Schoolgids VSO Heiligenbergerweg AJ Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort"

Transcriptie

1 Schoolgids VSO I Heiligenbergerweg AJ Amersfoort

2 INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond) Onderwijs en opvoeding Het bijzondere aan openbaar onderwijs 8 3. De Wettelijke opdracht 9 4. De organisatie van de school Iets meer over de leerlingen Het onderwijs in de VSO-school Mogen we eisen stellen? Iedere leerling zijn eigen programma Pedagogisch klimaat Het programma in het VSO Het programma Eigen initiatiefmodel Uitstroom Ontwikkelingen in het onderwijs Leerlingzorg Toelating Groepsplannen De Commissie van Begeleiding Leerlingenbesprekingen Arbeidsorientatie en arbeidsmogelijkheden Schoolrelevante informatie (op alfabet) 16 Absentie 16 Administratie 16 Bestuur 16 Conciërge 17 Coördinator leerling-zorg V.S.O. 17 Foto- en en/of video-opnamen 17 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 17 Groepsdoorbreking Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Gymkleding 17 Hoofdluis 17 Huisbezoek 17

3 Hulpouders 17 Inspectie van het onderwijs 18 Islamitische feestdagen 18 Kalender 18 Kerstfeest 18 Kijken in de groep 18 Kleding op de school 18 Kluisjes 18 Kwaliteitszorg 18 Leerling bijdrage Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Lesrooster 19 Logeermogelijkheden 19 Maaltijd op school 19 Maatschappelijk werkster 19 Medezeggenschapsraad 19 Medicatie meegeven 20 Nieuwsbrief 20 Ouderraad 20 Personeel 20 Plantenverkoop 21 Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (P.P.G.) 21 Praktijkweek 21 Schoolarts 22 Schoolkampen 22 Schoolleiding 22 Schoolpsycholoog 22 Schoolplan 22 Schooltijden 22 Seksualiteit 22 Sinterklaas 23 Sponsoring, reclame en schenkingen 23 Stagiaires 23 Studiedagen 24 Tandenborstels Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Telefonische bereikbaarheid leerkracht 24 Vakantie 24 Verjaardag 24 Vervoer 24 Vervoer afmelden bij ziekte of afwezigheid 24 Verzekering 24

4 Vis 24 Vrijwilligers 25 Wahjong-uitkering 25 Werk voor de Arbeidsvoorbereiding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Zwemmen 25 Identificatieplicht (wet) 26 Leerplicht 26 Burgerservicenummer 26 Klachtenregeling 26 Vertrouwenspersonen 27 Vertrouwensinspecteurs 27 Verlof 28 Lesuitval 28 Schorsing en verwijdering van leerlingen 28 Bezwaar en beroep 28 Leerling-dossier 28

5 1. Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Dr. A. van Voorthuysenschool Het doel van deze gids is om aan te geven wat onze school voor uw kind kan betekenen. Tevens willen we op deze wijze aangeven wat u als ouder/verzorger van de school kunt verwachten en wat de school van u als ouder/verzorger verwacht. In deze schoolgids wordt u geïnformeerd over De uitgangspunten van de school De wijze waarop het onderwijs is georganiseerd De zorg voor de kinderen Ontwikkelingen van het onderwijs Rechten, plichten en regelgeving Overige praktische zaken Voor nieuwe ouders/verzorgers is deze schoolgids een eerste kennismaking met de Dr. A. van Voorthuysenschool. U kunt op basis van deze informatie een keuze maken of onze school geschikt is voor uw zoon/dochter en besluiten tot een nader kennismakingsgesprek met de schoolleiding. Voor ouders die reeds een kind op onze school hebben, biedt de gids actuele informatie over de ontwikkelingen op school.

6 2. Onze school De DR A. VAN VOORTHUYSENSCHOOL is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren met ernstige leerproblemen, ook wel bekend als: "School voor Zeer Moeilijk Lerenden" De school staat in AMERSFOORT aan de Heiligenbergerweg 185 en is één van de scholen in het scholencomplex "De Vosheuvel". De Koningin Emmaschool (de P.C.-school voor z.m.l.-onderwijs) maakt ook gebruik van De Vosheuvel. Directeur: Henk Hylkema Adj.-directeur V.S.O.: Jurre van Asperen Tel.nr : Naast de kinderboerderij "De Vosheuvel" ligt de inrit naar de school.

7 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs incl. Plattegrond). Scholencomplex De Vosheuvel Heiligenbergerweg AJ Amersfoort Route naar de Vosheuvel met openbaar vervoer: Vanaf station Amersfoort neemt u buslijn 77 of 78 naar Leusden. U stapt uit bij halte Haydnstraat, Meanderziekenhuis. Route naar de Vosheuvel met de auto Op de A28 neemt u afrit 7 naar Leusden. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf de Groene Zoom op. De Groene Zoom vervolgt u tot de Heiligenbergerweg. Deze weg gaat u in door rechtsaf te slaan richting Amersfoort. Na 1600 meter net over het viaduct gaat u linksaf. Dit is de oprit van de Vosheuvel.

8 2.2 Onderwijs en opvoeding Kinderen gaan naar school voor onderwijs en de opvoeding krijgen ze thuis. Zo simpel als het hier gesteld is, zo is de praktijk echter niet en zeker niet voor de doelgroep van onze school. Wij geven op onze school onderwijs voor zover dit kan met betrekking tot de mogelijkheden van de leerling. Daarnaast is onze missie om kinderen zo zelfstandig mogelijk te maken waardoor ze zich zo goed mogelijk staande kunnen houden in onze maatschappij, met of zonder hulp. We laten ze graag zo goed mogelijk toegerust uitstromen naar de maatschappij. Veel van onze leerlingen hebben geen eigen gezin als basis, maar wonen bij een pleeggezin of instelling. We streven naar een zo goed mogelijke samenwerking met ouders/verzorgers. We worden hierbij ondersteund door de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker. Opvoeding en onderwijs lopen dus voortdurend in elkaar over. Leren rekenen of lezen is helder, dat is onderwijs. Het toepassen in de praktijk wordt al meer opvoeding. Is dit onderwijs of opvoeding? Kortom, wij zien ons als partner in het proces wat een kind doorloopt naar volwassenheid. 2.3 Het bijzondere aan openbaar onderwijs Openbaar onderwijs is voor alle leerlingen in gelijke mate toegankelijk. Onderscheid naar ras, geloof, sekse e.d. wordt in het openbaar onderwijs niet gemaakt. We leren kinderen andermans waarden te respecteren zonder de eigen waarden te verloochenen en de eigen normen te spiegelen aan andermans normen. In onze opvatting behoort de school een afspiegeling te zijn van de samenleving maar ook een oefenplek voor die samenleving. We vinden het dus van belang om kennis te nemen van ieders levens- en godsdienstige inzichten voor zover dat op een (V).S.O.-afdeling mogelijk is. Niet apart maar samen

9 3. De Wettelijke opdracht Het onderwijs aan zeer speciale scholen is sinds augustus 2003 geregeld in de Wet op de Expertise Centra (W.E.C.). Zeer speciale scholen verzorgen onderwijs voor leerlingen die ernstige leerbelemmeringen ondervinden door een zintuiglijke handicap, een taal-/ spraak-probleem, een lichamelijke of verstandelijke beperking of vanwege een ernstig gedragsprobleem. In de WEC zijn een aantal van deze onderwijssoorten geclusterd en regionaal georganiseerd. In ons geval hebben we te maken met de clustering van onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking door ziekte of handicap en onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. De WEC is van toepassing tot 1 augustus Per 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend onderwijs van kracht. Deze wet regelt de zorgplicht van scholen. Kernelementen van het nieuwe wettelijke kader voor passend onderwijs zijn de zorgplicht, de versterking van de samenwerkingsverbanden en de budgetfinanciering. Met de invoering van passend onderwijs verdwijnen de leerlinggebonden financiering (lgf) en de landelijke indicatiestelling voor het (V)SO. Daarvoor in de plaats worden de scholen verplicht een zo veel mogelijk passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die zich bij hen aanmelden. Als de ouders een kind bij een basisschool aanmeldt, dient de school ervoor te zorgen dat de betreffende leerling passend onderwijs gaat krijgen. Die plek kan op de eigen school of op een andere school worden geboden. Kinderen mogen niet langer geweigerd of verwijderd worden vanwege hun extra ondersteuningsbehoefte, voordat er een plek op een andere school gevonden is. De school maakt deel uit van een zogenaamd samenwerkingsverband, waarin de schoolbesturen van reguliere scholen en van scholen voor speciaal onderwijs zitting hebben. Het passend onderwijs zal meestal binnen het eigen samenwerkingsverband plaatsvinden, maar kan, indien er geen passende school is in het samenwerkingsverband, ook in een ander samenwerkingsverband plaats hebben.

10 4. De organisatie van de school 4.1 Iets meer over de leerlingen De jongens en meisjes die de school bezoeken verschillen onderling heel sterk in hun ontwikkelingsmogelijkheden. De ontwikkeling bij de leerlingen verloopt doorgaans zeer onregelmatig. Geen twee kinderen zijn gelijk. Slechts in algemene zin kunnen we zeggen dat onze leerlingen blijvende beperkingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis. Wat de leerlingen nog meer gemeenschappelijk hebben is hun blijvende behoefte aan hulp, begeleiding of toezicht, in welke (geringe) mate dan ook. Juist daarom is het onderwijs in de Dr. A. van Voorthuysenschool erop gericht, om de zelfstandigheid van de leerlingen zo groot mogelijk te laten worden, waarmee de afhankelijkheid van anderen zo klein mogelijk wordt. 4.2 Het onderwijs in de VSO-school Leerstof op maat is het uitgangspunt in de VSO-school. De centrale doelstelling van het Z.M.L.-onderwijs is de bevordering van algemene redzaamheid. Leerlingen moeten kennis en vaardigheden verwerven om als mens te kunnen leven met zichzelf en met anderen in een omgeving die past bij hun mogelijkheden. De school maakt daarnaast beleid om meer gepland te werken aan resultaatgericht onderwijs voor zowel het leren van cognitieve vaardigheden als voor sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Daarbij wordt uitgegaan van een meer groepsgerichte aanpak waarbij binnen de groepen leerlingen op niveau worden geclusterd. 4.3 Mogen we eisen stellen? Wij vinden van wel. Natuurlijk, onze jongens en meisjes hebben er grote moeite mee, om zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Velen hebben al ontmoedigende ervaringen achter de rug. Desondanks vinden we, dat we de leerlingen mogen vragen om te presteren. Niet overvragen natuurlijk, maar wel vragen. Voor alle duidelijkheid: het één en ander dient wel op een prettige en kindvriendelijke manier plaats te vinden. De jongens en meisjes moeten graag naar school gaan. 4.4 Iedere leerling zijn eigen programma "Geen twee kinderen zijn gelijk", schreven we eerder. We bedoelen daarmee, dat de vorderingen per vak, per leerling sterk verschillen. Daarnaast is de wijze waarop leerlingen leren onderling ook zeer wisselend. De één is ingesteld op kijken, de ander op luisteren, een derde op voordoen-nadoen, We doen leerlingen dus geen recht als leerstof alleen klassikaal aangeboden wordt. Onze instructie is hierop afgestemd 4.5 Pedagogisch klimaat Leerlingen van een school voor speciaal onderwijs ervaren de effecten van relaties, structuren, omgang en specifieke situaties door de wijze waarop en de sfeer waarin de leerstof tot hen komt. Als deze elementen bewust en in samenhang worden gehanteerd, kan men spreken van een pedagogisch klimaat.

11 Leerlingen die gedijen binnen een goed pedagogisch klimaat, gaan graag naar school, zijn plezierig in de omgang en ervaren regels en aanwijzingen als natuurlijk en zinvol. Binnen het pedagogisch klimaat is aandacht voor normen en waarden en het ontwikkelen van respect voor de ideeën, opvattingen en overtuigingen van anderen. Maar ook moet er zorg zijn voor de individuele leerling met zijn bijzondere hulpvraag. Dit geeft de beste garantie dat naast algemene doelen en behoeften, er aandacht is voor de specifieke kindproblemen.

12 5. Het programma in het VSO In de eerste fase van het V.S.O.-Z.M.L.-onderwijs volgen leerlingen een breed leerstofaanbod. Aan de ene kant verwerven zij kennis en vaardigheden die iedereen nodig heeft in het leven, aan de andere kant oriënteren zij zich op hun toekomstmogelijkheden. Net zoals het reguliere onderwijs biedt het V.S.O. leerlingen daarvoor de basisvorming. Deze basisvorming kent voor ons V.S.O. echter een eigen invulling. 5.1 Het programma Het V.S.O.-programma omvat algemeen vormende vakken praktijkvakken expressievakken het vormingsgebied arbeidsoriëntatie en arbeidsvoorbereiding De algemeen vormende vakken voor het V.S.O.-Z.M.L. zijn: Nederlandse taal de kennisgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en kennis der natuur rekenen en wiskunde bewegingsonderwijs verkeer sociaal-emotionele vorming De praktijkvakken zijn: verzorging, waaronder huishoudkunde textiele werkvormen houtbewerking techniek plantenteelt en tuinonderhoud De expressievakken zijn: tekenen/schilderen handenarbeid muziek/dans/drama Arbeidsoriëntatie en arbeidsvoorbereiding omvatten: training sociale vaardigheden algemene arbeidsvaardigheden specifieke vaardigheden voor de gekozen richting stage Niet alle leerstof is geschikt voor iedereen Niet alle leerstof is wenselijk voor iedereen Leerstof op maat is het uitgangspunt. Daarom hebben we in de meeste vakken drie delen of ontwikkelingsgebieden aangebracht; deelgebieden. Deelgebied 1, geeft leerstof dat gericht is op vaardigheden en kennis voor het directe persoonlijk functioneren, de persoonlijke redzaamheid.

13 Deelgebied 2 geeft leerstof ten behoeve van het functioneren in onze samenleving, ofwel de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor sociale en maatschappelijke redzaamheid. Deelgebied 3 betreft vakverdieping ten behoeve van een toekomstige werkplek. We noemen dit leerstofdeel dan ook: het arbeidsgericht vakgebied. Vakverdieping kan natuurlijk ook plaatsvinden vanuit interesse of hobby. In de eerste fase van het V.S.O.-Z.M.L.-onderwijs maken leerlingen kennis met de algemeen vormende vakken, de expressievakken en de praktijkvakken De groepen zijn zoveel mogelijk ingedeeld op uitstroomperspectief. In de tweede fase wordt het onderwijs hierop afgestemd. Het kind krijgt vakken aangeboden op basis van het uitstroomperspectief. 5.2 Eigen initiatiefmodel Mensen hebben behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Het zijn basisbehoeften. De term relatie duidt op de behoefte aan veiligheid en ondersteuning, aan beschikbaarheid van anderen. De term competentie verwijst naar de behoefte om greep te hebben op de omringende wereld, vertrouwen hebben in wat je zelf kunt. Autonomie is de behoefte om op basis van eigen initiatief te handelen en zelf beslissingen nemen. Vooral de behoeften competentie en autonomie komen bij onze leerlingen af en toe in het gedrang. De leerling ervaart dan niet dat hij greep op zijn omgeving heeft en neemt geen eigen initiatief. Hij blijft dan afhankelijk van de hulp van anderen. Aangeleerde afhankelijkheid is het resultaat. Opvoeders moeten zich terdege bewust zijn van deze schadelijke effecten van een al te dienende en zorgende kindbenadering. Het schoolteam ervaart het als een opdracht om leerlingen bij te staan in hun streven naar autonomie en hun behoefte om zelf beslissingen te nemen. De rol van de leerkracht verandert gedurende de schoolloopbaan van een V.S.O.-leerling. Is hij aanvankelijk onderwijzer, later wordt hij begeleider en coach, daarbij rekeninghoudend met de mogelijkheden van de leerling. En de leerling zelf? Die moet geleidelijk aan leerling-af worden en bij voorkeur de school verlaten als een betrekkelijk efficiënte, sociale jongvolwassene van bijna 20 jaar. Het eigen initiatiefmodel is een werkwijze van het schoolteam die met name gebruikt moet worden om leerlingen die moeilijk loskomen van hun aangeleerde afhankelijkheid te helpen om zelf oplossingen te bedenken en zelf initiatief te nemen. 5.3 Uitstroom Onze leerlingen verlaten de school met de leeftijd van 18 tot 20 jaar. Zij stromen, afhankelijk van hun uitstroomperspectief, uit naar werkplekken in de sociale werkvoorziening, dagbesteding of het vrije bedrijf. Soms gaan kinderen verder met een vervolgopleiding. In de jaren op de Dr. A. van Voorthuysenschool hebben we ze in elk geval voorbereid op een

14 toekomst in onze maatschappij, waar zij op hun eigen manier een steentje aan bij zullen dragen. Uitstroompercentages naar de diverse voorzieningen wisselen sterk per jaar. Dat komt in de eerste plaats doordat de uitstroom per jaar niet erg groot is, maar ook komt dat door conjunctuurschommelingen in onze economie en de wachtlijstproblematiek van de sociale werkvoorzieningen. Door een volhardende houding van onze stagebegeleiders en een goede samenwerking met de job coach wordt de werkgelegenheid voor onze leerlingen aanzienlijk verruimt. Sommige leerlingen ontwikkelen zich dermate positief dat ze eerder naar een andere vorm van onderwijs kunnen. Het ene kind gaat volledig naar een andere school; een ander kind volgt bepaalde vakken op een andere school. Meestal gaat het in zo n geval om praktijkonderwijs. 6. Ontwikkelingen in het onderwijs Zoals vermeld is de WEC (de Wet op de Expertise Centra) van toepassing tot 1 augustus Per 1 augustus zal de Wet op het Passend Onderwijs van kracht zijn. Vooruitlopend op deze nieuwe wet is het samenwerkingsverband van regio Eemland een experimenteer regio geworden voor het passend onderwijs, het zogenaamde Regio Netwerkwerk Passend Onderwijs Eemland (RNPOE). Binnen het RNPOE wordt derhalve al gewerkt alsnog de Wet op het Passend Onderwijs al van kracht is. In verband met de veranderingen is de binding met de huidige REC s (Regionale Expertise Centra) opgeheven. Het RNPOE heeft alle wettelijke taken van het REC overgenomen. De REC s hebben geen bemoeienis meer met clusterscholen. Alleen bij meervoudig gehandicapte kinderen vindt nog een indicatiestelling bij het CvI plaats. 7. Leerling zorg 7.1 Toelating Bovenstaande ontwikkelingen betekenen concreet dat door de Commissie van Indicatiestelling (CvI) geen indicatiestellingen meer worden afgegeven, maar dat dit nu gebeurt door de indicatiecommissie van het RNPOE zelf. Dat geldt ook voor een herindicatie die wordt afgegeven. In samenhang met de andere clusterscholen wordt bekeken naar welke school een kind het beste op zijn/haar plek is. Verschil met de situatie van voorheen is dat scholen ouders niet meer kunnen weigeren als ze kiezen voor een bepaalde school. De school waar het kind wordt aangemeld moet ervoor zorgdragen dat een kind passend onderwijs krijgen. Indien het RNPOE een indicatie afgeeft voor een cluster 3 school zal, in geval het kind is aangemeld bij de Van Voorthuysenschool, de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school moeten bekijken of het kind kan worden toegelaten. Indien dat het geval is zal door de Commissie van Begeleiding een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. Met de invoering van passend onderwijs verdwijnen de leerlinggebonden financiering (lgf) en de landelijke indicatiestelling voor het VSO.

15 7.2 Groepsplannen De invoering van passend onderwijs maakt het nodig om voldoende differentiatie aan te kunnen bieden, zonder dat de leerkracht richting en doel uit het oog verliest. Werken met groepsplannen maakt dat mogelijk. Het biedt de structuur om de vakken zo te geven dat alle leerlingen hun leerdoelen kunnen halen. Op basis van onderwijsbehoeften deelt de vakleerkracht zijn groep in meerdere niveaus. In het groepsplan worden de doelen helder geformuleerd. Tevens wordt aangegeven hoe de doelen gerealiseerd worden: de aanpak, tijd en de instrumenten die worden gebruikt. Individuele handelingsplannen zullen dan in uitzonderingsgevallen nog gebruikt worden voor leerlingen die moeilijk zijn onder te brengen in een groepsplan. Van belang is kennis van de leerlijnen: de leerkrachten moeten de leerlijn in de methode kennen en keuzes kunnen maken om leerlingen in staat te stellen leerdoelen te halen. Uitgangspunt is niet denken in belemmeringen, maar in mogelijkheden om die belemmeringen te omzeilen. De verantwoordelijkheid voor het leertraject en de leerlingbegeleiding daarbij berust bij de mentor of mentrix. De mentor of mentrix behartigt de belangen van de leerling en is ook het aanspreekpunt voor ouders en andere belanghebbenden. 7.3 De Commissie van Begeleiding De C.v.B. wordt gevormd door de V.S.O.-coördinator leerling-zorg, de schoolpsycholoog, schoolarts en maatschappelijk werkster. De directeur van de school is de voorzitter. 7.4 Leerlingenbesprekingen Direct aan het begin van het schooljaar worden de eerste leerlingenbesprekingen gehouden. Dit houdt uitgebreid overleg over de leervorderingen, de persoonlijkheidsontwikkeling, de toekomstplannen, prognoses, leerstofaanbod, bijzondere vraagstellingen en behoeften in. Als er bijzondere vraagstellingen of behoeften zijn worden er onderzoeken, observaties en andere acties gepland en data vastgesteld voor een uitgebreide bespreking van de individuele leerling. Het doel is de tijdelijke belemmeringen en storende factoren zoveel mogelijk te verminderen, zodat de leerling meer kan profiteren van het onderwijs. Intussen maken de leerkrachten voor hun vak de programma s klaar. Na een drietal maanden volgt de eerste evaluatie van de leervorderingen van de leerlingen. Deze worden met de ouders besproken. Zo nodig worden (leer)doelen bijgesteld, acties afgesproken en vervolgbesprekingen gepland. Tegen het eind van het schooljaar wordt er wederom geëvalueerd, hoe de leerling heeft gepresteerd, zijn de leerdoelen gehaald en hoe heeft hij/zij zich als persoon ontwikkeld. De ouders worden hierover geïnformeerd en het V.S.O.-team maakt alvast een nieuwe groepsindeling en een voorlopige planning van het leerprogramma voor het volgende schooljaar. 7.5 Arbeidsoriëntatie en arbeidsmogelijkheden Aan het begin van de tweede fase van de school oriënteren ouders en leerling zich op de dagbestedingsmogelijkheden voor de naschoolse periode.

16 De school verzorgt in samenwerking met de Koningin Emmaschool de voorlichting en laat de leerling gebruik maken van een beroepen-/interessetest. Naast de interesse van de leerling worden ook zijn/haar arbeidsmogelijkheden onderzocht. Op basis van de verkregen gegevens bepalen de leerling, de ouders/verzorgers en de mentor in overleg welke leerweg de leerling volgt. In vervolg daarop zal worden bepaald hoe het vakkenpakket eruit dient te zien. Een tamelijk uitgebreid overlegmoment vindt ook plaats bij het begin van de derde fase. De arbeidsmogelijkheden van de leerling komen steeds prominenter in beeld. Leerling, ouders en mentor maken definitieve keuzes m.b.t. de gewenste naschoolse dagbesteding of werkplek. Het leerprogramma wordt in die zin bijgesteld en stage wordt als leeractiviteit geïntroduceerd. Ouders melden zo nodig hun zoon of dochter aan bij de instanties die zich bezig houden met de naschoolse voorzieningen, dan wel een oriëntatie op een baan in het vrije bedrijf. 8. Schoolrelevante informatie (op alfabet) Absentie Als uw kind ziek is, of door een andere oorzaak niet naar school kan komen, wilt u dan voor uur even bellen met de school? Het is mogelijk dat u één van de V.S.O.-leerlingen aan de telefoon krijgt, die stage heeft achter de telefoonbalie. Dit kan misschien vragen om een beetje extra geduld. Telefoonnummer: Telefaxnummer: Wilt u zelf de bus- of taxichauffeur hiervan op de hoogte brengen? Administratie Onze administratie wordt verzorgd door Gerda Pieneman. Voor vragen met betrekking tot formulieren voor uw kind of voor het maken van een afspraak kunt u altijd bij haar terecht. Het -adres is Bestuur Het bestuur wordt gevormd door Stichting Meerkring.

17 Stichting Meerkring houdt zich bezig met het openbaar basis- en speciaal onderwijs in Amersfoort. Meer informatie kunt u vinden op Conciërge Aan het scholencomplex De Vosheuvel is een conciërge verbonden: Erwin de Jonge. Hij verzorgt de goede gang van zaken in en om het schoolgebouw. Coördinator leerling-zorg V.S.O. Anka Vosluiken is de coördinator leerling-zorg V.S.O. en tevens lid van de Commissie van Begeleiding. Foto- en en/of video-opnamen Af en toe worden er op onze school foto en/of video-opnamen gemaakt, bijv. tijdens het schoolkamp, bij feestelijkheden etc. Uit deze opnames worden fragmenten gebruikt om te tonen tijdens o.a. een ouderavond en ze staan ook op de website. Het spreekt vanzelf dat de opnames alleen worden gebruikt voor schoolactiviteiten. Voor het gebruik van de foto s en video s zal de school de toestemming van de ouders vragen. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit leden van verschillende scholen binnen de stichting Meerkring, waarbij ouders en leerkrachten in gelijke aantallen zijn vertegenwoordigd. De GMR houdt zich vooral bezig met zaken die bovenschools zijn en er is regelmatig overleg met het bestuur. Gymkleding Leerlingen op het VSO dienen zelf voor gymkleding te zorgen. Een T-shirt, korte of lange sportbroek en gymschoenen zijn nodig. De gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn van het grootste belang om nare zaken als voetbesmetting te voorkomen, maar zijn ook ivm veiligheid verplicht. Het is de bedoeling dat u zelf zorg draagt voor de gymkleding en zorgt dat deze regelmatig gewassen wordt. Wanneer een leerling een enkele keer de gymkleding vergeet is er reservekleding aanwezig. Gebeurt dit vaker dan zal er contact met u op worden genomen. Hoofdluis Op iedere school wordt van tijd tot tijd hoofdluis geconstateerd. Om verdere verspreiding tegen te gaan is het belangrijk dat u een besmetting direct meldt. Zo nodig zal u gevraagd worden uw kind tegen luis te behandelen. Zo nodig zal er extra hulp van de GGD ingezet worden als de hoofdluis bij een kind echt een probleem wordt. Huisbezoek Nieuwe leerlingen worden altijd bezocht door onze School Maatschappelijk werker. Zittende leerlingen worden niet bezocht tenzij daar een specifieke aanleiding voor is. Hulpouders Hulpouders werken onder regie van een leerkracht en volgens de afspraken die met hen gemaakt zijn.

18 Inspectie van het onderwijs De onderwijsinspectie controleert of de scholen zich houden aan de wetten en regels die de overheid heeft gesteld. De Inspectie bezoekt de scholen en maakt een rapport over de kwaliteit van de school. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) Islamitische feestdagen Onze school volgt de Christelijke kalender maar deze houdt geen rekening met de Islamitische feestdagen. Voor het Suikerfeest en het Slachtfeest kunt u vrij vragen. Ook houden we rekening met de oudere kinderen die vasten tijdens de Ramadan. Mocht het zo zijn dat het vasten voor een kind de schoolprestaties beïnvloedt, dan wordt er contact met u opgenomen. Kalender Aan het eind van elke maand wordt een kalender uitgedraaid met daarop de bijzonderheden, nieuwtjes en verjaardagen van zowel de leerlingen als het personeel. Deze kalender is ook op de website te vinden onder de button nieuws. Kerstfeest In de week voor de Kerstvakantie wordt het Kerstfeest gevierd. Jaarlijks wordt bepaald hoe het programma eruit ziet. Soms met de hele school, soms de afdelingen apart. Het ene jaar met de ouders en het andere jaar zonder de ouders. Kijken in de groep Het is heel plezierig om eens te kijken hoe uw kind functioneert in zijn of haar groep. Na een afspraak met de leerkracht van uw kind bent u van harte welkom op school. Kleding op de school Voor de diverse vakken is aangepaste kleding gewenst. We hebben het hier over: een kookschort, voor het vak huishoudkunde een werkjas, blauwgrijs, polyesterkatoen, voor algemene technieken, handenarbeid en hovenierswerk. gymkleding, en gymschoenen. De volgende kleding op de V.S.O.-afdeling moet zelf aangeschaft worden: 1 werkjas voorzien van naam 1 kookschort voorzien van naam gymkleding + zaalschoenen voorzien van naam (verplicht) Kluisjes De V.S.O.-afdeling stelt voor de gehele schoolperiode van de leerlingen bagagekluisjes beschikbaar. De school vraagt daarvoor 5,00 sleutelgeld per schooljaar. Hiervan worden de (nieuwe) sloten betaald en vindt onderhoud plaats. De mentor heeft altijd een reserve sleutel van de kluis. Kwaliteitszorg Doet de school goede dingen?

19 Doet de school die dingen ook goed? Hoe weet de school dat het de dingen goed doet? Weten of vinden anderen dat ook? Wat doet de school met die kennis? Dit zijn allemaal vragen waar een antwoord op gegeven dient te worden, want met die kennis kan de school zijn werkwijze verbeteren en zorgen dat kwaliteit behouden blijft. In de afgelopen jaren hebben een aantal scholen van REaCtys, samen met het instituut Oberon een systeem ontwikkeld dat de belangrijke onderdelen van de school langsloopt en een inzicht geeft in het kwaliteitsniveau van die onderdelen. Het is de bedoeling dat dit kritisch kijken naar de eigen organisatie om de twee jaar plaats vindt. Lesrooster Voor de aanvang van het schooljaar wordt het lesrooster voor de school samengesteld. Dit krijgt u in de laatste week van het schooljaar. Logeermogelijkheden Er bestaan voor u diverse mogelijkheden om uw zoon of dochter te laten logeren. Deze logeerhuizen zijn deels te vinden op de website van de school. Maaltijd op school Aangezien onze school een streekschool is, blijven we tussen de middag allemaal over, zowel leerlingen als leerkrachten. Ieder neemt daarom van huis zijn/of haar eigen lunchpakketje mee. Naast brood is het belangrijk dat uw kind fruit en drinken mee krijgt. Op woensdag wordt er niet op school geluncht en volstaat het om alleen fruit en drinken voor in de ochtendpauze mee te nemen. Maatschappelijk werkster Anke Schotman is onze schoolmaatschappelijk werkster. Vanuit MEE doet zij werkzaamheden t.b.v. de Commissie van Begeleiding. Zij neemt contact op met de ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen en ondersteunt de school in de begeleiding van al onze leerlingen. Het MEE is een organisatie die ondersteunt bij leven met een beperking Het adres is: MEE Utrecht Berkenweg LA Amersfoort Telefoon: Medezeggenschapsraad De school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De MR bestaat uit drie personeelsleden en uit drie ouders. De MR houdt zich bezig met onderwerpen die de school aangaan en heeft advies- en instemmingrechten bij een groot aantal zaken zoals de schooltijden, het schoolplan, samenwerking met andere scholen en het personeelsbeleid.

20 De directeur voert namens het schoolbestuur het overleg met de MR. Deze raad adviseert de directie en het bestuur en geeft advies of laat al dan niet zijn instemming blijken met beleidsvoornemens. U kunt hen bereiken via de website van de school en mailen naar: Medicatie meegeven Veel kinderen moeten onder schooltijd medicatie gebruiken. Dit wordt meestal meegegeven met de leerling. Dit kan tot problemen leiden als het kind de medicatie in gaat nemen zonder toezicht. Om dit te voorkomen kunt u: Medicatie aan de chauffeur meegeven Gebruik maken van kind veilige sluitingen Medicatie in een apart vakje van sport of lunch tas opbergen en dit bij de leerkracht melden Zelf afgeven bij de leerkracht Als school zijn we niet aansprakelijk voor dit vervoer, uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met medicatie om. Nieuwsbrief Regelmatig ontvangt u een nieuwsbrief met wetenwaardigheden van de school. Daarnaast wordt er maandelijks een kalender voor de komende maand meegegeven met alle actualiteiten, vrije dagen e.d. Ouderraad De Ouderraad houdt zich bezig met: Het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij de school en onderling. Het organiseren van koffieochtenden en thema ouderavonden Het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage t.b.v. het schoolfonds. U kunt hen bereiken via de website van de school en mailen naar De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor excursies, feestelijkheden, publicaties, ouderavonden, een afscheid e.d. De bijdrage voor het schoolfonds van de ouderraad bedraagt 30,- per schooljaar. Personeel Een overzicht van het personeel dat werkzaam is in- of ten behoeve van de (V.)S.O.- afdeling vindt u terug op de website. Tevens zijn de adressen op de site te vinden.

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie