Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL"

Transcriptie

1 Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie

2 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens Contactgegevens Algemene gegevens Missie en visie Uitgangspunten Onderwijsmissie Schoolconcept en schoolorganisatie De leerlingen Het team 8 3 Basisondersteuning Basiskwaliteit Vooraf - Algemeen - Net even anders Onze ambitie Waar staan we nu Conclusies Preventief en handelingsgericht werken Licht curatieve interventies Algemeen Onderwijs op maat Fysieke toegankelijkheid Programma s-methodieken-protocollen met een uitloop naar extra ondersteuning Samenwerking met ketenpartners Ondersteuningsstructuur van de school Zorgniveaus Zorg - groepsoverzicht Wanneer is een leerling een zorgleerling Jaarkalender Passend Onderwijs 19 4 Extra ondersteuning 21 5 Ambities en professionalisering 24 6 Bijlagen Preventief en Handelingsgericht werken Relevante indicatoren uit het toezichtkader De ouderenquête Afkortingen en begrippenlijst 32 1

3 St. Alexanderschool Acacialaan 32-A 6721 CP Bennekom telefoon e.mail website gps N , E

4 1 Inleiding Waarom dit document? Op 1 augustus 2014 start het Passend Onderwijs. Los van alle politieke en maatschappelijke doelen, oordelen en vooroordelen over het Passend Onderwijs, ligt er bij de scholen de opdracht om zich op dit onderwijsconcept voor te bereiden. Voor de onderwijspraktijk betekent dit dat elke school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) zal moeten ontwikkelen (lees ondersteuning als zorg ). Binnen de nieuw gevormde samenwerkingsverbanden (SWV) moet er een netwerk ontstaan van scholen die basisondersteuning bieden en scholen die daarnaast extra onderwijsondersteuning bieden. Op die manier moeten alle leerlingen binnen een SWV op een school geplaatst kunnen worden waar ze onderwijs op maat, passend onderwijs, kunnen genieten. In dit stadium, in de aanloop naar 1 augustus 2014, vonden en vinden er op de St. Alexanderschool ook de nodige meningsvormende gesprekken en voorbereidingen plaats, op zoek naar onze gewenste positie in dit onderwijsconcept. In de volgende hoofdstukken wordt de actuele stand van zaken beschreven. Omdat er zowel in de aanloop naar de start van het Passend Onderwijs ( ) als in de implementatiefase daarna, sprake is van een groeiproces zal dit document waar nodig op onderdelen worden aangepast om aan te sluiten bij de actuele stand van zaken. Daarnaast wordt het traject van de invoering van Passend Onderwijs en vervolgens de uitvoering hiervan SMART geformuleerd en in een PDCA-cyclus beschreven in de kwaliteitszorg van de school (in hoofdstuk 2 wordt hiernaar verwezen). 3

5 2 Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens St. Alexanderschool Acacialaan 32-A 6721 CP Bennekom telefoon e.mail website gps N , E Algemene gegevens Bij het zoeken naar een onderwijsondersteuningsprofiel (SOP) dat het beste past bij de school is het belangrijk te weten waar de school nu staat in het onderwijsspectrum. De gegevens die daarvoor van belang zijn, zijn al beschreven in - het schoolplan , - de schoolgids en - de werkmap 1-Zorgroute / Plan van Aanpak en worden op onderwijsniveau actueel gehouden in - de map kwaliteitszorg. De gegevens in de volgende paragrafen zijn in hun volledige context in bovengenoemde mappen terug te vinden. 4

6 2.3 Missie en visie uit het schoolplan Wat voor school willen we zijn? De St. Alexanderschool is een bijzondere school. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat er ook een levensbeschouwelijke manier is om met de wereld om te gaan, omdat het juist op deze manier mogelijk is te werken aan een betere wereld voor iedereen. Daarom geven we mede vanuit onze katholieke geloofsvisie invulling aan het onderwijs. Wij zien de school als een gemeenschap van kinderen, ouders en personeel. In principe zijn alle kinderen welkom. Op de St. Alexanderschool staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Ieder kind moet zich kunnen ontplooien in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Deze ontwikkeling dient zo breed mogelijk te zijn. Dat betekent dat we werken aan: - cognitieve ontwikkeling - sociale ontwikkeling - emotionele ontwikkeling - kunstzinnige vorming - motorische ontwikkeling De school richt zich op de toekomst. Omdat de wereld om ons heen voortdurend in ontwikkeling is, moeten we deze ontwikkelingen blijven volgen, om -waar nodig- ook mee te ontwikkelen. We willen graag een dynamische school zijn die het onderwijsprogramma zoveel mogelijk aanpast aan het kind en de actualiteit. 2.4 Uitgangspunten Uitgangspunt bij ons onderwijs is dat kinderen van elkaar verschillen en dat ieder kind talenten heeft en bijzonder is. We streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn. We willen kinderen graag het volgende meegeven: - zorg voor de ander / aandacht voor elkaar - respect voor elkaar - zelfstandigheid - communicatieve vaardigheden - kritisch denken - keuzes leren maken - sociale en culturele vaardigheden - open staan voor de wereld om je heen - zorg voor de natuur Bij de aandacht die we in ons onderwijs aan bovenstaande gebieden willen besteden, baseert de Alexanderschool zich bij alle schoolvakken vanzelfsprekend op de kerndoelen zoals die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap zijn geformuleerd. 5

7 2.5 Onderwijsmissie uit het schoolplan In de missie formuleert de school haar eigen opdracht voor 4 à 5 jaar. De doelen die we hierbij nastreven zijn gerelateerd aan een viertal uitgangspunten: - de evaluatie van de vorige beleidsvoornemens (zie schoolplan / pagina 40-41), - het inspectierapport van 26 mei 2010, - nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs, - het Strategisch Beleidsplan SKOVV Kort samengevat komt dat neer op het volgende: het zorgvuldig invoeren van alle componenten die te maken hebben met de 1-Zorgroute, Passend Onderwijs, Handelingsgericht Werken, onderwijsbehoeften, (zie Plan van Aanpak-1-Zorgroute ) het met behulp van het PDCA-model SMART formuleren van diverse onderwijsdoelen, (zie de map Kwaliteitszorg ) het binnen de kwaliteitszorg-systematiek voortdurend monitoren van die gestelde doelen, (zie de map Kwaliteitszorg ) het (waar)borgen en waar mogelijk verbeteren van kwalitatief goed onderwijs voor de toekomst. (zie o.a. het inspectierapport van 26 mei 2010) In de hierboven genoemde documenten (cursief gedrukt) worden de doelstellingen die uit deze opdrachten voortkomen SMART geformuleerd. 2.6 Schoolconcept / schoolorganisatie uit het schoolplan De St. Alexanderschool werkt in de middenbouw (de groepen 3-4-5) en de bovenbouw (de groepen 6-7-8) volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen deze constellatie is het een bewuste didactische keuze om niet met combinatiegroepen te werken. In deze jaargroepen kunnen we beter rekening houden met de verschillen in tempo, niveau en interesse tussen de leerlingen. Ook voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte kan op deze wijze optimale ruimte en aandacht worden gecreëerd. Bij de samenstelling van de kleutergroepen is gekozen voor gemengde groepen. Dat betekent dat de oudste en jongste kleuters bij elkaar in de groep zitten. Op deze wijze leren ze al vroeg om met elkaar rekening te houden en met elkaar samen te werken en samen te leren. De drie kleutergroepen vormen samen de onderbouw. Richtten we ons daarbij de afgelopen jaren op adaptief onderwijs, vanaf het schooljaar is het team van de St. Alexanderschool een driejarig traject ingegaan om de onderwijsprincipes vanuit de 1-Zorgroute en het Passend Onderwijs onder de knie te krijgen. 6

8 Termen als Passend Onderwijs, Handelingsgericht werken (HGW), Opbrengstgericht werken (OGW), Effectief Onderwijs, Onderwijsbehoeften, Groepsplannen, Ontwikkelingsperspectief moeten voor leerkrachten inhoud en betekenis krijgen en worden vertaald naar concrete situaties in het werken met kinderen. Alle informatie over dit traject is te vinden in het Plan van Aanpak - 1-Zorgroute. Ook in de bijlage bij dit document is over deze termen enige beknopte informatie te vinden. 2.7 De leerlingen In het schooljaar telt de St. Alexanderschool 232 leerlingen. (teldatum 1 oktober 2013). De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. Er wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem / zie schoolconcept en schoolorganisatie. Het leerling-gewicht is over het algemeen 0. De ouderpopulatie bestaat voor een groot gedeelte uit hoger opgeleiden die vaak beiden werken. Type brugklas Een overzicht van het gekozen type brugklas van leerlingen uit groep 8 van de schooljaren 2010/2011 tot en met Schoolkeuze Groenhorst: Groenhorst College, vmbo groensector, Ede (www.groenhorstcollege.nl) Marnix: Marnix College (mavo, havo, vwo, tvwo), Ede (www.marnixcollege.nl) Pallas: Pallas Athene College (mavo, havo, vwo), Ede (www.pallasathenecollege.nl) Pantarijn: Regionale Scholengemeenschap Pantarijn (vmbo, mavo, havo, vwo), Wageningen (www.pantarijn.nl) Het Streek: Christelijke Scholengemeenschap Het Streek (vmbo, mavo, havo, vwo), Ede en Bennekom (www.hetstreek.nl) Resultaten CITO Eindtoets Landelijk gemiddelde Schoolscore ,7 535, ,2 535, ,

9 2.8 Het team Het team van de St. Alexanderschool bestaat uit 21 betrokken en gemotiveerde professionals, waarvan drie oop-ers. De groepsleerkrachten zijn allen breed inzetbaar. Waar het huidige basisonderwijs zich in het algemeen kenmerkt door feminisering en vergrijzing is dat ook op de St. Alexanderschool niet anders. In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw en de verdeling vrouwelijke/mannelijke collega s weergegeven (gegevens per okt. 2011). " " $% $% " ()% "#$"% $&#'"% '&#""% "&#&"% " % De directie van de St. Alexanderschool bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De adjunct is tevens Intern Begeleider (case manager). Een aantal andere teamleden heeft specifieke taken, naast de lesgevende activiteiten. Er is in de formatie ruimte gecreëerd voor ICT-taken, taken met betrekking tot de kwaliteitszorg, RT, Plus-groep, Klassenverkleining. Vanzelfsprekend wordt er bij projecten en andere kortlopende activiteiten gebruik gemaakt van de diverse kwaliteiten die in het team en bij ouders aanwezig zijn. Dit gebeurt meestal in de vorm van commissies en werkgroepen die ad hoc worden samengesteld. Door deze werkwijze kunnen de werkgroepen worden bemenst door leerkrachten en ouders die met de betreffende activiteit de meeste affiniteit en kennis van zaken hebben. 8

10 3 Basisondersteuning Basisondersteuning is het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de school planmatig worden uitgevoerd en is het fundament van het grote geheel aan ondersteuning dat binnen een samenwerkingsverband geboden kan worden. 3.1 Basiskwaliteit Vooraf De Inspectie van het Onderwijs heeft na inspectiebezoek voor de Alexanderschool het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Algemeen In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de huidige constellatie van de school: 1- waar komen we vandaan 2- waar staan we nu Gegevens waar we niet omheen kunnen bij het beantwoorden van de vraag 3- waar willen we naar toe? Zoals elke school, neemt ook de Alexanderschool een bijzondere plaats in binnen een wijk, een dorp of een stadsdeel. Vanuit die positie heeft de school vanaf haar ontstaan in 1962 een cultuur ontwikkeld die aansluit bij haar omgeving, ruimtelijke mogelijkheden, wensen en potenties van ouders, leerlingen en team. Omdat de cultuur van de Alexanderschool nog steeds een bijzondere plaats inneemt binnen de Bennekomse gemeenschap, is dit niet iets dat je zo maar opgeeft, maar juist koestert en kunt gebruiken als hèt fundament om je in de toekomst te profileren. Net even anders... De bijzondere plaats die de Alexanderschool in Bennekom inneemt kenmerkt zich door: - de professionaliteit en ervarenheid binnen een hecht en stabiel team en directie - de grote en actieve betrokkenheid van ouders - de ondersteuning buiten de groep - de diverse, specifieke expertises binnen het team Onze ambitie De Alexanderschool zet zich in voor een maximaal aanbod op de basisondersteuning, met een binnen onze mogelijkheden soepele overloop naar extra ondersteuning (zie en 4). In alle meningvormende discussies die hierover in en tussen de diverse gremia zijn gevoerd, is er consensus over deze ambitie. De leerkrachten hebben ontwikkelpunten geformuleerd om deze ambitie waar te maken (zie hoofdstuk 5). 9

11 Deze wens tot een maximale inzet op basisondersteuning vraagt van de school een inspanning op vijf deelgebieden: 1- basiskwaliteit 2- preventief en handelingsgericht werken 3- licht curatieve interventies 4- de ondersteuningsstructuur op school 5- planmatig werken Waar staan we nu - een nulmeting Door zowel de algemene pedagogisch-didactische principes die de school hanteert als door het integreren van onderwijsconcepten van de afgelopen jaren, zoals adaptief onderwijs, 1-Zorgroute, Direct Instructie Model, Effectieve Instructie, Onderwijsbehoefte, het INK-model, de PDCA-cyclus, SMART formuleren, etc., is er al in zekere mate voldaan aan de voorwaarden om zich te profileren als een school met basisondersteuning. Om onze ambities ook waar te maken is het van belang te weten wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot de hierboven genoemde deelgebieden. De vraag waar staan we nu? zal hier een antwoord op geven. Dat antwoord kunnen we beschouwen als een nulmeting waarmee we in kaart brengen waar onze punten van aandacht liggen waarop we ons moeten richten om onze ambities ook daadwerkelijk waar te maken. Bij deze nulmeting is het hele team betrokken om vanaf de start van dit traject een breed gedeelde verantwoordelijkheid te creëren. In bijlage 1 wordt de stand van zaken in beeld gebracht met betrekking tot de ontwikkelde vaardigheden op het gebied van handelingsgericht werken (HGW). In bijlage 2 wordt vervolgens getoond hoe de school teambreed scoort op de relevante indicatoren uit het toezichtkader van de onderwijsinspectie. Hieruit zullen conclusies worden getrokken, die kunnen worden vertaald naar streefdoelen en ambities. Deze streefdoelen zullen SMART geformuleerd worden. In de map Kwaliteitszorg zal dit traject worden beschreven met behulp van het PDCA-model. De vraag waar staan we nu moet vanzelfsprekend ook worden beantwoord vanuit een andere invalshoek. Welke informatie levert deze vraag op wanneer de ouders van de Alexanderschool hier hun mening over kunnen geven? In bijlage 3 staat een beknopte weergave met enkele highlights uit de ouderenquête Conclusies De nulmeting levert enige informatie die van belang is om in de toekomst een schoolorganisatie te realiseren die qua pedagogiek, didactiek, klassenmanagement en leerlingenzorg optimaal geoutilleerd is m.b.t. haar ambitie: een maximaal aanbod op de basisondersteuning. Deze informatie betreft met name persoonlijke en teambrede ontwikkelpunten. Deze ontwikkelpunten worden beschreven in hoofdstuk 5. 10

12 3.2 Preventief en handelingsgericht werken Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft m.b.t. het preventief en handelingsgericht werken (HGW) besloten om te werken volgens de 7 uitgangspunten van N. Pamijer: 1 Onderwijsbehoeften staan centraal 2 Het gaat om afstemming en wisselwerking 3 De leerkracht doet ertoe 4 Positieve aspecten zijn van groot belang 5 We werken constructief samen 6 Ons handelen is doelgericht 7 De werkwijze is systematisch en transparant In de map 1-Zorgroute wordt uitvoerig beschreven hoe de Alexanderschool HGW in de praktijk brengt. Ook in de bijlage bij dit document is over HGW enige beknopte informatie te vinden. In de map Kwaliteitszorg wordt uitvoerig beschreven hoe de Alexanderschool alle activiteiten rondom HGW in een PDCA-cyclus SMART formuleert, bewaakt en borgt. 3.3 Licht curatieve interventies Algemeen Onder preventieve en licht curatieve interventies verstaat het Passend Onderwijs het geheel van maatregelen, afspraken en activiteiten dat er op gericht is om in de basisondersteuning voor alle leerlingen aandacht en inzet te hebben om tijdig leer-. opgroei- en opvoedproblemen te signaleren en hier actie op te ondernemen. De professionaliteit van elke individuele groepsleerkracht biedt in het algemeen al de nodige kennis, expertise en vaardigheden om in veel gevallen deze aandacht en inzet te kunnen bieden. Om een optimale situatie met betrekking tot deze preventieve en licht curatieve interventies te realiseren, is het evenwel van belang om: - schoolbreed als een lerende organisatie gebruik te maken van elkaars expertise en de competenties op dit gebied uit te breiden en te verrijken (zie de ontwikkelpunten in hoofdstuk 5), al dan niet met/na inzet van ketenpartners. - op schoolniveau inzichtelijk te maken hoe de ondersteuningsstructuur is opgebouwd. 11

13 In paragraaf 3.4 wordt schematisch weergegeven hoe de Alexanderschool deze preventieve en licht curatieve interventies in haar onderwijsorganisatie een plaats heeft gegeven. In die paragraaf is tevens de Kalender Passend Onderwijs opgenomen, met de jaarplanning van alle aan de ondersteuning gerelateerde activiteiten op directie-,ib-, groepsleerkrachten- en SchoolOndersteuningsTeam (SOT)-niveau. Tenslotte volgt in die paragraaf wat meer specifieke informatie over de wijze waarop ondersteuning buiten de groep wordt georganiseerd. De expertise die binnen de school aanwezig is wordt hier ook benoemd Onderwijs op maat Algemeen Waar het bieden van onderwijs op maat vraagt om extra ondersteuning heeft de Alexanderschool gekozen voor hulp buiten de groep (zie ook paragraaf 2.6). De inzet van extra leerkrachten die in een kleine setting in aparte ruimtes efficiënt met leerlingen kunnen werken levert een hoger leerrendement dan ondersteuning binnen de groep. De wijze waarop deze extra ondersteuning buiten de groep wordt gerealiseerd ziet er als volgt uit: Inzet Remedial Teaching / Motorische Remedial teaching / pre-teaching Wanneer blijkt dat de onderwijsbehoefte van een leerling zodanig is dat daar buiten de groep beter op kan worden ingespeeld dan in de groep, dan wordt de leerling ingebracht bij het zorgoverleg van het Zorgteam. De onderwijsbehoefte van de leerling wordt hier in kaart gebracht en in overleg met de groepsleerkracht wordt een hulpprogramma en hulptraject vastgesteld. De hulpvraag kan betrekking hebben op de begeleiding bij een leerprobleem, maar kan zich ook toespitsen op het aanleren van bijvoorbeeld taakgericht werken, sociale of motorische vaardigheden. De duur en intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling en wordt gemonitord in tussenevaluaties. Deze begeleiding buiten de groep kan plaatsvinden in 1-op-1 sessies of in kleine groepjes en varieert van remediërende activiteiten tot het pre-teachen op een bepaald leerstofgebied. De ouders/verzorgers van de leerling worden door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld van deze RT-inzet. In dit gesprek wordt tevens aangegeven dat de school ook een actieve betrokkenheid van de ouders verwacht bij deze RT-inzet. Bij langdurige interventies maakt de RT-er een hulpplan, in andere gevallen vindt verslaglegging plaats door middel van notities. Alle verslaglegging wordt gearchiveerd in Parnassys (digitaal leerlingadministratiesysteem). Inzet Klassenverkleiner Naast de inzet van de (M)RT-er/pre-teacher bestaat er ook de mogelijkheid om buiten de groep begeleiding te krijgen van de klassenverkleiner. Deze leerkracht werkt parallel aan de activiteit in de groep met een klein groepje leerlingen dat baat heeft bij wat meer aandacht bij het aanbieden/verwerken van leerstof op het gebied van met name lezen, spellen en rekenen. Tevens biedt de klassenverkleiner waar mogelijk en nodig extra uitdaging aan. In overleg met de groepsleerkracht worden deze groepjes samengesteld. Evaluaties vinden plaats in collegiaal overleg. 12

14 Expertise binnen de school Voor een optimale inzet van de hierboven beschreven ondersteuning is er op de Alexanderschool inzet mogelijk van: - een bevoegd dyslexiespecialist (lees- & spellingproblematiek) - een vakleerkracht gymnastiek met MRT-specialisatie (motorische problematiek bij kleuters) - een docent met specialisatie op het gebied van psycho-educatie (sociaal-emotioneel) Fysieke toegankelijkheid De twee gebouwen waarin de Alexanderschool is gehuisvest, zijn gelijkvloers. Alle lokalen en andere ruimtes zijn uitstekend toegankelijk voor leerlingen met een fysieke handicap. In het hoofdgebouw is een verzorgingsunit met een invalidentoilet Programma s - methodieken - protocollen met een uitloop naar extra ondersteuning De dyslexiebehandelaar (zie 3.3.2) handelt volgens het protocol dyslexie. Leerlingen met een meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte kunnen in de Plusgroep worden geplaatst. Het betreft leerlingen uit de groepen Leerlingen uit de groepen krijgen binnen de groep uitdagend verdiepingsen verrijkingsmateriaal van de groepsleerkracht. Leerlingen uit groep 8 kunnen in aanmerking komen voor een plaats in de Plusklas van het Pallas Athene College te Ede (voortgezet onderwijs). In het protocol hoogbegaafdheid / meerbegaafdheid is alles beschreven en onderbouwd. Als vervolg op de Plusgroep Alexanderschool kan een leerling in aanmerking komen voor een plaats in de Bovenschoolse Plusgroep (SKOVV). Deze procedure staat beschreven in het protocol Plusgroep SKOVV (zie ook 4.1.3) 13

15 (augustus 2013) Deze meldcode heeft tot doel leerlingen die te maken hebben met een vorm van geweld passende hulp te bieden, zodat er zo snel mogelijk een einde komt aan de bedreigende situatie. Dit protocol biedt medewerkers van SKOVV een stappenplan voor de signalering en het handelen bij (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De methode ZIEN wordt gebruikt om de voorwaarden om tot leren te komen en het sociaal functioneren van de leerlingen in kaart te brengen. Dit levert informatie op, zowel op individueel niveau als groepsniveau. Waar nodig geeft het programma indicaties voor hulp, gekoppeld aan doelstellingen. Om deze doelstellingen te bereiken is er tevens een uitgebreid arsenaal van handelingssuggesties voorhanden. (bron: Parnassys) Het protocol Pestbeleid (Alexanderschool) en het Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (SKOVV) geven aanvullend advies en richtlijnen. Afspraken over het al of niet verantwoord verrichten van medische handelingen zijn vastgelegd in het protocol Medisch handelen PESTBELEID Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 14

16 3.3.5 Samenwerking met Ketenpartners Oene en Postma Dekker en Dooyeweerd Giralisopdidakt CJG Ede Leontine de Waal (schoolmaatsch. werker) Manon Groothuys (jeugdverpleegkundige) Logopedie Bennekom Logopedie Buma/Houtman Fysiotherapie Lagerwey/van Dartel Kinderfysiotherapeut van Dartel Corrianne Gijsbertsen (PMT) Commandeursweg 8d, 6721 TZ BENNEKOM Ericalaan 6a, 6711 MZ EDE GLD Schoonstraat 23, 5384 AK HEESCH Raadhuisstraat 117, 6711 DS EDE GLD Raadhuisstraat 117, 6711 DS EDE GLD Raadhuisstraat 117, 6711 DS EDE GLD Molenstraat 60, 6721 WP BENNEKOM Vossenweg 2, 6721 BN BENNEKOM Molenstraat 60-62, 6721 WP BENNEKOM Molenstraat 60, 6721 WP BENNEKOM Molenstraat 60, 6721 WP BENNEKOM Ergotherapie praktijk de Den Jeugdgezondheidszorg Praktijk van Lokhorst Molenstraat 60, 6721 WP BENNEKOM Stationsweg 60, 6711 PT EDE GLD Groenestraat 23, 6721 JA BENNEKOM 15

17 3.4.1 Ondersteuningsstructuur van de school de basis van het didactisch-pedagogisch handelen staat beschreven in het GROEPSPLAN groepsplannen staan in Parnassys de leerkracht krijgt hier(v/d)oor relevante informatie o.a. door: dagelijkse observaties en collegiaal overleg methodegebonden toetsen landelijk genormeerde toetsen zie 3.5 Kalender Passend Onderwijs reflectie op het pedagogisch / didactisch handelen toetsing volgens toetsprotocol SKOVV al of niet in een dialoog met collega( s) en/of de IB-er toetsanalyse toetsbespreking leerling bespreking met de IB-er groeps bespreking met de IB-er verslaglegging in Parnassys leerlingen kunnen worden ingebracht bij het Zorgteam (SOT - School Ondersteunings Team) ZORGOVERLEG o.l.v. de IB-er er kan binnen de groep in de onderwijsbehoefte van de leerling worden voorzien ondersteuning van de leerling buiten de groep aanpassen groepsplan aanpassen groepsplan en indien nodig opstellen hulpplan / schrijven notitie verslaglegging in Parnassys na overleg met ouders inzet klassenverkleiner inzet (M)RT inzet plusklas inzet SKOVV-plusklas zie zie zie zie zorgniveaus zie pagina 17 inzet ketenpartners zie

18 3.4.2 Zorgniveaus van de school De school onderscheidt vier zorgniveaus. In onderstaand schema is te zien hoe de niveaus zijn opgebouwd, waardoor de niveaus zich kenmerken en hoe e.e.a. administratief wordt verwerkt. NIVEAUS IN DE ZORG KENMERKEN ADMIN ZORG IN DE GROEP NIVEAU 1 - zie groepsplan - verlengde instructie - cognitief en/of - sociaal emotioneel - door de groepsleerkracht - zie groepsplan, of - notitie in Parnassys ZORG BUITEN DE GROEP NIVEAU 2 - klassenverkleiner - zorg buiten de groep gerelateerd aan het groepsplan - betreft meer/weer groep - notitie in Parnassys NIVEAU 3 1- pre-teaching 2- remedial teaching (RT) 3- motorische RT (MRT) 3- psycho-educatie (soc-emo) 4- LGF - leerlingbegeleiding 5- OPP - begeleiding 6- Plusgroep 7- Taalkansklas 1- notitie in Parnassys 2-7 handelingsplan (HP); - in overleg met de groepsleerkracht - waar nodig opgesteld na een diagnosticerende periode NIVEAU 4 - externe interventies inzet ketenpartners - zie SOP, SchoolOndersteuningsPlan, pagina 16 - notitie in Parnassys - zie dossier van de betreffende leerling versie 02 17

19 Zorg - groepsoverzicht Voor de groepsleerkracht, en ook voor andere betrokkenen, is het van belang een duidelijk en actueel beeld te hebben van de leerlingen die met extra ondersteuning binnen en/of buiten de groep worden begeleid. In elke groepsmap is onderstaand schema terug te vinden. X OVERZICHT ONDERSTEUNING BUITEN DE GROEP zorgperiode 2 versie ZORG TEAM ZORG VORM ZORG GEBIED ZORG INZET ZORG LEERLINGEN ADM zie ZORG-roosters mo = mondelinge overdracht notitie = in Parnassys HP = handelingsplan in Parnassys Wanneer is een leerling een zorgleerling Na alle informatie in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk is één vraag nog onbeantwoord gebleven. De belangrijkste vraag: wanneer spreken we van een zorgleerling? De criteria die hiervoor op de Alexanderschool worden gehanteerd zijn de volgende: - de resultaten van de methodegebonden toetsen - de resultaten van de landelijk genormeerde (cito-)toetsen - de analyses van de toetsen - de observaties van de leerkracht(en) en het collegiale overleg hierover. 18

20 3.4.4 Jaarkalender Passend Onderwijs Deze kalender wordt jaarlijks aangepast 19 j augustus september analyse opbrengsten eindtoetsen schooljaar groepsoverdracht opstellen 1 e groepsplan rekenen IB - check groepsplannen week 37 (2 e schoolweek) start RT - periode 1 start Plusgroepen - periode 1 week 38 (3 e schoolweek) start Kansklas VVE - periode 1 zorgoverleg - 1 DIR IB leerkracht zorg oktober november december januari 7 oktober - studiedag 1 tussenevaluatie groepsplan rekenen en eventueel bijstellen groep 1 t/m 8 ZIEN - invullen 10 oktober IB - consultatie WSNS / 1 30 oktober oudergesprekken week 46 (vanaf 11 november) leestoetsen (na afronden kern 3 in groep 3) zie leestoetskalender IB - groepsbezoeken 4 november oudergesprekken week 47 (vanaf 18 november) zorgoverleg - 2 n.a.v. leestoetsen 12 december IB - consultatie WSNS / 2 IB - voorbereiden schrijven groepsplan technisch lezen CITO-toetsen middensignalering zie SKOVV-toetsprotocol CITO leestoetsen evaluatie 1 e groepsplan rekenen opstellen 2 e groepsplan rekenen opstellen 1 e groepsplan technisch lezen tussenevaluatie Plusgroep 4/5 IB - check groepsplannen rekenen en technisch lezen tussenevaluatie Plusgroepen KALENDER PASSEND ONDERWIJS - schooljaar versie december 2013

21 februari maart april mei juni juli 5 februari - studiedag 2 6 februari IB - consultatie WSNS / 3 13 februari rapport 1 3 maart oudergesprekken april IB - consultatie WSNS / 4 week 15 of 16 (vanaf 7 of 14 april) leestoetsing zie leestoetskalender 22 mei IB - consultatie WSNS / 5 20 juni - studiedag 3 zorgoverleg - 5 CITO-toetsen eindsignalering zie SKOVV-toetsprotocol 27 februari oudergesprekken IB - groepsbezoeken IB - groepsbesprekingen IB - groepsbesprekingen analyse opbrengsten toetsen middensignalering zorgoverleg - 3 tussenevaluatie groepsplan rekenen en technisch lezen en eventueel bijstellen zorgoverleg - 4 groepsoverdracht Parnassys evaluatie 2 e groepsplan rekenen / technisch lezen 10 juli IB - consultatie WSNS / 6 start Plusgroepen periode 2 CITO leestoetsen Plusgroepen afsluiting en eindevaluatie 10 juli - rapport 2 15 juli oudergesprekken juli oudergesprekken DIR IB KALENDER PASSEND ONDERWIJS - schooljaar leerkracht zorg 20

22 4 Extra ondersteuning In de paragrafen / / is reeds beschreven hoe er een uitloop kan plaatsvinden van licht curatieve interventies naar extra ondersteuning De actuele stand van zaken met betrekking tot arrangementen in de extra ondersteuning die we onze leerlingen bieden: Rugzakleerlingen (leerlinggebonden financiering): 1 leerling / cluster 1 (blinde, slechtziende kinderen) 2 leerlingen / cluster 4 (kinderen met stoornissen en gedragsproblemen) Er zijn tevens contacten met: cluster 2 (spraak-/taalstoornissen) cluster 3 (gehandicapte en langdurig zieke kinderen) Voor leerlingen met dyslexie vindt er op school dyslexiebehandeling plaats in samenwerking met Giralisopdidact Extra ondersteuning op niveau van SKOVV Alle scholen van stichting SKOVV, waartoe ook onze school behoort, geven aandacht aan l eerlingen die moeite hebben met de lesstof, die gemiddeld presteren, maar ook aan kinderen die bovengemiddeld scoren en bijzondere talenten hebben. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze specifieke groep leerlingen werkt SKOVV sinds 2011 met een bovenschoolse Plusgroep. Hier bieden we begaafde l eerlingen van al onze 14 scholen vanaf groep 5, één dag in de week, een specifiek onderwijsaanbod dat aansluit bij hun intellectuele mogelijkheden en interesses. In de Plusgroep, waar maximaal 15 leerlingen geplaatst kunnen worden, bieden we een extra verrijkend onderwijsaanbod, los van wat het kind doet in de reguliere groep. Het gebruikte leermateriaal is specifiek bedoeld voor het begaafde kind. Het is uitdagend met een hoog abstractieniveau, doet een beroep op de zelfstandigheid en creativiteit en stimuleert een onderzoekende houding. Niet ieder kind komt voor de Plusgroep in aanmerking. Er vindt een zorgvuldige selectie plaats. Hierdoor komt de hulp terecht bij kinderen die er, op grond van hun capaciteiten en leereigenschappen, het meest behoefte aan hebben. Eenduidige criteria en een duidelijke aanname- en uitstroomprocedure garanderen dit. De plusgroep is gehuisvest in de Godfried Bomansschool in Ede....stimuleert een onderzoekende houding... 21

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie