Samen DOEN [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] Vroegsignalering Autisme in Flevoland. Wegwijzer naar adequate cliëntondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen DOEN [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] Vroegsignalering Autisme in Flevoland. Wegwijzer naar adequate cliëntondersteuning"

Transcriptie

1 Samen [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] DOEN Vroegsignalering Autisme in Flevoland Wegwijzer naar adequate cliëntondersteuning

2 Waar kunnen ouders van kinderen met [een vermoeden van] autisme naar toe? Vroegsignalering van autisme bij kinderen. Onder deze titel werd eind 2010 een symposium gehouden in Flevoland. Ouders, hulpverleners en andere betrokkenen uit de hele provincie waren aanwezig. Om elkaar te leren kennen. Om van elkaar te horen wie wat doet in de zorgketen rondom kinderen met autisme en om de sociale kaart in te kleuren. Het centrale thema van het symposium: Samen denken, zoeken, weten en doen in Flevoland. Leonie Leonie de Boer (4) zit in groep 1 van de basisschool. Al zit ze er nog niet zo lang, het valt de juf toch op dat Leonie geen aansluiting zoekt bij de kinderen in haar klas. Zo is ze tijdens speelmomenten vaak te vinden in de poppenhoek. Andere kinderen spelen daar samen vadertje en moedertje, Leonie gaat op in haar eigen spel. Ook met de juf lopen de gesprekjes moeizaam. Vaak is het de juf die contact moet zoeken, maar ook dan blijft het moeilijk. Leonie praat weinig en haar spraak lijkt zelfs wat achter te lopen bij leeftijdgenootjes. Wat ze zegt is regelmatig onsamenhangend, waardoor ze ook moeilijk kan uitleggen wat ze wil. En als de juf opdrachtjes geeft, snapt ze die niet direct. Meer dan bij andere kinderen moet de juf een opdracht eerst voordoen. Thuis merken de ouders de laatste tijd ook een achterstand in de ontwikkeling van Leonie. Ze is geïnteresseerd in puzzels, maar andere interesses zijn erg beperkt. Leonie is de oudste thuis. Volgens haar ouders lijkt het of haar twee jaar jongere zusje Sanne zich sneller ontwikkelt. Sanne vraagt gericht om dingen en reageert ook sneller wanneer haar iets gevraagd of gezegd wordt. Als haar ouders een reactie willen van Leonie, dan moeten ze letterlijk naast haar gaan staan en haar soms aanraken. Volgens haar moeder praat Leonie wel, maar communiceert ze niet. Alles bij elkaar maken haar ouders zich zorgen en vragen ze zich af of de huidige school van Leonie aansluit bij haar mogelijkheden en eventuele beperkingen. De moeder van Leonie heeft een artikel gelezen over autisme bij kinderen en herkent Leonie hierin. Het Samenwerkingsverband Autisme Flevoland slaat een brug tussen versnipperde zorg en levert een intersectoraal aanbod voor mensen met autisme in alle levensfasen. Binnen Integrale Vroeghulp Flevoland werken diverse instellingen samen aan hulp op maat voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen van 0 tot 7 jaar.

3 Herkenning is vaak de eerste stap. Maar dan? Er is voldoende aanbod van hulp voor (ouders van) kinderen met autisme - ook in Flevoland. De juiste hulp is alleen niet gemakkelijk te vinden. Het Samenwerkingsverband Autisme Flevoland en Integrale Vroeghulp Flevoland, de initiatiefnemers van het symposium, willen daar verandering in aanbrengen. De aanwezige psychiaters, psychologen, logopedisten, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, interne begeleiders en andere betrokkenen hebben tijdens het symposium hun werkzaamheden in vier categorieën geplaatst: [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] [ DOEN ] Dit boekje is een logisch vervolg. Alle op het symposium aanwezige professionals vindt u hier terug, gerangschikt onder diezelfde categorieën. Samen denken, zoeken, weten en doen De ouders van Leonie hebben veel vragen. Ze vermoeden dat hun dochter een vorm van autisme heeft. Waar kunnen ze met hun vermoedens terecht? Wie - welke organisatie of instantie kan met hen mee [ DENKEN ]? Na het denken komt het [ ZOEKEN ]. Wie helpt de ouders bij het vinden van de instantie die een onderzoek kan doen bij Leonie? Of wie helpt zoeken naar scholen die methoden hebben om Leonie zo goed mogelijk te kunnen helpen? Een volgende stap is het [ WETEN ] Welke instantie kan en mag vaststellen dat het om autisme gaat - wie doet de diagnostiek? Wie onderzoekt of er ook andere factoren van invloed kunnen zijn? Kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking in combinatie met autisme of een andere aandachtstoornis al dan niet gerelateerd aan autisme? Als de ouders van Leonie uiteindelijk weten dat hun dochter een stoornis heeft in het autistisch spectrum, dan komen ze aan bij het [ DOEN ]. Kan Leonie op de huidige school blijven met extra ondersteuning of moet gezocht worden naar een andere school? Welke handvatten hebben de ouders nodig om Leonie zo goed en prettig mogelijk te kunnen opvoeden? Is er in Flevoland een organisatie die hen hierbij kan helpen? Zijn er cursussen voor Leonie - voor als ze straks iets ouder is - om te leren omgaan met haar autisme? Zijn er mogelijkheden voor haar ouders om meer te weten te komen over autisme, bijvoorbeeld door voorlichting en cursussen? En is er ook begeleiding voor de ouders? Wij hopen dat u als hulpverlener - dit boekje beschouwt als een wegwijzer, een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat kinderen met autisme snel geholpen worden. Zonder eerst van de ene naar de andere instantie te worden gestuurd. Doorverwijzing is uiteraard nog altijd mogelijk; niet alle organisaties die begeleiding bieden bij autisme zijn vermeld in dit boekje. Geert Boven coördinator van het Samenwerkingsverband Autisme Flevoland 4 5

4 [ DENKEN ] Vroegsignalering Autisme bij kinderen Zorg, begeleiding, ondersteuning, therapie en diagnostiek Aller Kind Zorg Mede teamleidinggevende Meedenken met ouders. Signaleren van problemen. Overleg met andere hulpverleners. Bureau Jeugdzorg Flevoland Case manager BJZ Lid van kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Almere Tijdens een screeningstraject informatie verzamelen en zelf observeren, bij het vermoeden van autisme is een verwijzing naar de GGz mogelijk. Wij zijn aanwezig in een ZAT (Zorg Advies Team)-overleg waarin wij kunnen signaleren. Wij kunnen geen indicatie stellen voor de jeugdhulpverlening, wij bieden crisishulpverlening. Wij gaan outreachend werken bij zorgmeldingen en huisverboden. Icare Jeugdarts 0-4 jarigen op het consultatiebureau In het kernteam van Integrale Vroeghulp Flevoland wordt met gedragsprobleem en of ontwikkelingsachterstand besproken en verwezen naar een gepaste instantie en daarnaast worden ouders begeleid door een trajectbegeleider. Icare/Integrale Vroeghulp Flevoland Trajectbegeleider Wij onderscheiden ons door een multidisciplinairteam. Het is voor ouders laagdrempelig (niet in een hulpverleningstraject). Samen met de ouders brainstormen over waar ouders tegenaan lopen. Wat is er aan de hand met ons kind. Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Almere Lid van kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Almere Wij bieden diagnostiek voor gehoor en taal/spraak problematiek. Een kind wordt aangemeld met over het algemeen taal/spraak of gehoor vraag. Tijdens de intake met ouders komen signalen naar voren, observatie van het kind kan signalen leveren. Dit is nog niet het moment van voorleggen aan ouders, maar kan richting geven aan vervolgtraject van diagnostiek. Orthopedagoog Het multidisciplinair team, wat doen zij; vaststellen van spraaktaalproblemen vaststellen van gehoorproblemen vaststellen van een achterstand in de algehele ontwikkeling signaleren van opvallendheden, gedrag, contactaanname, etc. Kwintes Persoonlijke begeleidster Gericht op autisme Blijven kijken naar het onderliggende van de ijsberg Blijven puzzelen naar oplossingen Structureren Aansluiten bij de wens van de cliënt Persoonlijke begeleider Wij zijn een begeleidende organisatie, maar bij bijvoorbeeld overbruggingszorg is er wel degelijk een signalerende rol. Alhoewel dit nog weinig voorkomt. Specialisatie in autisme spectrumstoornissen. Logopediecentrum (Almere) Opvallendheden melden, kenmerken in kaart brengen, zorgen uitspreken en delen. Zowel spraak/taalonderzoek, observatie naar communicatieve vaardigheden. Uitgaan van de mogelijkheden van het kind. Logopediecentrum (Almere) en op school in Lelystad Signalering bij logopedische screening, observatie gedrag, communicatieve functies. Logopediecentrum (Lelystad) Wij zien de kinderen vaak als ze (nog) jong zijn en spraak-taalproblemen hebben. Problemen in contact en gedrag vallen ons al snel op, waardoor wij door kunnen sturen. Wij schrijven een logopedisch verslag. npraktijk Bea Samplonius Lid van het kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Lelystad Diagnosticeren en behandelen van kinderen met spraak-taalstoornissen (vooral bij jonge kinderen). Observatie van kinderen in het revalidatietraject. Logopediepraktijk (Emmeloord) Vroegsignalering van spraak-taalproblemen en daardoor ook ontwikkelingsproblemen en mogelijk autisme (ESAT sinds kort in bezit). Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) School maatschappelijk werk Als SMW hebben wij de ruimte om met de ouders na te denken over de problemen/signalen die ouders ervaren bij hun kind. Gezinsadviseur Wij signaleren veel. Geven de weg aan die te bewandelen zou zijn, verschillende wegen worden aangereikt. Outreachend werken gericht op het hele gezinssysteem. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland komt thuis, dus wij zien veel. Wij werken veel samen met andere instanties. Er is een samenwerking met BJZ; schrijven de indicaties. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland is laagdrempelig, ouders vertellen veel over hun kind. Samen met ouders de signalen serieus nemen en de tijd nemen voor de ouders; nabijheid bieden aan ouders; er zijn. Contact leggen met betrokken partijen zoals school en JGZ (Jeugd Gezondheidszorg). School maatschappelijk werk Partner in veel algemene overlegstructuren rondom zorgen om kinderen. Wanneer er zorgen of problemen zijn rondom kinderen gaan wij op huisbezoek en inventariseren wij het plaatje rondom het kind. Wij onderscheiden ons door laagdrempelig en algemeen te zijn. Men kan er voor veel vragen terecht waar wij een passende manier zoeken naar de juiste hulp. Sociaal maatschappelijk werk is vooral gericht op preventie en signalering. Indicatie schrijven bij Bureau Jeugdzorg voor onderzoek GGz. 6 7

5 [ DENKEN ] Vroegsignalering Autisme bij kinderen Multiproblem gezinnen hulp bieden. Geen afgebakende kaders wat betreft de probleemgebieden of de tijdsinvestering. Signalen van ouders en organisaties om hen heen serieus nemen. Op zoek gaan met het gezin naar de beste mogelijkheid om helderheid en verlichting te krijgen. MEE IJsseloevers Almere/Integrale Vroeghulp Flevoland Consulent Jeugd en Gezin Lid van kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Almere Wij ondersteunen ouders die bij hun kind een achterstand in de ontwikkeling ontdekken. Consulent Jeugd en Gezin Trajectbegeleider Integrale Vroeghulp Ter sprake brengen van vermoedens van autisme. Met de cliënt twijfels/vragen bespreken. Coördinator Integrale Vroeghulp Flevoland Almere Wij onderscheiden ons door uit te gaan van de vraag van ouders, deze is voor ons leidend. Daarnaast werken wij disciplinair, daardoor kun je ouders een breed advies geven over waar ze het beste terecht zouden kunnen voor de problematiek die ze zien bij ouders. MEE IJsseloevers Lelystad Consulent Denkt MEE met een cliënt. MEE is onafhankelijk en werkt stelseloverstijgend. Haar positie is naast de cliënt. De vraag van de clënt is het uitgangspunt. Consulent Signaleren van hiaten in de zorgaanbieding. Signaleren waar mensen met een beperking collectief tegenaan lopen. Consulent Wij staan naast de mensen met een beperking. Het is van belang om ondersteunend te zijn; als ouders een gevoel hebben dat er iets niet goed is met hun kind, nemen wij dat signaal serieus. MEE begeleidt ouders in hun zoektocht naar antwoorden op vragen als: wat is er met mijn kind? Waar kan ik terecht voor de diagnose? Waar kan ik terecht voor hulp? Etc. MEE IJsseloevers Lelystad/Integrale Vroeghulp Flevoland Trajectbegeleider Meedenken en ondersteunen van ouders in hun zoektocht. De vraag van ouders verduidelijken. Adviezen aan ouders geven over welke mogelijkheden er bij hun vraag/kind zouden passen. Coördinator Integrale Vroeghulp Flevoland Lelystad NOP Wij zijn onafhankelijk en multidisciplinair. Wij gaan uit van de vraag van ouders. Trajectbegeleider Integrale Vroeghulp In een vroeg stadium bij het jonge kind de ouders ondersteunen in de zoektocht voor het kind en gezin. Na de eerste signalen op consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of thuis, komen ouders bij Integrale Vroeghulp, de hulpvraagverduidelijking is belangrijk om eerste aanzet tot eventueel verwijzen bij diagnosticerende instellingen. Omega zorg Ambulant begeleidster/autisme functionaris Wij komen veel bij gezinnen, soms voor ouders of andere kinderen. Wij zien dan veel en hebben dan een signalerende functie. Waarna je ouders kunt adviseren. Betrokken bij convenant autisme. Ambulant begeleider Samen met ouders op pad gaan als ze meer willen weten/vragen hebben rondom één kind of de andere kinderen binnen het gezin. Praktijk voor speltherapie Het juweeltje Speltherapeut, spelbegeleider, rugzakbegeleider Begeleiding van het kind, dichtbij het kind. Spel als middel ligt in de belevingswereld van het kind. De ouders hierin betrekken is belangrijk. Triade Boschhuis GZ psycholoog Dagbehandeling van 0-7 jaar en voor VG 0-18 jaar. Kinderen komen met allerlei vragen/problemen. Tijdens verblijf worden (hoop ik) signalen op gepakt van ouders en het kind. Triade Boschhuis (Papageno) Pedagogisch medewerkster Bij signalering van bepaald gedrag wordt met de ouders besproken hoe wij verder gaan. Triade Boschhuis Gedragsdeskundigen Onderdeel uitmaken van Integrale Vroeghulp Flevoland= vroegsignalering en observaties binnen behandelsetting. Triade Boschhuis (Papageno) Groepsleidster/ouderbegeleider Observeren en samen met gedragsdeskundige problematieken in kaart brengen. Triade/Integrale Vroeghulp Flevoland GZ psycholoog Lid van kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Almere Geïntegreerd vanuit diverse instellingen signalen van ouders oppikken. Triade (de Kokkel) Orthopedagoog/GZ Psycholoog/Lid van het kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Lelystad Begeleiden/stimuleren van kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Vaak blijkt later ook een stoornis in het autistisch spectrum. Vitree Regiomanager Combinatie van behandeling en begeleiding van jeugd met en zonder lichte verstandelijke beperking. Onderzoek en diagnostiek, therapie en poli. Ambulante ondersteuning. Gedragsdeskundige Convenant autisme, kernteam autisme. Ambulant gezinshulpverlener De hulpverleners hebben hun kennis en talenten, waar ze onderling gebruik van maken en ook richting gezinnen. Wij participeren in het convenant autisme. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Jeugdarts 0-4 jaar Wij volgen de kinderen van 0-4 jaar. Dit bestaat uit; vragen van ouders beantwoorden screeningen preventie d.m.v. GVO, vaccineren volgen groei volgen ontwikkeling dmv Wiechen onderzoek lichamelijk onderzoek zo nodig verwijzen voor verder onderzoek en/of behandeling lichte opvoedingsondersteuning zorgcoördinatie. 8 9

6 [ DENKEN ] Vroegsignalering Autisme bij kinderen Scholen en kinderopvang Basisonderwijs [regulier en speciaal] Basisschool de Archipel (Almere) Leerkracht Basisschool met (werkmodel) inclusief onderwijs. Leerlingen uit de buurt (breed gezien) kunnen naar school ongeacht beperking en handicap (kennis en ervaring). Basisschool de Boeier (Lelystad) Groepsleerkracht Vroeg aangeven dat een kind opvallend is. Gesprek aangaan met ouders daarover. Leerkracht signaleert, overlegt met de interne begeleider en andere leerkrachten, in gesprek met ouders verzamelen wij de gegevens. Basisschool Aan Boord (Dronten) Groepsleerkracht (Op tijd) Signaleren van gedrag, bespreken in zorgteam. Onderzoeken of doorverwijzen. Signaleren van bepaald gedrag op school. Signaleren van gedrag thuis uit gesprekken met ouders. Basisschool Cornelis Zeeman (Urk) Signalering van problematiek. Oudergesprekken. Gidsfunctie, begeleiding naar en na het onderzoek. Aanvragen rugzakje. Werken met ambulante begeleiders Aansturen van leerkrachten die een kind met leerling-gebonden financiering (LGF) in de klas hebben. Basisschool de Kring (Lelystad) Signaleren is belangrijk, dit geeft inzicht in het omgaan met leerlingen. Signaleren zet mensen aan het denken. Signaleren kan processen in gang zetten. Basisschool de Meander (Lelystad) Wij denken; is er iets aan de hand met dit kind? Wij praten met ouders en kind. Wij observeren het kind (en de ouders). Basisschool PCPO 3sprong (Lelystad) s Gesprekken met ouders. Observatie leerkrachten. Observatie interne begeleidster. Basisschool t Schrijverke (Lelystad) Wij proberen bij kinderen gericht te signaleren welke problematiek er in het gedrag van het kind aanwezig zou kunnen zijn. Gerichte observaties, vastleggen en bespreken tijdens intervisie tussen de groepsleerkrachten en interne begeleiders en de ouders. Evt. overleg P&V, GGD. /Leerkracht Signaleren en observeren in de groep. Oudergesprekken. Basisschool (Montessori) De Wildzang (Lelystad) Veilige plek voor kinderen. Als basisschool probeer je zoveel mogelijk in gesprekken met bijvoorbeeld ouders, Peuterspeelzaal, GGD en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) alles op een rij te krijgen. Natuurlijk ook d.m.v. zelf signaleren. Speciaal Basisonderwijs De Beestenboel (Almere) Interne begeleidster Specialisatie van het jonge kind van 4-7 jaar. Observatie; Is de ontwikkelingsachterstand te verklaren? Wat heeft het kind nodig? Onderwijs aan kinderen met complexe problematiek. Kinderopvang BSO Peuterspeelzalen Kinderopvang Dronten Wij onderscheiden ons door middel van observeren in de kinderopvang. Signaleren van kinderen met vragen over de ontwikkeling en/of gedrag. Dit beeld delen met ouders van het kind op de groep en bespreken wat voor hulp/onderzoek er mogelijk is. Kinderopvang/BSO Kiekeboe (Zeewolde) Leidster Lid Kind Alert Team Wij zijn een reguliere kinderopvang, die bij de niet pluis gevoel kinderen, een speciaal team heeft die hier mee aan de slag gaat. Manager kinderopvang Wij zien signaleren als een belangrijke (preventieve) taak. Er is bij ons een intern zorgteam; Kiekeboe Kind Alert. Peuterspeelzaal Extra (Lelystad) Bestuurslid/vrijwilliger Door vrijwel drempelloze toelating is het mogelijk het kind en ouders in alle rust te volgen, zorgen te delen en gezamenlijk te zoeken hoe en waar signalen op gebied van ontwikkeling, gedrag, taal en motoriek nader onderzocht kunnen worden. Wij zijn kindvolgend, nodigen uit tot interactie, daarin stimuleren/uitlokken tot ontwikkeling in een tempo dat dit kind aankan. Bij zoekvragen; ouders ondersteunen om de beste benadering te vinden; diagnostiek kan daar een onderdeel van zijn. Peuterspeelzaal t Opstapje (Almere) Coördinator en groepleidster Veel aandacht voor de kinderen en hun ouders. Verschillende disciplines bij elkaar. Korte lijnen. Veel kennis en specialisaties in huis. Stichting Kindercentra Lelystad (SKL) Pedagogisch begeleidster (HBO) Observatie op Peuterspeelzaal Plus. Kinderen die door hun gedrag niet of voldoende kunnen profiteren van regulier of VVE-peuterspeelzaalwerk. Wij observeren het kind en ouders en stellen een handelingsplan op. Wij kunnen het kind doorsturen om eventueel hulp in te zetten

7 [ ZOEKEN ] Vroegsignalering Autisme bij kinderen Zorg, begeleiding, ondersteuning, therapie en diagnostiek Aller Kind Zorg Mede teamleider Hulp aan ouders bij het zoeken (instelling) van diagnose/behandeling. Zo nodig doorverwijzen. Bureau Jeugdzorg Flevoland Casemanager, spil functionaris en kernteamlid Integrale Vroeghulp Officiële verwijzer weer naar GGz (Geestelijke Gezondheidszorg). GGD Jeugdarts/Consultatiebureau Middels vragenlijst/sdp. Bezoek GGD; gesprek zorgcoördinator jeugdarts of jeugdverpleegkundige. GGz Centraal Psychotherapeut/GZ psycholoog Wij doen psychiatrisch en psychologisch onderzoek. Arts/gedragstherapeut i.o. Samenwerkingsverbanden, Integrale Vroeghulp, DJ, dagbehandeling (MKD). Icare Jeugdarts, kernteamlid Integrale Vroeghulp Kinderen met ontwikkelingsachterstand/ gedragsproblemen. Wij zien de kinderen van 0-4 jaar. Screenen aan de hand van groeidiagrammen/ Van Wiechen onderzoek/gesprek ouders. Icare/Integrale Vroeghulp Flevoland Trajectbegeleider Hulpvraag onderzoekend, meedenken, verwijzer, regelaar, ondersteunend, begeleidend. Meelopen met ouders totdat ze geen vragen meer hebben. Op de achtergrond een multidisciplinair kernteam die meedenkt! MEE IJsseloevers/Integrale Vroeghulp Flevoland Coördinator Lelystad Kernwoorden; Onafhankelijk, multidisciplinair, naar wens van ouders, zo breed mogelijk. Ouders adviseren bij de problemen van hun kind, kijken naar mogelijkheden. Coördinator Almere Uitgebreide begeleiding van ouders, gesprek vanaf geboorte t/m aanmelding. Informatie aan ouders geven: waar kun je terecht. Trajectbegeleider Met verschillende disciplines en ouders zoeken naar een geschikt vervolg. Trajectbegeleider Samen met de ouders zoeken, ondersteunen door verwijzer te zijn. Na hulpvraagverduidelijking samen met ouders in kernteam met verschillende deskundigen (uit verschillende organisaties) adviezen en richtingen geven. Kentalis Audiologosch Diagnostisch Centrum Almere Informatie zoeken. Ingewonnen bij het kind, betrokken instanties, personen, diagnostiek taal/ spraak en niet-talige ontwikkeling wordt gedaan. Uitkomst onderzoek en observaties worden besproken. Bij gedachte aan autisme wordt geadviseerd aan te melden bij instanties voor verdere diagnostiek. Kwintes Persoonlijk begeleidster Welke structuur sluit aan, Psycho-educatie, water/ rots, misschien doorverwijzen behandelaren. Kwintes (Lubeckstraat) Persoonlijk begeleidster Bieden van een beschermde woonvorm waar wij mensen met ASS begeleiden op elk aspect van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Leggen contact met organisaties voor evt hulp die wij zelf niet kunnen bieden: Meander, Centraal, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), trajectbegeleiding, MEE, Bureau Jeugdzorg. Logopediecentrum (Almere) Kennis en ervaring over traject en organisaties delen. Na signalering contact met basisschool/ouders. Testgegevens aanleveren. Logopediecentrum (Lelystad) Wanneer wij autisme vermoeden nemen wij contact op met de school van het kind of sturen wij ouders naar de huisarts, zodat deze hen naar de juiste instantie kan verwijzen. Wij schrijven een logopedisch verslag. Logopediepraktijk B. Samplonius Verwijzing via de huisarts naar audiologisch Centrum, observatieteam Trappenberg, Integrale Vroeghulp. Logopediepraktijk Emmeloord Samen met ouders geschikte hulpverleners vinden, die vermoeden van autisme kunnen onderzoeken en zo mogelijk bevestigen. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) Outreachend, gericht op het gezin, huisbezoek. Gesprekken met ouders, kind, school en andere hulpverleners > verzamelen informatie over jeugdige. Samenwerking met BJZ > inbrengen in casuïstiek. Ouders bij de hand nemen in de zoektocht binnen alle instanties, contacten leggen samen met ouders, aanbieden van casemanagement. Kennis hebben van de sociale kaart. Warm doorverwijzen en betrokken blijven gedurende dit traject. Hulp bieden in multiproblem gezinnen. Geen afgebakende kaders w.b. bijvoorbeeld het probleemgebied of de tijdsinvestering. Schoolmaatschappelijk werk Door nauw samen te werken met ouders, GGD, interne begeleider (school) en andere organisaties. Schoolmaatschappelijk werk Ruime kennis van de sociale kaart. Ouders begeleiden in het voortraject richting bepaalde organisaties. Wij krijgen vaak terug dat ouders het prettig vinden dat ze zelf niet het wiel van zoeken hoeven uit te vinden en hulp krijgen bij het invullen van de vaak grote stapels vragenlijsten. Dicht bij de sociale kaart van Lelystad staan

8 [ ZOEKEN ] MEE IJsseloevers Almere/Integrale vroeghulp Consulent/MWD/trajectbegeleidster Integrale Vroeghulp Informatie geven, ondersteunen bij het zoeken naar organisaties die diagnosticeren. MEE IJsseloevers Almere Integrale Vroeghulp Hulpvraagverduidelijking, kennis sociale kaart, verwijzen diagnostiek. Consulent J&G/trajectbegeleider Integrale Vroeghulp Informatie geven over organisaties/instanties waar cliënt getest/begeleid kan worden. Begeleiden, ondersteunen bij aanmelding en onderzoek. MEE IJsseloevers Lelystad Consulent Kennis van sociale kaart. Hulpvraagverduidelijking. Cliënt ondersteunen: mogelijkheden laten zien, steunen in stappen zetten. Evalueren ingezette zorg. Consulent Zoeken van zorg, wat is er nodig voor de cliënten, dit inzetten/ondersteunen (kortdurend). Algemeen consulent Begeleiden van mensen met een beperking en hun omgeving. Omdat MEE een vrij goede kennis heeft van de sociale kaart kunnen wij mensen goed verwijzen voor diagnose, oudergroepen, indicaties, hulp, etc. Omega zorg Ambulant/Autisme functionaris Doordat wij met veel organisaties te maken hebben, kunnen wij ouders adviseren, begeleiden bij de zoektocht. Triade Boschhuis Gedragsdeskundigen Jeugd en volwassenen trajecten uitzetten. Met ouders werken naar passend vervolg zoals onderwijs, therapieën, wonen, dagbesteding, etc. Afd. cliëntadvies zoekt in sociale kaart. Triade/Integrale Vroeghulp GZ psycholoog Door goed naar signalen van ouders te luisteren verwijzen wij ouders door naar bijvoorbeeld Fornhese. Naast ouders staan. Triade Boschhuis Praktisch pedagogisch gezinsbegeleiding Middels aanmeldloket, cliëntadviseurs, intake, die ouders wegwijs maken in de mogelijkheden die Triade biedt (op gebied van dagopvang, wonen, ambulant, e.d.). Triade Boschhuis dagbehandeling 0-7 jr. GZ psycholoog In gesprek met ouders signalen verder in kaart brengen, (psychologisch) onderzoek doen, spraaktaal in kaart brengen, AVQ (multidisciplinair). Eventueel doorverwijzen naar Fornhese. Triade de Kokkel Orthopedagoog/GZ psycholoog Bijvoorbeeld doorverwijzen naar kinderpsychiater. Helpen bij schoolkeuze, bijvoorbeeld REC 2/3/4. Welk probleem staat op de voorgrond. Speciaal basisonderwijs. Triade Boschhuis (Papageno) Pedagogisch medewerkster Wij adviseren ouders aan de hand van alle gegevens die wij hebben van hun kind. Vitree Ambulant gezinshulpverlener Als gezinnen meer hulp nodig hebben dan wij kunnen bieden gaan wij samen zoeken. Gezin adviseren door drempel verlagend mee te werken. Gedragsdeskundige Jongeren worden bij ons verworven via arts, MEE, gezinsvoogdij instellingen en Jeugdzorg. wij zoeken na of tijdens de behandeling samen met ouders en MEE naar eventuele vervolghulp. Soms bieden wij in de tussentijd overbruggingszorg. Het is belangrijk dat je als instelling elkaar kunt vinden. Regiomanager Diagnostiek in combinatie met poli Traverse Meregaard, IQ bepaling Acare, Kinder en Jeugd Poli Centraal, orthoped. MVC, school Zwolle. Zorgboerderij EliJa Begeleidster Wij weten voldoende van de hulpvragen waar ouders terecht kunnen voor hun zorg. Zorggroep Oude & Nieuwe Land/Integrale Vroeghulp Jeugdarts, kernteamlid Integrale Vroeghulp Ouders met zorgen/vragen melden zich op eigen initiatief of op advies van consultatiebureau of peuterspeelzaal. Trajectbegeleider brengt vraag uitgebreid in kaart en verzamelt gegevens, blijft ouders begeleiden zolang ze dit nodig hebben. In kernteam kijken wij met verschillende disciplines naar de vraag en adviseren wij over mogelijke routes die ouders kunnen nemen. Trajectbegeleidster Integrale Vroeghulp Laagdrempelig (niet in hulpverleningstraject), multidisciplinair. Samen met ouders aan de hand van hun vragen komen op een goed advies. Dit kan zijn thuisondersteuning, doorverwijzing richting hulpverlening, dagbehandeling. Scholen en kinderopvang Basisonderwijs [regulier en speciaal] Basisschool de Archipel Leerkracht Doorverwijzen na gesprekken met ouders voor aanmelding of via peuterspeelzaal. Hulp inroepen vóór doorverwijzing plaatsvindt, doorverwijzing in principe niet tenzij het kind elders beter op z n plek is. Collegiale consultatie Speciaal Basisonderwijs,, SBDY/ IJsselgroep + eigen kennis van leerkrachten/ s. Basisschool Cornelis Zeeman Begeleiden bij de hulpvraag van ouders na signalering, verwijsbrief huisarts (o.i.d.). Waar onder psych. psychiatrisch onderzoek voor diagnose. Basisschool de Kring Als school kunnen wij degene zijn die ouders doorverwijzen naar instanties. Basisschool De Meander Met ouders zoeken wij naar: waar kan het kind het best onderzocht worden? Vaak bespreken wij het kind eerst in het P&V overleg. Soms verwijzen wij ouders direct door naar de huisarts voor een verwijzing

9 [ ZOEKEN ] [ WETEN ] Basisschool t Schrijverke Na signalering bespreken met de ouders wat gezien is en of dit herkenbaar is. Intervisie met collega s, leerkrachten en Interne Begeleider. Dan samen met ouders de route bespreken. Via: GGD, Huisarts (vertrouwd), Bureau jeugdzorg (drempel). Om naar GGz Centraal, GGz Bosman, Molemann, TCE, Traverse voor diagnosticeren te gaan. + leerkracht 1/2 Signaleringslijsten invullen. Probleem breder (duidelijker) in kaart brengen. Basisschool de Wildzang Veilige plek voor kinderen. Wanneer er een onderzoekstraject loopt, proberen wij zo open mogelijk onze info te delen. Casemanager functie? Speciaal Basisonderwijs De Beestenboel Vanuit observatie kijken naar herkomst van ontwikkelingsachterstand en van daaruit verwijzen naar onderzoeksinstanties. Onderwijs aan het jonge kind met complexe problematiek. Kinderopvang BSO Peuterspeelzalen Kinderopvang Dronten Samen met ouders zoeken naar de juiste hulpverlening. Samen zoeken naar wat en welke begeleiding ouders nodig hebben. Kinderopvang Kiekeboe KDV+BSO Leidster + lid Kind Alert Gaan kijken en observeren bij kinderen die opvallen in de groep en proberen hier indien nodig hulp bij/voor te krijgen (MEEdoen in de kinderopvang bijvoorbeeld, dit is een initiatief van MEE IJsseloevers). Kinderopvang Lelystad (SKL) Pedagogisch begeleidster (HBO) Veel oudergesprekken ouders zijn heel belangrijk. Hulp: Integrale Vroeghulp, BJZ/OMEGA Zorg/Vitree, logopedie, onderzoekers o.a. Centraal/therapeutisch centrum, vrijwillig, MKD. SPEL/peuterspeelzaal t Opstapje Meerdere disciplines in huis voor informatie. SPEL/peuterspeelzaal t Opstapje Bestuurslid/vrijwilliger Begeleiden naar diagnostiek. Desgewenst: contacten leggen naar vervolgplek. Met ouders gebruik makend van de kennis die bij ons aanwezig is. Zorg, begeleiding, ondersteuning, therapie en diagnostiek Bosman GGz Kinder- en jeugdtherapeut/coördinator Snelle diagnose. Korte lijnen. Goede behandeling kort als het kan, lang als het moet. GGz Centraal Psychotherapeut i.o. De organisatie vult het weten in door Diagnostiek Verder zie DOEN. GGz Centraal Psychotherapeut/GZ psycholoog Diagnostiek 0 18 jaar. Stellen diagnose en geven Psycho-educatie. Arts/gedragtherapeut i.o. Infantteam, diagnostiek bij kinderen 0 6 jaar GZ psycholoog De organisatie vult het weten in door Diagnostiek. Kentalis Audiologosch Diagnostisch Centrum Almere Orthopedagoog Diagnostiek niveau spraaktaalontwikkeling en algeheel ontwikkelingsniveau, zo nodig doorverwijzen. Logopediecentrum (Almere) Diagnostiek taal- en spraakproblemen. Diagnostiek taal- en spraakproblemen. Logopediepraktijk (Emmeloord) Diagnostiek taal- en spraakproblemen. Traverse Gedragswetenschapper Diagnostiek 6 23 jaar. Bijkomend externaliserend probleemgedrag en systeemproblematiek. Triade Boschhuis Gedragsdeskundige Jeugdzorg Kennis van Jeugdzorg en AWBZ-zorg in 1 indicatie. De organisatie weet door middel van basisdiagnostiek en zal zo nodig doorverwijzen. GZ psycholoog/gedragsdeskundige AWBZ De organisatie weet door middel van basisdiagnostiek, en zal zo nodig doorverwijzen. GZ psycholoog/gedragsdeskundige AWBZ zorg Basisdiagnostiek, doorverwijzen naar psychiater. Vitree Gedragsdeskundige Diagnostiek (in samenwerking met Traverse). Scholen en kinderopvang Basisonderwijs [regulier en speciaal] Basisschool t Schrijverke IB/leerkracht groep 1/2 Breder, gericht onderzoek voor diagnose. Stichting Gewoon Anders Maatschappelijk werker Clusteroverstijgend expertisecentrum. Integratie van leerlingen in het regulier onderwijs. Kind- en leerkrachtgerichte begeleiding. De organisatie vult het weten in door dossieranalyse

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Tel.: 010 282 11 99 www.integralevroeghulp.nl

Stichting Vroeghulp Rotterdam Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Tel.: 010 282 11 99 www.integralevroeghulp.nl Stichting Vroeghulp Rotterdam Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Tel.: 010 282 11 99 www.integralevroeghulp.nl Colofon Inhoud Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Vroeghulp Rotterdam in het

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: opstoppingen en ongelukken voorkomen 4 1.1 Kinderen ongehinderd laten

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 Colofon Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Gemeente brengt jeugdzorg dicht bij de mensen

Gemeente brengt jeugdzorg dicht bij de mensen jaargang 10 DECEMBER 2010 nummer 4 Asscher: Eigen bijdrage is dwaas Lodewijk Asscher, wethouder jeugd van de gemeente Amsterdam, noemt de eigen bijdrage die de overheid wil heffen wanneer een kind uit

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie