De wereld van software escrow Informatie voor management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wereld van software escrow Informatie voor management"

Transcriptie

1 De wereld van software escrow Informatie voor management 1 continuïteit controle open source licenties Java programmeertaal reconstructie PHP pandrecht API compiler editor fingerprint cloud SaaS deponering overdracht auteursrecht informatiebeveiliging linker internet registratie notaris ITIL COBIT PRINCE TOGAF Controle auteursrecht, vastleggen Intellectueel Eigendom en depot broncode 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 1 Toelichting op software escrow bij Software Borg 4 2 Uw partner de IT-notaris 8 3 Uw partner de Software Borg Stichting 9 4 De Technisch Inspecteurs van Software Borg 10 5 Deliverables software escrow bij Software Borg 11 6 Introductie van de wereld van software escrow, deel Contactinformatie 12 Auteurs: H.J.J. Hensen Ir. R.D. Johanns Mr. J. Oordt Ir. J. Sijbesma Software Borg Stichting 2014 Felland Noord TB Haren t. (050) e. i. Aan het opstellen van dit document is de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat het document onvolledig is of onjuistheden bevat. De opstellers aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten op dit document berusten bij de Software Borg Stichting. Versie 1, september

3 Voorwoord Geachte heer, mevrouw, De wereld van software escrow. Software Borg zit midden in die wereld en heeft ruime kennis en ervaring met niet alleen de technische, maar ook de juridische en bedrijfseconomische aspecten van software. Deze kennis en ervaring zal worden ingezet voor de eigena(a)r(en) van de software en de ontwikkelaars en andere betrokkenen bij de software. Dit gebeurt door software escrow. Software escrow is een regeling die ook wel met de term broncode-escrow werd aangeduid. Het begrip dekt een brede lading. Onderdeel van software escrow, is de controle en deponering van de broncode van de software die uw werkgever exploiteert. Voor een goed verloop daarvan, bent u een onmisbare schakel. Software escrow is van belang voor: de eigenaar van het auteursrecht (uw werkgever), al zijn medewerkers, de gebruikers, accountants, verzekeraars en financiers (banken, private investors etc.). Al deze partijen willen hun belangen bij de software veilig stellen en hun risico s beperken. Zij willen de verzekering van een deskundige en onafhankelijke vertrouwenspersoon, dat het rond de continuïteit van de software goed zit. Continuïteit is het hoofddoel van software escrow. Voor de continuïteit van de software zijn de kennis en ervaring met betrekking tot het ontwikkelproces van groot belang. Software Borg verwacht dat de deponering zo is voorbereid, dat de te deponeren broncode ook daadwerkelijk kan worden gebruikt voor continuïteit en het beperken van schade als gevolg van een calamiteit. In dit document treft u een toelichting op software escrow en maakt u nader kennis met Software Borg en de IT-notaris. In deel 2 van dit document treft u de informatie voor de ontwikkelaar die bij de controle van de broncode aanwezig zal zijn. Van hem wordt verwacht dat hij de controle goed voorbereidt en de instructies zorgvuldig uitvoert. De informatie in deel 2 moet dus tenminste aan de ontwikkelaar overhandigd worden. Onze inspecteur legt het resultaat van de controle vast in diverse rapportages. Belangrijk is nog om op te merken, dat Software borg erg veel belang hecht aan preventie. Het voorkomen van calamiteiten van welke aard dan ook, is veel beter dan achteraf schade beperken (wat heel vaak niet mogelijk zal zijn, gelet op juridische en praktische beperkingen). Bij vragen aan Software Borg, kunt u terecht bij de contactpersonen die in dit document vermeld staan. Wij zullen ons inspannen voor een plezierige en vakkundige samenwerking in het voordeel van alle hiervoor genoemde betrokkenen bij uw software. Namens Software Borg, Henri Hensen (Beëdigd Informaticadeskundige) Remco Johanns (Hoofd technisch inspecteurs) 3

4 1 Toelichting op software escrow bij Software Borg Software: de spil in het bedrijfsproces In de afgelopen decennia is software van een hulpmiddel gegroeid naar een van de meest essentiële onderdelen van ieder bedrijfsproces. Software is bedrijfskritisch geworden. Daarmee neemt ook de afhankelijkheid van het beschikbaar zijn van de software verder toe. Uitval van software, om welke reden dan ook, betekent een direct gevaar voor de uitvoering van bedrijfstaken en daarmee de continuïteit van de organisatie van de softwaregebruiker. Informatiebeveiliging Aan informatiebeveiliging zitten vele kanten. Zowel technische (fouten in het informatiesysteem waardoor het scherm op zwart gaat), maar ook juridische en beheersmatige. In de praktijk wordt niet zo snel stil gestaan bij die laatste aspecten. Ze zijn minder zichtbaar en worden vaak, maar niet altijd, slechts langzamerhand actueel. Maar daarmee zijn ze niet minder risicovol. Of beter gezegd, juist niet! Want technische problemen zijn meestal snel op te lossen, terwijl beheersmatige en/of juridische problemen ertoe kunnen leiden dat de software helemaal niet meer toegankelijk is en mogelijk ook de data niet meer. Software is essentieel voor continuïteit, een van de drie pijlers van informatiebeveiliging. Laag Risico A Gemiddeld Risico B Hoog Risico C Continuïteit: Applicatie mag niet meer Applicatie mag tussen 1 4 Applicatie mag minder juiste tijd en plaats? dan 4 dagen niet dagen niet beschikbaar dan 1 dag niet beschikbaar zijn 1 zijn 1 beschikbaar zijn 1 Integriteit: Foutieve informatie heeft Foutieve informatie is Foutieve informatie volledig en juist? nauwelijks invloed op de hinderlijk, maar een goede maakt een goede uitcorrecte uitvoering van uitvoering van het proces voering van het proces het bedrijfsproces 2 is mogelijk 2 onmogelijk 2 Exclusiviteit: Gegevens zijn intern en Gegevens zijn op Gegevens zijn voor de Voor wie alleen bedoeld? extern niet vertrouwelijk afdelingsniveau beheerder ervan 3 vertrouwelijk 3 vertrouwelijk 3 Bron: NEN/ISO Code voor informatiebeveiliging. Hoe scoort uw software op deze risicometer? De risico s van softwaregebruik De ontwikkeling van software is een voortdurend proces. Functionaliteiten worden aangepast of uitgebreid, fouten worden hersteld en de software wordt aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. De basis van alle software is de broncode. Daarover beschikt de gebruiker niet, want deze is op grond van het auteursrecht het eigendom van uw werkgever. Wat de gebruiker wel heeft, is het gebruiksrecht van een op zijn informatiesysteem werkende versie. ontwikkeling testen configureren onderhoud toevoegen technische software gebruiker voortsoftware software software nieuwe onder- veroudert migreert bestaan functionaliteit steuning door stand naar nieuwe data techniek oplossing Technische gebeurtenissen in de levensloop van software Naast de technische levensloop zoals hiervoor weergegeven, is er sprake van een juridische en bedrijfseconomische levensloop van software. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over auteursrecht, de juridische basis van de ontwikkeling van ieder programma. Maar er zijn ook bedrijfseconomische ontwikkelingen. 4

5 Titelonderzoek Software Borg bewaakt de juridische status van de software door een zogenaamd titelonderzoek. Dit onderzoek wordt voorafgaand aan elke deponering uitgevoerd. Er wordt gekeken of de partij die de software deponeert, daartoe wel gerechtigd is. De deponerende softwareleverancier moet immers auteursrechthebbende zijn. De software mag verder niet (gedeeltelijk) het eigendom van een ander zijn of bezwaard zijn met een pandrecht. Software Borg controleert ten slotte of open source componenten in de software zijn opgenomen. Als dat het geval is, moet worden voldaan aan de open source licentievoorwaarden die van toepassing zijn. De software escrowregeling moet immers niet kunnen worden doorkruist door de maker(s) van open source software. Juridische gebeurtenissen in de levensloop van software Denk daarbij aan de verkoop van (onderdelen van) de software, mogelijke verpanding, beëindiging van het onderhoud en dergelijke. Er kunnen zich ook calamiteiten (zoals een faillissement) voordoen bij de softwareleverancier of zijn onderaannemers. Bij het werken in de cloud zijn de problemen nog complexer. Allemaal ontwikkelingen die risico s voor de gebruiker in zich bergen. Of waardoor de software achterhaald wordt, omdat deze niet meer wordt onderhouden. De verantwoordelijkheid van de gebruiker De gebruiker is voor de continuïteit van zijn software, zowel in technische als in juridische en bedrijfseconomische zin, afhankelijk van zijn softwareleverancier. Dit ontslaat de gebruiker echter niet van zijn verantwoordelijkheid. Zo kunnen wet- en regelgeving de beschikbaarheid van software eisen. Denk daarbij aan de fiscale bewaarplicht, die eist dat financiële gegevens minimaal zeven jaar bewaard blijven en beschikbaar zijn. Of denk aan wettelijke bepalingen die voorschrijven dat een organisatie een deugdelijke administratie moet voeren op straffe van bestuurdersaansprakelijkheid. Ten slotte kunnen contractuele verplichtingen de beschikbaarheid van software eisen. De continuïteit van de beschikbaarheid van software en data is dus essentieel voor compliancy. Hoe de risico s het hoofd te bieden? De enige manier om aan al dit soort risico s het hoofd te bieden, is te kunnen beschikken over de broncode van de software met toebehoren, mocht zich een calamiteit voordoen. Onder calamiteit verstaan we dus niet zozeer technische problemen, maar vooral juridische en bedrijfseconomische ontwikkelingen aan de kant van de leverancier, waar de gebruiker geen invloed op kan uitoefenen. Deze broncode is echter op grond van het auteursrecht het eigendom van uw werkgever. Hierover kan de gebruiker niet zomaar beschikken. Toch is daar een goede regeling voor in het leven geroepen. Deze staat bekend onder de term software escrow. Uw werkgever heeft gekozen voor de notarieel vastgelegde software escrowregeling van de Software Borg Stichting. Dit is een regeling die de gebruiker de meeste waarborgen biedt in de onverhoopte situatie dat er iets mis gaat aan de kant van uw werkgever. Software escrow: met oog voor de dynamiek rond software De regeling die de Software Borg Stichting heeft ontwikkeld, bestaat uit een overeenkomst die door uw werkgever wordt afgesloten, vastgelegd bij een IT-notaris. ontstaan vastleggen registratie contracten contracten licentie- overdracht beëindiging voortauteurs- intellectueel auteurs- met toe- met verstrekking auteurs- financiële bestaan recht eigendom recht leveranciers software- recht verplichtingen data binnen extern gebruiker onderneming Bedrijfseconomische gebeurtenissen in de levensloop van software Deze regeling is dynamisch. Dit omdat met alle ontwikkelingen gedurende de levensloop van de software rekening wordt gehouden. Dus met technische, maar ook met bedrijfseconomische en juridische ontwikkelingen. Door de regeling kan de gebruiker in voorkomende gevallen (o.a. het faillissement van zijn softwareleverancier, wanprestatie of een vijandige overname) een beroep doen op de beschikbaarheid van de broncode. Daarmee kan de gebruiker de beschikbaarheid én de ontwikkeling van zijn bedrijfskritische software garanderen. ontstaan vestiging exploiteren software op overlijden (ZZP) verkoop bedrijfs- voortsoftware pandrecht op software de balans software- broncode beëindiging bestaan als asset software tbv. leverancier data financiering testament 5

6 Jaarlijks actueel Na deelname aan de software escrowregeling, ontvangt de gebruiker een controleverslag van de deponering bij de IT-notaris van de huidige versie van de broncode. Juist om deze actueel te houden volgt ten minste ieder jaar een herdeponering van de meest actuele versie. Deze wordt door de technisch inspecteurs van de Software Borg Stichting telkenmale geheel gecontroleerd op technische en administratieve volledigheid én bruikbaarheid. De controle is ook een gevolg van de zorgplicht van de IT-notaris. De IT-notaris moet weten dat het object dat hij in bewaring neemt, ook werkelijk de actuele broncode is van de gedeponeerde software. Het controleverslag dat de gebruiker ontvangt, is mede bedoeld voor hun accountant en mogelijk voor hun verzekeraar (bestuurdersaansprakelijkheid). ASP/SaaS: aanvullende maatregelen In het geval waarin uw werkgever een ASP/SaaSoplossing levert, worden door de IT-notaris en de Soft ware Borg Stichting aanvullende maatregelen getroffen. Bij ASP/SaaS is immers niet alleen de continuïteit van de software van belang, maar ook de toegang tot de gegevensbestanden en het onafgebroken gebruik van de applicatie. Gelet op de grote verscheidenheid aan ASP/SaaS-systemen, is een continuïteitsregeling op dit vlak vaak maatwerk. Vast onderdeel van de procedure echter, is een scan van de technische structuur achter de ASP/SaaS-oplossing. Deze dient als aanvulling op de controle en deponering van de broncode. Er wordt gebruik gemaakt van een speciale notariële akte om essentiële toeleveranciers als een hostingprovider door te betalen. Deze regeling is opgezet als een verzekering, zonder dat een periodieke premie hoeft te worden betaald. Licentiegarantie en nazorg Het belangrijkste is dat de gebruiker via de Software Borg Stichting een licentiegarantie krijgt, die de zekerstelling is van middelen en rechten die nodig zijn om te zorgen voor de continuïteit van zijn informatiesysteem. Ook heeft Software Borg de plicht om informatie uit te wisselen met de gebruiker en hem juridische bijstand te geven bij het zeker stellen van zijn rechten. Software Borg spant zich er voor in, dat het gebruik van de software zonder haperingen blijft verlopen. Dit is ook de reden, dat er naw-gegevens van de ontwikkelaars worden genoteerd bij de controlewerkzaamheden. Er kan een beroep op hen worden gedaan. Internationale aspecten De toegevoegde waarde van de IT-notaris komt op tal van plaatsen naar voren in de samenwerking met Software Borg. Zo hebben de notarissen een groot buitenlands netwerk. Niet alleen met beroepsorganisaties van notarissen, maar ook op grond van de vele internationale transacties die zij afsluiten. Denkt u bijvoorbeeld aan de Nederlandse scheeps- en machinebouwers die hun producten over de hele wereld afzetten. Voor dit soort internationale transacties bestaan uitgewerkte procedures, zoals de legal opinion. Die zijn uitermate bruikbaar voor de software van buitenlandse eigenaren die in Nederland onder Nederlands recht gedeponeerd wordt. Omgekeerd exporteert Nederland software door het sluiten van licenties met buitenlandse gebruikers. Dit is een onderwerp waarover Software Borg graag adviseert omdat de goede werking van de regeling afhangt van de situatie van de licentiegever. 6

7 2 Uw partner de IT-notaris De IT-notaris en de continuïteit van het informatiesysteem De software die uw werkgever exploiteert, wordt opgenomen in de software escrowregeling van de IT-notaris. De IT-notaris is gespecialiseerd in het veiligstellen van de nieuwe producten die ontstaan in de informatiemaatschappij, waaronder software. De unieke positie en eigenschappen van een notaris zijn daarvoor zeer geschikt. De standplaats van een notaris kan namelijk niet failliet gaan en zijn akte heeft dwingende rechtskracht. Dit onderscheidt de IT-notaris van andere trusted third parties (Notariswet). De specialisatie IT-notaris is in 2014 officieel door de KNB geaccrediteerd. De software escrowregeling van de IT-notaris, biedt de meeste zekerheid voor gebruikers van bedrijfskritische software. Centraal in deze regeling staat het depot van de broncode en de daarbij horende documentatie en hulpsoftware in de kluis op het notariskantoor. Deze broncode blijft onder de IT-notaris, totdat zich een calamiteit bij de softwareleverancier voordoet. Daarna wordt, in het belang van de continuïteit van gebruiker, aan hem een kopie van de broncode van de software verstrekt. Met die kopie is de gebruiker in staat om, onafhankelijk van de softwareleverancier, in het onderhoud en de doorontwikkeling van de software te voorzien. Software Borg neem de zorgplicht van de IT-notaris over. Juridische basis onder informatiebeveiliging Naast bewaarnemer, is de IT-notaris op basis van zijn wettelijke zorgplicht ook verantwoordelijk voor het traject voorafgaand aan elke jaarlijkse deponering. Dit betekent dat allereerst de juridische achtergrond van de software, en met name de origine van de auteursrechten, in kaart gebracht wordt. Dit auteursrecht wordt door de IT-notaris genoeglijk vastgelegd en er wordt een registratiebewijs verstrekt aan de deponerende softwareleverancier. De gebruiker is daarmee zeker van de juridische beveiliging van de software. Ten tweede is de IT-notaris er verantwoordelijk voor dat de software die bij hem wordt gedeponeerd, technisch geïnspecteerd wordt. Dit betekent dat de software onderzocht wordt op volledigheid, werkzaamheid en overdraagbaarheid. Dit onderzoek is de controle waar u aan mee werkt. De IT-notaris werkt samen met de Software Borg Stichting, de partij die alle ITnotarissen begeleidt bij het uitvoeren van de deponeringstrajecten. Ook verzorgt Software Borg de controle van de broncode en de voorlichting en nazorg aan de gebruiker. Meer diensten van de IT-notaris Juridische structuur IT-bedrijven; Vastleggen intellectueel eigendom; Overdracht domeinnamen; Digitale kluis; ZZP IT-testament; Identity management; Quickscans; Second opinions. Zie ook het filmpje over software escrow op de homepage van 7

8 3 Uw partner de Software Borg Stichting Vanuit een betrokkenheid met de gevolgen van de ontwikkelingen in de informatiemaatschappij is de Software Borg Stichting reeds in 1992 opgericht in een samenwerking van een aantal notarissen en informaticadeskundigen. Daarbij werd gekeken naar zowel de belangen van de ontwikkelaars en leveranciers van software als van de gebruikers. Veiligheid en vertrouwen waren vanaf het begin af aan de kernwoorden om te zorgen voor een goede en werkende regeling voor alle partijen. Daarbij was oog voor zowel de aspecten van techniek, recht en informatiebeveiliging die bij het ontwikkelen, de verkoop en het gebruik van software van belang zijn. De Software Borg Stichting heeft daartoe continuïteitsregelingen ontworpen die zich steeds aanpassen aan technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen ten aanzien van software. De nieuwste wetgeving en juris prudentie, ontwikkelingen in het cloud-gebruik, virtual desktops en bedrijfspraktijk, alles wordt continu gemonitord en leidt tot een steeds verdere ontwikkeling van de regelingen. De Software Borg Stichting instrueert en begeleidt de leveranciers en de ITnotarissen en zorgt voor voorlichting van de gebruikers. Tevens draagt de Software Borg Stichting zorg voor de afhandeling van alle financiële en administratieve zaken die onderdeel zijn van de continuïteitsregelingen. In het geval van een calamiteit zorgt de Software Borg Stichting voor de informa tie voorziening van alle betrokkenen. Ook na de eventuele (gecontroleerde) afgifte van de broncode zorgt de Software Borg Stichting voor de nazorg en de ondersteuning bij het verzorgen van continuïteit van de gebruikers op de korte en op de langere termijn. Bij de Software Borg Stichting werken IT-deskundigen, IT-auditors en IT-juristen. De IT-deskundigen zijn onder andere de technisch inspecteurs, die verantwoordelijk zijn voor de controle van software die wordt gedeponeerd. De IT-juristen zijn verantwoordelijk voor de juridische consistentie en het up-to-date houden van de regeling. Zij houden daarbij rekening met de specifieke juridische toestand bij een ITleverancier en passen actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie toe. De overeenkomsten van Software Borg verschaffen de sterkst mogelijke rechtspositie tegen een curator. Ook worden door de IT-juristen de ervaring die Software Borg op doet in de praktijk, bijvoorbeeld met faillissementen van softwareleveranciers, in de overeenkomsten verwerkt. In de overeenkomsten van Software Borg krijgt de gebruiker op het gebied van informatiebeveiliging een meer evenwichtige positie ten opzichte van zijn leverancier. Technisch contactpersoon Uw contactpersoon bij Software Borg is Hoofd technisch inspecteurs ir. Remco Johanns. U kunt bij hem terecht met al uw vragen over het broncode-supplement en de deponering. Zijn contactgegevens zijn tel Software Borg Instituut Wilt u een uitgebreide voorlichting over het veiligstellen van de continuïteit van informatiesystemen? Kijk dan op voor de mogelijkheden tot presentaties en cursussen. Zie daarvoor: www. softwareborginstituut.nl. Contactpersoon voor het Software Borg Instituut is dhr. H.J.J. (Henri) Hensen, directeur. Zijn contactgegevens zijn tel

9 4 De Technisch Inspecteurs van Software Borg De technisch inspecteurs van Software Borg zijn allen opgeleid op academisch niveau. Daarnaast hebben ze ruime ervaring met allerlei vormen van softwareontwikkeling en houden ze hun kennis voortdurend up-to-date. Ze hebben kennis van programmeertalen, besturingssystemen, machinebouw en kennen software vanuit de praktijk. Ze zijn onafhankelijk van ontwikkelaars, leveranciers en gebruikers, zijn proactief en denken mee met zowel software ontwikkelaars als gebruikers. Door hun vaste samenwerking vormen ze een goed gezamenlijk klankbord. Specifiek bij Software Borg zijn de technisch inspecteurs ook goed op de hoogte van de juridische ins en outs van software. Het belang daarvan komt bijvoorbeeld naar voren bij het gebruik van (gedeelten van) open source software of van software van derden. De technisch inspecteurs weten daardoor precies wat ze moeten doen om de continuïteit van software veilig te stellen. Ook maken de technisch inspecteurs met behulp van een speciale zelf ontwikkelde applicatie een fingerprint van de software. Deze wordt onder meer gebruikt voor de vastlegging van het auteursrecht van de softwareleverancier. Inspectierapport en controleverslag De technisch inspecteur van Software Borg die de software van uw werkgever samen met u zal controleren, brengt daarvan verslag uit aan uw werkgever, aan de IT-notaris en aan de gebruiker. Voor de leverancier wordt een uitgebreid technisch inspectierapport opgesteld. Dit rapport is van belang voor de overdraagbaarheid van de software en wordt daarom ook gedeponeerd bij de IT-notaris. De gebruiker krijgt een samengevatte versie van het inspectierapport: het controleverslag. Aan de hand van het controle verslag moet de gebruiker kunnen vaststellen welke versie van de software is gedeponeerd bij de IT-notaris, en of de gebruiker deze versie ook in gebruik heeft. Dit gebeurt door vergelijking met de hard-copy van het inlogscherm in het controleverslag. Het verslag is ook voor zijn accountant, die moet op grond van de wet namelijk rapporteren over de continuïteit van het informatiesysteem van de gebruiker. Op het inlogscherm van de software moet daarom een versienummer en versie datum worden opgenomen, zodat de gebruikers het controleverslag zelf kunnen vergelijken met de informatie op het inlogscherm dat zij na het starten te zien krijgen. Draaiboeken Naast de controle van de software, zorgen de technisch inspecteurs voor het opstellen van draaiboeken. Aan de hand van zo n draaiboek kan direct passend worden gereageerd op een calamiteit bij de leverancier. Onderdeel van het draaiboek zijn de gegevens die worden aangeleverd door de ontwikkelafdeling van uw werkgever. Nazorg Software Borg neemt de zorgplicht van de IT-notaris over (Notariswet). Dit betekent, dat Software Borg zelf de software niet gaat onderhouden, maar gebruikers daarover wel informatie levert en adviseert. Verder geeft een curator geen voorlichting aan de betrokkenen bij een faillissement. Software Borg doet dat wel. Informatie over de technisch inspecteurs en hun verschillende achtergronden en aandachtsgebieden treft u op 9

10 5 Deliverables van software escrow bij Software Borg Zoals in dit document vaker is betoogd, omvat een volledige softwareescrowregeling veel meer dan alléén de broncode. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de IT-notaris en de medewerkers van Software Borg ontstaan de volgende deliverables: een informatiedrager met broncode en toebehoren die naar de kluis van de ITnotaris gaat; een technisch inspectierapport met relevante informatie voor de overdraagbaarheid, zodat een andere deskundige partij het onderhoud kan voortzetten. Dit inspectierapport gaat met de broncode naar de IT-notaris; een controleverslag bestemd voor de gebruiker en zijn toezichthouders: accountants, verzekeraars, banken, commissarissen, aandeelhouders etc.; een unieke fingerprint van de software; een registratiebewijs van het auteursrecht op de software; indien van toepassing een rapportage van de SaaS-scan; een draaiboek; diverse andere documenten die ontstaan tijdens het leggen van een juridisch fundament onder de software en de uitvoering van de voor de continuïteit noodzakelijke maatregelen. 6 Introductie van de wereld van software escrow, deel 2 Software Borg heeft er voor gekozen om het document Introductie van de wereld van software escrow in meerdere delen te splitsen. Deel 2 is gericht op de ontwikkelaars van de broncode(s). De ervaring heeft geleerd dat de ontwikkelingen in de techniek van informatiesystemen en de ontwikkeling van software snel gaan. En dat dit gegeven leidt tot een intensieve interactie tussen systeembouwers en softwareontwikkelaars enerzijds en de technisch inspecteurs van Software Borg anderzijds. De Technisch inspecteurs van Software Borg maken in de praktijk voortdurend kennis met de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied. Dit kan beter worden teruggekoppeld naar de algemene controlepraktijk door dit systematisch op te nemen in deel 2, dat gericht is op alle systeembouwers en softwareontwikkelaars waar Software Borg mee samenwerkt. Deel 2 is weer opgesplitst in verschillende modules. Onderwerpen zijn de voorbereiding van de controle van een softwarebroncode, de voorbereiding van de SaaS-scan, de voorbereiding van de open source compliancy audit en de voorbereiding van de deponering van industriële software. Afhankelijk van de overeengekomen regeling, worden de modules toegestuurd. Uiteraard zijn alle delen voor geïnteresseerden beschikbaar. Zo werkt het alleen bij Software Borg 10

11 Meer exemplaren: Wilt u meer exemplaren van dit document, bijvoorbeeld voor uw bedrijfsjurist, security officer en/of accountant? Op uw verzoek zenden wij die kosteloos toe. Contactgegevens: Software Borg IT-notaris Felland Noord TB HAREN Postbus AD HAREN T F en kijk ook eens op

12 Centrale organisatie van IT-notarissen op het gebied van software escrow Landelijke dekking Uniforme kwaliteit Regionale notaris Actuele overeenkomsten Nazorg 12

Bookinn en informatiebeveiliging Controle auteursrecht Depot broncode

Bookinn en informatiebeveiliging Controle auteursrecht Depot broncode Bookinn en informatiebeveiliging Controle auteursrecht Depot broncode Software voor Touroperators, Reisbureaus en Direct Sellers Gebruiksvriendelijk Touroperator backoffice systeem wat is gekoppeld aan

Nadere informatie

Software escrowregeling Andriessen

Software escrowregeling Andriessen Software escrowregeling Andriessen Inhoudsopgave Namens Andriessen p. 2 Informatie software escrowregeling p. 3 Over Software Borg en de IT-notaris p. 5 Andriessen Contactpersoon: de heer M. Vugs Ambachtstraat

Nadere informatie

Presentatie jaarcongres ICT-accountancy. André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 11 november 2014

Presentatie jaarcongres ICT-accountancy. André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 11 november 2014 Presentatie jaarcongres ICT-accountancy André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 11 november 2014 De IT-jurist bv - Verzelfstandig van Software Borg juridisch - Software Borg Stichting - Stichting

Nadere informatie

IT-Juridische Beveiliging

IT-Juridische Beveiliging Software Borg IT-Juridische Beveiliging Brandpunt Broncode Inleiding Overgang Industriële tijdperk Informatie tijdperk g Nieuwe beroepsgroepen g Nieuwe wet- en regelgeving g Nieuwe behoeften g Nieuwe zekerheden

Nadere informatie

Extended software lifecycle management

Extended software lifecycle management Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: mei 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Presentatie jaarcongres ECP Software-ontwikkeling en recht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 20 november 2014

Presentatie jaarcongres ECP Software-ontwikkeling en recht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 20 november 2014 Presentatie jaarcongres ECP Software-ontwikkeling en recht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 20 november 2014 De IT-jurist bv - Verzelfstandig van Software Borg juridisch - Software Borg Stichting

Nadere informatie

Software en continuïteit

Software en continuïteit Software en continuïteit Jaarvergadering Orde van Advocaten 25 september 2009 Presentatie van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Polo G. van der Putt, voorzitter VIRA Agenda VIRA Wat is (de

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE EN BRONCODE Risicobeperking softwaregebruik

RECHTSPOSITIE EN BRONCODE Risicobeperking softwaregebruik RECHTSPOSITIE EN BRONCODE Risicobeperking softwaregebruik De voordelen van geautomatiseerde systemen en goede software hoeven we tegenwoordig niet meer uit te leggen. Gebruikers kunnen bij een juiste keuze

Nadere informatie

Juridische bescherming van software. door Arend van Olst, advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen.

Juridische bescherming van software. door Arend van Olst, advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen. Juridische bescherming van software door Arend van Olst, advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen. 1. Het kantoor 2. De notaris SOFTWARE BORG GROEP STRUCTUURSCHEMA licentieovereenkomst (L en G) Leverancier

Nadere informatie

GEBRUIKERSBIJEENKOMST 11 april 2011. www.escrowalliance.nl

GEBRUIKERSBIJEENKOMST 11 april 2011. www.escrowalliance.nl GEBRUIKERSBIJEENKOMST 11 april 2011 ESCROW ALLIANCE BV Onafhankelijke derde partij gespecialiseerd in escrowregelingen Kwalitatieve en innovatieve escrowregelingen Brede ervaring op het snijvlak ICT en

Nadere informatie

Continuïteit in de cloud

Continuïteit in de cloud Continuïteit in de cloud diensten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de online wereld. Van een simpele e-maildienst tot volledige facturatieof accountantprogramma s, ondernemingen maken gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013 Escrow van SAAS en Cloud diensten. Marketingtechnisch niet meteen een lekkere zin om een nieuwsbrief mee te beginnen. Zeker drie woorden die nogal wat vragen oproepen. SAAS (software as a service) en Cloud

Nadere informatie

Juridisch risicomanagement in de Cloud

Juridisch risicomanagement in de Cloud Juridisch risicomanagement in de Cloud Jos van der Wal The Legal Connection Leon Hauzer Escrow Alliance BV The Legal Connection Het snijvlak van ICT & recht is complexe en dynamische materie, maar onlosmakend

Nadere informatie

Risicobeperking. softwaregebruik. Risicobeperking softwaregebruik

Risicobeperking. softwaregebruik. Risicobeperking softwaregebruik RECHTSPOSITIE EN BRONCODE JAARGANG 20 2011 Risicobeperking 1 softwaregebruik RECHTSPOSITIE EN BRONCODE Risicobeperking softwaregebruik De voordelen van geautomatiseerde systemen en goede software hoeven

Nadere informatie

Checklist ten behoeve van de beoordeling van softwareovereenkomsten

Checklist ten behoeve van de beoordeling van softwareovereenkomsten Checklist ten behoeve van de beoordeling van softwareovereenkomsten In deze checklist is een aantal aandachtspunten opgenomen die moeten worden gebruikt bij de beoordeling van de rechtspositie van een

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst Escrow Novire. Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur

Gebruikersovereenkomst Escrow Novire. Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur Gebruikersovereenkomst Escrow Novire Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur Novire B.V. en Novire Systems B.V., in deze Gebruikersovereenkomst aangeduid als: Leverancier Ondergetekenden: 1. Naam organisatie

Nadere informatie

Auteursrecht op software

Auteursrecht op software Auteursrecht op software KNX bijeenkomst 2 oktober 2012 mr. Wouter Dammers E-Mail: W.Dammers@ictrecht.nl Twitter: @WouterDammers Linked-In: https://www.linkedin.com/in/wdammers Tel: 020 66 31 941 LinkedIn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Juridische bescherming van broncode

Juridische bescherming van broncode Juridische bescherming van broncode Mr. Peter C. van Schelven ICT~Office, 15 februari 2012 Softwarebescherming Auteursrecht: software als werk van letterkunde (art. 1, art 10.1 sub 12 en art 45h-45n Auteurswet)

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire

Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire Artikel 1. Definities In deze Gemeenschappelijke bepalingen en de daarmee samenhangende overeenkomsten worden de volgende definities gehanteerd: * Afgifte: de

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie Nederland ICT Voorwaarden Voor de digitale economie Klik op één van onderstaande vragen om naar de antwoorden te gaan: Voor de digitale economie 2. Leden van Nederland ICT kunnen de Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING Voorwoord Elke Nationale Franchise Vereniging of Federatie, aangesloten bij de Europese Franchise Federatie, heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze Erecode

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp)

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp) KNMP GEBRUIKERSVOORWAARDEN CMR OPENBARE APOTHEKEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KNMP Holding B.V., hierna te noemen KNMP, verleent de gebruiker onder de volgende voorwaarden toestemming

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO Vastgesteld door de directie: 01 februari 2016 Ingangsdatum: 01 februari 2016 Versie Opgesteld Beschrijving Gecontroleerd 1.0 U. Samipersad Originele versie J. Petronella Indien

Nadere informatie

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Onderstaande wensen, eisen en teksten hebben tot doel de leveranciersonafhankelijkheid, flexibiliteit en interoperabiliteit te bevorderen

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen

Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Aanvullende voorwaarden bij interactieve ontwerpen Onze overeenkomst De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zuiderlicht is definitief na ondertekening van de offerte. In deze offerte staat een zo compleet

Nadere informatie

VAN N UI U TV T IND ING CRE R ATI T E T EXPLO ITA T E

VAN N UI U TV T IND ING CRE R ATI T E T EXPLO ITA T E VAN UITVINDING EN CREATIE TOT EXPLOITATIE Een goed idee is goud waard. Intussen heeft u alles goed geregeld: uw octrooigemachtigde heeft octrooi of kwekersrecht aangevraagd, een merkenbureau heeft uw merk

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie

Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie NVI Escrow Algemene Voorwaarden 1 Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie Algemene Voorwaarden voor broncode-deponering. Gedeponeerd bij akte, verleden op 20 juli 2001 voor notaris Mr. J.W.

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden 2Value bv

Specifieke voorwaarden 2Value bv Specifieke voorwaarden 2Value bv Reiskosten en extra overleg Bij de aanbieding is rekening gehouden met een gespecificeerd aantal overlegmomenten op locatie klant in Nederland voor afstemming en akkoord

Nadere informatie

Taxis Pitane Licentiebeheerder. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Licentiebeheerder. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Licentiebeheerder Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Licentiebeheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 Hoe werkt het gebruikrecht van Taxis Pitane?... 3 Intellectuele eigendomsrechten...

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor Visma Online

Gebruiksvoorwaarden voor Visma Online Gebruiksvoorwaarden voor Visma Online Land: Nederland Versie: 2015:10 Laatst gewijzigd: 16-10-2015 Welkom bij Visma Online! Op Visma Online treft u diensten van diverse aard aan die beschikbaar zijn voor

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes Wij, Employes B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Employes (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Europese Erecode Inzake Franchising

Europese Erecode Inzake Franchising Europese Erecode Inzake Franchising 1. Definitie van franchising Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 23 september 2014

André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 23 september 2014 André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 23 september 2014 Werkzaamheden IT-jurist Een greep uit de IT-juridische werkzaamheden: Advisering leveranciers en afnemers van IT Contracten voor continuïteitsregelingen

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Disclaimer voor https://websiteondemand.nl

Disclaimer voor https://websiteondemand.nl Onze Disclaimer ! Disclaimer voor https://websiteondemand.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://websiteondemand.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Website on Demand. In deze disclaimer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden;

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden; ALGEMENE VOORWAARDEN Go2UBL is in staat digitale (financiële) documenten te verrijken, om zo een UBL bestand te genereren, hierna ook te noemen: de dienst; de dienst een efficiënte boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W

Datum 30 december 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Boxtel. Bijlagen Brief College van B&W OK* Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en.. ^1\.-Ŭ Werkgelegenheid ovd > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag M d -1 mo I *y kopie De Gemeenteraad van Boxtel Postbus 10000 5280 DA BOXTEL

Nadere informatie

Licentieovereenkomst ADLIB

Licentieovereenkomst ADLIB Licentieovereenkomst ADLIB De Ondergetekenden: a. ADLIB INFORMATION SYSTEMS B.V., kantoorhoudende te Maarssen, aan de Safariweg 18-22, vertegenwoordigd door mevrouw M. van der Kwartel, Financieel Directeur,

Nadere informatie

Verordening accountantsorganisaties

Verordening accountantsorganisaties Verordening accountantsorganisaties De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 19, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het accountantsberoep; Overwegende

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Online applicatie

Gebruiksvoorwaarden Online applicatie Gebruiksvoorwaarden Online applicatie Algemene Gebruiksvoorwaarden Online Operational applicatie lease Inhoudsopgave Definities 1. Algemeen 2. Online applicatie 3. Gebruikersnaam en Wachtwoord 4. Zorgplicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN Stichting Vilans te Utrecht, verder te noemen 'Vilans', in deze vertegenwoordigd door prof. dr. H.L.G.R. Nies, en te , hierna te noemen het

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'BI t# ". Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Ede Postbus 9022 6710 HK EDE GLD. Programma B Postbus90801 2509

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com Wij, Woweb B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Klachtenregistratie.com (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader

Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader Eerste versie 1.0 : sept 2013 Herziene versie 2.0 juni 2014 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem

Datum 0 6HAARI 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Haarlem Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM. L.,.l l l.l ll, l. l Datum 0 6HAARI 2015

Nadere informatie

Algemene voorwaarden jouwbedrijfopinternet (Leef Concepts)

Algemene voorwaarden jouwbedrijfopinternet (Leef Concepts) Algemene voorwaarden jouwbedrijfopinternet (Leef Concepts) Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign Algemene voorwaarden Leadline Webdesign 1. Definities 1. Leadline Webdesign, hierna te noemen Leadline: een zelfstandige onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer:

Nadere informatie

Controlled Payment in de bouwsector; zekerheid bij uw transacties!

Controlled Payment in de bouwsector; zekerheid bij uw transacties! Controlled Payment in de bouwsector; zekerheid bij uw transacties! In een steeds risicovollere omgeving waarbij alles om liquiditeit draait is er behoefte aan de zekerheid dat je als leverancier daadwerkelijk

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

""1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder

1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder ""1 Inspectie SZW Mmíïtene van Soàaìe Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1760 AA DEN HELDER Stuknummer: AI16.00180 Betreft Onderzoek

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

ISBN: NUR: Ros Edutainment

ISBN: NUR: Ros Edutainment ISBN: 978 94 91627 01 9 NUR: 827 2012 Ros Edutainment Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Instituut Nederland (Versie Januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Nebula-proof? Hendrik Struik

Nebula-proof? Hendrik Struik continuïteits-arrangementen: Nebula-proof? Hendrik Struik CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Amsterdam, 31 oktober 2013 footer date Cloud Continuity When in cloud in case of bankruptcy (HOE) HOUD IK HET

Nadere informatie