Uniforme objectstructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uniforme objectstructuur"

Transcriptie

1 1 thema Procesverbetering dankzij afsprakenstelsels en softwaretools Uniforme objectstructuur Uniforme objectstructuur

2 ing. René Dorleijn RI Movares 1 Light Rail brug in Jeruzalem (architect: Santiago Calatrava) 2 Tunnelmodel uit Pro/Engineer De Nederlandse bouw- en infrasector maakt zich op voor een fundamentele koerswijziging. De huidige gefragmenteerde aanpak van de vele partijen met elk hun eigen werkwijzen is verre van efficiënt. Een virtueel of digitaal bouwproces, voorafgaand en parallel aan het daadwerkelijke bouw- en beheersproces kan een belangrijke verbetering opleveren, zo is ook bij andere industriesectoren aangetoond. In dit artikel wordt voor verschillende bouwprocessen beschreven hoe op basis van een uniforme objectstructuur de schakels in de bouwketen in elkaar kunnen grijpen. Praktijkintegratie Praktijkintegratie van BIM vraagt veel van de betrokken bedrijven. Enerzijds is een totaal andere manier van denken vereist: een paradigma shift. Niets staat meer op zichzelf. Alle relevante informatie kan in dezelfde of een volgende fase van de levenscyclus van het bouwwerk weer worden ontsloten en hergebruikt. Dat vraagt om vooruitdenken en goede afspraken maken. Anderzijds vraagt het een ingrijpend veranderingsproces van zowel mensen, middelen als methoden. Alles moet opnieuw worden doordacht. Praktische werkwijzen en bijbehorende middelen, afgestemd op de eigen rollen, werksituatie en projecten, moeten zich opnieuw uitkristalliseren. De nieuwe manier van werken kan echter wel stap voor stap worden opgebouwd met behulp van afsprakenstelsels en softwaretools, die het mogelijk maken om eenvoudig te beginnen en in eigen tempo op te schalen. Betere communicatie, meer transparantie en mede daardoor reductie van faalkosten. Een dergelijke ingrijpende verandering van de bouwcultuur is alleen mogelijk door een gezamenlijke aanpak. Initiatieven als VISI en COINS (zie kader op volgende pagina) zijn op dit vlak vergevorderd en vinden steeds meer draagvlak. De scenario s voor digitale samenwerking beginnen steeds meer gestalte te krijgen. Maar hoe pak je dit aan als bouwonderneming eenmaal overtuigd van nut en noodzaak voor de sector, voorzien van afsprakenstelsels en gefaciliteerd door een veelheid aan 3D-, 4D-, 5D- en BIM-applicaties? Hoe past dit in de eigen organisatie en werkwijzen? Objectstructuur Het uitgangspunt voor BIM is een intelligente objectinformatiestructuur die zich leent voor alle bouwfasen en -disciplines. De belangrijkste informatiedragers in het bouwproces zijn tekeningen en tekstdocumenten, media waarin weinig intelligentie kan worden opgeslagen. Of ze analoog of digitaal tot stand gekomen zijn, maakt daarbij weinig verschil. COINS heeft een integraal informatiemodel ontwikkeld (CBIM, zie kader) dat zich leent voor het vastleggen van objectinformatie, zonder redundantie, in de verschillende levensstadia van een bouwwerk. Voor geometrische informatie wordt daarbij gebruikgemaakt van de internationale IFC-standaard van Building Smart. Een groeiend aantal projecten heeft inmiddels de praktische Bouw Informatie Management Alle vormen van bouwinformatie vragen meer dan ooit om strategisch management. BIM als afkorting van Bouw Informatie Management staat voor de beheersing van het gehele proces: van functionele specificatie, ontwerp en bouw tot beheer, onderhoud en uiteindelijk sloop. Het Bouwwerk Informatie Model, eveneens afgekort tot BIM, is het informatiemodel op basis waarvan alle relevante bouwwerkinformatie in deze bouwfasen wordt opgeslagen, ontsloten en geregisseerd. Deze term is in de praktijk helaas teveel ingevuld vanuit de beperkte scope van softwareleveranciers. Finith Jernigan [1] maakt onderscheid tussen bim (focus op softwaretools) en BIM (management van bouwprojecten met focus op de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment). BIM staat voor een efficiënte en effectieve informatiegebaseerde werkwijze, gericht op het toevoegen van lange-termijn-waarde aan bouwwerken. Bim-tools zijn absoluut noodzakelijk, maar altijd in de context van BIM met hoofdletters. 2a Uniforme objectstructuur

3 thema 3 meerwaarde hiervan aangetoond. Steeds meer softwareleveranciers zien de kracht van deze manier van werken en faciliteren deze informatiestructuur in hun specificatie-, ontwerp-, bouw- en beheerapplicaties. De toepassing van een objectstructuur wordt hierna toegelicht voor een aantal bouwprocessen. 4 Berekening Constructieberekeningen op basis van de eindige-elementenmethode (EEM) worden al enkele decennia in 3D uitgevoerd. Movares maakt al vele jaren gebruik van Ansys als generieke EEM-applicatie voor alle voorkomende constructie- en analysetypen. In figuur 5 staat een rekenmodel van een Light Rail brug te Jeruzalem. Modellering Ontwerp van bouwwerken op basis van een objectstructuur vraagt om een 3D-benadering. Een belangrijk voordeel van een 3D-model is dat de integriteit van een ontwerpmodel wordt afgedwongen. Alle afgeleide aanzichten en doorsneden lopen voortdurend in de pas met het totaalmodel. Goede generieke modelleerapplicaties bestaan al vele jaren. Een volledig parametrisch model van de dubbelgekromde tunnel (fig. 2) werd 15 jaar geleden bij Movares al samengesteld met behulp van Pro/ Engineer. Het model was destijds één van de ontwerpalternatieven voor een tunnel onder rangeerterrein Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht. Overzicht standaarden en applicaties Standaarden VISI: digitale communicatie tussen samenwerkende projectpartners in de bouw & infra sector COINS: vernieuwing van het bouwproces d.m.v. afsprakenstelsels over 3D-bouwobjecten en werkwijzen CBIM: COINS Bouwwerk Informatie Model IFC: Industry Foundation Classes, uitwisselingsformat van Building Smart Cheobs: objectenbibliotheek van CROW Momenteel zijn er 3D-applicaties voor bouw- en infratoepassingen, zoals Allplan, Revit en Civil-3D, die dezelfde intelligente modelleringsfunctionaliteit bieden. Voorbeelden van een Allplan-model van respectievelijk vormgeving en wapening van de toekomstige onderdoorgang Zutphensestraat te Apeldoorn staan in figuren 3 en 4. IFD: objectenbibliotheek van STABU ETIM: objectenbibliotheek van UNETO-VNI Applicaties (op basis van objectstructuur) Allplan: 3D ontwerpapplicatie van Nemetschek Ansys: eindige-elementenapplicatie van ANSYS, Inc Civil-3D: 3D ontwerpapplicatie van Autodesk Waar een goede 3D-modelleerfunctionaliteit lange tijd het belangrijkste criterium was bij de keuze van een ontwerpapplicatie, zijn daar inmiddels veel criteria bijgekomen, zoals: ondersteuning van een objectstructuur volgens COINS; integratie met objectenbibliotheken zoals Cheobs (GWWsector), IFD (bouwsector) en ETIM (installatiesector); ondersteuning van meerdere schakels in de bouwketen; aansluiting van de ontwikkelrichting van een softwareleverancier bij de eigen strategie. Pro/Engineer: 3D ontwerpapplicatie van PTC Revit: 3D ontwerpapplicatie van Autodesk; COINS-integratie door reseller Itannex SciaEngineer: eindige-elementenapplicatie van Nemetschek-SCIA SmarTeam/FS: systems engineering applicatie van Infostrait Overige BIM-applicaties (niet volledig) MicroStation TriForma: 3D ontwerpapplicatie van Bentley Bentley Structural: 3D ontwerp- en analyseapplicatie van Bentley ArchiCAD: 3D ontwerpapplicatie van Graphisoft Die ene perfecte 3D-applicatie bestaat nog steeds niet, maar de genoemde 3D-applicaties voor bouw- en infratoepassingen ontwikkelen zich hard en bieden al voldoende meerwaarde om nu al de overstap te kunnen maken. 4 VectorWorks: 3D ontwerpapplicatie van Nemetschek North America Tekla Structures: 3D ontwerpapplicatie van Tekla Navisworks: applicatie voor combinatie van 3D ontwerpmodellen Uniforme objectstructuur

4 3 Allplan-model van vormgeving van een onderdoorgang 4 Allplan-model van wapening van een onderdoorgang 5 Rekenmodel van een Light Rail brug te Jeruzalem (architect: Santiago Calatrava) meer los van het ontwerp. In de informatiestructuur van COINS komt de objectstructuur van de SE-specificatie overeen met die van het ontwerp. Van hoog naar laag abstractieniveau komen specificatie en ontwerpoplossing in hun onderlinge samenhang in steeds grotere mate van detail tot stand (fig. 6). Vanuit de rekentechniek bezien is Ansys een zeer goede applicatiekeuze. Andere criteria kunnen echter van minstens zo groot belang zijn. De laatste jaren biedt de applicatie SciaEngineer steeds meer functionaliteit, die is toegespitst op bouwkundige en civieltechnische kunstwerken. Dat sluit in het algemeen meer aan bij de belevingswereld van de constructeurs, temeer daar nu ook de integratie van rekenmodel en 3D-model op basis van de CBIM-standaard tot de mogelijkheden behoort. Een Allplan- of Revit-model kan worden hergebruikt als rekenmodel in SciaEngineer met behoud van de volledige objectinformatiestructuur. Hier past echter een waarschuwing. Bij een rekenmodel is de schematiseringswijze van de constructie van cruciaal belang voor de krachtsverdeling. Een 3D-ontwerper zonder kennis van mechanica moet geen modelkeuzes maken die bepalend zijn voor de krachtsverdeling in het analysemodel. Het voordeel van een applicatie als SciaEngineer is dat de constructeur te allen tijde in staat is om de juiste schematisering voor de krachtswerking zelf aan te brengen of te corrigeren. Ook voor rekenmodellen is het gebruik van een objectstructuur volgens COINS van belang. De consistentie van geometrisch model en rekenmodel kan zo beter worden gewaarborgd. De enige SE-toepassing die de koppeling van specificatie en ontwerp op dit moment volgens het COINS-informatiemodel ondersteunt, is SmarTeam/FS (fig. 7). De functionele specificatie kan vervolgens op basis van de gemeenschappelijke objectstructuur in de 3D-applicaties Allplan en Revit en de rekenapplicatie SciaEngineer worden gevisualiseerd. Zo ontstaat een integrale omgeving waarin het ontwerp kan worden getoetst aan de eisen. 5 Systems Engineering In een toenemend aantal projecten wordt ervoor gekozen om de specificatie en verificatie van het bouwwerk op basis van Systems Engineering (SE) uit te voeren. Aanvankelijk stond de SE-specificatie van het bouwwerk informatietechnisch min of Uniforme objectstructuur

5 thema specificatiemodel ontwerpmodel 6 Van hoog naar laag abstractieniveau komen specificatie en ontwerpoplossing in hun onderlinge samenhang in steeds grotere mate van detail tot stand 7 De enige SE-toepassing die de koppeling van specificatie en ontwerp op dit moment volgens het COINSinformatiemodel ondersteunt, is SmarTeam/FS groeiende specificatiestructuur TS SS CO SO groeiende ontwerpstructuur SSS SSO DS / CS DO / CO TS = Top Specificatie SS = Systeem Specificatie SSS = Subsysteem Specificatie DS = Detail Specificatie CS = Component Specificatie CO = Conceptueel Ontwerp SO = Systeem Ontwerp SSO = Subsysteem Ontwerp DO = Detail Ontwerp CO = Component Ontwerp 6 Beheer en onderhoud Na een ontwerp- en bouwproces waarin alle relevante bouwwerkinformatie volgens een uniforme objectstructuur wordt geregistreerd en gecommuniceerd, heeft de toekomstige beheerder een goede basis voor zijn beheer- en onderhoudssystemen. Alle voor beheer en onderhoud van belang zijnde informatie uit de ontwerp- en bouwfasen kan immers worden ontsloten in de juiste objectstructuur. Bij revisies kan zo worden teruggegrepen op de aanvankelijke functionele specificatie en de uitwerking daarvan in het ontwerp. Inspectie- en onderhoudschema s kunnen worden toegevoegd aan dezelfde informatiestructuur. Aanbesteding en bouw Bij aanbesteding en bouwbegeleiding zijn portaaloplossingen via internet essentieel voor zowel projectbeheersing als communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarvoor bestaan veel mogelijkheden, zoals: 4D- en 5D-oplossingen waarmee respectievelijk planning en bouwkosten kunnen worden gekoppeld aan het virtuele bouwproces; VISI-applicaties waarmee transacties in het bouwproces kunnen worden geregistreerd en getraceerd; Virtuele datarooms waarin alle uitgangspunten en projectdocumentatie kunnen worden opgeslagen en op het juiste beveiligingsniveau worden ontsloten. Afhankelijk van de projectscope en aanpak kunnen bijbehorende efficiënte portaaloplossingen worden toegepast. Ook hier geldt dat integratie met de COINS-objectstructuur veel voordelen biedt. De impact van wijzigingen in objecten en eisen op bijvoorbeeld modellen, risico s, planning en kosten kan zo op geautomatiseerde wijze in beeld worden gebracht. 7 Veranderingsproces Er blijft nog veel te wensen over, maar de ontwikkelingen op het gebied van informatiestandaarden, werkwijzen en software oplossingen convergeren in de juiste richting. Opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers, onderwijsinstellingen en softwareleveranciers werken intensief samen. In het kader van COINS levert Movares een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van afsprakenstelsels en prototype oplossingen en aan de beproeving hiervan in praktijkprojecten. Softwareleveranciers als Infostrait, Itannex en Nemetschek- Scia dragen vervolgens zorg voor de implementatie in hun software. Met de nodige aanvullende eigen ontwikkelingen is ook nu al een geïntegreerde werkomgeving mogelijk, die een groot deel van de bouwketen afdekt. Maximale meerwaarde is er bij een gesloten en gestandaardiseerde informatieketen waar alle informatie- en communicatieprocessen in de bouw deel van uitmaken. Movares beschikt over een Bouw-Informatie-Managementteam dat de nodige veranderingsprocessen faciliteert en coördineert. Succes staat of valt echter met commitment van alle geledingen in de lijn- en projectorganisatie en met het lef om, met alle risico s van dien, nieuwe wegen in te slaan. REFERENTIES 1 Jernigan, F., BIG BIM, little bim. 4SitePress, 2008, Uniforme objectstructuur

6

7

8

9

10

11

12

13

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBouwrapport 144 Handreiking Virtueel Bouwen Drs.ing. Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs Willem Pel,

Nadere informatie

Succesvolle VNMG themadag Met BIM juist op weg

Succesvolle VNMG themadag Met BIM juist op weg Succesvolle VNMG themadag Met BIM juist op weg Voor de eerste keer in haar bestaan heeft de Vereniging van Nederlandstalige MX Gebruikers (VNMG) op 3 april jl. in het Spoorwegmuseum te Utrecht, specifiek

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 98, april 2010 Woord van de voorzitter Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest zit het eerste kwartaal er al weer op en hebben we net de BIMCaseweek achter de rug. Hoewel

Nadere informatie

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012 IPC voor Architecten Collectief Project BIM Model BIM Protocol Dummy 5 januari 2012 Dit is een levend document dat steeds verder, in steeds grotere mate van detail wordt uitgewerkt. De tekst in rood geeft

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

Nieuws. Woord van de voorzitter. In dit nummer. Nummer 104, september 2011 AANGESLOTEN BIJ

Nieuws. Woord van de voorzitter. In dit nummer. Nummer 104, september 2011 AANGESLOTEN BIJ AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 104, september 2011 Woord van de voorzitter Voor u ligt dan weer de derde Stumico nieuwsbrief van dit jaar.de regelmatige lezer zal zien dat er iets is veranderd. In het vorige

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing

Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs b.v. 1 i.s.m. Willem Pel, Balance & Result en Hans Hendriks, debimspecialist 15 november 2010 Virtueel bouwen

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

Revit-Worksharing. C3A- workshop 13 nov. 2013

Revit-Worksharing. C3A- workshop 13 nov. 2013 Revit-Worksharing C3A- workshop 13 nov. 2013 C3A / Computer Assisted Arts Association nv zetel, sekretariaat, opleidingscentrum : Tramstraat 57, B-9052 Gent-Zwijnaarde http://www.c3a.be http://www.revit.be

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden.

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden. De kloof en de brug Bouwers en beheerders zijn net als twee zijden van een muntstuk. Ze vormen een eenheid maar kijken elkaar nooit aan. (Oude Chinese wijsheid, 2002 NC) Inleiding Binnen het IT wereldje

Nadere informatie

Geen SOA zonder business case

Geen SOA zonder business case Geen SOA zonder business case Piet Jan Baarda Senior Informatie Architect Sogeti Nederland B.V. pietn.baarda@sogeti.nl Versie 1.1 7 november 2008 De laatste ren is er enorm veel belangstelling voor Service-Oriented

Nadere informatie

1.18 Integrated Service Management (ISM)

1.18 Integrated Service Management (ISM) .8 Integrated Service Management (ISM) 49 In 992 ontwikkelde het toenmalige PTT Telecom met het IPWmodel één van de eerste succesvolle toepassingen van ITIL in Nederland. In een steeds complexer wordende

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Diginetwerk Architectuur

Diginetwerk Architectuur Diginetwerk Architectuur Versie 0.99 Datum 15 juli 2014 Status Finaal concept 0.99c Colofon Productnaam Versienummer anisatie Diginetwerk Logius Bijlage(n) 0 Auteurs Logius Pagina 2 van 51 Inhoud Colofon...

Nadere informatie