4 CONCLUSIES 13 COLOFON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 CONCLUSIES 13 COLOFON"

Transcriptie

1 Klinkenvlier Een overzicht van de klachten als gevolg van stankoverlast Epidemiologie, afdeling AGZ November 2012

2 1 INLEIDING 1 2 HET ONDERZOEK Opzet onderzoek 2 3 DE RESULTATEN Achtergrondkenmerken van de respondenten De gezondheid van 0 tot en met 11 jarigen De gezondheid van bewoners van 12 jaar en ouder Ervaren gezondheid en bestaande klachten De SaP vragenlijst: resultaten van het voorkomen van de symptomen De SaP vragenlijst: resultaten van opvattingen over de gezondheidsklachten De SaP vragenlijst: resultaten van de oorzaken voor de gezondheidsklachten 12 4 CONCLUSIES 13 BIJLAGE I: VRAGENLIJST GEZONDHEID KLINKENVLIER VOLWASSENE OF KIND VAN 12 JAAR EN OUDER 14 BIJLAGE II: VRAGENLIJST GEZONDHEID KLINKENVLIER KINDEREN T/M 11 JAAR 20 COLOFON Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, afdeling AGZ Nynke van Zanden (auteur) Marjan Kuilman Willem Jan van der Veen Overname van gegevens is alleen toegestaan, mits voorzien van de volgende bronvermelding: GGD Drenthe. Klinkenvlier, een overzicht van de klachten als gevolg van stankoverlast. Assen, november 2012

3 1 INLEIDING Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van klachten over geur en stankoverlast van bewoners in de wijk Klinkenvlier. Als bron van de overlast wordt de biovergister aan het Alte Picardiekanaal in Coevorden genoemd. Op verzoek van de gemeente Coevorden heeft de GGD een vragenlijstonderzoek uitgezet onder alle bewoners van de wijk Klinkenvlier. Doel is om inzicht te krijgen in de omvang en de ernst van gezondheidsklachten van de bewoners in Klinkenvlier. Dit rapport beschrijft de resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 1

4 2 HET ONDERZOEK In dit hoofdstuk wordt kort beschreven hoe het onderzoek is opgezet en hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. 2.1 Opzet onderzoek Planning Begin juli is er een bijeenkomst geweest met de Buurt en Belangenvereniging (BBV) Klinkenvlier, gemeente Coevorden en de GGD Drenthe. Daarin is het vragenlijstonderzoek aan de orde geweest en zijn er afspraken gemaakt over de planning van het onderzoek. Eind juli is de vragenlijst verstuurd naar alle bewoners van de wijk Klinkenvlier om te inventariseren welke klachten er zijn in de wijk. Begin september is een herinnering verzonden naar de mensen die tot dan toe geen vragenlijst hadden geretourneerd. De vragenlijsten De vragenlijst voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder is gebaseerd op de Symptoms and Perceptions (SaP) vragenlijst. Deze SaP vragenlijst is ontwikkeld om symptomen (gezondheidsklachten en dus geen ziektes of aandoeningen) en erbij horende percepties in kaart te brengen na rampen, crises en/of milieu incidenten. Het gaat om klachten en problemen die mensen ervaren en zelf rapporteren. De vragenlijst wordt gebruikt in situaties waar veel onrust bestaat over mogelijke gezondheidseffecten als gevolg van (milieu)factoren. De resultaten kunnen bijdragen aan het nemen van ondersteunende maatregelen voor de bewoners door zorgverleners en/of beleidsmakers op het gebied van gezondheid en welzijn. In overleg met medisch milieudeskundigen is de oorspronkelijke vragenlijst op de situatie in Klinkenvlier toegesneden. Voorafgaand aan de SaP vragenlijst zijn enkele vragen opgenomen die voortkomen uit de vragenlijst die is gebruikt bij de ATF brand in Drachten. Deze vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van enkele kenmerken t.a.v. de gezondheid van de groep deelnemers aan dit onderzoek. Ook de vragenlijst voor kinderen jonger dan 12 jaar is gebaseerd op de ATF vragenlijst. Met de resultaten kan inzicht gekregen worden in de gezondheidsklachten van deze kinderen. Beide vragenlijsten zijn als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Respons Voor de kinderen jonger dan 12 jaar is de vragenlijst aan de moeder gestuurd met de vraag deze voor de kinderen in te vullen. Er is voor 16 kinderen van 0 tot en met 11 jaar een vragenlijst verstuurd. Daarvan zijn voor 11 kinderen reacties teruggekomen, dat is een respons van 69%. Aan 136 bewoners van Klinkenvlier van 12 jaar en ouder is persoonlijk een vragenlijst gestuurd met het verzoek om deze in te vullen en naar de GGD terug te sturen. 98 personen hebben hier gehoor aan gegeven. Vijf mensen hebben doorgegeven niet aan het onderzoek deel te willen nemen. De bruto respons komt daarmee op 72%, de netto respons is 68%. Dat is een goed resultaat. Het is echter bekend dat niet responders meestal mensen zijn die weinig (gezondheids)klachten hebben. De vragen zijn inventariserend van karakter en specifiek voor de situatie in Klinkenvlier; de uitkomsten kunnen daarom niet worden getoetst aan de uitkomsten van ander onderzoek of registraties. 2

5 3 DE RESULTATEN In de eerste paragraaf worden enkele achtergrondkenmerken van de respondenten beschreven. Paragraaf twee bevat de uitkomsten van de vragen voor de kinderen jonger dan 12 jaar. Paragraaf drie geeft vervolgens inzicht in de resultaten van de respondenten van 12 jaar en ouder. 3.1 Achtergrondkenmerken van de respondenten Van de respondenten is 48% vrouw en 52% man. Dat komt overeen met de opbouw van de wijk Klinkenvlier volgens CBS gegevens uit De meeste respondenten zitten in de leeftijdscategorie 26 tot en met 64 jaar, namelijk 65%; 27% is 65 jaar of ouder en 8% is 25 jaar of jonger. Deze leeftijdsopbouw verschilt met de bevolkingsgegevens van het CBS. Daaruit komt naar voren dat 21% van de bewoners van Klinkenvlier jonger is dan 25 jaar. 65% is tussen de 25 en 65 jaar en 14% is 65 jaar of ouder (bron CBS buurtgegevens, 2011). 3.2 De gezondheid van 0 tot en met 11 jarigen Voor drie kinderen is aangegeven dat er geen gezondheidsproblemen zijn die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de stankoverlast van de biovergister aan het Alte Picardiekanaal. Van de overige acht kinderen hebben de ouders over zes kinderen de vragenlijst verder ingevuld. Omdat het aantal volledig ingevulde vragenlijsten zo klein is worden de resultaten niet in percentages gepresenteerd. De leeftijd van de kinderen varieert tussen de 1 en 8 jaar. Het gaat om vijf meisjes en een jongen. Voor alle kinderen wordt gerapporteerd dat ze overlast gehad hebben van de stank van de biovergister. Voor drie kinderen wordt aangegeven dat ze ook op een andere manier dan stank last hebben gehad; het is echter niet bekend wat dit inhoudt. Aan de ouders is gevraagd voor zes symptomen aan te geven of hun kind daar als gevolg van de overlast van de biovergister wel of niet last van heeft gehad. In de volgende tabel staat voor elk symptoom apart voor hoeveel van de zes kinderen dit is aangekruist. Tabel 1. Heeft uw kind als gevolg van de overlast van de biovergister last gehad van: SYMPTOOM Prikkelende of tranende ogen Keelpijn Hoesten Kortademigheid Benauwd gevoel Piepen op de borst Andere klachten 3 kinderen 2 kinderen 4 kinderen 2 kinderen 1 kind 1 kind 2 kinderen De andere klachten die zijn genoemd betroffen misselijkheid en lusteloosheid. Van de zes kinderen is er één voor de klachten naar de huisarts geweest. Vier van de zes kinderen hebben middelen gebruikt tegen de klachten. Eén kind had voor de overlast van de biovergister al dergelijke gezondheidsproblemen, de andere vijf niet. De meeste ouders geven aan dat de klachten in 2011 zijn begonnen. Op één kind na heeft geen van de kinderen op het moment van het invullen van de vragenlijst nog gezondheidsproblemen die het gevolg kunnen zijn van de overlast van de biovergister. Voor de problemen van dit ene kind is de huisarts geraadpleegd. 3

6 Op de vraag wat de invullende ouder over het algemeen van de gezondheid van zijn/haar kind vindt, wordt voor vijf kinderen geantwoord dat deze (heel) goed is. Eén ouder geeft aan dat de gezondheid van zijn/haar kind als gaat wel wordt ervaren. Bij de opmerkingen geeft één ouder aan ernstige zorgen te hebben over de gezondheid op lange termijn van zijn/haar kinderen. 3.3 De gezondheid van bewoners van 12 jaar en ouder In deze paragraaf staan de resultaten van de bewoners die de vragenlijst voor 12 jaar en ouder hebben ingevuld. Eerst wordt een algemeen inzicht gegeven in de gezondheidssituatie van de respondenten. Daarna worden de resultaten van de SaP vragenlijst gepresenteerd Ervaren gezondheid en bestaande klachten Om een indruk te krijgen van de ervaren gezondheid en een eventuele verandering daarin is aan de bewoners gevraagd hoe zij hun gezondheid op het moment van het invullen van de vragenlijst ervaren en hoe dit een jaar geleden was. Uit figuur 1 wordt duidelijk dat het percentage Klinkenvlierse bewoners dat de gezondheid als minder goed ervaart is gestegen vergeleken met een jaar daarvoor ervaren gezondheid een jaar geleden ervaren gezondheid nu Figuur 1. zeer goed goed gaat wel (zeer) slecht Hoe is/was over het algemeen uw gezondheid nu/een jaar geleden? (N=93) Bij 9% van de bewoners is ooit astma en/of bronchitis/emfyseem door een arts vastgesteld. Van deze groep heeft één persoon een verandering opgemerkt in zijn/haar astma/bronchitis/emfyseem het afgelopen jaar. De anderen geven dit niet aan. In vraag 9 is gevraagd of men ooit in bepaalde situaties wel eens klachten heeft gekregen zoals hoesten, kortademigheid, piepen op de borst of een benauwd gevoel. Dit kon voor alle zes situaties apart beantwoord worden. In de tabel hieronder staan de resultaten weergegeven. In de tabel is te zien dat sigarettenrook bij 39% van de mensen geleid heeft tot ademhalings en luchtwegklachten, gevolgd door geurtjes in huis (25%) en/of overgang van warme naar koude lucht (21%). Verder komt naar voren dat 45% van de bewoners van Klinkenvlier bij geen enkele van de zes genoemde situaties ooit luchtwegproblemen heeft gekregen. 4

7 Tabel 2. Heeft u ooit in de volgende situaties wel eens klachten gekregen zoals hoesten, kortademigheid, piepen op de borst, of een benauwd gevoel? SITUATIE Mistig weer (N=93) 19% Van warme naar koude lucht (N=93) 21% Inademen van sigarettenrook (N=93) 39% Inademen van geurtjes in huis (N=93) 25% Inademen van geurtjes op werk (N=93) 15% Inademen van geurtjes bij hobby (N=93) 17% In geen enkele situatie luchtwegklachten gehad (N=93) 45% Ook is gevraagd of men ooit gemerkt heeft dat neus of ogen extra gevoelig reageren op prikkelende situaties en of er ooit allergie / overgevoeligheid is vastgesteld. Tabel 3 geeft de percentages weer. Tabel 3. Hebt u ooit gemerkt dat uw neus / ogen extra gevoelig reageren op prikkelende situaties en/of is er ooit allergie/overgevoeligheid bij u vastgesteld? LAST GEHAD van Reactie neus op prikkelende situaties (N=93) 53% Reactie ogen op prikkelende situaties (N=93) 55% Ooit allergie / overgevoeligheid vastgesteld (N=93) 23% Er zijn weinig mensen die roken in Klinkenvlier, namelijk 13%. Het percentage dat vroeger wel heeft gerookt is hoger, namelijk 41%. Van de mensen die roken, steekt een derde minder dan één sigaret per dag op. De rest rookt minstens één sigaret per dag De SaP vragenlijst: resultaten van het voorkomen van de symptomen Aan de bewoners van Klinkenvlier is voor dertien symptomen gevraagd of ze daar de maand voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst last van hebben gehad. Ook kon men via een open vraag zelf twee extra symptomen noemen die niet in de lijst voorkwamen. In tabel 4 staan de percentages van de mensen die benoemen dat ze last hebben gehad van bepaalde symptomen uitgesplitst naar de duur van de last. De klachten zijn gerangschikt van meest voorkomend naar minst voorkomend. Luchtwegproblemen komen het meest voor: 58% van de respondenten geeft aan dat ze last hebben van de neus, 49% meldt dat ze last hebben van hoesten en 42% heeft keelpijn aangekruist. Psychosomatische klachten zijn de daarop volgende belangrijke groep van klachten die de bewoners van Klinkenvlier rapporteren. 56% van de bewoners geeft aan dat ze in meer of mindere mate hoofdpijn hebben en 42% maakt melding van slaapproblemen. De groep andere klachten bestaat grotendeels uit problemen die gerelateerd zijn aan de luchtwegen. Ook geven enkele bewoners aan dat ze een vieze metaal smaak in de mond hebben. 5

8 Tabel 4. Last gehad van de volgende symptomen in de afgelopen maand (N=93). SYMPTOMEN regelmatig / erg vaak > 5 dagen soms 1 4 dagen Klachten aan de neus 29% 28% 42% Hoofdpijn 21% 36% 44% Hoesten 23% 26% 51% Irritatie aan het oog 23% 22% 55% Slaapproblemen 19% 24% 58% Keelpijn 18% 24% 58% Misselijkheid 6% 21% 73% Prikkelbaar/boosheid 11% 13% 76% Problemen met ruiken of proeven 14% 10% 77% Verlies van stem of heesheid 9% 13% 77% Angstig/nerveus/gespannen gevoel 12% 10% 78% Benauwd of kortademig in rust 9% 10% 82% Piepende ademhaling 4% 3% 92% Andere klachten: eerste klacht tweede klacht 9% Om een beeld te krijgen van de ervaren ernst van de klachten is gevraagd naar de duur en of men al dan niet contact heeft gehad met een hulpverlener. In tabel 5 en 6 staan de resultaten van de mensen die hebben aangegeven last te hebben van de betreffende klacht. Degene de geen klachten hebben, zijn niet meegenomen in deze percentages. In tabel 5 staan de gegevens voor de duur van de klacht. Voor 13 van de 15 symptomen geeft meer dan de helft van de mensen te kennen dat ze langer dan een half jaar last hebben van deze klacht. Veruit de meeste mensen zijn niet met de klachten naar een hulpverlener geweest (tabel 6). En van degene die wel zijn gegaan vond het bezoek langer dan een maand geleden plaats. Uitzondering op deze resultaten is piepende ademhaling. Tabel 5. Duur van de volgende symptomen. 4% 1% nee 76% 89% SYMPTOMEN <1 maand 1 6 maanden Klachten aan de neus (N=53) 6% 33% 60% Hoofdpijn (N=52) 6% 22% 71% Hoesten (N=45) 12% 68% Irritatie aan het oog (N=41) 7% 73% Slaapproblemen (N=39) % 21% 79% Keelpijn (N=39) 17% 26% 57% Misselijkheid (N=25) 24% 19% 58% Prikkelbaar/boosheid (N=22) 11% 6% 83% Problemen met ruiken of proeven (N=21) 11% 22% 67% Verlies van stem of heesheid (N=21) 11% 32% 58% Angstig/nerveus/gespannen gevoel (N=20) 22% 39% 39% Benauwd of kortademig in rust (N=17) 31% 25% 44% Piepende ademhaling (N=7) 17% 17% 67% Andere klachten: eerste klacht (N=22) tweede klacht (N=10) 5% % 29% 10% > 6 maanden 67% 90% 6

9 Tabel 6. Bezoek aan een hulpverlener voor de volgende symptomen. SYMPTOMEN nee ja, 1 4 weken geleden ja, 1 12 maanden geleden Klachten aan de neus (N=53) 74% % 26% Hoofdpijn (N=52) 83% 2% 15% Hoesten (N=45) 81% % 19% Irritatie aan het oog (N=41) 64% 3% 33% Slaapproblemen (N=39) 73% 3% 24% Keelpijn (N=39) 78% 6% 16% Misselijkheid (N=25) 96% % 4% Prikkelbaar/boosheid (N=22) 77% 6% 18% Problemen met ruiken of proeven (N=21) 88% % 12% Verlies van stem of heesheid (N=21) 87% % 13% Angstig/nerveus/gespannen gevoel (N=20) 69% % 31% Benauwd of kortademig in rust (N=17) 64% 7% 29% Piepende ademhaling (N=7) 50% % 50% Andere klachten: eerste klacht (N=22) tweede klacht (N=10) 63% 63% Voor de zes meest voorkomende symptomen zijn in figuur 2 de duur en de ernst weergegeven. Daaruit wordt duidelijk dat bij de meeste mensen de problemen al van langere duur zijn en blijkt dat met name voor irritatie aan het oog en slaapproblemen een hulpverlener bezocht is. 5% 13% 32% 25% % klachten aan de neus hoofdpijn hoesten irritatie aan het oog slaapproblemen keelpijn Als percentage van het aantal mensen dat last heeft van die klacht. Figuur 2. last afgelopen maand: ja duur: > 6 maand contact hulpverlener: ja Van de zes meest voorkomende klachten: percentage mensen dat last heeft van deze klacht, hoe lang last van de klacht, contact gehad met een hulpverlener. 7

10 3.3.3 De SaP vragenlijst: resultaten van opvattingen over de gezondheidsklachten Als vervolg op de vragen over last van bepaalde symptomen konden de bewoners maximaal drie klachten aangeven waar ze de maand voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst het meest last van hebben gehad. Voor elk van deze klachten kon men een zevental vervolgvragen beantwoorden, waarbij met behulp van een score aangegeven kon worden in hoeverre het invloed heeft op hun leven. Door het berekenen van een gemiddelde score op basis van deze zeven vragen, ontstaat een beeld in hoeverre een klacht als bedreigend gezien wordt. 68 van de 93 respondenten hebben klachten opgeschreven. 44 personen hebben daarbij drie klachten ingevuld, 11 mensen hebben twee klachten genoteerd en 13 bewoners hadden één klacht waar ze het meest last van hadden. In totaal zijn er dus 167 klachten door 68 personen gemeld. Vanwege de verscheidenheid aan klachten zijn ze voor het presenteren van de resultaten gegroepeerd naar categorieën die gelijk zijn aan de orgaansystemen waar de SaP vragenlijst op gebaseerd is. Vervolgens is per categorie gekeken hoeveel mensen dit hebben gerapporteerd. Van deze groep respondenten staan de resultaten in de tabellen 7 tot en met 12 gepresenteerd. In tabel 7 is voor elke klachtcategorie te zien welk percentage van de 68 bewoners die een klacht gemeld hebben daar last van hadden de afgelopen maand. De meest voorkomende problemen zijn die aan de luchtwegen, zoals luchtwegklachten, hoesten en neusklachten, gevolgd door hoofdpijnklachten en irritatie aan de ogen. Tabel 7. Overzicht van de klachten/symptomen waar men de laatste maand het meeste last van had. SYMPTOMEN Geen klachten/symptomen aangegeven (N=93) 27% Klachten/symptomen naar orgaansysteem Hoesten (N=68) Neusklachten (N=68) Luchtwegen (N=68) 40% 37% 34% Hoofdpijn (N=68) 37% Ogen (N=68) 32% Slaapproblemen (N=68) 24% Spijsvertering (N=68) 10% Algemeen (N=68) 24% Bewegingsapparaat (N=68) 6% Psycho somatische klachten (N=68) 4% Oren (N=68) 2% Huid (N=68) 2% Urologisch (N=68) 2% Voor de hierna volgende tabellen zijn de symptomen verder samengevoegd tot vier hoofdcategorieën, om de aantallen per groep voldoende groot te houden. Deze categorieën zijn luchtwegproblemen, klachten aan de ogen, psychosomatische klachten en overige klachten. 8

11 Luchtwegproblemen In tabel 8 staat voor de groep mensen met luchtwegproblemen (N=56, is 82%) voor elke vraag hoe groot de impact was voor de bewoners die deze klacht hadden aangegeven. Bijna de helft van de respondenten zegt dat de klacht (veel) invloed op hun leven heeft. Een kwart denkt zelfs dat de klacht hun hele leven zal duren. Van de bewoners geeft 79% aan dat ze zelf weinig tot niets aan de klacht kunnen doen. krijgt op het moment van het invullen van de vragenlijst een behandeling voor de klacht. Van de bewoners die aan hebben gegeven dat ze geen behandeling volgen zou 46% wel of zelfs graag behandeld willen worden. Iets meer dan de helft van de mensen meldt dat ze (erg) bezorgd zijn over hun klacht. 37% heeft geantwoord dat ze weinig tot niets begrijpen van het waarom van de klachten die ze hebben. Ongeveer de helft van de bewoners laat weten dat de klacht (veel) invloed op hun gemoedstoestand heeft. Tabel 8. Opvattingen van bewoners die het meest last hebben van luchtwegproblemen (N=56). Hoeveel invloed heeft deze klacht op (helemaal) geen een beetje invloed invloed uw leven? 12% 40% Hoelang denkt u dat deze klacht zal (heel) erg kort een beetje kort duren? 21% 34% (helemaal) niet een beetje Kunt u zelf wat aan deze klacht doen? 4% 17% Krijgt u op dit moment een behandeling voor uw klacht? Ja: (helemaal) niet een beetje Helpt deze de behandeling? (N=9) Nee: 80% Zou u een behandeling willen? (N=37) 32% 22% In hoeverre bent u bezorgd over deze (helemaal) niet een beetje klacht? 19% 29% In hoeverre begrijpt u waarom u deze (helemaal) niet een beetje klacht heeft? 29% 8% In hoeverre heeft uw klacht invloed (helemaal) geen een beetje invloed invloed op uw gemoedstoestand? 23% 29% vanwege het te klein aantal respondenten worden de percentages niet gepresenteerd. enige invloed 28% matig kort 19% 19% 5% 21% enigszins 33% enige invloed 25% (zeer) veel invloed 21% mijn hele leven 26% 60% 41% 31% helemaal wel 31% (zeer) veel invloed 23% Psychosomatische problemen Uit tabel 9 blijkt dat iets meer dan de helft van de respondenten met psychosomatische problemen (N=33, is 49%) aangeeft dat de klacht (veel) invloed heeft op hun leven. Slechts 11% denkt dat de klacht hun hele leven zal duren. 65% van de bewoners antwoordt dat ze zelf weinig tot niets aan de klacht kunnen doen. Van de bewoners met psychosomatische klachten krijgt 18% op het moment van het invullen van de vragenlijst hiervoor een behandeling. Van de bewoners die aan hebben gegeven dat ze geen behandeling volgen, zou 57% dit wel (graag) willen hebben. Van de Klinkenvlierse bewoners zegt 48% (erg) bezorgd te zijn over hun klacht en 42% dat ze weinig tot niets begrijpen waarom ze deze klachten hebben. Voor 52% van de bewoners heeft de klacht (veel) invloed op hun gemoedstoestand. 9

12 Tabel 9. Opvattingen van bewoners die het meest last hebben van psychosomatische problemen (N=33). Hoeveel invloed heeft deze klacht op uw leven? Hoelang denkt u dat deze klacht zal duren? Kunt u zelf wat aan deze klacht doen? Krijgt u op dit moment een behandeling voor uw klacht? Ja: 18% Helpt deze de behandeling? (N=5) Nee: 82% Zou u een behandeling willen? (N=23) In hoeverre bent u bezorgd over deze klacht? In hoeverre begrijpt u waarom u deze klacht heeft? (helemaal) geen invloed 16% (heel) erg kort 14% (helemaal) niet 48% (helemaal) niet 17% (helemaal) niet 26% (helemaal) niet 26% een beetje invloed 32% een beetje kort 46% een beetje 17% een beetje 26% een beetje 26% een beetje 16% (helemaal) geen een beetje invloed In hoeverre heeft uw klacht invloed op invloed uw gemoedstoestand? 22% 28% vanwege het te klein aantal respondenten worden de percentages niet gepresenteerd. enige invloed 23% matig kort 29% 28% 9% 19% enigszins 26% enige invloed 28% (zeer) veel invloed 29% mijn hele leven 11% 7% 48% 29% helemaal wel 32% (zeer) veel invloed Klachten aan de ogen Tabel 10 toont dat 70% van de respondenten met oogklachten (N=22, is 32%) aangeeft dat de klacht (veel) invloed heeft op hun leven. En een derde denkt dat ze hun hele leven last blijven houden van de klacht. 95% van de bewoners zegt dat ze zelf weinig aan de klacht kunnen doen. Van de bewoners met oogklachten is 35% op het moment van het invullen van de vragenlijst onder behandeling. Van de bewoners die aan hebben gegeven dat ze geen behandeling volgen zou 36% dit wel of zelfs graag willen hebben. Van de bewoners is 50% (erg) bezorgd over hun klacht en 30% antwoordt dat ze weinig tot niets begrijpen van het waarom van de klachten. 55% van de bewoners geeft te kennen dat de klacht (veel) invloed op hun gemoedstoestand heeft. 24% Tabel 10. Opvattingen van bewoners die het meest last hebben van oogproblemen (N=22). Hoeveel invloed heeft deze klacht op (helemaal) geen een beetje invloed invloed uw leven? 10% Hoelang denkt u dat deze klacht zal (heel) erg kort een beetje kort duren? 16% 26% (helemaal) niet een beetje Kunt u zelf wat aan deze klacht doen? 50% 15% Krijgt u op dit moment een behandeling voor uw klacht? Ja: 35% (helemaal) niet een beetje Helpt deze de behandeling? (N=6) Nee: 65% Zou u een behandeling willen? (N=11) 36% 27% In hoeverre bent u bezorgd over deze (helemaal) niet een beetje klacht? 15% 35% In hoeverre begrijpt u waarom u deze (helemaal) niet een beetje klacht heeft? 25% 5% In hoeverre heeft uw klacht invloed (helemaal) geen een beetje invloed invloed op uw gemoedstoestand? 30% 15% vanwege het te klein aantal respondenten worden de percentages niet gepresenteerd. enige invloed 45% matig kort 26% 25% 9% enigszins 35% enige invloed 30% (zeer) veel invloed 25% mijn hele leven 32% 10% 27% 30% helemaal wel 35% (zeer) veel invloed 25% 10

13 Overige klachten Van de personen die overige klachten (N=16, is 24%) hebben aangegeven staan in tabel 11 de resultaten. Te zien is dat 73% van de respondenten aangeeft dat de klacht (veel) invloed op hun leven heeft. Zelfs 40% van de bewoners denkt dat ze hun hele leven last blijven houden van de klacht. 73% van de bewoners antwoordt dat ze zelf weinig aan de klacht kunnen doen. De helft krijgt op het moment van het invullen van de vragenlijst een behandeling voor de klacht de andere helft niet. Van de Klinkenvlierse bewoners zegt 60% (erg) bezorgd te zijn over hun klacht en 27% dat ze weinig tot niets begrijpen van het waarom van de klachten. Voor 60% van de bewoners heeft de klacht (veel) invloed op hun gemoedstoestand. Tabel 11. Opvattingen van bewoners die het meest last hebben van overige problemen (N=16). Hoeveel invloed heeft deze klacht op (helemaal) geen een beetje invloed invloed uw leven? 7% Hoelang denkt u dat deze klacht zal (heel) erg kort een beetje kort duren? (helemaal) niet een beetje Kunt u zelf wat aan deze klacht doen? 53% Krijgt u op dit moment een behandeling voor uw klacht? Ja: 50% (helemaal) niet een beetje Helpt deze de behandeling? (N=7) Nee: 50% Zou u een behandeling willen? (N=7) In hoeverre bent u bezorgd over deze (helemaal) niet een beetje klacht? In hoeverre begrijpt u waarom u deze (helemaal) niet een beetje klacht heeft? 7% In hoeverre heeft uw klacht invloed (helemaal) geen een beetje invloed invloed op uw gemoedstoestand? 13% 27% vanwege het te klein aantal respondenten worden de percentages niet gepresenteerd. enige invloed 40% matig kort 27% enigszins 33% enige invloed 33% (zeer) veel invloed 33% mijn hele leven 40% 7% 33% helemaal wel 40% (zeer) veel invloed 27% Mate waarin klachten als bedreigend worden ervaren Om een beeld te krijgen van de mate waarin een klacht als bedreigend wordt gezien is de gemiddelde score over de 7 vragen berekend. In tabel 12 wordt per klachtencategorie weergegeven wat de gemiddelde score is. Tevens wordt de minimum en de maximum score genoemd om de spreiding in de antwoorden weer te geven. De gemiddelde score van de vier groepen laat zien dat men de klachten overwegend in als bedreigend ziet, echter niet als grote bedreiging. Dat dit per individu kan verschillen blijkt uit de grote verschillen tussen de minimum waarde en de maximum waarde. Tabel 12. Mate waarin klachten als bedreigend worden ervaren gemiddelde score minimum score maximum score Luchtwegproblemen (N=56) 5,6 2,1 9,6 Psychosomatische problemen (N=33) 5,2 2,7 9,3 Klachten aan de ogen (N=22) 5,8 3,6 8,1 Overige klachten (N=16) 6,1 2,9 9,3 11

14 3.3.4 De SaP vragenlijst: resultaten van de oorzaken voor de gezondheidsklachten Bij elke klacht waar de invullers van de enquête de maand voorafgaand aan de vragenlijst het meest last van hadden kon men tot slot maximaal drie redenen aangeven wat volgens eigen zeggen de oorzaak van de klachten is. Dat een bepaalde oorzaak door de bewoners wordt genoemd is een signaal, maar wil nog niet zeggen dat dit ook feitelijk de oorzaak van de symptomen is. Voor alle drie de klachten is geteld hoe vaak bewoners de biovergister aan het Alte Picardiekanaal expliciet als oorzaak noemden. Ook is geturfd hoe vaak men aangaf dat het aan luchtverontreiniging/stank of geur lag. Verder is het aantal keren geteld dat men eigen gezondheidsproblemen, zoals allergie of spierkrampen aangaf. Bij andere redenen werden bijvoorbeeld druk op het werk of druk gezin genoemd. Tabel 13 geeft de resultaten weer voor de verschillende klachtcategorieën. Voor alle vier de groepen geldt dat het merendeel van de mensen met klachten aangeeft dat de biovergister de oorzaak van hun klachten is. Bijna een derde zegt dat de klacht wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging, met uitzondering van de groep mensen met overige klachten ; daar is het 56%. Het percentage bewoners dat de oorzaak (mede) aan eigen gezondheidsproblemen wijt en/of een andere redenen noemt als oorzaak voor hun klachten varieert per klachtcategorie. Het door een meerderheid van de bewoners benoemen van de biovergister aan het Alte Picardiekanaal als oorzaak is een signaal. Het wil echter niet zeggen dat 56% tot 64% van de klachten ook daadwerkelijk afkomstig is van de biovergister. Tabel 13. Oorzaak van de klachten naar eigen zeggen biovergister aan het Alte Picardiekanaal eigen gezondheidsproblemen luchtverontreiniging stank/geur Luchtwegproblemen (N=56) 59% 29% 25% 16% Psychosomatische problemen (N=33) 64% 21% 11% 27% Oogproblemen (N=22) 64% 32% 9% 4% Overige klachten (N=16) 56% 56% 37% 25% andere redenen 12

15 4 CONCLUSIES De conclusies moeten worden beschouwd in de volgende context. Het is bekend dat mensen die niet deelnemen aan dergelijk onderzoek veelal degene zijn die weinig (gezondheids)klachten hebben. Ook is het niet mogelijk om de resultaten te vergelijken met andere onderzoeken. Reden hiervan is dat de vragen inventariserend van karakter zijn en specifiek voor de situatie in Klinkenvlier; de uitkomsten kunnen daarom niet worden getoetst aan de uitkomsten van ander onderzoek of registraties. De SaP vragenlijst is namelijk ontwikkeld om symptomen en erbij horende percepties in kaart te brengen na rampen, crises en/of milieu incidenten. Dit onderzoek is dan ook niet geschikt om een oorzakelijke relatie met de biovergister aan het Alte Picardiekanaal aan te tonen dan wel te weerleggen. Wel kunnen de resultaten bijdragen aan het nemen van ondersteunende maatregelen door de gemeente en zorgverleners op het gebied van gezondheid en welzijn van de bewoners. Op basis van de informatie uit dit rapport kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Uit de antwoorden op de vraag over de ervaren gezondheid nu en een jaar geleden kan opgemaakt worden dat het hele gebeuren rond de overlast van de biovergister aan het Alte Picardiekanaal de nodige impact op het gezondheidsgevoel van bewoners heeft. Het percentage bewoners dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart is nu lager dan een jaar geleden. Zowel uit de resultaten bij kinderen als die bij de bewoners van 12 jaar en ouder komt naar voren dat een groot deel van de klachten bestaat uit luchtwegproblemen en irritatie van de ogen. Deze klachten hebben gemeen dat ze voortkomen uit prikkeling van de slijmvliezen. Vanwege de duur van de problemen lijkt het op een chronisch probleem. Het merendeel van de bewoners heeft de nodige zorgen over de (gevolgen) van de gezondheidsklachten en de invloed daarvan op hun leven. De bewoners ervaren de klachten in als bedreigend, maar niet als een grote bedreiging. Ondanks alle zorgen zijn veruit de meeste mensen niet met de klachten naar een hulpverlener geweest. De biovergister aan het Alte Picardiekanaal wordt door de bewoners als voornaamste oorzaak van de stankoverlast gezien, gevolgd door luchtverontreiniging/stank/geur. 13

16 BIJLAGE I: VRAGENLIJST GEZONDHEIDD KLINKENVLIER VOLWASSENE OF KIND VAN 122 JAAR EN OUDER Vraag 1. Wat is uw geboortejaar? Vraag 2. Wat is uw geslacht? Man Vrouw Vraag 3. Wat is uw postcode? Vraag 4. Hoe is over het algemeen uw gezondheid nu? Is deze: Zeer goed Goed Gaat wel Slecht Zeer slecht Vraag 5. Hoe was over het algemeen uw gezondheid een jaar geleden? Toen wass deze: Zeer goed Goed Gaat wel Slecht Zeer slecht Vraag 6. Nee Vraag 7. Nee Vraag 8. Nee Heeft een arts ooit bij u astma vastgesteld? Heeft een arts ooit bij u chronische bronchitis vastgesteld of emfyseem e ( de rek uit de longen )? Heeft u het afgelopen jaar een verandering opgemerkt in uw astma, a bronchitis of emfyseem? Vraag 9. Heeft u ooit in de volgende situaties wel eens klachten gekregen zoals hoesten, kortademigheid, piepen op de borst, of een benauwd gevoel? a) Bij mistig weer b) Als u van warme naar koude lucht gaat c) Als u sigarettenrook inademt d) Als u geurtjes in huis inademt e) Als u op het werk geurtjes inademt f) Als u geurtjes inademt tijdens een hobby Vraag 10. Hebt u ooit gemerkt dat uw neus extra gevoelig reageert op prikkelende p situaties? Nee Vraag 11. Hebt u ooit gemerkt dat uw ogen extra gevoelig reageren op prikkelende p situaties? Nee 14

17 Vraag 12. Is er bij u ooit allergie of overgevoeligheid vastgesteld? Nee Vraag 13. Rookt u wel eens? Nee Vraag 14. Heeft u vroeger wel gerookt? Nee Vraag 15. Hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag? Aantal sigaretten: Hieronder volgt een vragenlijst naar GEZONDHEIDSKLACHTEN EN UW OPVATTINGEN. U ziet een lijst met verschillende gezondheidsklachten. We vragen u om per gezondheidsklacht in de kolommen aan te kruisen: bij deel I: of u in de afgelopen maand last heeft gehad van deze klacht: zo nee kruist u dit dan aan en ga door naar de volgende klacht in de linkerkolom (dan kunt u deel II en deel III dus overslaan); zo ja kies het antwoord dat het beste overeenkomt met uw situatie, en ga daarna op dezelfde regel verder met: met deel II (hoe lang heeft u nu last van deze klacht?); en deel III (heeft u voor deze klacht in het afgelopen jaar een hulpverlener bezocht?) 15

18 I. Heeft u in de afgelopen maand last gehad van deze klacht? II. Zo ja: hoe lang heeft u nu last van deze klacht? III. Zo ja: Heeft u voor deze klacht (afgelopen jaar) een hulpverlener bezocht? Nee Ja Nee Ja Soms/ Gedurende 1 of enkele dag(en) Regelmatig/ gedurende 5 dagen of vaker Erg vaak/ gedurende minstens 15 dagen < 1 maand 1-6 mnd > 6 mnd In de afgelopen 4 weken Misselijkheid Irritatie aan het oog Hoofdpijn Problemen met ruiken of proeven Keelpijn Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning) Piepende ademhaling Hoesten Verlies van stem of heesheid Klachten aan de neus (bijv. vaak niezen, prikkend gevoel of regelmatig verstopte neus) Angstig/nerveus/gespannen gevoel Prikkelbaar/boosheid Slaapproblemen Andere klacht(en) die niet in de lijst staan: Tussen 1-12 maanden geleden Uw opvattingen over uw gezondheidsklachten Van welke van de gezondheidsklachten in de vorige vraag had u de afgelopen maand het meeste last? Vul de 3 klachten in waar u het meest last van had hieronder in. Mocht u geen klachten (meer) hebben, dan kunt u deze vragen overslaan. A. klacht:... B. klacht:... C. klacht... 16

19 Omcirkel voor klacht A het getal dat uw mening het beste weergeeft: (daarna volgen indien van toepassing - dezelfde vragen over klachten B en C): A1 - Hoeveel invloed heeft deze klacht op uw leven? helemaal geen invloed zeer veel invloed A2 - Hoe lang denkt u dat deze klacht zal duren? heel erg kort mijn hele leven A3 - Kunt u zelf wat aan deze klacht doen? nee, helemaal niet ja, heel veel A4 - Krijgt of volgt u op dit moment een behandeling voor uw klacht? Ja Helpt de behandeling bij deze klacht? helemaal niet heel veel Nee Zou u een behandeling willen voor deze klacht? helemaal niet heel graag A5 - In hoeverre bent u bezorgd over deze klacht? helemaal niet bezorgd heel erg bezorgd A6 - In hoeverre begrijpt u waarom u deze klacht heeft? begrijp t helemaal niet begrijp t helemaal A7 - In hoeverre heeft uw klacht invloed op uw gemoedstoestand? (b.v. maakt het u boos, angstig, van streek, of somber?) helemaal geen invloed heel veel invloed A8 - Oorzaken van mijn klacht (klacht A) Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van deze gezondheidsklacht?

20 Omcirkel voor klacht B het getal dat uw mening het beste weergeeft: B1 - Hoeveel invloed heeft deze klacht op uw leven? helemaal geen invloed zeer veel invloed B2 - Hoe lang denkt u dat deze klacht zal duren? heel erg kort mijn hele leven B3 - Kunt u zelf wat aan deze klacht doen? nee, helemaal niet ja, heel veel B4 - Krijgt of volgt u op dit moment een behandeling voor uw klacht? Ja Helpt de behandeling bij deze klacht? helemaal niet heel veel Nee Zou u een behandeling willen voor deze klacht? helemaal niet heel graag B5 - In hoeverre bent u bezorgd over deze klacht? helemaal niet bezorgd heel erg bezorgd B6 - In hoeverre begrijpt u waarom u deze klacht heeft? begrijp t helemaal niet begrijp t helemaal B7 - In hoeverre heeft uw klacht invloed op uw gemoedstoestand? (b.v. maakt het u boos, angstig, van streek, of somber?) helemaal geen invloed heel veel invloed B8 - Oorzaken van mijn klacht (klacht B) Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van deze gezondheidsklacht?

21 Omcirkel voor klacht C het getal dat uw mening het beste weergeeft: C1 - Hoeveel invloed heeft deze klacht op uw leven? helemaal geen invloed zeer veel invloed C2 - Hoe lang denkt u dat deze klacht zal duren? heel erg kort mijn hele leven C3 - Kunt u zelf wat aan deze klacht doen? nee, helemaal niet ja, heel veel C4 - Krijgt of volgt u op dit moment een behandeling voor uw klacht? Ja Helpt de behandeling bij deze klacht? helemaal niet heel veel Nee Zou u een behandeling willen voor deze klacht? helemaal niet heel graag C5 - In hoeverre bent u bezorgd over deze klacht? helemaal niet bezorgd heel erg bezorgd C6 - In hoeverre begrijpt u waarom u deze klacht heeft? begrijp t helemaal niet begrijp t helemaal C7 - In hoeverre heeft uw klacht invloed op uw gemoedstoestand? (b.v. maakt het u boos, angstig, van streek, of somber?) helemaal geen invloed heel veel invloed C8 - Oorzaken van mijn klacht (klacht C) Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van deze gezondheidsklacht? Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor het invullen! 19

22 BIJLAGE II: VRAGENLIJST GEZONDHEID KLINKENVLIER KINDEREN T/M 111 JAAR Vraag 1. Zijn er in uw gezin of huishoudenn kinderen die nu jonger zijn dan 12 jaar? Nee U hoeft dezee vragenlijst niet verder inn te vullen Vraag 2. Wat is de leeftijd en het geslacht van deze kinderen? 1) kind 1 2) kind 2 3) kind 3 4) kind 4 5) kind 5... jaar... jaar... jaar... jaar... jaar jongen jongen jongen jongen jongen meisjee meisjee meisjee meisjee meisjee Vraag 3. Hebben 1 of meer van deze kinderen last gehad van de stank van v de biovergister of hebben ze gezondheidsproblemen gekregen waarvan u denkt dat ze misschien het gevolg zijn van de biovergister? Nee U hoeft dezee vragenlijst niet verder inn te vullen Wilt u dan een aparte vragenlijst invullen voor ieder kind dat last of gezondheidsproblemen heeft gehad. Als u meer exemplaren van de vragenlijst nodig heeft mag u deze zelf kopiëren of contact opnemen met de GGD Drenthe: (secretariaat) Per kind jonger dan 12 jaar Vraag 4. Over welk kind gaat u de onderstaande e vragen beantwoorden?? Kind nummer... van het rijtje hierboven Vraag 5. Wat is nu de leeftijd van dit kind?.. jaar Vraag 6. Heeft dit kind overlast gehad van de biovergister? Nee Ga naar vraag 14, stank, overig Vraag 7. Heeft uw kind als gevolg van de overlast van de biovergister last gehad van: g) Prikkelende of tranende ogen? h) Keelpijn? i) Hoesten? j) Kortademigheid? k) Een benauwd gevoel? l) Piepen op de borst? m) Andere klachten, namelijk: Vraag 8. Is uw kind met deze klachten bij de huisarts geweest? Nee Ga naar vraag 10 20

23 Vraag 9. Wat is de diagnose die de huisarts gesteld heeft? Vraag 10. Heeft uw kind middelen gebruikt tegen die klachten? Nee Ga naar vraag 12 Vraag 11. Welke middelen heeft uw kind gebruikt? Vraag 12. Heeft uw kind voor de overlast van de biovergister al dergelijke gezondheidsproblemen gehad? Nee Vraag 13. Wanneer zijn deze klachten begonnen? Jaar: Maand: Vraag 14. Heeft uw kind nu gezondheidsproblemen die volgens u het gevolg kunnen zijn van de overlast van de biovergister? Nee Ga naar vraag 19 Vraag 15. Om welke gezondheidsproblemen gaat het? Vraag 16. Wanneer zijn deze problemen aan het licht gekomen? Vraag 17. Heeft u voor deze problemen uw huisarts geraadpleegd? Nee Ga naar vraag 19 Vraag 18. Welke diagnose is er gesteld? Vraag 19. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van de gezondheid van uw kind? Heel goed Goed Gaat wel Niet zo best Slecht Vraag 20. Wat is uw postcode? Vraag 21. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 21

Vragenlijst over arbeidsgerelateerde luchtwegklachten.

Vragenlijst over arbeidsgerelateerde luchtwegklachten. Vragenlijst over arbeidsgerelateerde luchtwegklachten. Toelichting bij de vragenlijst De vragenlijst bevat voornamelijk vragen over longklachten, allergische klachten en klachten tijdens en na het werk.

Nadere informatie

Vragenlijst Pulmocheck inspanningsastma

Vragenlijst Pulmocheck inspanningsastma Vragenlijst Pulmocheck inspanningsastma Beste ouders, Om een goed beeld te krijgen van de klachten van uw kind en de eventuele medicatie die het gebruikt, willen wij u vragen onderstaande vragenlijst in

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Gezondheidsenquête naar aanleiding van de uitstoot van ethyleenoxide door Sterigenics, Zoetermeer

Gezondheidsenquête naar aanleiding van de uitstoot van ethyleenoxide door Sterigenics, Zoetermeer Gezondheidsenquête naar aanleiding van de uitstoot van ethyleenoxide door Sterigenics, Zoetermeer SAMENVATTING VAN HET RAPPORT 2011 Google - Kaartgegevens 2011 Google Rotterdam, 12 mei 2011 Dr. Anouk Speets

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid 1. Ervaren gezondheid en ziekte en aandoeningen De beoordeling van de eigen gezondheid, de ervaren gezondheid, is een indicatie voor de kwaliteit die iemand aan het leven toeschrijft. Afhankelijk van de

Nadere informatie

ATF-BRAND EN GEZONDHEIDSPROBLEMEN nadere inventarisatie van blootstelling door de brand bij ATF in mei 2000 en soorten aandoeningen die mogelijk een

ATF-BRAND EN GEZONDHEIDSPROBLEMEN nadere inventarisatie van blootstelling door de brand bij ATF in mei 2000 en soorten aandoeningen die mogelijk een ATF-BRAND EN GEZONDHEIDSPROBLEMEN nadere inventarisatie van blootstelling door de brand bij ATF in mei 000 en soorten aandoeningen die mogelijk een gevolg daarvan zijn. GGD Fryslân Leeuwarden, juni 005

Nadere informatie

Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in basisscholen en gezondheid van leerlingen en docenten

Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in basisscholen en gezondheid van leerlingen en docenten Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in basisscholen en gezondheid van leerlingen en docenten Vragenlijst gezondheid docenten Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de rol die binnenluchtkwaliteit

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige De longverpleegkundige Algemeen U bent door uw longarts verwezen naar de longverpleegkundige. Een longverpleegkundige is een verpleegkundige, die zich heeft gespecialiseerd in astma en COPD (chronische

Nadere informatie

Longverpleegkundige. Longgeneeskunde

Longverpleegkundige. Longgeneeskunde Longverpleegkundige Longgeneeskunde Astma en COPD Astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) zijn chronische aandoeningen van de ademhlingsorganen. Bij deze aandoeningen kan er sprake zijn van

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

MEDISCHE VRAGENLIJST

MEDISCHE VRAGENLIJST MEDISCHE VRAGENLIJST Naam : Adres : Postcode / woonplaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : privé... E-mail : Huisarts : plaats Ziektekostenverzekeraar : Pakket Reden van onderzoek : Vragen die onduidelijk

Nadere informatie

Individueel zorgplan COPD

Individueel zorgplan COPD Individueel zorgplan COPD Neem dit zorgplan mee naar elk bezoek aan uw zorgverleners Leg het zorgplan thuis op een opvallende plaats Bespreek de inhoud met uw naasten Inhoudsopgave van uw individueel zorgplan

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Vier Dimensionale Klachtenlijst (4DKL)

Vier Dimensionale Klachtenlijst (4DKL) Instructie De vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk heeft Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij)

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD Rapportage: Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD In opdracht van Dokterscoop Ketenzorg www.dokterscoop.nl Contactpersoon Dhr. G. H. Torn Broers Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Gelieve de ingevulde vragenlijst terug te mailen naar hannes.agache@energylab.be en lieven.dupont@uzleuven.be

Gelieve de ingevulde vragenlijst terug te mailen naar hannes.agache@energylab.be en lieven.dupont@uzleuven.be Geachte Mevrouw, Mijnheer Om geselecteerd te kunnen worden voor deelname aan Climbing for Life, willen wij u graag vragen ons wat verdere informatie te geven over uzelf en over uw gezondheidstoestand,

Nadere informatie

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST Naam : Adres : Postcode / woonplaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : privé... E-mail : Huisarts : plaats Ziektekostenverzekeraar : Pakket SPORTMEDISCH ONDERZOEK d.d. Reden

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie Geachte mevrouw, Deze vragenlijst is bedoeld om de situatie na de behandeling die u hebt ondergaan te vergelijken met de situatie zoals die vóór de behandeling bestond. Daarom begint deze vragenlijst

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Kwaliteit van leven vragenlijst

Kwaliteit van leven vragenlijst Kwaliteit van leven vragenlijst DRAINAGE STUDIE Endoscopic versus percutaneous biliary drainage Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) Dr. T. M. van Gulik, M.D, PhD. Dr. J. K. Wiggers, MD Dr. R.J.S.

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Advies over gezondheidseffecten door uitstoot van Asfalt Productie Hoogblokland

Advies over gezondheidseffecten door uitstoot van Asfalt Productie Hoogblokland Advies over gezondheidseffecten door uitstoot van Asfalt Productie Hoogblokland Het bedrijf APH, Asfalt Productie (asfaltcentrale) Hoogblokland, bevindt zich in Hoogblokland (gemeente Giessenlanden) op

Nadere informatie

Astma / COPD-dienst Geldrop

Astma / COPD-dienst Geldrop Astma / COPD-dienst Geldrop Wat is astma en COPD Astma is een ontsteking aan de luchtwegen. De luchtwegen reageren overgevoelig op (allergische of niet-allergische) prikkels door het samentrekken van luchtwegspiertjes,

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

Astma/COPD Dienst Geldrop

Astma/COPD Dienst Geldrop Astma/COPD Dienst Geldrop Wat is astma en COPD? Astma is een ontsteking aan de luchtwegen. Wanneer de luchtwegen overgevoelig op (allergische of niet-allergische) prikkels reageren door het samentrekken

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa Naam Geboortedatum Telefoonnummer E-mail Datum onderzoek Reden van onderzoek O Verplichte keuring voor O Advieskeuring omdat Bij vragen die onduidelijk zijn kunt u een vraagteken

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Anamneseformulier volwassenen polikliniek allergologie

Anamneseformulier volwassenen polikliniek allergologie www.dcklinieken.nl Anamneseformulier volwassenen polikliniek allergologie Datum anamnese: - - Patiëntenetiket: Aanvragend arts: E-mail: Plaats hier uw etiket KLACHTEN: Geef per onderdeel aan hoeveel hinder

Nadere informatie

Benauwdheid bij kinderen jonger dan 6 jaar

Benauwdheid bij kinderen jonger dan 6 jaar Benauwdheid bij kinderen jonger dan 6 jaar Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Kinderen met astmatische klachten... 1 3. Oorzaken piepende ademhaling... 1 4. Risicofactoren astma... 2 5. Twee soorten piep-

Nadere informatie

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger 1. Waar verblijft u momenteel? 2. Waar zou u momenteel willen verblijven? 3. Wie van de volgende mensen heeft vorige week aan u hulp, verzorging of een behandeling

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Vragenlijst Hoofdpijn Centrum Zutphen

Vragenlijst Hoofdpijn Centrum Zutphen sticker met patiëntgegevens Datum: Verpleegkundige: Vragenlijst Hoofdpijn Centrum Zutphen Instructie: Wilt u de ingevulde vragenlijst alstublieft binnen twee weken na ontvangst terug zenden in bijgevoegde

Nadere informatie

Immunotherapie bij hooikoorts en allergie voor huisstofmijt

Immunotherapie bij hooikoorts en allergie voor huisstofmijt Keel-, neus- en oorheelkunde Immunotherapie bij hooikoorts en allergie voor huisstofmijt Wat is allergie? Allergie is een reactie van uw lichaam op bepaalde prikkelende stoffen waarbij het afweersysteem

Nadere informatie

Roken? Laat kinderen rookvrij opgroeien Longziekten

Roken? Laat kinderen rookvrij opgroeien Longziekten Roken? Laat kinderen rookvrij opgroeien Longziekten Beter voor elkaar 2 Meeroken is gevaarlijk Als je zelf niet rookt, maar de rook van een sigaret of sigaar inademt, rook je mee. In tabaksrook zitten

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatie... 2 Monitoring... 2 Beschrijving

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2007

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2007 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 27 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, NIVEL, Oktober 27). LEVEN MET COPD VRAAGT OM LEF

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Bekkenbodem na behandeling

Bekkenbodem na behandeling Vragenlijst Bekkenbodem na behandeling Instructie Geachte mevrouw, Deze vragenlijst is bedoeld om de situatie na de behandeling die u hebt ondergaan te vergelijken met de situatie zoals die vóór de behandeling

Nadere informatie

TACQOL. Vragenlijst. voor de ouders / verzorgers van kinderen van 6 tot en met 15 jaar. Wat is de geboortedatum van het kind?... (dag) (maand) (jaar)

TACQOL. Vragenlijst. voor de ouders / verzorgers van kinderen van 6 tot en met 15 jaar. Wat is de geboortedatum van het kind?... (dag) (maand) (jaar) Nummer: [ ] TACQOL Vragenlijst voor de ouders / verzorgers van kinderen van 6 tot en met 15 jaar Wilt u eerst onderstaande vragen beantwoorden? Is het kind, waarover u deze lijst invult een jongen of een

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

COPD- en Astmacontroleboekje van:

COPD- en Astmacontroleboekje van: De Astma apotheken en COPD van Zorggroep Uw behandelplan Almere Inhoudsopgave Waarom dit boekje 1 Controleafspraak voor astma / COPD 4, 6, 8, 10 Doelen voor de controle de volgende keer 5, 7, 9, 11 Andere

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Logo SAG gezondheidscentrum Geachte mevrouw, mijnheer, Welkom in ons gezondheidscentrum! Om u officieel in te kunnen schrijven verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier in te vullen, te ondertekenen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

BENAUWDHEID BIJ KINDEREN

BENAUWDHEID BIJ KINDEREN BENAUWDHEID BIJ KINDEREN 1009 Inleiding Uw kind heeft last van terugkomende benauwdheidaanvallen. Dit wordt astma genoemd of, als uw kind nog erg jong is, bronchiale hyperreactiviteit. Wij kunnen ons voorstellen

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen Dit proefschrift gaat over moeheid bij mensen die dit als belangrijkste klacht presenteren tijdens een bezoek aan de huisarts. In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp moeheid in de huisartspraktijk kort geïntroduceerd,

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Dit formulier wordt anoniem verstuurd en op basis van het patiëntnummer aan uw dossier gekoppeld. Ter controle graag uw geboortedatum: / / Beroep:

Dit formulier wordt anoniem verstuurd en op basis van het patiëntnummer aan uw dossier gekoppeld. Ter controle graag uw geboortedatum: / / Beroep: Datum: Intakeformulier Patiëntnummer: Geachte heer/mevrouw, Ter voorbereiding op onze afspraak wil ik u vragen om de onderstaande vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Bij het intakegesprek

Nadere informatie

Resultaten voor België Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

1 Voor welke klacht(en) komt u hier? (in volgorde van belangrijkheid) 2 Wanneer zijn uw klachten begonnen? Jaar... maand...(eventueel exacte datum)

1 Voor welke klacht(en) komt u hier? (in volgorde van belangrijkheid) 2 Wanneer zijn uw klachten begonnen? Jaar... maand...(eventueel exacte datum) VRAGENLIJST ACUPUNCTUURHOOFDDORP.INFO 1 Onderstaand treft u een groot aantal vragen aan die voor ons een waardevolle hulp zijn bij uw behandeling en kunnen bijdragen tot een optimaal behandelresultaat.

Nadere informatie

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)?

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)? Vragenlijst Gezondheid gaat over lichamelijk maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw behoefte aan zorg op psychisch, lichamelijk en sociaal

Nadere informatie

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST Naam : Adres : Postcode / woonplaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : privé... E-mail : Huisarts : Ziektekostenverzekeraar : Pakket SPORTMEDISCH ONDERZOEK d.d. Reden van onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Astma / COPD-dienst Geldrop

Astma / COPD-dienst Geldrop Astma / COPD-dienst Geldrop Wat is astma en COPD Astma is een ontsteking aan de luchtwegen. De luchtwegen reageren overgevoelig op (allergische of niet-allergische) prikkels door het samentrekken van luchtwegspiertjes,

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Immunotherapie bij hooikoorts en allergie voor huisstofmijt

Immunotherapie bij hooikoorts en allergie voor huisstofmijt Keel-, neus- en oorheelkunde Immunotherapie bij hooikoorts en allergie voor huisstofmijt Wat is allergie? Allergie is een reactie van uw lichaam op bepaalde prikkelende stoffen waarbij het afweersysteem

Nadere informatie

Disclaimer bij vragenlijsten

Disclaimer bij vragenlijsten Disclaimer bij vragenlijsten Deze vragenlijsten Biologische agentia en gezondheidsklachten sector afvalwater zijn onderdeel van een instrument dat TN in 2001 heeft ontwikkeld. TN heeft het auteursrecht

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Vragenlijst Specifieke keuring

Vragenlijst Specifieke keuring Vragenlijst Specifieke keuring Personalia Voornaam en achternaam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Email adres Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Beroep/werkzaamheden Geeft indien nodig toestemming

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Anamnese Formulier Pijn

Anamnese Formulier Pijn Anamnese Formulier Pijn Onderstaand formulier geeft mij een indruk van uw klachten en de diagnose van uw arts/specialist, de reguliere medicatie die u gebruikt. Ik verzoek u daarom dit formulier zo volledig

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige De longverpleegkundige De longverpleegkundige Van uw longarts heeft u de eerste informatie gekregen over uw aandoening en de klachten die daarmee gepaard gaan. Vervolgens heeft de longarts u verwezen naar

Nadere informatie

Vragenlijst voor volwassenen:

Vragenlijst voor volwassenen: Vragenlijst voor volwassenen: Voorletters + achternaam : Adres : Telefoon privé : werk : mobiel : E-mail adres : Geboortedatum : Geslacht : Man / Vrouw Huisarts : 1 Wat is de voornaamste klacht? 2 Wanneer

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Vragenlijst voor ouder(s)

Vragenlijst voor ouder(s) Vragenlijst voor ouder(s) Personalia Woonplaats...: Leeftijd kind (heden)... : jaar mnd. Opleiding vader... : Opleiding moeder..: Gezinssituatie... : IQ-gegevens kind (indien bekend) : Datum van invullen...

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Preventie van passief roken bij kinderen

Preventie van passief roken bij kinderen Preventie van passief roken bij kinderen Inleiding Kinderen zijn extra kwetsbaar voor tabaksrook, doordat hun ademhalingsorganen nog zeer fijn van bouw zijn. De Gezondheidsraad geeft aan dat kinderen mogelijk

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

Uitgebreid rapport enque te: Hoe ervaart iemand met COPD zijn leven?

Uitgebreid rapport enque te: Hoe ervaart iemand met COPD zijn leven? Uitgebreid rapport enque te: Hoe ervaart iemand met COPD zijn leven? Inleiding De vragenlijst COPD peilt in zeventien vragen naar de beleving van deze chronische aandoening aan de luchtwegen. De vragenlijst

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Astma. Individueel actie- en medicatieplan

Astma. Individueel actie- en medicatieplan Astma Individueel actie- en medicatieplan Dit plan gaat over hoe u het beste met uw astma om kunt gaan. U heeft niet altijd evenveel last van uw astma. Het is daarom fijn als u zelf uw medicijnen kunt

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie