Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld. -Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld. -Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct-"

Transcriptie

1 Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld -Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct-

2 Publicatie van dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt Copyright Shaker Publishing 2003 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanica!, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers. Printed in The Netherlands. ISBN X Shaker Publishing BV St. Maartenslaan AX Maastricht Tel.: Fax: I

3 Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld -Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct- Psychomator Assessment in Child and Adolescent Psychiotry -Development of a PsychoMator Diagnostic Construct- Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erosmus Universiteit Rotterdam op gezag van de Rector Magnificus Prof.dr.ir. J.H. van Bemmel en volgens besluit van het College voor Promoties. De openbare verdediging zal plaatsvinden op woensdag 15 oktober 2003 om uur door Monique Natasja Hammink geboren te Almelo

4 Promotiecommissie: Promotoren : Prof.dr. F. Verheij Prof.dr. A. Vermeer Overige leden: Prof.dr. F.C. Verhulst Prof.dr. H.M. Evenhuis Prof.dr. M.J. Jongmans

5 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Deel I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Aanleiding tot het onderzoek 1.1 Inleiding 1.2 Het lichaam spreekt, wie luistert? 1.3 Kwaliteit van zorg, gerelateerd aan psychomotorische diagnostiek en therapie 1.4 Systematische, modelmatige en handelingsgerichte diagnostiek 1.5 Richtlijnen, producten, modules en protocollen 1.6 Uitgangspunt en vorm van het onderzoek 1.7 Kwaliteitseisen 1.8 Naar een vraagstelling 1.9 Opzet van het onderzoek 1.10 Leeswijzer Begrippenkader voor het onderzoek Continuïteit en discontinuïteit in de ontwikkeling 2.1 Inleiding 2.2 Biologische basis en omgevingsinvloeden 2.3 De eerste levensjaren 2.4 De peuter- en kleuterleeftijd 2.5 De basisschoolleeftijd 2.6 De adolescentie 2.7 Conclusies Psychomotorische ontwikkeling 3.1 Inleiding 3.2 De motorische ontwikkeling 3.3 De motoriek en de ontwikkeling van het zelfbeeld 3.4 De vroege motoriek als indicator voor ontwikkelingsstoornissen 3.5 De psychomotorische ontwikkeling tijdens de eerste drie levensjaren 3.6 De psychomotorische ontwikkeling tijdens de peuter- en kleuterleeftijd 3.7 De psychomotorische ontwikkeling tijdens de basisschoolleeftijd 3.8 De psychomotorische ontwikkeling tijdens de adolescentie 3.9 Conclusies Ontwikkelingsproblematiek van kinderen en jeugdigen in het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld 4.1 Inleiding 4.2 Oorzakelijkheid bij psychopathologie 4.3 Ontwikkelingsfasen 4.4 De doelgroep Algemeen Infants V

6 Kinderen Jeugdigen Psychomotoriek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie (Dag)klinische observatie en behandeling Algemeen Infants Kinderen Jeugdigen PMT binnen de (dag)klinische observatie en behandeling Conclusies Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Deel II Psychomotorische therapie 5.1 Inleiding 5.2 Het gebrek aan een eenduidig conceptueel kader voor psychomotorische therapie 5.3 Psychomotorische therapie bij kinderen en jeugdigen 5.4 Indicaties en doelen binnen de PMT met kinderen en jeugdigen 5.5 Conclusies Een kader voor systematische psychomotorische diagnostiek 6.1 Inleiding 6.2 Een wetenschappelijk kader 6.3 De ICIDH en het biopsychosociale ontwikkelingsdenken: een referentiekader 6.4 Naar een psychomotorisch diagnostisch construct 6.5 Conclusies Het onderzoek Hoofdstuk 7 Een inventarisatie van PsychoMotorische Onderzoeksmethoden en Diagnostische Instrumenten Inleiding Psychomotorische diagnostiek: dimensies, doelen en methoden Kanttekeningen bij bestaande psychomotorische diagnostische instrumenten Toepassing van bestaande instrumenten bij bijzondere doelgroepen Psychometrische eisen Een overzicht van bestaande psychomotorische diagnostische instrumenten Conclusies 121 Hoofdstuk 8 Het gebruik van PsychoMotorische Diagnostische Instrumenten in het werkveld Inleiding Korte vragenlijst Methode Resultaten Discussie Uitgebreide vragenlijst Methode 125 VI

7 8.3.2 Resultaten Discussie Interviews Methode Resultaten Discussie Expertinterviews Methode Resultaten Discussie Conclusies 143 Hoofdstuk 9 De ontwikkeling van een-psychomotorisch Diagnostisch Construct Inleiding De ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct tot nu toe Strakke grenzen of ruime grenslijnen Het Reductiepanel Methode Resultaten Discussie Het Randpanel Methode Eerste schriftelijke ronde Discussiebijeenkomst Tweede schriftelijke ronde Resultaten Discussie Conclusies 170 Hoofdstuk 10 Implementatie van het PsychoMotorisch Diagnostisch Construct Inleiding Voorwaarden voor implementatie Methode Resultaten De opbouw van het PMDC Handleiding Checklist Omschrijving van de items Basisbewegingsaanbod Overziehtsschema Psychomotorisch onderzoeksverslag Aanmeldingsformulier voor psychomotorisch onderzoek Implementatie van het PsychoMotorisch Diagnostisch Construct Methode Resultaten Discussie Conclusies 193 VII

8 Nabeschouwing Hoofdstuk 11 Conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek Inleiding De PMT-er als diagnosticus Conclusies met betrekking tot de relevantie van het onderzoek De relevantie voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek De relevantie voor instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie De relevantie voor individuele PMT-ers De relevantie voor het vak PMT De relevantie voor opleidingen op het gebied van PMT De relevantie voor andere onderzoekers op het gebied van de PMT De relevantie voor de maatschappij Aanbevelingen voor verder onderzoek Nader psychometrisch onderzoek naar het PMDC Psychometrisch onderzoek van een aantal veldinstrumenten Onderzoek naar generalisatiemogelijkheden van het PMDC naar andere doelgroepen Onderzoek naar generalisatiemogelijkheden van het PMDC naar andere vaktherapeutische disciplines Onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van het PMDC binnen ambulante settings en vrijgevestigde PMT-praktijk Onderzoek naar de haalbaarheid en zinvolheid van het oprichten van een kenniscentrum met betrekking tot psychomotorische diagnostiek Nader onderzoek naar een eenduidig overkoepelend conceptueel kader voor de PMT Onderzoek naar de mogelijkheid van het opstellen van profielen op basis van het PMDC Onderzoek naar de toegevoegde waarde en mogelijkheden van Gezinsdiagnostiek Scholing in het gebruik van het PMDC Epiloog 210 Literatuur Samenvatting Summary Appendix 1: Overzichtstabel van psychomotorisch diagnostische instrumenten 238 Appendix 2: VIII Het PsychoMotorisch Diagnostisch Construct (PMDC) Handleiding bij het PsychoMotorisch Diagnostisch Construct (PMDC) Bijlage 1 Checklist PMDC Bijlage 2 Omschrijvingen van de items Bijlage 3 Basis Bewegingsaanbod

9 Bijlage4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 6a Bijlage 7 Overzi chtsschema Psychomotorische diagnostische instrumenten voor progressieve diagnostiek Psychomotorisch onderzoeksverslag Voorbeeld van een Psychomotorisch onderzoeksverslag Aanmeldingsformulier PsychoMotorisch Onderzoek (PMO) Dankwoord Curriculum vitae IX

10 x Your children are not your children. They are the sqns and daughters of life's Ionging for itself. They come through you, but they are not from you. And though they are with you, they belang not to you. You can give them your love, but not your thoughts. They have their own thoughts. You can house their bodies, but not their sou/s. For their souls dweil in a place of tomorrow. Which you can not visit, noteven in your dreams. You can try to be like them, but you can notmake them just like you. (Kahlil Gilbran vertolkt door Astrid Seriese, 1998)

11 Inleiding

12

13 Hoofdstuk 1 Aanleiding tot het onderzoek Als wij niet meer geloven dat 't kan Wiedan wel? Als wij niet meer vertrouwen op houden van Wiedan wel? Als wij niet meer proberen Om van fouten wat te leren Als wij 't getij niet keren Wiedan wel? Als wij niet meer zeggen hoe het moet Wiedan wel? Als wij niet meer weten wat er toe doet Wiedan wel? Als wij er niet in slagen De ideeën aan te dragen Voor een kans op betere dagen Wiedan wel? Als wij niet meer geloven dat het kan Wiedan wel? Als wij niet meer komen met een plan Wiedan wel? Als wij er niet voor zorgen Dat de toekomst is geborgen Voor de kinderen van morgen Wiedan wel? Als wtj onszelf niet dwingen Een gat in de lucht te zingen Waar zij in kunnen springen Wiedan wel? (Pau/ van Vliet- Een gat in de lucht -1990) 1.1 Inleiding De eerste maanden tot jaren van zijn leven snapt een kind nog heel veel niet van de grote wereld waarin het is terecht gekomen. Praten kan het nog niet. Toch vertelt het al een heleboel. De sensitieve en responsieve ouder kijkt naar het kind, ziet diens behoeften, angsten en onzekerheden en speelt daar op in. Al voordat het kleine wezentje een woord kan uitbrengen, maakt het een heleboel duidelijk via zijn lichaamstaal. Kinderen en jeugdigen binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld snappen vaak in de jaren die volgen nog steeds weinig van die grote (en in beleving of werkelijkheid soms 'boze') wereld en weten niet hoe zij hun behoeften, angsten en pijn duidelijk moeten maken. Toch is ook hier, als er maar goed gekeken wordt, veel te zien. Het lichaam is de basis voor ontwikkeling, het herbergt allereerste ervaringen. Het kind begint al bewegend de wereld te ontdekken (als het daar tenminste de kans voor krijgt): stapje voor stapje, beetje bij beetje. In de praktijk blijkt psychomotorische therapie (PMT), een op bewegen en lichamelijkheid georiënteerde therapie, een geschikt medium te zijn voor de behandeling van kinderen en jeugdigen binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld. Bij een groot deel van deze kinderen en ook bij een deel van de jeugdigen is er sprake van een vroege ontwikkelingsproblematiek, waardoor de ontwikkeling ge- of verstoord is. Dit is van grote invloed op hun manier van omgaan met zichzelf en met de omgeving. Omdat een kind zich spelend en bewegend ontwikkelt, sluit PMT goed aan bij de belevingswereld van het jonge kind, bij de eerste levensjaren, waarin bij veel van deze kinderen (0-12 jaar) en jeugdigen (12-18 jaar) al van alles is misgegaan. PMT kan op een basaal niveau tegemoet komen aan de grote behoefte aan structuur, ordening, voorspelbaarheid, continuïteit, ritme en herhaling van deze kinderen en jeugdigen. Zij laten in hun bewegen zien wat zij met woorden vaak (nog) niet duidelijk kunnen maken. Hoewel de bijdrage van PMT aan de behandeling vankinder-en jeugdpsychiatrische patiënten algemeen geaccepteerd lijkt, ligt dat anders voor een systematische bijdrage vanuit PMT aan de diagnostische fase. In dit hoofdstuk zal uiteengezet worden waarom onderzoek naar systematische psychomotorische diagnostiek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie nodig en zinvol is. In de inleiding wordt de motivatie tot het starten van het onderzoek verwoord. Vervolgens wordt het op dit moment zo belangrijke begrip 'kwaliteit van zorg' besproken, gerelateerd aan het onderwerp van onderzoek. Daarna wordt nader ingegaan op systematische, modelmatige, handelingsgerichte diagnostiek, gevolgd door een beschrijving van de tegen- 13

14 woordig veel gebruikte begrippen richtlijn, product, module en protocol. In aansluiting daarop wordt het belangrijkste uitgangspunt van het onderzoek verwoord, waarbij eveneens verantwoording wordt afgelegd over de vorm die het onderzoek noodzakelijkerwijs heeft gekregen. Vervolgens worden enkele kwaliteitseisen geëxpliciteerd, waarna de vraagstelling van dit onderzoek wordt verwoord. Tenslotte wordt afgesloten met een aantal praktische opmerkingen. 1.2 Het lichaam spreekt, wie luistert? De psychomotorisch therapeut (PMT-er), werkzaam binnen dekinder-en jeugdpsychiatrie, ziet veel kinderenen/of jeugdigen in de PMT-ruimte, probeert hen in hun belevingswereld te begrijpen en het bewegen of de lichamelijkheid als aangrijpingspunt voor de behandeling te nemen. Het lichaam vertelt veel. Het lijkt buitengewoon zinvol daar systematisch naar te kijken in het begin van de behandeling, los van het al dan niet bestaan van een indicatie voor PMT. Binnen veel kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken worden kinderen en jeugdigen cognitief en emotioneel-sociaal getest, wat samen met de observaties in de leefgroep, het kindergeneeskundig, kinder- en jeugdpsychiatrisch en op indicatie neurologisch en genetisch onderzoek leidt tot een diagnose en een indicatie voor een van de therapievormen (bewegen, muziek, creatief beeldend, drama, psycho/spel). Hoe zit het dan met het systematisch observeren van de uitdrukkings-en handelingsmotoriek? Waarom wordt niet standaard naar de motoriek, het bewegen en de lichamelijkheid, die zoveel informatie in zich herbergen, gekeken? Welke instrumenten zijn geschikt voor gebruik binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie? Welke instrumenten zijn betrouwbaar en valide? In de praktijk blijkt de afname van een (psycho)motorische test of observatielijst in de loop van een therapieproces niet eenvoudig te verwezenlijken zonder het kind of de jeugdige te veel te frustreren en zo het therapieproces te verstoren. Zou het niet beter zijn standaard vóór het begin van een therapieproces ook op psychomotorisch gebied te diagnosticeren? Uit deze observaties zouden dan wellicht ook direct concretere, meer gerichte doelstellingen kunnen voortkomen. Deze blijven nu nog vaak, zeker in het begin van de behandeling, algemeen en worden in de loop van de tijd aangescherpt op basis van de 'stukje-bij-beetje-informatie' die tijdens het therapieproces naar boven komt. Bij de start van dit onderzoek kon op veel vragen geen antwoord gegeven worden. Er is nog zo weinig bekend op dit gebied, zo weinig daadwerkelijk wetenschappelijk onderzocht. Hoe zou psychomotorische diagnostiek op de verschillende plekken in Nederland vorm krijgen? Wordt er systematisch een bewegingsobservatie afgenomen bij elk kind of iedere jeugdige? Voor welk instrument wordt gekozen en op grond waarvan? Tegen welke problemen wordt aangelopen bij deze specifieke doelgroep? De instrumenten die er zijn, zijn veelal gestandaardiseerd op normale basisschoolleerlingen en dus niet zonder meer van toepassing op kinder- en jeugdpsychiatrische patiënten. Denk alleen maar aan de specifieke manier van instrueren die bepaalde kinderen en jeugdigen nodig hebben, de tijdslimiet waarbinnen het afnemen van een test vaak niet lukt, de structuur en ordening die voor bepaalde kinderen en jeugdigen een absolute voorwaarde is om ook maar iets te kunnen presteren, enzovoorts. Volgens Wiegersma (1980) worden zowel bij wetenschappelijk onderzoek als bij diagnostiek in vele gevallen motorische tests gebruikt die om verschillende redenen niet voor het beoogde doel geschikt zijn. De foutieve keuze blijkt dikwijls voort te vloeien uit onvolledige informatie ten aanzien van hetgeen nationaal of internationaal aan tests of ob~ervatieschalen beschikbaar is. Ook wordt niet altijd gerealiseerd vanuit welke theoretische achtergrond een bepaalde methode is geconstrueerd. Op het moment van de start van dit onderzoek lijkt het waarschijnlijk dat veel PMT-ers binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie onvolledig zijn gëinformeerd over beschikbare instrumenten en hun keuze zelden baseren op de theoretische achtergronden van een instrument. Bovendien bestaat het sterke vermoeden dat er slechts zelden systematisch gebruik wordt gemaakt van instrumenten die zich richten op de psychomotoriek. De motivatie voor het uitvoeren van dit onderzoek ligt in de zorg rond deze situatie. De meeste PMTers zijn enthousiaste en betrokken therapeuten, die een bijdrage leveren aan de behandeling van veel kinderen en jeugdigen binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgveld. Een systematische onderbouwing van dia- 14

15 gnostiek en behandeling ontbreekt echter bij de meeste PMT-ers en het vermoeden bestaat dat voor diagnostiek óf een willekeurig instrument wordt gebruikt dat voorhanden is, zonder aandacht voor betrouwbaarheid, validiteit en toepasbaarheid bij deze doelgroep, óf dat de PMT-er zelf een aantal arrangementen bedenkt en/ of een vragenlijst opstelt en deze als 'diagnostisch instrument' gebruikt. Een van de problemen in de literatuur over PMT is dat een duidelijk kader ontbreekt. Veelal zijn teksten doorspekt met opsommingen, bijvoorbeeld van doelen en aandachtspunten, waarbij de ordening en visie achter de opsomming onduidelijk blijft. Daarnaast lijken er veel verschillende opsommingen rond eenzelfde thema naast elkaar te bestaan. Evenzo bestaan er van kernbegrippen binnen PMT zoveel definities, dat van een gemeenschappelijk begrippenkader nauwelijks gesproken kan worden. Hoewel er recentelijk {opnieuw) pogingen zijn gedaan hierin enige orde aan te brengen (Hutschemaekers & Van Hattum, 2000), betreft dit slechts een klein deel van de binnen PMT gebruikelijke terminologie, gericht op volwassenen. Binnen dit onderzoek worden daarom verschillende bestaande conceptuele kaders beschreven. Dit onderzoek wil een baken zijn in de wirwar van begrippen en kaders en een duidelijke ordening bieden. Dit is noodzakelijk om vanuit een gemeenschappelijke basistaal en een gemeenschappelijk denkkader het vak verder te kunnen ontwikkelen. Het vak heeft immers bestaansrecht, alleen moet dat gezien de recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg wel duidelijk gemaakt kunnen worden! 1.3 Kwaliteit van zorg, gerelateerd aan psychomotorische diagnostiek en therapie Het begrip 'kwaliteit van zorg' speelt een belangrijke rol binnen de huidige Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Volgens Donker (1990) heeft het begrip 'kwaliteit' betrekking op alles wat in de GGz het nastreven waard is. Harteloh en Casporie (1998) stellen dat het begrip van toepassing is indien er sprake is van een optimale verhouding van ervaringen ten opzichte van verwachtingen met betrekking tot een bepaald aspect van de gezondheidszorg. Kwaliteit van zorg heeft betrekking op alle fasen van de behandeling, inclusief de diagnostische fase. Indien ouders en/of opvoeders de hulp van een professionele hulpverlener inroepen, gaan zij ervan uit dat deze over goede vakkennis en adequate vaardigheden en technieken beschikt om zich voordoende problemen te analyseren en aan een oplossing ervan bij te dragen. De professional dient in staat te zijn om een goede kwaliteit van zorg aan het kind of de jeugdige en diens gezin te geven. Deze 'kwaliteit van zorg' gedachte leidt tot een sterke individualisering van zorg: de hulpverlening dient optimaal afgestemd te worden op de hulpvraag van het individu. Er is dan sprake van 'zorg op maat' of 'hulpvraaggerichte zorg' (Storing, Duterloo &Ten Horn, 1993). In de GGz is bewaking van de 'kwaliteit van zorg' noodzaak geworden. Kwaliteit blijkt echter een moeilijk toe te passen begrip. Het blijkt onvoldoende te zijn alleen naar 'eindproducten' te kijken om de kwaliteit van zorg vast te stellen. Het eindproduct van de GGz heeft betrekking op het therapeutisch effect, oftewel het opheffen, verminderen of draaglijk maken van de psychische stoornissen van de patiënt. Om van goede kwaliteit van zorg te kunnen spreken, moet de zorg bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan van een kind of jeugdige en diens gezin. De geboden hulp moet beantwoorden aan de reële behoefte van de patiënt, moet van inhoudelijk goed niveau en doelgericht zijn en moet patiëntgericht worden verleend (Hermanns, 1997). Een positieve formulering van werkpunten, concreet en toetsbaar, beheersbaar voor de patiënt, gecontextualiseerd en ecologisch verantwoord is daarbij voorwaarde (Hekking, 2002b). De stappen op weg naar het eindproduct binnen de GGz zijn moeilijk in kaart te brengen en aan kwaliteitseisen te onderwerpen. Hoewel wel degelijk wordt geprobeerd bij de verschillende stappen in het zorgproces kwaliteitsnormen te hanteren, zien deze stappen er bij individuele patiënten zelden hetzelfde uit. De psychiatrie staat nog ver af van een kwaliteitssysteem zoals dat bijvoorbeeld wordt gehanteerd binnen de industriële sector. Berkers (1998) benadrukt dat er de laatste jaren steeds meer vraag komt naar effect- en kwaliteitsonderzoek door 'externe' druk op hulpverleners om verantwoording en rekenschap af te leggen. Wanneer hulpverleners dit niet zelf gaan oppakken, zullen managers en economen gaan bepalen wat 'goed' (of 15

16 'goedkoop') is. Overheden en zorgverzekeraars willen zeker weten dat zij 'waar' voor hun geld krijgen. DeGangi (1994) stelt dat steeds vaker verzekeringsmaatschappijen alleen geld uitkeren als vooruitgang snel kan worden aangetoond. Volgens de Wet op de Jeugdhulpverlening (Ministerie van WVC en Ministerie van Justitie, 1989) kan er alleen sprake zijn van een goede organisatie die leidt tot verantwoorde zorg als er een systematische bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit plaatsvindt (Verheij, 1998a). Transparantie van de geboden zorg, onderbouwde behandelkeuzen, implementatie van richtlijnen en verantwoording van resultaten staan tegenwoordig centraal in beleidsplannen van instellingen (De Gelderse Roos, 2000). Daarbij. zijn er geen absolute criteria voor het vaststellen van de kwaliteit van de hulpverlening. Volgens Berkers (1998) is de professionele competentie van de hulpverlener het belangrijkste criterium, waarbij zorgvuldigheid en integriteit sleutelbegrippen zijn. In kwaliteitsbeleid wordt gekeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de hulpverlening. In de praktijk van alledag heeft de hulpverlener vaak geen tijd of rust om stil te staan bij het hoe en waarom van methodisch handelen. "De hulpverlener handelt vaak op basis van praktische kennis, ontstaan als een mix van de geleerde methoden en technieken, praktijkervaring (wat wel en niet werkt) en intuïtieve kennis over de doelgroep, hulpvraag en werksetting. Het methodisch handelen is een onderdeel van de dagelijkse routine. Dat is zijn kracht, maar ook zijn zwakte. "(Berkers,1998, p.173). Om de keuze en inhoud van de hulpverlening te kunnen verantwoorden is het voor iedere hulpverlener van belang om zijn gedachten en hypothesen op een goede manier te kunnen structureren (Baartman, 1993). Het volgen van een vaste structuur vergroot de inzichtelijkheid van het zorgproces en biedt concrete aanknopingspunten voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg (Van Gastel e.a., 1999). Om te komen tot een dergelijke vaste structuur, bestaande uit reflectie vooraf over de te volgen handelwijze en een systematisering van de oordeelsvorming en het redeneren (Rispens, 1986), is een systematische analyse van de aard van de problematiek nodig. Met andere woorden: er zal moeten worden gediagnosticeerd. Psychodiagnostiek wordt omschreven als het op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie over het kind of de jeugdige en diens gezin, met het oog op het nemen van beslissingen ten behoeve van de behandeling (Ter Laak, 1995). Daartoe wordt gebruik gemaakt van observaties, interviews en tests. Diagnostiek blijkt een goede insteek te zijn voor de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorg in hulpverleningsinstellingen. Aan de hand van diagnostiek kan een verantwoorde keuze van behandelingsaanbod gemaakt worden (Rispens, 1992a,b; De Bruyn e.a., 1995). De kwaliteit van het werk van de PMT-er kan worden onderverdeeld in de kwaliteit van het methodisch-technisch handelen (doeltreffendheid, deskundigheid, indicatiestelling, geschiktheid, zorgvuldigheid), de kwaliteit van de attitude van de beroepsbeoefenaar (respectvolle bejegening, informatiebereidheid, vertrouwensrelatie, coöperatie eri verantwoordingsbereidheid) en de kwaliteit van de organisatie van de beroepsuitoefening (continuïteit, beschikbaarheid, doelmatigheid, integrale zorg) (Verheij, 1998b). Om de kwaliteit van de psychomotorische hulpverlening op een systematische wijze te kunnen bewaken en bevorderen is het nodig een model te ontwikkelen aan de hand waarvan systematische psychomotorische diagnostiek op gestructureerde wijze kan plaatsvinden. Er wordt binnen de beroepsvereniging (Nederlandse Vereniging voor PsychoMotorische Therapie) hard gewerkt aan modules en producten om tegemoet te komen aan de vraag om systematisering en verantwoording van het vak. Bewegingswetenschappers worden opgeroepen een bijdrage te leveren aan de legitimering van het vak naar buiten toe door middel van wetenschappelijk onderzoek. Tot op heden zijn deze modules en producten echter uitsluitend gericht op behandeling en niet op diagnostiek. Een diagnostisch model moet een beeld geven van de dimensies waarbinnen de psychomotorische problemen zich bevinden, zodat mogelijke indicaties (empirisch of theoretisch onderbouwde aanbevelingen voor behandeling) (De Bruyn, 1988), duidelijk worden, een behandelingsplan kan worden geformuleerd en de behandeling op die aandachtsgebieden kan aangrijpen, waar dat het meeste nodig of het beste mogelijk is. Dit onderzoek wil bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van psychomotorische diagnostiek, aan de totale kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en daarmee aan de kwaliteit van zorg. 16

17 1.4 Systematische, modelmatige en handelingsgerichte diagnostiek Volgens Pameijer (2000) kan diagnostiek niet los staan van de behandeling en is er in het veld behoefte aan handelingsgerichte diagnostiek. Om diagnostiek een wezenlijke bijdrage te kunnen laten leveren aan de hulpverlening moeten er direct aangrijpingspunten voor behandeling uit volgen. Het advies van de diagnosticus moet aansluiten bij de hulpverleningssituatie en praktische betekenis hebben. Een organisatorische scheiding tussen diagnostiek en behandeling, samengaand met verschillen in functies en opleiding van de bij diagnostiek of behandeling betrokkenen werkt volgens Rispens (1992a,b) moeilijkheden op dit gebied in de hand. Omdat uit onderzoek naar de effectiviteit van therapieën blijkt dat indicatiestelling een belangrijke factor is, wordt een gedegen, kundige diagnostiek belangrijk gevonden. De sterke en zwakke punten van het kind of de jeugdige moeten duidelijk zijn (Rispens, 1992). Tevens is het belangrijk dat de diagnostiek van de verschillende disciplines (psycholoog, pedagoog, psychomotorisch diagnosticus) op elkaar wordt afgestemd. De verzamelde informatie moet complementair zijn, het moet een meerwaarde hebben de diverse onderzoeken naast elkaar afte nemen. Als gevolg van de heterogeniteit in vraagstellingen op het terrein van de hulpverlening bestaat een grote diversiteit in de diagnostische praktijk. De omstandigheden op de werkvloer zijn, evenals inhoudelijke verschillen van inzicht omtrent de meest wenselijke procedure of werkwijze en verschillen in theoretische oriëntaties, van grote invloed op de werkwijze van de diagnosticus (Rispens, 1992). Diagnostiek door diagnostici van verschillende (wetenschappelijke) disciplines is géindiceerd als er sprake is van problemen die het gehele functioneren van het kind of de jeugdige betreffen. Er is dan sprake van een probleemsituatie die samengesteld of diffuus is. De advisering vanuit de diagnostiek heeft in die situatie een globaal karakter en verschillen in interpretaties zijn te verwachten. In het geval van specifiekere problemen is een probleemgeoriënteerde aanpak te prefereren. De kwaliteitseisen van betrouwbaarheid, validiteit en herkenbaarheid gelden in beide gevallen. De diagnosticus moet zijn uitspraken en interpretaties kunnen verantwoorden en kunnen aangeven waarom een bepaalde behandeling géindiceerd is. De diagnosticus zal daarvoor per geval een 'minitheorie', een theorie voor het individuele kind of de individuele jeugdige, moeten ontwerpen. Daarnaast moeten de uitspraken van de diagnosticus betrouwbaar zijn: als meerdere diagnostici hetzelfde geval zouden onderzoeken, zouden zij tot gelijkluidende uitspraken moeten komen, evenals wanneer hetzelfde kind of dezelfde jeugdige enkele weken later wordt onderzocht. Verwetenschappelijking van diagnostiek en het gebruik van diagnostische modellen die het proces van besluitvorming sturen, kunnen zorgen voor verbetering van de kwaliteit. Met het oog op de betrouwbaarheid en validiteit van diagnostische uitspraken worden aan de wijze van het verzamelen van diagnostische informatie de nodige eisen gesteld. Volgens Rispens (1992a,b) heeft dit voor velen ertoe geleid diagnostiek uitsluitend te associëren met het gebruik van tests. Hij geeft aan dat daarnaast echter ook methoden als observatie en gesprek tot de diagnostiek behoren. Klinische diagnostiek is op het individu gericht. De klinische aanpak stelt de betekenis die het gedrag heeft voor de patiënt en zijn omgeving centraal. De diagnosticus probeert zicht te krijgen op de dynamiek van de patiënt en zijn manier van betekenisver lening. De klinische blik speelt daarbij een belangrijke rol. "Van mechanische verwerking moet de clinicus niet zoveel hebben. Hij zal zorgvuldig de gegevens willen beschouwen, het materiaal op zich in laten werken, interpretaties onderzoeken, alternatieven nagaan. Al doende bouwt hij zo een beeld op, dat op grond van nieuwe of verschuivende interpretaties van het materiaal nog kan veranderen maar toch langzamerhand vorm krijgt" (p.20). Rispens (1992a,b) verstaat onder diagnostiek "... de fase van het verzamelen van informatie over de probleemsituatie met de bedoeling bij te dragen aan de oplossing"(p.9). Het gaat volgens hem om een besluitvormingsproces dat uitmondt in een geheel van uitspraken, een diagnostisch oordeel. Op basis daarvan worden beslissingen genomen omtrent de aanpak van het probleem. Deze beslissingen kunnen vèrstrekkende gevolgen hebben en moeten daarom beoordeeld worden op hun kwaliteit. Rispens (1992a,b) benadrukt dat een modelmatige, systematische aanpak van groot belang is en er dus gebruik gemaakt moet worden van een diagnostisch model. Vanuit een bepaald theoretisch kader wordt de 17

18 probleemsituatie bekeken en wordt tot een te volgen handelingswijze besloten, welke systematisch wordt uitgevoerd. Diagnostiek vormt een zeer belangrijke schakel in het hulpverleningsproces. Het is de schakel tussen de klacht en de oplossing ervan. 1.5 Richtlijnen, producten, modules en protocollen Volgens Prins en Pameijer (2000) is het werken in de jeugdzorg volgens richtlijnen en protocollen een onvermijdelijke ontwikkeling, die in de nabije toekomst steeds meer maatgevend zal zijn. Er is noodzaak tot systematisering, mede door recente ontwikkelingen als de oprichting van Bureaus Jeugdzorg en Regionale ExpertiseCentra, waardoor hulpverleners uit uiteenlopende instellingen meer zullen gaan samenwerken. Daarbij kan volgens Prins en Pameijer (2000) het bestaan van verschillende referentiekaders en culturen een constructieve samenwerking belemmeren: "Er is in de praktijk dan ook behoefte aan duidelijke procedures voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Pas dan kan men vanuit een gemeenschappelijk referentiekader effectief communiceren. Protocollen en richtlijnen bieden de zo noodzakelijke explicitering rond diagnostiek en behandeling. Uitwisseling van ervaringen vanuit een gemeenschappelijk referentiekader wordt hiermee vergemakkelijkt, evenals het kritisch toetsen van deze ervaringen" (p.7 en 8). Vanuit protocollering wordt het mogelijk de kwaliteit van diagnostiek en behandeling te verhogen: "door bijvoorbeeld de diagnostiek te systematiseren verbetert niet alleen de indicatiestelling, maar wordt een betere evaluatie van interventies ook mogelijk, waardoor bijvoorbeeld over- of onderbehandeling is te voorkomen" (p.8). Om protocollen en richtlijnen daadwerkelijk een bijdrage te laten leveren aan de kwaliteitsverbetering van zorg, moet de instelling wel de voorwaarden bieden om de protocollen en richtlijnen te kunnen uitvoeren en moet continuïteit in het werken met protocollen en richtlijnen worden gegarandeerd. Daarnaast moeten degenen die met de protocollen werken ook over voldoende vaardigheden en de juiste attitude beschikken. Alleen de uitgangspunten van het protocol kennen is onvoldoende. Voortdurende evaluatie en toetsing op grond van systematische klinische en wetenschappelijke ervaringen zijn noodzakelijk voor een wezenlijke verbetering van de jeugdzorg. Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van zorg enerzijds de resultante is van een adequate vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de behandelingspraktijk in de vorm van richtlijnen en protocollen en anderzijds samenhangt met respect voor de keuzevrijheid van patiënten én de professionele autonomie van professionals (De Gelderse Roos, 2000). De termen 'richtlijnen', 'modules', 'protocollen' en 'producten' worden binnen de GGz vaak door elkaar gebruikt. Binnen de psychiatrie worden voorschriften en richtlijnen gehanteerd. Een richtlijn is 'consensus based' en wordt opgesteld omdat er onvoldoende bewijs voorhanden is om te spreken van 'evidence based' informatie. De psychiatrie kent in strikte zin op dit moment nog geen protocollen. Slechts in een enkel geval kan van een deelprotocol gesproken worden, bijvoorbeeld rond medicatievoorschriften bij bepaalde stoornissen. Een protocol in de strikte zin van het woord is 'evidence based' en daarmee vaak een nadere uitwerking van een richtlijn. Binnen dit onderzoek zullen de volgende, aan kwaliteit van zorg en PMT gerelateerde termen worden gebruikt. Het gaat daarbij telkens om kennis, attitude én vaardigheden. De beschrijvingen zijn onder meer gebaseerd op de handleiding module-ontwikkeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (Fabius & Van Houten, 1998): RichtliJn: consensus based document, waarin bepaalde regels zijn vastgelegd die betrekking hebben op het beroepsmatig handelen en op basis van ervaring als algemeen geaccepteerd worden beschouwd. Een richtlijn betreft een verzameling van producten van diverse disciplines, die tezamen richting geven aan het beroepsmatig handelen rond een bepaalde problematiek; Product: verzameling van methodieken, welke bij een bepaalde problematiek tot resultaat moeten leiden. Producten worden relatief los van de werkvloer geschreven en dienen binnen meerdere settingen bruikbaar te zijn. Producten zijn om strategische redenen ontwikkeld (positionering in het zorgveld) en van buitenaf gevraagd. Producten zijn in vergelijking met modules, van een globaler en abstracter niveau, waardoor het eigene, maar ook de grenzen van PMT scherper kunnen worden verwoord; 18

19 Module: concrete uitwerking van het aandeel van de PMT-er binnen een zorgprogramma. Een PMTmodule kan binnen verschillende zorgprogramma's passen, aangezien de module voor meerdere doelgroepen bruikbaar kan zijn. Modules worden vanaf de werkvloer geschreven en zijn daardoor aan bepaalde settingen gebonden. Modules betreffen praktische, concrete uitwerkingen, bedoeld voor de PMT-ers zelf. Overeenkomstig aan producten en modules is het streven naar rationalisering van de werkwijze van de psychomotorisch therapeut, waarbij het doel is het in transparante termen verwoorden van het handelen. Producten en modules vullen elkaar aan; Zorgprogramma: een aantal op elkaar afgestemde, gespecificeerde activiteiten, gericht op het bereiken van een bepaald effect bij een specifieke doelgroep met een bepaalde problematiek; Zorgplan: een selectie van de activiteiten uit het zorgprogramma, afgestemd op en samengesteld in overleg met de individuele hulpvrager; Protocol: evidence based document, waarin bepaalde regels zijn vastgelegd die betrekking hebben op het beroepsmatig handelen en op basis van wetenschappelijk onderzoek als 'bewezen' worden beschouwd. Het betreft vaak een wetenschappelijk onderbouwde nadere uitwerking van een richtlijn. Protocollen in de zojuist omschreven zin zijn binnen het kader van dit onderzoek niet beschikbaar. Het zal duidelijk worden uit het verloop van dit onderzoek dat het te ontwikkelen PMDC zowel kenmerken van een product als van een module omvat. 1.6 Uitgangspunt en vorm van het onderzoek Een essentieel uitgangspunt bij de aanvang van dit onderzoek was dat de resultaten te gebruiken zouden moeten zijn voor en gedragen moeten worden door de praktijk. Dit uitgangspunt wordt treffend verwoord door Poeh (Hoff, 1999, p.39) "... soms is de kennis van de geleerde een beetje moeilijk te vatten omdat hij niet schijnt aan te sluiten bij onze eigen wijze van ervaren. Met andere woorden, Kennis en Ervaring spreken niet noodzakelijkerwijs dezelfde taal Maar heeft de kennis die stoelt op ervaring niet meer waarde dan kennis die dat niet doet? Het lijkt sommigen onder ons vrij voor de hand liggend dat een heleboel geleerden wat vaker naar buiten zouden moeten, om daar eens rond te snuffelen... '~ Het streven naar systematische informatieverwerving over een constateerbare werkelijkheid, waarbij deze informatie expliciteerbaar en overdraagbaar is, heeft gevolgen voor de vorm van dit onderzoek. Dit is niet alleen een keus, het kan vooralsnog niet anders. Over het onderwerp van het onderzoek is nog weinig bekend en het leent zich niet voor puur theoretisch of experimenteel onderzoek. Er is weinig literatuur voorhanden. Derhalve zal aanvullende informatie uit het veld verkregen moeten worden. Bovendien heeft praktijkkennis in deze een meerwaarde en zou puur theoretische kennis die los staat van de ervaringen van PMT-ers in het veld, als het ware in de lucht blijven hangen. Tevens is aansluiting bij het veld noodzakelijk om te kunnen komen tot een geslaagde implementatie van een gesystematiseerde diagnostiek op basis van de resultaten van dit onderzoek. Descriptie en exploratie. liggen ten grondslag aan hypothesetoetsing (Harinck & Hellendoorn, 1987). Het beschrijven van wat er in de praktijk gebeurt is voorwaardelijk aan effectonderzoek (Van Doorn, 1995). Derhalve zal dit onderzoek een praktijkgericht actieonderzoek zijn, descriptief, exploratief en kwalitatief van aard, met een 'open design~ Actieonderzoek is onderzoek waarbij het onderzoeksproces zelf wordt ingezet als instrument om gewenste verandering te bewerkstelligen. Hiermee onderscheidt het zich van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek of effectmetingonderzoek. Actieonderzoek is vooral gericht op het toepassen van kennis. Niet de kennisproductie, maar de eisen en mogelijkheden van de praktijk zijn richtinggevend bij de opzet van een actieonderzoek (Donker, 1987, 1990). Praktische bruikbaarheid in samenhang met wetenschappelijke kwaliteit zijn belangrijke doelstellingen van actieonderzoek. Actieonderzoek is een vorm van praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek is gericht op het verbeteren van het methodisch handelen van de hulpverlener, de instelling, de werksoort en het beroep (Berkers, 1998). Het gaat om het reflecteren op het beroepsmatig handelen. De aanleiding tot praktijkgericht onderzoek ligt vaak in een situatie van handelingsverlegen- 19

20 heid. Het verhaal van de hulpverlener is dan het vertrekpunt voor het onderzoek. Praktijkgericht onderzoek kan gezien worden als een middel om het handelen te verantwoorden, te legitimeren en uiteindelijk te verbeteren. Van Doorn (1995, p.25) beschrijft praktijkgericht onderzoek als '~... het beschrijven, ordenen en bespreken van cumulatieve praktijkervaring, waarbij ernaar gestreefd wordt om op een navolgbare manier tot theorievorming te komen. 11 Het doel is een bepaalde praktijksituatie te onderzoeken op een wijze die tot voor de praktijk herkenbare en bruikbare informatie leidt. Van Doorn en Van den Dungen (1998) stellen dat onderzoek van de behandelingspraktijk, met als uitgangspunt het denken over de behandeling op N=1 niveau, mogelijk is op een wetenschappelijk verantwoorde, systematische en navolgbare manier. Systematische bewaking van de koppeling tussen theorievorming en behandelingspraktijk kan daarbij volgens hen gewaarborgd worden door praktijkwerkers in te zetten bij het verzamelen van onderzoeksmateriaal. Descriptief onderzoek gaat volgens Van Doorn (1995) vooraf aan effectonderzoek of programmaevaluatie. Het identificeren en beschrijven van belangrijke factoren binnen het onderwerp van onderzoek is voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van een evaluatie. Ook Gageldonk en Bartels (1991) geven aan dat zonder niet-experimenteel onderzoek geen interventieonderzoek mogelijk is, omdat niet bekend is wat belangrijk is en wat en hoe er moet worden gemeten. Wanneer er nog weinig bekend is, geeft descriptief onderzoek informatie. De verkregen gegevens kunnen ook vergelijkend gebruikt worden: 11 Descriptie geeft gewoonlijk het basismateriaal, op grond waarvan men geleidelijk meer prescriptieve aspecten kan insluiten u (Harinck & Hellendoorn, 1987, p.88). Een 'open design' onderzoek, waarbij de inzichten die tijdens het onderzoek ontstaan richting geven aan de volgende stappen in het onderzoek, wordt door Swanborn (1987) gekoppeld aan explorerend onderzoek, welke begint met vage veronderstellingen en waarbij de werkwijze niet van tevoren is vastgelegd. De onderzoeksvragen in iedere fase worden bepaald door de resultaten van de voorgaande fase. Inzichten die tijdens het onderzoek ontstaan geven richting aan de volgende stappen van het onderzoek. Volgens Weeda (1986) begint exploratief onderzoek met een aantal vage veronderstellingen omtrent de werkelijkheid, waarbij door middel van onderzoek wordt nagegaan hoe de werkelijkheid zich feitelijk gedraagt Kwaliteitseisen Bij wetenschappelijk onderzoek dient de overgang te worden gemaakt van intuïtieve naar systematische en geëxpliciteerde gegevensverzameling. Ook bij niet-kwantificerend onderzoek is duidelijkheid nodig over de gevolgde procedures en over de resultaten. Er moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen van validiteit, betrouwbaarheid, objectiviteit en intersubjectieve navolgbaarheid. In dit onderzoek wordt een heuristiek beoogd: er wordt een 'framework' ontwikkeld dat het mogelijk maakt verschillende aspecten van psychomotorische diagnostiek een plaats te geven. Berkers (1998) stelt dat de onderzoeksresultaten nieuwe algemene kennis moeten opleveren die betrouwbaar en controleerbaar is, ingebed moeten zijn in een wetenschappelijke theorie en de toets van validiteit en representativiteit moeten kunnen doorstaan. Volgens Berkers (1998, p.148) moeten de volgende vragen worden gesteld: Zijn de onderzoeksresultaten een betrouwbare uitkomst van het zorgvuldig toepassen van de onderzoeksmethode (betrouwbaarheid)? Geven de onderzoeksresultaten een betrouwbaar beeld van de praktijk van de hulpverlening (interne geldigheid)? Mogen de resultaten van praktijkgericht onderzoek gegeneraliseerd worden naar doelgroep, hulpvraag, instelling of werksoort (externe geldigheid)? Kwaliteitseisen betreffen niet alleen de uitkomsten van het onderzoek, maar ook de voorzorgsmaatregelen die genomen worden om tijdens het onderzoek te kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Deze voorzorgsmaatregelen moeten omschreven en geëvalueerd worden, evenals de verdere werkwijze die in het onderzoek gevolgd is, zodat voldaan kan worden aan de kwaliteitseis van intersubjectieve navolgbaarheid (Miles & Huberman, 1984, 1994a,b). Van Doorn (1995) maakt daarbij een onderscheid tussen kwaliteit van de verzamelde data, kwaliteit van het onderzoeksproces en kwaliteit van het onderzoeksresultaat. De kwaliteit van de 20

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Langdurige forensisch psychiatrische zorg

Langdurige forensisch psychiatrische zorg Langdurige forensisch psychiatrische zorg Landelijk zorgprogramma voor patiënten binnen de langdurige forensische psychiatrie Versie 1 Colofon Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2009 Eindredactie:

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0 Basis Zorgprogramma Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 19 juni 2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging 1.0 20-07-2010: Eerste versie BasisZP

Nadere informatie

6 Kwalitatief onderzoek

6 Kwalitatief onderzoek 6 Kwalitatief onderzoek T. Plochg M.C.B. van Zwieten 6.1 Inleiding Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden de laatste jaren steeds meer toegepast in het gezondheidszorgonderzoek (gzo). Dit blijkt onder

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders

Nadere informatie

Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg

Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg Een literatuurrapportage over belemmerende en bevorderende factoren op implementatie van interventies in de jeugdzorg December 2008 Karlijn Stals Tom

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT

VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT Het reageren op vragen van ouders, kinderen en jongeren zelf is voor iedere instelling een taak. Dat geldt ook

Nadere informatie

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Onderzoek naar de invloed van praktijkgericht onderzoek op schoolontwikkeling Anje Ros Martine Amsing Anne ter Beek Suzanne Beek Rosa Hessing Ria Timmermans

Nadere informatie

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Leidraad voor regionale zorgprogrammering Landelijk Basisprogramma Angststoornissen Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Met medewerking van Jolanda Meeuwissen, Ineke Voordouw en Vera van de

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Studenten: Linda van de Bunt & Marion van Sluijs Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie