VERGADEREN gericht op het doel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADEREN gericht op het doel"

Transcriptie

1 LOGO CONSULT Advies dat Zin heeft Whitepaper TRAINING-1 VERGADEREN gericht op het doel DOELGERICHT VERGADEREN Verreweg de meeste vrijwilligers én professionals zien vergaderingen als een noodzakelijk kwaad. Zou u daarom meer effectief, meer slagvaardig en meer doelgericht tot besluiten willen komen? Dan is de training doelgericht vergaderen geschikt voor u. Hoe belangrijk een goede agenda ook is, doelgericht vergaderen is meer. Het is leiderschap, creativiteit en psychologie. Onze ervaring is dat deze aspecten in vrijwel elk bestuur voldoende aanwezig zijn. Om diverse redenen worden leiderschap, creativiteit en psychologische kennis echter zelden werkelijk benut. De training doelgericht vergaderen zal u helpen uw vrijwilligers en medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden. In de training doelgericht vergaderen van Kerksupport leert u effectief te vergaderen door aan de slag te gaan met onderwerpen die voor uw gemeente of instelling direct relevant zijn. Onder begeleiding van een van onze trainers krijgen alle deelnemers on the spot feedback en zal de vergadering sneller en efficiënter verlopen en zal het resultaat meer bevredigend zijn voor de deelnemers. Leerdoelen: Slagvaardig besluiten nemen, mét ondersteuning van iedereen aan de vergadertafel Focussen op het doel, zonder aan de persoon voorbij te gaan Een creatieve sfeer creëren, waar in mogelijkheden gedacht wordt HOEVEEL VERGADEREN WIJ IN NEDERLAND? Zo n 6,4 miljoen mensen brengen ongeveer een kwart van hun werktijd door met vergaderen. Naarmate men hoger stijgt op de maatschappelijke ladder, neemt ook het aantal vergaderingen en overlegsituaties toe. Managers doen soms de hele dag niets anders en rijgen de ene vergadering aan de andere. In totaal bedragen de arbeidskosten die met vergaderingen gemoeid zijn tussen de 25 tot 30 miljard Euro per jaar. IN DIT NUMMER Artikel... 2 Artikel... 2 Artikel... 3 Artikel... 3 Artikel... 4 Artikel... 4 Artikel... 4 NATUURWETTEN Verandering van de vergadercultuur binnen een organisatie begint aan de top van de vergaderpiramide. Hoe onbelangrijker een onderwerp, des te langer er over gesproken wordt. De beschikbare tijd wordt altijd volgepraat.

2 LOGO CONSULT VERGADERT MET U MEE... Wij besteden vaak onvoldoende aandacht aan de vraag hoe wij vergaderingen sprankelender, doelmatiger en aangenamer kunnen maken. Wij nemen meer vergaderleed voor lief dan nodig is. Goed geleide vergaderingen kunnen mensen inspireren, slecht geleide vergaderingen zullen mensen alleen maar irriteren. Effectief vergaderen hangt voor een belangrijk deel samen met de manier waarop u als voorzitter de hamer hanteert. De beste plek om u van dienst te zijn is in uw eigen vergaderingen! Met onze observaties kunnen wij zeer gerichte aanbevelingen doen om u te helpen meer doeltreffend leiding te geven aan uw vergaderingen. En u weet: punten worden alleen dan gescoord als de bal ook daadwerkelijk in het doel terecht komt! Daaraan gaat overigens nog wel het een en ander vooraf. Samen met u willen we uitvinden welke voorzittersstijl bij u past. Niet iedere stijl is immers juist voor elke persoon. Dit heeft niet alleen met de organisatiecultuur van doen, maar zeker ook met uw eigen persoonlijkheid. Wij zijn dan ook aangekomen bij eventuele vervolgvragen die uit deze training naar voren kunnen komen, namelijk die rondom een verder ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. En teamontwikkeling Geen vergadering is vanzelfsprekend. Geef uzelf de opdracht elke vergadering iets bijzonders, iets nieuws - hoe klein ook - te doen of te zeggen. Man pflegt zu sagen: Wo ein Wille, dort ist auch ein Weg. Ich wage zu behaupten: Wo ein Ziel ist, dort ist auch ein Wille. Viktor E. Frankl EFFICIE NT of EFFECTIEF? Efficiëntie en effectiviteit zijn twee gerelateerde begrippen met een delicaat maar niettemin belangrijk verschil in de betekenis. Ze worden regelmatig per abuis door elkaar gebruikt. Efficiëntie of doelmatigheid is de mate van gebruik van middelen om een bepaald doel te bereiken. (Dus: de korte route naar het doel.) Een proces wordt efficiënt genoemd als het ten opzichte van een norm weinig tijd of middelen gebruikt. Effectiviteit of doeltreffendheid daarentegen geeft aan dat de uitkomst van het proces gerealiseerd wordt. (Dus: het doel raken.) Effectiviteit gaat dus niet over het proces zelf, maar op het resultaat. Meestal proberen wij processen zo te organiseren dat ze zowel efficiënt als effectief zijn. Dat noemen we het verhogen van de productiviteit. Dit is niet eenvoudig, omdat efficiëntie-doelstellingen in conflict kunnen komen met de effectiviteit. 2 EFFECTIEF VERGADEREN met LOGO CONSULT PROGRAMMA Effectief Vergaderen is een intensieve praktische training van één dag waarin u de hele dag oefent met het doelgericht beïnvloeden van vergaderingen. Het programma is opgebouwd uit de onderdelen: factoren die van invloed kunnen zijn op het vergaderproces de samenstelling van de deelnemers en de rol van de voorzitter agenda groepsdynamiek Interventietechnieken sturen op procedure, proces én resultaat alternatieve en creatieve vormen voor een vergadering WERKWIJZE U bereidt uw training Effectief Vergaderen voor door het lezen van het Werkboek Effectief Vergaderen. Door goede voorbereiding vooraf is het mogelijk om tijdens de training maximaal te oefenen en te leren hoe u zelf de effectiviteit van een vergadering kunt bevorderen. Het ervaringsgerichte leren staat daarom centraal. U oefent zowel in de rol van voorzitter als de rol van vergaderdeelnemer en u leert om vanuit beide rollen invloed uit te oefenen op het vergaderproces. RESULTAAT U leert in de training hoe grip kunt krijgen op het vergaderproces.; hoe u het vergaderproces kunt analyseren waardoor u de vinger op de juiste plek kunt leggen. U krijgt inzicht in groepsdynamiek en de effecten van de samenstelling van de vergaderdeelnemers voor het proces. U leert interventietechnieken. U leert de verschillen tussen argumenteren, discussiëren en debatteren. U herkent drogredenen en zwakke argumenten en weet deze te weerleggen. U leert effectief coalities te sluiten en uw doelen tijdens de vergadering te realiseren.

3 Net als bij teams geldt ook hier dat we het begrip duidelijk moeten definiëren. De term 'leiderschap' wordt in een breed spectrum gebruikt. We noemen hier vier categorieën: Zelf-leiderschap Collegiaal leiderschap (gelijkwaardig) Leiderschap over ondergeschikten Leiderschap over meerderen In veel situaties kunnen we niet spreken over formeel leiderschap, maar spreken we juist over functioneel leiderschap. De militaire legerorganisatie is een voorbeeld van een organisatie waarin het formele leiderschap het meest opvalt. In de moderne bedrijven en organisaties is dit steeds meer diffuus. Daarmee krijgt functioneel leiderschap eigenlijk steeds meer gewicht. Er is immers niet meer zoveel vanzelfsprekend. WAT IS LEIDERSCHAP? Logo Consult maakt gebruik van een breed spectrum aan testen en assessment-instrumenten. Deze kunnen verschillende aspecten meten met onderscheiden doelen. In de menu-structuur van deze website is dat overzichtelijk gemaakt. We kunnen ook andere verschillen aanduiden. Zo kennen we descriptief structureel interpretatief Ligt de nadruk in psychodiagnostiek vooral op de eerste twee categorieën; in leiderschapsontwikkeling hebben we vooral veel baat bij een interpretatieve analyse. Noodzaak en doel van de vergadering zijn onduidelijk of ontbreken. Er heerst een gering tijdsbesef: te laat komen, uitweiden, uitlopen. Er wordt langdurig, zonder pauzes, doorvergaderd. Een aantrekkelijke en doelmatige agenda ontbreekt. 'Tijdens de vergadering worden nieuwe agendapunten ingediend. De vergadering is slecht voorbereid. De agenda wordt niet afgehandeld. De vergadering valt uiteen in een pratend en een toekijkend groepje. Voor elke test geldt dat deze enkel een afspiegeling is van de werkelijkheid. En hoe wij ons best ook doen om dimensionale beelden te scheppen, de vragenlijsten en uitslagen blijven hulpmiddelen. In de praktijk moeten we deze toetsen. En uiteindelijk is alleen degene die zelf de testen heeft ingevuld de persoon die ze uiteindelijk ook kan verklaren. Interpretatieve testen zijn zeer geschikt voor leiderschapsontwikkeling. Als professioneel diagnosticus is het nooit je intentie iemand te voorzien van een etiket of in een hokje te passen. Toch is het een feit dat we allemaal ons zelf beperkingen opleggen en uit angst niet in de vrijheid durven staan. En meestal zijn we ons dat niet eens bewust. Boven noemden we vier verschillende niveaus van leiderschap. De gekozen assessments zijn een eerste stap in een traject waarbij u als leider probeert zo ver te groeien dat u letterlijk elk hokje overstijgt. Daarmee wordt uw leiderschap steeds rijker. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor de organisatie en voor uw hele omgeving. Er is steeds minder plaats voor angst. en waar angst verdwijnt ontstaat ruimte en vrijheid. Alle aspecten van zin in het bestaan komen hierin terug. je hebt er weer zin in je komt veel meer tot je doel effectiviteit blijkt veel belangrijker dan efficiëntie dat het leven meer vruchtbaar is levert meer voldoening minder negatieve stress (distress), en dit levert direct meer positieve stress (eustress) en energie, en je leiderschap wordt veel natuurlijker en sluit veel meer aan bij je karakterstructuur, natuurlijke aanleg en persoonlijke talenten Symptomen van een verstarde en ondoelmatige vergadercultuur Deelnemers spreken vooral over fouten en taken van anderen. Er wordt veel gedebatteerd, gediscussieerd, afgedwaald en herhaald. De emoties laaien regelmatig hoog op. I-let streven naar consensus werkt verlammend, besluiteloosheid overheerst. Besluiten worden overhaast genomen. De rondvraag loopt uit. Besluitenlijst of actielijst ontbreekt. Acties worden niet uitgevoerd; afspraken niet nagekomen. ZIN = VRIJHEID + VERANTWOORDELIJKHEID Logo Consult vindt haar fundering in de psychologie van Viktor E. Frankl. Logotherapie of Existentiële Analyse beschouwt het zoeken naar betekenis of zin als de primaire menselijke motivatie. Omdat mensen de mogelijkheid hebben te kiezen zijn zij verantwoordelijk voor hun beslissingen. Een mens is niet slechts een marionet van biologische of erfelijke krachten en product van zijn milieu, maar de mens is altijd vrij om zelf positie te kiezen ten opzichte van innerlijke bepalingen en uiterlijke omstandigheden. Tussen stimulus en respons zit altijd een stukje ruimte, is de overtuiging van de neuroloog Frankl, en in die ruimte vinden we de menselijke vrijheid. Het is het doel van deze psychologische benadering, gebaseerd op de antropologische visie in de Logotherapie en Existentieel Analytische Psychotherapie, om cliënten te begeleiden op hun weg naar het vinden van concrete betekenissen in hun respectievelijke levenssituaties. Logotherapie biedt hulp in de heroriëntatie op het leven door middel van het serieus ingaan op de existentiële vragen en biedt herstel en ontwikkeling door het versterken van het vertrouwen in de onvoorwaardelijke zin van het leven en de waarde van de persoon. Logotherapie berust op de erkenning dat ieder mens een uniek geestelijk wezen is. Ieder mens streeft er ten diepste en ten laatste naar zichzelf en het eigen bestaan in een zinvol verband te begrijpen. Dit 'begrijpen' is zowel intuïtief, cognitief, experiëntieel als gedragsmatig. Logotherapie en Existentiële Analyse, ofwel de Derde Weense School in Psychotherapie, werd ontwikkeld door Viktor Frankl en onder deze namen werden zijn denkbeelden voor het eerst gepubliceerd in

4 LOGO CONSULT Assessment Center PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJSTEN - Persoonlijkheidsvragenlijsten - HEXACO-PI-R - NPV-2 - Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst-2 - MMPI-2 Klachtenlijsten - 4-DKL 4 Dimensionele Klachtenlijst - SCL-90 Symptom CheckList - UBOS - Utrechtse Burnout Schaal - Beck Depression Inventory - 2nd Ed. Motivatielijsten - PMT - Prestatie Motivatie Test VOORZITTERSTIJLEN De manier waarop u de vergadering leidt, heeft alles te maken met uw eigen stijl als voorzitter. We onderscheiden vijf prototypen. TYPE 1. DE ONVERSCHILLIGE VOORZITTER Vriendelijke uitstraling. Beschouwt de vergadering als een verplicht nummer, waar hij zich zo gemakkelijk mogelijk van af wil maken. Zijn voorbereidingen zijn minimaal, hij is weinig sturend in het gesprek en rondt de agendapunten nauwelijks af. Hij manipuleert niet en vermijdt conflicten. Dat is hem allemaal te veel moeite. TYPE 2. DE DICTATORIALE VOORZITTER Strenge uitstraling. Ziet vergaderingen als overbodige poppenkast en tijdverspilling. Weet het zelf immers het beste. Commandant die direct met de afronding begint. Meester in het manipuleren. De deelnemers proberen de voorzitter binnen de vergadering te vriend te houden en buiten de vergaderingen te vleien en te lobbyen voor hun gelijk. TYPE 3. DE SOCIALE VOORZITTER Warme uitstraling. Ziet de vergadering als een belangrijk middel voor teambuilding. Elk onderwerp is bespreekbaar, stimuleert discussie. Komt met interessante vragen, maar rondt weinig af. Houdt niet van manipuleren. Conflicten mogen, maar moeten wel opgelost worden. TYPE 4. DE POLITIEKE VOORZITTER Afwachtende houding, is uit op een compromis. Ziet de vergadering als middel om stemming te peilen en onderwerpen erdoor te krijgen. Schuwt lobby vooraf niet, is licht manipulatief. Laat proefballonnetjes op. Laat met multi-interpretabele afronding de deur bewust op een kier staan. TYPE 5. DE OPEN VOORZITTER Vorsende blik. Stelt veel vragen om vergadering diepgang te geven en advocaat van de duivel te spelen. Beperkt zich tot belangrijke zaken en stuurt op resultaat. Schuwt de confrontatie niet bij conflicten, maar lost ze soms bewust buiten de vergadering op. Rondt goed en duidelijk af. Haat manipulaties. Gedrag & Coping - IOA - Inventarisatielijst Omgaan met Anderen - UCL - Utrechtse Coping Lijst - RS-NL Resilience Scale Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met niets doen. Cees Buddingh - Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag ORGANISATIE-TEAMINSTRUMENTEN - BELBIN Teamrollentest - Kleurentdruktest (De Caluwé) - C-scan Competentiescan - INK & Balanced Scorecard - SMART-scan - SWOT-analyse LEIDERSCHAPSONTWIKKELING o Leiderschapstest-Kets de Vries - MSAI Management Skills Assessment Instrument (Quinn & Cameron) - Situationeel Leiderschap (Hersey & Blanchard) - EQ-i Emotional Quotientinventory (Rueven Bar-On) JA, MAAR of JA, EN HET SOCRATISCH GESPREK Het stellen van de juiste vragen is een kunst. Bij de socratische gespreksmethode verkennen we vragenderwijs concepten die we als groep allemaal belangrijk vinden. Dat kunnen grote thema s zijn zoals vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. De methode stimuleert zelfreflectie en het verplaatsen in het perspectief van de ander, ook al ben je het grondig met de ander oneens. De methode verkent de achterliggende waarden van opvattingen en is daardoor in staat taboes te doorbreken en te verbinden op basis van persoonlijke ervaringen. Het oefenen van de Socratische methode is een zeer doeltreffende benadering om onze voorzitters kwaliteiten te versterken. Stephen R. Covey leert ons bij de ander te zijn. Eerst begrijpen, dan begrepen worden! Zonder hen tegenover elkaar te zetten kunnen we stellen dat het Socratische gesprek ons dwingt onze eigen diepste motieven uiteen te zetten en onszelf te verstaan. Meestal willen we snel denken. Daardoor blijven we oppervlakkig. Een socratische dialoog is een vorm van langzaam denken, gericht op grotere diepgang. Vaak hebben we de neiging tegen anderen in te denken ( ja, maar ). Een socratische dialoog is juist gericht op samen denken, denken als één hoofd ( ja, en ). Vaak is ons denken niet zozeer denken, als wel het uiten van gedachten, van dingen die we in het verleden ooit bedacht hebben. Dat is oud denken. Een socratische dialoog is gericht op nieuw denken, op voorbij je oude denken gaan. Veel van ons denken is instrumenteel, we willen problemen oplossen. Een socratische dialoog is gericht op fundamenteel denken, over onze onderliggende redenen, waarden, visies 4

5 LOGO CONSULT ASSESSMENT CENTER LEVENSORIËNTATIE, ZINGEVING & WAARDEN Schaal voor Interpersoonlijke Waarden Schaal voor Persoonlijke Waarden OCAI Concurrerende waarden (Robert Quinn) SOC Sence of Coherence INTERESSEVRAGENLIJSTEN LIV Loopbaan Inzicht Vragenlijst CAPACITEITENTESTS / INTELLIGENTIE Drenth Testserie Hoger Niveau RANRA - Kritisch Denken Test KOLB leerstijlenvragenlijst TRAININGEN. Doelgericht vergaderen Gespreksleiding Overtuig de wereld Professioneel presenteren What is your personal drive? Which are your goals in work and life? Do you use all your possibilities? Get things clear and go straight forward! EERST BEGRIJPEN, DAN BEGREPEN WORDEN DE INDIAANSE PRAATSTOK van Stephen Covey Als we elkaar werkelijk begrijpen, dan zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen. De onlangs overleden managementgoeroe Stephen R. Covey gebruikte vaak het voorbeeld van de praatstok die de indianen in Amerika vroeger gebruikten bij hun vergaderingen. Deze 'indian talking stick' illustreert heel goed wat zijn 5e eigenschap (Eerst begrijpen, dan begrepen worden) echt betekent. Wie in de vergadering bij de indianen vroeger de praatstok in handen had mocht spreken. De anderen zwegen en luisterden met aandacht. Wanneer iemand anders het woord wenste, dan was de voorwaarde dat hij eerst herformuleerde wat de ander had gezegd. Was deze tevreden over de samenvatting, dan droeg hij de praatstok over. Volgens Covey zijn er verschillende niveaus van luisteren naar elkaar. Je kunt luisteren naar de ander, maar negeren wat er gezegd wordt. doen alsof we luisteren door geluiden te maken zoals: "O ja... hmm... jaja..." luisteren, waarbij we alleen die dingen oppikken die we willen horen aandachtig luisteren zonder te evalueren, wanneer je bijvoorbeeld aantekeningen maakt bij een lezing. Werkelijk luisteren is volgens Covey: empathisch luisteren. Dat is luisteren met gevoel, waarbij je jezelf echt verplaatst in het standpunt van de ander. Volgens Covey hangt de 5e eigenschap samen met twee zaken: persoonlijke moed en aandacht voor anderen. Bijna alle problemen tussen mensen komen voort uit gebrekkige communicatie. In het bijzonder door ons onvermogen om echt - met inlevingsvermogen- te luisteren naar de ander zonder dat we per se zelf meteen willen reageren. Om je mond te houden en eerst de ander het woord te gunnen, dat vergt moed en oprechte aandacht voor de ander. Maar het voordeel is dat het midden in onze cirkel van invloed ligt, dat is waar wij invloed hebben op onze omgeving. Wij kunnen zelf kiezen of we zo met anderen om willen gaan. 5

6 Logo Consult advies dat zin heeft De naam van ons bedrijf is afgeleid van het Griekse woord "logos". Logos betekent zin of betekenis. Hiermee overeenkomstig heeft ons advieswerk tot doel om mensen en organisaties te ondersteunen in het vinden van zin. We verkennen met u waarden - waarden die leiden tot succes.. Wilt u meer informatie over ons aanbod op Effectief Vergaderen, dan kunt u contact opnemen met drs.pieter Hoekstra, MA-CP. EFFECTIEF VERGADEREN Doorlichting van vergadercircuit Verandering van vergadercultuur Workshops, training en coaching Onderzoek en advies Extern voorzitterschap Presentaties Wat u van ons kunt verwachten: Oplossing van hardnekkige vergaderproblemen 20-50% besparing op vergaderkosten Korte, krachtige aanpak op maat Gerichte trainingen Blijvende resultaten Contact Logo Consult Maartenplein EJ Vreeland Nederland Telefoonnr.: adres: Logos, hét internationale symbool voor de Logotherapie van Viktor Frankl, waarbij de vraag naar de Zin in het bestaan centraal staat. Adresregel 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4 Adresregel 5

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit Hand-out behorende bij de training Persoonlijke Effectiviteit Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework Natuurlijke leiders Het adaptive leadership framework Auteur drs. M.G. Wildschut Wetenschappelijk adviseur Prof. Dr. M. van Vugt FlowQ human capital research in samenwerking met Nederlands instituut voor

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie