Schoolondersteuningsprofiel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel:"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Sint Jorisschool realiseert VMBO-T onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende in staat zijn om binnen een reguliere VMBO (of HAVO) school te functioneren. De school wordt bezocht door ongeveer 160 leerlingen die afkomstig zijn uit een grote regio (Nijmegen, Ubbergen, Groesbeek, Gennep, Malden, Heumen, Wijchen, Grave, Cuijk, Boxmeer, Overbetuwe, Lingewaard, West Maas en Waal). Elk leerjaar werkt t.b.v. de organisatie van onderwijs, begeleiding en activiteiten met een jaarlaagteam dat bestaat uit de mentoren aangevuld met docenten de afdelingsleider en de orthopedagoog. De school is gehuisvest net buiten het centrum van Nijmegen in Nijmegen-Oost. De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. NS Station Heyendaal ligt op loopafstand van de school. Het gebouw beschikt over een lift en een gehandicaptentoilet. 2 Visie op ondersteuning Het belangrijkste doel dat de Sint Jorisschool beoogt, is dat de leerlingen, met de specifieke ondersteuning van onze school, een volwaardig VMBO-T diploma behalen en daarmee aansluiting kunnen maken met het reguliere vervolgonderwijs. Om onze doelstellingen te verwezenlijken wordt onderwijs gegeven in groepen van gemiddeld vijftien tot achttien leerlingen per klas. Hierdoor is een intensief contact tussen docent en leerling mogelijk en heeft de docent meer ruimte en aandacht voor de hulpvraag van elke individuele leerling. Het Sint Jorisschoolteam, docenten en begeleiders, bezit veel expertise om met deze bijzondere populatie om te gaan. Het onderwijs is klassikaal, waarbij door middel van de verschillende werkvormen ruimte wordt geboden voor individuele ontplooiing. Deze kleinschalige werkomgeving biedt zowel leerlingen als docenten de mogelijkheid elkaar goed te leren kennen. De school straalt hiermee betrokkenheid en veiligheid uit. Dit komt de vaak gevoeliger reagerende kinderen ten goede. Leerlingondersteuning vindt in eerste instantie plaats binnen de klas, waarbij de voortgang van het leren centraal staat. Indien nodig kan er een aanvullend ondersteuningsarrangement worden ingezet. (zie procedure aanvullend ondersteuningsarrangementen bijlage 1) 3 Basisondersteuning (1 e lijn) De basisondersteuning is onderverdeeld in lijnen van eenvoudige ondersteuning naar meer ondersteuning. Vakdocent, mentor en onderwijsteam. Alle medewerkers van de Sint Jorisschool scheppen een klimaat waarin leerlingen optimaal kunnen leren. Docenten hanteren de regels zoals afgesproken in de 10 gouden regels voor de docent (zie bijlage 2) 3.1 De mentor is de spil van de begeleiding. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de leerling, voor ouders en voor collega s. De mentor verzorgt de mentorles. Hij/ zij zorgt voor een goede onderlinge sfeer en heeft oog voor de leerling. Er is een pedagogisch medewerker, die alle leerlingen kent en op de hoogte is van belangrijke afspraken ten aanzien van het welzijn van de leerling. Hij is degene die een leerling opvangt wanneer het in de les niet lukt, of wanneer een leerling een time-out inzet.

2 Het docententeam is verdeeld in jaarlaagteams, aangevuld met de orthopedagoog en de afdelingsleider. Binnen deze jaarlaagteams worden de leerlingen op de voet gevolgd en kunnen er snel afspraken worden gemaakt. De verzuimregistratie gebeurt door de administratie van de school. De verzuimcoördinator geeft vervolgacties aan te laat meldingen en absenties. Bij twijfel over absentie neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders. Leerlingen halen bij te laat komen een passeerbriefje en moeten dezelfde dag nablijven of zich de volgende ochtend om 8 uur melden. Als leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn (spijbelen) worden alle gemiste lesuren ingehaald. Ongeoorloofd verzuim wordt schriftelijk gemeld aan de ouders/verzorgers. Het verzuimprotocol van de overheid is leidend in de uitvoering van het verzuimbeleid. De organisatie van de 1 e lijnondersteuning: 3.2 Er is 3x per jaar een leerlingbespreking per klas. Deze besprekingen staan in de jaarplanning en aanwezigheid van alle lesgevers is verplicht. Ook zijn de orthopedagoog en de afdelingsleider zijn bij deze besprekingen aanwezig. Indien wenselijk kan ook de schoolmaatschappelijk werker/ RT-er/ decaan aanschuiven. Daarnaast kunnen ook de externe begeleiders worden uitgenodigd. In dat geval wordt de betreffende leerling eerst besproken, in verband met de privacy. Ook binnen de reguliere jaarlaagteam vergaderingen wordt stilgestaan bij het functioneren en het welbevinden van de leerlingen of van een groep. Ook bij de rapportvergaderingen (4x per jaar) worden de resultaten en de voortgang van alle leerlingen besproken. Door de kleinschaligheid van de school, zijn de lijnen tussen docenten, mentoren en ondersteuningsteamleden kort. De mentor stelt een groepshandelingsplan op en maakt voor alle leerlingen een handelingsplan. De orthopedagoog biedt ondersteuning in de opstelling van dit handelingsplan. Dit handelingsplan wordt bij ouderavond van de eerste rapport met ouders besproken en voor gezien getekend. Ouders kunnen opmerkingen toevoegen indien nodig. In het groepshandelingsplan wordt een aanpak gemaakt voor de hele klas en worden de doelen uit de handelingsplannen per leerling opgenomen, om zo in de leerlingbespreking goed te volgen of de gewenste doelen worden bereikt of eventueel moeten worden aangepast. De informatie uit de leerlingbespreking wordt in het groepshandelingsplan meegenomen en aan het eind van het jaar worden de handelingsplannen geëvalueerd en is er een warme overdracht met de nieuwe mentor. De mentor onderhoudt de contacten met ouders, 3x per jaar zijn er rapportavonden waarop ouders een afspraak kunnen maken voor een gesprek. Ook buiten deze momenten zijn er altijd mogelijkheden voor een gesprek. Alle klassen hebben een lesuur per week mentorles. Deze les is gericht op studievaardigheden (plannen, organiseren). Ook worden activiteiten met de klas besproken en voorbereid, daarnaast is er in de les ruimte aandacht te besteden aan het welbevinden van individuele leerlingen en de groep. In klas 1 wordt Leefstijl gegeven door de orthopedagoog van de onderbouw. Hierin wordt aandacht besteed aan de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen en aan groepsvorming. Ook pestgedrag, omgaan met je beperkingen en sociale vaardigheden komen in dit uur aan bod. Vanwege het grote aantal dyslectici binnen onze school is de keuze gemaakt om geen Frans aan te bieden. Duits wordt vanaf klas 1 aangeboden.

3 Hoe wij de leerling systematisch volgen: De prestaties van de leerling worden gevolgd via de toetsresultaten en rapportcijfers. Cijfers zijn voor alle betrokkenen inzichtelijk via Magister. Er is een Programma van toetsing in de onderbouw (PTO) en in de bovenbouw een programma van toetsing en afsluiting (PTA). In deze programma s wordt weergegeven wat de planning is ten aanzien van de verschillende vakken. Deze programma s zijn terug te vinden op de website van de school. In klas 1 en 2 wordt Cito Studeon afgenomen. Dit is een vragenlijst die studievaardigheden en het welzijn van de leerling op school meet. Gedurende de eerste 3 leerjaren wordt de leerling gevolgd voor Nederlands en rekenen/ wiskunde via het Volg Advies Systeem (VAS) van Cito. In klas 2 wordt er een determinatie onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is het doen van een betrouwbare voorspelling met betrekking tot de haalbaarheid van het VMBO-T diploma. Deze determinatie bestaat uit de NIO, dit is een klassikaal af te nemen intelligentietest. Verder worden de Cito VAS toetsen en de resultaten van Cito Studeon gebruikt. Het ondersteuningsteam geeft aan de hand van de testgegevens in combinatie met de dossierinformatie een advies ten aanzien van de haalbaarheid van VMBO-T in de bovenbouw. Daarnaast geeft ook het docententeam een advies dat gelijk weegt met het advies van het ondersteuningsteam. Het advies van docenten is gebaseerd op de resultaten van de leerlingen bij vaardighedentoetsen en de regulier behaalde cijfers, in combinatie met de gedragskenmerken (werkhouding, inzicht, gedrag en planning). Het uiteindelijke advies wordt via de mentor met ouders gecommuniceerd. Aan de leerlingen voor wie VMBO-T niet haalbaar wordt geacht, geven we een passend leerwegperspectief. Leerlingen worden gevolgd in het Leerlingvolgsysteem Magister. In dit systeem worden absentie, cijfers, gedragskenmerken bijgehouden. Docenten kunnen lesnotities bijhouden en belangrijke informatie (leerling-besprekingen, contact ouders/ externe instanties, besprekingen intern of extern ondersteuningsteam) worden bijgehouden in het logboek. Loopbaanoriëntatie : De decaan draagt er, samen met de mentoren (en docenten), zorg voor dat leerlingen vanaf klas 2 vaardigheden en competenties aanleren die nodig zijn om bewust en gefundeerd te kunnen kiezen. Zij/hij draagt er zorg voor dat de leerlingen actief kennis maken met vervolgopleidingen en de daaraan gekoppelde beroepen. Op de Sint Jorisschool werken we volgen een vast programma: DeDecaannet. Deze link is gekoppeld aan de startpagina van de Sint Jorisschool en zowel de leerling als de ouder(s) heeft hiervoor een inlogcode. In klas 2 VMBO volgen de leerlingen ter oriëntatie op hun sectorkeuze enkele uren praktische sectororiëntatie. Dit vindt plaats tijdens het mentoruur. Verder doorlopen zij het DeDecaannet waarin enkele opdrachten gedaan moeten worden. Aan het einde van klas 2 kiezen leerlingen voor het volgen van Duits of Nask in klas 3. In klas 3 VMBO wordt het DeDecaannet volledig gevolgd. Hierin zitten verplichte opdrachten, een interessetest en een beroepskeuzetest. Aan het einde

4 van klas 3 kiezen de leerlingen een vakkenpakket in de sector gericht op hun vervolgopleiding. In klas 4 VMBO wordt ook het programma van DeDecaannet weer volledig gevolgd. Ook nu zijn er verplichte opdrachten en een beroepentest gericht op doorstroom naar het ROC. DeDecaannet houdt een CV en een portfolio bij die de leerling kan uitprinten aan het einde 'van de rit' (klas 4) en wat zij kunnen meenemen naar hun intake bij de vervolgopleiding. De mentoren klas 4 zorgen voor invulling van het doorstroomformulier van de vervolgopleiding en de decaan is de aangesproken persoon om leerling en ouder te begeleiden indien de keus nog niet gefundeerd is. Op de ouderavonden van klas 2, 3 en 4 wordt hier veel aandacht aan besteed ook om ouders volledig bij dit proces te betrekken. Leerling en zijn/haar ouders/ verzorgers zijn verantwoordelijk voor inschrijving bij een vervolgopleiding. Ze worden hierin ondersteund door de decaan en/of de mentor. De decaan is de regievoerder bij tussentijdse uitstroom naar een andere school (met uitzondering van VSO en het Flex College) Protocollen: gouden regels voor de docent 2. Pestprotocol 3. Dyslexieprotocol 4. Procedure aanvullende ondersteuningsarrangementen 5. Veiligheidsplan Sint Jorisschool 6. Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 7. Protocol schorsing en verwijdering 8. Mediacode Sint Jorisschool 9. Actieplan voor de Gezonde school 10. Verzuimprotocol 4 Basisondersteuning (2 e lijn): Als er wat is met een kind Gespecialiseerde medewerkers: 4.1 De pedagogische medewerker beheert de dug-out : een plek waar leerlingen naartoe gaan als ze uit de les worden gestuurd, of een time-out nemen/krijgen. Het gaat hierbij om de eerste opvang. Hij kan de leerling eventueel doorverwijzen naar het ondersteuningsteam of naar de afdelingsleider. De pedagogisch medewerker is tevens EHBO-er. De orthopedagoog adviseert mentor en docententeam bij het omgaan met de verschillende problematieken en is op de hoogte van de achtergrond van de verschillende leerlingen. Er is een orthopedagoog voor de onderbouw en voor de bovenbouw. De orthopedagoog ondersteunt in de opstelling van de handelingsplannen en bewaakt in de inhoud van deze plannen. Indien nodig kan diagnostisch onderzoek worden verricht, zoals intelligentieonderzoek, dyslexie onderzoek of persoonlijkheidsonderzoek. Daarnaast kan de orthopedagoog individuele begeleiding geven aan leerlingen (zie procedure aanvullende ondersteuningsarrangementen). De orthopedagogen verzorgen de leefstijllessen in klas 1, faalangstreductietraining en examenvreestraining.

5 Twee dagen per week is de schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Zij voert gesprekken met leerlingen en adviseert het docententeam ten aanzien van gedragsproblemen voortvloeiend uit gezinsproblematiek, rouwverwerking en mogelijkheden voor hulpverlening. Ook kan zij ingezet worden voor Agressie regulatie training (Chill out). Er zijn twee remedial teachers, die begeleiding bieden op het gebied van planning, organisatie en vakinhoudelijke ondersteuning. Eén van de remedial teachers richt zich met name op de rekenvakken en de ander is gespecialiseerd in begeleiding ten aanzien van dyslexie en taal. Er zijn 2 docenten opgeleid en werkzaam als interne coach, waarvan er 1 gespecialiseerd is in School Video Interactiebegeleiding (SVIB). De zorgcoördinator coördineert de aanvullende ondersteuning, ze is voorzitter van het intern en extern zorgoverleg (Zorg adviesteam). Ze onderhoudt contacten met externe partijen en is het eerste aanspreekpunt op het gebied van ondersteuning, voor zowel interne als externe partijen. De decaan (zie loopbaanoriëntatie) Het is altijd mogelijk om als ouders contact te hebben met één van de leden van het ondersteuningsteam. Bij de rapportavonden, kan worden ingevuld met welk ondersteuningsteamlid een gesprek gewenst is. Tussentijds kunnen er ook gesprekken worden aangevraagd. Welke ondersteuning kan de locatie aanbieden? Alle leerlingen worden geplaatst in groepen van maximaal 18 leerlingen, waardoor er binnen de reguliere les ruimte is voor extra instructie en ondersteuning. Begeleiding bij studieaanpak, in eerste instantie door de mentor, maar ook de RT-er / orthopedagoog kan hierbij worden ingeschakeld. Er kan gewerkt worden met een studieplanner die door mentor en ouders moet worden afgetekend. Huiswerkklas: drie keer een uur per week kunnen leerlingen onder begeleiding van een docent huiswerk maken op school. Dyslexie: er wordt gewerkt met het programma Claroread. Leerlingen kunnen deze auditieve ondersteuning gebruiken bij toetsen. In sommige gevallen werkt de leerling in de klas met een (eigen) laptop. Alle dyslectische leerlingen krijgen extra tijd bij toetsen. Dyslectische leerlingen krijgen een voorzieningenpas waarop aangegeven wordt welke faciliteiten nodig zijn, zie dyslexieprotocol. Dyscalculie: gezien de ontwikkelingen op dit gebied en de daarmee samenhangende onzekerheid over de mogelijkheden, is er nog geen dyscalculie protocol. In zeer uitzonderlijke gevallen kan gekozen worden voor dispensatie voor het vak wiskunde. Gezien de beperkingen die dit met zich meebrengt, zijn wij zeer terughoudend met deze maatregel. Voor alle leerlingen wordt door de mentor (met ondersteuning van de orthopedagoog) een handelingsplan opgesteld. Dit wordt door ouders getekend. Door het jaar wordt middels leerlingbesprekingen het handelingsplan aangevuld. Aan het eind van het jaar wordt het handelingsplan geëvalueerd en warm overgedragen aan de nieuwe mentor. Door het de orthopedagogen en schoolmaatschappelijk werker kunnen diverse trainingen worden aangeboden: o Faalangstreductietraining

6 o Examenvreestraining o Chill-out training (agressie regulatie) o Sociale vaardigheidstraining o Psychomotorische training (PMT), verzorgd door studenten van de HAN. o Aanvullende ondersteuningsarrangementen kunnen worden ingezet op het gebied van: o Leerproblemen: Remedial teaching ten aanzien van rekenvaardigheid, wiskunde, dyslexie, taalvakken, studie-aanpak, planning, samenvatten. o Gedragsproblemen: begeleiding door de orthopedagoog, begeleiding door schoolmaatschappelijk werk, school video interactie begeleiding (SVIB),. o Overig: handicapacceptatie, rouwverwerking, weerbaarheid, werken met een time-outkaart en een signaleringskaart Binnen de klas kan, indien nodig, gewerkt worden met een gedragsschrift waarbij het gedrag van de leerling in de verschillende lessen wordt gemonitord. Dit is overigens een tijdelijke maatregel gericht op het verkrijgen van inzicht in eigen gedrag van de leerling. Leerlingen die last hebben van oplopende spanningen kunnen gebruik maken van een time-out kaart. Hiervoor wordt eerst een signaleringskaart ingevuld met de leerling door de orthopedagoog/ SMW. Hierop wordt aangegeven welke stadia van spanning er zijn en wanneer je welke stappen kunt ondernemen. Wanneer een leerling zijn time-outkaart inzet, wordt er in de dug out een GGGG-formulier ingevuld, waarop ingevuld dient te worden wat er gebeurde en wat dat voor gevoel/ gedachten opriep. Wanneer er sprake is van een aanvullend zorgarrangement worden ouders op de hoogte gesteld en wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. Er wordt gestreefd naar kortdurende begeleiding gericht op snelle terugkeer in het primaire proces, namelijk de klas. Indien nodig wordt externe begeleiding geadviseerd. Zie procedure aanvullende ondersteuningsarrangementen. Samenwerking met ketenpartners: De school onderhoudt contact met de gemeente, het samenwerkingsverband VO, het Flex College m.n. de Rebound, Kentalis, REC Rivierenland, REC Vierland, Bureau Jeugdzorg, de GGD (jeugdarts en schoolverpleegkundige), leerplicht en indien nodig de wijkagent. Indien een leerling begeleid wordt door externe instanties (bijvoorbeeld: Bureau Jeugdzorg, Pro Persona, Inzicht, Karakter, Entréa) is er onderling contact wanneer dat wenselijk is, hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd van ouders. De organisatie van de 2 e lijnondersteuning: 4.2 Voordat een leerling op school komt. Aanname: Alle leerlingen worden voor aanname samen met hun ouders uitgenodigd voor een intakegesprek met één van de orthopedagogen. In dit gesprek wordt

7 kennisgemaakt met de leerling, het dossier van de leerling en de reden van aanmelding wordt besproken. Na het intakegesprek worden de gegevens van de basisschool opgevraagd en andere relevante dossierstukken verzameld. Er wordt met iedere basisschool contact opgenomen om de overdracht zo goed mogelijk te kunnen doen. Indien nodig kan er een tweede gesprek worden gepland. In de aannamecommissie, bestaande uit beide orthopedagogen en de afdelingsleider van de onderbouw, worden alle dossiers besproken en bekeken of onze school de juiste is voor de leerling. Indien dit niet het geval is, wordt actief gezocht naar een passend alternatief. Het uiteindelijke besluit en het passende alternatief wordt schriftelijk naar ouders gecommuniceerd. Vanuit de basisschool moet er een VMBO-T/ havo advies zijn gegeven om tot plaatsing over te gaan. Wanneer er geen VMBO-T advies gegeven is, moet aantoonbaar worden gemaakt middels het onderliggende dossier (gegevens leerlingvolgsysteem, CITO eindtoets, intelligentieonderzoek, LWOO onderzoek e.d.) dat de leerling in staat is met goed gevolg eindexamen te doen op VMBO-T niveau. Instroom kan plaatsvinden aan het begin van het schooljaar (klas 2,3 en 4) of gedurende het schooljaar (klas 1,2, en 3). Bij instroom wordt een intakegesprek gehouden met leerling, ouders, de orthopedagoog en de betreffende afdelingsleider. Er kan dan bij aanname van een instroom leerling gekozen worden voor een proefperiode, waarbij wordt vastgesteld aan welke voorwaarden moeten worden voldoen, om voor definitieve plaatsing in aanmerking te komen. De school van herkomst moet duidelijk hun handelingsverlegenheid aantonen en onderbouwen. Van alle leerlingen wordt door de orthopedagoog voor de start op school een psychologisch verslag gemaakt, dit is een samenvatting van de relevante informatie uit het onderwijskundig rapport en onderzoeksverslagen. Hierin komt informatie met betrekking tot de intelligentie, leerachterstanden, relevante gegevens ten aanzien van de ontwikkeling van de leerling et cetera. Voor de lesgevende docenten wordt door de orthopedagoog een selectie gemaakt van de informatie die van direct belang is voor het handelen van de klas. Op de eerste schooldag wordt deze informatie met de lesgevers besproken. Ook wanneer een leerling bijvoorbeeld dyslectisch is, komt dit aan de orde, zodat er in de klas direct maatregelen kunnen worden ondernomen. Als de leerling al op school zit: Alle nieuwe leerlingen worden aan de start van het schooljaar besproken met alle lesgevers. 3x per jaar worden alle leerlingen besproken in de leerlingbesprekingen die per jaarlaag worden georganiseerd. Hierbij is altijd de orthopedagoog aanwezig. Er wordt vervolgens voor alle leerlingen een handelingsplan gemaakt. 3x per jaar is er rapportvergadering waarbij alle lesgevers aanwezig zijn om de studievoortgang van de leerlingen te bespreken. Er is een intern zorgoverleg waarin leerlingen worden besproken waarover zorg is. In dit overleg zitten de orthopedagogen, de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker. 3x per jaar zijn ook de RT-ers bij dit overleg aanwezig en worden alle nieuwe aanvullende ondersteuningsarrangementen verdeeld en de bestaande begeleidingen geëvalueerd.

8 5x per jaar is er een Zorg Advies Team overleg. Wanneer eer leerling in het ZAT wordt besproken licht de zorgcoördinator ouders per brief in. In het ZAT nemen de volgende partijen zitting: o Vanuit school: de zorgcoördinator, de orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk o De schoolarts o De leerplichtambtenaar o Bureau Jeugdzorg 4.3 Als een kind medische beperkingen heeft, moet altijd met de school besproken worden of de school in staat is de nodige medische handelingen te verrichten en/of welke faciliteiten er nodig zijn. 5 Extra ondersteuning (3 e lijn): als er meer voor het kind geregeld moet worden Als er zwaardere beperkingen zijn. 5.1 Alle leerlingen en hun ouders hebben vóór aanname een intake gesprek met één van de orthopedagogen. Hierin wordt besproken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en welke ondersteuning onze school kan bieden. Wat wij verwachten van een leerling met een zwaardere beperking: Voor álle kinderen op onze school geldt dat zij zich moeten conformeren aan de gangbare regels en omgangsvormen binnen school. Alle leerlingen op onze school hebben extra ondersteuning nodig. De evenredige verdeling van de aandacht voor leerlingen, mag niet in het geding komen door gedrag van een leerling. De leerling bezit het vermogen de regels van de school te respecteren en op te volgen: d.w.z. de toelating vormt geen bedreiging voor de rust en de veiligheid in de school. De leerling is in staat zich leerbaar en corrigeerbaar op te stellen, bij ernstige gedragsproblemen is het niet mogelijk een adequate leeromgeving te realiseren. Er is een evenwichtige verhouding tussen de gevraagde hulp van de leerling en de aandacht om hulp die de overige leerlingen vragen, er dreigt geen verstoring voor het leerproces van andere leerlingen. De zwaarte van de handicap en de mate van verzorging/behandeling vraagt niet zoveel tijd en energie dat het onderwijs niet tot zijn recht komt; De betreffende leerling is in staat om zelfstandig het onderwijsproces te volgen (wel hulpmiddelen, maar geen begeleiders in de klas);de leerling is in staat het niveau van het onderwijs op de Sint Jorisschool met voldoende resultaat te kunnen volgen; De leerling moet kunnen omgaan met drukte in pauzes en tijdens leswisselingen. Ook moet de leerling kunnen omgaan met verschillende docenten en met verschil in aanpak per leerling. Kinderen met een lichamelijke beperking: de leerling is mobiel en in staat de algemene dagelijkse handelingen zelfstandig te verrichten. Indien er medische handelingen nodig zijn, moet er een schriftelijke verklaring van ouders komen waarin de afspraken omtrent de aard van de handelingen worden beschreven. De mate van verzorging en / of behandeling vraagt niet zoveel tijd en energie dat het onderwijs niet tot zijn recht komt. NB: De Sint Jorisschool is geen speciaal onderwijs. Indien de ondersteuningsvraag te

9 complex is en de mogelijkheden van de school overschrijdt, kan een leerling worden doorverwezen. Organisatie van de 3 e lijnondersteuning: Voordat de leerling met een zwaardere beperking op school zit: Met alle leerlingen wordt een intakegesprek gepland. In dit gesprek wordt besproken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn van onze school. Er wordt door de orthopedagoog altijd contact opgenomen met de school van herkomst. Voor alle leerlingen wordt een handelingsplan gemaakt, waarin de ondersteuning wordt beschreven en waarin doelen worden gesteld. Dit wordt met ouders besproken en door ouders ondertekend. Vanuit de ondersteuningsbehoefte van een leerling wordt gekeken naar welke mogelijkheden er zijn hier zo goed mogelijk op aan te sluiten. Hierbij is van belang dat het behalen van een VMBO-T diploma niet in geding komt. Zo kan er een mogelijk gewerkt worden met bijvoorbeeld een opbouwrooster of aanpassingen in de lesstof, maar niet wanneer dat de kansen tot het behalen van de onderwijsdoelen onmogelijk maakt. Wat hiertoe de mogelijkheden zijn is (mede)afhankelijk van de middelen die de school ter beschikking krijgt vanuit het Samenwerkingsverband. Als een leerling al op school zit: 5.2 Wanneer een leerling tijdens de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, worden de stappen gevolgd zoals beschreven in de 2 e lijns ondersteuning. De mentor is de spil, ook wanneer het gaat om extra ondersteuning. Er wordt gekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft om de opleiding te vervolgen en of deze ondersteuning geboden kan worden. De leerling wordt aangemeld bij het ZAT (Zorg advies team). Het ZAT wordt geleid door de zorgcoördinator en bestaat uit interne partijen (orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en eventueel afdelingsleider) en externe partners (Bureau Jeugdzorg, Leerplicht en de schoolarts). Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld wanneer hun zoon/ dochter in het ZAT wordt besproken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier van de leerling. Als de leerling niet verder kan: Indien er sprake is van ernstige gedragsproblematiek kan het zijn dat het niet meer mogelijk is om een adequate leeromgeving voor een kind te realiseren. In dat geval wordt in overleg met ouders, de leerling aangemeld bij de PCL. Hierbij kan het gaan om een tijdelijk plaatsing voor observatie en onderzoek op de Rebound (Flex College). Het kan ook gaan op plaatsing op Flex Eigenwijs of Voortgezet Speciaal onderwijs. Indien een leerling aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die gesteld worden op VMBO-T, kan een leerling ook verwezen worden naar een lager niveau.

10 Organisatie van uitplaatsing: Wanneer er sprake is van uitplaatsing is dit iets wat al meermaals met mentor en orthopedagoog of afdelingsleider is besproken. Ouders worden voortdurend geïnformeerd over de stand van zaken en de mogelijkheden van uitplaatsing. De zorgcoördinator onderhoudt het contact met de PCL, Flex Rebound/ Flex Eigenwijs of het VSO om zo te komen tot een goed voortzetting van de schoolloopbaan voor de betreffende leerling. School geeft advies over de haalbaarheid van een plaatsing buiten de Sint Jorisschool. Dossierinformatie wordt altijd via ouders of met toestemming van ouders naar de betreffende school gestuurd. 6 Communicatie met ouders De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de voortgang en het welbevinden van hun kind. Na het 1 e en 2 e rapport nodigt de mentor ouders uit voor een rapportgesprek. Indien wenselijk vanuit ouders of vanuit de mentor kunnen ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Ook zal de mentor tussentijds contact opnemen wanneer er problemen zijn (verzuim, te veel gele kaarten, werkhouding etc.).ouders kunnen via Magister de cijfers en absentie van hun zoon/dochter volgen. Ook kunnen ze hier de agenda van de leerling volgen met het opgegeven huiswerk. Ieder jaar zijn er voor alle ouders algemene ouderavonden waarin uitleg wordt gegeven over de zaken die dat jaar aan de orde zijn. Voor alle leerlingen wordt elk jaar een handelingsplan opgesteld door de mentor met daarin het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ouders tekenen dit plan bij het eerste rapportgesprek in november. Voor leerlingen met een LFG beschikking wordt een handelingsovereenkomst opgesteld waarin verantwoording wordt afgelegd voor de inzet van de middelen. Deze wordt door ouders ondertekend. Indien een leerling besproken wordt in een ZAT overleg worden ouders hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de zorgcoördinator. PLAATSING OP DE SCHOOL VAN AANMELDING NIET ALTIJD MOGELIJK De school streeft er dat alle leerlingen geplaatst kunnen worden op de school van aanmelding. Echter, niet altijd past de leerling bij de school van aanmelding. De school zoekt dan samen met de ouders een beter passende school.er zijn drie redenen voor doorverwijzing naar een andere school: 1. De school kan niet voldoen aan de te specifieke ondersteuningsvraag. 2. Een teveel aan kinderen met ondersteuningsvragen kan de ondersteuningskracht van de school te boven gaan. 3. Het kind voldoet niet aan het niveau van de school. De scholen van Nijmegen en omgeving zijn lid van Samenwerkingsverband Nijmegen en omgeving. Het SWV zorgt ervoor dat elke leerling een onderwijsplek op een school krijgt. In overleg met ouders/verzorgers, de school van herkomst, de school van aanmelding en de andere school wordt de leerling door het Samenwerkingsverband op een school geplaatst waar voldaan wordt aan de zorgvraag van het kind.

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Jorismavo realiseert VMBO-T onderwijs. De school wordt bezocht door ongeveer 160 leerlingen die afkomstig zijn uit een grote regio (Nijmegen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Jorismavo realiseert VMBO-T onderwijs. De school wordt bezocht door ongeveer 160 leerlingen die afkomstig zijn uit een grote regio (Nijmegen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat Het Kandinsky College Malderburchtstraat is een school voor mavo, (tweetalig) havo en (tweetalig)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Helicon VMBO Groen Nijmegen:

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Helicon VMBO Groen Nijmegen: Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Helicon VMBO Groen Nijmegen: 1 Korte beschrijving van de locatie In de regio Nijmegen is Helicon VMBO Groen de enige categorale school voor VMBO Groen. Op de school zitten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: Kandinsky College Molenhoek

Schoolondersteuningsprofiel: Kandinsky College Molenhoek Schoolondersteuningsprofiel: Kandinsky College Molenhoek 1 Korte beschrijving van de locatie Onze school biedt VMBO-onderwijs in de sector Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV). De onderwijskundige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College Nijmegen

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College Nijmegen Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College Nijmegen Het Kandinsky College Nijmegen is een school voor mavo, (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo en (tweetalig) gymnasium.

Nadere informatie

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje.

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje. INHOUD Uitgangspunten in de leerlingenbegeleiding Basisondersteuning voor alle leerlingen Aanvullende zorg en begeleiding op maat Beste ouder(s), verzorger(s) Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Metameer 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel Metameer 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel Metameer 2015-2016 Volgnummer 57 Datum behandeling DO 10 juni 2015 Datum vaststelling/goedkeuring RvT Nvt Datum vaststelling bestuur 10 juni 2015 Datum instemming MR 25 juni

Nadere informatie

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT HET INTERNE ZORGADVIESTEAM (ZAT) Soms heeft een leerling meer behoefte aan ondersteuning dan de mentor en docenten kunnen bieden. In dat geval wordt de leerling besproken in het interne ZAT. Dit team bekijkt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Robijnlaan, Cuijk De locatie biedt onderdak aan het vmbo (basis t/m kader/mavo). Instroom mavo leerjaar 1 locatie Grotestraat m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Grave De locatie biedt onderdak aan de sectoren onderbouw vwo/havo, bovenbouw havo en het gehele vmbo. Binnen de sector mavo kunnen leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Ubbergen Inhoudsopgave Inleiding 1. Profiel.. 3 2. Onze visie op ondersteuning.. 4 3. Basisondersteuning: eerstelijns.. 5 4. Basisondersteuning: tweedelijns.. 7 5.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Mill De locatie biedt onderdak aan de sectoren onderbouw havo en het gehele vmbo. Binnen de sector mavo kunnen leerlingen in aanmerking

Nadere informatie

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in - rbegeleiding VAN ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT c in BESTE OUDER(S), VERZORGER(S), Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op NSG Groenewoud. Dat

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Pro College Regio Nijmegen Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen Versie september 2013 Schoolondersteuningsprofiel Pro College regio Nijmegen Inleiding

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SwV) VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel

*Schoolondersteuningsprofiel *Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon: 076-5601350 Contactpersoon: Maria Kops, ondersteuningscoördinator Website: www.mencia.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De NSG telt ongeveer 1700 leerlingen. In het hoofdgebouw zijn 1400 leerlingen gehuisvest. Er is een lift en een gehandicaptentoilet. De

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia Sandrode Akkermolenweg 2d 4881 BL Zundert Tel.: 076-5995050 Contactpersoon Mw. C. Cardon, zorgcoördinator www.mencia.nl Leerwegen sectoren Mavo

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2016

Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Algemeen Inleiding CSG Kluiverboom is een kleine school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het is een school met circa 200 leerlingen bij de aanvang

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Januari 2015

Ondersteuningsprofiel. Januari 2015 Januari 2015 Algemeen Inleiding CSG Winsum is een kleine vestiging voor vmbo-tl en havo. Onze school heeft ongeveer 300 leerlingen. In het eerste jaar (brugjaar) krijgen alle leerlingen dezelfde leerstof.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel De Frater van Gemertschool heeft een bijzondere functie in het onderwijsaanbod in

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014 Oktober 2014 ALGEMEEN INLEIDING CSG Wessel Gansfort onderdeel van CSG is een middelgrote vestiging voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Atheneum+. De school heeft ongeveer 820 leerlingen. Onderwijs wordt in

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Ondersteuning school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Inhoud 1. Niveaus van begeleiding en zorg 3 1.1 Niveau 1: de dagelijkse gang (het Team) 4 1.1.1 Mentoraat 4 1.1.2 Didactische toetsen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Contactgegevens Adres: Nieuwe Duinweg 10 Postcode: 2587 AC Telefoon: 070 3227078 Website: www.mariscollege.nl mail: Belgischpark@mariscollege.

Contactgegevens Adres: Nieuwe Duinweg 10 Postcode: 2587 AC Telefoon: 070 3227078 Website: www.mariscollege.nl mail: Belgischpark@mariscollege. 1. Algemene gegevens Maris College Belgisch Park Contactgegevens Adres: Nieuwe Duinweg 10 Postcode: 2587 AC Telefoon: 070 3227078 Website: www.mariscollege.nl mail: Belgischpark@mariscollege.nl Onderwijsvisie/concept

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School

Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School Januari 2016 Algemeen... 2 Schoolprofiel... 2 Onderwijsaanbod... 2 Fysieke toegankelijkheid... 2 Leerlingprofiel... 2 (Gemiddelde) klassengrootte... 2 Visie

Nadere informatie

WELKOM. Focus op jou!

WELKOM. Focus op jou! WELKOM Focus op jou! Onderdeel van Scholengroep Het Plein - Sint-Joriscollege - Antoon Schellenscollege - Vakcollege Eindhoven - Praktijkschool Eindhoven - Pleinschool Helder Missie Leerlingen begeleiden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Bijlage 24 Schoolondersteuningsprofiel Picasso Lyceum

Bijlage 24 Schoolondersteuningsprofiel Picasso Lyceum Bijlage 24 Schoolondersteuningsprofiel Picasso Lyceum Vooraf Op 1 augustus 2014 wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Het Picasso Lyceum maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het s Gravendreef College 2014-2015

Ondersteuningsprofiel van het s Gravendreef College 2014-2015 Ondersteuningsprofiel van het s Gravendreef College 2014-2015 Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 3 a. Vooraf:... 3 b. De basisondersteuning:... 4 c. Extra ondersteuning... 10

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Montessori College Nijmegen-Groesbeek 2014-2015

Schoolondersteuningsprofiel. Montessori College Nijmegen-Groesbeek 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel Montessori College Nijmegen-Groesbeek 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Locatiegegevens... 4 Visie op ondersteuning... 5 Korte beschrijving van de onderwijstypen... 6 Basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek nov 2014 1 Korte beschrijving van VSO de Korenaer locatie Stevensbeek VSO de Korenaer locatie Stevensbeek is een school voor speciaal voortgezet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Algemeen

Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Gegevens school Mencia Sandrode Akkermolenweg 2d 4881 BL Zundert Tel.: 076-5995050 Contactpersoon Mw. C. Cardon, ondersteuningscoördinator Website: www.sandrode.nl

Nadere informatie

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie.

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie. ORGANISATIE ZORG DE MENTOR De mentor is het eerste aanspreekpunt. Bij hem komen de signalen samen, hij onderneemt actie en verzorgt de rapportage. Daarnaast is hij op de hoogte van de acties die ondernomen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012

Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012 Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012 School Pro de Brug Input verwerkt Begin november 2011 1. Visie en beleid De school heeft een visie op leerlingenzorg uitgewerkt in het schoolzorgplan.

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014

Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014 Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014 Algemeen Gegevens school Orion Lyceum Waterloostraat 27 Breda 076-5729864 R.Schipperen M. Rijnders, zorgcoördinator, coördinator leerjaar 1/4 Leerwegen

Nadere informatie

Begeleiding en zorgstructuur.

Begeleiding en zorgstructuur. Begeleiding en zorgstructuur. Voor een succesvolle en plezierige opleiding is het noodzakelijk dat leerlingen ook leren de studie op een goede manier aan te pakken. Zij moeten bij iemand terechtkunnen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave

Inleiding. Inhoudsopgave Inleiding Soms heeft een kind extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op de middelbare school. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort

Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort Naam school: Wim Gertenbach College Adres: Zandvoortselaan 19A Telefoon: 0235713782 Onderwijstypen: mavo, onderbouw havo leerwegondersteuning Aantal

Nadere informatie

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen Leerlingbegeleiding Voorwoord Op de GSR willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen tot zelfstandige jonge mensen die klaar zijn om verder

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

School ondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van het Veurs Lyceum. Inhoud

School ondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van het Veurs Lyceum. Inhoud School ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van het Veurs Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra ondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de school De NSG heeft een tweejarige brugperiode. In deze brugperiode zitten de leerlingen in een gemengde brugklas vmbo-t/

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning Focus op jou Inhoud Algemeen Onderwijs Ondersteuning Missie Leerlingen begeleiden naar een mavo/vmbo-t diploma op basis van: - Structuur - Veiligheid - Overzicht - Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Werken

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PSE

Ondersteuningsprofiel PSE Ondersteuningsprofiel PSE Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: Canisius College locatie Akkerlaan (ISK) 1 Korte beschrijving van de locatie

Schoolondersteuningsprofiel: Canisius College locatie Akkerlaan (ISK) 1 Korte beschrijving van de locatie Schoolondersteuningsprofiel: Canisius College locatie Akkerlaan (ISK) 1 Korte beschrijving van de locatie Op de ISK wordt de eerste opvang verzorgd voor anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar. De

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen

*Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen *Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon 076-5601350 Contactpersoon: Maria Kops, zorgcoördinator www.mencia.nl Opleidingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3. 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5

1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3. 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5 Zorgplan en ondersteuningsprofiel 2014-2015 1 Inhoud blz. 1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5 2.2 Tweede

Nadere informatie

ZORG en BEGELEIDING 2011

ZORG en BEGELEIDING 2011 ZORG en BEGELEIDING 2011 Zorgplan Het Nieuwe Eemland 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Visie op onderwijs en begeleiding 4 Visie op leerlingenzorg 4 Zorgstructuur Regulier en specifieke zorg 5 Aannamebeleid

Nadere informatie

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 Het Schakelcollege is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Passend Onderwijs school - ondersteuningsprofiel december 2013 Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Aanvullende informatie Sociaal-emotioneel functioneren Ondersteuningsbehoefte Ontwikkelingsperspectief Overig, nl. *) Dit zijn richtlijnen die gewogen

Aanvullende informatie Sociaal-emotioneel functioneren Ondersteuningsbehoefte Ontwikkelingsperspectief Overig, nl. *) Dit zijn richtlijnen die gewogen Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Haags Montessori Lyceum

Ondersteuningsprofiel van het Haags Montessori Lyceum Format School ondersteuningsprofiel Concept Ondersteuningsprofiel van het Haags Montessori Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:...

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Charles de Foucauld Mavo

Schoolondersteuningsprofiel Charles de Foucauld Mavo Schoolondersteuningsprofiel Charles de Foucauld Mavo Naam school Charles de Foucauld Mavo Adres Lisstraat 13 Telefoon 0181-614583 E-mail info.cf@lmc-vo.nl Website www.cdfmavo.nl Onderwijstypen Mavo Aantal

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel

*Schoolondersteuningsprofiel *Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon: 076-5601350 Contactpersoon: Tessa Nouwt, ondersteuningscoördinator Website:

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: Wat is dyslexie? Diagnosetraject op het Cambium. De dyslexieverklaring. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: o Dispenserende maatregelen. (Vrijstellingen)

Nadere informatie

Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten:

Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten: De Cobbenhagenmavo. Vastgesteld 6 november 2012. Protocol Tweedelijnsbegeleiding. Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten: - Huiswerkbegeleiding. HB. -

Nadere informatie

Instemming MR PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN

Instemming MR PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Instemming MR 2016-06-30 2015-2016 PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Inleiding Dit dyscalculie-protocol is samengesteld om ouders, leerlingen docenten en onderwijs ondersteuners te informeren

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Bijlage D. bij ONDERSTEUNINGSPLAN. Protocollen 2014-2015

Bijlage D. bij ONDERSTEUNINGSPLAN. Protocollen 2014-2015 Bijlage D. bij ONDERSTEUNINGSPLAN Protocollen 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE Bladzijde D.1 Protocol zieke leerlingen 3 D.1a Stappenplan bij protocol zieke leerlingen 5 D.2 Verkort dyslexieprotocol 6 D.3 Verkort

Nadere informatie

OOB-kaart 2013-2014. Doel

OOB-kaart 2013-2014. Doel OOB-kaart 2013-2014 Doel In de OOB-kaart wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen op het gebied van leerlingenondersteuning op vmbo t Venster. Ouders/verzorgers, leerlingen, mentoren en docenten

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge LEERLINGBEGELEIDING O.R.S. Lek en Linge Lek en Linge leuk en leerzaam! O.R.S. Lek en Linge Brugklaslocatie (bkl) Annie M.G. Schmidtpad 1 4103 NP Culemborg Vmbo-locatie (ibb) Ina Boudier-Bakkerstraat 2

Nadere informatie