Samen DOEN [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] Vroegsignalering Autisme in Flevoland. Wegwijzer naar adequate cliëntondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen DOEN [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] Vroegsignalering Autisme in Flevoland. Wegwijzer naar adequate cliëntondersteuning"

Transcriptie

1 Samen [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] DOEN Vroegsignalering Autisme in Flevoland Wegwijzer naar adequate cliëntondersteuning

2 Waar kunnen ouders van kinderen met [een vermoeden van] autisme naar toe? Vroegsignalering van autisme bij kinderen. Onder deze titel werd eind 2010 een symposium gehouden in Flevoland. Ouders, hulpverleners en andere betrokkenen uit de hele provincie waren aanwezig. Om elkaar te leren kennen. Om van elkaar te horen wie wat doet in de zorgketen rondom kinderen met autisme en om de sociale kaart in te kleuren. Het centrale thema van het symposium: Samen denken, zoeken, weten en doen in Flevoland. Leonie Leonie de Boer (4) zit in groep 1 van de basisschool. Al zit ze er nog niet zo lang, het valt de juf toch op dat Leonie geen aansluiting zoekt bij de kinderen in haar klas. Zo is ze tijdens speelmomenten vaak te vinden in de poppenhoek. Andere kinderen spelen daar samen vadertje en moedertje, Leonie gaat op in haar eigen spel. Ook met de juf lopen de gesprekjes moeizaam. Vaak is het de juf die contact moet zoeken, maar ook dan blijft het moeilijk. Leonie praat weinig en haar spraak lijkt zelfs wat achter te lopen bij leeftijdgenootjes. Wat ze zegt is regelmatig onsamenhangend, waardoor ze ook moeilijk kan uitleggen wat ze wil. En als de juf opdrachtjes geeft, snapt ze die niet direct. Meer dan bij andere kinderen moet de juf een opdracht eerst voordoen. Thuis merken de ouders de laatste tijd ook een achterstand in de ontwikkeling van Leonie. Ze is geïnteresseerd in puzzels, maar andere interesses zijn erg beperkt. Leonie is de oudste thuis. Volgens haar ouders lijkt het of haar twee jaar jongere zusje Sanne zich sneller ontwikkelt. Sanne vraagt gericht om dingen en reageert ook sneller wanneer haar iets gevraagd of gezegd wordt. Als haar ouders een reactie willen van Leonie, dan moeten ze letterlijk naast haar gaan staan en haar soms aanraken. Volgens haar moeder praat Leonie wel, maar communiceert ze niet. Alles bij elkaar maken haar ouders zich zorgen en vragen ze zich af of de huidige school van Leonie aansluit bij haar mogelijkheden en eventuele beperkingen. De moeder van Leonie heeft een artikel gelezen over autisme bij kinderen en herkent Leonie hierin. Het Samenwerkingsverband Autisme Flevoland slaat een brug tussen versnipperde zorg en levert een intersectoraal aanbod voor mensen met autisme in alle levensfasen. Binnen Integrale Vroeghulp Flevoland werken diverse instellingen samen aan hulp op maat voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen van 0 tot 7 jaar.

3 Herkenning is vaak de eerste stap. Maar dan? Er is voldoende aanbod van hulp voor (ouders van) kinderen met autisme - ook in Flevoland. De juiste hulp is alleen niet gemakkelijk te vinden. Het Samenwerkingsverband Autisme Flevoland en Integrale Vroeghulp Flevoland, de initiatiefnemers van het symposium, willen daar verandering in aanbrengen. De aanwezige psychiaters, psychologen, logopedisten, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, interne begeleiders en andere betrokkenen hebben tijdens het symposium hun werkzaamheden in vier categorieën geplaatst: [ DENKEN ] [ ZOEKEN ] [ WETEN ] [ DOEN ] Dit boekje is een logisch vervolg. Alle op het symposium aanwezige professionals vindt u hier terug, gerangschikt onder diezelfde categorieën. Samen denken, zoeken, weten en doen De ouders van Leonie hebben veel vragen. Ze vermoeden dat hun dochter een vorm van autisme heeft. Waar kunnen ze met hun vermoedens terecht? Wie - welke organisatie of instantie kan met hen mee [ DENKEN ]? Na het denken komt het [ ZOEKEN ]. Wie helpt de ouders bij het vinden van de instantie die een onderzoek kan doen bij Leonie? Of wie helpt zoeken naar scholen die methoden hebben om Leonie zo goed mogelijk te kunnen helpen? Een volgende stap is het [ WETEN ] Welke instantie kan en mag vaststellen dat het om autisme gaat - wie doet de diagnostiek? Wie onderzoekt of er ook andere factoren van invloed kunnen zijn? Kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking in combinatie met autisme of een andere aandachtstoornis al dan niet gerelateerd aan autisme? Als de ouders van Leonie uiteindelijk weten dat hun dochter een stoornis heeft in het autistisch spectrum, dan komen ze aan bij het [ DOEN ]. Kan Leonie op de huidige school blijven met extra ondersteuning of moet gezocht worden naar een andere school? Welke handvatten hebben de ouders nodig om Leonie zo goed en prettig mogelijk te kunnen opvoeden? Is er in Flevoland een organisatie die hen hierbij kan helpen? Zijn er cursussen voor Leonie - voor als ze straks iets ouder is - om te leren omgaan met haar autisme? Zijn er mogelijkheden voor haar ouders om meer te weten te komen over autisme, bijvoorbeeld door voorlichting en cursussen? En is er ook begeleiding voor de ouders? Wij hopen dat u als hulpverlener - dit boekje beschouwt als een wegwijzer, een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat kinderen met autisme snel geholpen worden. Zonder eerst van de ene naar de andere instantie te worden gestuurd. Doorverwijzing is uiteraard nog altijd mogelijk; niet alle organisaties die begeleiding bieden bij autisme zijn vermeld in dit boekje. Geert Boven coördinator van het Samenwerkingsverband Autisme Flevoland 4 5

4 [ DENKEN ] Vroegsignalering Autisme bij kinderen Zorg, begeleiding, ondersteuning, therapie en diagnostiek Aller Kind Zorg Mede teamleidinggevende Meedenken met ouders. Signaleren van problemen. Overleg met andere hulpverleners. Bureau Jeugdzorg Flevoland Case manager BJZ Lid van kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Almere Tijdens een screeningstraject informatie verzamelen en zelf observeren, bij het vermoeden van autisme is een verwijzing naar de GGz mogelijk. Wij zijn aanwezig in een ZAT (Zorg Advies Team)-overleg waarin wij kunnen signaleren. Wij kunnen geen indicatie stellen voor de jeugdhulpverlening, wij bieden crisishulpverlening. Wij gaan outreachend werken bij zorgmeldingen en huisverboden. Icare Jeugdarts 0-4 jarigen op het consultatiebureau In het kernteam van Integrale Vroeghulp Flevoland wordt met gedragsprobleem en of ontwikkelingsachterstand besproken en verwezen naar een gepaste instantie en daarnaast worden ouders begeleid door een trajectbegeleider. Icare/Integrale Vroeghulp Flevoland Trajectbegeleider Wij onderscheiden ons door een multidisciplinairteam. Het is voor ouders laagdrempelig (niet in een hulpverleningstraject). Samen met de ouders brainstormen over waar ouders tegenaan lopen. Wat is er aan de hand met ons kind. Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Almere Lid van kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Almere Wij bieden diagnostiek voor gehoor en taal/spraak problematiek. Een kind wordt aangemeld met over het algemeen taal/spraak of gehoor vraag. Tijdens de intake met ouders komen signalen naar voren, observatie van het kind kan signalen leveren. Dit is nog niet het moment van voorleggen aan ouders, maar kan richting geven aan vervolgtraject van diagnostiek. Orthopedagoog Het multidisciplinair team, wat doen zij; vaststellen van spraaktaalproblemen vaststellen van gehoorproblemen vaststellen van een achterstand in de algehele ontwikkeling signaleren van opvallendheden, gedrag, contactaanname, etc. Kwintes Persoonlijke begeleidster Gericht op autisme Blijven kijken naar het onderliggende van de ijsberg Blijven puzzelen naar oplossingen Structureren Aansluiten bij de wens van de cliënt Persoonlijke begeleider Wij zijn een begeleidende organisatie, maar bij bijvoorbeeld overbruggingszorg is er wel degelijk een signalerende rol. Alhoewel dit nog weinig voorkomt. Specialisatie in autisme spectrumstoornissen. Logopediecentrum (Almere) Opvallendheden melden, kenmerken in kaart brengen, zorgen uitspreken en delen. Zowel spraak/taalonderzoek, observatie naar communicatieve vaardigheden. Uitgaan van de mogelijkheden van het kind. Logopediecentrum (Almere) en op school in Lelystad Signalering bij logopedische screening, observatie gedrag, communicatieve functies. Logopediecentrum (Lelystad) Wij zien de kinderen vaak als ze (nog) jong zijn en spraak-taalproblemen hebben. Problemen in contact en gedrag vallen ons al snel op, waardoor wij door kunnen sturen. Wij schrijven een logopedisch verslag. npraktijk Bea Samplonius Lid van het kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Lelystad Diagnosticeren en behandelen van kinderen met spraak-taalstoornissen (vooral bij jonge kinderen). Observatie van kinderen in het revalidatietraject. Logopediepraktijk (Emmeloord) Vroegsignalering van spraak-taalproblemen en daardoor ook ontwikkelingsproblemen en mogelijk autisme (ESAT sinds kort in bezit). Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) School maatschappelijk werk Als SMW hebben wij de ruimte om met de ouders na te denken over de problemen/signalen die ouders ervaren bij hun kind. Gezinsadviseur Wij signaleren veel. Geven de weg aan die te bewandelen zou zijn, verschillende wegen worden aangereikt. Outreachend werken gericht op het hele gezinssysteem. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland komt thuis, dus wij zien veel. Wij werken veel samen met andere instanties. Er is een samenwerking met BJZ; schrijven de indicaties. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland is laagdrempelig, ouders vertellen veel over hun kind. Samen met ouders de signalen serieus nemen en de tijd nemen voor de ouders; nabijheid bieden aan ouders; er zijn. Contact leggen met betrokken partijen zoals school en JGZ (Jeugd Gezondheidszorg). School maatschappelijk werk Partner in veel algemene overlegstructuren rondom zorgen om kinderen. Wanneer er zorgen of problemen zijn rondom kinderen gaan wij op huisbezoek en inventariseren wij het plaatje rondom het kind. Wij onderscheiden ons door laagdrempelig en algemeen te zijn. Men kan er voor veel vragen terecht waar wij een passende manier zoeken naar de juiste hulp. Sociaal maatschappelijk werk is vooral gericht op preventie en signalering. Indicatie schrijven bij Bureau Jeugdzorg voor onderzoek GGz. 6 7

5 [ DENKEN ] Vroegsignalering Autisme bij kinderen Multiproblem gezinnen hulp bieden. Geen afgebakende kaders wat betreft de probleemgebieden of de tijdsinvestering. Signalen van ouders en organisaties om hen heen serieus nemen. Op zoek gaan met het gezin naar de beste mogelijkheid om helderheid en verlichting te krijgen. MEE IJsseloevers Almere/Integrale Vroeghulp Flevoland Consulent Jeugd en Gezin Lid van kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Almere Wij ondersteunen ouders die bij hun kind een achterstand in de ontwikkeling ontdekken. Consulent Jeugd en Gezin Trajectbegeleider Integrale Vroeghulp Ter sprake brengen van vermoedens van autisme. Met de cliënt twijfels/vragen bespreken. Coördinator Integrale Vroeghulp Flevoland Almere Wij onderscheiden ons door uit te gaan van de vraag van ouders, deze is voor ons leidend. Daarnaast werken wij disciplinair, daardoor kun je ouders een breed advies geven over waar ze het beste terecht zouden kunnen voor de problematiek die ze zien bij ouders. MEE IJsseloevers Lelystad Consulent Denkt MEE met een cliënt. MEE is onafhankelijk en werkt stelseloverstijgend. Haar positie is naast de cliënt. De vraag van de clënt is het uitgangspunt. Consulent Signaleren van hiaten in de zorgaanbieding. Signaleren waar mensen met een beperking collectief tegenaan lopen. Consulent Wij staan naast de mensen met een beperking. Het is van belang om ondersteunend te zijn; als ouders een gevoel hebben dat er iets niet goed is met hun kind, nemen wij dat signaal serieus. MEE begeleidt ouders in hun zoektocht naar antwoorden op vragen als: wat is er met mijn kind? Waar kan ik terecht voor de diagnose? Waar kan ik terecht voor hulp? Etc. MEE IJsseloevers Lelystad/Integrale Vroeghulp Flevoland Trajectbegeleider Meedenken en ondersteunen van ouders in hun zoektocht. De vraag van ouders verduidelijken. Adviezen aan ouders geven over welke mogelijkheden er bij hun vraag/kind zouden passen. Coördinator Integrale Vroeghulp Flevoland Lelystad NOP Wij zijn onafhankelijk en multidisciplinair. Wij gaan uit van de vraag van ouders. Trajectbegeleider Integrale Vroeghulp In een vroeg stadium bij het jonge kind de ouders ondersteunen in de zoektocht voor het kind en gezin. Na de eerste signalen op consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of thuis, komen ouders bij Integrale Vroeghulp, de hulpvraagverduidelijking is belangrijk om eerste aanzet tot eventueel verwijzen bij diagnosticerende instellingen. Omega zorg Ambulant begeleidster/autisme functionaris Wij komen veel bij gezinnen, soms voor ouders of andere kinderen. Wij zien dan veel en hebben dan een signalerende functie. Waarna je ouders kunt adviseren. Betrokken bij convenant autisme. Ambulant begeleider Samen met ouders op pad gaan als ze meer willen weten/vragen hebben rondom één kind of de andere kinderen binnen het gezin. Praktijk voor speltherapie Het juweeltje Speltherapeut, spelbegeleider, rugzakbegeleider Begeleiding van het kind, dichtbij het kind. Spel als middel ligt in de belevingswereld van het kind. De ouders hierin betrekken is belangrijk. Triade Boschhuis GZ psycholoog Dagbehandeling van 0-7 jaar en voor VG 0-18 jaar. Kinderen komen met allerlei vragen/problemen. Tijdens verblijf worden (hoop ik) signalen op gepakt van ouders en het kind. Triade Boschhuis (Papageno) Pedagogisch medewerkster Bij signalering van bepaald gedrag wordt met de ouders besproken hoe wij verder gaan. Triade Boschhuis Gedragsdeskundigen Onderdeel uitmaken van Integrale Vroeghulp Flevoland= vroegsignalering en observaties binnen behandelsetting. Triade Boschhuis (Papageno) Groepsleidster/ouderbegeleider Observeren en samen met gedragsdeskundige problematieken in kaart brengen. Triade/Integrale Vroeghulp Flevoland GZ psycholoog Lid van kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Almere Geïntegreerd vanuit diverse instellingen signalen van ouders oppikken. Triade (de Kokkel) Orthopedagoog/GZ Psycholoog/Lid van het kernteam Integrale Vroeghulp Flevoland Lelystad Begeleiden/stimuleren van kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Vaak blijkt later ook een stoornis in het autistisch spectrum. Vitree Regiomanager Combinatie van behandeling en begeleiding van jeugd met en zonder lichte verstandelijke beperking. Onderzoek en diagnostiek, therapie en poli. Ambulante ondersteuning. Gedragsdeskundige Convenant autisme, kernteam autisme. Ambulant gezinshulpverlener De hulpverleners hebben hun kennis en talenten, waar ze onderling gebruik van maken en ook richting gezinnen. Wij participeren in het convenant autisme. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Jeugdarts 0-4 jaar Wij volgen de kinderen van 0-4 jaar. Dit bestaat uit; vragen van ouders beantwoorden screeningen preventie d.m.v. GVO, vaccineren volgen groei volgen ontwikkeling dmv Wiechen onderzoek lichamelijk onderzoek zo nodig verwijzen voor verder onderzoek en/of behandeling lichte opvoedingsondersteuning zorgcoördinatie. 8 9

6 [ DENKEN ] Vroegsignalering Autisme bij kinderen Scholen en kinderopvang Basisonderwijs [regulier en speciaal] Basisschool de Archipel (Almere) Leerkracht Basisschool met (werkmodel) inclusief onderwijs. Leerlingen uit de buurt (breed gezien) kunnen naar school ongeacht beperking en handicap (kennis en ervaring). Basisschool de Boeier (Lelystad) Groepsleerkracht Vroeg aangeven dat een kind opvallend is. Gesprek aangaan met ouders daarover. Leerkracht signaleert, overlegt met de interne begeleider en andere leerkrachten, in gesprek met ouders verzamelen wij de gegevens. Basisschool Aan Boord (Dronten) Groepsleerkracht (Op tijd) Signaleren van gedrag, bespreken in zorgteam. Onderzoeken of doorverwijzen. Signaleren van bepaald gedrag op school. Signaleren van gedrag thuis uit gesprekken met ouders. Basisschool Cornelis Zeeman (Urk) Signalering van problematiek. Oudergesprekken. Gidsfunctie, begeleiding naar en na het onderzoek. Aanvragen rugzakje. Werken met ambulante begeleiders Aansturen van leerkrachten die een kind met leerling-gebonden financiering (LGF) in de klas hebben. Basisschool de Kring (Lelystad) Signaleren is belangrijk, dit geeft inzicht in het omgaan met leerlingen. Signaleren zet mensen aan het denken. Signaleren kan processen in gang zetten. Basisschool de Meander (Lelystad) Wij denken; is er iets aan de hand met dit kind? Wij praten met ouders en kind. Wij observeren het kind (en de ouders). Basisschool PCPO 3sprong (Lelystad) s Gesprekken met ouders. Observatie leerkrachten. Observatie interne begeleidster. Basisschool t Schrijverke (Lelystad) Wij proberen bij kinderen gericht te signaleren welke problematiek er in het gedrag van het kind aanwezig zou kunnen zijn. Gerichte observaties, vastleggen en bespreken tijdens intervisie tussen de groepsleerkrachten en interne begeleiders en de ouders. Evt. overleg P&V, GGD. /Leerkracht Signaleren en observeren in de groep. Oudergesprekken. Basisschool (Montessori) De Wildzang (Lelystad) Veilige plek voor kinderen. Als basisschool probeer je zoveel mogelijk in gesprekken met bijvoorbeeld ouders, Peuterspeelzaal, GGD en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) alles op een rij te krijgen. Natuurlijk ook d.m.v. zelf signaleren. Speciaal Basisonderwijs De Beestenboel (Almere) Interne begeleidster Specialisatie van het jonge kind van 4-7 jaar. Observatie; Is de ontwikkelingsachterstand te verklaren? Wat heeft het kind nodig? Onderwijs aan kinderen met complexe problematiek. Kinderopvang BSO Peuterspeelzalen Kinderopvang Dronten Wij onderscheiden ons door middel van observeren in de kinderopvang. Signaleren van kinderen met vragen over de ontwikkeling en/of gedrag. Dit beeld delen met ouders van het kind op de groep en bespreken wat voor hulp/onderzoek er mogelijk is. Kinderopvang/BSO Kiekeboe (Zeewolde) Leidster Lid Kind Alert Team Wij zijn een reguliere kinderopvang, die bij de niet pluis gevoel kinderen, een speciaal team heeft die hier mee aan de slag gaat. Manager kinderopvang Wij zien signaleren als een belangrijke (preventieve) taak. Er is bij ons een intern zorgteam; Kiekeboe Kind Alert. Peuterspeelzaal Extra (Lelystad) Bestuurslid/vrijwilliger Door vrijwel drempelloze toelating is het mogelijk het kind en ouders in alle rust te volgen, zorgen te delen en gezamenlijk te zoeken hoe en waar signalen op gebied van ontwikkeling, gedrag, taal en motoriek nader onderzocht kunnen worden. Wij zijn kindvolgend, nodigen uit tot interactie, daarin stimuleren/uitlokken tot ontwikkeling in een tempo dat dit kind aankan. Bij zoekvragen; ouders ondersteunen om de beste benadering te vinden; diagnostiek kan daar een onderdeel van zijn. Peuterspeelzaal t Opstapje (Almere) Coördinator en groepleidster Veel aandacht voor de kinderen en hun ouders. Verschillende disciplines bij elkaar. Korte lijnen. Veel kennis en specialisaties in huis. Stichting Kindercentra Lelystad (SKL) Pedagogisch begeleidster (HBO) Observatie op Peuterspeelzaal Plus. Kinderen die door hun gedrag niet of voldoende kunnen profiteren van regulier of VVE-peuterspeelzaalwerk. Wij observeren het kind en ouders en stellen een handelingsplan op. Wij kunnen het kind doorsturen om eventueel hulp in te zetten

7 [ ZOEKEN ] Vroegsignalering Autisme bij kinderen Zorg, begeleiding, ondersteuning, therapie en diagnostiek Aller Kind Zorg Mede teamleider Hulp aan ouders bij het zoeken (instelling) van diagnose/behandeling. Zo nodig doorverwijzen. Bureau Jeugdzorg Flevoland Casemanager, spil functionaris en kernteamlid Integrale Vroeghulp Officiële verwijzer weer naar GGz (Geestelijke Gezondheidszorg). GGD Jeugdarts/Consultatiebureau Middels vragenlijst/sdp. Bezoek GGD; gesprek zorgcoördinator jeugdarts of jeugdverpleegkundige. GGz Centraal Psychotherapeut/GZ psycholoog Wij doen psychiatrisch en psychologisch onderzoek. Arts/gedragstherapeut i.o. Samenwerkingsverbanden, Integrale Vroeghulp, DJ, dagbehandeling (MKD). Icare Jeugdarts, kernteamlid Integrale Vroeghulp Kinderen met ontwikkelingsachterstand/ gedragsproblemen. Wij zien de kinderen van 0-4 jaar. Screenen aan de hand van groeidiagrammen/ Van Wiechen onderzoek/gesprek ouders. Icare/Integrale Vroeghulp Flevoland Trajectbegeleider Hulpvraag onderzoekend, meedenken, verwijzer, regelaar, ondersteunend, begeleidend. Meelopen met ouders totdat ze geen vragen meer hebben. Op de achtergrond een multidisciplinair kernteam die meedenkt! MEE IJsseloevers/Integrale Vroeghulp Flevoland Coördinator Lelystad Kernwoorden; Onafhankelijk, multidisciplinair, naar wens van ouders, zo breed mogelijk. Ouders adviseren bij de problemen van hun kind, kijken naar mogelijkheden. Coördinator Almere Uitgebreide begeleiding van ouders, gesprek vanaf geboorte t/m aanmelding. Informatie aan ouders geven: waar kun je terecht. Trajectbegeleider Met verschillende disciplines en ouders zoeken naar een geschikt vervolg. Trajectbegeleider Samen met de ouders zoeken, ondersteunen door verwijzer te zijn. Na hulpvraagverduidelijking samen met ouders in kernteam met verschillende deskundigen (uit verschillende organisaties) adviezen en richtingen geven. Kentalis Audiologosch Diagnostisch Centrum Almere Informatie zoeken. Ingewonnen bij het kind, betrokken instanties, personen, diagnostiek taal/ spraak en niet-talige ontwikkeling wordt gedaan. Uitkomst onderzoek en observaties worden besproken. Bij gedachte aan autisme wordt geadviseerd aan te melden bij instanties voor verdere diagnostiek. Kwintes Persoonlijk begeleidster Welke structuur sluit aan, Psycho-educatie, water/ rots, misschien doorverwijzen behandelaren. Kwintes (Lubeckstraat) Persoonlijk begeleidster Bieden van een beschermde woonvorm waar wij mensen met ASS begeleiden op elk aspect van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Leggen contact met organisaties voor evt hulp die wij zelf niet kunnen bieden: Meander, Centraal, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), trajectbegeleiding, MEE, Bureau Jeugdzorg. Logopediecentrum (Almere) Kennis en ervaring over traject en organisaties delen. Na signalering contact met basisschool/ouders. Testgegevens aanleveren. Logopediecentrum (Lelystad) Wanneer wij autisme vermoeden nemen wij contact op met de school van het kind of sturen wij ouders naar de huisarts, zodat deze hen naar de juiste instantie kan verwijzen. Wij schrijven een logopedisch verslag. Logopediepraktijk B. Samplonius Verwijzing via de huisarts naar audiologisch Centrum, observatieteam Trappenberg, Integrale Vroeghulp. Logopediepraktijk Emmeloord Samen met ouders geschikte hulpverleners vinden, die vermoeden van autisme kunnen onderzoeken en zo mogelijk bevestigen. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) Outreachend, gericht op het gezin, huisbezoek. Gesprekken met ouders, kind, school en andere hulpverleners > verzamelen informatie over jeugdige. Samenwerking met BJZ > inbrengen in casuïstiek. Ouders bij de hand nemen in de zoektocht binnen alle instanties, contacten leggen samen met ouders, aanbieden van casemanagement. Kennis hebben van de sociale kaart. Warm doorverwijzen en betrokken blijven gedurende dit traject. Hulp bieden in multiproblem gezinnen. Geen afgebakende kaders w.b. bijvoorbeeld het probleemgebied of de tijdsinvestering. Schoolmaatschappelijk werk Door nauw samen te werken met ouders, GGD, interne begeleider (school) en andere organisaties. Schoolmaatschappelijk werk Ruime kennis van de sociale kaart. Ouders begeleiden in het voortraject richting bepaalde organisaties. Wij krijgen vaak terug dat ouders het prettig vinden dat ze zelf niet het wiel van zoeken hoeven uit te vinden en hulp krijgen bij het invullen van de vaak grote stapels vragenlijsten. Dicht bij de sociale kaart van Lelystad staan

8 [ ZOEKEN ] MEE IJsseloevers Almere/Integrale vroeghulp Consulent/MWD/trajectbegeleidster Integrale Vroeghulp Informatie geven, ondersteunen bij het zoeken naar organisaties die diagnosticeren. MEE IJsseloevers Almere Integrale Vroeghulp Hulpvraagverduidelijking, kennis sociale kaart, verwijzen diagnostiek. Consulent J&G/trajectbegeleider Integrale Vroeghulp Informatie geven over organisaties/instanties waar cliënt getest/begeleid kan worden. Begeleiden, ondersteunen bij aanmelding en onderzoek. MEE IJsseloevers Lelystad Consulent Kennis van sociale kaart. Hulpvraagverduidelijking. Cliënt ondersteunen: mogelijkheden laten zien, steunen in stappen zetten. Evalueren ingezette zorg. Consulent Zoeken van zorg, wat is er nodig voor de cliënten, dit inzetten/ondersteunen (kortdurend). Algemeen consulent Begeleiden van mensen met een beperking en hun omgeving. Omdat MEE een vrij goede kennis heeft van de sociale kaart kunnen wij mensen goed verwijzen voor diagnose, oudergroepen, indicaties, hulp, etc. Omega zorg Ambulant/Autisme functionaris Doordat wij met veel organisaties te maken hebben, kunnen wij ouders adviseren, begeleiden bij de zoektocht. Triade Boschhuis Gedragsdeskundigen Jeugd en volwassenen trajecten uitzetten. Met ouders werken naar passend vervolg zoals onderwijs, therapieën, wonen, dagbesteding, etc. Afd. cliëntadvies zoekt in sociale kaart. Triade/Integrale Vroeghulp GZ psycholoog Door goed naar signalen van ouders te luisteren verwijzen wij ouders door naar bijvoorbeeld Fornhese. Naast ouders staan. Triade Boschhuis Praktisch pedagogisch gezinsbegeleiding Middels aanmeldloket, cliëntadviseurs, intake, die ouders wegwijs maken in de mogelijkheden die Triade biedt (op gebied van dagopvang, wonen, ambulant, e.d.). Triade Boschhuis dagbehandeling 0-7 jr. GZ psycholoog In gesprek met ouders signalen verder in kaart brengen, (psychologisch) onderzoek doen, spraaktaal in kaart brengen, AVQ (multidisciplinair). Eventueel doorverwijzen naar Fornhese. Triade de Kokkel Orthopedagoog/GZ psycholoog Bijvoorbeeld doorverwijzen naar kinderpsychiater. Helpen bij schoolkeuze, bijvoorbeeld REC 2/3/4. Welk probleem staat op de voorgrond. Speciaal basisonderwijs. Triade Boschhuis (Papageno) Pedagogisch medewerkster Wij adviseren ouders aan de hand van alle gegevens die wij hebben van hun kind. Vitree Ambulant gezinshulpverlener Als gezinnen meer hulp nodig hebben dan wij kunnen bieden gaan wij samen zoeken. Gezin adviseren door drempel verlagend mee te werken. Gedragsdeskundige Jongeren worden bij ons verworven via arts, MEE, gezinsvoogdij instellingen en Jeugdzorg. wij zoeken na of tijdens de behandeling samen met ouders en MEE naar eventuele vervolghulp. Soms bieden wij in de tussentijd overbruggingszorg. Het is belangrijk dat je als instelling elkaar kunt vinden. Regiomanager Diagnostiek in combinatie met poli Traverse Meregaard, IQ bepaling Acare, Kinder en Jeugd Poli Centraal, orthoped. MVC, school Zwolle. Zorgboerderij EliJa Begeleidster Wij weten voldoende van de hulpvragen waar ouders terecht kunnen voor hun zorg. Zorggroep Oude & Nieuwe Land/Integrale Vroeghulp Jeugdarts, kernteamlid Integrale Vroeghulp Ouders met zorgen/vragen melden zich op eigen initiatief of op advies van consultatiebureau of peuterspeelzaal. Trajectbegeleider brengt vraag uitgebreid in kaart en verzamelt gegevens, blijft ouders begeleiden zolang ze dit nodig hebben. In kernteam kijken wij met verschillende disciplines naar de vraag en adviseren wij over mogelijke routes die ouders kunnen nemen. Trajectbegeleidster Integrale Vroeghulp Laagdrempelig (niet in hulpverleningstraject), multidisciplinair. Samen met ouders aan de hand van hun vragen komen op een goed advies. Dit kan zijn thuisondersteuning, doorverwijzing richting hulpverlening, dagbehandeling. Scholen en kinderopvang Basisonderwijs [regulier en speciaal] Basisschool de Archipel Leerkracht Doorverwijzen na gesprekken met ouders voor aanmelding of via peuterspeelzaal. Hulp inroepen vóór doorverwijzing plaatsvindt, doorverwijzing in principe niet tenzij het kind elders beter op z n plek is. Collegiale consultatie Speciaal Basisonderwijs,, SBDY/ IJsselgroep + eigen kennis van leerkrachten/ s. Basisschool Cornelis Zeeman Begeleiden bij de hulpvraag van ouders na signalering, verwijsbrief huisarts (o.i.d.). Waar onder psych. psychiatrisch onderzoek voor diagnose. Basisschool de Kring Als school kunnen wij degene zijn die ouders doorverwijzen naar instanties. Basisschool De Meander Met ouders zoeken wij naar: waar kan het kind het best onderzocht worden? Vaak bespreken wij het kind eerst in het P&V overleg. Soms verwijzen wij ouders direct door naar de huisarts voor een verwijzing

9 [ ZOEKEN ] [ WETEN ] Basisschool t Schrijverke Na signalering bespreken met de ouders wat gezien is en of dit herkenbaar is. Intervisie met collega s, leerkrachten en Interne Begeleider. Dan samen met ouders de route bespreken. Via: GGD, Huisarts (vertrouwd), Bureau jeugdzorg (drempel). Om naar GGz Centraal, GGz Bosman, Molemann, TCE, Traverse voor diagnosticeren te gaan. + leerkracht 1/2 Signaleringslijsten invullen. Probleem breder (duidelijker) in kaart brengen. Basisschool de Wildzang Veilige plek voor kinderen. Wanneer er een onderzoekstraject loopt, proberen wij zo open mogelijk onze info te delen. Casemanager functie? Speciaal Basisonderwijs De Beestenboel Vanuit observatie kijken naar herkomst van ontwikkelingsachterstand en van daaruit verwijzen naar onderzoeksinstanties. Onderwijs aan het jonge kind met complexe problematiek. Kinderopvang BSO Peuterspeelzalen Kinderopvang Dronten Samen met ouders zoeken naar de juiste hulpverlening. Samen zoeken naar wat en welke begeleiding ouders nodig hebben. Kinderopvang Kiekeboe KDV+BSO Leidster + lid Kind Alert Gaan kijken en observeren bij kinderen die opvallen in de groep en proberen hier indien nodig hulp bij/voor te krijgen (MEEdoen in de kinderopvang bijvoorbeeld, dit is een initiatief van MEE IJsseloevers). Kinderopvang Lelystad (SKL) Pedagogisch begeleidster (HBO) Veel oudergesprekken ouders zijn heel belangrijk. Hulp: Integrale Vroeghulp, BJZ/OMEGA Zorg/Vitree, logopedie, onderzoekers o.a. Centraal/therapeutisch centrum, vrijwillig, MKD. SPEL/peuterspeelzaal t Opstapje Meerdere disciplines in huis voor informatie. SPEL/peuterspeelzaal t Opstapje Bestuurslid/vrijwilliger Begeleiden naar diagnostiek. Desgewenst: contacten leggen naar vervolgplek. Met ouders gebruik makend van de kennis die bij ons aanwezig is. Zorg, begeleiding, ondersteuning, therapie en diagnostiek Bosman GGz Kinder- en jeugdtherapeut/coördinator Snelle diagnose. Korte lijnen. Goede behandeling kort als het kan, lang als het moet. GGz Centraal Psychotherapeut i.o. De organisatie vult het weten in door Diagnostiek Verder zie DOEN. GGz Centraal Psychotherapeut/GZ psycholoog Diagnostiek 0 18 jaar. Stellen diagnose en geven Psycho-educatie. Arts/gedragtherapeut i.o. Infantteam, diagnostiek bij kinderen 0 6 jaar GZ psycholoog De organisatie vult het weten in door Diagnostiek. Kentalis Audiologosch Diagnostisch Centrum Almere Orthopedagoog Diagnostiek niveau spraaktaalontwikkeling en algeheel ontwikkelingsniveau, zo nodig doorverwijzen. Logopediecentrum (Almere) Diagnostiek taal- en spraakproblemen. Diagnostiek taal- en spraakproblemen. Logopediepraktijk (Emmeloord) Diagnostiek taal- en spraakproblemen. Traverse Gedragswetenschapper Diagnostiek 6 23 jaar. Bijkomend externaliserend probleemgedrag en systeemproblematiek. Triade Boschhuis Gedragsdeskundige Jeugdzorg Kennis van Jeugdzorg en AWBZ-zorg in 1 indicatie. De organisatie weet door middel van basisdiagnostiek en zal zo nodig doorverwijzen. GZ psycholoog/gedragsdeskundige AWBZ De organisatie weet door middel van basisdiagnostiek, en zal zo nodig doorverwijzen. GZ psycholoog/gedragsdeskundige AWBZ zorg Basisdiagnostiek, doorverwijzen naar psychiater. Vitree Gedragsdeskundige Diagnostiek (in samenwerking met Traverse). Scholen en kinderopvang Basisonderwijs [regulier en speciaal] Basisschool t Schrijverke IB/leerkracht groep 1/2 Breder, gericht onderzoek voor diagnose. Stichting Gewoon Anders Maatschappelijk werker Clusteroverstijgend expertisecentrum. Integratie van leerlingen in het regulier onderwijs. Kind- en leerkrachtgerichte begeleiding. De organisatie vult het weten in door dossieranalyse

Totaal in begeleiding 2015

Totaal in begeleiding 2015 IVH Jaarverslag Flevoland Almere Met de nieuw gestarte corporatie JGZ is er gesproken over de borging van Integrale Vroeghulp (IVH) binnen de gemeente Almere. Gezien de samenvoeging van de Zorgroep en

Nadere informatie

Totaal in begeleiding 2015

Totaal in begeleiding 2015 IVH Jaarverslag Flevoland Zeewolde Al in is IVH als methodiek geborgd in het Ondersteuningshuis. In is dit geëvalueerd met alle betrokkenen inclusief een medewerker van de gemeente. De samenwerking binnen

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Integrale Vroeghulp. Hulp voor ouders en hun kind van 0-7 jaar met complexe meervoudige ontwikkelingsvragen

Integrale Vroeghulp. Hulp voor ouders en hun kind van 0-7 jaar met complexe meervoudige ontwikkelingsvragen Integrale Vroeghulp Hulp voor ouders en hun kind van 0-7 jaar met complexe meervoudige ontwikkelingsvragen Visie en doelstelling IVH Hoe vroeger, hoe beter (vroegsignalering) Optimaal benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Laat het jonge kind dat vandaag opvalt, niet de jongere zijn die straks uitvalt Integrale Vroeghulp regio Delft en Zoetermeer

Laat het jonge kind dat vandaag opvalt, niet de jongere zijn die straks uitvalt Integrale Vroeghulp regio Delft en Zoetermeer Laat het jonge kind dat vandaag opvalt, niet de jongere zijn die straks uitvalt Ketenzorg voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen 1 Inleiding De komende jaren verandert er veel op het gebied van

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Sociale kaart kinderen 0-7 jaar s-hertogenbosch

Sociale kaart kinderen 0-7 jaar s-hertogenbosch Sociale kaart kinderen 0-7 jaar s-hertogenbosch Categorie/ instelling Doel (-groep) werkwijze Aanmelding/ financiering Spraaktaal Reguliere logopedie spraaktaalproblemen voedingsproblemen (bijv. gevoeligheden

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Informatie voor verwijzers Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met problemen of vragen op

Nadere informatie

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen TRIVIUMLINDENHOF Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen DAGBEHANDELING 0-7 JAAR VLAARDINGEN Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen Dagbehandeling 0-7 jaar wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings-

Nadere informatie

Producten. Onderwijs. Zorg. Audiologisch Centrum - Multidisciplinaire diagnostiek. - Basis- en voortgezet onderwijs Cluster 2 - Ambulante begeleiding

Producten. Onderwijs. Zorg. Audiologisch Centrum - Multidisciplinaire diagnostiek. - Basis- en voortgezet onderwijs Cluster 2 - Ambulante begeleiding Doelgroep Kinderen en volwassen van alle leeftijden waarbij een vermoeden van of sprake is van problemen op het gebied van: - Gehoor - Spraak en taal - Communicatie Producten Onderwijs - Basis- en voortgezet

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Preventie: Gecontracteerde partijen:

Preventie: Gecontracteerde partijen: Preventie: Aanbod: 1. Eigen Kracht Conferentie; 2. Home-Start; 3. Sterk in de klas; 4. Sterk op school; 5. Schoolmaatschappelijk werk in het Voortgezet Onderwijs; 6. Schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs;

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3

Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3 Centrum voor Jeugd en gezin Amersfoort Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3 In deze nieuwsbrief Integrale Vroeghulp Utrecht Integrale Vroeghulp Utrecht Ouders worden betrokken bij het plan voor hun

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking Belang van vroege signalering, vroege diagnostiek en vroege interventie Kinderen

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care Welkom bij het expertisecentrum! Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? U bent welkom bij een

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Goede zorg voor u en uw jonge kind. Wat kunnen we voor u betekenen?

Goede zorg voor u en uw jonge kind. Wat kunnen we voor u betekenen? Goede zorg voor u en uw jonge kind Wat kunnen we voor u betekenen? Voor wie? U bent ouder of verzorger van een kind in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. U maakt zich zorgen. Uw kind: heeft moeite met samenspelen

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Welkom bij De Hondsberg

Welkom bij De Hondsberg Welkom bij De Hondsberg Inhoud 7 Een eerste kennismaking met De Hondsberg Voor wie is De Hondsberg? Veel deskundigheid Onze werkwijze Het multidisciplinaire team 9 Samen kijken we verder Observatie en

Nadere informatie

Laat het jonge kind dat vandaag opvalt niet de jongere zijn die straks uitvalt

Laat het jonge kind dat vandaag opvalt niet de jongere zijn die straks uitvalt Laat het jonge kind dat vandaag opvalt niet de jongere zijn die straks uitvalt Ketenzorg voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking met de verschillende gemeenten

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Onderwijszorgarrangement psychiatrische problematiek (OZAPP) Pilotfase 1 december augustus 2017

Onderwijszorgarrangement psychiatrische problematiek (OZAPP) Pilotfase 1 december augustus 2017 Handleiding Onderwijszorgarrangement psychiatrische problematiek () Pilotfase 1 december 2016 1 augustus 2017 Een samenwerking tussen Herlaarhof, de Zwengel, SWV PO 3010 en SWV VO De Langstraat 3009. November

Nadere informatie

Specialistische GGZ-zorg voor kinderen en jongeren.

Specialistische GGZ-zorg voor kinderen en jongeren. Specialistische GGZ-zorg voor kinderen en jongeren. Polikliniek Almelo Oog voor het kind als geheel. Diagnostiek en behandeling Polikliniek Almelo is een polikliniek voor specialistische GGZ-zorg. Wij

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Doelgroep vroegbehandeling pagina 4 Doelstelling vroegbehandeling pagina 5 Werkwijze vroegbehandeling pagina 6 Vervolg vroegbehandeling

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Jaarbericht Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg Bij zorgen over de ontwikkeling en/of het gedrag bij kinderen van 0 tot 7 jaar.

Jaarbericht Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg Bij zorgen over de ontwikkeling en/of het gedrag bij kinderen van 0 tot 7 jaar. Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg Bij zorgen over de ontwikkeling en/of het gedrag bij kinderen van 0 tot 7 jaar. Jaarbericht 2012 www.ivhzl.nl www.integralevroeghulpzuidlimburg.nl Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

Jaarverslag Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord

Jaarverslag Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord Jaarverslag 2013 Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord Inleiding Met dit jaarbericht wil ik u graag informeren over de ontwikkelingen bij Integrale Vroeghulp Noord- Holland-Noord (IVH NHN) in 2013. Het

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Gezinsleden Familienaam Voornaam Geboortedatum Relatie (bv ouder/verzorger/broer/zus/oom etc)

Gezinsleden Familienaam Voornaam Geboortedatum Relatie (bv ouder/verzorger/broer/zus/oom etc) Bureau Jeugdzorg Flevoland Aanvraag formulier voor GGZ AWBZ indicatie 1. Gegevens van uw kind Als uw kind 16 jaar en ouder is mag hij/zij zelf de zorg aanvragen. Uw zoon of dochter dient in ieder geval

Nadere informatie

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Als eerdere hulpverlening niet hielp. Intensieve dagbehandeling Soms zijn kinderen en jongeren niet geholpen met alleen ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord Jaarverslag Jaarverslag Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord 1/8

Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord Jaarverslag Jaarverslag Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord 1/8 Jaarverslag 2016 Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord 1/8 Voorwoord Met dit jaarbericht informeer ik u over de ontwikkelingen binnen Integrale Vroeghulp Noord-Holland-Noord in 2016. Ook in 2016 hebben

Nadere informatie

Meer over ambulante zorg

Meer over ambulante zorg Meer over ambulante zorg Ambulante zorg U heeft contact met een medewerker van de ambulante zorg van Maashorst. Wat doet deze medewerker precies en wat kan hij voor u betekenen? Wat is ambulante zorg?

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis KINDERGENEESKUNDE Pedagogisch team Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis Inleiding De kinderafdeling en de kinderpoli in het Laurentius ziekenhuis beschikken over een pedagogisch team.

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Diagnostisch centrum

Diagnostisch centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Als uw kind zich anders ontwikkelt De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als uw kind een ontwikkelingsachterstand of beperking heeft

Nadere informatie

DE MEDEKLINKER Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

DE MEDEKLINKER Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is DE MEDEKLINKER Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Boukje van Gelderen, logopedist Roos Bruin, GZ-psycholoog/behandelcoördinator 12-04-2011 Drie Zorgproducten Vroegbehandeling Naschoolse

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Tiel

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Tiel Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. ONS KIND ONTWIKKELT ZICH ANDERS. ER KLOPT IETS NIET, MAAR WAT? IK MAAK ME ZORGEN OVER ONS KIND, MET WIE KAN IK DIE DELEN? Onze jongste

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Integrale Vroeghulp/Goudvis Midden-Holland. Voor advies en coördinatie van hulp aan jonge kinderen met problemen in de ontwikkeling

Integrale Vroeghulp/Goudvis Midden-Holland. Voor advies en coördinatie van hulp aan jonge kinderen met problemen in de ontwikkeling Integrale Vroeghulp/Goudvis Midden-Holland Voor advies en coördinatie van hulp aan jonge kinderen met problemen in de ontwikkeling Goudvissen? Goudvis? 2 Landelijk netwerk Integrale Vroeghulp heeft 37

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de rol binnen de scholen

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de rol binnen de scholen Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de rol binnen de scholen t Erica Idema, jeugdarts Hanneke Woestenburg en Jolanda Gijzenberg, jeugdverpleegkundige Presentatie op een studiedag voor internbegeleiders

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers maart 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Richtlijn Angst (2016)

Richtlijn Angst (2016) Richtlijn Angst (2016) Onderbouwing Uitgangsvragen Hoe kunnen rollen en taken optimaal worden verdeeld tussen betrokken zorgverleners bij jeugdigen (0-18 jaar) met angst, ter voorkoming van dubbelingen,

Nadere informatie

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal Auris De Koninklijke Auris Groep Speciaal voor gehoor, spraak en taal Door met elkaar te communiceren, maak je contact, ontwikkel je jezelf en leer je. Dat begint al direct bij de geboorte. Baby s vragen

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak!

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Behandelcentrum Kinderen Verder met autisme Het Behandelcentrum Kinderen In ons Behandelcentrum Kinderen bieden wij een gespecialiseerd en

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

Procesbeschrijving Van toegang naar Herlaarhof - de Zwengel. BMC Datum: Naam Adviseur: J.L. (Lisa) van der Staaij

Procesbeschrijving Van toegang naar Herlaarhof - de Zwengel. BMC Datum: Naam Adviseur: J.L. (Lisa) van der Staaij Procesbeschrijving Van toegang naar Herlaarhof - de Zwengel BMC Datum: 23-12-2016 Naam Adviseur: J.L. (Lisa) van der Staaij Behoefte aan procesbeschrijving van de toegang tot Herlaarhof en de Zwengel Het

Nadere informatie