14IP814 Vernieuwen van de pijpleiding SCHOTEN BAASRODE GENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14IP814 Vernieuwen van de pijpleiding SCHOTEN BAASRODE GENT"

Transcriptie

1 Verslag Informatievergadering Nr. 1 12/11/2014 Aanwezige deelnemers: Visser & Smith Hanab Verbraeken Construct Canalco Persyn 14IP814 Vernieuwen van de pijpleiding SCHOTEN BAASRODE GENT 1. De aanbestedende overheid licht het bestek toe. a. Info Admin. deel (zie PTT in Bijl A) b. Info Tech. deel (zie PTT in Bijl B) 2. De kandidaat-inschrijvers stellen volgende vragen op het einde van de informatievergadering. Opmerkingen - Betreffende de gebruikte pijpleidingen: De wanddikte mag de 15mm niet overschrijden. - Zie TS L Vragen en antwoorden Q1. SAMENVATTENDE OPMETING: Post 69 Uitbraakwerken, beton, metselwerken, funderingen, onderfunderingen,, van andere ondergronden dan voorzien in de posten machinaal+manueel uitgraven sleuf. Het is onmogelijk om de ondergrond van alle uit te voeren sites te controleren op mogelijke vervuilingen, aanwezigheid metselwerken. Daarom is een post voorzien beton, metselwerken, funderingen, onderfunderingen,,. De vermoedelijke hoeveelheden zijn gebaseerd op de totaal uit te graven hoeveelheid per site.

2 Verslag Informatievergadering Nr. 2 19/11/2014 Aanwezige deelnemers: Cofely Fabricom Verbraeken Construct Denys Visser & Smith Hanab 14IP814 Vernieuwen van de pijpleiding SCHOTEN BAASRODE GENT 1. De aanbestedende overheid licht het bestek toe. a. Info Admin. deel (zie PTT in Bijl A) b. Info Tech. deel (zie PTT in Bijl B) 2. De kandidaat-inschrijvers stellen volgende vragen op het einde van de informatievergadering. Vragen en antwoorden Q1. SAMENVATTENDE OPMETING: De Aanbestedende Overheid heeft voor het uitgraven zijn 2 posten voorzien (Post 65 voor machinaal & 66 voor manueel uitgraven). Hij heeft eveneens een post voorzien voor het uitbreken van beton, metselwerken, (Post 69) De posten voor machinaal en manuele uitgravingen vullen elkaar aan. Grond wordt ofwel machinaal, ofwel manueel uitgegraven. Rond de pijpleiding wordt steeds manueel uitgegraven. Bij uitvoering kan uitzonderlijk het alternatief voor manuele uitgravingen, uitgraving met zuigwagen worden toegestaan door de Leidend Ambtenaar, weliswaar zonder meerprijs. De post 69 is van toepassing indien rond de pipeline zich beton, metselwerken, bevinden. De uitbraakwerken worden via deze post vergoed. Q2. SAMENVATTENDE OPMETING: Betreffende de stut- en beschoeiing bij uitgravingen. De posten voor uitgraving 65 & 66 zijn met inbegrip van alle stut- en beschoeiingswerken voor een veilige uitvoering. Voor de uitgravingen worden, behoudens eventuele uitzonderingen die bij uitvoering kunnen worden vastgelegd door de Leidend Ambtenaar, geen uitgravingen met schuine taluds toegestaan. Voor de bepaling van de vermoedelijke hoeveelheden werd rekening gehouden met recht uitgegraven putten met beschoeiing.

3 Q3. SAMENVATTENDE OPMETING: (Post 129) Site 1.57: SINT AMANDS, Wilgenweg, ERF-INT,!in koker (van tot )! (log dist: ,);(3 mogelijkheden) Voor de site 1.57 zijn drie mogelijke oplossingen voorzien in het bestek. Het is aan de inschrijver een prijs in te dienen voor deze drie mogelijkheden. De uiteindelijke keuze zal in samenspraak met de Leidend Ambtenaar tijdens de uitvoering worden gemaakt. Q4. SAMENVATTENDE OPMETING: Post 39 betreffende Laswerken. Per site zal een lasboek worden afgeleverd in drie exemplaren. Deze post zal ook per site worden uitbetaald. De beschrijving van deze post zal ook worden verduidelijkt via ADDENDUM 01. De laswerken zijn voorzien in post 93. Q5. BESTEK: Werken op zaterdagen en zondagen. Punt : Het is de Aannemer of zijn onderaannemers niet toegestaan te werken op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. Aanvang der werken om 07.00u van maandag tot vrijdag. Einde der werken ten laatste om 18.00Hr van maandag tot vrijdag. Binnen de beperkte termijn van buitendienststelling van de Pipeline (PL) kan worden afgeweken van de normale werkuren en werkdagen. Q6. BESTEK: Planning van de werken De planning van de buitendienststellingen van de PL wordt opgelegd door BPO (Belgium Pipeline Organisation) na overleg met Leidend Ambtenaar en de firma. De planning van de werken die niet gebonden aan een buitendienststelling zal opgesteld worden door de firma en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd worden aan Leidend Ambtenaar. De twee fases beschreven in het bestek worden niet noodzakelijk chronologisch uitgevoerd. De term fase heeft hier enkel te maken met een geografische onderverdeling van de pipeline Q7. SAMENVATTENDE OPMETING: Afvoer van grond, & Tijdelijke opslag. (Posten 60, 61, 62, 63) De beschrijving van deze posten zal ook worden verduidelijkt/aangepast via ADDENDUM 01. Uitgegraven grond zal worden opgeslagen voor hergebruik (Post 63). Indien nodig zal de grond worden afgevoerd. Deze afvoer is mogelijk onder 03 verschillende posten: Post 60, 61, 62. Betreffende de berekening van de vermoedelijke hoeveelheden: Voor alle posten wordt 100% van de uit te graven hoeveelheid gerekend. Uiteraard zal bij uitgraving deze hoeveelheid slechts één maal worden geteld, eventueel verdeeld onder de verschillende posten.

4 Informatievergadering Réunion d information 14IP814 - Herstelling Pipeline 14IP814 - Réparation Pipeline SCHOTEN-BAASRODE-GENT 12/11/ /11/2014 Agenda Administratief luik: Organisatie aanbestedende overheid Leidende dienst Toelichtingen administratief deel Bestek Planning Technisch luik: Cfr. technische briefing hierna 2 Agenda Volet Administratif : Organisation Pouvoir Adjudicateur Service Dirigeant Commentaires partie administrative du Cahier Spécial des Charges Planning Volet Technique: Cfr. briefing technique ci-après 3 1

5 Structure intégrée de commandement de la Défense MOD Education Image & PR CHOD Defense policy International relations, Studies & strategic plans Evaluation Operations Human Resources Material Resources & Training Intelligence and Security Legal Support and Mediation Budget & Finance LAND AIR NAVY MED 4 De geïntegreerde commandostructuur van Defensie MOD Education Image & PR CHOD Defense policy International relations, Studies & strategic plans Evaluation Operations Human Resources Material Resources & Training Intelligence and Security Legal Support and Mediation Budget & Finance LAND AIR NAVY MED 5 Organisatie Staf DGMR Raadgevers: Pers, Budget, Beleid,... DGMR OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER MRMP Div Sys Aero-nautical Land Systems Naval Systems Aeronautical sustems Land Naval Support INFRA CIS Support Div C&I INFRA CIS Ops CIS Corporate 6 2

6 Organisation Etat Major DGMR COnseillers: Pers, Budget, Politique,... DGMR MARCHES PUBLICS GESTION MRMP Div Sys Aero-nautical Land Systems Naval Systems Aeronautical sustems Land Naval Support INFRA CIS Support Div C&I INFRA CIS Ops CIS Corporate 7 Organisation Div Procurement & MP-I Directeur MP MRMP-Srt MRMP-G MRMP-SDV Ad Hoc PMT NATO New HQ MRMP-L MRMP-A MRMP-N MRMP-S MRMP-C MRMP-I MRMP-BMSO Transport Med Eqt Indiv Finances Product Divers 8 Organisatie Div Procurement & MP-I Directeur MP MRMP-Srt MRMP-G MRMP-SDV Ad Hoc PMT NATO New HQ MRMP-L MRMP-A MRMP-N MRMP-S MRMP-C MRMP-I MRMP-BMSO Transport Med Eqt Indiv Finances Product Divers 9 3

7 Geïntegreerd beheer Materieel Beheerder Aankoopproces Divisie Procurement 10 Gestion intégrée Gestionnaire Matériel Processus d achat Division Procurement 11 Service Dirigeant Fonctionnaire Dirigeant Service Dirigeant Représentant du pouvoir adjudicateur Autorité compétente pour préparer, adjuger et modifier le marché et pour traiter les problèmes lors de l exécution du marché Certaines tâches sont déléguées au Fonctionnaire Dirigeant Service Dirigeant = DGMR MP-I/P Directorate General Material Resources, Division Procurement, Section Infrastructure, Sous-section Fonctionnaire Dirigeant Le seul responsable pour le suivi de l exécution des contrats qui lui sont assignés par le Service Dirigeant Dans l exécution de sa fonction, il est soutenu par un équipe de techniciens 12 4

8 Leidende Dienst Leidende Ambtenaar Leidende Dienst: Vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid Autoriteit bevoegd om opdracht voor te bereiden, te gunnen, te wijzigen en de problemen te behandelen bij de uitvoering van de opdracht Bepaalde taken zijn gedelegeerd naar Leidende Ambtenaar Leidende dienst = DGMR MP-I/P Directorate General Material Resources, Divisie Procurement, Sectie Infrastructure, Ondersectie Leidende Ambtenaar: Enige verantwoordelijke voor de opvolging van de uitvoering van de contracten, hem toegewezen door de Leidende Dienst In de uitvoering van zijn functie wordt hij gesteund door een ploeg techniekers 13 Bestek: aandachtspunten 1/4 Overeenkomst Op basis van toegevoegde meetstaat Meetstaat heeft een gemengd karakter: D.w.z. : Er zijn forfaitaire posten: de volledige verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer, behalve voor onvoorzienbare situaties of behoefte-wijzigingen door de LD Er zijn vermoedelijke hoeveelheden. Zij zijn een zo goed mogelijke schatting, rekening houdend met de functionele eisen van het bestek, normen en wetgeving. Meetstaat heeft betrekking op een geheel dat conform moet zijn aan de functionele eisenvan het bestek, normen en wetgeving. 14 Cahier Spécial des Charges: points importants 1/4 Marché Sur base du métré Métré à caractère mixte: Ceci veut dire: Il y a des postes forfaitaires: la responsabilité du métré est complètement chez l entrepreneur, sauf pour les «situations imprévisibles» ou des modifications de besoins par le Service Dirigeant Il y a des postes avec des quantités présumées. Estimations, tenu compte aux exigences fonctionnelles du Cahier Spécial des Charges, normes et législation Le métré doit comprendre un ensemble qui est conforme aux exigences fonctionnellesdu Cahier Spécial des Charges, normes et législation. 15 5

9 Cahier Spécial des Charges: points importants 2/4 Mode de passation Adjudication Public Pas de négociations Attribution Attribution à l offre régulière jugé la plus bas Evaluation Une stricte vérification de conformité à toutes les spécifications sera effectuée. 16 Bestek: aandachtspunten 2/4 Wijze van gunnen Open aanbesteding Geen onderhandelingen Gunning Gunning aan de laagst regelmatige offerte, Evaluatie Een strikte verificatie van conformiteit ten opzichte van alle specificaties zal uitgevoerd worden. 17 Cahier Spécial des Charges: points importants 3/4 Délai d exécution: Délai d engagement: 475jours de calendrier 150jours de calendrier après l ouverture 18 6

10 Bestek: aandachtspunten 3/4 Uitvoeringstermijn: 475 werkdagen Gestanddoeningstermijn: 150 kalenderdagen na opening 19 Bestek: aandachtspunten 4/4 REGELMATIGHEID: EEN ENKELE OFFERTE per inschrijver OPTIES OF VARIANTEN: niet toegestaan OPGELET OPENINGSDATUM EN UUR ( 5.e.) Samenstelling (opgelet voor volledigheid!) ADMINISTRATIEF LUIK: Offerte biljet, ingevuld EN ondertekend Gegevens met betrekking de erkenning Gedetailleerde meetstaat, ingevuld EN ondertekend (PDF of Papier ET XLS) Bewijs dat ondertekenaars gemandateerd zijn: Kopie van akte van benoeming van wettelijke vertegenwoordigers Kopie van de statuten van de firma 20 Cahier Spécial des Charges: points importants 4/4 REGULARITE: UNE SEULE OFFRE par soumissionnaire OPTIONS & VARIANTES: pas autorisé ATTENTION DATE ET HEURE D OUVERTURE ( 5.e.) Composition (attention à être complète!) VOLET ADMINISTRATIF: L offre, remplie ET signée Les renseignements relatifs à l agréation Métré détaillé rempliet signé(pdf ou Papier ETXLS) Preuve que les signataires sont mandatés: Copie de l acte de nomination de(s) représentant(e)s Copie des statuts de la firme 21 7

11 Planning Réunion d information 1: 12 nov 2014, 10h00 Réunion d information 2: 19 nov 2014, 10h00 Ouverture des offres: 04 déc 2014 om 11h00 Lieux: Local des adjudications Quartier Reine Elisabeth Bloc 27, Entrée C Rue d Evere, 1 B-1140 BRUXELLES Le dépôt d offres électronique est possible/souhaité via : W, CSCh) 22 Planning Informatievergadering 1: 12 nov 2014, 10u00 Informatievergadering 2: 19 nov 2014, 10u00 Opening der offertes: 04 dec 2014 om 11h00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin Elisabeth Blok 27, Toegang C Eversestraat 1 B-1140 BRUSSEL Elektronische indiening mogelijk/gewenst via W, Bestek) 23 8

12 14IP814 NAVO pijpleiding Schoten-Baasrode-Gent(Nazareth) Informatievergadering Deel 2: technisch-praktisch door : Cdt Ing. Erwin Van Nevel 12Nov Inhoud Inleiding Concept Overzicht Bijzonderheden Vragen 2 Inleiding Concept Overzicht Bijzonderh. Vragen Pijpleiding DN " 4SCD-4BAP-4GAP 4SCD SCHOTEN 4GAP GENT(Nazareth) 4BAP BAASRODE PL 10" SCD-BAP ± 44,5km PL 10" BAP-GAP ± 42,6km 3 1

13 Inleiding Concept Overzicht Bijzonderh. Vragen Doelstelling werken: 1. Verwijderen alle Weld+Ends op de lijn. - snijden PL vervangen door nieuw PL-stuk (minimum 1m)* 2. Herstellen fouten/corrosie/anomalieën. - plaatsen Clock Spring(s), - snijden PL vervangen door nieuw PL-stuk (minimum 1 m)* - herstellen lasfout door nieuwe las (onder voorwaarden) * f(afstand tot bestaande/nieuwe lassen) 4 Inleiding Concept Overzicht Bijzonderh. Vragen Fase 1 : 4SCD-4BAP Fase 2: 4BAP-4GAP Zie Google Earth PL 5 Inleiding Concept Overzicht Bijzonderh. Vragen Fase 1 : 4SCD-4BAP 60 sites! 4 x 10 KD buitendienst (inclusief leegmaken en vullen!) Fase 2: 4BAP-4GAP 34 sites! 3 x 10 KD buitendienst (inclusief leegmaken en vullen!) 6 2

14 Inleiding Concept Overzicht Bijzonderh. Vragen Zie Google Earth PL 7 Inleiding Concept Overzicht Bijzonderh. Vragen VERVANGING van de PL = NIEUWE PL MET MINSTENS DEZELFDE EIGENSCHAPPEN ( veranderen!) VERSTERKTE PL : wanddikte minimum 9,51mm of 13mm (o.a. ter hoogte van de KK) "Gewone" PL : wanddikte minimum 7,92mm (Ref. TechSpec L-01-15) Pijpleidingsstuk: minimum 1m (! Voorwaarden) 8 Inleiding Concept Overzicht Bijzonderh. Vragen Aansluitingen verschillende wanddikte: -overgangsstukken, - afschuining max. 15, (Ref. Tech Spec L-01-11) 9 3

15 Inleiding Concept Overzicht Bijzonderh. Vragen Toegang tot de installaties en Uitvoering! - volgens richtlijnen eigenaar/concessionaris, - volgens richtlijnen WenZ, Infrabel, ), - volgens richtlijnen Defensie, "Window" van buitendienststelling PL in de 2 fasen! - Zie "Voorbereidende werken en planning" -! geen uitzonderingen! -! voldoende personeel in te zetten! behoudens wijzigingen in opdracht BPO. 10 Vragen? Inleiding Concept Overzicht Bijzonderh. Vragen 11 4

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 805 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 1631

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 11.08.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5589 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 10024 1.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3045 SERVICES DU PREMIER MINISTRE Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.03.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1379 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants N. 2685 1. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue»,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie