Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014"

Transcriptie

1 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 1

2 Een leeswijzer: Overzicht stand van zaken maatregelen convenant VSV maatregel Stand van zaken /aandachtspunten blad Transferium Na enig zoeken is er een goed werkende formule gevonden om de maatschappelijk werkers van Kompaan en de Bocht optimaal in te zetten. De samenwerking met vele betrokken hulpverleningsinstanties en scholen levert een meerwaarde op in de uitvoer van het advies. Rebound Tilburg werkgroep Momenteel heeft de werkgroep de opdracht gegeven aan de coördinatoren Transferium, Rebound en OpdeRails/Herstart een voorstel te doen voor een projectplan Bovenschoolse voorziening Dit projectplan komt voort uit de projectplannen van de voorzieningen.(zie memo stand van zaken) Trainingen en trajecten Daarna is het met maar 2 jongeren in het programma erg rustig geweest. Erg uitzonderlijk voor Rebound begrippen. Aangezien er jaarlijks in het begin van het schooljaar zeker 8 leerlingen deel namen aan het programma. Na navraag blijkt dat zorgcoördinatoren en zorgteams de specifieke opdracht hebben gekregen de leerlingen zo lang mogelijk binnen hun eigen zorgstructuur op te vangen Rebound Waalwijk Er komt een uitwisseling tussen de werkgroep rebound Tilburg en de werkgroep rebound Waalwijk met als doel elkaar over en weer te informeren. Met name de aanpak van de werkgroep Rebound Waalwijk zal dan centraal staan om met elkaar te bepalen welke aspecten daarvan geïntegreerd kunnen worden in de bovenschoolse voorziening Tilburg MBO Expertise programma Tienermoeders/AKA Diplomagerichte trajecten Route 35 Regionaal trajectbureau Versterking AKA wildstraat De aanvraag voor individuele trajecten van Kompaan en de Bocht is in de periode november 2013 januari 2014 verdubbeld. Binnen de scholen wordt in deze periode de eerste balans opgemaakt over de vorderingen van de studenten en komen de eerste hulpvragen boven tafel. De scholen weten goed de weg om een juiste aanmelding te doen. Samenwerking school en de Bocht Zicht en zorg en tijd hebben voor leerlingen Leerlingen ondersteunen bij een nieuwe start in hun loopbaan Contactpersoon met de gemeente Tilburg, regels zijn duidelijk met betrekking tot uitkering. Route 35 heeft inmiddels een eigen afdeling en website en op 1 februari wordt het klantensysteem in gebruik genomen. Er is nauwe samenwerking tussen Blink en de toeleiders en het streven is om met deze samenwerking draaideur jongeren te voorkomen. De resultaten van het dossieronderzoek zijn hierbij van groot belang. Er is behoefte aan beeld en geluid bij de dossiers van de jongeren binnen route 35.(zie memo stand van zaken) Positief gestart. De waarden van de school zijn zichtbaar en zijn vertaald naar gedrag. Dit is verwerkt is de introductie week en in de lessen. Er staan extra Taal en Rekenen lessen op het rooster, hierdoor geven we de studenten meer kans op doorstroom naar niveau 2. We zijn gestart met de Pilot; Onderwijs- zorg arrangementen. Medewerkers van Kompaan en de Bocht werken nauw samen met het team en met de SMW in de extra zorg voor de pilotklas. 1 e ervaringen / evaluatie is positief. Aandachtspunt is de drugsproblematiek dit jaar VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 2

3 Heroriëntatietrajecten Korte trajecten Beroepskeuzetesten Lange trajecten MBO actieplan (Ex )Havisten naar het MBO Borging LOB ZAT DOD Zorg ouderbetrokkenheid Projectleider VSV Inhoudelijke lopen de trajecten goed en hebben ook goed rendement. Het grootste probleem in 100 % succesvol zijn is het ontbreken van tussentijdse instroom en van het ontbreken van een alternatief voor jongeren die met een onderwijsprogramma een jaar zinvol overbruggen om vervolgens de draad weer goed op te pakken. Er is een actieplan MBO 2 dat in december 2013 als pilot gestart is binnen OGT. Het actieplan richt zich op de docent in relatie tot de deelnemers in de groep niveau 2. (zie memo stand van zaken) Op dit moment ligt het format voor de jaarlijkse informatieavond klaar. Op basis van de evaluatie van de laatste infoavond besloten om de datum van de avond te verschuiven naar eind februari/begin maart. De voorbereidingen voor het speeddaten voor havisten zijn in volle gang. Er is een coördinator hiervoor aangewezen (decaan 2College Cobbenhagen) die zorgt voor de organisatie. Het aantal deelnemers hiervoor zal in de komende weken bekend worden. Concept voor het maken van een portfolio t.b.v. de mbo-oriëntatie voor havisten is in de maak (streven is eind februari naar werk- en klankbordgroep). Aandachtspunt is om alle vo-scholen bij het project te blijven betrekken. Deelname aan het project is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Borging van activiteiten is volbracht. DOD is afgerond conform convenant Voor LOB geldt dat er Info avonden bekostigd worden door 2College, VO school Rooi Pannen en VO school OGT. verder is afgesproken dat de decanenkring bepaalt wie er voor deze avond wordt uitgenodigd. Zij zijn uiteindelijk de experts op het gebied welke informatie ouders en leerlingen nodig hebben om tot een keuze te komen. Voor de bekostiging Speedaten zal OGT een brief aan haar collega MBO scholen schrijven met het voorstel om dat gezamenlijk te doen. (zie memo stand van zaken) In de maand november is er een VSV café bijeenkomst georganiseerd rondom het thema Ouderbetrokkenheid. Deze bijeenkomst heeft een concreet product opgeleverd. Er is ook een masterclass voor docenten van OGT georganiseerd die in april een vervolg krijgt. Het management van OGT organiseert een inspiratiesessie rondom Ouderbetrokkenheid voor de zomervakantie. De werkzaamheden voor de projectleider VSV omvat veel meer dan alleen maar de maatregelen. Het feit dat dit nu aan het ontstaan is, is een goed teken. VSV krijgt meer en meer een positieve plek binnen de school en helpt mensen nadenken om zaken binnen de muren van de school zodanig te organiseren dat dreigende uitval pro actief benaderd wordt. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 3

4 Maatregel Transferium Begroting ,- ( ,-, ,-, ,-, ,-) 4000,- tot 6000,- per student Bijdrage door toeleverende school 400,- per maand De Opdracht Maatregel is gericht op VO leerlingen tussen de 12 en 17 jaar uit RMC gebied 35. Uitzonderingen op deze doelgroep kan alleen via kleine PCL bepaald worden. Het Transferium is een voorziening voor leerlingen die in een crisissituatie zijn beland waardoor zij niet langer kunnen deelnemen aan regulier onderwijs. Deze leerlingen worden binnen 8 weken teruggeleid naar de toeleverende school om, eventueel met extra ondersteuning, een VMBO diploma te behalen. Kenmerken doelgroep: Leerling die door een ernstig incident/ grensoverschrijdend gedrag per direct niet langer welkom is op de eigen school Leerling met extreem verzuim Leerling waarbij problematiek binnen de 3 leefwerelden zorgt voor een verhoogd risico op het niet kunnen behalen van het VMBO diploma. kwantitatief Opvang van 70 studenten per jaar, gedurende convenantperiode 2012 tot 2015 VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 4

5 Realisatie opdracht februari 2014 Vanaf de start in 2010 draait Transferium volle bak, met zelfs een alarmerende wachtrij in eind 2013, waardoor het aantal verblijfsweken weken naar 8 wordt gebracht en wordt de aanmeldende school meer op hun verantwoordelijkheid aangesproken om het op Transferium ontwikkelde proces te volgen en uit te voeren. Na enig zoeken is er een goed werkende formule gevonden om de maatschappelijk werkers van Kompaan en de Bocht optimaal in te zetten. De samenwerking met vele betrokken hulpverleningsinstanties en scholen levert een meerwaarde op in de uitvoer van ons advies. We kunnen stellen: daar waar ons advies niet wordt opgevolgd, ontstaat een nieuwe crisis. De vele verhuizingen in korte tijd hebben we ervaren als een extra belasting op het werk dat op zich al zoveel alertheid en inzet vraagt. De vele contacten van leerlingen en ouders na beëindiging Transferium zijn voor ons de krenten in de pap. Kwantitatief Aantal besproken aanmeldingen in de kleine PCL: : 44 Aantal geplaatste leerlingen : 29 Aantal leerlingen die nu het traject volgen 11 Aantal studenten dat uitgestroomd is 17 Uitgestroomd naar: Toeleverende school: 3 Andere school met reden: 8 Zorg of Jeugdverlening: 5 VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 5

6 Maatregel Rebound Tilburg Begroting ,- ( ,-, ,-, ,-) Opdracht Het verbinden, versterken en samenvoegen van de huidige projecten Rebound, Herstart, Transferium en Op de Rails tot een bovenschoolse voorziening/onderwijsarrangement binnen het reguliere onderwijs voor jongeren waarvan de voortgang van de schoolloopbaan gevaar loopt door toename van gedrag en motivatieproblemen. Doel van de samenvoeging is het versterken van de regionale infrastructuur voor de opvang en begeleiding van risicoleerlingen door vergroting van de samenwerking onder één regie en inhoudelijke afstemming. Om deze doelstelling te realiseren is een werkgroep samengesteld die als volgt is samengesteld: Hub Quatflieg Jan van Emden, Alex Laanen, Anja Peeters, Jan t hart, Ruud van Herp Sander de Kock, Marion Kolster, coördinator samenwerkingsverband directeur Frater van Gemert, coördinator Transferium, coördinator Rebound, coördinator Op de Rails/Herstart Meerschoolse directeur parcours Coördinator expertisecentrum projectleider VSV kwantitatief 80 Rebound leerlingen waarvan 30 het voltijd programma en 50 losse onderdelen volgen. 23 op de Rails en Herstart leerlingen. Realisatie opdracht februari 2014 Werkgroep Bovenschoolse voorziening De werkgroep heeft zich gefocust tot de kerst op werkbezoeken die afgesloten werden met informatie uitwisseling. Hierdoor is er een goed zicht gekomen op het aanbod binnen Transferium, Rebound, Op de Rails en Herstart. De werkgroep heeft de opdracht geformuleerd om binnen het budget dat vrij komt met de ingang van Passend Onderwijs een Bovenschoolse voorziening te vormen inclusief het Transferium. Deze opdracht en de uitwerking zal in het scholenoverleg van 1 april 2014 gepresenteerd worden zodat ook de directeuren daar hun feedback op kunnen geven. Momenteel heeft de werkgroep de opdracht gegeven aan de coördinatoren Transferium, Rebound en OpdeRails/Herstart een voorstel te doen voor een projectplan Bovenschoolse voorziening Dit projectplan komt voort uit de projectplannen van de voorzieningen. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 6

7 Trainingen en trajecten Rebound is dit schooljaar gestart met 2 leerlingen van het vorig schooljaar die respectievelijk 4 en 7 weken nog de Rebound hebben gevolgd. Daarna is het met maar 2 jongeren in het programma erg rustig geweest. Erg uitzonderlijk voor Rebound begrippen. Aangezien er jaarlijks in het begin van het schooljaar zeker 8 leerlingen deel namen aan het programma. Na navraag blijkt dat zorgcoördinatoren en zorgteams de specifieke opdracht hebben gekregen de leerlingen zo lang mogelijk binnen hun eigen zorgstructuur op te vangen. Naar mijn mening te lang, aangezien de leerlingen die daarna zijn ingestroomd een zwaardere hulpvraag hebben. Met de PCL van 16 januari stonden dan ook ineens 12 dossiers op de agenda. 7 dossiers met vraag Rebound. Realisatie Kwantitatief d.d. Deelnemers trajecten en trainingen Rebound Tilburg Aantal deelnemers die nog in het Reboundtraject zaten 2 Aantal deelnemers aangemeld voor Rebound via PCL 13 Aantal deelnemers aangemeld voor een training via PCL 5 Aantal afgesloten trajecten en trainingen 7 Aantal lopende trajecten en trainingen 6 Aantal nieuwe aanmeldingen 4 Aantal deelnemers die niet zijn gestart 3 Informatie over de afronding van de trajecten en trainingen Aantal deelnemers die na het traject de opleiding succesvolle hebben opgepakt binnen de eigen school 5 op een andere school geplaatst zijn 1 naar een andere vorm van hulpverlening zijn doorverwezen 0 op school teruggeplaatst is, maar daar mislukt 1 VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 7

8 Maatregel Rebound Waalwijk Begroting ,- ( , ,-, ,-) Stand van zaken 1 juni 2013, zie financiële bijlage Opdracht De middelen zijn bedoeld om rebound Waalwijk door te ontwikkelen en te borgen in nauwe samenwerking met de activiteiten in Tilburg. Realisatie De medewerkers van de Rebound zijn één team geworden waarin professionaliteit en afstemming centraal staan. Ook de visie waarmee de jongeren worden begeleid is nu eenduidig en vormt een brug tussen de Rebound en de collega s van de samenwerkende VO scholen in de regio. De ontwikkeling is afgestemd op een eerder gehouden inventarisatie bij alle scholen in het samenwerkingsverband. Van de kant van de VO scholen is een toenemende constructieve houding te constateren. Daarmee groeit de Rebound als een vertrouwd onderdeel van de samenwerkende VO scholen in de regio en draagt bij aan de doelstelling van Passend Onderwijs. kwantitatief Gedurende het kalenderjaar 50 leerlingen in traject. Daarbij is in geconstateerd dat er een daling is van het aantal leerlingen die een programma van 13 weken volgen een toename is van het aantal leerlingen met een acute plaatsing die gemiddeld ook langer verblijven gezien de problematiek Realisatie opdracht februari 2014 Er komt een uitwisseling tussen de werkgroep rebound Tilburg en de werkgroep rebound Waalwijk met als doel elkaar over en weer te informeren. Met name de aanpak van de werkgroep Rebound Waalwijk zal dan centraal staan om met elkaar te bepalen welke aspecten daarvan geïntegreerd kunnen worden in de bovenschoolse voorziening Tilburg. Ten aanzien van de trainingen en opvang Er is gestart met 12 deelnemers na de zomervakantie. Er is afscheid genomen van een collega en een nieuwe collega aangetrokken. Er zijn twee studiedagen gepland en een aantal teamvergaderingen o.l.v. Inge Beerens, orthopedagoge van Met en Ton Milatz, directeur onderwijs van Met. Anke Pooters heeft als orthopedagoge van de Rebound de dagelijkse coördinatie over de gang van zaken en overlegt frequent met Inge Beerens. De afgelopen 2 maanden bleek de personele bezetting momenteel wat groot in relatie tot het aantal leerlingen. Het is moeilijk in te schatten en te anticiperen op de ontwikkelingen onder invloed van Passend Onderwijs. Met-PrO heeft tijdelijk één van de krachten in dienst genomen ter vervanging van ziekte. Deze flexibele inzet volgt de dynamiek van de aantallen leerlingen binnen de Rebound. De reboundmedewerkers scholen zich om de werkwijze van Big Picture Learning te integreren in de organisatie en in hun werkwijze. Zij zijn ook betrokken bij studiedagen Big Picture Learning op de Met. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 8

9 Realisatie Kwantitatief Deelnemers trajecten en trainingen Rebound (Schooljaar ) Aantal deelnemers aangemeld voor Rebound via PCL 12 vanaf start schooljaar (zittende leerlingen) 2 leerlingen van schooljaar die nog in nazorgtraject begeleid worden 7 leerlingen lopende het schooljaar Aantal deelnemers aangemeld voor een training via PCL 1 deelnemer (PMT) Aantal deelnemers aangemeld voor AB bij terugkeer naar school of binnen rebound 8 leerlingen AB trajecten afgesloten 1 leerling Aantal afgesloten trajecten 7 en trainingen 0 (PMT loopt nog) Aantal lopende trajecten 10 en trainingen 1 Aantal lopende trajecten nazorg 4 Aantal nieuwe aanmeldingen 0 (2 onlangs gestart maar zijn al gerekend bij lopende trajecten dus 0) Informatie over de afronding van de trajecten en trainingen Aantal deelnemers die na het traject de opleiding succesvol hebben opgepakt binnen de eigen school: 4 leerlingen (=nazorg) binnen andere school: 2 leerlingen Cluster 4: 3 leerlingen Naar een andere vorm van hulpverlening zijn doorverwezen: 1 leerling VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 9

10 Maatregel MBO Expertiseprogramma Begroting ,- ( ,-, , ,-, ,-) Opdracht De maatregel richt zich op de MBO niveau 2, 3, 4 student van het ROC Tilburg, Helicon/Studio T en De Rooi Pannen, in de leeftijd van 16 tot 23 jaar met gedrag, motivatie en werkhoudingproblemen en die ten gevolge daarvan de opleiding dreigen te verlaten zonder startkwalificatie. Tevens wordt er vanuit deze maatregel ondersteuning geboden aan docenten en teams in het omgaan met deze studenten en hun problemen op dit gebied. Bedoeling is dat er handreikingen worden gegeven om problemen vroegtijdig te signaleren, om te kunnen omgaan met pedagogische en didactische verschillen en om het onderwijs af te kunnen stemmen op de specifieke behoeften van deze studenten. Diensten worden op maat, afhankelijk van de hulpvraag, ingezet. De student blijft binnen de eigen school en wordt vanuit het expertiseprogramma ambulant getraind. Om dit optimaal te kunnen doen is er een nauwe samenwerking met Leerplicht, de instellingen voor Zorg en Jeugdhulpverlening en het expertisecentrum van de Frater. kwantitatief 300 studenten van de MBO scholen ondersteuning aanbieden middels het expertiseprogramma met als doel dat minimaal 60% daarvan de mbo schoolloopbaan met succes (dat betekent dus met een startkwalificatie) afrondt. Realisatie opdracht februari 2014 Kwaliteit Vanuit de notitie opgesteld met Kompaan en de Bocht is de eerste stap gezet in het kader van de borging van de succesfactoren van MBO Expertise Programma. De informatie uit deze notitie is gedeeld met de netwerkpartners IMW, Indigo (GGZ) en Novadic Kentron. Partijen zien het zitten om de verbinding tussen onderwijs en hulpverlening intensiever en nauwer te maken op basis van de good practice uit het project. In 2014 zullen de contacten met Novadic Kentron worden geïntensiveerd. Dit om aan de behoefte aan ondersteuning voor studenten met verslavings problematiek (met name gamen en drugs) tegemoet te komen. Kwantitatief In november 2013 is een training Stressles vanuit Indigo afgerond met positieve resultaten en bevindingen. De studenten die de training volgen voelen zich sterker en meer zelfbewust. Hierdoor presteren ze beter bij toetsen en ronden het onderwijs positief af. Op basis van de deelnamelijst wordt aan het eind van het schooljaar het rendement van de training getoetst. De aanvraag voor individuele trajecten van Kompaan en de Bocht is in de periode november 2013 januari 2014 verdubbeld. Binnen de scholen wordt in deze periode de eerste balans opgemaakt over de vorderingen van de studenten en komen de eerste hulpvragen boven tafel. De scholen weten goed de weg om een juiste aanmelding te doen. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 10

11 Maatregel Diplomagerichte trajecten voor tienermoeders Begroting ,- Opdracht ( ,-, ,-, ,-, ,-) Tienermoeders van Kompaan en de Bocht die veelal door persoonlijke omstandigheden hun VO niet halen en geen uitzicht hebben op het behalen van een startkwalificatie, krijgen dit speciale traject aangeboden om alsnog een startkwalificatie te behalen. Het gaat om een aangepast programma in een kleine groepssamenstelling met extra ondersteuning en begeleiding op school, in de stage en in de thuissituatie met als doel het behalen van het AKA diploma. kwantitatief Jaarlijks 12 tot 16 tienermoeders. Realisatie opdracht februari 2014 Hoogte punten - Samenwerking school en de Bocht - Zicht en zorg en tijd hebben voor leerlingen - Leerlingen ondersteunen bij een nieuwe start in hun loopbaan - Contactpersoon met de gemeente Tilburg, regels zijn duidelijk met betrekking tot uitkering. Aandachtspunten: - Afwezigheid is groot, te laat komen op school en ziekteverzuim - Netwerk van leerlingen is onvoldoende wanneer het gaat om de opvang van hun kinderen wanneer zij ziek zijn. - Zwangere studenten hebben veel klachten waardoor zij niet naar school komen. Voor docenten is het onduidelijk hoe dit te registreren omdat zij zich niet ziek melden. - Lesprogramma blijft een punt van aandacht omdat door de wisselende instroom leerlingen een verschillend programma volgen. - Hoe krijgen we een leerling minimaal 80% aanwezig, de consequenties voor de uitkering blijkt een goede stok achter de deur te zijn - Onderlinge afstemming tussen docenten, casewerkers, gemeente, groepswerkers en leidinggevende van de betrokken organisatie blijft een punt van aandacht Kwantitatief Aantal deelnemers in traject Verwachting aantal deelnemers uitstroom met diploma Aantal gerealiseerde uitstromers met diploma 14 Tienermoeders 5 a 6 Tienermoeders. Schooljaar nog geen VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 11

12 Maatregel Versterking programma en begeleiding AKA Wildstraat Begroting Per schooljaar ,- Opdracht De doelgroep AKA Wildstraat is een gemêleerde groep van jongeren die nog geen definitieve keuze heeft gemaakt voor een beroep en nog (extra) geschoold moet worden op het gebied van sociale vaardigheden, algemene vakken en werkhouding om zich staande te kunnen houden binnen een opleiding of passend werk. Deze doelgroep ervaart op meerdere terreinen problemen waardoor het (nog) niet mogelijk is om een opleiding succesvol af te ronden. Het onderwijs binnen AKA Wildstraat is gericht op het behalen van het AKA diploma zodat de deelnemer een start kan maken op een zelfstandig leven in de maatschappij middels een vervolgopleiding of het vinden van een baan. Een AKA diploma in combinatie met een arbeidscontract betekent dat er geen sprake is van VSV. De uitvoering van dit programma en het begeleiden van deze specifieke doelgroep naar een AKA diploma en eventueel werk vraagt extra inzet van middelen. kwantitatief 80 tot 90 jongeren op jaarbasis waarvan minimaal 66% een diploma behaalt en doorstroomt naar werk met een arbeidscontract van minimaal 12 uur of vervolgopleiding MBO niveau 2. Realisatie opdracht februari 2014 Hoogtepunten We zijn positief gestart. De waarden van de school zijn zichtbaar en zijn vertaald naar gedrag. Dit is verwerkt is de introductie week en in de lessen. Er staan extra Taal en Rekenen lessen op het rooster, hierdoor geven we de studenten meer kans op doorstroom naar niveau 2. We zijn gestart met de Pilot; Onderwijs- zorg arrangementen. Medewerkers van Kompaan en de Bocht werken nauw samen met het team en met de SMW in de extra zorg voor de pilotklas. 1 e ervaringen / evaluatie is positief. Risico factoren Er is dit jaar een ernstige mate van drugsproblematiek. Er wordt veel gebruikt, in en buiten school en er wordt gedeald. We hebben tot nu toe nog niemand op heterdaad kunnen betrappen. Wél zijn er regelmatig extra controles van kluisjes en zijn er opnieuw afspraken met de politie gemaakt over frequenter bezoek van de politie ( afgeven van een signaal dat we een veilige school willen zijn) Daarnaast probeert Kentron de problematiek op te pakken, maar ook zij erkennen dat het dit jaar zeer ernstig is. Toevalligerwijs zitten er dit jaar studenten bij elkaar, die elkaar al uit ander circuits kennen. Aandachtspunten Drugsproblematiek en daarmee samenhangend de kleine criminaliteit. De aanmeldingen die door het jaar heen komen worden gekenmerkt door een steeds grotere problematiek. Het intake team heeft het hier zwaar mee, elke individuele aanmelding behoeft nader onderzoek, keuzes worden altijd gemaakt na overleg met de directie. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 12

13 Realisatie Kwantitatief Zittende deelnemers schooljaar studenten op AKA Wildstraat, 7 daarvan op basis van detachering bij Parcours. Uitstroom schooljaar Uitgestroomd voor 1 oktober: 1 student Uitgestroomd eind oktober: 1 student Uitgestroomd eind november: 2 studenten, en eentje waarvan geen bevestiging is binnen gekomen van een nieuwe school Almata. Uitgestroomd Eind december: 1 student Mutaties Intern schooljaar Verplaatst binnen AKA en van W naar A-weg en eentje andersom. Eentje van BBL naar BOL na 1 oktober. Verwachten instroom per februari deelnemers VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 13

14 Maatregel Route 35, regionaal trajectbureau Begroting ,- ( ,-, ,-, , ,-) Bijdrage per student van 500,- Opdracht Doelgroep 18- en 18 + met de focus op 18+ die ongekwalificeerd het onderwijs verlaten. Het gaat specifiek om leerlingen die dreigen uit te vallen bij de overgang van het VO naar het MBO of leerlingen die voortijdig dreigen uit te vallen in het MBO. Koppeling tussen Route 35 en de activiteiten die voorkomen uit diverse maatregelen zijn wenselijk om zo n groot mogelijk rendement te behalen. Doel is het versterken van de keten in Regio 35 door samen te werken met de afdeling Leerplicht, het VO, de MBO scholen en het Jongerenloket Blink. kwantitatief In studenten op jaarbasis bedienen met als doel om in de daarop volgende jaren het aantal uit te breiden. Dit kan gerealiseerd worden als de bovengenoemde partijen binnen de keten de krachten bundelen. Realisatie opdracht februari 2014 Route 35 heeft inmiddels een eigen afdeling en website en op 1 februari wordt het klantensysteem in gebruik genomen. Er is nauwe samenwerking tussen blink en de toeleiders en het streven is om met deze samenwerking draaideur jongeren te voorkomen. De resultaten van het dossieronderzoek zijn hierbij van groot belang. Er is behoefte aan beeld en geluid bij de dossiers van de jongeren binnen route 35. Dit jaar wordt intensief ingezet op het verbeteren van de dienst screening, die op zal gaan leveren dat er een dusdanig gesprek met de jongere gevoerd wordt waardoor duidelijk wordt waar de jongere bij gebaat is en op welke manier hij/zij doorverwezen moet worden. Het inzetten van korte heroriëntatietrajecten staat momenteel hoog op de agenda en er is overleg met leerplicht hoe deze vorm van trainingen ook gekoppeld kunnen worden aan de leerplicht. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 14

15 Kwantitatief Er zijn vanaf augustus jongeren gemeld met de volgende acties (100 nog in de flow) Heroriëntaties lang 19 Heroriëntaties kort/switch. 45 Blink/uitkering 57 Werk zoeken 110 Doorverwezen naar zorg 33 Doorverwezen naar toeleiders 17 Doorverwezen naar opleiding 122 Tussentijds geplaatst op opleiding 38 Aangemeld voor testen 96 Bezig met Studiekeuzegesprekken 73 Zomeracties 40 Wenst geen bemiddeling 37 VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 15

16 Maatregel Heroriëntatietraject Lang en Kort Begroting ,-, lang ,-, ,-, ,- Opdracht Kort ,-, ,-, ,- De Heroriëntatietrajecten lang en kort zijn gericht op het voorkomen van voortijdige uitval en het zo snel mogelijk kunnen continueren/starten van de schoolloopbaan in het MBO met als doel het behalen van een startkwalificatie. De lange trajecten zijn voor studenten die uitvallen binnen ROC Tilburg omdat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Zij weten al wel in welke sector zij hun opleiding willen vervolgen, zijn dus doelgericht en hebben een redelijke studiehouding. De korte trajecten zijn voor jongeren die na het VO niet met MBO opleiding zijn gestart en een intensieve begeleiding nodig hebben bij het maken van een opleidingskeuze. De korte trajecten zijn ook voor jongeren die door verschillende oorzaken nog niet deelnemen aan het MBO onderwijs, daar wel toe in staat zijn maar nog geen keuze hebben gemaakt. Heroriëntatietraject Lang Heroriëntatietraject Kort kwantitatief 100 studenten per kalenderjaar 60 jongeren per kalenderjaar Realisatie opdracht februari 2014 Inhoudelijke lopen de trajecten goed en hebben ook goed rendement. Het grootste probleem in 100 % succesvol zijn is het ontbreken van tussentijdse instroom en van het ontbreken van een alternatief voor jongeren die met een onderwijsprogramma een jaar zinvol overbruggen om vervolgens de draad weer goed op te pakken. Binnen ROC Tilburg wordt over dit thema binnenkort een ronde tafelgesprek gearrangeerd door Projectleider VSV om met elkaar te kijken of er een structurele oplossing is. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 16

17 Kwantitatief De heroriëntatie trajecten Lang zijn gestart in januari 2014 met op de drie locaties 45 deelnemers. 5 deelnemers komen van buit het ROC Tilburg. Switch is in november gestart met een groep van 19 deelnemers. Daarvan zijn: Terug naar oude opleiding 3 Gestart met werk 3 Verlenging traject 1 Verwezen naar zorg 1 Gestart met heroriëntatie lang 2 Alternatief programma 1 Gestart met opleiding 4 De tweede switchgroep is in januari gestart en heeft 11 deelnemers Er staan voor de groep van maart deelnemers op de wachtlijst. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 17

18 Maatregel Actieplan VSV MBO opleiding niveau 3 en 4 Begroting ,- ( , ,-) Opdracht Uitval bij studenten in het MBO is groot en dit is te zien in absolute cijfers. Dat betekent dus ook dat met gerichte acties winst te behalen is. In eerste instantie gaat de aandacht naar de scholen en/of de opleidingen met de meeste uitval. Door een nadere analyse van de uitval en de redenen van uitval per school en per opleiding te maken kunnen prestatie afspraken gemaakt worden met betrekking tot een verdere reductie van het aantal VSV ers en wordt gekeken naar een plan van aanpak om de afspraken te realiseren kwantitatief In moet het aantal VSV-ers bij de niveau 3 en 4 opleidingen terug gebracht zijn naar ongeveer 140 studenten. Realisatie opdracht februari 2014 MBO actieplan Er is een actieplan MBO specifiek voor niveau 2 opgesteld dat in december 2013 als pilot gestart is binnen OGT. Het actieplan richt zich op de docent in relatie tot de groep niveau 2. Er is een maatjessyteem in opgenomen en een 3 wekelijkse collegiale consultatie met een medewerker kompaan die gespecialiseerd is in onderwijs. Het levert op dat er persoonlijke aandacht is voor de student, er onderling gespard kan worden over moeilijke situaties in de klas en dat er een professionaliseringslag gemaakt kan worden in het klassenmanagement onder begeleiding van de medewerker Kompaan. De Pilot wordt gemonitord en geëvalueerd door trajectbegeleider en projectleider en daar waar mogelijk/van toepassing binnen andere opleidingen niveau 2 in schooljaar uitgevoerd. Het actieplan kan ook toegepast worden binnen niveau 3 en 4. Verzuim Werkgroep verzuimbeleid is gestart. Opdracht aan de werkgroep is om het handboek aan te passen, protocollen te verscherpen en te zorgen voor een administratief systeem dat pro actief handelen garandeert. De schooldirecteuren zullen toezien op frequent en actief melden van verzuim. Vanuit Route 35 is er inmiddels ook een vast team per school vastgesteld die tijdens de ZAT s terugkoppeling kan doen van het aantal verzuimers, aantal dreigende VSV ers en de stand van zaken VSV-ers in behandeling. Beleid en Visie LOB OGT heeft inmiddels een visie en beleidstuk vastgesteld inzake doorlopende leerlijn VO MBO voor het LOB. LOB wordt een onderdeel van het curriculum en zal in dit schooljaar geïmplementeerd worden in de studieloopbaanlessen binnen OGT. VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 18

19 Maatregel Havisten (VAVO) Begroting ,- ( ,-, ,-, ,-) Opdracht Aantal schoolverlaters Havo VWO is bij alle scholen m.u.v. Beatrix nog boven de norm. Met name HAVO 4 leerlingen dreigen de school te verlaten zonder een diploma op zak. Ook binnen het VAVO zien we bij deelnemers die daar alsnog een havo diploma proberen te halen een toename van het aantal voortijdig schoolverlaters van 18 jaar en ouder. De overgang en doorstroom van deze groep naar het MBO verloopt niet soepel waardoor leerlingen het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. De focus wordt de komende tijd gelegd op de succesvolle doorstroom van Havo 4 en 5 leerlingen naar een passende MBO opleiding zodat deze jongeren alsnog een startkwalificatie gaan halen. kwantitatief Binnen 2 jaar moet door deze maatregel een aanpak gecreëerd zijn die er voor zorgt dat de leerlingen succesvol van Havo 4 / 5 overstappen naar het MBO om daar een startkwalificatie te halen. Dit programma is binnen 2 jaar opgenomen is in het reguliere aanbod van het havo onderwijs. Daarnaast is het de bedoeling dat dit programma wordt opgenomen in het dienstenportfolio van Route 35. Het is de bedoeling dat met het uitvoeren van deze maatregel de komende periode het aantal VSVers met minimaal 26 ex- HAVO leerlingen in het MBO wordt verminderd. Realisatie opdracht februari 2014 Realisatie kwalitatief Op dit moment ligt het format voor de jaarlijkse informatieavond klaar. Wel heeft de werkgroep op basis van de evaluatie van de laatste infoavond besloten om de datum van de avond te verschuiven naar eind februari/begin maart. De voorbereidingen voor het speeddaten voor havisten zijn in volle gang. Er is een coördinator hiervoor aangewezen (decaan 2College Cobbenhagen) die zorgt voor de organisatie. Het aantal deelnemers hiervoor zal in de komende weken bekend worden. Concept voor het maken van een portfolio t.b.v. de mbo-oriëntatie voor havisten is in de maak (streven is eind februari naar werk- en klankbordgroep). Aandachtspunt is om alle vo-scholen bij het project te blijven betrekken. Deelname aan het project is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Scholen die deelnemen dienen daarom ook mee te werken aan keuzes die zijn gemaakt. Sommige scholen blijven echter een eigen koers varen in plaats van daadwerkelijk deel te nemen (aan bv. informatieavond). VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 19

20 Realisatie Kwantitatief Over het aantal vsv ers in vo en mbo kan op dit moment nog geen informatie worden gegeven. Afname hiervan zal op termijn moeten blijken. Aantal studenten voorlichting 73 leerlingen aangemeld, ± 60 leerlingen (met ouders) aanwezig op de avond zelf. Aantal studenten speeddaten Nog niet bekend. Zal komende weken (uiterlijk 7 februari) bekend worden. Acties voor de toekomst Op basis van ideeën uit het MBO (o.a. heroriëntatietraject ROC-Tilburg, mogelijkheden op DRP en StudioT) wordt een oriëntatietraject voor havisten opgezet gericht op het mbo, gebaseerd op het idee van een strippenkaart. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van het portfolio t.b.v. de mbo-oriëntatie (zie hierboven). De activiteiten informatieavond is uitgevoerd en blijft gehandhaafd. speeddaten is in voorbereiding. Op grond van evaluatie zal besloten worden tot wel/niet VSV , tussenstand februari 2014 Pagina 20

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant In opdracht van de gemeente Eindhoven Eindrapport Erik Keppels Ton Eimers Nijmegen, 15 mei 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie