VERGADEREN gericht op het doel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADEREN gericht op het doel"

Transcriptie

1 LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper TRAINING-1 VERGADEREN gericht op het doel DOELGERICHT VERGADEREN Verreweg de meeste vrijwilligers én professionals zien vergaderingen als een noodzakelijk kwaad. Zou u daarom meer effectief, meer slagvaardig en meer doelgericht tot besluiten willen komen? Dan is de training doelgericht vergaderen geschikt voor u. Hoe belangrijk een goede agenda ook is, doelgericht vergaderen is meer. Het is leiderschap, creativiteit en psychologie. Onze ervaring is dat deze aspecten in vrijwel elk bestuur voldoende aanwezig zijn. Om diverse redenen worden leiderschap, creativiteit en psychologische kennis echter zelden werkelijk benut. De training doelgericht vergaderen zal u helpen uw vrijwilligers en medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden. In de training doelgericht vergaderen van Kerksupport leert u effectief te vergaderen door aan de slag te gaan met onderwerpen die voor uw gemeente of instelling direct relevant zijn. Onder begeleiding van een van onze trainers krijgen alle deelnemers on the spot feedback en zal de vergadering sneller en efficiënter verlopen en zal het resultaat meer bevredigend zijn voor de deelnemers. Leerdoelen: Slagvaardig besluiten nemen, mét ondersteuning van iedereen aan de vergadertafel Focussen op het doel, zonder aan de persoon voorbij te gaan Een creatieve sfeer creëren, waar in mogelijkheden gedacht wordt HOEVEEL VERGADEREN WIJ IN NEDERLAND? Zo n 6,4 miljoen mensen brengen ongeveer een kwart van hun werktijd door met vergaderen. Naarmate men hoger stijgt op de maatschappelijke ladder, neemt ook het aantal vergaderingen en overlegsituaties toe. Managers doen soms de hele dag niets anders en rijgen de ene vergadering aan de andere. In totaal bedragen de arbeidskosten die met vergaderingen gemoeid zijn tussen de 25 tot 30 miljard Euro per jaar. IN DIT NUMMER Artikel... 2 Artikel... 2 Artikel... 3 Artikel... 3 Artikel... 4 Artikel... 4 Artikel... 4 NATUURWETTEN Verandering van de vergadercultuur binnen een organisatie begint aan de top van de vergaderpiramide. Hoe onbelangrijker een onderwerp, des te langer er over gesproken wordt. De beschikbare tijd wordt altijd volgepraat.

2 LOGO CONSULT VERGADERT MET U MEE... Wij besteden vaak onvoldoende aandacht aan de vraag hoe wij vergaderingen sprankelender, doelmatiger en aangenamer kunnen maken. Wij nemen meer vergaderleed voor lief dan nodig is. Goed geleide vergaderingen kunnen mensen inspireren, slecht geleide vergaderingen zullen mensen alleen maar irriteren. Effectief vergaderen hangt voor een belangrijk deel samen met de manier waarop u als voorzitter de hamer hanteert. De beste plek om u van dienst te zijn is in uw eigen vergaderingen! Met onze observaties kunnen wij zeer gerichte aanbevelingen doen om u te helpen meer doeltreffend leiding te geven aan uw vergaderingen. En u weet: punten worden alleen dan gescoord als de bal ook daadwerkelijk in het doel terecht komt! Daaraan gaat overigens nog wel het een en ander vooraf. Samen met u willen we uitvinden welke voorzittersstijl bij u past. Niet iedere stijl is immers juist voor elke persoon. Dit heeft niet alleen met de organisatiecultuur van doen, maar zeker ook met uw eigen persoonlijkheid. Wij zijn dan ook aangekomen bij eventuele vervolgvragen die uit deze training naar voren kunnen komen, namelijk die rondom een verder ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. En teamontwikkeling Geen vergadering is vanzelfsprekend. Geef uzelf de opdracht elke vergadering iets bijzonders, iets nieuws - hoe klein ook - te doen of te zeggen. Man pflegt zu sagen: Wo ein Wille, dort ist auch ein Weg. Ich wage zu behaupten: Wo ein Ziel ist, dort ist auch ein Wille. Viktor E. Frankl EFFICIE NT of EFFECTIEF? Efficiëntie en effectiviteit zijn twee gerelateerde begrippen met een delicaat maar niettemin belangrijk verschil in de betekenis. Ze worden regelmatig per abuis door elkaar gebruikt. Efficiëntie of doelmatigheid is de mate van gebruik van middelen om een bepaald doel te bereiken. (Dus: de korte route naar het doel.) Een proces wordt efficiënt genoemd als het ten opzichte van een norm weinig tijd of middelen gebruikt. Effectiviteit of doeltreffendheid daarentegen geeft aan dat de uitkomst van het proces gerealiseerd wordt. (Dus: het doel raken.) Effectiviteit gaat dus niet over het proces zelf, maar op het resultaat. Meestal proberen wij processen zo te organiseren dat ze zowel efficiënt als effectief zijn. Dat noemen we het verhogen van de productiviteit. Dit is niet eenvoudig, omdat efficiëntie-doelstellingen in conflict kunnen komen met de effectiviteit. 2 EFFECTIEF VERGADEREN met LOGO CONSULT PROGRAMMA Effectief Vergaderen is een intensieve praktische training van één dag waarin u de hele dag oefent met het doelgericht beïnvloeden van vergaderingen. Het programma is opgebouwd uit de onderdelen: factoren die van invloed kunnen zijn op het vergaderproces de samenstelling van de deelnemers en de rol van de voorzitter agenda groepsdynamiek Interventietechnieken sturen op procedure, proces én resultaat alternatieve en creatieve vormen voor een vergadering WERKWIJZE U bereidt uw training Effectief Vergaderen voor door het lezen van het Werkboek Effectief Vergaderen. Door goede voorbereiding vooraf is het mogelijk om tijdens de training maximaal te oefenen en te leren hoe u zelf de effectiviteit van een vergadering kunt bevorderen. Het ervaringsgerichte leren staat daarom centraal. U oefent zowel in de rol van voorzitter als de rol van vergaderdeelnemer en u leert om vanuit beide rollen invloed uit te oefenen op het vergaderproces. RESULTAAT U leert in de training hoe grip kunt krijgen op het vergaderproces.; hoe u het vergaderproces kunt analyseren waardoor u de vinger op de juiste plek kunt leggen. U krijgt inzicht in groepsdynamiek en de effecten van de samenstelling van de vergaderdeelnemers voor het proces. U leert interventietechnieken. U leert de verschillen tussen argumenteren, discussiëren en debatteren. U herkent drogredenen en zwakke argumenten en weet deze te weerleggen. U leert effectief coalities te sluiten en uw doelen tijdens de vergadering te realiseren.

3 Net als bij teams geldt ook hier dat we het begrip duidelijk moeten definiëren. De term 'leiderschap' wordt in een breed spectrum gebruikt. We noemen hier vier categorieën: Zelf-leiderschap Collegiaal leiderschap (gelijkwaardig) Leiderschap over ondergeschikten Leiderschap over meerderen In veel situaties kunnen we niet spreken over formeel leiderschap, maar spreken we juist over functioneel leiderschap. De militaire legerorganisatie is een voorbeeld van een organisatie waarin het formele leiderschap het meest opvalt. In de moderne bedrijven en organisaties is dit steeds meer diffuus. Daarmee krijgt functioneel leiderschap eigenlijk steeds meer gewicht. Er is immers niet meer zoveel vanzelfsprekend. WAT IS LEIDERSCHAP? Logo Consult maakt gebruik van een breed spectrum aan testen en assessment-instrumenten. Deze kunnen verschillende aspecten meten met onderscheiden doelen. In de menu-structuur van deze website is dat overzichtelijk gemaakt. We kunnen ook andere verschillen aanduiden. Zo kennen we descriptief structureel interpretatief Ligt de nadruk in psychodiagnostiek vooral op de eerste twee categorieën; in leiderschapsontwikkeling hebben we vooral veel baat bij een interpretatieve analyse. Noodzaak en doel van de vergadering zijn onduidelijk of ontbreken. Er heerst een gering tijdsbesef: te laat komen, uitweiden, uitlopen. Er wordt langdurig, zonder pauzes, doorvergaderd. Een aantrekkelijke en doelmatige agenda ontbreekt. 'Tijdens de vergadering worden nieuwe agendapunten ingediend. De vergadering is slecht voorbereid. De agenda wordt niet afgehandeld. De vergadering valt uiteen in een pratend en een toekijkend groepje. Voor elke test geldt dat deze enkel een afspiegeling is van de werkelijkheid. En hoe wij ons best ook doen om dimensionale beelden te scheppen, de vragenlijsten en uitslagen blijven hulpmiddelen. In de praktijk moeten we deze toetsen. En uiteindelijk is alleen degene die zelf de testen heeft ingevuld de persoon die ze uiteindelijk ook kan verklaren. Interpretatieve testen zijn zeer geschikt voor leiderschapsontwikkeling. Als professioneel diagnosticus is het nooit je intentie iemand te voorzien van een etiket of in een hokje te passen. Toch is het een feit dat we allemaal ons zelf beperkingen opleggen en uit angst niet in de vrijheid durven staan. En meestal zijn we ons dat niet eens bewust. Boven noemden we vier verschillende niveaus van leiderschap. De gekozen assessments zijn een eerste stap in een traject waarbij u als leider probeert zo ver te groeien dat u letterlijk elk hokje overstijgt. Daarmee wordt uw leiderschap steeds rijker. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor de organisatie en voor uw hele omgeving. Er is steeds minder plaats voor angst. en waar angst verdwijnt ontstaat ruimte en vrijheid. Alle aspecten van zin in het bestaan komen hierin terug. je hebt er weer zin in je komt veel meer tot je doel effectiviteit blijkt veel belangrijker dan efficiëntie dat het leven meer vruchtbaar is levert meer voldoening minder negatieve stress (distress), en dit levert direct meer positieve stress (eustress) en energie, en je leiderschap wordt veel natuurlijker en sluit veel meer aan bij je karakterstructuur, natuurlijke aanleg en persoonlijke talenten Symptomen van een verstarde en ondoelmatige vergadercultuur Deelnemers spreken vooral over fouten en taken van anderen. Er wordt veel gedebatteerd, gediscussieerd, afgedwaald en herhaald. De emoties laaien regelmatig hoog op. I-let streven naar consensus werkt verlammend, besluiteloosheid overheerst. Besluiten worden overhaast genomen. De rondvraag loopt uit. Besluitenlijst of actielijst ontbreekt. Acties worden niet uitgevoerd; afspraken niet nagekomen. ZIN = VRIJHEID + VERANTWOORDELIJKHEID Logo Consult vindt haar fundering in de psychologie van Viktor E. Frankl. Logotherapie of Existentiële Analyse beschouwt het zoeken naar betekenis of zin als de primaire menselijke motivatie. Omdat mensen de mogelijkheid hebben te kiezen zijn zij verantwoordelijk voor hun beslissingen. Een mens is niet slechts een marionet van biologische of erfelijke krachten en product van zijn milieu, maar de mens is altijd vrij om zelf positie te kiezen ten opzichte van innerlijke bepalingen en uiterlijke omstandigheden. Tussen stimulus en respons zit altijd een stukje ruimte, is de overtuiging van de neuroloog Frankl, en in die ruimte vinden we de menselijke vrijheid. Het is het doel van deze psychologische benadering, gebaseerd op de antropologische visie in de Logotherapie en Existentieel Analytische Psychotherapie, om cliënten te begeleiden op hun weg naar het vinden van concrete betekenissen in hun respectievelijke levenssituaties. Logotherapie biedt hulp in de heroriëntatie op het leven door middel van het serieus ingaan op de existentiële vragen en biedt herstel en ontwikkeling door het versterken van het vertrouwen in de onvoorwaardelijke zin van het leven en de waarde van de persoon. Logotherapie berust op de erkenning dat ieder mens een uniek geestelijk wezen is. Ieder mens streeft er ten diepste en ten laatste naar zichzelf en het eigen bestaan in een zinvol verband te begrijpen. Dit 'begrijpen' is zowel intuïtief, cognitief, experiëntieel als gedragsmatig. Logotherapie en Existentiële Analyse, ofwel de Derde Weense School in Psychotherapie, werd ontwikkeld door Viktor Frankl en onder deze namen werden zijn denkbeelden voor het eerst gepubliceerd in

4 LOGO CONSULT Assessment Center PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJSTEN - Persoonlijkheidsvragenlijsten - HEXACO-PI-R - NPV-2 - Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst-2 - MMPI-2 Klachtenlijsten - 4-DKL 4 Dimensionele Klachtenlijst - SCL-90 Symptom CheckList - UBOS - Utrechtse Burnout Schaal - Beck Depression Inventory - 2nd Ed. Motivatielijsten - PMT - Prestatie Motivatie Test VOORZITTERSTIJLEN De manier waarop u de vergadering leidt, heeft alles te maken met uw eigen stijl als voorzitter. We onderscheiden vijf prototypen. TYPE 1. DE ONVERSCHILLIGE VOORZITTER Vriendelijke uitstraling. Beschouwt de vergadering als een verplicht nummer, waar hij zich zo gemakkelijk mogelijk van af wil maken. Zijn voorbereidingen zijn minimaal, hij is weinig sturend in het gesprek en rondt de agendapunten nauwelijks af. Hij manipuleert niet en vermijdt conflicten. Dat is hem allemaal te veel moeite. TYPE 2. DE DICTATORIALE VOORZITTER Strenge uitstraling. Ziet vergaderingen als overbodige poppenkast en tijdverspilling. Weet het zelf immers het beste. Commandant die direct met de afronding begint. Meester in het manipuleren. De deelnemers proberen de voorzitter binnen de vergadering te vriend te houden en buiten de vergaderingen te vleien en te lobbyen voor hun gelijk. TYPE 3. DE SOCIALE VOORZITTER Warme uitstraling. Ziet de vergadering als een belangrijk middel voor teambuilding. Elk onderwerp is bespreekbaar, stimuleert discussie. Komt met interessante vragen, maar rondt weinig af. Houdt niet van manipuleren. Conflicten mogen, maar moeten wel opgelost worden. TYPE 4. DE POLITIEKE VOORZITTER Afwachtende houding, is uit op een compromis. Ziet de vergadering als middel om stemming te peilen en onderwerpen erdoor te krijgen. Schuwt lobby vooraf niet, is licht manipulatief. Laat proefballonnetjes op. Laat met multi-interpretabele afronding de deur bewust op een kier staan. TYPE 5. DE OPEN VOORZITTER Vorsende blik. Stelt veel vragen om vergadering diepgang te geven en advocaat van de duivel te spelen. Beperkt zich tot belangrijke zaken en stuurt op resultaat. Schuwt de confrontatie niet bij conflicten, maar lost ze soms bewust buiten de vergadering op. Rondt goed en duidelijk af. Haat manipulaties. Gedrag & Coping - IOA - Inventarisatielijst Omgaan met Anderen - UCL - Utrechtse Coping Lijst - RS-NL Resilience Scale Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met niets doen. Cees Buddingh - Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag ORGANISATIE-TEAMINSTRUMENTEN - BELBIN Teamrollentest - Kleurentdruktest (De Caluwé) - C-scan Competentiescan - INK & Balanced Scorecard - SMART-scan - SWOT-analyse LEIDERSCHAPSONTWIKKELING o Leiderschapstest-Kets de Vries - MSAI Management Skills Assessment Instrument (Quinn & Cameron) - Situationeel Leiderschap (Hersey & Blanchard) - EQ-i Emotional Quotientinventory (Rueven Bar-On) JA, MAAR of JA, EN HET SOCRATISCH GESPREK Het stellen van de juiste vragen is een kunst. Bij de socratische gespreksmethode verkennen we vragenderwijs concepten die we als groep allemaal belangrijk vinden. Dat kunnen grote thema s zijn zoals vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. De methode stimuleert zelfreflectie en het verplaatsen in het perspectief van de ander, ook al ben je het grondig met de ander oneens. De methode verkent de achterliggende waarden van opvattingen en is daardoor in staat taboes te doorbreken en te verbinden op basis van persoonlijke ervaringen. Het oefenen van de Socratische methode is een zeer doeltreffende benadering om onze voorzitters kwaliteiten te versterken. Stephen R. Covey leert ons bij de ander te zijn. Eerst begrijpen, dan begrepen worden! Zonder hen tegenover elkaar te zetten kunnen we stellen dat het Socratische gesprek ons dwingt onze eigen diepste motieven uiteen te zetten en onszelf te verstaan. Meestal willen we snel denken. Daardoor blijven we oppervlakkig. Een socratische dialoog is een vorm van langzaam denken, gericht op grotere diepgang. Vaak hebben we de neiging tegen anderen in te denken ( ja, maar ). Een socratische dialoog is juist gericht op samen denken, denken als één hoofd ( ja, en ). Vaak is ons denken niet zozeer denken, als wel het uiten van gedachten, van dingen die we in het verleden ooit bedacht hebben. Dat is oud denken. Een socratische dialoog is gericht op nieuw denken, op voorbij je oude denken gaan. Veel van ons denken is instrumenteel, we willen problemen oplossen. Een socratische dialoog is gericht op fundamenteel denken, over onze onderliggende redenen, waarden, visies 4

5 LOGO CONSULT ASSESSMENT CENTER LEVENSORIËNTATIE, ZINGEVING & WAARDEN Schaal voor Interpersoonlijke Waarden Schaal voor Persoonlijke Waarden OCAI Concurrerende waarden (Robert Quinn) SOC Sence of Coherence INTERESSEVRAGENLIJSTEN LIV Loopbaan Inzicht Vragenlijst CAPACITEITENTESTS / INTELLIGENTIE Drenth Testserie Hoger Niveau RANRA - Kritisch Denken Test KOLB leerstijlenvragenlijst TRAININGEN. Doelgericht vergaderen Gespreksleiding Overtuig de wereld Professioneel presenteren What is your personal drive? Which are your goals in work and life? Do you use all your possibilities? Get things clear and go straight forward! EERST BEGRIJPEN, DAN BEGREPEN WORDEN DE INDIAANSE PRAATSTOK van Stephen Covey Als we elkaar werkelijk begrijpen, dan zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen. De onlangs overleden managementgoeroe Stephen R. Covey gebruikte vaak het voorbeeld van de praatstok die de indianen in Amerika vroeger gebruikten bij hun vergaderingen. Deze 'indian talking stick' illustreert heel goed wat zijn 5e eigenschap (Eerst begrijpen, dan begrepen worden) echt betekent. Wie in de vergadering bij de indianen vroeger de praatstok in handen had mocht spreken. De anderen zwegen en luisterden met aandacht. Wanneer iemand anders het woord wenste, dan was de voorwaarde dat hij eerst herformuleerde wat de ander had gezegd. Was deze tevreden over de samenvatting, dan droeg hij de praatstok over. Volgens Covey zijn er verschillende niveaus van luisteren naar elkaar. Je kunt luisteren naar de ander, maar negeren wat er gezegd wordt. doen alsof we luisteren door geluiden te maken zoals: "O ja... hmm... jaja..." luisteren, waarbij we alleen die dingen oppikken die we willen horen aandachtig luisteren zonder te evalueren, wanneer je bijvoorbeeld aantekeningen maakt bij een lezing. Werkelijk luisteren is volgens Covey: empathisch luisteren. Dat is luisteren met gevoel, waarbij je jezelf echt verplaatst in het standpunt van de ander. Volgens Covey hangt de 5e eigenschap samen met twee zaken: persoonlijke moed en aandacht voor anderen. Bijna alle problemen tussen mensen komen voort uit gebrekkige communicatie. In het bijzonder door ons onvermogen om echt - met inlevingsvermogen- te luisteren naar de ander zonder dat we per se zelf meteen willen reageren. Om je mond te houden en eerst de ander het woord te gunnen, dat vergt moed en oprechte aandacht voor de ander. Maar het voordeel is dat het midden in onze cirkel van invloed ligt, dat is waar wij invloed hebben op onze omgeving. Wij kunnen zelf kiezen of we zo met anderen om willen gaan. 5

6 Logo Consult advies dat zin heeft De naam van ons bedrijf is afgeleid van het Griekse woord "logos". Logos betekent zin of betekenis. Hiermee overeenkomstig heeft ons advieswerk tot doel om mensen en organisaties te ondersteunen in het vinden van zin. We verkennen met u waarden - waarden die leiden tot succes.. Wilt u meer informatie over ons aanbod op Effectief Vergaderen, dan kunt u contact opnemen met drs.pieter Hoekstra, MA-CP. EFFECTIEF VERGADEREN Doorlichting van vergadercircuit Verandering van vergadercultuur Workshops, training en coaching Onderzoek en advies Extern voorzitterschap Presentaties Wat u van ons kunt verwachten: Oplossing van hardnekkige vergaderproblemen 20-50% besparing op vergaderkosten Korte, krachtige aanpak op maat Gerichte trainingen Blijvende resultaten Contact Logo Consult Maartenplein EJ Vreeland Nederland Telefoonnr.: adres: Logos, hét internationale symbool voor de Logotherapie van Viktor Frankl, waarbij de vraag naar de Zin in het bestaan centraal staat. Adresregel 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4 Adresregel 5

Professioneel PRESENTEREN

Professioneel PRESENTEREN LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper TRAINING-2 Professioneel PRESENTEREN BOEIEN en OVERTUIGEN Verreweg Iedereen heeft zijn eigen presentatiestijl. Als je presentatiestijl niet afleidt van je boodschap,

Nadere informatie

TEAMWORK gericht op het doel

TEAMWORK gericht op het doel LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper TEAMS-1 TEAMWORK gericht op het doel BELBIN S TEAMROLLEN Een organisatie of een bedrijf zonder mensen bestaat niet! Er worden doelen gesteld en die moeten ergens

Nadere informatie

ETHIEK & INTEGRITEIT HET ZIT TOCH ECHT VAN BINNEN. LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft DOODDOENERS? Waarom is integriteit belangrijk?

ETHIEK & INTEGRITEIT HET ZIT TOCH ECHT VAN BINNEN. LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft DOODDOENERS? Waarom is integriteit belangrijk? LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper ETHIEK-1 ETHIEK & INTEGRITEIT HET ZIT TOCH ECHT VAN BINNEN in te gri teit de; v 1 onschendbaarheid 2 eerlijkheid, onkreukbaarheid (Van Dale) Wanneer wordt integriteit

Nadere informatie

Whitepaper LEIDERSCHAP-2

Whitepaper LEIDERSCHAP-2 LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper LEIDERSCHAP-2 MANAGEMENT & PSYCHOPATEN STUDIE: 1 OP 25 TOP MANAGERS IS MOGELIJK EEN PSYCHOPAAT Het kan heel goed zijn dat één op de 25 bazen een psychopaat

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling De mens is een gewoontedier Wij maken eerst onze gewoonten, daarna maken onze gewoonten ons Als je doet

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Overzicht van beschikbare testen

Overzicht van beschikbare testen Overzicht van beschikbare testen Big Five De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. De Big Five theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd als

Nadere informatie

III. Schakelen tussen communciatieniveaus

III. Schakelen tussen communciatieniveaus III. Schakelen tussen communciatieniveaus Herkent u de volgende situaties? o 'Nu heb ik al een paar keer aan mijn medewerker gevraagd of hij uit wil leggen wat er precies aan de hand is; maar hij geeft

Nadere informatie

Een blik op effectief leiderschap

Een blik op effectief leiderschap Een blik op effectief leiderschap Ieder van ons heeft wel eens een boek gelezen, dat een diepe indruk achterlaat. Een boek, dat op de een of andere manier een snaar weet te raken en dat aanzet tot nadenken,

Nadere informatie

Situationeel leiding geven. Dr. Paul Hersey (Center for Leadership Studies, California, USA)

Situationeel leiding geven. Dr. Paul Hersey (Center for Leadership Studies, California, USA) Vraag vooraf: wat is je (natuurlijke) stijl van leiding geven? Door wie of wat wordt deze bepaald? Vragenlijst leiderschapsstijlen De effectiviteit van de leider is afhankelijk van de wisselwerking tussen

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Conflict Styles. Datum:

Conflict Styles. Datum: Conflict Styles Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

mantelzorgers/familie 2 e 2 e masterclass IVVU 23 april 2015 Will Schutte en Cecil Scholten

mantelzorgers/familie 2 e 2 e masterclass IVVU 23 april 2015 Will Schutte en Cecil Scholten Organiseren en faciliteren van het samenspel met mantelzorgers/familie 2 e 2 e masterclass IVVU 23 april 2015 Will Schutte en Cecil Scholten Opzet masterclass Terugkoppeling verwerkingsopdracht Hoe krijg

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Coaching 4 Engagement

Coaching 4 Engagement Coaching 4 Engagement Vergroot je veerkracht en neem de regie voor professionele groei Herken de schaduwkanten van je drijfveren Erken je kracht en kwaliteiten Benut de constructieve kant van je drijfveren

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand Ronald Dingerdis Inhoudsopgave Over Dingerdis Customer Care Inleiding 1. Situaties die weerstand oproepen 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand 3. Omgaan met weerstand van anderen 4. Omgaan met

Nadere informatie

)*.-2%* Thema TEAM. Module 3: Feedback geven en ontvangen "#$%&%&'()*$)+%&'(,-.$'*'%/)+-(,#*0-//%*&$1/

)*.-2%* Thema TEAM. Module 3: Feedback geven en ontvangen #$%&%&'()*$)+%&'(,-.$'*'%/)+-(,#*0-//%*&$1/ Thema TEAM Module 3: Feedback geven en ontvangen Voorbeeld van het begin van de training feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen Het geven van effectieve feedback is een waardevol hulpmiddel

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

FIELD OF DREAMS ACADEMY MODULE #11 INLEVINGS VERMOGEN XXL

FIELD OF DREAMS ACADEMY MODULE #11 INLEVINGS VERMOGEN XXL FIELD OF DREAMS ACADEMY MODULE #11 INLEVINGS VERMOGEN XXL Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen.

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

anders vergaderen in minder tijd en tegen minder kosten VergaderRendement realiseert:

anders vergaderen in minder tijd en tegen minder kosten VergaderRendement realiseert: anders vergaderen in minder tijd en tegen minder kosten VergaderRendement realiseert: 20 tot 30 procent daling van de vergadertijd een substantiële daling van de vergaderkosten doelgerichter en inspirerender

Nadere informatie

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com Module 1 Profileren van de emotionele intelligentie: Team Effectiviteit (). De Team Effectiviteit wordt vastgesteld door het identificeren, vaststellen en beheersen van de emotionele intelligentie van

Nadere informatie

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers Welkom Programma Voorstellen Inleiding Eigenschap 1 t/m 3 Pauze Eigenschap 4 t/m 7 Afsluiting Voorstellen Erwin Damhuis, 52 jaar. 30 jaar ervaring in de wereld van verzekeringen. Trainer, coach. Eigenaar

Nadere informatie

Oefenexamen Middle Management B. module Teamcoaching

Oefenexamen Middle Management B. module Teamcoaching Oefenexamen Middle Management B module Teamcoaching Indicatie: u dient minimaal 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden voor een voldoende. Vraag 1 Welke van de volgende omschrijvingen zijn van toepassing

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 1 Reflecteren 21 1.1 Wat is reflecteren? 21 1.2 STARRT 25 1.3 Zelfhantering 26 1.4 Johari-venster 28 1.5 Evalueren 29 1.6 Opdrachten 29 1.7 Reflectie

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Ervaringen Gevarieerd. De oefening werkt het beste bij organisaties of teams die in beweging zijn.

Ervaringen Gevarieerd. De oefening werkt het beste bij organisaties of teams die in beweging zijn. HANDOUT MANAGEMENTGODEN VRAGENLIJST 1 Tijd: 2 uur 20 minuten. Doelen O Deelnemers bewust maken van de organisatie of teamcultuur waarin ze werken. O Hen bewust maken van het soort cultuur dat ze wensen.

Nadere informatie

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside Verbindend Leiderschap Info driedaagse training inside AAN HET WERKBOEK! Sommige situaties doen je wankelen. Je schrikt van de reactie van jezelf of de ander. Soms op je werk, soms privé. Hoe kan dat?

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011 Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional Voorschoten, 12 oktober 2011 Even voorstellen Management Consultancy Training & Coaching Powered by Nederland wordt koploper in logistiek! Voor logistiek

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Waaraan herken je een Leidend Team? Effectieve teams zorgen ervoor dat mensen het naar hun zin hebben in de organisatie. Dat mensen met plezier

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Bemiddelen en Onderhandelen Beweeg anderen en uzelf van tegenwerking naar samenwerking

Bemiddelen en Onderhandelen Beweeg anderen en uzelf van tegenwerking naar samenwerking Bemiddelen en Onderhandelen Beweeg anderen en uzelf van tegenwerking naar samenwerking In contact met medebestuurders, leden, politici en belangengroepen heeft u regelmatig te maken met de volgende situaties:

Nadere informatie

Passie. PEOPLE INVESTMENT Investeren in mens en organisatie

Passie. PEOPLE INVESTMENT Investeren in mens en organisatie Passie Het is een mooie symboliek, maar ik ben het niet helemaal mee eens, want passie is juist werken. Werken om iets te bereiken, om iets te realiseren, om iets te creëren of om iets over te brengen.

Nadere informatie

Thomas-Kilmann test Merlijn Camp WDP29 juni 2012

Thomas-Kilmann test Merlijn Camp WDP29 juni 2012 Thomas-Kilmann test Merlijn Camp 11099003 WDP29 juni 2012 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 2 2. Karaktereigenschappen 3 2.1 Doordrukken 3 2.2 Vermijden 3 2.3 Samenwerken 3 2.4 Toegeven 3 2.5

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

WELKOM Hostmanship Quickscan Gemeente Etten-Leur Hostmanship Quickscan De kracht van de organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van de relaties zowel intern als extern Hostmanship Quickscan

Nadere informatie

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl

OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN. Optimaal Talent BV www.optimaal-talent.nl OPTIMAAL TALENT BV EVEN VOORSTELLEN Optimaal Talent B.V. is een bureau voor training en coaching dat is gespecialiseerd in talentontwikkeling om mensen, teams en organisaties slagvaardiger te laten functioneren.

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet!

Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet! Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet! drs. Hilde Jans psycholoog Iedereen heeft een ander perspectief! Oefening in tweetallen Stap 1 Draai je gezicht

Nadere informatie

Kapitaliseren van verborgen potentieel

Kapitaliseren van verborgen potentieel Kapitaliseren van verborgen potentieel Een nieuw perspectief op accounting & control Dr. Kees Tillema Kies je nummer 1. Ik houd van.... Mensen! Contact maken, samenwerken, Luisteren naar bezwaren, Anderen

Nadere informatie

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Op verzoek van Gemeente Dordrecht Anneloes Wepster Auteur Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 www.debat.nl

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT Joris de Bie U werkt aan een verandering in uw organisatie. Een reis waarbij veel verschillende mensen betrokken zijn die allemaal een eigen belang hebben

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Management training met de LIFO - methode

Management training met de LIFO - methode Management training met de LIFO - methode Zichtbare resultaten bij Carrefour Philip Verhelle Marijke Theunis Onze samenwerking Philip Verhelle, Carrefour Talent Development Senior Management Training specialist

Nadere informatie

Oefening: Innerlijke stemmen Tijd: 30 minuten

Oefening: Innerlijke stemmen Tijd: 30 minuten Oefening: Innerlijke stemmen Tijd: 30 minuten Intro Sta je wel eens stil bij al de innerlijke stemmen die je in je hoofd hoort? Vaak hoor je ze op een wat strenge, zeurderige of klagende toon. Ze zijn

Nadere informatie

Werkblad conflicthanteringsstijl

Werkblad conflicthanteringsstijl Werkblad conflicthanteringsstijl Instructie Met deze test kunt u onderzoeken wat uw eerste neiging is als u in conflictsituaties terecht komt. Voordat u de lijst invult, is het goed om voor uzelf een aantal

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

7 eigenschappen effectief leiderschap

7 eigenschappen effectief leiderschap 7 eigenschappen effectief leiderschap Onderwerpen Achtergrond Doel van de training 7 eigenschappen effectief leiderschap Kennis aanreiken eigenschap 1-7 Samenvatting Opdracht persoonlijk leiderschap Algemeen

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel leidinggeven wil zeggen dat leidinggeven dat de manager zijn/haar stijl moet aanpassen aan de eisen van de situatie. Inschattingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

"The significant problems we have can not be solved at the level of thinking we were at when we created them."

The significant problems we have can not be solved at the level of thinking we were at when we created them. Levens Stijlen Inventarisatie De Levens Stijlen Inventarisatie (LSI) is een instrument waarmee mensen hun persoonlijke effectiviteit blijvend kunnen verbeteren. "The significant problems we have can not

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie