MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20"

Transcriptie

1 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1

2 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen

3 Inhoudsopgave mvo jaarverslag Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting 14 Mn Services; midden in de maatschappij 24 Mn Services; MVO vanuit de kern 34 MVO in onze dienstverlening 50 Onze mensen, ons belangrijkste kapitaal 62 MVO in de interne bedrijfsvoering 70 Mn Services; maatschappelijk betrokken 72 Assurance 74 Begrippenlijst MVO Verslag 20 1

4 Veerkrac Mn Services staat al meer dan zestig jaar midden in de samenleving. Als onderneming van en voor sociale partners is een sterk op de mens en maatschappij gerichte manier van ondernemen voor ons vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Mn Services dan ook geen tijdelijk traject. Het is een organisch proces, dat intrinsiek in ons bedrijf en onze mensen zit. We streven niet naar winstmaximalisatie, maar naar waardecreatie voor onze klanten en stakeholders. Uiteraard vraagt dit om investeringen, maar onze missie is om ervoor te zorgen dat pensioenen voor iederéén toegevoegde waarde hebben. Dat is in onze strategie ingebed. Ik durf dan ook te zeggen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze genen zit. Maar dat neemt niet weg dat we een lerende organisatie zijn. We blijven ons ontwikkelen en dit verslag is een volgende stap in de goede richting. Hierbij verliezen we ons voornaamste doel niet uit het oog: de zorg voor een goede oudedagsvoorziening voor onze klanten. De financiële sector verkeert al enige tijd in zwaar weer. Ook Mn Services heeft een turbulente periode achter de rug, die we als organisatie goed hebben doorstaan. Mn Services heeft veerkracht getoond. Al een aantal jaar investeren wij fors in onze medewerkers. Dat dit beleid zijn vruchten afwerpt, blijkt bijvoorbeeld uit ons ziekteverzuimpercentage. Dat is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Al twee jaar op rij zijn wij uitgeroepen tot Top Werkgever. Wij vinden de balans tussen werk en privé belangrijk. Als organisatie zijn we dan ook nagenoeg volledig gedigitaliseerd en ingericht op de individuele behoeften. Met de verhuizing naar een nieuw kantoorgebouw in Den Haag investeren we verder in onze mensen. De nieuwe locatie maakt nieuwe, flexibele werkvormen 2 Woord vooraf

5 ht mogelijk, zodat een goede balans tussen werk en privé mogelijk is. Als Raad van Bestuur zijn wij trots op ons belangrijkste kapitaal: onze mensen. Uiteraard ben ik ook trots op de presentatie van ons eerste MVO jaarverslag. Hiermee leggen we niet alleen verantwoording af over ons MVO beleid, maar scherpen we ook onze eigen ambities aan op dit terrein. Het verslag is bovendien een mooi startpunt om de dialoog met onze omgeving aan te gaan. Vanuit die omgeving klinkt namelijk een steeds luidere roep om transparantie en daar wil Mn Services gehoor aan geven. Ook dát is voor ons veerkracht. Durven luisteren naar de omgeving, en helder communiceren over producten en diensten, maar ook over de wijze waarop je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Voor een vermogensbeheerder met zo n grote maatschappelijke rol als Mn Services is een louter financiële kijk op beleggingen niet meer van deze tijd. Daarom hebben we ervoor gekozen maatschappelijk verantwoord beleggen zoveel mogelijk te integreren binnen de beleggingscategorieën van vermogensbeheer. Dat is een continu proces. Zo handelen we al een aantal jaar volgens de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties en trekken we op dat gebied samen op met onze opdrachtgevers. Ook op deze wijze laten we zien dat MVO niet op zichzelf staat, maar een intrinsiek gegeven is. Wil het succesvol zijn, dan is het een continu proces, geïncorporeerd in mens en organisatie. Een veerkrachtige organisatie. Ruud Hagendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur Rijswijk, 10 mei 2011 MVO Verslag 20 3

6 Over dit verslag Dit is ons eerste Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) jaarverslag. Het verslag laat zien hoe wij ons MVO beleid in 2010 verder hebben opgesteld, vormgegeven en expliciet hebben gemaakt. Het verslag geeft een goed beeld van waar we staan aan het eind van 2010 en welke MVO uitdagingen wij de komende jaren oppakken. Een van de doelstellingen die wij voor ogen hebben is het uitbrengen van een jaarlijks MVO jaarverslag zodat we in de loop der jaren een duidelijk beeld kunnen schetsen van onze voortgang. We onderzoeken hierbij ook de mogelijkheden voor de integratie van ons sociaal jaarverslag, ons financieel jaarverslag en ons MVO jaarverslag. Helder, open en betrouwbaar Ons doel is om helder en open over onze duurzaamheidsprestaties met de buitenwereld te communiceren. Daarom volgen wij in onze verslaglegging de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Daarnaast melden wij ons vrijwillig aan voor de toetsing van ons MVO jaarverslag door de Transparantie benchmark. Door deelname aan deze benchmark krijgen wij zicht op hoe onze transparantie zich verhoudt tot die van andere organisaties en waar er voor ons nog een uitdaging ligt om onze verslaglegging verder te verbeteren. De betrouwbaarheid van onze verslaglegging tonen wij aan door verificatie met behulp van een externe en onafhankelijke auditor. Wij hebben onze externe accountant Deloitte Accountants B.V. gevraagd een beoordelings 4 Over dit verslag

7 opdracht uit te voeren met betrekking tot dit verslag. Wij hebben geen opdracht verleend tot het beoordelen van vergelijkende cijfers. Daarnaast hebben wij Deloitte Accountants B.V. gevraagd het GRI toepassingsniveau te beoordelen. Hiermee voldoet het verslag aan het GRI toepassingsniveau B+. Het assurance rapport van Deloitte Accountants B.V. is opgenomen op pagina Afbakening Dit verslag gaat alleen over Mn Services in Nederland. Naast ons hoofdkantoor in Rijswijk en onze vestiging in Amsterdam hebben wij ook een kantoor in Londen. Dit betreft een verkoopkantoor voor de dienstverlening rondom vermogensbeheer. Het beleid voor vermogensbeheer wordt in Nederland bepaald. De dienstverlening die het kantoor in Londen verkoopt, valt ook onder dit beleid. Het kantoor in Londen heeft slechts zes medewerkers en is daarom voor de hoofdstukken interne bedrijfsvoering en medewerkers buiten beschouwing gelaten. Het Verenigd Koninkrijk betreft een groeimarkt en heeft daarom invloed op ons financiële resultaat zoals beschreven in ons financiële verslag. Hier maken de activiteiten van het kantoor in Londen wel deel van uit. De inhoud van het verslag (materialiteit) De inhoud voor dit verslag is op verschillende manieren tot stand gekomen. In de eerste plaats wilden wij onze stakeholders graag informeren over hoe wij zijn gekomen tot ons MVO beleid en wat wij het afgelopen jaar allemaal in gang hebben gezet. Wij richten ons vooral op die informatie waarvan wij denken dat stakeholders die belangrijk vinden. Om hier een inschatting van te kunnen maken hebben we een aantal stappen gezet. We zijn uitgegaan van de onderwerpen die ISO en het Global Reporting Initiative hanteren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze onderwerpen zijn aangevuld met onderwerpen afkomstig uit een media-analyse. In deze media-analyse is gekeken naar de onderwerpen waarop Mn Services of andere organisaties in de branche zoal worden aangesproken. Eind 2010 is de groslijst van onderwerpen besproken door de MVO projectgroep. Gezamenlijk bepaalden zij welke onderwerpen een hoge prioriteit hebben voor het MVO beleid en het MVO jaarverslag van Mn Services. De prioriteit is bepaald op basis van twee criteria: de significantie van het onderwerp voor Mn Services en de mate van invloed die Mn Services heeft op het onderwerp. MVO Verslag 20 5

8 Voor het bepalen van de significantie zijn de volgende criteria meegewogen: De omvang van het effect op stakeholders en duurzame ontwikkeling. Het mogelijke effect van het ondernemen van actie of het uitblijven ervan. De mate van zorg van stakeholders over het thema. Het effect van een actie in relatie tot de omvang van de benodigde middelen voor de actie. De huidige prestaties van de organisatie in relatie tot bestaande wettelijke eisen, internationale normen en stand der techniek. Voor het bepalen van de mate van invloed is Mn Services opgedeeld in zes invloedsferen: Bedrijfsvoering (inclusief HR), Inkoop, Vermogensbeheer, Pensioenuitvoering, Advies en Maatschappelijk debat. De projectgroep heeft per invloedsfeer een inschatting gemaakt van de mate van invloed. De inhoud van dit verslag is een weerspiegeling van de prioritering die de verschillende onderwerpen in de materialiteitstoets hebben gekregen. Stakeholder betrokkenheid Dit verslag is er voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richten wij ons vooral op onze belangrijkste interne en externe stakeholders. Wij vinden het belangrijk onze stakeholders goed te informeren. Daarom starten wij in 2011 met een meer gestructureerde vorm van stakeholderdialoog over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en over de informatie die zij van ons verwachten. Onze externe stakeholders zullen actiever deel gaan uitmaken van onze materialiteitstoets. Dit eerste verslag vormt hiervoor een goed uitgangspunt. Lezers van dit verslag zijn van harte welkom om hun reactie op dit verslag met ons te delen. Informatieverzameling De informatie voor dit verslag is tot stand gekomen door het aanleveren van data door de verschillende relevante afdelingen. Ieder lid uit de MVO projectgroep was verantwoordelijk voor een of meerdere hoofdstukken en voor de bijbehorende informatieverzameling. Mn Services beschikt nog niet over een specifiek MVO informatiemanagement systeem. Een van de uitdagingen voor de komende jaren is 6 Over dit verslag

9 een dergelijk systeem op orde te krijgen en daarnaast om heldere prestatieindicatoren voor MVO te formuleren. Zo kunnen wij beter sturen op resultaat en deze resultaten ook beter inzichtelijk maken voor onszelf en onze stakeholders. In de bepaling van de CO 2 -footprint zijn de aspecten afval, elektriciteitsverbruik, gasverbruik, reiskilometers en koeling meegenomen. In de bepaling van de hoeveelheid en het verbruik van de voorgenoemde aspecten is gebruikgemaakt van schattingen en extrapolatie. Voor de omrekening naar CO 2 kg equivalenten zijn conversiefactoren van o.a. Defra (http: // archive.defra.gov.uk / environment / business / reporting / conversion-factors.htm) en ippc (http: // / publications_and_data.shtml ) gehanteerd. In het volgende jaarverslag zal de keuze voor de toegepaste conversiefactoren in meer detail worden toegelicht. De financiële informatie in dit verslag is gebaseerd op de informatie in het Mn Services jaarverslag Voor diverse cijfers, bijvoorbeeld in relatie tot onze interne bedrijfsvoering, is gebruikgemaakt van schattingen en aannames. Waar relevant geven wij dit aan in het verslag. Rapportageniveau Op dit verslag is het B+ niveau van de G3-richtlijnen van het Global Reporting Initiative van toepassing. De toetsing hiervan vormt onderdeel van de beoordelingsopdracht aan onze auditor. Zie hiervoor het assurancerapport op pagina Wij hebben de richtlijnen gebruikt zoals die zijn opgesteld voor organisaties in de financiële sector, het zogenaamde Financial Services Sector Supplement. De specifieke indicatoren voor de financiële sector zijn vooral relevant voor het onderdeel Vermogensbeheer. Slechts een enkele is van toepassing voor het onderdeel Pensioenuitvoering. Net zoals dat geldt voor ons MVO beleid en onze MVO prestaties, zijn wij ook op rapportagegebied een lerende organisatie. Met dit eerste verslag hebben wij een stevige basis gelegd. Voor de toekomst streven wij ook naar verdere verbeteringen op rapportagegebied. Zo is voor sommige GRI indicatoren nog onvoldoende informatie beschikbaar. Wij streven naar een A+ niveau in toekomstige verslagen. De volledige GRI-tabel is te vinden op onze website MVO Verslag 20 7

10 Samenvatting Ons primaire doel is het zorgen voor een goede oudedags voorziening in Nederland, nu en in de toekomst. Bij Mn Services geven bijna duizend professionals vorm en inhoud aan het pensioenlandschap van onze opdrachtgevers. Wij voeren de pensioenadministratie uit voor bijna twee miljoen mensen en ruim vijfendertigduizend werkgevers. Ook beheren wij een vermogen van ruim zeventig miljard euro voor diverse pensioenfondsen. Onze grootste opdrachtgevers zijn Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Stichting Bedrijfs pensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koop vaardij). Zij zijn tevens eigenaar van Mn Services. Als betrokken partner denken wij actief en innovatief met de opdrachtgever mee en dragen we proactief oplossingen aan. Al sinds onze oprichting streven we naar waarde creatie voor onze klanten en overige stakeholders, en nadrukkelijk niet naar winst maximalisatie. Dat zullen we ook blijven doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen wij structureel borgen in onze kern processen (pensioenuitvoering en vermogensbeheer), een onderdeel laten zijn van onze interne bedrijfsvoering en dit uitdragen als werkgever. Ook willen wij dit meer expliciet maken. Wij zien 8 Samenvatting

11 onszelf hierin als een lerende organisatie en zullen jaarlijks over onze voortgang rapporteren. De afgelopen periode lag de nadruk vooral intern: duurzaamheid in onze interne bedrijfs voering en ons personeelsbeleid. De komende periode treden wij meer naar buiten en betrekken wij ook onze externe stakeholders meer bij ons MVO beleid. Maatschappelijke invloed en impact De context waarbinnen wij opereren maakt dat wij verschillende rollen hebben binnen verschillende ketens, waarbinnen de invloed die wij kunnen uitoefenen en de mate van onze maatschappelijke impact verschilt. Bij pensioenuitvoering gaat het als top-drie speler in Nederland vooral om het inzetten van onze kennis en ervaring in het maatschappelijk debat rondom een duurzaam en modern pensioenbestel in Nederland. Een bestel waarin collectiviteit en solidariteit kernwaarden blijven, maar dat tegelijkertijd openstaat voor nieuwe economische en maatschappelijke werkelijkheden zoals de stijgende levens verwachting. Met het door ons beheerde vermogen reikt onze invloed verder dan Nederland, omdat wij wereldwijd investeren in verschillende sectoren. Het moment dat duurzaamheid definitief verankerd raakt is dichterbij dan we denken. Als dat gebeurt, heeft dat gevolgen voor hoe bedrijven en consumenten hun beslissingen nemen. Wij werken daarom binnen het mandaat van onze opdrachtgevers aan de verduurzaming van de ondernemingen waarin wij investeren. Daarnaast zijn we zelf werk gever. We hebben invloed op het welzijn van onze medewerkers en moeten proberen in te spelen op een steeds krapper wordende arbeids markt. Ten slotte kijken wij in onze eigen interne bedrijfsvoering naar hoe we onze eigen milieu-impact kunnen beperken en onze invloed in de keten kunnen aanwenden door duurzaam in te kopen. MVO in pensioenuitvoering Mn Services voert pensioenregelingen uit voor diverse fondsen. Wij willen kwalitatief goede diensten leveren tegen markt conforme tarieven. Onderzoek toont aan dat het opbouwen van pensioen in een groot pensioenfonds lagere kosten met zich brengt ten opzichte van andere vormen van pensioenopbouw. Daarnaast zetten wij ons in voor een zo heldere en toegankelijk mogelijke pensioencommunicatie, zodat pensioeninformatie voor iedereen begrijpe lijk is. In het hoofdstuk MVO in onze dienst verlening gaan wij hier dieper op in. MVO Verslag 20 9

12 MVO in Vermogensbeheer Mn Services verzorgt het vermogens beheer van pensioenfondsen en verzekeraars. Hierbij richten we ons op fiduciair management. Dit is een integrale benadering die ervoor zorgt dat alle vermogensbeheer activiteiten goed op elkaar worden afgestemd. Mn Services adviseert over het te voeren verantwoord beleggings beleid en zorgt voor de uitvoering ervan. Wij bepálen dus niet het beleggingsbeleid van verantwoord beleggen, dat gebeurt door de opdrachtgevers. Een vermogen van ruim zeventig miljard euro (ongeveer tien procent van het totale belegde vermogen door pensioenfondsen in Nederland) maakt het beleggingsbeleid tot een van de belang rijkste onderwerpen binnen ons MVO beleid. Wij streven ernaar dit vermogen volledig volgens onze leidende principes te beleggen. De komende jaren willen we dit stap voor stap waarmaken. Met de leidende principes sluiten we aan bij de UN PRI (Principles for Responsible Investment) en andere breed gedragen internationale verdragen. Voor beelden van ons beleid zijn bijvoorbeeld het aangaan van dialoog met ondernemingen die handelen in strijd met het global compact en uitsluitingen van ondernemingen die producten maken die in strijd zijn met de verschillende internationale verdragen. Om onze invloed te vergroten werken wij samen met andere investeerders, bijvoorbeeld rondom klimaat risico s. In het hoofdstuk MVO in onze dienstverlening gaan wij hier dieper op in. Onze mensen, ons belangrijkste kapitaal We willen een inspirerende werkgever zijn die bekend staat om de uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden. Vanuit de visie dat medewerkers het verschil kunnen maken, werken wij er hard aan om hun de kans te bieden dat verschil ook daadwerkelijk te maken. Die gedachte is onder andere vertaald naar goede opleidingsmogelijkheden, een actief vitaliteitsbeleid. Persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan het blijvend boeien en binden van medewerkers. Door een speciaal ontwikkelprogramma en door actief in te spelen op doorstroom van talentvolle medewerkers faciliteert Mn Services de ontwikkeling van haar medewerkers. Mensen die fit zijn, leveren betere prestaties, en voelen zich prettiger en veerkrachtiger. Daarom voeren we een actief gezondheidsbeleid, gericht op vitaliteit van onze medewerkers. We richten ons niet alleen op fysiek welzijn, maar op welzijn in de breedste zin van het woord. Wij willen marktconform en maatschappe lijk verantwoord belonen. Daarnaast willen wij dat ons beloningsbeleid prestaties beloont die een positieve bijdrage leveren aan de waarden van ons bedrijf. Daarom hebben wij in december 2010 veranderingen doorgevoerd in het beloningsbeleid die deze aspecten bevorderen. 10 Samenvatting

13 Onze verhuizing in 2011 en de beperkte parkeermogelijkheden bij onze nieuwe huisvesting waren de directe aanleiding om ons vervoersbeleid opnieuw tegen het licht te houden. Het nieuwe vervoersbeleid is mede gebaseerd op onze MVO ambities en draagt bij aan een verlaging van onze CO 2 -uitstoot, waarbij medewerkers worden uitgedaagd meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. In het hoofdstuk Onze mensen, ons belangrijkste kapitaal gaan wij uitgebreid in op de invulling en resultaten van ons MVO beleid binnen HR. MVO in de interne bedrijfsvoering Mn Services geeft graag het goede voorbeeld door MVO ook onderdeel te maken van haar interne bedrijfsvoering. Bij MVO in de bedrijfsvoering hebben wij twee speerpunten: duurzaamheid in het inkoopproces en het in kaart brengen van onze milieu-impact. Duurzaam inkopen betekent dat we bij onze inkopen voorwaarden stellen aan de duurzaamheid van het product en de bedrijfsvoering van de leverancier. In 2010 hebben we onder meer een gedragscode opgesteld voor leveranciers en een cursus duurzaam inkopen georganiseerd. Op deze manier proberen we verduurzaming in de keten te stimuleren. In 2010 zijn we gestart met het inzichtelijk maken van onze milieu-impact en met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een milieubeleid. Om te beginnen hebben we een CO 2 -footprint gemaakt van onze activiteiten. We streven ernaar onze uitstoot in de komende jaren verder te beperken. Verder streven we ernaar onze ICT te vergroenen bijvoorbeeld door energiezuiniger apparaten te gebruiken. Mn Services verhuist medio september 2011 naar kantoorgebouw de Zilveren Toren te Den Haag. Met behulp van externe experts is onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van het gebouw, duurzame mogelijkheden voor de inrichting en naar duurzame facilitaire processen. Dit zal onze impact op het milieu verminderen. Maatschappelijke Betrokkenheid Mn Services sponsort kennisontwikkeling op het gebied van pensioenvoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn NETSPAR, samen werking binnen het Holland Financial Center en een samenwerkingsverband met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. In 2010 zijn de eerste stappen gezet om ons sponsor- en donatiebeleid te professionaliseren. In 2011 geven wij hier verder handen en voeten aan. MVO Verslag 20 11

14 Mn Services: MVO prestaties en uitdagingen in vogelvlucht MVO Strategie en beleid MVO in dienstverlening Ambitie Verder uitbreiden en extern staven MVO beleid Mn Services Het volledig belegde vermogen beleggen volgens de tien leidende beginselen Belangrijkste resultaten 2010 Opzetten MVO organisatie MVO jaarverslag MVO onderdeel van jaarplannen van de verschillende afdelingen Twee SAS 70-rapporten, voor stem- en uitsluitingsprocessen Goede voortgang in actief aandeelhouderschap Belangrijkste uitdagingen voor 2011 en verder Formuleren heldere MVO doelstellingen en KPI s MVO borging in de organisatie Managementinformatiesystematiek voor MVO MVO stakeholderdialoog ESG integratie in alle asset classes volgens contoleerbare processen Een ruime voldoende op het klanttevredenheidsonderzoek Transparantie over het verantwoorde beleggingsbeleid 12 Samenvatting

15 Medewerkers Interne bedrijfsvoering Maatschappelijke betrokkenheid Een inspirerende werkgever zijn met uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden, aantrekkelijke werkgever zijn Milieu-impact van de interne bedrijfsvoering reduceren en alle inkopen duurzaam Investeren in kennisopbouw Talent Development Programme Nijenrode Verzuimcijfer onder de 4% Top werkgever 2010 Gemiddelde medewerkertevredenheid volgens benchmark financiële sector Opstellen CO 2 -footprint Carbonmanagement tool Opstellen Duurzaam inkoopbeleid Positieve pilot duurzaam inkopen beveiliging Cursus duurzaam inkopen gevolgd Energiezuinige ICT Integreren duurzaamheid in nieuwe huisvesting Sponsoring Pension Premia buffers and business cycles, Universiteit Amsterdam Bijdrage aan China Development Monitor, Nyenrode Samenwerking met Holland Financial Centre Zitting in Partner Council NETSPAR Opstellen beleid voor sponsoring en donaties Diversiteitsbeleid Verdere integratie MVO in HRM beleid en systemen Implementatie van het nieuwe werken en nieuw vervoersbeleid Herhuisvesting Implementatie duurzaam inkoopbeleid Formaliseren en implementeren beleid voor sponsoring en donaties Duurzame inzetbaarheid medewerkers MVO kennis en draagvlak onder medewerkers MVO Verslag 20 13

16 Mn Services; midden in de maatschappij Belangrijke kernwaarden voor ons zijn betrokkenheid, keuzevrijheid, transparantie en innovatie. Deze waarden liggen aan de basis van ons bedrijfsprofiel, en vanuit deze waarden geven wij ook invulling aan ons MVO beleid. 14 Mn Services; midden in de maatschappij

17 Ons profiel Vanuit onze betrokkenheid denken en werken we mee met medewerkers, klanten en sociale partners. Keuzevrijheid betekent dat wij resultaatgericht en op maat assisteren en adviseren, maar dat onze klant kiest. Transparantie is maximaal inzicht. Dat leidt tot optimale efficiency en de sterkste oplossingen. Innovatie houdt in dat wij vanuit onze ervaring, deskundigheid en daadkracht oplossingsgericht vernieuwen. Verbonden met sociale partners Onze kernactiviteiten zijn pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Wij werken voor pensioenfondsen, cao-fondsen en verzekeraars in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onze grootste opdrachtgevers zijn Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Stichting Bedrijfs pensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij). Zij zijn tevens eigenaar van Mn Services. Dat betekent dat we in handen zijn van werkgevers- en werknemers organisaties, maar wél zelfstandig opereren. Dankzij onze verbondenheid met sociale partners begrijpen we wat er maatschappelijk leeft. We delen dezelfde ambities, en faciliteren ze op alle aspecten van pensioenadministratie en vermogens beheer. De band met sociale partners zorgt ervoor dat zowel onze korte termijn als lange termijn doelstellingen met elkaar overeenstemmen. Pensioenuitvoering Mn Services voert de pensioenregelingen uit voor diverse pensioenfondsen en verzekeraars. Als organisatie zijn wij in staat om flexibele oplossingen te bieden. Afhankelijk van de opdrachtgever of de doelgroep levert Mn Services oplossingen op maat. Dagelijks hebben we werkgevers en pensioendeelnemers aan de telefoon. Hierdoor weten we waar de behoeften liggen en hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Onze unit Verzekeringen voert voor verschillende verzekeraars de inkomens verzekeringen uit. Wij werken hiervoor samen met diverse partijen zoals verzekeraars, co-assuradeurs, tussen personen en brancheorganisaties. De teams Klantbeheer, Polisbeheer en Schadebeheer verzorgen het gehele verzekeringsproces: van offertes via acceptatie en polis beheer tot en met berekenen en Wij voeren de pensioenadministratie uit voor bijna mensen en ruim werkgevers en beheren een vermogen van ruim euro voor diverse pensioenfondsen MVO Verslag 20 15

18 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME) Stichting Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) Stichting Administratiekantoor Mn Services III Stichting Administratiekantoor Mn Services II Stichting Administratiekantoor Mn Services I Mn Services N.V. uitkeren van schades inclusief schadelastbeheersing. Mn Services zal naast de risico verzekeringen die we al uitvoeren ook levens verzekeringen als product gaan voeren. Op welke wijze we daaraan invulling gaan geven zal in 2011 vorm moeten krijgen. Onze structuur Mn Services N.V. heeft drie aandeelhouders. Dit zijn drie afzonderlijke stichtingen die de aandelen houden voor Pensioenfonds Metaal & Techniek, Pensioenfonds van de Metalektro en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Vermogensbeheer Mn Services verzorgt het vermogensbeheer van pensioenfondsen. Bij het vermogensbeheer richt Mn Services zich specifiek op fiduciair management. Fiduciair management is een integrale benadering van vermogens beheer die ervoor zorgt dat alle vermogens beheeractiviteiten optimaal op elkaar worden afgestemd. Van beleids advisering en portefeuille beheer tot het uitvoeren van risicocontroles en de rapportage aan opdrachtgevers en toezichthouders. Wij bedienen de volgende klanten: Zes bedrijfstakpensioenfondsen Zestien ondernemingspensioenfondsen Zes verzekeraars Zes overige klanten waaronder sociale fondsen Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is verantwoor de lijk voor de algemene leiding van Mn Services en eindverantwoordelijk voor de totale prestatie van Mn Services. Zij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. De twee leden van de Raad van Bestuur zijn Rudolf Hagendijk (voorzitter) en Walter Mutsaers. De Raad van Bestuur opereert als een collegiaal bestuur. Dat betekent dat beide leden aanspreekbaar zijn op en verantwoordelijk zijn voor alle onderwerpen en dat zij hun besluiten gezamenlijk nemen. Daarbinnen hebben de leden een portefeuille waarvoor zij in eerste aanleg verantwoordelijk zijn. 16 Mn Services; midden in de maatschappij

19 Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. De algemene vergadering benoemt de leden van de Raad van Bestuur en de commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt hiertoe een schriftelijke voordracht op. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan een lid van de Raad van Bestuur of een commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan. Ook is de Raad van Commissarissen te allen tijde bevoegd een lid van de Raad van Bestuur te schorsen. In 2010 zijn wijzigingen geweest in de Raad van Commissarissen. Op onze website onder over Mn Services staat de meest actuele situatie. Kerncommissies Raad van Commissarissen In 2007 heeft de Raad van Commissarissen twee kerncommissies ingesteld. Dit zijn de Audit- en Risk commissie en de Remuneratie- en Benoemings commissie. De Audit-en Risk commissie legt zich toe op de voorbereiding van besluitvorming van de Raad van Commissarissen op audit, risk en compliance gerelateerde zaken. Hierbij gaat het niet zozeer over controle, als wel over toezicht op de processen. De Remuneratieen Benoemingscommissie legt zich toe op de voorbereiding van besluitvorming van de Raad van Commissarissen op het gebied van remuneratie en (her)benoemingen. Medezeggenschap Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) is een belangrijke gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. De OR vertegenwoordigt de medewerkers van Mn Services en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. De OR heeft medezeggenschap in alle zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van Mn Services. Denk hierbij aan uitdagende thema s als personeel, organisatie, huisvesting, strategie, financiën en Human Resource Management. De afgelopen jaren heeft de OR zich ingezet voor omvangrijke en belangrijke thema s als de transitie van de pensioenadministraties van PME en Bpf Koopvaardij, het Medewerkertevredenheids onderzoek (MTO) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een actueel thema dat het personeel raakt is de nieuwe huisvesting en alles wat hiermee samenhangt. Ook in dit dossier is de OR een belangrijke gesprekspartner. Financieel Beleid Mn Services behoort tot de top-drie pensioen uitvoerders in Nederland en heeft een ambitie om verder te groeien. Niet omdat marktleiderschap een doel is, maar omdat de toenemende complexiteit van markt, maatschappij en regelgeving om Kerncijfers Som der bedrijfsopbrengsten 177,4 mln 137,2 mln 122,2 mln 147,7 mln Som der bedrijfslasten 169,6 mln 135,1 mln 115,1 mln 114,3 mln Resultaat na belastingen 6,6 mln 2,7 mln 6,4 mln 26,8 mln Aantal werknemers per 31 december (in fte en exclusief WAO'ers) Belegd vermogen ultimo jaar 70,7 mld 62,1 mld 55,9 mld 60,9 mld MVO Verslag 20 17

20 een brede en stevige organisatie vragen. Daar komt bij dat onze opdrachtgevers terecht steeds hogere eisen stellen aan hun pensioenbeheerder en fiduciair management. Onze opdracht gevers hebben recht op een stevige kennispartner. Daarnaast bieden continue groei en doorontwikkeling de dynamiek die onze toekomstige en huidige medewerkers mogen verwachten van een werkgever als Mn Services. complexer blijkt. Daarnaast worden toezicht houders steeds strenger en vragen om meer inzicht in de organisatie. Het is de taak van de afdeling Compliance om het hoofd te bieden aan deze ontwikkelingen en te voorkomen dat Mn Services weten regel geving overtreedt en daarmee publiekelijk in opspraak raakt. Het doel daarbij is het voorkomen van aantasting van de integriteit, en financiële, juridische en reputatieschade. Meer informatie over de financiële resultaten en ons financiële beleid en resultaten leest u in ons financiële jaarverslag op onze website. Corporate Governance Corporate governance betekent dat een organisatie bestuurlijk goed is ingericht, en dat zij goed ondernemerschap wil realiseren. Dit behelst integer en transparant handelen, goed bestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht hierop. Corporate governance maakt dat Mn Services goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Dit kunnen wij niet alleen. De relatie met de belangrijkste belanghebbenden van de onderneming, de eigenaren, werknemers, afnemers en de samenleving als geheel is hierbij van groot belang. Zij fungeren hierin als klankbord. Compliance Compliance is de onafhankelijke functie die gericht is op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving van wet- en regel geving, interne gedragscodes, waarden en procedures die verband houden met de integriteit van Mn Services. Organisaties moeten aan steeds meer wet- en regelgeving voldoen, die bovendien continu aangepast wordt en steeds Kerntaak: bevorderen integriteit medewerkers Het bevorderen van de integriteit van medewerkers en de organisatie behoort tot de kerntaken van compliance. Met een beheerste en integere bedrijfsvoering willen we zorgen voor een prettig werkklimaat en een goede reputatie. De compliance officers van Mn Services zorgen ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van de op het werkproces van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de reputatieen integriteitsrisico s. Voordat een medewerker in dienst treedt voeren wij een uitvoerige pre-employment screening uit. De twee belangrijkste documenten voor onze compliance zijn het Compliance Charter en onze Gedragscode en Interne Regelingen. Het Compliance Charter bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden van de afdeling compliance. In de Gedragscode en Interne Regelingen zijn de gezamenlijke principes en uitgangspunten voor onze manier van werken vastgelegd. Ook wordt aangegeven hoe onze medewerkers geacht worden om te gaan met klanten, leveranciers, collega s en met de samenleving in het algemeen. Beide documenten zijn beschikbaar op onze website onder Over Mn Services. 18 Mn Services; midden in de maatschappij

Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk

Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk Telefoon (070) 316 01 60 Fax (070) 316 04 75 www.mn-services.nl + + + waarin zekerheden verkruimelden, maar waarin

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

vertrouwen Jaarverslag 2009

vertrouwen Jaarverslag 2009 vertrouwen Jaarverslag 2009 4 Colofon Tekst: Concept en vormgeving: Opmaak: Fotografie: Druk: Mn Services Castel Communicatie Castel Mediaproducties Peter Tahl, Joël van Houdt Koninklijke De Swart, Den

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie