Schoolgids VSO Heiligenbergerweg AJ Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort"

Transcriptie

1 Schoolgids VSO I Heiligenbergerweg AJ Amersfoort

2 INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond) Onderwijs en opvoeding Het bijzondere aan openbaar onderwijs 8 3. De Wettelijke opdracht 9 4. De organisatie van de school Iets meer over de leerlingen Het onderwijs in de VSO-school Mogen we eisen stellen? Iedere leerling zijn eigen programma Pedagogisch klimaat Het programma in het VSO Het programma Eigen initiatiefmodel Uitstroom Ontwikkelingen in het onderwijs Leerlingzorg Toelating Groepsplannen De Commissie van Begeleiding Leerlingenbesprekingen Arbeidsorientatie en arbeidsmogelijkheden Schoolrelevante informatie (op alfabet) 16 Absentie 16 Administratie 16 Bestuur 16 Conciërge 17 Coördinator leerling-zorg V.S.O. 17 Foto- en en/of video-opnamen 17 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 17 Groepsdoorbreking Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Gymkleding 17 Hoofdluis 17 Huisbezoek 17

3 Hulpouders 17 Inspectie van het onderwijs 18 Islamitische feestdagen 18 Kalender 18 Kerstfeest 18 Kijken in de groep 18 Kleding op de school 18 Kluisjes 18 Kwaliteitszorg 18 Leerling bijdrage Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Lesrooster 19 Logeermogelijkheden 19 Maaltijd op school 19 Maatschappelijk werkster 19 Medezeggenschapsraad 19 Medicatie meegeven 20 Nieuwsbrief 20 Ouderraad 20 Personeel 20 Plantenverkoop 21 Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (P.P.G.) 21 Praktijkweek 21 Schoolarts 22 Schoolkampen 22 Schoolleiding 22 Schoolpsycholoog 22 Schoolplan 22 Schooltijden 22 Seksualiteit 22 Sinterklaas 23 Sponsoring, reclame en schenkingen 23 Stagiaires 23 Studiedagen 24 Tandenborstels Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Telefonische bereikbaarheid leerkracht 24 Vakantie 24 Verjaardag 24 Vervoer 24 Vervoer afmelden bij ziekte of afwezigheid 24 Verzekering 24

4 Vis 24 Vrijwilligers 25 Wahjong-uitkering 25 Werk voor de Arbeidsvoorbereiding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Zwemmen 25 Identificatieplicht (wet) 26 Leerplicht 26 Burgerservicenummer 26 Klachtenregeling 26 Vertrouwenspersonen 27 Vertrouwensinspecteurs 27 Verlof 28 Lesuitval 28 Schorsing en verwijdering van leerlingen 28 Bezwaar en beroep 28 Leerling-dossier 28

5 1. Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Dr. A. van Voorthuysenschool Het doel van deze gids is om aan te geven wat onze school voor uw kind kan betekenen. Tevens willen we op deze wijze aangeven wat u als ouder/verzorger van de school kunt verwachten en wat de school van u als ouder/verzorger verwacht. In deze schoolgids wordt u geïnformeerd over De uitgangspunten van de school De wijze waarop het onderwijs is georganiseerd De zorg voor de kinderen Ontwikkelingen van het onderwijs Rechten, plichten en regelgeving Overige praktische zaken Voor nieuwe ouders/verzorgers is deze schoolgids een eerste kennismaking met de Dr. A. van Voorthuysenschool. U kunt op basis van deze informatie een keuze maken of onze school geschikt is voor uw zoon/dochter en besluiten tot een nader kennismakingsgesprek met de schoolleiding. Voor ouders die reeds een kind op onze school hebben, biedt de gids actuele informatie over de ontwikkelingen op school.

6 2. Onze school De DR A. VAN VOORTHUYSENSCHOOL is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren met ernstige leerproblemen, ook wel bekend als: "School voor Zeer Moeilijk Lerenden" De school staat in AMERSFOORT aan de Heiligenbergerweg 185 en is één van de scholen in het scholencomplex "De Vosheuvel". De Koningin Emmaschool (de P.C.-school voor z.m.l.-onderwijs) maakt ook gebruik van De Vosheuvel. Directeur: Henk Hylkema Adj.-directeur V.S.O.: Jurre van Asperen Tel.nr : Naast de kinderboerderij "De Vosheuvel" ligt de inrit naar de school.

7 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs incl. Plattegrond). Scholencomplex De Vosheuvel Heiligenbergerweg AJ Amersfoort Route naar de Vosheuvel met openbaar vervoer: Vanaf station Amersfoort neemt u buslijn 77 of 78 naar Leusden. U stapt uit bij halte Haydnstraat, Meanderziekenhuis. Route naar de Vosheuvel met de auto Op de A28 neemt u afrit 7 naar Leusden. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf de Groene Zoom op. De Groene Zoom vervolgt u tot de Heiligenbergerweg. Deze weg gaat u in door rechtsaf te slaan richting Amersfoort. Na 1600 meter net over het viaduct gaat u linksaf. Dit is de oprit van de Vosheuvel.

8 2.2 Onderwijs en opvoeding Kinderen gaan naar school voor onderwijs en de opvoeding krijgen ze thuis. Zo simpel als het hier gesteld is, zo is de praktijk echter niet en zeker niet voor de doelgroep van onze school. Wij geven op onze school onderwijs voor zover dit kan met betrekking tot de mogelijkheden van de leerling. Daarnaast is onze missie om kinderen zo zelfstandig mogelijk te maken waardoor ze zich zo goed mogelijk staande kunnen houden in onze maatschappij, met of zonder hulp. We laten ze graag zo goed mogelijk toegerust uitstromen naar de maatschappij. Veel van onze leerlingen hebben geen eigen gezin als basis, maar wonen bij een pleeggezin of instelling. We streven naar een zo goed mogelijke samenwerking met ouders/verzorgers. We worden hierbij ondersteund door de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker. Opvoeding en onderwijs lopen dus voortdurend in elkaar over. Leren rekenen of lezen is helder, dat is onderwijs. Het toepassen in de praktijk wordt al meer opvoeding. Is dit onderwijs of opvoeding? Kortom, wij zien ons als partner in het proces wat een kind doorloopt naar volwassenheid. 2.3 Het bijzondere aan openbaar onderwijs Openbaar onderwijs is voor alle leerlingen in gelijke mate toegankelijk. Onderscheid naar ras, geloof, sekse e.d. wordt in het openbaar onderwijs niet gemaakt. We leren kinderen andermans waarden te respecteren zonder de eigen waarden te verloochenen en de eigen normen te spiegelen aan andermans normen. In onze opvatting behoort de school een afspiegeling te zijn van de samenleving maar ook een oefenplek voor die samenleving. We vinden het dus van belang om kennis te nemen van ieders levens- en godsdienstige inzichten voor zover dat op een (V).S.O.-afdeling mogelijk is. Niet apart maar samen

9 3. De Wettelijke opdracht Het onderwijs aan zeer speciale scholen is sinds augustus 2003 geregeld in de Wet op de Expertise Centra (W.E.C.). Zeer speciale scholen verzorgen onderwijs voor leerlingen die ernstige leerbelemmeringen ondervinden door een zintuiglijke handicap, een taal-/ spraak-probleem, een lichamelijke of verstandelijke beperking of vanwege een ernstig gedragsprobleem. In de WEC zijn een aantal van deze onderwijssoorten geclusterd en regionaal georganiseerd. In ons geval hebben we te maken met de clustering van onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking door ziekte of handicap en onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. De WEC is van toepassing tot 1 augustus Per 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend onderwijs van kracht. Deze wet regelt de zorgplicht van scholen. Kernelementen van het nieuwe wettelijke kader voor passend onderwijs zijn de zorgplicht, de versterking van de samenwerkingsverbanden en de budgetfinanciering. Met de invoering van passend onderwijs verdwijnen de leerlinggebonden financiering (lgf) en de landelijke indicatiestelling voor het (V)SO. Daarvoor in de plaats worden de scholen verplicht een zo veel mogelijk passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die zich bij hen aanmelden. Als de ouders een kind bij een basisschool aanmeldt, dient de school ervoor te zorgen dat de betreffende leerling passend onderwijs gaat krijgen. Die plek kan op de eigen school of op een andere school worden geboden. Kinderen mogen niet langer geweigerd of verwijderd worden vanwege hun extra ondersteuningsbehoefte, voordat er een plek op een andere school gevonden is. De school maakt deel uit van een zogenaamd samenwerkingsverband, waarin de schoolbesturen van reguliere scholen en van scholen voor speciaal onderwijs zitting hebben. Het passend onderwijs zal meestal binnen het eigen samenwerkingsverband plaatsvinden, maar kan, indien er geen passende school is in het samenwerkingsverband, ook in een ander samenwerkingsverband plaats hebben.

10 4. De organisatie van de school 4.1 Iets meer over de leerlingen De jongens en meisjes die de school bezoeken verschillen onderling heel sterk in hun ontwikkelingsmogelijkheden. De ontwikkeling bij de leerlingen verloopt doorgaans zeer onregelmatig. Geen twee kinderen zijn gelijk. Slechts in algemene zin kunnen we zeggen dat onze leerlingen blijvende beperkingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis. Wat de leerlingen nog meer gemeenschappelijk hebben is hun blijvende behoefte aan hulp, begeleiding of toezicht, in welke (geringe) mate dan ook. Juist daarom is het onderwijs in de Dr. A. van Voorthuysenschool erop gericht, om de zelfstandigheid van de leerlingen zo groot mogelijk te laten worden, waarmee de afhankelijkheid van anderen zo klein mogelijk wordt. 4.2 Het onderwijs in de VSO-school Leerstof op maat is het uitgangspunt in de VSO-school. De centrale doelstelling van het Z.M.L.-onderwijs is de bevordering van algemene redzaamheid. Leerlingen moeten kennis en vaardigheden verwerven om als mens te kunnen leven met zichzelf en met anderen in een omgeving die past bij hun mogelijkheden. De school maakt daarnaast beleid om meer gepland te werken aan resultaatgericht onderwijs voor zowel het leren van cognitieve vaardigheden als voor sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Daarbij wordt uitgegaan van een meer groepsgerichte aanpak waarbij binnen de groepen leerlingen op niveau worden geclusterd. 4.3 Mogen we eisen stellen? Wij vinden van wel. Natuurlijk, onze jongens en meisjes hebben er grote moeite mee, om zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Velen hebben al ontmoedigende ervaringen achter de rug. Desondanks vinden we, dat we de leerlingen mogen vragen om te presteren. Niet overvragen natuurlijk, maar wel vragen. Voor alle duidelijkheid: het één en ander dient wel op een prettige en kindvriendelijke manier plaats te vinden. De jongens en meisjes moeten graag naar school gaan. 4.4 Iedere leerling zijn eigen programma "Geen twee kinderen zijn gelijk", schreven we eerder. We bedoelen daarmee, dat de vorderingen per vak, per leerling sterk verschillen. Daarnaast is de wijze waarop leerlingen leren onderling ook zeer wisselend. De één is ingesteld op kijken, de ander op luisteren, een derde op voordoen-nadoen, We doen leerlingen dus geen recht als leerstof alleen klassikaal aangeboden wordt. Onze instructie is hierop afgestemd 4.5 Pedagogisch klimaat Leerlingen van een school voor speciaal onderwijs ervaren de effecten van relaties, structuren, omgang en specifieke situaties door de wijze waarop en de sfeer waarin de leerstof tot hen komt. Als deze elementen bewust en in samenhang worden gehanteerd, kan men spreken van een pedagogisch klimaat.

11 Leerlingen die gedijen binnen een goed pedagogisch klimaat, gaan graag naar school, zijn plezierig in de omgang en ervaren regels en aanwijzingen als natuurlijk en zinvol. Binnen het pedagogisch klimaat is aandacht voor normen en waarden en het ontwikkelen van respect voor de ideeën, opvattingen en overtuigingen van anderen. Maar ook moet er zorg zijn voor de individuele leerling met zijn bijzondere hulpvraag. Dit geeft de beste garantie dat naast algemene doelen en behoeften, er aandacht is voor de specifieke kindproblemen.

12 5. Het programma in het VSO In de eerste fase van het V.S.O.-Z.M.L.-onderwijs volgen leerlingen een breed leerstofaanbod. Aan de ene kant verwerven zij kennis en vaardigheden die iedereen nodig heeft in het leven, aan de andere kant oriënteren zij zich op hun toekomstmogelijkheden. Net zoals het reguliere onderwijs biedt het V.S.O. leerlingen daarvoor de basisvorming. Deze basisvorming kent voor ons V.S.O. echter een eigen invulling. 5.1 Het programma Het V.S.O.-programma omvat algemeen vormende vakken praktijkvakken expressievakken het vormingsgebied arbeidsoriëntatie en arbeidsvoorbereiding De algemeen vormende vakken voor het V.S.O.-Z.M.L. zijn: Nederlandse taal de kennisgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en kennis der natuur rekenen en wiskunde bewegingsonderwijs verkeer sociaal-emotionele vorming De praktijkvakken zijn: verzorging, waaronder huishoudkunde textiele werkvormen houtbewerking techniek plantenteelt en tuinonderhoud De expressievakken zijn: tekenen/schilderen handenarbeid muziek/dans/drama Arbeidsoriëntatie en arbeidsvoorbereiding omvatten: training sociale vaardigheden algemene arbeidsvaardigheden specifieke vaardigheden voor de gekozen richting stage Niet alle leerstof is geschikt voor iedereen Niet alle leerstof is wenselijk voor iedereen Leerstof op maat is het uitgangspunt. Daarom hebben we in de meeste vakken drie delen of ontwikkelingsgebieden aangebracht; deelgebieden. Deelgebied 1, geeft leerstof dat gericht is op vaardigheden en kennis voor het directe persoonlijk functioneren, de persoonlijke redzaamheid.

13 Deelgebied 2 geeft leerstof ten behoeve van het functioneren in onze samenleving, ofwel de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor sociale en maatschappelijke redzaamheid. Deelgebied 3 betreft vakverdieping ten behoeve van een toekomstige werkplek. We noemen dit leerstofdeel dan ook: het arbeidsgericht vakgebied. Vakverdieping kan natuurlijk ook plaatsvinden vanuit interesse of hobby. In de eerste fase van het V.S.O.-Z.M.L.-onderwijs maken leerlingen kennis met de algemeen vormende vakken, de expressievakken en de praktijkvakken De groepen zijn zoveel mogelijk ingedeeld op uitstroomperspectief. In de tweede fase wordt het onderwijs hierop afgestemd. Het kind krijgt vakken aangeboden op basis van het uitstroomperspectief. 5.2 Eigen initiatiefmodel Mensen hebben behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Het zijn basisbehoeften. De term relatie duidt op de behoefte aan veiligheid en ondersteuning, aan beschikbaarheid van anderen. De term competentie verwijst naar de behoefte om greep te hebben op de omringende wereld, vertrouwen hebben in wat je zelf kunt. Autonomie is de behoefte om op basis van eigen initiatief te handelen en zelf beslissingen nemen. Vooral de behoeften competentie en autonomie komen bij onze leerlingen af en toe in het gedrang. De leerling ervaart dan niet dat hij greep op zijn omgeving heeft en neemt geen eigen initiatief. Hij blijft dan afhankelijk van de hulp van anderen. Aangeleerde afhankelijkheid is het resultaat. Opvoeders moeten zich terdege bewust zijn van deze schadelijke effecten van een al te dienende en zorgende kindbenadering. Het schoolteam ervaart het als een opdracht om leerlingen bij te staan in hun streven naar autonomie en hun behoefte om zelf beslissingen te nemen. De rol van de leerkracht verandert gedurende de schoolloopbaan van een V.S.O.-leerling. Is hij aanvankelijk onderwijzer, later wordt hij begeleider en coach, daarbij rekeninghoudend met de mogelijkheden van de leerling. En de leerling zelf? Die moet geleidelijk aan leerling-af worden en bij voorkeur de school verlaten als een betrekkelijk efficiënte, sociale jongvolwassene van bijna 20 jaar. Het eigen initiatiefmodel is een werkwijze van het schoolteam die met name gebruikt moet worden om leerlingen die moeilijk loskomen van hun aangeleerde afhankelijkheid te helpen om zelf oplossingen te bedenken en zelf initiatief te nemen. 5.3 Uitstroom Onze leerlingen verlaten de school met de leeftijd van 18 tot 20 jaar. Zij stromen, afhankelijk van hun uitstroomperspectief, uit naar werkplekken in de sociale werkvoorziening, dagbesteding of het vrije bedrijf. Soms gaan kinderen verder met een vervolgopleiding. In de jaren op de Dr. A. van Voorthuysenschool hebben we ze in elk geval voorbereid op een

14 toekomst in onze maatschappij, waar zij op hun eigen manier een steentje aan bij zullen dragen. Uitstroompercentages naar de diverse voorzieningen wisselen sterk per jaar. Dat komt in de eerste plaats doordat de uitstroom per jaar niet erg groot is, maar ook komt dat door conjunctuurschommelingen in onze economie en de wachtlijstproblematiek van de sociale werkvoorzieningen. Door een volhardende houding van onze stagebegeleiders en een goede samenwerking met de job coach wordt de werkgelegenheid voor onze leerlingen aanzienlijk verruimt. Sommige leerlingen ontwikkelen zich dermate positief dat ze eerder naar een andere vorm van onderwijs kunnen. Het ene kind gaat volledig naar een andere school; een ander kind volgt bepaalde vakken op een andere school. Meestal gaat het in zo n geval om praktijkonderwijs. 6. Ontwikkelingen in het onderwijs Zoals vermeld is de WEC (de Wet op de Expertise Centra) van toepassing tot 1 augustus Per 1 augustus zal de Wet op het Passend Onderwijs van kracht zijn. Vooruitlopend op deze nieuwe wet is het samenwerkingsverband van regio Eemland een experimenteer regio geworden voor het passend onderwijs, het zogenaamde Regio Netwerkwerk Passend Onderwijs Eemland (RNPOE). Binnen het RNPOE wordt derhalve al gewerkt alsnog de Wet op het Passend Onderwijs al van kracht is. In verband met de veranderingen is de binding met de huidige REC s (Regionale Expertise Centra) opgeheven. Het RNPOE heeft alle wettelijke taken van het REC overgenomen. De REC s hebben geen bemoeienis meer met clusterscholen. Alleen bij meervoudig gehandicapte kinderen vindt nog een indicatiestelling bij het CvI plaats. 7. Leerling zorg 7.1 Toelating Bovenstaande ontwikkelingen betekenen concreet dat door de Commissie van Indicatiestelling (CvI) geen indicatiestellingen meer worden afgegeven, maar dat dit nu gebeurt door de indicatiecommissie van het RNPOE zelf. Dat geldt ook voor een herindicatie die wordt afgegeven. In samenhang met de andere clusterscholen wordt bekeken naar welke school een kind het beste op zijn/haar plek is. Verschil met de situatie van voorheen is dat scholen ouders niet meer kunnen weigeren als ze kiezen voor een bepaalde school. De school waar het kind wordt aangemeld moet ervoor zorgdragen dat een kind passend onderwijs krijgen. Indien het RNPOE een indicatie afgeeft voor een cluster 3 school zal, in geval het kind is aangemeld bij de Van Voorthuysenschool, de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school moeten bekijken of het kind kan worden toegelaten. Indien dat het geval is zal door de Commissie van Begeleiding een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. Met de invoering van passend onderwijs verdwijnen de leerlinggebonden financiering (lgf) en de landelijke indicatiestelling voor het VSO.

15 7.2 Groepsplannen De invoering van passend onderwijs maakt het nodig om voldoende differentiatie aan te kunnen bieden, zonder dat de leerkracht richting en doel uit het oog verliest. Werken met groepsplannen maakt dat mogelijk. Het biedt de structuur om de vakken zo te geven dat alle leerlingen hun leerdoelen kunnen halen. Op basis van onderwijsbehoeften deelt de vakleerkracht zijn groep in meerdere niveaus. In het groepsplan worden de doelen helder geformuleerd. Tevens wordt aangegeven hoe de doelen gerealiseerd worden: de aanpak, tijd en de instrumenten die worden gebruikt. Individuele handelingsplannen zullen dan in uitzonderingsgevallen nog gebruikt worden voor leerlingen die moeilijk zijn onder te brengen in een groepsplan. Van belang is kennis van de leerlijnen: de leerkrachten moeten de leerlijn in de methode kennen en keuzes kunnen maken om leerlingen in staat te stellen leerdoelen te halen. Uitgangspunt is niet denken in belemmeringen, maar in mogelijkheden om die belemmeringen te omzeilen. De verantwoordelijkheid voor het leertraject en de leerlingbegeleiding daarbij berust bij de mentor of mentrix. De mentor of mentrix behartigt de belangen van de leerling en is ook het aanspreekpunt voor ouders en andere belanghebbenden. 7.3 De Commissie van Begeleiding De C.v.B. wordt gevormd door de V.S.O.-coördinator leerling-zorg, de schoolpsycholoog, schoolarts en maatschappelijk werkster. De directeur van de school is de voorzitter. 7.4 Leerlingenbesprekingen Direct aan het begin van het schooljaar worden de eerste leerlingenbesprekingen gehouden. Dit houdt uitgebreid overleg over de leervorderingen, de persoonlijkheidsontwikkeling, de toekomstplannen, prognoses, leerstofaanbod, bijzondere vraagstellingen en behoeften in. Als er bijzondere vraagstellingen of behoeften zijn worden er onderzoeken, observaties en andere acties gepland en data vastgesteld voor een uitgebreide bespreking van de individuele leerling. Het doel is de tijdelijke belemmeringen en storende factoren zoveel mogelijk te verminderen, zodat de leerling meer kan profiteren van het onderwijs. Intussen maken de leerkrachten voor hun vak de programma s klaar. Na een drietal maanden volgt de eerste evaluatie van de leervorderingen van de leerlingen. Deze worden met de ouders besproken. Zo nodig worden (leer)doelen bijgesteld, acties afgesproken en vervolgbesprekingen gepland. Tegen het eind van het schooljaar wordt er wederom geëvalueerd, hoe de leerling heeft gepresteerd, zijn de leerdoelen gehaald en hoe heeft hij/zij zich als persoon ontwikkeld. De ouders worden hierover geïnformeerd en het V.S.O.-team maakt alvast een nieuwe groepsindeling en een voorlopige planning van het leerprogramma voor het volgende schooljaar. 7.5 Arbeidsoriëntatie en arbeidsmogelijkheden Aan het begin van de tweede fase van de school oriënteren ouders en leerling zich op de dagbestedingsmogelijkheden voor de naschoolse periode.

16 De school verzorgt in samenwerking met de Koningin Emmaschool de voorlichting en laat de leerling gebruik maken van een beroepen-/interessetest. Naast de interesse van de leerling worden ook zijn/haar arbeidsmogelijkheden onderzocht. Op basis van de verkregen gegevens bepalen de leerling, de ouders/verzorgers en de mentor in overleg welke leerweg de leerling volgt. In vervolg daarop zal worden bepaald hoe het vakkenpakket eruit dient te zien. Een tamelijk uitgebreid overlegmoment vindt ook plaats bij het begin van de derde fase. De arbeidsmogelijkheden van de leerling komen steeds prominenter in beeld. Leerling, ouders en mentor maken definitieve keuzes m.b.t. de gewenste naschoolse dagbesteding of werkplek. Het leerprogramma wordt in die zin bijgesteld en stage wordt als leeractiviteit geïntroduceerd. Ouders melden zo nodig hun zoon of dochter aan bij de instanties die zich bezig houden met de naschoolse voorzieningen, dan wel een oriëntatie op een baan in het vrije bedrijf. 8. Schoolrelevante informatie (op alfabet) Absentie Als uw kind ziek is, of door een andere oorzaak niet naar school kan komen, wilt u dan voor uur even bellen met de school? Het is mogelijk dat u één van de V.S.O.-leerlingen aan de telefoon krijgt, die stage heeft achter de telefoonbalie. Dit kan misschien vragen om een beetje extra geduld. Telefoonnummer: Telefaxnummer: Wilt u zelf de bus- of taxichauffeur hiervan op de hoogte brengen? Administratie Onze administratie wordt verzorgd door Gerda Pieneman. Voor vragen met betrekking tot formulieren voor uw kind of voor het maken van een afspraak kunt u altijd bij haar terecht. Het -adres is Bestuur Het bestuur wordt gevormd door Stichting Meerkring.

17 Stichting Meerkring houdt zich bezig met het openbaar basis- en speciaal onderwijs in Amersfoort. Meer informatie kunt u vinden op Conciërge Aan het scholencomplex De Vosheuvel is een conciërge verbonden: Erwin de Jonge. Hij verzorgt de goede gang van zaken in en om het schoolgebouw. Coördinator leerling-zorg V.S.O. Anka Vosluiken is de coördinator leerling-zorg V.S.O. en tevens lid van de Commissie van Begeleiding. Foto- en en/of video-opnamen Af en toe worden er op onze school foto en/of video-opnamen gemaakt, bijv. tijdens het schoolkamp, bij feestelijkheden etc. Uit deze opnames worden fragmenten gebruikt om te tonen tijdens o.a. een ouderavond en ze staan ook op de website. Het spreekt vanzelf dat de opnames alleen worden gebruikt voor schoolactiviteiten. Voor het gebruik van de foto s en video s zal de school de toestemming van de ouders vragen. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit leden van verschillende scholen binnen de stichting Meerkring, waarbij ouders en leerkrachten in gelijke aantallen zijn vertegenwoordigd. De GMR houdt zich vooral bezig met zaken die bovenschools zijn en er is regelmatig overleg met het bestuur. Gymkleding Leerlingen op het VSO dienen zelf voor gymkleding te zorgen. Een T-shirt, korte of lange sportbroek en gymschoenen zijn nodig. De gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn van het grootste belang om nare zaken als voetbesmetting te voorkomen, maar zijn ook ivm veiligheid verplicht. Het is de bedoeling dat u zelf zorg draagt voor de gymkleding en zorgt dat deze regelmatig gewassen wordt. Wanneer een leerling een enkele keer de gymkleding vergeet is er reservekleding aanwezig. Gebeurt dit vaker dan zal er contact met u op worden genomen. Hoofdluis Op iedere school wordt van tijd tot tijd hoofdluis geconstateerd. Om verdere verspreiding tegen te gaan is het belangrijk dat u een besmetting direct meldt. Zo nodig zal u gevraagd worden uw kind tegen luis te behandelen. Zo nodig zal er extra hulp van de GGD ingezet worden als de hoofdluis bij een kind echt een probleem wordt. Huisbezoek Nieuwe leerlingen worden altijd bezocht door onze School Maatschappelijk werker. Zittende leerlingen worden niet bezocht tenzij daar een specifieke aanleiding voor is. Hulpouders Hulpouders werken onder regie van een leerkracht en volgens de afspraken die met hen gemaakt zijn.

18 Inspectie van het onderwijs De onderwijsinspectie controleert of de scholen zich houden aan de wetten en regels die de overheid heeft gesteld. De Inspectie bezoekt de scholen en maakt een rapport over de kwaliteit van de school. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de inspectie ( Islamitische feestdagen Onze school volgt de Christelijke kalender maar deze houdt geen rekening met de Islamitische feestdagen. Voor het Suikerfeest en het Slachtfeest kunt u vrij vragen. Ook houden we rekening met de oudere kinderen die vasten tijdens de Ramadan. Mocht het zo zijn dat het vasten voor een kind de schoolprestaties beïnvloedt, dan wordt er contact met u opgenomen. Kalender Aan het eind van elke maand wordt een kalender uitgedraaid met daarop de bijzonderheden, nieuwtjes en verjaardagen van zowel de leerlingen als het personeel. Deze kalender is ook op de website te vinden onder de button nieuws. Kerstfeest In de week voor de Kerstvakantie wordt het Kerstfeest gevierd. Jaarlijks wordt bepaald hoe het programma eruit ziet. Soms met de hele school, soms de afdelingen apart. Het ene jaar met de ouders en het andere jaar zonder de ouders. Kijken in de groep Het is heel plezierig om eens te kijken hoe uw kind functioneert in zijn of haar groep. Na een afspraak met de leerkracht van uw kind bent u van harte welkom op school. Kleding op de school Voor de diverse vakken is aangepaste kleding gewenst. We hebben het hier over: een kookschort, voor het vak huishoudkunde een werkjas, blauwgrijs, polyesterkatoen, voor algemene technieken, handenarbeid en hovenierswerk. gymkleding, en gymschoenen. De volgende kleding op de V.S.O.-afdeling moet zelf aangeschaft worden: 1 werkjas voorzien van naam 1 kookschort voorzien van naam gymkleding + zaalschoenen voorzien van naam (verplicht) Kluisjes De V.S.O.-afdeling stelt voor de gehele schoolperiode van de leerlingen bagagekluisjes beschikbaar. De school vraagt daarvoor 5,00 sleutelgeld per schooljaar. Hiervan worden de (nieuwe) sloten betaald en vindt onderhoud plaats. De mentor heeft altijd een reserve sleutel van de kluis. Kwaliteitszorg Doet de school goede dingen?

19 Doet de school die dingen ook goed? Hoe weet de school dat het de dingen goed doet? Weten of vinden anderen dat ook? Wat doet de school met die kennis? Dit zijn allemaal vragen waar een antwoord op gegeven dient te worden, want met die kennis kan de school zijn werkwijze verbeteren en zorgen dat kwaliteit behouden blijft. In de afgelopen jaren hebben een aantal scholen van REaCtys, samen met het instituut Oberon een systeem ontwikkeld dat de belangrijke onderdelen van de school langsloopt en een inzicht geeft in het kwaliteitsniveau van die onderdelen. Het is de bedoeling dat dit kritisch kijken naar de eigen organisatie om de twee jaar plaats vindt. Lesrooster Voor de aanvang van het schooljaar wordt het lesrooster voor de school samengesteld. Dit krijgt u in de laatste week van het schooljaar. Logeermogelijkheden Er bestaan voor u diverse mogelijkheden om uw zoon of dochter te laten logeren. Deze logeerhuizen zijn deels te vinden op de website van de school. Maaltijd op school Aangezien onze school een streekschool is, blijven we tussen de middag allemaal over, zowel leerlingen als leerkrachten. Ieder neemt daarom van huis zijn/of haar eigen lunchpakketje mee. Naast brood is het belangrijk dat uw kind fruit en drinken mee krijgt. Op woensdag wordt er niet op school geluncht en volstaat het om alleen fruit en drinken voor in de ochtendpauze mee te nemen. Maatschappelijk werkster Anke Schotman is onze schoolmaatschappelijk werkster. Vanuit MEE doet zij werkzaamheden t.b.v. de Commissie van Begeleiding. Zij neemt contact op met de ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen en ondersteunt de school in de begeleiding van al onze leerlingen. Het MEE is een organisatie die ondersteunt bij leven met een beperking Het adres is: MEE Utrecht Berkenweg LA Amersfoort Telefoon: Medezeggenschapsraad De school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De MR bestaat uit drie personeelsleden en uit drie ouders. De MR houdt zich bezig met onderwerpen die de school aangaan en heeft advies- en instemmingrechten bij een groot aantal zaken zoals de schooltijden, het schoolplan, samenwerking met andere scholen en het personeelsbeleid.

20 De directeur voert namens het schoolbestuur het overleg met de MR. Deze raad adviseert de directie en het bestuur en geeft advies of laat al dan niet zijn instemming blijken met beleidsvoornemens. U kunt hen bereiken via de website van de school en mailen naar: Medicatie meegeven Veel kinderen moeten onder schooltijd medicatie gebruiken. Dit wordt meestal meegegeven met de leerling. Dit kan tot problemen leiden als het kind de medicatie in gaat nemen zonder toezicht. Om dit te voorkomen kunt u: Medicatie aan de chauffeur meegeven Gebruik maken van kind veilige sluitingen Medicatie in een apart vakje van sport of lunch tas opbergen en dit bij de leerkracht melden Zelf afgeven bij de leerkracht Als school zijn we niet aansprakelijk voor dit vervoer, uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met medicatie om. Nieuwsbrief Regelmatig ontvangt u een nieuwsbrief met wetenwaardigheden van de school. Daarnaast wordt er maandelijks een kalender voor de komende maand meegegeven met alle actualiteiten, vrije dagen e.d. Ouderraad De Ouderraad houdt zich bezig met: Het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij de school en onderling. Het organiseren van koffieochtenden en thema ouderavonden Het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage t.b.v. het schoolfonds. U kunt hen bereiken via de website van de school en mailen naar De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor excursies, feestelijkheden, publicaties, ouderavonden, een afscheid e.d. De bijdrage voor het schoolfonds van de ouderraad bedraagt 30,- per schooljaar. Personeel Een overzicht van het personeel dat werkzaam is in- of ten behoeve van de (V.)S.O.- afdeling vindt u terug op de website. Tevens zijn de adressen op de site te vinden.

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Schoolgids en kalender 2015-2016

Schoolgids en kalender 2015-2016 Schoolgids en kalender 2015-2016 Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort 033-4798008 www.voorthuysenschool.nl admin@vanvoorthuysenschool.nl Welkom bij de Dr. A. van Voorthuysenschool, openbare school

Nadere informatie

schoolgids Voorthuysenschool

schoolgids Voorthuysenschool schoolgids 2017-2018 Voorthuysenschool s Heeren Loo Onderwijs Iedereen kan leren! Met genoegen bied ik u de schoolgids s Heeren Loo Onderwijs 2017-2018 aan. Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs en

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst obs Driemaster Amstelstraat 14a 9406 TH ASSEN Telefoon 0592 820530 E-mail: dir@obs-driemaster-assen.nl De school met de drie sterke punten Kennis, Fitheid, Veiligheid Eerste schooldag** : - - Website:

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur Vastgesteld 9 juni 2010 Update 27 januari 2013 Aanpassingen n.a.v. wijzingen WPO

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Klachten over het onderwijs?

Klachten over het onderwijs? Klachten over het onderwijs? Waar kun je terecht Inspectie van het Onderwijs Onderwerpen in deze brochure: Wat te doen bij klachten over het onderwijs? Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015

Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015 Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015 Lees voor het invullen eerst de toelichting! 1. Gegevens aanvrager Naam aanvrager Adres Postcode / woonplaats IBAN Giro / bankrekening Telefoonnummer

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010)

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010) Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen P6.1 Wettelijk kader P6.2 Protocol schorsen en verwijderen 6.2.1 Schorsen in SO 6.2.2 Schorsen in VSO 6.2.3 Verwijderen P6.3 Voorbeeldbrief schorsing P6.4

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013.

Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013. Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013. Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op: 9 oktober 2013. Inhoud 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Handboek Leerlingenvervoer Schooljaar 2014/2015

Handboek Leerlingenvervoer Schooljaar 2014/2015 Handboek Leerlingenvervoer Schooljaar 2014/2015 Belangrijke gegevens (zorgvuldig bewaren!!!) Naam leerling: Routenummer: Vervoerder: Naam chauffeur: Overige opmerkingen: Belangrijke contactgegevens LET

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Agressie En Geweld... 2 Richtlijn... 2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... 3 Stappenplan bij agressief gedrag van:... 3 De medewerker...

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers,

TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers, TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER. Geachte ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u ons inschrijfformulier. Basisschool t Kirkeveldsje is een school van het bijzonder onderwijs, d.w.z. dat ze bestuurd

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie