Schoolondersteuningsprofiel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel:"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Sint Jorisschool realiseert VMBO-T onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende in staat zijn om binnen een reguliere VMBO (of HAVO) school te functioneren. De school wordt bezocht door ongeveer 160 leerlingen die afkomstig zijn uit een grote regio (Nijmegen, Ubbergen, Groesbeek, Gennep, Malden, Heumen, Wijchen, Grave, Cuijk, Boxmeer, Overbetuwe, Lingewaard, West Maas en Waal). Elk leerjaar werkt t.b.v. de organisatie van onderwijs, begeleiding en activiteiten met een jaarlaagteam dat bestaat uit de mentoren aangevuld met docenten de afdelingsleider en de orthopedagoog. De school is gehuisvest net buiten het centrum van Nijmegen in Nijmegen-Oost. De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. NS Station Heyendaal ligt op loopafstand van de school. Het gebouw beschikt over een lift en een gehandicaptentoilet. 2 Visie op ondersteuning Het belangrijkste doel dat de Sint Jorisschool beoogt, is dat de leerlingen, met de specifieke ondersteuning van onze school, een volwaardig VMBO-T diploma behalen en daarmee aansluiting kunnen maken met het reguliere vervolgonderwijs. Om onze doelstellingen te verwezenlijken wordt onderwijs gegeven in groepen van gemiddeld vijftien tot achttien leerlingen per klas. Hierdoor is een intensief contact tussen docent en leerling mogelijk en heeft de docent meer ruimte en aandacht voor de hulpvraag van elke individuele leerling. Het Sint Jorisschoolteam, docenten en begeleiders, bezit veel expertise om met deze bijzondere populatie om te gaan. Het onderwijs is klassikaal, waarbij door middel van de verschillende werkvormen ruimte wordt geboden voor individuele ontplooiing. Deze kleinschalige werkomgeving biedt zowel leerlingen als docenten de mogelijkheid elkaar goed te leren kennen. De school straalt hiermee betrokkenheid en veiligheid uit. Dit komt de vaak gevoeliger reagerende kinderen ten goede. Leerlingondersteuning vindt in eerste instantie plaats binnen de klas, waarbij de voortgang van het leren centraal staat. Indien nodig kan er een aanvullend ondersteuningsarrangement worden ingezet. (zie procedure aanvullend ondersteuningsarrangementen bijlage 1) 3 Basisondersteuning (1 e lijn) De basisondersteuning is onderverdeeld in lijnen van eenvoudige ondersteuning naar meer ondersteuning. Vakdocent, mentor en onderwijsteam. Alle medewerkers van de Sint Jorisschool scheppen een klimaat waarin leerlingen optimaal kunnen leren. Docenten hanteren de regels zoals afgesproken in de 10 gouden regels voor de docent (zie bijlage 2) 3.1 De mentor is de spil van de begeleiding. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de leerling, voor ouders en voor collega s. De mentor verzorgt de mentorles. Hij/ zij zorgt voor een goede onderlinge sfeer en heeft oog voor de leerling. Er is een pedagogisch medewerker, die alle leerlingen kent en op de hoogte is van belangrijke afspraken ten aanzien van het welzijn van de leerling. Hij is degene die een leerling opvangt wanneer het in de les niet lukt, of wanneer een leerling een time-out inzet.

2 Het docententeam is verdeeld in jaarlaagteams, aangevuld met de orthopedagoog en de afdelingsleider. Binnen deze jaarlaagteams worden de leerlingen op de voet gevolgd en kunnen er snel afspraken worden gemaakt. De verzuimregistratie gebeurt door de administratie van de school. De verzuimcoördinator geeft vervolgacties aan te laat meldingen en absenties. Bij twijfel over absentie neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders. Leerlingen halen bij te laat komen een passeerbriefje en moeten dezelfde dag nablijven of zich de volgende ochtend om 8 uur melden. Als leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn (spijbelen) worden alle gemiste lesuren ingehaald. Ongeoorloofd verzuim wordt schriftelijk gemeld aan de ouders/verzorgers. Het verzuimprotocol van de overheid is leidend in de uitvoering van het verzuimbeleid. De organisatie van de 1 e lijnondersteuning: 3.2 Er is 3x per jaar een leerlingbespreking per klas. Deze besprekingen staan in de jaarplanning en aanwezigheid van alle lesgevers is verplicht. Ook zijn de orthopedagoog en de afdelingsleider zijn bij deze besprekingen aanwezig. Indien wenselijk kan ook de schoolmaatschappelijk werker/ RT-er/ decaan aanschuiven. Daarnaast kunnen ook de externe begeleiders worden uitgenodigd. In dat geval wordt de betreffende leerling eerst besproken, in verband met de privacy. Ook binnen de reguliere jaarlaagteam vergaderingen wordt stilgestaan bij het functioneren en het welbevinden van de leerlingen of van een groep. Ook bij de rapportvergaderingen (4x per jaar) worden de resultaten en de voortgang van alle leerlingen besproken. Door de kleinschaligheid van de school, zijn de lijnen tussen docenten, mentoren en ondersteuningsteamleden kort. De mentor stelt een groepshandelingsplan op en maakt voor alle leerlingen een handelingsplan. De orthopedagoog biedt ondersteuning in de opstelling van dit handelingsplan. Dit handelingsplan wordt bij ouderavond van de eerste rapport met ouders besproken en voor gezien getekend. Ouders kunnen opmerkingen toevoegen indien nodig. In het groepshandelingsplan wordt een aanpak gemaakt voor de hele klas en worden de doelen uit de handelingsplannen per leerling opgenomen, om zo in de leerlingbespreking goed te volgen of de gewenste doelen worden bereikt of eventueel moeten worden aangepast. De informatie uit de leerlingbespreking wordt in het groepshandelingsplan meegenomen en aan het eind van het jaar worden de handelingsplannen geëvalueerd en is er een warme overdracht met de nieuwe mentor. De mentor onderhoudt de contacten met ouders, 3x per jaar zijn er rapportavonden waarop ouders een afspraak kunnen maken voor een gesprek. Ook buiten deze momenten zijn er altijd mogelijkheden voor een gesprek. Alle klassen hebben een lesuur per week mentorles. Deze les is gericht op studievaardigheden (plannen, organiseren). Ook worden activiteiten met de klas besproken en voorbereid, daarnaast is er in de les ruimte aandacht te besteden aan het welbevinden van individuele leerlingen en de groep. In klas 1 wordt Leefstijl gegeven door de orthopedagoog van de onderbouw. Hierin wordt aandacht besteed aan de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen en aan groepsvorming. Ook pestgedrag, omgaan met je beperkingen en sociale vaardigheden komen in dit uur aan bod. Vanwege het grote aantal dyslectici binnen onze school is de keuze gemaakt om geen Frans aan te bieden. Duits wordt vanaf klas 1 aangeboden.

3 Hoe wij de leerling systematisch volgen: De prestaties van de leerling worden gevolgd via de toetsresultaten en rapportcijfers. Cijfers zijn voor alle betrokkenen inzichtelijk via Magister. Er is een Programma van toetsing in de onderbouw (PTO) en in de bovenbouw een programma van toetsing en afsluiting (PTA). In deze programma s wordt weergegeven wat de planning is ten aanzien van de verschillende vakken. Deze programma s zijn terug te vinden op de website van de school. In klas 1 en 2 wordt Cito Studeon afgenomen. Dit is een vragenlijst die studievaardigheden en het welzijn van de leerling op school meet. Gedurende de eerste 3 leerjaren wordt de leerling gevolgd voor Nederlands en rekenen/ wiskunde via het Volg Advies Systeem (VAS) van Cito. In klas 2 wordt er een determinatie onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is het doen van een betrouwbare voorspelling met betrekking tot de haalbaarheid van het VMBO-T diploma. Deze determinatie bestaat uit de NIO, dit is een klassikaal af te nemen intelligentietest. Verder worden de Cito VAS toetsen en de resultaten van Cito Studeon gebruikt. Het ondersteuningsteam geeft aan de hand van de testgegevens in combinatie met de dossierinformatie een advies ten aanzien van de haalbaarheid van VMBO-T in de bovenbouw. Daarnaast geeft ook het docententeam een advies dat gelijk weegt met het advies van het ondersteuningsteam. Het advies van docenten is gebaseerd op de resultaten van de leerlingen bij vaardighedentoetsen en de regulier behaalde cijfers, in combinatie met de gedragskenmerken (werkhouding, inzicht, gedrag en planning). Het uiteindelijke advies wordt via de mentor met ouders gecommuniceerd. Aan de leerlingen voor wie VMBO-T niet haalbaar wordt geacht, geven we een passend leerwegperspectief. Leerlingen worden gevolgd in het Leerlingvolgsysteem Magister. In dit systeem worden absentie, cijfers, gedragskenmerken bijgehouden. Docenten kunnen lesnotities bijhouden en belangrijke informatie (leerling-besprekingen, contact ouders/ externe instanties, besprekingen intern of extern ondersteuningsteam) worden bijgehouden in het logboek. Loopbaanoriëntatie : De decaan draagt er, samen met de mentoren (en docenten), zorg voor dat leerlingen vanaf klas 2 vaardigheden en competenties aanleren die nodig zijn om bewust en gefundeerd te kunnen kiezen. Zij/hij draagt er zorg voor dat de leerlingen actief kennis maken met vervolgopleidingen en de daaraan gekoppelde beroepen. Op de Sint Jorisschool werken we volgen een vast programma: DeDecaannet. Deze link is gekoppeld aan de startpagina van de Sint Jorisschool en zowel de leerling als de ouder(s) heeft hiervoor een inlogcode. In klas 2 VMBO volgen de leerlingen ter oriëntatie op hun sectorkeuze enkele uren praktische sectororiëntatie. Dit vindt plaats tijdens het mentoruur. Verder doorlopen zij het DeDecaannet waarin enkele opdrachten gedaan moeten worden. Aan het einde van klas 2 kiezen leerlingen voor het volgen van Duits of Nask in klas 3. In klas 3 VMBO wordt het DeDecaannet volledig gevolgd. Hierin zitten verplichte opdrachten, een interessetest en een beroepskeuzetest. Aan het einde

4 van klas 3 kiezen de leerlingen een vakkenpakket in de sector gericht op hun vervolgopleiding. In klas 4 VMBO wordt ook het programma van DeDecaannet weer volledig gevolgd. Ook nu zijn er verplichte opdrachten en een beroepentest gericht op doorstroom naar het ROC. DeDecaannet houdt een CV en een portfolio bij die de leerling kan uitprinten aan het einde 'van de rit' (klas 4) en wat zij kunnen meenemen naar hun intake bij de vervolgopleiding. De mentoren klas 4 zorgen voor invulling van het doorstroomformulier van de vervolgopleiding en de decaan is de aangesproken persoon om leerling en ouder te begeleiden indien de keus nog niet gefundeerd is. Op de ouderavonden van klas 2, 3 en 4 wordt hier veel aandacht aan besteed ook om ouders volledig bij dit proces te betrekken. Leerling en zijn/haar ouders/ verzorgers zijn verantwoordelijk voor inschrijving bij een vervolgopleiding. Ze worden hierin ondersteund door de decaan en/of de mentor. De decaan is de regievoerder bij tussentijdse uitstroom naar een andere school (met uitzondering van VSO en het Flex College) Protocollen: gouden regels voor de docent 2. Pestprotocol 3. Dyslexieprotocol 4. Procedure aanvullende ondersteuningsarrangementen 5. Veiligheidsplan Sint Jorisschool 6. Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 7. Protocol schorsing en verwijdering 8. Mediacode Sint Jorisschool 9. Actieplan voor de Gezonde school 10. Verzuimprotocol 4 Basisondersteuning (2 e lijn): Als er wat is met een kind Gespecialiseerde medewerkers: 4.1 De pedagogische medewerker beheert de dug-out : een plek waar leerlingen naartoe gaan als ze uit de les worden gestuurd, of een time-out nemen/krijgen. Het gaat hierbij om de eerste opvang. Hij kan de leerling eventueel doorverwijzen naar het ondersteuningsteam of naar de afdelingsleider. De pedagogisch medewerker is tevens EHBO-er. De orthopedagoog adviseert mentor en docententeam bij het omgaan met de verschillende problematieken en is op de hoogte van de achtergrond van de verschillende leerlingen. Er is een orthopedagoog voor de onderbouw en voor de bovenbouw. De orthopedagoog ondersteunt in de opstelling van de handelingsplannen en bewaakt in de inhoud van deze plannen. Indien nodig kan diagnostisch onderzoek worden verricht, zoals intelligentieonderzoek, dyslexie onderzoek of persoonlijkheidsonderzoek. Daarnaast kan de orthopedagoog individuele begeleiding geven aan leerlingen (zie procedure aanvullende ondersteuningsarrangementen). De orthopedagogen verzorgen de leefstijllessen in klas 1, faalangstreductietraining en examenvreestraining.

5 Twee dagen per week is de schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Zij voert gesprekken met leerlingen en adviseert het docententeam ten aanzien van gedragsproblemen voortvloeiend uit gezinsproblematiek, rouwverwerking en mogelijkheden voor hulpverlening. Ook kan zij ingezet worden voor Agressie regulatie training (Chill out). Er zijn twee remedial teachers, die begeleiding bieden op het gebied van planning, organisatie en vakinhoudelijke ondersteuning. Eén van de remedial teachers richt zich met name op de rekenvakken en de ander is gespecialiseerd in begeleiding ten aanzien van dyslexie en taal. Er zijn 2 docenten opgeleid en werkzaam als interne coach, waarvan er 1 gespecialiseerd is in School Video Interactiebegeleiding (SVIB). De zorgcoördinator coördineert de aanvullende ondersteuning, ze is voorzitter van het intern en extern zorgoverleg (Zorg adviesteam). Ze onderhoudt contacten met externe partijen en is het eerste aanspreekpunt op het gebied van ondersteuning, voor zowel interne als externe partijen. De decaan (zie loopbaanoriëntatie) Het is altijd mogelijk om als ouders contact te hebben met één van de leden van het ondersteuningsteam. Bij de rapportavonden, kan worden ingevuld met welk ondersteuningsteamlid een gesprek gewenst is. Tussentijds kunnen er ook gesprekken worden aangevraagd. Welke ondersteuning kan de locatie aanbieden? Alle leerlingen worden geplaatst in groepen van maximaal 18 leerlingen, waardoor er binnen de reguliere les ruimte is voor extra instructie en ondersteuning. Begeleiding bij studieaanpak, in eerste instantie door de mentor, maar ook de RT-er / orthopedagoog kan hierbij worden ingeschakeld. Er kan gewerkt worden met een studieplanner die door mentor en ouders moet worden afgetekend. Huiswerkklas: drie keer een uur per week kunnen leerlingen onder begeleiding van een docent huiswerk maken op school. Dyslexie: er wordt gewerkt met het programma Claroread. Leerlingen kunnen deze auditieve ondersteuning gebruiken bij toetsen. In sommige gevallen werkt de leerling in de klas met een (eigen) laptop. Alle dyslectische leerlingen krijgen extra tijd bij toetsen. Dyslectische leerlingen krijgen een voorzieningenpas waarop aangegeven wordt welke faciliteiten nodig zijn, zie dyslexieprotocol. Dyscalculie: gezien de ontwikkelingen op dit gebied en de daarmee samenhangende onzekerheid over de mogelijkheden, is er nog geen dyscalculie protocol. In zeer uitzonderlijke gevallen kan gekozen worden voor dispensatie voor het vak wiskunde. Gezien de beperkingen die dit met zich meebrengt, zijn wij zeer terughoudend met deze maatregel. Voor alle leerlingen wordt door de mentor (met ondersteuning van de orthopedagoog) een handelingsplan opgesteld. Dit wordt door ouders getekend. Door het jaar wordt middels leerlingbesprekingen het handelingsplan aangevuld. Aan het eind van het jaar wordt het handelingsplan geëvalueerd en warm overgedragen aan de nieuwe mentor. Door het de orthopedagogen en schoolmaatschappelijk werker kunnen diverse trainingen worden aangeboden: o Faalangstreductietraining

6 o Examenvreestraining o Chill-out training (agressie regulatie) o Sociale vaardigheidstraining o Psychomotorische training (PMT), verzorgd door studenten van de HAN. o Aanvullende ondersteuningsarrangementen kunnen worden ingezet op het gebied van: o Leerproblemen: Remedial teaching ten aanzien van rekenvaardigheid, wiskunde, dyslexie, taalvakken, studie-aanpak, planning, samenvatten. o Gedragsproblemen: begeleiding door de orthopedagoog, begeleiding door schoolmaatschappelijk werk, school video interactie begeleiding (SVIB),. o Overig: handicapacceptatie, rouwverwerking, weerbaarheid, werken met een time-outkaart en een signaleringskaart Binnen de klas kan, indien nodig, gewerkt worden met een gedragsschrift waarbij het gedrag van de leerling in de verschillende lessen wordt gemonitord. Dit is overigens een tijdelijke maatregel gericht op het verkrijgen van inzicht in eigen gedrag van de leerling. Leerlingen die last hebben van oplopende spanningen kunnen gebruik maken van een time-out kaart. Hiervoor wordt eerst een signaleringskaart ingevuld met de leerling door de orthopedagoog/ SMW. Hierop wordt aangegeven welke stadia van spanning er zijn en wanneer je welke stappen kunt ondernemen. Wanneer een leerling zijn time-outkaart inzet, wordt er in de dug out een GGGG-formulier ingevuld, waarop ingevuld dient te worden wat er gebeurde en wat dat voor gevoel/ gedachten opriep. Wanneer er sprake is van een aanvullend zorgarrangement worden ouders op de hoogte gesteld en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Er wordt gestreefd naar kortdurende begeleiding gericht op snelle terugkeer in het primaire proces, namelijk de klas. Indien nodig wordt externe begeleiding geadviseerd. Zie procedure aanvullende ondersteuningsarrangementen. Samenwerking met ketenpartners: De school onderhoudt contact met de gemeente, het samenwerkingsverband VO, het Flex College m.n. de Rebound, Kentalis, REC Rivierenland, REC Vierland, Bureau Jeugdzorg, de GGD (jeugdarts en schoolverpleegkundige), leerplicht en indien nodig de wijkagent. Indien een leerling begeleid wordt door externe instanties (bijvoorbeeld: Bureau Jeugdzorg, Pro Persona, Inzicht, Karakter, Entréa) is er onderling contact wanneer dat wenselijk is, hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd van ouders. De organisatie van de 2 e lijnondersteuning: 4.2 Voordat een leerling op school komt. Aanname: Alle leerlingen worden voor aanname samen met hun ouders uitgenodigd voor een intakegesprek met één van de orthopedagogen. In dit gesprek wordt

7 kennisgemaakt met de leerling, het dossier van de leerling en de reden van aanmelding wordt besproken. Na het intakegesprek worden de gegevens van de basisschool opgevraagd en andere relevante dossierstukken verzameld. Er wordt met iedere basisschool contact opgenomen om de overdracht zo goed mogelijk te kunnen doen. Indien nodig kan er een tweede gesprek worden gepland. In de aannamecommissie, bestaande uit beide orthopedagogen en de afdelingsleider van de onderbouw, worden alle dossiers besproken en bekeken of onze school de juiste is voor de leerling. Indien dit niet het geval is, wordt actief gezocht naar een passend alternatief. Het uiteindelijke besluit en het passende alternatief wordt schriftelijk naar ouders gecommuniceerd. Vanuit de basisschool moet er een VMBO-T/ havo advies zijn gegeven om tot plaatsing over te gaan. Wanneer er geen VMBO-T advies gegeven is, moet aantoonbaar worden gemaakt middels het onderliggende dossier (gegevens leerlingvolgsysteem, CITO eindtoets, intelligentieonderzoek, LWOO onderzoek e.d.) dat de leerling in staat is met goed gevolg eindexamen te doen op VMBO-T niveau. Instroom kan plaatsvinden aan het begin van het schooljaar (klas 2,3 en 4) of gedurende het schooljaar (klas 1,2, en 3). Bij instroom wordt een intakegesprek gehouden met leerling, ouders, de orthopedagoog en de betreffende afdelingsleider. Er kan dan bij aanname van een instroom leerling gekozen worden voor een proefperiode, waarbij wordt vastgesteld aan welke voorwaarden moeten worden voldoen, om voor definitieve plaatsing in aanmerking te komen. De school van herkomst moet duidelijk hun handelingsverlegenheid aantonen en onderbouwen. Van alle leerlingen wordt door de orthopedagoog voor de start op school een psychologisch verslag gemaakt, dit is een samenvatting van de relevante informatie uit het onderwijskundig rapport en onderzoeksverslagen. Hierin komt informatie met betrekking tot de intelligentie, leerachterstanden, relevante gegevens ten aanzien van de ontwikkeling van de leerling et cetera. Voor de lesgevende docenten wordt door de orthopedagoog een selectie gemaakt van de informatie die van direct belang is voor het handelen van de klas. Op de eerste schooldag wordt deze informatie met de lesgevers besproken. Ook wanneer een leerling bijvoorbeeld dyslectisch is, komt dit aan de orde, zodat er in de klas direct maatregelen kunnen worden ondernomen. Als de leerling al op school zit: Alle nieuwe leerlingen worden aan de start van het schooljaar besproken met alle lesgevers. 3x per jaar worden alle leerlingen besproken in de leerlingbesprekingen die per jaarlaag worden georganiseerd. Hierbij is altijd de orthopedagoog aanwezig. Er wordt vervolgens voor alle leerlingen een handelingsplan gemaakt. 3x per jaar is er rapportvergadering waarbij alle lesgevers aanwezig zijn om de studievoortgang van de leerlingen te bespreken. Er is een intern zorgoverleg waarin leerlingen worden besproken waarover zorg is. In dit overleg zitten de orthopedagogen, de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker. 3x per jaar zijn ook de RT-ers bij dit overleg aanwezig en worden alle nieuwe aanvullende ondersteuningsarrangementen verdeeld en de bestaande begeleidingen geëvalueerd.

8 5x per jaar is er een Zorg Advies Team overleg. Wanneer eer leerling in het ZAT wordt besproken licht de zorgcoördinator ouders per brief in. In het ZAT nemen de volgende partijen zitting: o Vanuit school: de zorgcoördinator, de orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk o De schoolarts o De leerplichtambtenaar o Bureau Jeugdzorg 4.3 Als een kind medische beperkingen heeft, moet altijd met de school besproken worden of de school in staat is de nodige medische handelingen te verrichten en/of welke faciliteiten er nodig zijn. 5 Extra ondersteuning (3 e lijn): als er meer voor het kind geregeld moet worden Als er zwaardere beperkingen zijn. 5.1 Alle leerlingen en hun ouders hebben vóór aanname een intake gesprek met één van de orthopedagogen. Hierin wordt besproken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en welke ondersteuning onze school kan bieden. Wat wij verwachten van een leerling met een zwaardere beperking: Voor álle kinderen op onze school geldt dat zij zich moeten conformeren aan de gangbare regels en omgangsvormen binnen school. Alle leerlingen op onze school hebben extra ondersteuning nodig. De evenredige verdeling van de aandacht voor leerlingen, mag niet in het geding komen door gedrag van een leerling. De leerling bezit het vermogen de regels van de school te respecteren en op te volgen: d.w.z. de toelating vormt geen bedreiging voor de rust en de veiligheid in de school. De leerling is in staat zich leerbaar en corrigeerbaar op te stellen, bij ernstige gedragsproblemen is het niet mogelijk een adequate leeromgeving te realiseren. Er is een evenwichtige verhouding tussen de gevraagde hulp van de leerling en de aandacht om hulp die de overige leerlingen vragen, er dreigt geen verstoring voor het leerproces van andere leerlingen. De zwaarte van de handicap en de mate van verzorging/behandeling vraagt niet zoveel tijd en energie dat het onderwijs niet tot zijn recht komt; De betreffende leerling is in staat om zelfstandig het onderwijsproces te volgen (wel hulpmiddelen, maar geen begeleiders in de klas);de leerling is in staat het niveau van het onderwijs op de Sint Jorisschool met voldoende resultaat te kunnen volgen; De leerling moet kunnen omgaan met drukte in pauzes en tijdens leswisselingen. Ook moet de leerling kunnen omgaan met verschillende docenten en met verschil in aanpak per leerling. Kinderen met een lichamelijke beperking: de leerling is mobiel en in staat de algemene dagelijkse handelingen zelfstandig te verrichten. Indien er medische handelingen nodig zijn, moet er een schriftelijke verklaring van ouders komen waarin de afspraken omtrent de aard van de handelingen worden beschreven. De mate van verzorging en / of behandeling vraagt niet zoveel tijd en energie dat het onderwijs niet tot zijn recht komt. NB: De Sint Jorisschool is geen speciaal onderwijs. Indien de ondersteuningsvraag te

9 complex is en de mogelijkheden van de school overschrijdt, kan een leerling worden doorverwezen. Organisatie van de 3 e lijnondersteuning: Voordat de leerling met een zwaardere beperking op school zit: Met alle leerlingen wordt een intakegesprek gepland. In dit gesprek wordt besproken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn van onze school. Er wordt door de orthopedagoog altijd contact opgenomen met de school van herkomst. Voor alle leerlingen wordt een handelingsplan gemaakt, waarin de ondersteuning wordt beschreven en waarin doelen worden gesteld. Dit wordt met ouders besproken en door ouders ondertekend. Vanuit de ondersteuningsbehoefte van een leerling wordt gekeken naar welke mogelijkheden er zijn hier zo goed mogelijk op aan te sluiten. Hierbij is van belang dat het behalen van een VMBO-T diploma niet in geding komt. Zo kan er een mogelijk gewerkt worden met bijvoorbeeld een opbouwrooster of aanpassingen in de lesstof, maar niet wanneer dat de kansen tot het behalen van de onderwijsdoelen onmogelijk maakt. Wat hiertoe de mogelijkheden zijn is (mede)afhankelijk van de middelen die de school ter beschikking krijgt vanuit het Samenwerkingsverband. Als een leerling al op school zit: 5.2 Wanneer een leerling tijdens de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, worden de stappen gevolgd zoals beschreven in de 2 e lijns ondersteuning. De mentor is de spil, ook wanneer het gaat om extra ondersteuning. Er wordt gekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft om de opleiding te vervolgen en of deze ondersteuning geboden kan worden. De leerling wordt aangemeld bij het ZAT (Zorg advies team). Het ZAT wordt geleid door de zorgcoördinator en bestaat uit interne partijen (orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en eventueel afdelingsleider) en externe partners (Bureau Jeugdzorg, Leerplicht en de schoolarts). Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld wanneer hun zoon/ dochter in het ZAT wordt besproken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier van de leerling. Als de leerling niet verder kan: Indien er sprake is van ernstige gedragsproblematiek kan het zijn dat het niet meer mogelijk is om een adequate leeromgeving voor een kind te realiseren. In dat geval wordt in overleg met ouders, de leerling aangemeld bij de PCL. Hierbij kan het gaan om een tijdelijk plaatsing voor observatie en onderzoek op de Rebound (Flex College). Het kan ook gaan op plaatsing op Flex Eigenwijs of Voortgezet Speciaal onderwijs. Indien een leerling aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die gesteld worden op VMBO-T, kan een leerling ook verwezen worden naar een lager niveau.

10 Organisatie van uitplaatsing: Wanneer er sprake is van uitplaatsing is dit iets wat al meermaals met mentor en orthopedagoog of afdelingsleider is besproken. Ouders worden voortdurend geïnformeerd over de stand van zaken en de mogelijkheden van uitplaatsing. De zorgcoördinator onderhoudt het contact met de PCL, Flex Rebound/ Flex Eigenwijs of het VSO om zo te komen tot een goed voortzetting van de schoolloopbaan voor de betreffende leerling. School geeft advies over de haalbaarheid van een plaatsing buiten de Sint Jorisschool. Dossierinformatie wordt altijd via ouders of met toestemming van ouders naar de betreffende school gestuurd. 6 Communicatie met ouders De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de voortgang en het welbevinden van hun kind. Na het 1 e en 2 e rapport nodigt de mentor ouders uit voor een rapportgesprek. Indien wenselijk vanuit ouders of vanuit de mentor kunnen ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Ook zal de mentor tussentijds contact opnemen wanneer er problemen zijn (verzuim, te veel gele kaarten, werkhouding etc.).ouders kunnen via Magister de cijfers en absentie van hun zoon/dochter volgen. Ook kunnen ze hier de agenda van de leerling volgen met het opgegeven huiswerk. Ieder jaar zijn er voor alle ouders algemene ouderavonden waarin uitleg wordt gegeven over de zaken die dat jaar aan de orde zijn. Voor alle leerlingen wordt elk jaar een handelingsplan opgesteld door de mentor met daarin het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ouders tekenen dit plan bij het eerste rapportgesprek in november. Voor leerlingen met een LFG beschikking wordt een handelingsovereenkomst opgesteld waarin verantwoording wordt afgelegd voor de inzet van de middelen. Deze wordt door ouders ondertekend. Indien een leerling besproken wordt in een ZAT overleg worden ouders hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de zorgcoördinator. PLAATSING OP DE SCHOOL VAN AANMELDING NIET ALTIJD MOGELIJK De school streeft er dat alle leerlingen geplaatst kunnen worden op de school van aanmelding. Echter, niet altijd past de leerling bij de school van aanmelding. De school zoekt dan samen met de ouders een beter passende school.er zijn drie redenen voor doorverwijzing naar een andere school: 1. De school kan niet voldoen aan de te specifieke ondersteuningsvraag. 2. Een teveel aan kinderen met ondersteuningsvragen kan de ondersteuningskracht van de school te boven gaan. 3. Het kind voldoet niet aan het niveau van de school. De scholen van Nijmegen en omgeving zijn lid van Samenwerkingsverband Nijmegen en omgeving. Het SWV zorgt ervoor dat elke leerling een onderwijsplek op een school krijgt. In overleg met ouders/verzorgers, de school van herkomst, de school van aanmelding en de andere school wordt de leerling door het Samenwerkingsverband op een school geplaatst waar voldaan wordt aan de zorgvraag van het kind.

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie