Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL"

Transcriptie

1 Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie

2 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens Contactgegevens Algemene gegevens Missie en visie Uitgangspunten Onderwijsmissie Schoolconcept en schoolorganisatie De leerlingen Het team 8 3 Basisondersteuning Basiskwaliteit Vooraf - Algemeen - Net even anders Onze ambitie Waar staan we nu Conclusies Preventief en handelingsgericht werken Licht curatieve interventies Algemeen Onderwijs op maat Fysieke toegankelijkheid Programma s-methodieken-protocollen met een uitloop naar extra ondersteuning Samenwerking met ketenpartners Ondersteuningsstructuur van de school Zorgniveaus Zorg - groepsoverzicht Wanneer is een leerling een zorgleerling Jaarkalender Passend Onderwijs 19 4 Extra ondersteuning 21 5 Ambities en professionalisering 24 6 Bijlagen Preventief en Handelingsgericht werken Relevante indicatoren uit het toezichtkader De ouderenquête Afkortingen en begrippenlijst 32 1

3 St. Alexanderschool Acacialaan 32-A 6721 CP Bennekom telefoon e.mail website gps N , E

4 1 Inleiding Waarom dit document? Op 1 augustus 2014 start het Passend Onderwijs. Los van alle politieke en maatschappelijke doelen, oordelen en vooroordelen over het Passend Onderwijs, ligt er bij de scholen de opdracht om zich op dit onderwijsconcept voor te bereiden. Voor de onderwijspraktijk betekent dit dat elke school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) zal moeten ontwikkelen (lees ondersteuning als zorg ). Binnen de nieuw gevormde samenwerkingsverbanden (SWV) moet er een netwerk ontstaan van scholen die basisondersteuning bieden en scholen die daarnaast extra onderwijsondersteuning bieden. Op die manier moeten alle leerlingen binnen een SWV op een school geplaatst kunnen worden waar ze onderwijs op maat, passend onderwijs, kunnen genieten. In dit stadium, in de aanloop naar 1 augustus 2014, vonden en vinden er op de St. Alexanderschool ook de nodige meningsvormende gesprekken en voorbereidingen plaats, op zoek naar onze gewenste positie in dit onderwijsconcept. In de volgende hoofdstukken wordt de actuele stand van zaken beschreven. Omdat er zowel in de aanloop naar de start van het Passend Onderwijs ( ) als in de implementatiefase daarna, sprake is van een groeiproces zal dit document waar nodig op onderdelen worden aangepast om aan te sluiten bij de actuele stand van zaken. Daarnaast wordt het traject van de invoering van Passend Onderwijs en vervolgens de uitvoering hiervan SMART geformuleerd en in een PDCA-cyclus beschreven in de kwaliteitszorg van de school (in hoofdstuk 2 wordt hiernaar verwezen). 3

5 2 Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens St. Alexanderschool Acacialaan 32-A 6721 CP Bennekom telefoon e.mail website gps N , E Algemene gegevens Bij het zoeken naar een onderwijsondersteuningsprofiel (SOP) dat het beste past bij de school is het belangrijk te weten waar de school nu staat in het onderwijsspectrum. De gegevens die daarvoor van belang zijn, zijn al beschreven in - het schoolplan , - de schoolgids en - de werkmap 1-Zorgroute / Plan van Aanpak en worden op onderwijsniveau actueel gehouden in - de map kwaliteitszorg. De gegevens in de volgende paragrafen zijn in hun volledige context in bovengenoemde mappen terug te vinden. 4

6 2.3 Missie en visie uit het schoolplan Wat voor school willen we zijn? De St. Alexanderschool is een bijzondere school. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat er ook een levensbeschouwelijke manier is om met de wereld om te gaan, omdat het juist op deze manier mogelijk is te werken aan een betere wereld voor iedereen. Daarom geven we mede vanuit onze katholieke geloofsvisie invulling aan het onderwijs. Wij zien de school als een gemeenschap van kinderen, ouders en personeel. In principe zijn alle kinderen welkom. Op de St. Alexanderschool staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Ieder kind moet zich kunnen ontplooien in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Deze ontwikkeling dient zo breed mogelijk te zijn. Dat betekent dat we werken aan: - cognitieve ontwikkeling - sociale ontwikkeling - emotionele ontwikkeling - kunstzinnige vorming - motorische ontwikkeling De school richt zich op de toekomst. Omdat de wereld om ons heen voortdurend in ontwikkeling is, moeten we deze ontwikkelingen blijven volgen, om -waar nodig- ook mee te ontwikkelen. We willen graag een dynamische school zijn die het onderwijsprogramma zoveel mogelijk aanpast aan het kind en de actualiteit. 2.4 Uitgangspunten Uitgangspunt bij ons onderwijs is dat kinderen van elkaar verschillen en dat ieder kind talenten heeft en bijzonder is. We streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn. We willen kinderen graag het volgende meegeven: - zorg voor de ander / aandacht voor elkaar - respect voor elkaar - zelfstandigheid - communicatieve vaardigheden - kritisch denken - keuzes leren maken - sociale en culturele vaardigheden - open staan voor de wereld om je heen - zorg voor de natuur Bij de aandacht die we in ons onderwijs aan bovenstaande gebieden willen besteden, baseert de Alexanderschool zich bij alle schoolvakken vanzelfsprekend op de kerndoelen zoals die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap zijn geformuleerd. 5

7 2.5 Onderwijsmissie uit het schoolplan In de missie formuleert de school haar eigen opdracht voor 4 à 5 jaar. De doelen die we hierbij nastreven zijn gerelateerd aan een viertal uitgangspunten: - de evaluatie van de vorige beleidsvoornemens (zie schoolplan / pagina 40-41), - het inspectierapport van 26 mei 2010, - nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs, - het Strategisch Beleidsplan SKOVV Kort samengevat komt dat neer op het volgende: het zorgvuldig invoeren van alle componenten die te maken hebben met de 1-Zorgroute, Passend Onderwijs, Handelingsgericht Werken, onderwijsbehoeften, (zie Plan van Aanpak-1-Zorgroute ) het met behulp van het PDCA-model SMART formuleren van diverse onderwijsdoelen, (zie de map Kwaliteitszorg ) het binnen de kwaliteitszorg-systematiek voortdurend monitoren van die gestelde doelen, (zie de map Kwaliteitszorg ) het (waar)borgen en waar mogelijk verbeteren van kwalitatief goed onderwijs voor de toekomst. (zie o.a. het inspectierapport van 26 mei 2010) In de hierboven genoemde documenten (cursief gedrukt) worden de doelstellingen die uit deze opdrachten voortkomen SMART geformuleerd. 2.6 Schoolconcept / schoolorganisatie uit het schoolplan De St. Alexanderschool werkt in de middenbouw (de groepen 3-4-5) en de bovenbouw (de groepen 6-7-8) volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen deze constellatie is het een bewuste didactische keuze om niet met combinatiegroepen te werken. In deze jaargroepen kunnen we beter rekening houden met de verschillen in tempo, niveau en interesse tussen de leerlingen. Ook voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte kan op deze wijze optimale ruimte en aandacht worden gecreëerd. Bij de samenstelling van de kleutergroepen is gekozen voor gemengde groepen. Dat betekent dat de oudste en jongste kleuters bij elkaar in de groep zitten. Op deze wijze leren ze al vroeg om met elkaar rekening te houden en met elkaar samen te werken en samen te leren. De drie kleutergroepen vormen samen de onderbouw. Richtten we ons daarbij de afgelopen jaren op adaptief onderwijs, vanaf het schooljaar is het team van de St. Alexanderschool een driejarig traject ingegaan om de onderwijsprincipes vanuit de 1-Zorgroute en het Passend Onderwijs onder de knie te krijgen. 6

8 Termen als Passend Onderwijs, Handelingsgericht werken (HGW), Opbrengstgericht werken (OGW), Effectief Onderwijs, Onderwijsbehoeften, Groepsplannen, Ontwikkelingsperspectief moeten voor leerkrachten inhoud en betekenis krijgen en worden vertaald naar concrete situaties in het werken met kinderen. Alle informatie over dit traject is te vinden in het Plan van Aanpak - 1-Zorgroute. Ook in de bijlage bij dit document is over deze termen enige beknopte informatie te vinden. 2.7 De leerlingen In het schooljaar telt de St. Alexanderschool 232 leerlingen. (teldatum 1 oktober 2013). De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. Er wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem / zie schoolconcept en schoolorganisatie. Het leerling-gewicht is over het algemeen 0. De ouderpopulatie bestaat voor een groot gedeelte uit hoger opgeleiden die vaak beiden werken. Type brugklas Een overzicht van het gekozen type brugklas van leerlingen uit groep 8 van de schooljaren 2010/2011 tot en met Schoolkeuze Groenhorst: Groenhorst College, vmbo groensector, Ede (www.groenhorstcollege.nl) Marnix: Marnix College (mavo, havo, vwo, tvwo), Ede (www.marnixcollege.nl) Pallas: Pallas Athene College (mavo, havo, vwo), Ede (www.pallasathenecollege.nl) Pantarijn: Regionale Scholengemeenschap Pantarijn (vmbo, mavo, havo, vwo), Wageningen (www.pantarijn.nl) Het Streek: Christelijke Scholengemeenschap Het Streek (vmbo, mavo, havo, vwo), Ede en Bennekom (www.hetstreek.nl) Resultaten CITO Eindtoets Landelijk gemiddelde Schoolscore ,7 535, ,2 535, ,

9 2.8 Het team Het team van de St. Alexanderschool bestaat uit 21 betrokken en gemotiveerde professionals, waarvan drie oop-ers. De groepsleerkrachten zijn allen breed inzetbaar. Waar het huidige basisonderwijs zich in het algemeen kenmerkt door feminisering en vergrijzing is dat ook op de St. Alexanderschool niet anders. In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw en de verdeling vrouwelijke/mannelijke collega s weergegeven (gegevens per okt. 2011). " " $% $% " ()% "#$"% $&#'"% '&#""% "&#&"% " % De directie van de St. Alexanderschool bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De adjunct is tevens Intern Begeleider (case manager). Een aantal andere teamleden heeft specifieke taken, naast de lesgevende activiteiten. Er is in de formatie ruimte gecreëerd voor ICT-taken, taken met betrekking tot de kwaliteitszorg, RT, Plus-groep, Klassenverkleining. Vanzelfsprekend wordt er bij projecten en andere kortlopende activiteiten gebruik gemaakt van de diverse kwaliteiten die in het team en bij ouders aanwezig zijn. Dit gebeurt meestal in de vorm van commissies en werkgroepen die ad hoc worden samengesteld. Door deze werkwijze kunnen de werkgroepen worden bemenst door leerkrachten en ouders die met de betreffende activiteit de meeste affiniteit en kennis van zaken hebben. 8

10 3 Basisondersteuning Basisondersteuning is het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de school planmatig worden uitgevoerd en is het fundament van het grote geheel aan ondersteuning dat binnen een samenwerkingsverband geboden kan worden. 3.1 Basiskwaliteit Vooraf De Inspectie van het Onderwijs heeft na inspectiebezoek voor de Alexanderschool het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Algemeen In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de huidige constellatie van de school: 1- waar komen we vandaan 2- waar staan we nu Gegevens waar we niet omheen kunnen bij het beantwoorden van de vraag 3- waar willen we naar toe? Zoals elke school, neemt ook de Alexanderschool een bijzondere plaats in binnen een wijk, een dorp of een stadsdeel. Vanuit die positie heeft de school vanaf haar ontstaan in 1962 een cultuur ontwikkeld die aansluit bij haar omgeving, ruimtelijke mogelijkheden, wensen en potenties van ouders, leerlingen en team. Omdat de cultuur van de Alexanderschool nog steeds een bijzondere plaats inneemt binnen de Bennekomse gemeenschap, is dit niet iets dat je zo maar opgeeft, maar juist koestert en kunt gebruiken als hèt fundament om je in de toekomst te profileren. Net even anders... De bijzondere plaats die de Alexanderschool in Bennekom inneemt kenmerkt zich door: - de professionaliteit en ervarenheid binnen een hecht en stabiel team en directie - de grote en actieve betrokkenheid van ouders - de ondersteuning buiten de groep - de diverse, specifieke expertises binnen het team Onze ambitie De Alexanderschool zet zich in voor een maximaal aanbod op de basisondersteuning, met een binnen onze mogelijkheden soepele overloop naar extra ondersteuning (zie en 4). In alle meningvormende discussies die hierover in en tussen de diverse gremia zijn gevoerd, is er consensus over deze ambitie. De leerkrachten hebben ontwikkelpunten geformuleerd om deze ambitie waar te maken (zie hoofdstuk 5). 9

11 Deze wens tot een maximale inzet op basisondersteuning vraagt van de school een inspanning op vijf deelgebieden: 1- basiskwaliteit 2- preventief en handelingsgericht werken 3- licht curatieve interventies 4- de ondersteuningsstructuur op school 5- planmatig werken Waar staan we nu - een nulmeting Door zowel de algemene pedagogisch-didactische principes die de school hanteert als door het integreren van onderwijsconcepten van de afgelopen jaren, zoals adaptief onderwijs, 1-Zorgroute, Direct Instructie Model, Effectieve Instructie, Onderwijsbehoefte, het INK-model, de PDCA-cyclus, SMART formuleren, etc., is er al in zekere mate voldaan aan de voorwaarden om zich te profileren als een school met basisondersteuning. Om onze ambities ook waar te maken is het van belang te weten wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot de hierboven genoemde deelgebieden. De vraag waar staan we nu? zal hier een antwoord op geven. Dat antwoord kunnen we beschouwen als een nulmeting waarmee we in kaart brengen waar onze punten van aandacht liggen waarop we ons moeten richten om onze ambities ook daadwerkelijk waar te maken. Bij deze nulmeting is het hele team betrokken om vanaf de start van dit traject een breed gedeelde verantwoordelijkheid te creëren. In bijlage 1 wordt de stand van zaken in beeld gebracht met betrekking tot de ontwikkelde vaardigheden op het gebied van handelingsgericht werken (HGW). In bijlage 2 wordt vervolgens getoond hoe de school teambreed scoort op de relevante indicatoren uit het toezichtkader van de onderwijsinspectie. Hieruit zullen conclusies worden getrokken, die kunnen worden vertaald naar streefdoelen en ambities. Deze streefdoelen zullen SMART geformuleerd worden. In de map Kwaliteitszorg zal dit traject worden beschreven met behulp van het PDCA-model. De vraag waar staan we nu moet vanzelfsprekend ook worden beantwoord vanuit een andere invalshoek. Welke informatie levert deze vraag op wanneer de ouders van de Alexanderschool hier hun mening over kunnen geven? In bijlage 3 staat een beknopte weergave met enkele highlights uit de ouderenquête Conclusies De nulmeting levert enige informatie die van belang is om in de toekomst een schoolorganisatie te realiseren die qua pedagogiek, didactiek, klassenmanagement en leerlingenzorg optimaal geoutilleerd is m.b.t. haar ambitie: een maximaal aanbod op de basisondersteuning. Deze informatie betreft met name persoonlijke en teambrede ontwikkelpunten. Deze ontwikkelpunten worden beschreven in hoofdstuk 5. 10

12 3.2 Preventief en handelingsgericht werken Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft m.b.t. het preventief en handelingsgericht werken (HGW) besloten om te werken volgens de 7 uitgangspunten van N. Pamijer: 1 Onderwijsbehoeften staan centraal 2 Het gaat om afstemming en wisselwerking 3 De leerkracht doet ertoe 4 Positieve aspecten zijn van groot belang 5 We werken constructief samen 6 Ons handelen is doelgericht 7 De werkwijze is systematisch en transparant In de map 1-Zorgroute wordt uitvoerig beschreven hoe de Alexanderschool HGW in de praktijk brengt. Ook in de bijlage bij dit document is over HGW enige beknopte informatie te vinden. In de map Kwaliteitszorg wordt uitvoerig beschreven hoe de Alexanderschool alle activiteiten rondom HGW in een PDCA-cyclus SMART formuleert, bewaakt en borgt. 3.3 Licht curatieve interventies Algemeen Onder preventieve en licht curatieve interventies verstaat het Passend Onderwijs het geheel van maatregelen, afspraken en activiteiten dat er op gericht is om in de basisondersteuning voor alle leerlingen aandacht en inzet te hebben om tijdig leer-. opgroei- en opvoedproblemen te signaleren en hier actie op te ondernemen. De professionaliteit van elke individuele groepsleerkracht biedt in het algemeen al de nodige kennis, expertise en vaardigheden om in veel gevallen deze aandacht en inzet te kunnen bieden. Om een optimale situatie met betrekking tot deze preventieve en licht curatieve interventies te realiseren, is het evenwel van belang om: - schoolbreed als een lerende organisatie gebruik te maken van elkaars expertise en de competenties op dit gebied uit te breiden en te verrijken (zie de ontwikkelpunten in hoofdstuk 5), al dan niet met/na inzet van ketenpartners. - op schoolniveau inzichtelijk te maken hoe de ondersteuningsstructuur is opgebouwd. 11

13 In paragraaf 3.4 wordt schematisch weergegeven hoe de Alexanderschool deze preventieve en licht curatieve interventies in haar onderwijsorganisatie een plaats heeft gegeven. In die paragraaf is tevens de Kalender Passend Onderwijs opgenomen, met de jaarplanning van alle aan de ondersteuning gerelateerde activiteiten op directie-,ib-, groepsleerkrachten- en SchoolOndersteuningsTeam (SOT)-niveau. Tenslotte volgt in die paragraaf wat meer specifieke informatie over de wijze waarop ondersteuning buiten de groep wordt georganiseerd. De expertise die binnen de school aanwezig is wordt hier ook benoemd Onderwijs op maat Algemeen Waar het bieden van onderwijs op maat vraagt om extra ondersteuning heeft de Alexanderschool gekozen voor hulp buiten de groep (zie ook paragraaf 2.6). De inzet van extra leerkrachten die in een kleine setting in aparte ruimtes efficiënt met leerlingen kunnen werken levert een hoger leerrendement dan ondersteuning binnen de groep. De wijze waarop deze extra ondersteuning buiten de groep wordt gerealiseerd ziet er als volgt uit: Inzet Remedial Teaching / Motorische Remedial teaching / pre-teaching Wanneer blijkt dat de onderwijsbehoefte van een leerling zodanig is dat daar buiten de groep beter op kan worden ingespeeld dan in de groep, dan wordt de leerling ingebracht bij het zorgoverleg van het Zorgteam. De onderwijsbehoefte van de leerling wordt hier in kaart gebracht en in overleg met de groepsleerkracht wordt een hulpprogramma en hulptraject vastgesteld. De hulpvraag kan betrekking hebben op de begeleiding bij een leerprobleem, maar kan zich ook toespitsen op het aanleren van bijvoorbeeld taakgericht werken, sociale of motorische vaardigheden. De duur en intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling en wordt gemonitord in tussenevaluaties. Deze begeleiding buiten de groep kan plaatsvinden in 1-op-1 sessies of in kleine groepjes en varieert van remediërende activiteiten tot het pre-teachen op een bepaald leerstofgebied. De ouders/verzorgers van de leerling worden door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld van deze RT-inzet. In dit gesprek wordt tevens aangegeven dat de school ook een actieve betrokkenheid van de ouders verwacht bij deze RT-inzet. Bij langdurige interventies maakt de RT-er een hulpplan, in andere gevallen vindt verslaglegging plaats door middel van notities. Alle verslaglegging wordt gearchiveerd in Parnassys (digitaal leerlingadministratiesysteem). Inzet Klassenverkleiner Naast de inzet van de (M)RT-er/pre-teacher bestaat er ook de mogelijkheid om buiten de groep begeleiding te krijgen van de klassenverkleiner. Deze leerkracht werkt parallel aan de activiteit in de groep met een klein groepje leerlingen dat baat heeft bij wat meer aandacht bij het aanbieden/verwerken van leerstof op het gebied van met name lezen, spellen en rekenen. Tevens biedt de klassenverkleiner waar mogelijk en nodig extra uitdaging aan. In overleg met de groepsleerkracht worden deze groepjes samengesteld. Evaluaties vinden plaats in collegiaal overleg. 12

14 Expertise binnen de school Voor een optimale inzet van de hierboven beschreven ondersteuning is er op de Alexanderschool inzet mogelijk van: - een bevoegd dyslexiespecialist (lees- & spellingproblematiek) - een vakleerkracht gymnastiek met MRT-specialisatie (motorische problematiek bij kleuters) - een docent met specialisatie op het gebied van psycho-educatie (sociaal-emotioneel) Fysieke toegankelijkheid De twee gebouwen waarin de Alexanderschool is gehuisvest, zijn gelijkvloers. Alle lokalen en andere ruimtes zijn uitstekend toegankelijk voor leerlingen met een fysieke handicap. In het hoofdgebouw is een verzorgingsunit met een invalidentoilet Programma s - methodieken - protocollen met een uitloop naar extra ondersteuning De dyslexiebehandelaar (zie 3.3.2) handelt volgens het protocol dyslexie. Leerlingen met een meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte kunnen in de Plusgroep worden geplaatst. Het betreft leerlingen uit de groepen Leerlingen uit de groepen krijgen binnen de groep uitdagend verdiepingsen verrijkingsmateriaal van de groepsleerkracht. Leerlingen uit groep 8 kunnen in aanmerking komen voor een plaats in de Plusklas van het Pallas Athene College te Ede (voortgezet onderwijs). In het protocol hoogbegaafdheid / meerbegaafdheid is alles beschreven en onderbouwd. Als vervolg op de Plusgroep Alexanderschool kan een leerling in aanmerking komen voor een plaats in de Bovenschoolse Plusgroep (SKOVV). Deze procedure staat beschreven in het protocol Plusgroep SKOVV (zie ook 4.1.3) 13

15 (augustus 2013) Deze meldcode heeft tot doel leerlingen die te maken hebben met een vorm van geweld passende hulp te bieden, zodat er zo snel mogelijk een einde komt aan de bedreigende situatie. Dit protocol biedt medewerkers van SKOVV een stappenplan voor de signalering en het handelen bij (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De methode ZIEN wordt gebruikt om de voorwaarden om tot leren te komen en het sociaal functioneren van de leerlingen in kaart te brengen. Dit levert informatie op, zowel op individueel niveau als groepsniveau. Waar nodig geeft het programma indicaties voor hulp, gekoppeld aan doelstellingen. Om deze doelstellingen te bereiken is er tevens een uitgebreid arsenaal van handelingssuggesties voorhanden. (bron: Parnassys) Het protocol Pestbeleid (Alexanderschool) en het Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (SKOVV) geven aanvullend advies en richtlijnen. Afspraken over het al of niet verantwoord verrichten van medische handelingen zijn vastgelegd in het protocol Medisch handelen PESTBELEID Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 14

16 3.3.5 Samenwerking met Ketenpartners Oene en Postma Dekker en Dooyeweerd Giralisopdidakt CJG Ede Leontine de Waal (schoolmaatsch. werker) Manon Groothuys (jeugdverpleegkundige) Logopedie Bennekom Logopedie Buma/Houtman Fysiotherapie Lagerwey/van Dartel Kinderfysiotherapeut van Dartel Corrianne Gijsbertsen (PMT) Commandeursweg 8d, 6721 TZ BENNEKOM Ericalaan 6a, 6711 MZ EDE GLD Schoonstraat 23, 5384 AK HEESCH Raadhuisstraat 117, 6711 DS EDE GLD Raadhuisstraat 117, 6711 DS EDE GLD Raadhuisstraat 117, 6711 DS EDE GLD Molenstraat 60, 6721 WP BENNEKOM Vossenweg 2, 6721 BN BENNEKOM Molenstraat 60-62, 6721 WP BENNEKOM Molenstraat 60, 6721 WP BENNEKOM Molenstraat 60, 6721 WP BENNEKOM Ergotherapie praktijk de Den Jeugdgezondheidszorg Praktijk van Lokhorst Molenstraat 60, 6721 WP BENNEKOM Stationsweg 60, 6711 PT EDE GLD Groenestraat 23, 6721 JA BENNEKOM 15

17 3.4.1 Ondersteuningsstructuur van de school de basis van het didactisch-pedagogisch handelen staat beschreven in het GROEPSPLAN groepsplannen staan in Parnassys de leerkracht krijgt hier(v/d)oor relevante informatie o.a. door: dagelijkse observaties en collegiaal overleg methodegebonden toetsen landelijk genormeerde toetsen zie 3.5 Kalender Passend Onderwijs reflectie op het pedagogisch / didactisch handelen toetsing volgens toetsprotocol SKOVV al of niet in een dialoog met collega( s) en/of de IB-er toetsanalyse toetsbespreking leerling bespreking met de IB-er groeps bespreking met de IB-er verslaglegging in Parnassys leerlingen kunnen worden ingebracht bij het Zorgteam (SOT - School Ondersteunings Team) ZORGOVERLEG o.l.v. de IB-er er kan binnen de groep in de onderwijsbehoefte van de leerling worden voorzien ondersteuning van de leerling buiten de groep aanpassen groepsplan aanpassen groepsplan en indien nodig opstellen hulpplan / schrijven notitie verslaglegging in Parnassys na overleg met ouders inzet klassenverkleiner inzet (M)RT inzet plusklas inzet SKOVV-plusklas zie zie zie zie zorgniveaus zie pagina 17 inzet ketenpartners zie

18 3.4.2 Zorgniveaus van de school De school onderscheidt vier zorgniveaus. In onderstaand schema is te zien hoe de niveaus zijn opgebouwd, waardoor de niveaus zich kenmerken en hoe e.e.a. administratief wordt verwerkt. NIVEAUS IN DE ZORG KENMERKEN ADMIN ZORG IN DE GROEP NIVEAU 1 - zie groepsplan - verlengde instructie - cognitief en/of - sociaal emotioneel - door de groepsleerkracht - zie groepsplan, of - notitie in Parnassys ZORG BUITEN DE GROEP NIVEAU 2 - klassenverkleiner - zorg buiten de groep gerelateerd aan het groepsplan - betreft meer/weer groep - notitie in Parnassys NIVEAU 3 1- pre-teaching 2- remedial teaching (RT) 3- motorische RT (MRT) 3- psycho-educatie (soc-emo) 4- LGF - leerlingbegeleiding 5- OPP - begeleiding 6- Plusgroep 7- Taalkansklas 1- notitie in Parnassys 2-7 handelingsplan (HP); - in overleg met de groepsleerkracht - waar nodig opgesteld na een diagnosticerende periode NIVEAU 4 - externe interventies inzet ketenpartners - zie SOP, SchoolOndersteuningsPlan, pagina 16 - notitie in Parnassys - zie dossier van de betreffende leerling versie 02 17

19 Zorg - groepsoverzicht Voor de groepsleerkracht, en ook voor andere betrokkenen, is het van belang een duidelijk en actueel beeld te hebben van de leerlingen die met extra ondersteuning binnen en/of buiten de groep worden begeleid. In elke groepsmap is onderstaand schema terug te vinden. X OVERZICHT ONDERSTEUNING BUITEN DE GROEP zorgperiode 2 versie ZORG TEAM ZORG VORM ZORG GEBIED ZORG INZET ZORG LEERLINGEN ADM zie ZORG-roosters mo = mondelinge overdracht notitie = in Parnassys HP = handelingsplan in Parnassys Wanneer is een leerling een zorgleerling Na alle informatie in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk is één vraag nog onbeantwoord gebleven. De belangrijkste vraag: wanneer spreken we van een zorgleerling? De criteria die hiervoor op de Alexanderschool worden gehanteerd zijn de volgende: - de resultaten van de methodegebonden toetsen - de resultaten van de landelijk genormeerde (cito-)toetsen - de analyses van de toetsen - de observaties van de leerkracht(en) en het collegiale overleg hierover. 18

20 3.4.4 Jaarkalender Passend Onderwijs Deze kalender wordt jaarlijks aangepast 19 j augustus september analyse opbrengsten eindtoetsen schooljaar groepsoverdracht opstellen 1 e groepsplan rekenen IB - check groepsplannen week 37 (2 e schoolweek) start RT - periode 1 start Plusgroepen - periode 1 week 38 (3 e schoolweek) start Kansklas VVE - periode 1 zorgoverleg - 1 DIR IB leerkracht zorg oktober november december januari 7 oktober - studiedag 1 tussenevaluatie groepsplan rekenen en eventueel bijstellen groep 1 t/m 8 ZIEN - invullen 10 oktober IB - consultatie WSNS / 1 30 oktober oudergesprekken week 46 (vanaf 11 november) leestoetsen (na afronden kern 3 in groep 3) zie leestoetskalender IB - groepsbezoeken 4 november oudergesprekken week 47 (vanaf 18 november) zorgoverleg - 2 n.a.v. leestoetsen 12 december IB - consultatie WSNS / 2 IB - voorbereiden schrijven groepsplan technisch lezen CITO-toetsen middensignalering zie SKOVV-toetsprotocol CITO leestoetsen evaluatie 1 e groepsplan rekenen opstellen 2 e groepsplan rekenen opstellen 1 e groepsplan technisch lezen tussenevaluatie Plusgroep 4/5 IB - check groepsplannen rekenen en technisch lezen tussenevaluatie Plusgroepen KALENDER PASSEND ONDERWIJS - schooljaar versie december 2013

21 februari maart april mei juni juli 5 februari - studiedag 2 6 februari IB - consultatie WSNS / 3 13 februari rapport 1 3 maart oudergesprekken april IB - consultatie WSNS / 4 week 15 of 16 (vanaf 7 of 14 april) leestoetsing zie leestoetskalender 22 mei IB - consultatie WSNS / 5 20 juni - studiedag 3 zorgoverleg - 5 CITO-toetsen eindsignalering zie SKOVV-toetsprotocol 27 februari oudergesprekken IB - groepsbezoeken IB - groepsbesprekingen IB - groepsbesprekingen analyse opbrengsten toetsen middensignalering zorgoverleg - 3 tussenevaluatie groepsplan rekenen en technisch lezen en eventueel bijstellen zorgoverleg - 4 groepsoverdracht Parnassys evaluatie 2 e groepsplan rekenen / technisch lezen 10 juli IB - consultatie WSNS / 6 start Plusgroepen periode 2 CITO leestoetsen Plusgroepen afsluiting en eindevaluatie 10 juli - rapport 2 15 juli oudergesprekken juli oudergesprekken DIR IB KALENDER PASSEND ONDERWIJS - schooljaar leerkracht zorg 20

22 4 Extra ondersteuning In de paragrafen / / is reeds beschreven hoe er een uitloop kan plaatsvinden van licht curatieve interventies naar extra ondersteuning De actuele stand van zaken met betrekking tot arrangementen in de extra ondersteuning die we onze leerlingen bieden: Rugzakleerlingen (leerlinggebonden financiering): 1 leerling / cluster 1 (blinde, slechtziende kinderen) 2 leerlingen / cluster 4 (kinderen met stoornissen en gedragsproblemen) Er zijn tevens contacten met: cluster 2 (spraak-/taalstoornissen) cluster 3 (gehandicapte en langdurig zieke kinderen) Voor leerlingen met dyslexie vindt er op school dyslexiebehandeling plaats in samenwerking met Giralisopdidact Extra ondersteuning op niveau van SKOVV Alle scholen van stichting SKOVV, waartoe ook onze school behoort, geven aandacht aan l eerlingen die moeite hebben met de lesstof, die gemiddeld presteren, maar ook aan kinderen die bovengemiddeld scoren en bijzondere talenten hebben. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze specifieke groep leerlingen werkt SKOVV sinds 2011 met een bovenschoolse Plusgroep. Hier bieden we begaafde l eerlingen van al onze 14 scholen vanaf groep 5, één dag in de week, een specifiek onderwijsaanbod dat aansluit bij hun intellectuele mogelijkheden en interesses. In de Plusgroep, waar maximaal 15 leerlingen geplaatst kunnen worden, bieden we een extra verrijkend onderwijsaanbod, los van wat het kind doet in de reguliere groep. Het gebruikte leermateriaal is specifiek bedoeld voor het begaafde kind. Het is uitdagend met een hoog abstractieniveau, doet een beroep op de zelfstandigheid en creativiteit en stimuleert een onderzoekende houding. Niet ieder kind komt voor de Plusgroep in aanmerking. Er vindt een zorgvuldige selectie plaats. Hierdoor komt de hulp terecht bij kinderen die er, op grond van hun capaciteiten en leereigenschappen, het meest behoefte aan hebben. Eenduidige criteria en een duidelijke aanname- en uitstroomprocedure garanderen dit. De plusgroep is gehuisvest in de Godfried Bomansschool in Ede....stimuleert een onderzoekende houding... 21

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS De Eendragt Plaats : Zevenhuizen Zh BRIN nummer : 04RV C1 Onderzoeksnummer : 196490 Datum onderzoek : 15 juli 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij c.b.s. De Regenboog Plaats : Leens BRIN-nummer : 07ZO Onderzoeksnummer : 120502 Datum schoolbezoek : 4 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Jacobusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Jacobusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Jacobusschool Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 16KS Onderzoeksnummer : 120979 Datum schoolbezoek : 7 december 2010 Rapport is vastgesteld in kantoor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ OBS De VEENVLINDER

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ OBS De VEENVLINDER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ OBS De VEENVLINDER Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 14LB Onderzoek uitgevoerd op : 30 september 2010 Conceptrapport verzonden : 6 oktober

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 1 1 Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 1 2 3 4 1.1 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich voordoen. 0 0 3 1 3,3 1.2 De leerlingen

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. p.c.b.s. De Schalmei

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. p.c.b.s. De Schalmei RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij p.c.b.s. De Schalmei Plaats : Tzummarum BRIN-nummer : 06RK Onderzoeksnummer : 125387 Datum schoolbezoek : 13 maart 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

m o INSPECTIE van hetonderwus

m o INSPECTIE van hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Kubus, locatie Heindijk School/instelling: De Kubus Plaats: Rotterdam BRIN -nummer: 19BU-1 Registratienummer: 2751855 Onderzoek uitgevoerd op: 29 januari 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013 ZIEN! en inspectie Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 8 maart 2013 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding Vanaf 1 maart 2013 neemt

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Westerkim

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Westerkim RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Westerkim Plaats : Dongen BRIN nummer : 10KX C1 Onderzoeksnummer : 286138 Datum onderzoek : 24 november 2015 Datum vaststelling : 12 februari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Zeester Plaats : Vlieland BRIN-nummer : 03DJ Onderzoeksnummer : 127105 Datum schoolbezoek : 13 september 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie