Humanisering in organisaties Werkboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Humanisering in organisaties Werkboek"

Transcriptie

1 Premaster traject Humanistiek/Zorgethiek en beleid Humanisering in organisaties Examinator: Ruud H.C. Meij Werkboek Auteur(s): Ruud H.C. Meij 3 de druk, januari 2015

2 Titel Humanisering in organisaties Auteur(s) Ruud H.C. Meij Vormgeving Druk 3e druk, januari 2015 Uitgave Universiteit voor Humanistiek Kromme Nieuwegracht HD UTRECHT Reeks werkboeken PreMaster Humanistiek 2014/2015 Code 14/PMa/PM-30B/wb INHOUDSOPGAVE UvH

3 Voorwoord 5 Algemene beschrijving premaster UvH 7 1. Cursusgegevens Algemene gegevens Plagiaatcontrole Beoogd leerresultaat Werkvorm en studiebelastingsuren Feedback Afronding Beoordeling Literatuur Leeswijzer Onderwijskwaliteitzorg Cursusprogramma Cursusrooster Beschrijving van colleges en practica Bijlagen Beoordelingsformulier paper Handreiking bij de paper 25 3

4 VOORWOORD Ours has become, for better or for worse, a society of organizations. We are born in organizations and are educated in organizations so that we can later work in organizations. At the same time, organizations supply us, they govern us and harass us. Finally, we are buried in organizations. Henri Mintzberg, Mintzberg on Management Humaniseren is de zeden der wilde volkeren verbeteren, hen daardoor tot menschen maken.. P. Weiland, Kunstwoordenboek (1824) Of we het willen of niet, we leven, werken en leren in een organizational society. Ook zorginstellingen zijn eerst en vooral organisaties. Dat is zeker geen nadeel. Zonder organisaties zou de sociale rechtstaat onmogelijk zijn. Zonder organisaties is zorg voor iedereen uitgesloten. Zorgethiek en beleid krijgt dan in de eerste plaats vorm in een organizational society. Zorgethiek en beleid vraagt dan ook om bezinning op organisaties in de organizational society. In deze cursus voltrekken we deze bezinning als een onderzoek van de vraag wat humanisering in organisaties kan betekenen. Humaniseren in organisaties kunnen we begrijpen als een bijzondere vorm van organiseren die we hier normatief organiseren noemen. In deze cursus verkennen normatief organiseren door aandacht te besteden aan de volgende thema s, met het accent op het bijzondere karakter van zorgorganisaties: De human factor in de 20ste eeuwse organisatietheorie. Organizational learning als weg van normatief organiseren. Morele leerprocessen als fundament van rechtvaardige organisaties. Integriteit als organiserend beginsel. Organisatietheorie - In de eerste plaats besteden we aandacht aan enkele hoofdlijnen van de organisatietheorie van de 20ste eeuw, met vooral aandacht voor de human factor. Organiseren heeft als belangrijk kenmerk dat het complexiteit verminderd. De prijs van de reductie van complexiteit is dat er veel is, dat aan ons blikveld ontsnapt, en dat is onvermijdelijk. Organiseren is dan ook omgaan met onwetendheid. We weten niet wat we niet weten. Het erkennen van dit niet weten wat we niet weten is de eerste stap naar normatief organiseren. Organizational learning - Deze principieel onneembare grens kan alleen door learning by doing recht worden gedaan: normatief organiseren is een continu leerexperiment. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw zijn we dat gaan zien onder 4

5 het oogpunt van organizational learning. Het verkennen van de ins en outs van organizational learning is de tweede stap die we in deze cursus zetten. Morele leerprocessen - Normatief organiseren geven we in deze cursus verder inhoud door met een bepaalde blik naar leren in organisaties te kijken: de morele blik. De morele blik richt zich op de organisatie van goede zorg. Om in het dagelijks werk te kunnen bepalen wat goede zorg is, voeren we een nieuw - of eigenlijk oud - begrip in: gerechtigheid als morele oordeelsmaat. Vanuit dit gewonnen inzicht onderzoeken wat we onder morele leerprocessen in organisaties zouden kunnen verstaan. Dat is onze derde stap in het verkennen van normatief organiseren. Integriteit - Vanuit dit morele gezichtspunt (h)erkent normatief organiseren integriteit als organiserend beginsel. Integere organisaties zorgen voor een werkend moreel leerproces, maar hebben ook oog voor de donkere en duistere kant van mensen en organisaties. Deze komen we tegen wanneer rechten van betrokkenen worden geschonden: fraude, corruptie, machtsmisbruik, seksuele intimidatie, geweld en nalatigheid in al zijn onaangename vormen. Een integere organisatie beschikt daarom niet alleen over een moreel leerproces, maar ook over een zorgvuldige handhavingspraktijk. We onderzoeken normatief organiseren als humanisering van organisaties langs drie lijnen: Theorie: In 8 werkcolleges behandelen we de thema s die hierboven werden opgesomd vanuit een historische, sociaal theoretische, organisatiekundige en bedrijfs-ethische invalshoek. Praktische reflectie: Het practicum maakt onderdeel uit van iedere bijeenkomst. In het practicum behandelen we de uitwerkte opdrachten waarin de praktijk van de studenten centraal staat. Literatuur studie: In de literatuurstudie gaat het om de relevantie van humanisme voor de organisatietheorie en praktijk. Daarnaast lezen studenten belangrijke klassieken uit de organisatietheorie. ALGEMENE BESCHRIJVING PREMASTER UvH Karakterisering De premaster UvH kent twee trajecten van gelijke omvang (totaal 45 EC). Een 5

6 traject, bestaande uit zes onderdelen, bereidt voor op de driejarige master Humanistiek; een ander traject, eveneens bestaande uit zes onderdelen, bereidt voor op de eenjarige master Zorgethiek en beleid. De eerste twee studieonderdelen worden gedeeld, daar ontmoeten de studenten van de twee trajecten elkaar. In de vier overige vakken wordt inhoudelijk verder op resp. de humanistiek en de zorgethiek ingegaan. De zes onderdelen van het traject Humanistiek zijn: Levensbeschouwing en zingeving (L&Z); Inleiding Ethiek (IE); Humanistiek, een nieuwe menswetenschap (HENM); Academische vaardigheden mbt humanistiek (AVH); Research Seminar Humanistiek (RSH); Premasterthesis Hum (PMT-H). De zes onderdelen van het traject Zorgethiek zijn: Levensbeschouwing en zingeving (L&Z); Inleiding Ethiek (IE); Humanisering in organisaties (HIO) Hermeneutiek van ziek en gezond (HZG); Research Seminar Zorgethiek (RSZ); Premasterthesis ZeB (PMT-ZeB). Het onderwijs wordt gegeven op maandag en op donderdag van tot uur en van tot uur. Voor afgestudeerden in het hoger onderwijs is het Premaster traject Humanistiek (met eventuele vrijstellingen) de toegangsroute naar de Master Humanistiek. De Premaster is ook geschikt voor studenten van andere universiteiten en hogescholen die kennis willen maken met de UvH. Zij kunnen de Premaster Humanistiek vaak inbrengen in de vrije ruimte van hun Bachelor. Het programma kent geen examen, maar wordt bekroond met een certificaat na het succesvol afronden van zes deeltentamens. Het Premaster Humanistiek-certificaat biedt, samen met een erkende vooropleiding, toegang tot de Master Humanistiek en indien men het Premastertraject Zorgethiek heeft gevolgd heeft men toegang tot de master Zorgethiek en beleid. Vrijstellingen De Premaster vormt een afspiegeling van de Bachelor. Het Premasterprogramma beoogt voldoende bagage te geven voor de Master Humanistiek resp. Zorgethiek en beleid en het humanistieke karakter van de opleiding daarbij te waarborgen. Door dit specifieke karakter van de Premaster bestaat er weinig ruimte voor het geven van vrijstellingen voor een van de studieonderdelen of voor een deel van een afzonderlijk studieonderdeel. Het is echter niet uitgesloten dat het curriculum vitae of eerder 6

7 gevolgd onderwijs van de betrokkene overlap vertoont met de bedoeling en de inhoud van de studie-onderdelen van de Premaster. Indien je toch een vrijstelling aan wilt vragen en je kunt aantonen dat je de inhouden van het studieonderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt op academisch niveau beheerst, dien je dat te doen bij de examencommissie. Voor het onderdeel Premasterthesis wordt echter geen vrijstelling verleend. 7

8 1. CURSUSGEGEVENS 1.1 Algemene gegevens Cursustitel: Humanisering in organisaties Cursuscode: PM-30B Ephorus inlevercode: PM-30B Studiejaar: Periode: III Omvang: 7,5 EC Aantal SBU: 210 Onderdeel van: Premaster Humanistiek/Zorg en Beleid Doelgroep: Premaster studenten Zorgethiek en beleid Verplicht voor: Voorkennis: Premaster zorgethiek Levensbeschouwing en zingeving en Inleiding ethiek. Examinator: Ruud H.C. Meij kamer: 219 tel./ / spreekuur: Op afspraak onderwerpen: Organisatietheorie, beleid, organisatie-ethiek 1.2 Plagiaatcontrole met Ephorus, fraude en richtlijn werkstukken De UvH heeft een actief beleid voor het controleren op plagiaat. Elk afrondend schriftelijk werkstuk levert de student in via mijnuvh.nl met een specifieke Ephorus inlevercode (zie 1.1 Algemene gegevens). Het werkstuk wordt dan automatisch gecontroleerd en komt in een persoonlijke map van de examinator terecht. Het gebruik van uitspraken, teksten, illustraties en meningen van een ander zonder vermelding van de bron, waarbij de schrijver de indruk wekt alsof deze van hem of haar zelf zijn, wordt beschouwd als plagiaat. Bij schriftelijke werkstukken en tentamens wordt dit gezien als een ernstige inbreuk op academische normen omdat een juiste beoordeling van de kennis en vaardigheden van de student dan niet goed mogelijk is, en omdat het oneerlijk is tegenover medestudenten. Op tentamenfraude kunnen zware sancties volgen, tot aan het uitsluiten van de studie toe. Zie voor meer informatie: meer informatie over het schrijven van een goed werkstuk zie: 8

9 1.3 Beoogd leerresultaat Na deelname aan dit onderdeel volgens de eisen kun je: 1. Onderscheiden tussen de normatieve grondslagen van verschillende stromingen in de organisatietheorie, in het bijzonder de human relations approach. (eindtermen: 1) 2. Relevante inzichten uit de organisatietheorie die betrekking hebben op de organisatie van menselijk handelen in organisaties benoemen en onderscheiden. (eindtermen: 1, 2, 6) 3. Een humanistieke visie geven op normatief organiseren (eindtermen: 1, 2, 3, 4). 4. Inzichten uit de organisatie-ethiek en de theorie over humanisering in organisaties gebruiken voor het beschrijven van humaniseringvraagstukken in de eigen organisatie. (eindtermen: 2, 8) 5. Het eigen handelen als professional in de zorgsector evalueren in het licht van de behandelde literatuur, collegestof en uitgevoerde opdrachten. (eindtermen: 9, 10) 6. De in het college behandelende interventies die behoren tot normatief organiseren methodisch voldoende en planmatig uitvoeren. (eindtermen: 5, 7) 7. Rapporteren over de betekenis van humanisering van organisaties toegespitst op een wijze die voldoet aan de daarvoor aangereikte wetenschappelijke maatstaven en op een wijze die praktisch bruikbaar is voor de eigen organisatie. (eindtermen: 5, 8) 1.4 Werkvorm en studiebelastingsuren Werkvormen: Colleges en practica Doel en samenhang van de werkvormen in deze cursus: In de colleges worden organisatie-ethische en organisatiekundige achtergronden behandeld bij het onderwerp van deze cursus: humanisering in organisaties. In de practica staat de beroepspraktijk centraal, reflecteren studenten over hun handelen als professional en maken studenten kennis met methoden en modellen van normatief organiseren door deze toe te passen op hun eigen handelen en vraagstukken van de eigen organisatie. Samenstelling studiebelastingsuren (SBU): Activiteit: 9 Aantal uren:

10 contacturen 28 (incl. 30% omliggende uren) zelfstudie colleges 56 (literatuur) Voorbereiding colleges 28 (opdrachten) Overige literatuur 34 (keuze literatuur) Tentamen 44 (afrondend werkstuk) Overleg en regulatieve Leeractiviteiten 20 Totaal SBU: Feedback Bij feedback wordt een onderscheid gemaakt tussen formatieve en summatieve feedback. Formatieve feedback wordt gegeven tijdens het onderwijs zelf en is bedoeld om je inzicht te geven over je leerproces. Wat weet en kun je al wel en wat niet? In dit studieonderdeel vindt formatieve feedback plaats tijdens de colleges en de practica in de vorm van korte leergesprekken. Summatieve feedback vindt vaak plaats op het einde van een studieonderdeel. Het laat zien wat je op het einde van het studieonderdeel weet of kunt. Vaak zijn aan deze feedback consequenties verbonden, meestal in de vorm van een cijfer. In dit studieonderdeel vindt summatieve feedback plaats in de vorm van commentaar op de beoordeling van het afrondend schriftelijk werkstuk. Zie voor meer informatie over de summatieve feedback ook het volgende onderdeel Afronding. 1.6 Afronding Voorwaarden Voorwaarden voor afronding van deze cursus zijn voldoende aanwezigheid bij de colleges (7 van de 8 colleges) en een portfolio van de uitgevoerde opdrachten. Afronding : Soort afronding: Inhoud afronding: Tentamen-/inleverdatum: 13 april 2015 Herkansingsdatum: 22 juni 2015 Schriftelijk werkstuk (8 pagina's tekst) Het werkstuk heeft de vorm van een paper. De student geeft een eigen visie op de vraag 'wat is humanisering in organisaties?. In de beantwoording van de vraag maakt de student gebruik van de bestudeerde literatuur en collegestof en de eigen leerervaring en richt zich op een moreel vraagstuk in de eigen organisatie. De paper moet bruikbaar zijn voor de eigen organisatie. 10

11 Cijferbepaling: cijfer op de schaal van 1 tot 10; Datum uitslag 4 mei 2015 Datum nabespreking in overleg 1.7 Beoordeling Beoordeling in relatie tot de leerdoelen van dit blok De afronding van de cursus in de vorm van de paper is als volgt gekoppeld aan de leerdoelen: Eigen visie op humanisering van organisaties: leerdoel 1, 2, 3, 4, 6. Weergeven van de eigen leerervaring en professionele ontwikkeling: leerdoel 5, 7, 9, 10) Onderzoeken van een moreel vraagstuk in de eigen organisatie en daarover rapporteren: leerdoel 2, 4, 5, 8. Op een voor de eigen organisatie bruikbare wijzen kunnen rapporteren over het onderzoek: leerdoel 5, 8. Bij de beoordeling worden de volgende aspecten betrokken: Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; Wetenschappelijk niveau; Verwerking literatuur en colleges; Toepassing literatuur en colleges; Visie humanisering in organisaties als normatief organiseren; Kwaliteit van de analyse; Bruikbaarheid van het advies; Reflectie op eigen leerervaring. 1.8 Literatuur Verplichte literatuur Zelf aan te schaffen: Spitzeck, H., Pirson, M., Amann, W., Khan, S., Von Kimakowitz (ed.), Humanism in Business. Cambridge: Cambridge University Press (Hoofdstuk1, 6, 7, 8, 9, 16, 15) Pugh, D.S. (ed.), Organization Theory. Selected Classic Readings. Fifth Edition. London: Penguin Books (Hoofdstuk 1, 11, 13, 17, 24, 21, 27, 28; hoofdstuk 28 wordt niet in de colleges behandeld, maar is wel verplicht) 11

12 Behalve de opgegeven hoofdstukken kiest de student t.b.v. de paper ongeveer 125 p. aanvullende literatuur uit de bovengenoemde boeken. Beschikbaar op ELO: Meij, R., Manual Organisatieverkenning. Utrecht: UvH 2013 Aanbevolen literatuur Pugh, D.S., Hickson, D.J., Writers on Organizations. Sixth Edition. London: Penguin Books Dit is het begeleidende boek bij Pugh, D.S. (ed.), Organization Theory dat hierboven bij de verplichte literatuur wordt genoemd. Het boek bevat korte inleidingen op de in het tekstboek behandelde auteurs. 1.9 Leeswijzer Spitzeck biedt een goed overzicht van de betekenis van humanisme voor het werken, leven en leren in en van organisaties. Hoewel het accent in het boek op profit organisaties ligt, is het ook goed bruikbaar voor not-for-profit of social profit organisaties om een antwoord te vinden op de vraag wat onder humanisering in organisaties kan worden verstaan. Pugh biedt een verzameling van klassieke teksten uit de organisatietheorie- en kunde. Het biedt de student de mogelijkheid om uit eerste hand kennis te nemen van denkers die de ontwikkeling van de organisatietheorie en het handelen in organisaties de afgelopen eeuw diepgaand hebben beïnvloed. De hoofdstukken dienen voor de colleges globaal te worden gelezen. Voor het eindwerkstuk is een grondige lezing van de behandelde hoofdstukken belangrijk 1.10 Onderwijskwaliteitszorg Aan het eind van de cursus kan je gevraagd worden een evaluatieformulier in te vullen. Het evalueren van het onderwijs is een onderdeel van ons kwaliteitszorgsysteem. Elk onderwijsonderdeel wordt minimaal één keer per drie jaar geëvalueerd. De evaluatieresultaten worden bekeken door de opleiding, de coördinator en de studentenvertegenwoordigers. In de bibliotheek liggen de onderwijsevaluaties in mappen ter inzage. Hier wordt periodiek informatie aan toegevoegd met verbetermaatregelen als vervolg op de evaluaties. Voor vragen en informatie kun je je wenden tot de verschillende 12

13 studentafgevaardigden (jaarvertegenwoordigers, Universiteitsraad), of tot de beleidsmedewerker kwaliteitszorg Sophie Wils en assistent Greet Pijnacker, te bereiken via 13

14 2. CURSUSPROGRAMMA 2.1 Cursusrooster week nr. Datum tijd Onderwerp docent Humanisering in de organizational society Organizational man: organisatiekunde en de human factor Zorgorganisaties als publieke instituties: new public management Zorgorganisaties als publieke instituties: rechtvaardigheid De reflective turn: organizational learning Normatief organiseren: organisatieethiek en compliance Normatief organiseren: organisatieethiek en morele leerprocessen Zelfstudieweek RM RM RM RM RM RM RM Afronding: inleveren paper ( ) RM 2.2 Beschrijving van colleges en practica 14

15 WEEK 1 Bijeenkomst Maandag 09 februari uur Docent: Ruud Meij Thema Toelichting Humanisering in de organizational society College: Wat is humanisering van organisaties? Tegen de achtergrond van een 'eigentijds humanisme' bespreken we twee concepten die ons in de loop van deze cursus verder zullen helpen om invulling te geven aan 'humanisering in organisaties': normatief organiseren en organisatie leren. Practicum: Aan de hand van een casus onderzoeken wat onder organisatie leren kan worden verstaan, en welke uitdagingen daar achter schuil gaan. Literatuur: Spitzeck (2009), 1. Philosophical grounds for humanism in economics, p Pugh (2007), 13. F.W. Taylor (1912), Scientific Management, p WEEK 2 Bijeenkomst Maandag 16 februari

16 uur Docent: Ruud Meij Thema Toelichting Organizational man: organisatiekunde en de human factor College: Organisatiekunde heeft, vanaf haar ontstaan in de tweede helft van de 19de eeuw, altijd een krachtige normatieve impuls gekend. Zij beschrijft niet alleen een organisatie, maar schrijft ook voor hoe ze moet worden ingericht. Organisatiekunde was altijd al 'normatief organiseren.' Enkele hoofdlijnen daarvan verkennen we in dit college met het accent op de Human Relations Approach en de opvattingen over mensen en leren die daarin overheerst. Practicum: Aan de hand van de huiswerk cases werken we het concept organisatie leren verder uit. Literatuur: Spitzeck (2009), 7. Current strands in humanism and business, p Pugh (2007), 17. E. Mayo (1949), Hawthorne and the Western Electric Company, p WEEK 3 Bijeenkomst Maandag 23 februari uur Docent: Ruud Meij Thema Zorgorganisaties als publieke instituties: 16

17 new public management Toelichting College: We verleggen het accent naar zorgorganisaties als publieke instituties. We verkennen het verschil tussen organisatie en institutie. Daardoor krijgt normatief organiseren een andere betekenis en heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van zorgorganisaties voor publieke dienstverlening en de inrichting van het publieke (zorg)domein. We bekijken wat dit van hedendaagse zorgorganisaties vraagt, met bijzondere aandacht voor new public management. Practicum: Naar aanleiding van het uitgevoerde huiswerk onderzoeken we de morele dimensie van de kerntaak van de organisatie van één van de studenten. Literatuur: Voorbereiding: dimensie van organisatie Spitzeck (2009), 6. The implications of humanism for business studies, p Pugh (2007), 1. M. Weber (1924), Legitimate Authority and Bureaucracy, p Onderzoek middels korte interviews de morele de kerntaak van de eigen organisatie (of het eigen onderdeel)? WEEK 4 Bijeenkomst Maandag 9 maart uur Docent: Ruud Meij Thema Toelichting Zorgorganisaties als publieke instituties: rechtvaardigheid College: De publieke taak van zorgorganisaties komt ook tot 17

18 uitdrukking in hun bijdrage aan een rechtvaardige samenleving. Wat is rechtvaardigheid? Aan de hand van A theory of justice van John Rawls onderzoeken we betekenis van het begrip rechtvaardigheid voor de uitwerking van normatief organiseren en de inrichting van zorgorganisaties. Practicum: In dit practicum bezinnen we ons aan de hand van de voorbereiding van een van de studenten op de vraag Wanneer is een handeling moreel juist?' Literatuur: Voorbereiding: vraag 'hoe Spitzeck (2009), 8. Towards a civilized market economy, p Pugh (2007), 11. G. Hofstede (1980), Motivation, Leaderschip and Organization: Do American Theories of Organization Apply Abroad?, p Voer een interview uit bij enkele collega's met als weet je dat wat je doet moreel juist is?'. WEEK 5 Bijeenkomst Maandag 16 maart uur Docent: Ruud Meij Thema Toelichting De reflective turn: organizational learning College: In het vijfde college keren we terug naar de grondgedachte dat de humanisering van (zorg) organisaties bestaat in het mogelijk maken van leerprocessen in organisaties. In de jaren '70 van de vorige eeuw was deze gedachte nieuw, en het betekende een reflectieve wending in 18

19 het denken over organisaties en de tot dan gangbare opvattingen over leren in en van organisaties. In dit college volgen we dit spoor terug en verkennen de relevantie van deze wending voor normatief organiseren. Practicum: We onderzoeken de verzamelde morele dilemma's in de organisatie van een van de studenten. Wat zijn de morele kerndilemma's van deze organisatie? Hoe gaan zij daar mee om? Literatuur: Spitzeck (2009), 9. Development as freedom: individual freedom as a social commitment, p Pugh (2007), 24. P. Senge (1990), Building Learning Organizations, Voorbereiding: organisaties(onderdeel) beslissingen ervaren. Interview enkele medewerkers in je over de vraag wat zij al lastige morele WEEK 6 Bijeenkomst Maandag 23 maart uur Docent: Ruud Meij Thema Toelichting Normatief organiseren: organisatie-ethiek en compliance College: Organisatie-ethiek kent inmiddels een respectabele geschiedenis. In profit organisaties komen we dat tegen onder de vlag van Social Corporate Responsibility. In not for profit en social profit organisaties heet het vaak integriteit. Het ontwikkelen van een gedrags- of deontologische code was voor veel organisaties de eerste stap op dit terrein. In de organisatie-ethiek wordt dat de compliance benadering genoemd. In dit college onderzoeken we nut en noodzaak van 19

20 een dergelijke reguleringen van handelingen. Practicum: We onderzoeken mogelijke (risico's op) integriteitschendingen in de organisatie van een van de studenten. Hoe gaan zij daar mee om? Literatuur: Spitzeck (2009), 16. Positive organizational scholarship: embodying a humanistic perspective on business, p Pugh (2007), 27. Michel Foucault (1975), The means of correct training, p Voorbereiding: beroep op. integriteitschendingen er wordt er omgegaan met schendingen? Zoek de gedragscode van jouw organisatie en/of Onderzoek verder welke risico's op in de eigen organisatie bestaan? Hoe vermoedens van dergelijke WEEK 7 Bijeenkomst Maandag 30 maart uur Docent: Ruud Meij Thema Toelichting Normatief organiseren: organisatie-ethiek en morele leerprocessen College: Als de organisatie-ethiek volwassen wordt, ontdekt men dat de compliance benadering belangrijk, maar niet voldoende is om voor de integriteit van een organisatie te borgen. In dit college stellen we de vraag waarom dat zo is, en wat er aan moet worden toegevoegd. Dat brengt ons op het spoor van het morele leerproces. We gaan zien dat normatief organiseren betrekking heeft op verschillende typen leerprocessen. We diepen de eigen aard van morele leerprocessen verder uit en besluiten met het beantwoorden 20

21 van de vraag Wat is humanisering in organisaties? Practicum: We onderzoeken een morele keuzevraagstuk van een van de studenten. Literatuur: Voorbereiding: in Spitzeck (2009), 15. Humanism at work: crucial organizational cultures and leadership principles, p Pugh (2007), 21. C. Argyris (1985), Defensive Routines, p Beschrijf een keuze waarvoor je in je werk stond die je moreel opzicht als lastig ervoer, en waar je het gevoel had niet goed uit te komen. WEEK 8 Maandag 06 april 2015 Zelfstudieweek WEEK 9 Maandag 13 april 2015 Tentamenweek: inleveren paper 13 april

22 3. BIJLAGEN 3.1 Bijlage 1: beoordelingsformulier paper De paper wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande criteria (1-10). Ieder van de criteria telt voor 12,5% mee in het eindcijfer. Uitdrukkingsvaardigheid De paper is geschreven in grammaticaal goed Nederlands. Zinsbouw en tekstopbouw zijn adequaat en begrijpelijk. Wetenschappelijk niveau Argumenten en conclusies worden methodisch adequaat onderbouwd met relevante literatuur en empirische data. Literatuur en college Toepassing literatuur en collegestof Humanisering in organisaties Kwaliteit van de analyse Bruikbaarheid van het advies. Eigen leerervaring De behandelde literatuur en collegestof wordt correct weergegeven en met elkaar in verband gebracht. Literatuur en collegestof worden zinvol en herkenbaar met het onderzochte vraagstuk in verband gebracht. Er is sprake van een herkenbare en uitgewerkte visie op humanisering in organisaties als normatief organiseren. Conclusies en bevindingen steunen op een deugdelijke argumentatie. Het opgestelde advies is in beginsel bruikbaar voor de eigen organisatie. De eigen leerervaring mbt de professionele ontwikkeling 22

23 tijdens de module wordt goed in beeld gebracht. Eindcijfer (1-10): Datum: Handtekening docent: (R.H.C. Meij) 3.2 Bijlage 2: handreiking bij de paper Het werkstuk heeft de vorm van een paper. De student geeft een eigen visie op de vraag 'wat is humanisering in organisaties?. In de beantwoording van de vraag maakt de student gebruik van de bestudeerde literatuur en collegestof en de eigen leerervaring en richt zich op een moreel vraagstuk in de eigen organisatie. De paper moet (virtueel) bruikbaar zijn voor de eigen organisatie. Je kunt natuurlijk gebruik maken van de praktijkopdrachten die je in deze module hebt uitgevoerd. Te gebruiken literatuur Spitzeck, H., Pirson, M., Amann, W., Khan, S., Von Kimakowitz (ed.), Humanism in Business. Cambridge: Cambridge University Press (Hoofdstuk1, 6, 7, 8, 9, 16, 15) Pugh, D.S. (ed.), Organization Theory. Selected Classic Readings. Fifth Edition. London: Penguin Books (Hoofdstuk 1, 11, 13, 17, 24, 21, 27, 28; hoofdstuk 28 wordt niet in de colleges behandeld, maar is wel verplicht) Behalve de opgegeven hoofdstukken kiest de student t.b.v. de paper ongeveer 125 p. aanvullende literatuur uit de bovengenoemde boeken. Opbouw van de paper: 1. Vraag- en doelstelling: het morele vraagstuk in de eigen organisatie dat je wilt onderzoeken. 23

24 Het vraagstuk kan betrekking hebben op: een casus of een beslissing, een beleidsvraagstuk, een uitvoeringspraktijk, een organisatieontwerp. Vraag: wat wil je onderzoeken? Doel: waarom wil je het onderzoeken? Wat wil je er mee bereiken? 2. Mijn visie op humanisering in organisaties. Hier werk je de theoretische achtergrond uit van waaruit je naar de casus kijkt. In de uitwerking van de achtergrond komen aan bod: (1) Een organisatiekundig perspectief op humanisering in organisaties. (2) Een moreel perspectief op humanisering in organisaties. Je uitwerking moet leiden tot een beargumenteerd antwoord op de vraag wat jij onder humanisering in organisaties verstaat en wat daarvan de relevatie is voor het morele vraagstuk dat je in de paper onderzoekt. In dit deel van je paper maak je gebruik van: (1) De verplichte literatuur, (2) De keuze literatuur. (3) De collegestof. 3. De analyse van het morele vraagstuk. In dit deel van je paper analyseer je het morele vraagstuk. Daarbij maak je gebruik van je 'Visie op humanisering in organisatie' en opvattingen die over het vraagstuk die in je eigen organisatie bestaan en bij jouw bekend zijn. Eventueel kun daarvoor mensen interviewen of een documenten review doen. Verplicht is dat niet. Je kunt ook de praktijkopdrachten gebruiken. Vragen die bij de analyse aan de orde kunnen zijn: (1) Wat is de geschiedenis van het vraagstuk? (2) Welke keuzen zij aan de orde? (3) Wie zijn betrokkenen in dit vraagstuk? (4) Welke morele afwegingen zijn in het geding? (5) Wat is het kerndilemma? 4. Een beoordeling en advies Wat is je naar aanleiding van je theorie (2) en analyse (3) het oordeel over het vraagstuk in het licht van 'humanisering in organisaties'? Verandert naar aanleiding van je analyse je visie op humanisering in organisaties die je in (2) hebt ontwikkeld? Welke aanbevelingen kun je doen om het proces van 'humanisering in organisaties' te versterken? 24

Humanisering in organisaties Werkboek

Humanisering in organisaties Werkboek Premaster traject Humanistiek Zorgethiek en beleid 2016-2017 Humanisering in organisaties Examinator: Ruud H.C. Meij Werkboek Auteur(s): Ruud H.C. Meij 5 de druk, januari 2017 Humanisering in organisaties

Nadere informatie

Master Humanistiek 2011/2012 ED4C: VERSTERKING VAN DE IDENTITEIT VAN EDUCATIEVE INSTELLINGEN. Coördinator: Wiel Veugelers.

Master Humanistiek 2011/2012 ED4C: VERSTERKING VAN DE IDENTITEIT VAN EDUCATIEVE INSTELLINGEN. Coördinator: Wiel Veugelers. Master Humanistiek 2011/2012 ED4C: VERSTERKING VAN DE IDENTITEIT VAN EDUCATIEVE INSTELLINGEN Coördinator: Wiel Veugelers Concept Werkboek Auteurs: Wiel Veugelers Yvonne Leeman 1 ste druk, november 2011

Nadere informatie

INLEIDING IN DE WETENSCHAP EN SOCIAAL WETENSCHAPPELIJK KWALITATIEF ONDERZOEKCURSUSTITEL

INLEIDING IN DE WETENSCHAP EN SOCIAAL WETENSCHAPPELIJK KWALITATIEF ONDERZOEKCURSUSTITEL Bachelor jaar 1 2012-2013 INLEIDING IN DE WETENSCHAP EN SOCIAAL WETENSCHAPPELIJK KWALITATIEF ONDERZOEKCURSUSTITEL Examinator: Dr. Pien Bos Werkboek Auteur(s): dr. Pien Bos prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders

Nadere informatie

Ziek en gezond in zorgethisch perspectief. Prof. dr. Arko Oderwald. Werkboek

Ziek en gezond in zorgethisch perspectief. Prof. dr. Arko Oderwald. Werkboek Ziek en gezond in zorgethisch perspectief Examinator: Prof. dr. Arko Oderwald Werkboek Auteur(s): Prof. dr. Arko Oderwald Augustus 2014 Titel Ziek en gezond in zorgethisch perspectief Auteur Arko Oderwald

Nadere informatie

!!!!!!!!!!! !!! !!! Werkboek! !!Drs.!Ruud!H.C.!Meij! Dr.!R.!van!Boeschoten! !!!!!!! 13 e!herziene! druk,!juli!2017!

!!!!!!!!!!! !!! !!! Werkboek! !!Drs.!Ruud!H.C.!Meij! Dr.!R.!van!Boeschoten! !!!!!!! 13 e!herziene! druk,!juli!2017! Humanisering+3:+Humanisering+en+organisaties+I++ + + Een+oriëntatie+op+professionaliteit,+beleid+en+adviesgericht+ veldonderzoek+in+de+publieke+sector Examinator: Werkboek Dr.T.Kampen Auteur(s): Dr.T.Kampen

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR

Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR Semester, periode Coördinator(en) Docent(en) Studielast (EC) Vakcode : e semester, 3 e periode : Arnoud Visser : Arnoud

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

ZIEK EN GEZOND: in zorgethisch perspectief Werkboek

ZIEK EN GEZOND: in zorgethisch perspectief Werkboek Premaster 2012-2013 ZIEK EN GEZOND: in zorgethisch perspectief Examinator: F.Vosman Werkboek Auteur(s): F.Vosman 1 ste druk, juni 2012 Titel Ziek en gezond: in zorgethisch perspectief Auteur(s) F.J.H.Vosman

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Laurens ten Kate Abdelilah Ljamai Willeke Los Martien Schreurs

Laurens ten Kate Abdelilah Ljamai Willeke Los Martien Schreurs Premaster 2012-2013 LEVENSBESCHOUWING EN ZINGEVING Examinator: Ton Jorna Werkboek Auteur(s): Ton Jorna Laurens ten Kate Abdelilah Ljamai Willeke Los Martien Schreurs 1 ste druk, juni 2012 Titel Levensbeschouwing

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Master 2013-2014 STAGE. Werkboek. Drs. Marco Otten Rosanna van Oudenaarden Mirte Schreuder Hes Drs. Hans Tenwolde

Master 2013-2014 STAGE. Werkboek. Drs. Marco Otten Rosanna van Oudenaarden Mirte Schreuder Hes Drs. Hans Tenwolde Master 2013-2014 STAGE Examinator: drs. Marco Otten Werkboek Auteur(s): Lindsay van Dijk Drs. Marco Otten Rosanna van Oudenaarden Mirte Schreuder Hes Drs. Hans Tenwolde 13 e druk, juni 2013 Titel Stage

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Premaster traject Humanistiek ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN M.B.T. HUMANISTIEK. drs. Bianca Lugten drs. Lotte Huijing drs.

Premaster traject Humanistiek ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN M.B.T. HUMANISTIEK. drs. Bianca Lugten drs. Lotte Huijing drs. Premaster traject Humanistiek 2012-2013 ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN M.B.T. HUMANISTIEK Examinator: drs. Marco Otten Werkboek Auteur(s): drs. Marco Otten drs. Bianca Lugten drs. Lotte Huijing drs. Jantine

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Onderdeel

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Onderdeel Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Onderdeel : Practicum Academische Vaardigheden, jaar 2 (onderdeel van Afstudeerproject BSc KI) Studiejaar, Semester, Periode : Semester 1 en 2, periode 1,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Cursushandleiding Organisaties Blok: de slag om het imago JCM-ORG.V1-13

Cursushandleiding Organisaties Blok: de slag om het imago JCM-ORG.V1-13 Cursushandleiding Organisaties Blok: de slag om het imago JCM-ORG.V1-13 Jaar 1, Periode D Instituut voor Communicatie Opleiding Communicatiemanagement en Eventmagement Studiejaar 2015-2016 1. Algemeen

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden Henk Donkers Sectie Geografie, planologie en milieu Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgangspunten

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat NEXT LEARNING 2016 Jocelyn Manderveld Den Bosch, 19 april 2016 Van en voor het onderwijs en onderzoek In SURF werken instellingen samen

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management U2010/00105 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

De school als morele gemeenschap Een programma

De school als morele gemeenschap Een programma De school als morele gemeenschap Een programma Programma 1. De school als morele gemeenschap. 2. Zuil 1: de integere onderwijsinstelling. 3. Zuil 2: de morele leergemeenschap. 4. Zuil 3: morele vorming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 I nhoud Voorwoord 5 Inleiding 15 Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 1 Het leerproces van studenten 21 1.1 Waarom het leerproces van studenten? 21 1.2 Het leerproces volgens Biggs 22 1.3 Leeractiviteiten

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Bachelor jaar 2 2011/2012 ESO2: EMPIRISCH SOCIAALWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 2. dr. Wander van der Vaart dr. Anneke Sools

Bachelor jaar 2 2011/2012 ESO2: EMPIRISCH SOCIAALWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 2. dr. Wander van der Vaart dr. Anneke Sools Bachelor jaar 2 2011/2012 ESO2: EMPIRISCH SOCIAALWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 2 Coördinator: Dr. Wander van der Vaart Werkboek Auteur(s): dr. Wander van der Vaart dr. Anneke Sools 1 ste druk, oktober 2011

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie