Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk. Autisme, het moet nu gaan bloeien!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk. Autisme, het moet nu gaan bloeien!"

Transcriptie

1 Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk Opdrachtgevers Onderzoekers Start Foundation, Fonds Psychische Gezondheid René van Hooren, Koster & van Hooren Eelco de Winter, EgberinkDeWinter B.V. Daphne Hagen, Videobewerking en opnames Datum Mei 2012 Autisme, het moet nu gaan bloeien! Autisme en Werk is een programma van Start Foundation en het Fonds Psychische Gezondheidszorg om mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Deze Quick Scan is een exante onderzoek naar de mogelijke effecten en impact van het programma en de onderliggende projecten. Ook wordt in dit rapport een aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolg onderzoek en projectregistraties om daarmee de uiteindelijke effecten en impact te kunnen vaststellen. 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Leeswijzer Onderzoeksaanpak Kansen en Risico s voor de impact... 7 a. Projectimpact... 7 b. Kansen en Risico s Programma-Impact Bevindingen Programma als vliegwiel AutiTalent B.V GGZ-Eindhoven HAN/Seneca Handicap en Studie Koninklijke Aurisgroep USG-Restart Vilans, Refrisk en Rozijwerk Conclusies en aanbevelingen Inleiding Start van het programma Programma als vliegwiel Stuurinformatie Ouders en relaties Stakeholders De rol van de projectadviseur Advies voor onderzoek Bijlage A : Overzicht Interviews Bijlage B: Overzicht gebruikte literatuur

3 Dit rapport is het resultaat van samenwerking tussen EgberinkDeWinter ewinter BV en Koster & van Hooren. De onderzoekers René van Hooren en Eelco de Winter zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit onderzoek. Beide organisaties werken samen op het terrein van onderzoek en performance management. Het inzichtelijke maken van en het sturen op basis van maatschappelijke impact is daarbij de gemeenschappelijke leidraad. Wij willen graag alle betrokken projectadviseurs, projectleiders, de geïnterviewde mensen met ASS, ouders, werkgevers, job coaches, medewerkers van onderwijsinstellingen, leidinggevenden, NVA, FPG en Start Foundation danken voor hun openhartige bijdrage aan dit onderzoek. In het bijzonder dank aan Marinka Traas in de rol van programma-adviseur die ons geweldig heeft ondersteund. Verder bijzonder dank aan Daphne Hagen die een deel van de interviews iews met video heeft opgenomen en verwerkt tot een document die het echte verhaal verteld storytelling. EgberinkDeWintereWinter B.V. Werken aan Maatschappelijke Meerwaarde 3

4 1. Inleiding Wij zijn door Start Foundation en Fonds Psychische Gezondheid gevraagd de te verwachten effecten en maatschappelijke impact van het programma Autisme en Werk in kaart te brengen. Daarnaast geven wij een advies m.b.t. vervolgonderzoek om daarmee de uiteindelijke effecten en impact van het programma in kaart te kunnen brengen. Dit programma is een samenwerking tussen Start Foundation (SF) en het Fonds Psychische Gezondheidszorg (FPG). Autisme en Werk bestaat uit 7 projecten en de samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA). Met de NVA wordt gewerkt aan een model om de kennis die binnen het programma wordt opgedaan te delen en te verspreiden met als uiteindelijk doel om meer impact te realiseren uit het totale programma. Met de NVA worden nog gesprekken gevoerd over de exacte invulling van het project. Omdat de invulling van de bedoelde brugfunctie nog niet voldoende is uitgewerkt, is het voor de onderzoekers niet mogelijk om de beoogde effecten te in kaart te brengen. Wel worden in het rapport aanbevelingen gedaan over de mogelijke invulling van deze brugfunctie In onderstaand overzicht zijn de organisaties weergegeven die inhoud geven aan de 7-projecten binnen het programma Autisme en Werk. In het overzicht is het domein weergegeven waarbinnen de projecten actief zijn. 1 Autitalent B.V. 2 GGZ-Eindhoven 3 HAN / Seneca 4 Handicap & Studie 5 Koninklijke Aurisgroep 6 USG Restart 7 Vilans, Refrisk en Rozijwerk Domein Studie Stage Werk 2. Leeswijzer In hoofdstuk 3 nemen wij u mee in het proces van deze quickscan door onze aanpak van dit onderzoek nader toe te lichten. Dit inzicht is van belang om de resultaten van het onderzoek beter te kunnen begrijpen. In hoofdstuk 4 wordt een beeld geschetst welke potentie de afzonderlijke projecten hebben in termen van impact. Wij beschouwen in dit hoofdstuk de mogelijke impact, de marktpotentie, slagingskans van het project en de onderbouwing van de theorie van verandering. De som van deze variabelen geeft een beeld welke maatschappelijke impact deze projecten kunnen hebben op macroniveau in Nederland. Het beeld dat ontstaat kan behulpzaam zijn voor de programma adviseur, projectleiders en projectadviseurs om te onderzoeken waar de variabelen zitten om de uiteindelijke impact van het project de vergroten. De mogelijke impact op programmaniveau beschouwen wij in hoofdstuk 5. Tijdens het onderzoek hebben we de projectleiders ook gevraagd naar de mogelijke effecten die men ervaart vanwege het 4

5 feit dat de projecten deel uit maken van het programma Autisme en Werk. Deze gesprekken hebben wij ook gevoerd met het Fonds Psychische Gezondheid en de Start Foundation. In de hoofdstukken 6 t/m 12 geven wij per project inzicht in de resultaten van deze quick scan. Wij hebben gekozen voor de vorm van zelfdragende projectanlayses om daarmee de mogelijkheid te bieden deze documenten met de projectleiders te kunnen bespreken. Wij bespreken per project de volgende onderwerpen: 1. Basisgegevens van het project, waaronder probleemanalyse van het project en veranderstrategie. 2. Maatschappelijke impact, projectdoel en outputs (inclusief prestatie-indicatoren). 3. Stakeholders, outcomes en prestatie-indicatoren. 4. Causaal model van effecten. 5. Mogelijkheden tot onderzoek en registratie: kennisvragen en methode van onderzoek en registratie. Merk op dat in de analyses van projecten we alle kennisvragen en daarbij behorende onderzoeksmethoden noemen die nodig zijn om het causaal model volledig te toetsen. Echter we adviseren in hoofdstuk 13 om hier een selectie uit te maken. De kennisvragen die het onderzoeksadvies betreffen zijn vet weergegeven in de projectanalyses. In hoofdstuk 13 trekken we een aantal conclusies en doen we aanbevelingen, bijvoorbeeld wat betreft het programma Autisme en Werk als vliegwiel, stuurinformatie, de rol van de projectadviseur en het uit te voeren onderzoek. 5

6 3. Onderzoeksaanpak We zijn ons onderzoek gestart met een brede oriëntatie op het onderwerp 'autisme en werk' via rapporten en artikelen, en we lazen de projectplannen, beschikkingen, en pre-adviezen van de projecten die deel uitmaken van het programma. Vervolgens hebben we de zogenoemde 'logical frameworks' opgesteld, waarin in samenhang de activiteiten, de outputs, de projectdoelstelling en de maatschappelijke impact staan weergegeven. Ook de probleemanalyse en veranderstrategie hebben we daarin opgenomen. In een aantal gevallen betekende dat we het projectplan moesten interpreteren en zelf op zoek moesten naar onderzoek en data die de probleemanalyse en veranderstrategie onderbouwen. Probleemstelling en veranderstrategie zijn niet altijd expliciet opgenomen in het projectplan of zijn maar heel beknopt uitgewerkt. Daarnaast is door ons een voorlopige 'impactdia' opgesteld met daarin opgenomen de belanghebbenden, outcomes en indicatoren. Na deze oriënterende fase zijn we door middel van interviews met projectleiders en stakeholders zoals ouders, jobcoaches, werkgevers, en mensen met autisme, onze voorlopige bevindingen gaan verifiëren. Dat heeft hier en daar geleid tot aanpassing van de probleemanalyse of veranderstrategie. Door middel van de interviews met stakeholders hebben we meer zicht gekregen op outcomes en (on)mogelijke indicatoren. Het viel ons daarbij op dat projectleiders weinig zicht hebben op stakeholders en wat het project voor hen voor gevolgen kan hebben. Vervolgens zijn we op basis van de verzamelde informatie gestart met de analyse- en rapportagefase. Dat heeft geleid tot voorliggend rapport. Bij de hoofdstukken 6 tot en met 12, de projectanalyses, past nog de volgende toelichting. Het is praktisch onmogelijk en in onze optiek ook niet noodzakelijk om effectstudies volgens de hoogste wetenschappelijke normen uit te voeren (de zogenoemde 'Randomized Controlled Trials', waarin interventiegroepen met controlegroepen worden vergeleken onder gelijk blijvende omstandigheden). We adviseren veelal uitvoering van doelevaluaties, waarbij verschillende groepen respondenten een inschatting maken van bijvoorbeeld de kans op uitval voor en na de interventie, aangevuld met kwantitatieve data (uitvalcijfers bijvoorbeeld). Bovendien presenteren we voor ieder project een model waardoor de causale verbanden tussen (te onderzoeken) factoren zichtbaar worden. Dit geeft extra zicht op de werkzaamheid van de interventie: als de uitval vermindert maar jobcoaches gebruiken de nieuwe methode niet is het effect dus niet toe te rekenen aan het project. In de hoofdstukken 6 tot en met 12 staat een volledig overzicht van kennisvragen en bijbehorende methoden van onderzoek. De kennisvragen die in ieder geval beantwoord zouden moeten worden en vallen onder ons onderzoeksadvies (zie hoofdstuk 13) zijn vet afgedrukt in de projectanalyses. 6

7 4. Kansen en Risico s voor de impact a. Projectimpact Binnen het kader van het programma Autisme en Werk, zijn er verwachtingen over welk resultaat de afzonderlijke projecten zouden moeten opleveren. In termen van resultaat hebben wij op basis van de interviews gekeken naar de impact die deze projecten zouden kunnen realiseren. Impact is het effect van het project op de maatschappij. Welke maatschappelijke waarde kan het project opleveren? Dit kunnen opbrengsten, besparingen maar ook sociale waarde zijn. In onderstaand overzicht hebben we de projecten afgezet tegen de belangrijkste stakeholders. De primaire stakeholders (de direct betrokkene van het project) van het project zijn in de kleur groen weergegeven. De mate van de mogelijke te realiseren impact is weergegeven in het aantal blokjes (maximaal 4). Hoe meer blauwe blokjes er bij een stakeholder staan vermeld, des te meer impact verwachten wij dat er bij deze stakeholder als gevolg van het project zal ontstaan. Deze impactweergave is gebaseerd op basis van literatuur, projectplannen en de mening van de geïnterviewde stakeholders. Project USG-restart Han Seneca Handicap + Studie GGZ-Eindhoven Autitalent Vilans, Rozijwerk, Refrisk Koninklijke Aurusgroep Doelgroep ASS Werkgever Onderwijsinstelling UWV Overheid Ouders/relatie Re-integratiebureau 7

8 b. Kansen en Risico s In deze matrix geven wij op basis van de verzamelde gegevens die zijn verkregen uit deze quickscan, de relatieve waarde weer op basis van de volgende rubrieken: 1. Mate van impact: In welke mate kan met een positieve uitkomsten van het project het verschil worden gemaakt ten opzicht van de bestaande situatie waar het gaat om mensen met ASS in het werkproces te brengen dan wel te behouden. In dit overzicht kijken we in tegenstelling tot de vorige paragraaf naar de impact als som van alle stakeholders. 2. Markt potentie: hoewel het niet een primaire doelstelling van het programma is, kan het wel interessant zijn om te kijken of de resultaten van de projecten een kans hebben op een marktsucces. Een grote mate van marktpotentie geeft tevens aan dat daarmee ook impact kan worden gecreëerd voor de beoogde doelgroep. Wij baseren ons daarbij op de gegevens afkomstig van de interviews en de projectdocumentatie; 3. Projectresultaat: Op basis van onze gesprekken en documentenonderzoek geven wij een relatieve waardering voor de kans dat het project de beoogde projectdoelen gaat realiseren; 4. Theorie van verandering: In welke mate is de theorie van verandering uitgewerkt en van voldoende onderbouwing voorzien. De score s in deze matrix zijn bedoeld om de dialoog binnen het programma te versterken en daarmee samen te zoeken naar nog meer focus en mogelijke aanscherpingen van (deel)aspecten van het project. Feitelijk zou je kunnen stellen dat het voor het project maximale te behalen resultaat uitgedrukt kan worden als : Impact x Markpotentie x Projectresultaat Hieronder treft u de risicoanalyse aan met de relatieve scores. De maximale te behalen (positieve) score is daarbij vijf bolletjes. Mate van Impact Markt potentie Projectresultaat Theorie van verandering USG Restart OOOO OOOO OO 1 OOO Vilans, Refrisk en Rozijwerk OO OO OOO OOOO Koninklijke Aurisgroep OOO OOOO OOO OOOO Autitalent B.V. OOO O OOO OOOO GGZ-Eindhoven OOO OO OOO OOOO Handicap & Studie OOO OOOO O OOO HAN / Seneca OOOO OOO OO OOO USG Bij USG kan, indien het project succesvol is, de impact groot zijn omdat dit de aanleiding kan vormen voor de overheid voor aanvullende financiering van deze nieuwe vorm van dienstverlening. Daarmee is het bereik groot voor mensen met autisme tijdens de stageperiode en is er ook bij andere jobcoachorganisaties een goede marktpotentie aanwezig. Het grote afbreukrisico zit in het projectresultaat zelf. Het vinden van opleidingsinstituten die mee willen werken met dit project zijn kennelijk moeilijk te vinden. Deze constatering kan wat zeggen over de mate van projectbeheersing 1 Tijdens het schrijven van het rapport waren er nog geen deelnemende onderwijsinstellingen. Inmiddels is dat wel het geval. Het feit dat medewerking van onderwijsinstellingen moeilijk blijkt te zijn, kan een risico beteken voor het projectresultaat. 8

9 maar kan ook een indicator zijn voor het belang wat onderwijsinstellingen toekennen aan dit project. Dat laatste zou goed kunnen omdat de financiële prikkels bij een ROC voor een geslaagd student niet in verhouding staan met de gevraagde inspanningen. Daarnaast is het in kaart brengen van de waarde van de impact die deze interventie oplevert cruciaal om aanvullende borging van de financiering te realiseren. De randvoorwaarden hiervoor waren in elk geval niet optimaal te noemen. Vilans, Refrisk en Rozijwerk Uit de interviews en literatuur blijkt dat de toolbox die Vilans, in samenwerking met Refrisk en Rozijwerk ontwikkelt ondersteunend kan werken voor de direct leidinggevenden van werknemers met ASS maar ook voor de afdeling personeelszaken van betreffende bedrijven. Er wordt door een enkeling wel wat vraagtekens gezet bij de HARRIE methode, een van de onderdelen van de toolbox. De behoefte aan een buddy wordt wel onderkent maar dat hoeft volgens de respondent niet zo nodig in de vorm van een HARRIE die op basis van bepaalde competenties wordt geselecteerd. Hoewel er een goede theorie van verandering opgesteld verwachten we van het project van Vilans, Refrisk en Rozijwerk ten opzichte van de andere projecten relatief wat minder impact en marktpotentie. Via de jobcoaches wordt de toolbox geïntroduceerd bij werkgevers, die er vervolgens mee aan de slag moeten, maar het grijpt niet direct aan aan de primaire stakeholders: de mensen met ASS. Koninklijke Aurisgroep Het project kent een goede probleemanalyse en onderbouwde theorie van verandering. Het product in de vorm van de werkmap voor mensen met ASS sluit goed aan op de behoefte van de doelgroep en de ouders om meer te doen aan empowerment. Ook bij onze focusgroep van ouders bij de NVA kwam deze wens nadrukkelijk aan de orde. De werkmap zelf lijkt dus een zeer kansrijk initiatief. Ook de aangeboden koppeltraining samen met ouders zien wij op basis van de literatuur en de gehouden interviews als kansrijk. Naar aanleiding van een interview bij een ROC-instelling werd een kritisch noot geplaats bij het digitaliseren van de werkmap. Naast vragen m.b.t. de privacy, werd er nadrukkelijk gesteld dat een fysieke map mogelijk effectiever zou zijn dan een digitale versie. Een fysieke map zou meer symbolisch zijn en aanleiding geven om er ook thuis met elkaar over te praten. Deze zienswijze vraagt in elk geval om de nodige aandacht bij de verdere ontwikkeling en eventuele commerciële uitrol van deze digitale versie. Autitalent Over de effecten bij de werknemers met ASS die AutiTalent in dienst heeft bestaat geen twijfel. Er is zeer weinig verloop onder de medewerkers en de werknemers met ASS geven aan zich erg gelukkig te voelen als resultaat van hun job. Wij geloven ook zeker in de marktpotentie van deze onderneming binnen de schaal van de eigen ambities. Wij vragen ons wel af wat de feitelijke impact zal zijn van dit project op het gedrag van werkgevers in het grotere geheel. Zal AutiTalent de showcase kunnen worden die werkgevers in Nederland over de streep trekt? Op basis van onze gesprekken zien wij daar op dit moment onvoldoende aanleiding voor. Het zou een aanbeveling kunnen zijn om naast het projectresultaat ook te focussen op communicatie binnen het bedrijfsleven. GGZ- Eindhoven Er ligt een goede onderbouwde theorie van verandering onder het project. Ook de toegepaste methodiek van IPS is wetenschappelijk verankerd. De voorgestelde integrale aanpak vanuit re- 9

10 integratie en GGZ waarbij de verschillende leefdomeinen worden aangepakt zal vanuit het project bezien naar alle waarschijnlijkheid een positief projectresultaat opleveren. Wij zijn tijdens het onderzoek echter onvoldoende argumenten tegengekomen die brede impact van dit project onderschrijven. Het samenbrengen van behandeling en re-integratie in één visie is geen eenvoudige opgaaf. Tegelijkertijd kan worden gezegd dat indien dit project de argumenten kan aanreiken om vanuit GGZ-perspectief op een andere manier naar de behandelmethodiek te kijken, dit een verdere aanleiding kan beteken in de discussie of cure en de aanpak van de leefdomeinen gelijktijdig of volgtijdig moet worden aangepakt. Bij het succesvol uitrollen van deze methodiek kan men zich mogelijke beter richten tot de re-integratiebedrijven. Deze methodiek kan de effectiviteit van de dienstverlening mogelijk verbeteren. Bij de projectbetrokkenen is er echter onvoldoende beeld hoe deze methodiek effectief binnen Nederland kan worden uitgerold. Wij zouden willen adviseren om daar vooral aandacht aan te besteden. Handicap en Studie Handicap en studie kent een goed onderbouwde theorie van verandering. Gezien de gedachte verspreidingsvorm achten wij de mogelijke impact en het te verwachten bereik in de markt als behoorlijk tot goed. Daarbij liggen echter twee belangrijke uitgangspunten aan ten grondslag, het project moet aantoonbaar resultaten opleveren. Er zijn teveel rand voorwaardelijke projectvariabelen waardoor een succesvolle afronding van het project bemoeilijkt kan worden. Daarnaast blijft het lastig als er bij onderwijsinstellingen onvoldoende prikkel aanwezig is om docenten aan te sporen om meer rekening te houden met leerlingen met ASS. Aan prikkels denken we in eerste instantie aan financiële prikkels. Maar ook door het ontbreken van goede exit-gegevens en analyses blijven effecten onzichtbaar waardoor feitelijke resultaatsturing ontbreekt. Het blijft daardoor vaak bij de goede intenties en goede wil van onderwijsinstellingen. HAN / Seneca Het project kent een goed onderbouwde theorie van verandering. Het gedrag en daarmee de empowerment van de student met ASS is volgens de resultaten van onze interviews een succesvolle aanpak. Zowel decanen, studenten als ouders geloven in deze benadering. Ook de gekoppelde buddy is een essentieel bestanddeel van deze aanpak. Voor het succesvol afronden van dit project vragen wij ons af de groepsgewijze aanpak tot problemen zal leiden voor voldoende intake van benodigde studenten. Hier ligt mogelijk een risico in het te behalen projectresultaat. Er is onvoldoende beeld hoe en op welke wijze deze aanpak, indien succesvol, uitgerold kan worden over instellingen in Nederland. Tijdens onze interviews bij diverse onderwijsinstellingen blijkt toch dat een ieder het eigen wiel aan het uitvinden is en een eigen aanpakt verkiest. Deze constatering doet onvoldoende recht aan de inhoud van dit project, wij adviseren dan ook nadrukkelijk om aandacht te besteden aan een succesvolle uitrol en niet tevreden te zijn als het project succesvol is afgerond. 10

11 5. Programma-Impact Bevindingen Wij hebben de projectleiders gevraagd naar de mogelijke effecten die het werken binnen het programma Autisme en Werk met zich mee zou kunnen brengen. Het beeld daarbij is redelijk eenduidig. Alle projectleiders zien positieve effecten ontstaan als gevolg van deelname aan het programma Autisme en Werk. Het werkveld van Autisme is, zo blijkt ook uit de andere interviews, erg versnipperd. De meeste deelnemers kenden elkaar niet of nauwelijks. Alle projectleiders hebben aangeven nieuwe relaties te hebben opgedaan en kansen te zien om met één of meerdere projecten vanuit het programma te gaan samenwerken. De effecten zijn concreet: - Ontstaan van een groter netwerk rondom het thema Autisme en Werk; - Verbreding van kennis door gebruik te maken van elkaars inzichten; - Spin off voor de eigen projecten door de gemeenschappelijke programma website; - Leereffect als gevolg van de quickscan en de wijze waarop Start Foundation werkt op basis van impact. De naam van critical friend is daarbij gevallen. Programma als vliegwiel Op basis van onze interviews en gesprekken met de NVA, Start Foundation en Fonds Psychische Gezondheid denken wij dat het programma zelf het belangrijkste vliegwiel is om maximale outcome en impact re realiseren van alle onderliggende projecten. Welke projecten zijn een parel en waar ontdekken en herkennen we de werkzame bestanddelen van de succesvolle projecten. Deze informatie moet breed worden uitgedragen door een gerichte communicatiestrategie. Dit vraagt om afstemming binnen het programma. Afstemming en inzicht van de beschikbare netwerken binnen het programma zijn daarbij van groot belang. 11

12 6. AutiTalent B.V. Naam project Nieuw werk door uitbreiding van diensten (AutiTalent) Quote Door het werk bij autitalent is het cijfer voor mijn geluksbeleving in tegenstelling tot mijn vorige Proces Probleemanalyse baan nu een 8 geworden Naast de oprichter/directeur van AutiTalent BV, hebben wij uitvoerig gesproken met de volgende stakeholders; een jobcoach, werknemer met ASS, leidinggevende en een lid van de RvB van het Kadaster. Het Kadaster is één van de klanten van AutiTalent waar de huidige dienstverlening in het kader van digitalisering plaats vindt. We hebben geen stakeholders gesproken i.v.m. de nieuw te ontwikkelen administratieve dienstverlening. Wij denken desondanks ons een goed beeld te hebben kunnen vormen van dit project. 1. AutiTalent is van plan om nieuwe werksoorten en nieuwe markten aan te boren (en dus extra werkgelegenheid te creëren) voor mensen met autisme. Het is de vraag of het bedrijfsmodel dat nu succesvol wordt toegepast ook naar andere werksoorten uitgebreid kan worden, en door andere organisaties overgenomen kan worden. Het project in het kader van Autisme en Werk zou in kleinere vorm en wat meer uitgesmeerd over de tijd ook op eigen kracht uitgevoerd kunnen worden, maar het programmamanagement acht het van belang deze kennis te delen met derden omdat AutiTalent voor zover bekend is een van de weinige succesvolle bedrijven in zijn soort is. Zie onder De laatste jaren zijn in Nederland verschillende bedrijven gestart met zowel een commerciële doelstelling als een sociale doelstelling om werkgelegenheid te creëren voor mensen met autisme. Voorbeelden hiervan zijn Specialisterren en Autest. Ervaring leert dat het heel moeilijk is voor deze bedrijven om het hoofd boven water te houden. AutiTalent is een van de weinige voorbeelden van succesvolle bedrijven die werken met mensen met autisme. Blijkbaar is er een bedrijfsmodel ontwikkeld waarmee commerciële successen worden geboekt maar ook werkgelegenheid voor mensen met ASS kan worden gerealiseerd. De stelling van SF en FPG is (zie beschikking) dat AutiTalent 'het bewijs levert dat met de juiste competentiematch en bedrijfsorganisatie een onderneming met werknemers met ASS bestaansrecht heeft'. Veranderstrategie ad 1. De investering van SF/FPG zorgt vanwege meer financiële armslag voor een versnelling en voor een grondige aanpak van de verkenning naar nieuwe werksoorten voor mensen met autisme. AutiTalent heeft immers een model ontwikkeld dat zowel commercieel als sociaal (werk voor mensen met autisme) een succes is. ad 2. Door betrokkenheid bij dit initiatief is het mogelijk de werkende bestanddelen van het bedrijfsmodel te identificeren en te delen met derden. Dit vraagt wel een nog nader uit te werken strategie over hoe met de opgedane kennis bedrijven voor mensen met ASS kunnen worden geholpen. 12

13 Beoogde impact Projectdoel Verhoging arbeidsparticipatie van mensen met ASS. Toelichting Prestatie indicator Meting Aanname Creatie van structureel meer en Minimaal 24 extra duurzame Op t=1 (bv één jr na De economische duurzaam werk voor mensen met arbeidsplaatsen voor mensen met plaatsing) tellen mbv omstandigheden zijn dusdanig autisme. autisme. personeelslijst. dat nieuwe werkgelegenheid ook in stand kan worden gehouden. Output 1. Het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen bij AutiTalent voor mensen met autisme (in de financiële en administratieve dienstverlening). 10 nieuwe arbeidsplaatsen bij AutiTalent in financiële en administratieve dienstverlening. Op t=0 tellen mbv personeelslijst. Mensen met autisme dragen vanwege competenties bij aan bedrijfsresultaat waardoor werk duurzaam is. Personeelslijst (een document uit boekhouding) is in principe betrouwbaar. Een en ander wordt nog geverifieerd ten aanzien van de jaarcijfers. 2. Uitbreiding werkzaamheden AutiTalent elders (via dislocaties). Minimaal 2 nieuwe dependances van AutiTalent in andere regio s, met minimaal 6 nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met autisme. Tellen. Voldoende vraag naar werk in andere regio s, en ook voldoende mensen met autisme te vinden voor dit werk. 3. Uitbreiden werkgelegenheid voor mensen met autisme in andere organisaties. Minimaal 8 nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met autisme in andere organisaties (via aparte afdeling). Tellen. Er zijn andere organisaties te vinden die aanverwante of vergelijkbare werkzaamheden verrichten als AutiTalent. Bereidheid om met externe (mogelijk concurrerende) partij als AutiTalent samen te werken. 13

14 4. Succesvolle business case van een sociale firma voor werknemers met ASS, inclusief werkzame bestanddelen van het bedrijfsmodel. Economische rentabiliteit. Opstellen business case incl. bedrijfsmodel incl. identificatie werkzame bestanddelen, en vgl. studie met andere bedrijfsmodellen. Kans op succes is groter dmv aparte afdeling ipv plaatsing in het reguliere werkproces. Stakeholders Outcomes Prestatie-indicator Werknemers met ASS Meer welbevinden. 80% van de werknemers geeft minimaal een 8 voor geluksbeleving, mede dankzij baan. Ouders Meer rust en ontzorging. 80% van de ouders geeft aan dat, nu zoon of dochter werkt dit meer rust en minder zorgen geeft en geluk is toegenomen. AutiTalent Onderneming is succesvoller. Verbetering bedrijfsresultaat dankzij project en werkgelegenheid is toegenomen. SF/FPG Meer kennis over werkzame bestanddelen in succesvol bedrijfsmodel. Positieve business case. Causaal model Investering SF/FPG 1 2 Autitalent succesvoller. Ontwikkeling duurzame 3 werkgelegenheid voor Kennis over succesvol bedrijfsmodel. mensen met ASS. 4 Meer rust en ontzorging bij familie van werknemer met ASS. Meer welbevinden bij werknemer met ASS. 14

15 Kennisvragen (vet: advies onderzoek) Leidt de investering van SF/FPG tot meer duurzame werkgelegenheid? (1) In hoeverre is Autitalent door de investering van SF/FPG in commercieel en sociaal opzicht succesvoller geworden? (2) Levert de ontwikkeling van duurzame werkgelegenheid kennis op over een succesvol bedrijfsmodel? (3) Geeft een baan voor mensen met ASS de familie meer rust en ontzorging? (4) Zorgt een baan voor mensen met ASS voor meer welbevinden? (4) Onderzoek Dit kan eenvoudig nagegaan worden door het nagaan van de personeelslijsten. Te beoordelen door de projectadviseur/bedrijfsadviseur. Wat betreft uitbreiding werkgelegenheid: zie hierboven. Of investering commercieel zoden aan de dijk heeft gezet kan nagegaan worden aan de hand van de periodieke financiële rapportages. Vergelijkende studie tussen diverse bedrijfsmodellen, identificatie werkzame bestanddelen, zowel sociaal als commercieel. Enquête of groeps interview. Enquête of groeps interview. Advies registratie Personeelslijsten. Personeelslijsten en financiële rapportages. Lijst met contactgegevens. Data interviews. Lijst met contactgegevens. Data interviews. 15

16 7. GGZ-Eindhoven Naam project Focus op werk (GGZ Eindhoven) Quote Ik kan op dit moment moeilijk een cijfer voor de kwaliteit van mijn leven geven omdat ik bij deze Proces vraag teveel variabelen in mijn hoofd heb We hebben gesproken met de twee projectleiders (programmamanager/arbeidsdeskundige Centrum Promenzo en programmamanager/klinisch psycholoog Centrum autisme volwassenen GGZe). Daarna hebben we met enige moeite interviews weten te plannen met een IPS (Individual Placement and Support) trajectbegeleider (werkzaam bij Promenzo, en gedetacheerd binnen een van de multidisciplinaire teams van Centrum autisme volwassenen), een van haar cliënten die als tester werkzaam is bij een startend innovatief technisch bedrijf en zijn directe leidinggevende. Dat heeft veel inzicht opgeleverd in de dagelijkse praktijk, de motivatie van het bedrijf om mensen met ASS (drie van de 12 werknemers) in dienst te nemen, en over de mogelijke en onmogelijke indicatoren om het welbevinden van werknemers met ASS te meten. Probleemanalyse Arbeidsparticipatie van mensen met ASS ligt laag. Als mensen door ASS uit het werkproces vallen, lijkt dit vaak onomkeerbaar. Dit komt mede doordat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de eerste twee jaar ziekte: dit leidt in veel gevallen tot een negatieve beoordeling door werkgevers op grond van een verondersteld disfunctioneren van de werknemer. De GGZ komt vaak pas na twee jaar in beeld wanneer onderkend of vermoed wordt dat er sprake is van specifieke problematiek en/of wanneer de problemen op het werk te omvangrijk zijn geworden om op te lossen. De IPS-trajectbegeleider maakt deel uit van het multidisciplinaire team waarin diagnostiek, behandeling en arbeidstoeleiding geïntegreerd zijn. Er kan op inhoudelijk gebied nog een verbeterslag gemaakt worden in de afstemming tussen deze disciplines (bijvoorbeeld de concrete vertaling van diagnostische informatie naar gerichte interventies in de werkomgeving). Veranderstrategie Door in een vroegtijdig stadium de GGZ te betrekken bij werknemers met ASS (dus niet pas na twee jaar ziekte zoals nu vaak gebeurt), kan voorkomen worden dat werknemers uitvallen. Middels de inzet van een interventie en een samenwerkingsverband met werknemer, werkgever, arbeidsbegeleider en hulpverlener en interventies op maat in te zetten neemt de kans op behoud van werk toe. Met het instellen van een kennis- en leerplatform wordt beoogd via onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis dit proces te optimaliseren. 16

17 Beoogde impact Projectdoel Bevorderen arbeidsparticipatie van mensen met ASS. Beroep op WIA neemt af. Het welzijn van werkende mensen met autisme neemt toe. Toelichting Prestatie indicator Meting Aanname Het bevorderen van behoud van werk In meer gevallen dan eerder Zie 'advies onderzoek'. cq. het verlagen van de kans op uitval verwacht is uitval voorkomen. in werksituaties van werknemers met ASS. Optimaliseren inhoudelijke afstemming in het multidisciplinaire team. 80% van de respondenten zegt dat samenwerking en afstemming is verbeterd. Output 20 begeleidingstrajecten voor werknemers met ASS zijn uitgevoerd. 20 werknemers met ASS begeleid. Tellen. Voldoende medewerking van werkgevers ea. Methodiekbeschrijving over effectief begeleidingsmodel. Begeleidingscommissie is positief over methodiekbeschrijving. Beoordeling door begeleidingscommissie. Voldoende (potentiële) gebruikers te vinden. Onderzoeksrapport dat inzicht geeft in de resultaten van het begeleidingsmodel, de effectiviteit (of de mate van doelrealisatie), de succes en faalfactoren, en meerwaarde op staande praktijk. Naar het oordeel van de opdrachtgever is voldaan aan de kennisbehoefte. Idem. Onderzoekers zijn in staat om aan kennisbehoefte te voldoen. 17

18 Stakeholders Outcomes Prestatie-indicator Mensen met ASS met baan, onder behandeling GGZe. Mensen met ASS met baan, niet onder behandeling GGZe. Voorkomen definitieve uitval. Meer welbevinden. Voorkomen definitieve uitval. Meer welbevinden. Voor 80% van werknemers met ASS is definitieve uitval voorkomen. 80% van de werknemers met ASS geeft minimaal een 8 voor geluksbeleving, (mede) dankzij interventie. Voor 80% van werknemers met ASS is definitieve uitval voorkomen. 80% van de werknemers met ASS geeft minimaal een 8 voor geluksbeleving, (mede) dankzij interventie. Familie Meer rust en ontzorging. 80% van de familieleden geeft aan dat, nu familielid (zoon, dochter, partner) werkt dit meer rust en minder zorgen geeft en gelukt is toegenomen. Werkgevers Voorkomen definitieve uitval. De nieuwe begeleidingsmethodiek levert meerwaarde op wat betreft voorkomen definitieve uitval. Schadelastbeperking. Verminderd beroep op verzekering/uitkeringen, dus lagere kosten, dan te verwachten. Arbodienst Effectiever werken. De nieuwe begeleidingsmethodiek levert meerwaarde op wat betreft voorkomen definitieve uitval. Verzekeraars/UWV Schadelastbeperking. Verminderd beroep op verzekering/uitkeringen, dus lagere kosten, dan te verwachten. GGZe Betere inhoudelijke afstemming in multidisciplinaire team. Volgens 80% van de respondenten is samenwerking en afstemming verbeterd en effectief. 18

19 Causaal model Kennisplatform Uitvoering interventies Betere samenwerking Voorkomen uitval Effecten bij diverse stakeholders (outcomes) 4 5 Kennisvragen (vet: advies onderzoek) Leidt (oa) het kennisplatform en de uitvoering van interventies tot betere samenwerking? (1 en 2) In hoeverre wordt dankzij de interventie en de verbeterde samenwerking uitval van werknemers met ASS, verdeeld naar onder behandeling en niet onder behandeling van GGZe, voorkomen? (3 en 4) Onderzoek Betrokkenen die werkzaam zijn binnen diverse disciplines (behandeling en diagnose, en reintegratie) kunnen deze vraag beantwoorden middels een enquête, gevolgd door een groepsgesprek. Doelevaluatie op basis van triangulatie, Trimbos instituut heeft hiervoor al een uitgewerkt voorstel gedaan. Advies registratie Contactgegevens. Data interviews. Contactgegevens van werknemers, verdeeld naar behandeling GGZe en diegenen die dat niet zijn, voorts begeleiders, familie, werkgevers. Data interviews. 19

20 In hoeverre leidt het voorkomen van uitval, zowel bij hen die niet als wel onder behandeling zijn van GGZe, tot meer welbevinden? (5) In hoeverre leidt baanbehoud tot meer rust en ontzorging bij familie? (5) Wat is de schadelastbeperking bij voorkomen van uitval? (5) Werknemers, maar ook familie, jobcoaches en werkgevers hierop bevragen, door middel van telefonische interviews. Telefonische interviews. Calculatie van kostenbesparingen (uitkeringen). Contactgegevens. Data interviews. Contactgegevens. Data interviews. Salarisschalen. 20

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk. Autisme, het moet nu gaan bloeien!

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk. Autisme, het moet nu gaan bloeien! Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk Opdrachtgevers Onderzoekers Start Foundation, Fonds Psychische Gezondheid René van Hooren, Koster & van Hooren Eelco de Winter, EgberinkDeWinter

Nadere informatie

De impact van het Programma Autisme en Werk Een onderzoek naar de impact van het Programma Autisme en Werk, geïnitieerd door Start Foundation en

De impact van het Programma Autisme en Werk Een onderzoek naar de impact van het Programma Autisme en Werk, geïnitieerd door Start Foundation en De impact van het Programma Autisme en Werk Een onderzoek naar de impact van het Programma Autisme en Werk, geïnitieerd door Start Foundation en Fonds Psychische Gezondheid Maart 2014 Voorwoord In 2011

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie Bouwstenen voor effectieve reintegratie voor mensen met een beperking Luuk Mallee - Regioplan Michiel Sebel Werkse! Delft Robert Nijmands Werkse! Delft Het onderzoek Effectiviteit re-integratie arbeidsbeperkten.

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

Workshop. Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach

Workshop. Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach Workshop Zicht op de resultaten van de buurtsportcoach Zicht op de effecten van de buurtsportcoach Geeske van Asperen, NISB Caroline van Lindert, Mulier Instituut Evelien Wijdeveld, EWorks Programma Voorstellen

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking CIJFERS Studeren met een functiebeperking Gebaseerd op het onderzoek Studeren met een functiebeperking 2012 door ResearchNed/ITS in opdracht van het Ministerie van OCW. 1 De 10 meest voorkomende functiebeperkingen

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 SAMENVATTING Dit proefschrift is gewijd aan Bouwen aan Gezondheid : een onderzoek naar de effectiviteit van een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart

Nadere informatie

Social Return On Investment

Social Return On Investment Social Return On Investment De maatschappelijke opbrengst van Onderwijs Zorg Arrangementen 9 maart 2015 Introduc4e Sinzer Pla$orm voor meten van impact Social impact consultancy Training 2 Missie Sinzer

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Plan- en procesevaluatie van de scholing van gevangenispersoneel in Verbal Judo Het onderzoek Verbal Judo (Thompson, 1984) is een methode waarbij mensen anderen op een kalme

Nadere informatie

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Inleiding Het doel van Omkeer 2.0 is samen te vatten als: kijken hoe zorg en zorgvraag in elkaar steken en hoe dit

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Notitie effect- en inzetstudie wijkcoaches Velve Lindenhof

Notitie effect- en inzetstudie wijkcoaches Velve Lindenhof Notitie effect- en inzetstudie wijkcoaches Velve Lindenhof Pieter-Jan Klok Bas Denters Mirjan Oude Vrielink Juni 2012 Inleiding Onderdeel van het onderzoek zou een vergelijkende studie zijn naar de effectiviteit

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann Naar efficiënter werken met klantprofielen Achtergrond Uitvoering schuldhulpverlening in transitie Loslaten beleidsdoel iedereen schulden vrij Bezuinigingen Toename

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid Businesscase WAO 1. Inleiding In de begrotingsafspraken 2014 van de regeringspartijen met D66, CU en SGP is het volgende afgesproken: Het UWV maakt een businesscase over hoe en voor welke groepen de kansen

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk voor studiesucces

Samen verantwoordelijk voor studiesucces BIJLAGE 1 De pilot samen verantwoordelijk voor studiesucces biedt de kans om gezamenlijk aan visieontwikkeling te doen. Op basis van een gedeelde visie en gezamenlijk beleid kan onderzocht worden waar

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Lengersdorf B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Lengersdorf B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 15 oktober 2013 Directie Hoger onderwijs en studiefinanciering Ministerie van OCW Anja van den Broek, Marjolein Muskens & Jeroen Winkels Meerjarig onderzoek 2008-2012

Nadere informatie

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor toegepaste psychologie

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor toegepaste psychologie Kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor toegepaste psychologie Kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor toegepaste psychologie Laurens Ekkel Tweede druk Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Voorwoord

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Maatwerk in het MBO. De kosten en baten van zorg in het MBO. Yasmine Hamdan, RebelGroup Advisory

Maatwerk in het MBO. De kosten en baten van zorg in het MBO. Yasmine Hamdan, RebelGroup Advisory Maatwerk in het MBO 17.11 2010 De kosten en baten van zorg in het MBO Yasmine Hamdan, RebelGroup Advisory Ask yourself : If I had only sixty seconds on the stage, what would I absolutely have to say to

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

Autisme, werken met eigen kracht. Workshop AEK arbeid en dagbesteding

Autisme, werken met eigen kracht. Workshop AEK arbeid en dagbesteding Autisme, werken met eigen kracht Workshop AEK arbeid en dagbesteding Even voorstellen George Hudepohl Consulent Arbeid MEE Twente Autisme coach Individueel Trajectbegeleider 1000 JP Trekker AEK project

Nadere informatie

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Inhoudsopgave: Inleiding Minisymposium LVG en Verslaving De belangrijkste problemen volgens hulpverleners De ervaringen van cliënten De ervaringen van verwanten Vervolgstappen

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid Factsheet Thema Werkgelegenheid Inleiding Rotterdam wil dromers, denkers en doeners ondersteunen bij het realiseren van ideeën en initiatieven waarmee maatschappelijke vraagstukken in de stad worden aangepakt.

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

MovingOnUp in vogelvlucht. Context van MovingOnUp. Algemene kenmerken begeleidingslijn

MovingOnUp in vogelvlucht. Context van MovingOnUp. Algemene kenmerken begeleidingslijn Context van MovingOnUp De afgelopen jaren heeft Pro Accretio gewerkt aan de ontwikkeling van de loopbaanbegeleidingslijn MovingOnUp. Deze lijn biedt diverse doelgroepen structuur en onderbouwing bij het

Nadere informatie

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling:

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie AMFI- Ingrid Dokter

Nadere informatie

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers ummery amenvatting Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers 207 Algemene introductie Werkgerelateerde arm-, schouder- en nekklachten zijn al eeuwen

Nadere informatie

Wat is het effect van mentoring?

Wat is het effect van mentoring? Wat is het effect van mentoring? Februari 2016 HET IS AANNEMELIJK DAT MENTORING DE WERKLOOSHEID ONDER MIGRANTENJONGEREN KAN VERMINDEREN De werkloosheid onder jongeren van niet-westerse herkomst is veel

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig?

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig? Programma Thema: Hoe onderzoek je of de transformatie van de jeugdzorg werkt? Onderzoek G4-rekenkamers 1. Eigen kracht 2. Risicomanagement 3. Leren 4. Monitoring en sturing 5. Vervolgonderzoek www.sendsteps.com

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen Goed voorbeeld doet goed volgen Onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden LOB Presentatie voor regio-bijeenkomsten Ruud van der Aa en Eva van der Boom, april 2009 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Gezondheid en arbeidsparticipatie: determinanten, gevolgen en bouwstenen voor reïntegratie

Gezondheid en arbeidsparticipatie: determinanten, gevolgen en bouwstenen voor reïntegratie Gezondheid en arbeidsparticipatie: determinanten, gevolgen en bouwstenen voor reïntegratie Prof Dr Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Gezondheid van uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Kindermishandeling, hoe gaan pedagogisch medewerkers het tegen? Onderzoek in opdracht van e-academy The Next Page, onderdeel van de Augeo-Foundation

Kindermishandeling, hoe gaan pedagogisch medewerkers het tegen? Onderzoek in opdracht van e-academy The Next Page, onderdeel van de Augeo-Foundation Kindermishandeling, hoe gaan pedagogisch medewerkers het tegen? Onderzoek in opdracht van e-academy The Next Page, onderdeel van de Augeo-Foundation Student: Nynke Dijkstra Studentnummer S1032406 Student:

Nadere informatie

Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities

Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities Ike Kroesbergen 1,2, Joyce de Goede 1,2, Carin Rots 1,2, Sandra Kuiper 1,2, Hans van Oers 1,3 1 GGD West-Brabant 2 Academische Werkplaats

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Caroline van Lindert Ine Pulles Nationale Kennisdag Sport en Gemeenten 29 januari 2015 Mulier Instituut, Utrecht Agenda Doelstellingen

Nadere informatie