindiging bestaan als asset software tbv. leverancier data financiering testament 5

6 Jaarlijks actueel Na deelname aan de software escrowregeling, ontvangt de gebruiker een controleverslag van de deponering bij de IT-notaris van de huidige versie van de broncode. Juist om deze actueel te houden volgt ten minste ieder jaar een herdeponering van de meest actuele versie. Deze wordt door de technisch inspecteurs van de Software Borg Stichting telkenmale geheel gecontroleerd op technische en administratieve volledigheid én bruikbaarheid. De controle is ook een gevolg van de zorgplicht van de IT-notaris. De IT-notaris moet weten dat het object dat hij in bewaring neemt, ook werkelijk de actuele broncode is van de gedeponeerde software. Het controleverslag dat de gebruiker ontvangt, is mede bedoeld voor hun accountant en mogelijk voor hun verzekeraar (bestuurdersaansprakelijkheid). ASP/SaaS: aanvullende maatregelen In het geval waarin uw werkgever een ASP/SaaSoplossing levert, worden door de IT-notaris en de Soft ware Borg Stichting aanvullende maatregelen getroffen. Bij ASP/SaaS is immers niet alleen de continuïteit van de software van belang, maar ook de toegang tot de gegevensbestanden en het onafgebroken gebruik van de applicatie. Gelet op de grote verscheidenheid aan ASP/SaaS-systemen, is een continuïteitsregeling op dit vlak vaak maatwerk. Vast onderdeel van de procedure echter, is een scan van de technische structuur achter de ASP/SaaS-oplossing. Deze dient als aanvulling op de controle en deponering van de broncode. Er wordt gebruik gemaakt van een speciale notariële akte om essentiële toeleveranciers als een hostingprovider door te betalen. Deze regeling is opgezet als een verzekering, zonder dat een periodieke premie hoeft te worden betaald. Licentiegarantie en nazorg Het belangrijkste is dat de gebruiker via de Software Borg Stichting een licentiegarantie krijgt, die de zekerstelling is van middelen en rechten die nodig zijn om te zorgen voor de continuïteit van zijn informatiesysteem. Ook heeft Software Borg de plicht om informatie uit te wisselen met de gebruiker en hem juridische bijstand te geven bij het zeker stellen van zijn rechten. Software Borg spant zich er voor in, dat het gebruik van de software zonder haperingen blijft verlopen. Dit is ook de reden, dat er naw-gegevens van de ontwikkelaars worden genoteerd bij de controlewerkzaamheden. Er kan een beroep op hen worden gedaan. Internationale aspecten De toegevoegde waarde van de IT-notaris komt op tal van plaatsen naar voren in de samenwerking met Software Borg. Zo hebben de notarissen een groot buitenlands netwerk. Niet alleen met beroepsorganisaties van notarissen, maar ook op grond van de vele internationale transacties die zij afsluiten. Denkt u bijvoorbeeld aan de Nederlandse scheeps- en machinebouwers die hun producten over de hele wereld afzetten. Voor dit soort internationale transacties bestaan uitgewerkte procedures, zoals de legal opinion. Die zijn uitermate bruikbaar voor de software van buitenlandse eigenaren die in Nederland onder Nederlands recht gedeponeerd wordt. Omgekeerd exporteert Nederland software door het sluiten van licenties met buitenlandse gebruikers. Dit is een onderwerp waarover Software Borg graag adviseert omdat de goede werking van de regeling afhangt van de situatie van de licentiegever. 6

7 2 Uw partner de IT-notaris De IT-notaris en de continuïteit van het informatiesysteem De software die uw werkgever exploiteert, wordt opgenomen in de software escrowregeling van de IT-notaris. De IT-notaris is gespecialiseerd in het veiligstellen van de nieuwe producten die ontstaan in de informatiemaatschappij, waaronder software. De unieke positie en eigenschappen van een notaris zijn daarvoor zeer geschikt. De standplaats van een notaris kan namelijk niet failliet gaan en zijn akte heeft dwingende rechtskracht. Dit onderscheidt de IT-notaris van andere trusted third parties (Notariswet). De specialisatie IT-notaris is in 2014 officieel door de KNB geaccrediteerd. De software escrowregeling van de IT-notaris, biedt de meeste zekerheid voor gebruikers van bedrijfskritische software. Centraal in deze regeling staat het depot van de broncode en de daarbij horende documentatie en hulpsoftware in de kluis op het notariskantoor. Deze broncode blijft onder de IT-notaris, totdat zich een calamiteit bij de softwareleverancier voordoet. Daarna wordt, in het belang van de continuïteit van gebruiker, aan hem een kopie van de broncode van de software verstrekt. Met die kopie is de gebruiker in staat om, onafhankelijk van de softwareleverancier, in het onderhoud en de doorontwikkeling van de software te voorzien. Software Borg neem de zorgplicht van de IT-notaris over. Juridische basis onder informatiebeveiliging Naast bewaarnemer, is de IT-notaris op basis van zijn wettelijke zorgplicht ook verantwoordelijk voor het traject voorafgaand aan elke jaarlijkse deponering. Dit betekent dat allereerst de juridische achtergrond van de software, en met name de origine van de auteursrechten, in kaart gebracht wordt. Dit auteursrecht wordt door de IT-notaris genoeglijk vastgelegd en er wordt een registratiebewijs verstrekt aan de deponerende softwareleverancier. De gebruiker is daarmee zeker van de juridische beveiliging van de software. Ten tweede is de IT-notaris er verantwoordelijk voor dat de software die bij hem wordt gedeponeerd, technisch geïnspecteerd wordt. Dit betekent dat de software onderzocht wordt op volledigheid, werkzaamheid en overdraagbaarheid. Dit onderzoek is de controle waar u aan mee werkt. De IT-notaris werkt samen met de Software Borg Stichting, de partij die alle ITnotarissen begeleidt bij het uitvoeren van de deponeringstrajecten. Ook verzorgt Software Borg de controle van de broncode en de voorlichting en nazorg aan de gebruiker. Meer diensten van de IT-notaris Juridische structuur IT-bedrijven; Vastleggen intellectueel eigendom; Overdracht domeinnamen; Digitale kluis; ZZP IT-testament; Identity management; Quickscans; Second opinions. Zie ook het filmpje over software escrow op de homepage van 7

8 3 Uw partner de Software Borg Stichting Vanuit een betrokkenheid met de gevolgen van de ontwikkelingen in de informatiemaatschappij is de Software Borg Stichting reeds in 1992 opgericht in een samenwerking van een aantal notarissen en informaticadeskundigen. Daarbij werd gekeken naar zowel de belangen van de ontwikkelaars en leveranciers van software als van de gebruikers. Veiligheid en vertrouwen waren vanaf het begin af aan de kernwoorden om te zorgen voor een goede en werkende regeling voor alle partijen. Daarbij was oog voor zowel de aspecten van techniek, recht en informatiebeveiliging die bij het ontwikkelen, de verkoop en het gebruik van software van belang zijn. De Software Borg Stichting heeft daartoe continuïteitsregelingen ontworpen die zich steeds aanpassen aan technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen ten aanzien van software. De nieuwste wetgeving en juris prudentie, ontwikkelingen in het cloud-gebruik, virtual desktops en bedrijfspraktijk, alles wordt continu gemonitord en leidt tot een steeds verdere ontwikkeling van de regelingen. De Software Borg Stichting instrueert en begeleidt de leveranciers en de ITnotarissen en zorgt voor voorlichting van de gebruikers. Tevens draagt de Software Borg Stichting zorg voor de afhandeling van alle financiële en administratieve zaken die onderdeel zijn van de continuïteitsregelingen. In het geval van een calamiteit zorgt de Software Borg Stichting voor de informa tie voorziening van alle betrokkenen. Ook na de eventuele (gecontroleerde) afgifte van de broncode zorgt de Software Borg Stichting voor de nazorg en de ondersteuning bij het verzorgen van continuïteit van de gebruikers op de korte en op de langere termijn. Bij de Software Borg Stichting werken IT-deskundigen, IT-auditors en IT-juristen. De IT-deskundigen zijn onder andere de technisch inspecteurs, die verantwoordelijk zijn voor de controle van software die wordt gedeponeerd. De IT-juristen zijn verantwoordelijk voor de juridische consistentie en het up-to-date houden van de regeling. Zij houden daarbij rekening met de specifieke juridische toestand bij een ITleverancier en passen actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie toe. De overeenkomsten van Software Borg verschaffen de sterkst mogelijke rechtspositie tegen een curator. Ook worden door de IT-juristen de ervaring die Software Borg op doet in de praktijk, bijvoorbeeld met faillissementen van softwareleveranciers, in de overeenkomsten verwerkt. In de overeenkomsten van Software Borg krijgt de gebruiker op het gebied van informatiebeveiliging een meer evenwichtige positie ten opzichte van zijn leverancier. Technisch contactpersoon Uw contactpersoon bij Software Borg is Hoofd technisch inspecteurs ir. Remco Johanns. U kunt bij hem terecht met al uw vragen over het broncode-supplement en de deponering. Zijn contactgegevens zijn tel Software Borg Instituut Wilt u een uitgebreide voorlichting over het veiligstellen van de continuïteit van informatiesystemen? Kijk dan op voor de mogelijkheden tot presentaties en cursussen. Zie daarvoor: www. softwareborginstituut.nl. Contactpersoon voor het Software Borg Instituut is dhr. H.J.J. (Henri) Hensen, directeur. Zijn contactgegevens zijn tel

9 4 De Technisch Inspecteurs van Software Borg De technisch inspecteurs van Software Borg zijn allen opgeleid op academisch niveau. Daarnaast hebben ze ruime ervaring met allerlei vormen van softwareontwikkeling en houden ze hun kennis voortdurend up-to-date. Ze hebben kennis van programmeertalen, besturingssystemen, machinebouw en kennen software vanuit de praktijk. Ze zijn onafhankelijk van ontwikkelaars, leveranciers en gebruikers, zijn proactief en denken mee met zowel software ontwikkelaars als gebruikers. Door hun vaste samenwerking vormen ze een goed gezamenlijk klankbord. Specifiek bij Software Borg zijn de technisch inspecteurs ook goed op de hoogte van de juridische ins en outs van software. Het belang daarvan komt bijvoorbeeld naar voren bij het gebruik van (gedeelten van) open source software of van software van derden. De technisch inspecteurs weten daardoor precies wat ze moeten doen om de continuïteit van software veilig te stellen. Ook maken de technisch inspecteurs met behulp van een speciale zelf ontwikkelde applicatie een fingerprint van de software. Deze wordt onder meer gebruikt voor de vastlegging van het auteursrecht van de softwareleverancier. Inspectierapport en controleverslag De technisch inspecteur van Software Borg die de software van uw werkgever samen met u zal controleren, brengt daarvan verslag uit aan uw werkgever, aan de IT-notaris en aan de gebruiker. Voor de leverancier wordt een uitgebreid technisch inspectierapport opgesteld. Dit rapport is van belang voor de overdraagbaarheid van de software en wordt daarom ook gedeponeerd bij de IT-notaris. De gebruiker krijgt een samengevatte versie van het inspectierapport: het controleverslag. Aan de hand van het controle verslag moet de gebruiker kunnen vaststellen welke versie van de software is gedeponeerd bij de IT-notaris, en of de gebruiker deze versie ook in gebruik heeft. Dit gebeurt door vergelijking met de hard-copy van het inlogscherm in het controleverslag. Het verslag is ook voor zijn accountant, die moet op grond van de wet namelijk rapporteren over de continuïteit van het informatiesysteem van de gebruiker. Op het inlogscherm van de software moet daarom een versienummer en versie datum worden opgenomen, zodat de gebruikers het controleverslag zelf kunnen vergelijken met de informatie op het inlogscherm dat zij na het starten te zien krijgen. Draaiboeken Naast de controle van de software, zorgen de technisch inspecteurs voor het opstellen van draaiboeken. Aan de hand van zo n draaiboek kan direct passend worden gereageerd op een calamiteit bij de leverancier. Onderdeel van het draaiboek zijn de gegevens die worden aangeleverd door de ontwikkelafdeling van uw werkgever. Nazorg Software Borg neemt de zorgplicht van de IT-notaris over (Notariswet). Dit betekent, dat Software Borg zelf de software niet gaat onderhouden, maar gebruikers daarover wel informatie levert en adviseert. Verder geeft een curator geen voorlichting aan de betrokkenen bij een faillissement. Software Borg doet dat wel. Informatie over de technisch inspecteurs en hun verschillende achtergronden en aandachtsgebieden treft u op 9

10 5 Deliverables van software escrow bij Software Borg Zoals in dit document vaker is betoogd, omvat een volledige softwareescrowregeling veel meer dan alléén de broncode. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de IT-notaris en de medewerkers van Software Borg ontstaan de volgende deliverables: een informatiedrager met broncode en toebehoren die naar de kluis van de ITnotaris gaat; een technisch inspectierapport met relevante informatie voor de overdraagbaarheid, zodat een andere deskundige partij het onderhoud kan voortzetten. Dit inspectierapport gaat met de broncode naar de IT-notaris; een controleverslag bestemd voor de gebruiker en zijn toezichthouders: accountants, verzekeraars, banken, commissarissen, aandeelhouders etc.; een unieke fingerprint van de software; een registratiebewijs van het auteursrecht op de software; indien van toepassing een rapportage van de SaaS-scan; een draaiboek; diverse andere documenten die ontstaan tijdens het leggen van een juridisch fundament onder de software en de uitvoering van de voor de continuïteit noodzakelijke maatregelen. 6 Introductie van de wereld van software escrow, deel 2 Software Borg heeft er voor gekozen om het document Introductie van de wereld van software escrow in meerdere delen te splitsen. Deel 2 is gericht op de ontwikkelaars van de broncode(s). De ervaring heeft geleerd dat de ontwikkelingen in de techniek van informatiesystemen en de ontwikkeling van software snel gaan. En dat dit gegeven leidt tot een intensieve interactie tussen systeembouwers en softwareontwikkelaars enerzijds en de technisch inspecteurs van Software Borg anderzijds. De Technisch inspecteurs van Software Borg maken in de praktijk voortdurend kennis met de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied. Dit kan beter worden teruggekoppeld naar de algemene controlepraktijk door dit systematisch op te nemen in deel 2, dat gericht is op alle systeembouwers en softwareontwikkelaars waar Software Borg mee samenwerkt. Deel 2 is weer opgesplitst in verschillende modules. Onderwerpen zijn de voorbereiding van de controle van een softwarebroncode, de voorbereiding van de SaaS-scan, de voorbereiding van de open source compliancy audit en de voorbereiding van de deponering van industriële software. Afhankelijk van de overeengekomen regeling, worden de modules toegestuurd. Uiteraard zijn alle delen voor geïnteresseerden beschikbaar. Zo werkt het alleen bij Software Borg 10

11 Meer exemplaren: Wilt u meer exemplaren van dit document, bijvoorbeeld voor uw bedrijfsjurist, security officer en/of accountant? Op uw verzoek zenden wij die kosteloos toe. Contactgegevens: Software Borg IT-notaris Felland Noord TB HAREN Postbus AD HAREN T F en kijk ook eens op https://twitter.com/softwareborg 11

12 Centrale organisatie van IT-notarissen op het gebied van software escrow Landelijke dekking Uniforme kwaliteit Regionale notaris Actuele overeenkomsten Nazorg 12

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Artikelen. Continuïteit in de cloud. Mr. E.J. Louwers & mr. P.M. de Laat 1. Inleiding. Het Nebula-arrest 3

Artikelen. Continuïteit in de cloud. Mr. E.J. Louwers & mr. P.M. de Laat 1. Inleiding. Het Nebula-arrest 3 Mr. E.J. Louwers & mr. P.M. de Laat 1 Artikelen Continuïteit in de cloud Bedrijfsprocessen, ERP, inkoop/verkoop, relatiebeheer, financiële administratie: cruciale processen worden aangestuurd of gefaciliteerd

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 03 - september 2014 ICTRecht in de praktijk Bitcoins: de gevolgen van decentralisatie Hoe om te gaan met ethische hackers? Checklist software op maat Wat speelt er bij Interconnect? Internetrechtspraak

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HANDREIKING DATACLASSIFICATIE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Handreiking Dataclassificatie Versienummer

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie