Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel Werkenrode School Onderwijsgroep PUNT SPEC!AAL Nijmeegsebaan KE Groesbeek

2 Inleiding Onderwijsgroep Punt Speciaal is een overkoepelende schoolorganisatie voor leerlingen in de leeftijd van 3 tot 20 jaar, die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of door een langdurige ziekte een speciale onderwijsvraag hebben. De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vallen onder de WEC, Wet op de Expertisecentra. Partner Passend Onderwijs verzorgt externe dienstverlening vanuit Punt Speciaal. Voor toelating op de scholen is toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Punt Speciaal bestaat uit de volgende scholen: (V)SO De Cambier Tiel (ZMLK en MG) (V)SO De Kom Druten (ZMLK en MG) (V)SO Talita Koemi Nijmegen (ZMLK en MG) (V)SO Mikado Gennep (ZMLK en MG) SO St. Maartenschool Ubbergen (LG, LZK en MG) VSO Werkenrode School Groesbeek (LG, LZK en MG) Onderwijsaanbod Het onderwijs op Werkenrode School is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en is zo ingericht, dat er een ononderbroken ontwikkelingsproces plaats kan vinden. De kerndoelen voor het VSO vormen de basis voor de leerlijnen en methodieken die in de groepen gehanteerd worden. In ons onderwijs is burgerschapsvorming een wezenlijk bestanddeel van het lesprogramma waarin leergebied-specifieke doelen en leergebied- verstijgende doelen gerealiseerd worden. De school biedt een veilige en respectvolle onderwijs- en werksituatie voor zowel leerlingen als personeel. Leerlingenzorg Onze school beschikt over een Commissie van Begeleiding die taken heeft bij de instroom, de doorstroom en de uitstroom van leerlingen. Voor iedere nieuwe leerling wordt binnen zes weken na plaatsing een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit ontwikkelingsperspectief is functioneel voor de inrichting van het dagelijks onderwijs, en voor het uitstroomperspectief van de leerling. Om de prestaties en de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen is een samenhangend systeem van (waar mogelijk genormeerde) instrumenten beschikbaar. Dit levert de nodige informatie om jaarlijks te kunnen beoordelen of leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief. Indien nodig worden perspectieven beredeneerd bijgesteld. Werkenrode School kent drie uitstroomperspectieven: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. Alle leerlingen worden begeleid naar een passende uitstroombestemming. 2

3 Onze school heeft een structurele samenwerking met ketenpartners, zoals zorginstellingen, revalidatiekliniek, woonvoorzieningen, zorgvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, REA-college, bedrijfsleven, gemeenten, scholen voor voortgezet onderwijs, ROC, enz. Onderwijsleerproces In vergelijking met het reguliere onderwijs zijn de klassen veel kleiner. De groepsgrootte kan variëren van 6 tot ongeveer 12 leerlingen. De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de leerlingen betrokken bij hun taak. Er is voldoende aandacht voor verschillen in ontwikkeling als het gaat om aanbod, aanpak, instructie, verwerking en onderwijstijd. In veel gevallen worden werk- en instructiemiddelen aangepast. Soms vereist dat specifiek maatwerk. Binnen onze school is specialistische expertise aanwezig om de leerlingen te ondersteunen door de inzet van (vak)leraren, onderwijsassistenten, orthopedagogen, teamleiders, procesbegeleiders/intern begeleiders, therapeuten en medische zorgassistenten. Opbrengsten De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. De opbrengsten van het onderwijs liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Regelmatig evalueert de school het onderwijsleerproces en zorgt voor systematisch en planmatig verbetering en borging van de kwaliteit van het onderwijs. Gedurende het schooljaar worden ouders geïnformeerd over de onderwijsontwikkeling van hun kind; minstens eens per jaar worden ouders uitgenodigd om het ontwikkelingsperspectief van hun zoon of dochter te bespreken. 3

4 Algemene gegevens Onderwijsmissie en visie Met het onderwijs wil Werkenrode School leerlingen vormen tot verantwoordelijke mensen die met gevoel voor identiteit, respect en vertrouwen op een volwaardige wijze kunnen participeren in de levensbeschouwelijk pluriforme en democratische maatschappij. Onderwijsaanbod Werkenrode School Werkenrode School biedt onderwijs en vorming aan leerlingen van twaalf tot twintig jaar met lichamelijke of meervoudige beperkingen, aan langdurig zieke leerlingen en aan leerlingen met licht verstandelijke beperkingen in combinatie met complex psychiatrische stoornissen. Het schoolgebouw is gelijkvloers, zodat alle leerlingen met fysieke beperkingen gemakkelijk hun weg kunnen vinden. De gangen en lokalen hebben kleuren en nummers, zodat ook voor jongeren met oriëntatieproblemen en ernstige meervoudige beperkingen duidelijk is waar ze moeten zijn. Op de hoofdlocatie Nijmeegsebaan 9 zijn compleet uitgeruste en moderne praktijklokalen, met machines en gereedschappen die voldoen aan de opleidingseisen van de diverse brancheorganisaties van bijvoorbeeld de mechanische technieken, handel en administratie, groenopleiding of horeca. Op locatie Nijmeegsebaan 9 De Waag worden onderwijs, wonen, begeleiding en behandeling in één gebouw gegeven. Locatie Nijmeegsebaan 31 is veel kleiner en daardoor overzichtelijker. Het onderwijstraject omvat de onderbouw (leerjaar 1 en 2), middenbouw (leerjaar 3 en 4) en de bovenbouw (leerjaar 5 en 6 ). We kennen drie leerroutes met bijpassende uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarktgericht en dagbesteding. Iedere leerroute heeft een eigen leerrouteplan. In de leerroute Vervolgonderwijs volgen leerlingen een programma op drie niveaus: Basisberoepsgericht (b), diploma mogelijkheid: een VMBO-b diploma in de sector economie, richting handel en administratie, een VMBO-b diploma in de sector zorg en welzijn. Kaderberoepsgericht (k) diploma mogelijkheid: een VMBO-k diploma in de sector economie, richting handel en administratie, een VMBO-k diploma in de sector zorg en welzijn. Theoretisch (t) op individuele basis geboden: VMBO-t waarin een volledig diploma of certificaten behaald worden, Er kan ook individueel onderwijs gegeven worden op het niveau van leerjaar 1 en 2 HAVO/VWO, waarna doorstroming naar havo- of vwo-onderwijs in het derde leerjaar van het regulier onderwijs mogelijk is. De leerroute Arbeidsmarktgericht is gericht op uitstroom van leerlingen naar betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. In deze leerroute kunnen leerlingen IVIO diploma s (Nederlands, wiskunde, Engels) en branchegerichte certificaten behalen. 4

5 Naast theoretische vorming is er veel aandacht voor training van vakkennis en vaardigheden in zeven praktijkvakken: 1. Mechanische technieken, Kenteq erkend leerbedrijf 2. Handel en administratie 3. Groenopleiding, Aequor erkend leerbedrijf 4. Dierenverzorging 5. Horeca 6. Zorg en welzijn, Calibris erkend leerbedrijf 7. Productie en magazijn (leerwerkplaats) In de schoolafdeling Arbeidsmarktgericht bieden we leerlingen met ontwikkelingsperspectief Arbeidsmatige dagbesteding eveneens een passend onderwijs- en vormingsaanbod aan. Binnen de leerroute Dagbesteding bieden we een programma dat aansluit bij de volgende drie uitstroomperspectieven: arbeidsmatige dagbesteding (zie ook leerroute arbeidsmarktgericht) activiteitengerichte dagbesteding belevingsgerichte dagbesteding. Voor de leerlingen met een ernstig meervoudige beperking is er veel expertise in huis en zijn een passend onderwijskundig klimaat, veiligheid en verzorging op hoog niveau aanwezig. Kengetallen indicaties % 24 9% % LG MG LZK LG lichamelijk gehandicapt MG meervoudig gehandicapt LZK langdurig ziek 5

6 Leerlingen Schoolondersteuningsprofiel Werkenrode School Uitstroomgegevens Uitstroomgegevens Werkenrode School Uitstroom regulier vervolgonderwijs Uitstroom arbeid (begeleid) Uitstroom arbeidsmatige dagbesteding Uitstroom dagbesteding Overig Beschikbare expertise De mentor is de aanspreekpersoon voor ouders en leerlingen bij dagelijkse zaken. Leerlingen die wonen bij onze samenwerkingspartner Pluryn Jeugd, regio Nijmegen, locatie Werkenrode en/of vanuit de Sint Maartenskliniek revalidatiedagbehandeling krijgen en alle leerlingen die in de bovenbouw zitten, hebben een procesbegeleider. Hij heeft kennis van uitstroom van jongeren en van de sociale kaart en hij onderhoudt alle samenwerkingsrelaties. Er zijn orthopedagogen in dienst die een rol hebben bij diagnostiek en bij de sociaal-emotionele ondersteuning van leerlingen. Werkenrode School heeft fysiotherapeuten, een ergotherapeut en logopedist in dienst. Zij bieden paramedische behandeling als daarvoor een indicatie van de revalidatiearts afgegeven is. We hebben een medische zorgpost in de school met geautoriseerde assistenten die de medisch voorbehouden handelingen kunnen verrichten (bijvoorbeeld katheteriseren, diabetesbegeleiding, sondevoeding). Zij hebben ook expertise met betrekking tot medicijngebruik, het omgaan met epileptische aanvallen, apparatuur voor ademhalingsondersteuning, omgaan met eetproblemen, enzovoorts. Onderwijsassistenten bieden ondersteuning in de klas en zijn verantwoordelijk voor ADL-hulp. De assistenten zijn geautoriseerd voor voorbehouden handelingen in het kader van persoonlijke verzorging. Voor leerlingen met zware handicaps of gedragsproblemen hebben we zorgbegeleiders binnen onderwijs (ZBO). Dat zijn medewerkers van zorgaanbieders Driestroom of TVN die een aantal uren invullen ten behoeve van extra zorg binnen onderwijs. Hiervoor hebben ouders een indicatie aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Werken met computers en software voor de leerlingen biedt onderwijskundige voordelen. Daarom beschikken we over een ICT-vakgroep met specifieke expertise. 6

7 srelaties externe partners Werkenrode School werkt intensief samen met de o.a. de volgende partners: Pluryn Jeugd - Regio Nijmegen - locatie Werkenrode (wonen, begeleiding, behandeling), REA-college (diverse beroepsopleidingen voor mensen met beperkingen), Sint Maartenskliniek (revalidatie dagbehandeling), Montessori College Nijmegen, Groesbeek Radboudziekenhuis en Canisius-Wilhelminaziekenhuis, UWV (Werkplein, keuringsarts, arbeidskundige), ROC Nijmegen, gemeente Nijmegen, gemeente Groesbeek, re-integratiebureaus zoals Jobstap, zorginstellingen zoals Driestroom en Dichterbij, leden van het RTC (Regionaal Training Centrum), Indien nodig werken we ook samen met GGZ Nijmegen en kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen (Karakter, Pro Persona), ROC Nijmegen. Contacten met ouders Het Klankbord dat bestaat uit ouders van leerlingen van Werkenrode School behartigt zowel de belangen van de leerlingen als de ouders. Er is regelmatig overleg met de schooldirectie. Enkele leden van het Klankbord zijn lid van de medezeggenschapsraad van Werkenrode School. Elk jaar organiseren zij een informatie- of themadag voor ouders. Informatie wordt met ouders gedeeld in het ouderportal van de website: Raakpunt. 7

8 Extra ondersteuningsarrangementen Onderwijs-Zorg Arrangement EMB Leerlingen tussen de twaalf en twintig jaar oud met : Ernstige Meervoudige Beperkingen (medisch, cognitief en zintuiglijk). Deskundigheid Expertise op het niveau van de post HBO opleiding Ondersteuning van mensen met een ernstige meervoudige beperking is bij het personeel aanwezig. En verder autorisaties op het gebied van medisch voorbehouden handelingen: diabetes, peg sonde, katheteriseren. Aandacht en tijd De klas bestaat uit ongeveer vijf leerlingen die vrijwel de hele week in dezelfde samenstelling les volgen in hetzelfde lokaal. Omdat de klassen klein zijn kan het personeel veel individuele aandacht aan de leerlingen geven. In de klas werken zoveel mogelijk dezelfde leraar met een vaste onderwijsassistent en een of meer ZBO-begeleiders. We werken met de CED leerlijnen die op niveau uitgewerkt zijn in onderwijsinhouden. Het lesaanbod is vooral praktisch en gericht op het zo zelfredzaam mogelijk maken van de leerlingen in hun dagelijks leven. Alle communicatie in de klas wordt door leraren en onderwijsassistenten ondersteund met vaste en bekende gebaren en pictogrammen. Het gebouw Nijmeegsebaan 31 ligt op een rustige plek aan de rand van het terrein. Het lokaal is prikkelarm en dusdanig ingericht dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk gebruik kunnen maken van de materialen die ze nodig hebben. In het lokaal is een keukenblok aanwezig. We werken vooral samen met Driestroom voor zorg binnen onderwijs en Pluryn de Winckelsteegh. Er is dagelijks contact met de ouders van de leerlingen via een dagverslag, de communicatieklapper, mail of telefoon. We werken intensief met de therapeuten van de leerlingen, vooral met de logopedist die onder andere verantwoordelijk is voor ondersteunende communicatiemiddelen en eetprotocollen. 8

9 Arrangement CP TalentTeam Onderwijsaanbod voor CP (Cerebrale Parese) leerlingen of leerlingen met een neurologische stoornis, die talentvol zijn in voetballen en een kans maken opgenomen te worden in het Nederlands CP voetbalteam dat zich voorbereidt op deelname aan Paralympische Spelen, Wereldkampioenschap en Europees Kampioenschap. Deskundigheid (binnen het team) Alle leerlingen hebben een procesbegeleider toegewezen gekregen die de contacten onderhoudt met de staffunctionaris, trainer en coördinator van het TalentTeam. Bij calamiteiten op het gebied van voetbalblessures is de fysiotherapeut van Werkenrode School de eerste aanspreekpersoon. Aandacht en tijd (voor de leerling) De leerlingen volgen onderwijs op Werkenrode School, ontvangen woonbegeleiding bij Pluryn Jeugd - Regio Nijmegen - locatie Werkenrode en krijgen vier maal per week voetbaltraining. De leerlingen volgen het onderwijsaanbod van Werkenrode School dat past bij hun mogelijkheden. Er is extra aandacht voor planning van het huiswerk zodat schoolvorderingen, ondanks de intensieve trainingen, gewaarborgd blijven. Leerlingen die herstellen van voetbalblessures kunnen gebruik maken van de materialen in de fysiotherapieruimte van de school. Naast de school ligt een kunstgrasvoetbalveld dat voldoet aan de eisen die door de internationale bond (CP ISRA) aan het CP voetbal gesteld zijn. Als het veld in de winterperiode niet bespeelbaar is wordt gebruik gemaakt van de gymzalen van Werkenrode School. Pluryn Jeugd - Regio Nijmegen - locatie Werkenrode en Stichting Cardo KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité) 9

10 Arrangement Speciale Leerlingbegeleiding Ondersteuning voor leerlingen met een specifieke orthopedagogische vraag die een deskundige aanpak behoeft en veelal de inzet van de orthopedagoog vereist. Het betreft leerlingen met een stagnerende handicapverwerking, angststoornissen, stemmingsstoornissen, ernstige werkhoudingsproblemen, ernstige planningsproblemen, faalangst, zeer weinig zelfvertrouwen, agressief gedrag, e.d. Deskundigheid (binnen het team) Binnen dit team werken een GZ psycholoog / orthopedagoog met expertise Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie, een orthopedagoog, een speltherapeut en een consult-psychiater. Elk jaar leveren stagiaires orthopedagogiek en HBO pedagogiek een bijdrage aan deze begeleiding. Aandacht en tijd (voor de leerling) Deze begeleiding vindt plaats onder schooltijd. De voortgang en evaluatie worden besproken in de leerlingbespreking. Naast (aanvullende) handelingsgerichte diagnostiek kan er kortdurende individuele begeleiding van een leerling plaats vinden. Ook kunnen klassenconsultatie, coaching van teamleden of preventieve trainingsprogramma s ingezet worden. Werkenrode beschikt over een groot arsenaal aan methodieken waarvan we gebruik maken. Eenmaal per jaar wordt een groepstraining georganiseerd voor leerlingen met weinig zelfvertrouwen. De begeleidingsgesprekken vinden plaats in een rustige ruimte in de school. Als er sprake is van problemen in de persoonlijkheid van de jongere waarbij zijn totale leefwereld een rol speelt, heeft de speciale leerlingbegeleiding vaak te weinig effect. Er is dan een intensievere begeleidingsvorm nodig door bijvoorbeeld de Geestelijke Gezondheidszorg, MEE, de psychosociale therapie van Pluryn, de weerbaarheidstrainingen van Pluryn, diagnostiek en ambulante behandeling bij Karakter, of een vrijgevestigde therapeutische praktijk. 10

11 Arrangement VIQ >> PIQ Dit arrangement gaat om leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel, waarbij het performale IQ (PIQ) meer dan 15 punten lager is dan het verbale IQ (VIQ). Er kan sprake zijn van DCD, NLD of ASS. De handfunctie is normaal. Deskundigheid De leraren zijn bekend met de gevolgen van de grote discrepantie verbaal/performaal en passen hun lessen daarop aan. Ze bieden in de klas vooral ondersteuning bij praktische vakken, bij planning en organisatie en bij de sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfvertrouwen, reëel zelfbeeld. De orthopedagoog begeleidt de leerling bij sociaal-emotionele hulpvragen en bij het zoeken naar een passend uitstroomperspectief. Aandacht en tijd Leerlingen met dezelfde ondersteuningsbehoefte worden zoveel mogelijk bij elkaar in de klas gezet en wisselen zo weinig mogelijk van lokaal. De leraren kunnen uiteraard wel wisselen. Leerlingen krijgen extra tijd voor praktische zaken. Bij ernstige dyspraxie krijgen ze ondersteuning van een onderwijsassistent. Leerlingen werken indien mogelijk met reguliere methodes. Ze krijgen extra tijd en eventueel extra ondersteuning. Het doel is deze leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken en ze te helpen een reëel beeld te creëren van hun mogelijkheden. Werkenrode School is geheel gelijkvloers, zodat alle leerlingen met fysieke beperkingen gemakkelijk en zelfstandig hun weg in de school kunnen vinden. De gangen en lokalen zijn aangeduid met kleuren en nummers, zodat ook voor jongeren met oriëntatieproblemen duidelijk is waar ze moeten zijn. Met reguliere PO en VO scholen in de regio en met Zoom-In: expertisecentrum onderwijs-zorg gericht op motorische, cognitieve, sociaal-emotionele, communicatieve of gedragsontwikkeling 11

12 Arrangement Fysiek-Medische Ondersteuning Het betreft leerlingen met een chronische ziekte of motorische beperkingen als gevolg van een medische stoornis die niet in staat zijn om het regulier onderwijs te volgen. Deskundigheid (binnen het team) Revalidatiearts, revalidatie-dagbehandeling (meervoudige behandelingen), fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, gz-psychologen en orthopedagoog, verpleegkundige en verzorgenden. Leraren hebben allen de basiscursus ziektebeelden gevolgd, waarin deskundigheidsbevordering over de diverse ziektebeelden en de gevolgen voor het functioneren in de klas wordt geboden. Aandacht en tijd (voor de leerling) Kleine klassen (7 10 leerlingen), mentor, veelal vaste onderwijsassistenten. Therapieën worden onder schooltijd aangeboden. Therapiedoelen worden geïntegreerd afgestemd met onderwijsdoelen. en overleg met specialisten uit het ziekenhuis. Gefaseerd onderwijs is mogelijk, extra ondersteuning bij planning en organisatie van opdrachten en bij huiswerk. Verzorging en ondersteuning bij ADL (toiletgang, aan- en uitkleden, hulp bij eten/drinken) door geautoriseerde onderwijsassistenten. Leerlingen werken uit reguliere methodes, passend bij hun niveau en leertempo. Rustruimte, medische zorgpost, therapieruimtes in de school, spreekuur revalidatiearts en huisarts in de nabijheid van de school, aangepaste toiletten en verzorgingsruimte, goed geoutilleerde praktijklokalen, aangepaste gereedschappen en onderwijsleermiddelen. Sint Maartenskliniek, perifere therapeuten 12

13 Arrangement Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Het betreft leerlingen met hersenletsel dat gedurende de levensloop is ontstaan door een ongeval of ziekte, veelal hersentumoren. De leerlingen ondervinden problemen op lichamelijk, cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Leerlingen zijn in de acute fase na het ontstaan van het hersenletsel behandeld in het ziekenhuis en/of het revalidatiecentrum. In de re-integratiefase gaan deze leerlingen terug naar school, of oriënteren zich op hun mogelijkheden op het gebied van arbeid of dagbesteding. Deskundigheid (binnen het team) GZ psycholoog orthopedagoog extra geschoold in neuropsychologische diagnostiek. Consultpsychiater, logopedist voor trainingen taal en communicatie, ergotherapeut voor adviezen over aanpassingen en hulpmiddelen, fysiotherapeut om het bewegen te ondersteunen en te trainen. Aandacht en tijd (voor de leerling) De begeleiding wordt onder schooltijd aangeboden. De voortgang en de evaluatie worden besproken in de leerlingbespreking. Naast neuropsychologische diagnostiek kan er kortdurende individuele begeleiding van een leerling opgestart worden. Ook kunnen klassenconsultatie, coaching van teamleden, of preventieve trainingsprogramma s ingezet worden. Mogelijkheid om cognitieve neuropsychologische training aan te bieden, gericht op het aanleren van vaardigheden, aandacht- en geheugentraining (ATAG, Neurocampus, Remweg). Psycho-educatie met inzet van de methode BrainSTARS. De begeleiding vindt plaats in een rustige ruimte in de school. Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en neuropsychologen van Pluryn Jeugd - Regio Nijmegen - locatie Werkenrode, REA-college, Radboudziekenhuis, Vilans 13

14 Arrangement Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Het betreft een aanbod voor leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis. Hieronder vallen leerlingen met de diagnose Pdd-nos, Aspergersyndroom, McDD. Deskundigheid Gz-psychologen en orthopedagoog met deskundigheid op gebied van ASS, consult-psychiater. Ondersteuning wordt geboden bij planning en organisatie en bij de sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met anderen, emotieherkenning, initiatief nemen). Leraren hebben aanvullende deskundigheidsbevordering gevolgd door de cursus Autisme in de klas. Alle leraren hebben voorlichting over autisme gehad in de basiscursus ziektebeelden. Aandacht en tijd Vast dagritme, training en begeleiding bij agendagebruik en uitvoering planningsschema s. Rustige, voorspelbaar ingedeelde lesruimtes en indien nodig afgeschermde werkplekken. Trainingsgroepje omgaan met anderen, individuele begeleiding door psycholoog of orthopedagoog voor het leren omgaan met specifiek gedrag (tics, obsessies, angsten, rigiditeit, boosheid). Waar nodig aangepast rooster, fasering in examenprogramma, opvang bij overprikkeling. Specifieke behandelmethodes zoals Ik ben speciaal, SOS-map, Handleiding voor jezelf, Geef me de 5, psycho-educatie, spelvormen als Rondje Open kaart, Kikker be cool. De gangen en lokalen zijn aangeduid met kleuren en nummers. Leerlingen met ASS verblijven tijdens de pauze in aparte lokalen waar rust en toezicht is. Pluryn Jeugd - Regio Nijmegen - locatie Werkenrode : deelname aan Autisme Belevingscircuit, consult-psychiater, SPV-er. 14

15 Arrangement Arbeidskundig Onderzoek Inventariseren van arbeidsmogelijkheden van leerlingen met een arbeidsbeperking Deskundigheid Gespecialiseerde ergotherapeut en fysiotherapeut, gecertificeerde docent MELBA. Aandacht en tijd De arbeidscompetenties van leerlingen met een beperking worden geïnventariseerd: - Fysieke belastbaarheid - Handfunctie - Werknemersvaardigheden - Sociaal-communicatieve competenties Fysieke capaciteiten evaluatie (FCE), MELBA In de ruimte waar de ergotherapie is gevestigd zijn alle onderzoeksmaterialen voor de FCE beschikbaar. Tijdens de praktijkvakken worden door de leraren MELBA-observaties uitgevoerd, gericht op het verkrijgen van een competentieprofiel. Universiteit Groningen, MELBA Nederland, revalidatiearts. 15

16 Onderwijs-Zorg Arrangement ZMOLK /LVB+ Onderwijs en zorg (wonen, begeleiding, behandeling) in gebouw De Waag voor jarige jongeren met (lichte) verstandelijke beperkingen ( IQ 40-60) en complex psychiatrische stoornissen. Deskundigheid Gespecialiseerde arts, consult-psychiater, gedragswetenschapper, persoonlijk (woon)begeleider, leraar, onderwijsassistent, psychomotore therapeut, speltherapeut. Aandacht en tijd De jongeren zijn aangewezen op 24-uurs behandeling in een instelling waarbij alle leefsferen worden beïnvloed. De expertise vanuit de verschillende sectoren onderwijs, begeleiding en behandeling worden in samenhang aangeboden en versterken elkaar. - Voor het didactische deel zijn de CED - leerlijnen VSO leidend. Voor iedere leerling wordt in het kader van zijn ontwikkelingsperspectief een individueel onderwijsprogramma gemaakt. Bij het gebruik van materialen wordt extra gelet op veiligheid. - Voor het orthopedagogische deel zijn ervaringsordening, ARGOS (begeleidingsmethodiek voor mensen met een verstandelijke beperking en een hechtingsstoornis) en ontwikkelingsgericht werken onderliggende (begeleidings)methodieken. - Daar waar nodig worden rondom jongeren individuele afspraken gemaakt met betrekking tot beschermende of beperkende maatregelen. Als deze ingezet worden wordt gewerkt met de daarvoor bestemde protocollen. Alles hieromtrent wordt geregistreerd en periodiek geëvalueerd, zowel binnen zorg als binnen onderwijs. - Medewerkers van onderwijs en zorg werken nauw samen en ondersteunen elkaar. Er wordt gewerkt met de werkwijze EKEP: 1 kind 1 plan. Onderwijs en Zorg worden ondersteund door dezelfde orthopedagoog zodat in een goede afstemming, korte lijnen en eenduidigheid in handelen gegarandeerd zijn. - Binnen De Waag wordt gewerkt met signaleringsplannen. Deze bewerkstelligen dat medewerkers adequaat reageren om stress en spanning bij leerlingen te kunnen verminderen. Daarnaast hebben de medewerkers van zorg en onderwijs gezamenlijke training gevolgd in het omgaan met agressie van leerlingen en het verantwoord hanteren hiervan. - De onderwijsruimte binnen De Waag is zo ingedeeld, dat aan leerlingen, als dit nodig is, een rustige werkplek aangeboden kan worden. Aan ieder leslokaal zijn drie individuele werkruimtes verbonden. Daarnaast is er een rustruimte, een apart lokaal voor creatieve vakken, een aparte PMT-ruimte en een onderwijsplein voor praktijkvakken. - Het gebouw is voorzien van een veiligheidssysteem, waarmee medewerkers elkaar bij calamiteiten snel kunnen oproepen. Daarnaast wordt het deurenbeleid toegepast dat ervoor zorgt, dat leerlingen niet zo maar het gebouw kunnen verlaten. - De Waag Onderwijs is onderdeel van Werkenrode School. Daar waar mogelijk kunnen leerlingen gebruik maken van of aansluiten bij de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden die Werkenrode School biedt. De Waag is een Onderwijs-Zorgvoorziening die gerealiseerd wordt door Pluryn Jeugd, regio Nijmegen, locatie Werkenrode en Werkenrode School, onderdeel van Onderwijsgroep Punt Speciaal. 16

Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem

Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem 9 mei 1 van 8 Overzicht scholen De Onderwijsspecialisten regio Arnhem Schema aanbod in voortgezet onderwijs Korte omschrijving Onderwijs voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Onze leerlingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Inleiding: Inhoudsopgave

Inleiding: Inhoudsopgave SCHOOl(SOORT)ONDERSTEUNINGSPROFIEL van de cluster 3 scholen voor zmlk/mg en school voor lg/ lzk/ mg. Daniël de Brouwerschool, Van Voorthuysenschool, Het Kroonpad Inleiding: Dit school(soort)ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen De Mytylschool PJF en Onderwijscentrum De Springplank zijn scholen voor leerlingen van vier tot achttien jaar, met een mogelijke

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SO. Mytylschool Roosendaal

Schoolondersteuningsprofiel SO. Mytylschool Roosendaal Ondersteunings -profiel Uitstroomprofiel voortgezet onderwijs: leerroute LG-VO (onder verdeeld in: LG-VMBO-B/K, LG-VMBO-T, LG-HAVO/VWO) Bekostiging Cat. 1/2 Extra bekostiging voor leerlingen met intensieve

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 1

Leerroutedocument. Leerroute 1 Leerroutedocument Leerroute 1 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Olivijn

Ondersteuningsprofiel Olivijn Ondersteuningsprofiel Olivijn Schoolondersteuningsprofiel School : SO Olivijn Contactgegevens : Marathonlaan 7 : 1318 ED Almere : 036 5491917 : directie.olivijn@almere-speciaal.nl Directeur : Mw. H.J.M.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Mytylschool de Brug BRIN 20RX Directeur J. Kraaijenbrink Adres Ringdijk 84, 3054 KV Rotterdam Telefoon 010-2111774 E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS Leerlingen van 4 t/m 13 jaar Stichting De Kleine Prins Stichting De Kleine Prins verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

Aanvullende informatie Sociaal-emotioneel functioneren Ondersteuningsbehoefte Ontwikkelingsperspectief Overig, nl. *) Dit zijn richtlijnen die gewogen

Aanvullende informatie Sociaal-emotioneel functioneren Ondersteuningsbehoefte Ontwikkelingsperspectief Overig, nl. *) Dit zijn richtlijnen die gewogen Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Leerlingen van 12 t/m 20 jaar Stichting De Kleine Prins Stichting De Kleine Prins verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016

Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Richtlijn afgifteduur van een TLV binnen samenwerkingsverband Koers VO d.d. 23 maart 2016 Samenwerkingsverband Koers VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de afgifteduur van een toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Thermiek SO/VSO/AB (profiel VSO)

Schoolondersteuningsprofiel De Thermiek SO/VSO/AB (profiel VSO) Schoolondersteuningsprofiel De Thermiek SO/VSO/AB (profiel VSO) De Thermiek in Leiden biedt Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). t Kraaienest heeft een SO-afdeling en sinds 1 augustus 2013 een VSO-afdeling. De school

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant

Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs. voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Begeleiding zieke leerlingen en Passend onderwijs voor het regulier, primair en voorgezet onderwijs Midden- en Oost-Brabant Definitie zieke leerlingen: Die leerlingen die geen (volledig) schoolprogramma

Nadere informatie

De Kleine Prins Expertisecentrum Onderwijs aan zieke leerlingen

De Kleine Prins Expertisecentrum Onderwijs aan zieke leerlingen De Kleine Prins Expertisecentrum Onderwijs aan zieke leerlingen Maartje Janssen m.janssen@dekleineprins.nl 30/5/17 2 Werken in opdracht van. Opdracht van de samenwerkingsverbanden, schoolbesturen PO en

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Drechtsteden

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Drechtsteden Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Speciaal basisonderwijs In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat leerlingen in aanmerking kunnen komen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Arrangementen. Beschrijving van arrangementen cluster 3 en 4. Loket Randstad: arrangementen beschrijving/versie 2015-07/ pagina 1

Arrangementen. Beschrijving van arrangementen cluster 3 en 4. Loket Randstad: arrangementen beschrijving/versie 2015-07/ pagina 1 Arrangementen Beschrijving van arrangementen cluster 3 en 4 Loket Randstad: arrangementen beschrijving/versie 2015-07/ pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 totaaloverzicht ondersteuningsarrangementen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Arrangementen. November 2011 kenmerk: 13311

Arrangementen. November 2011 kenmerk: 13311 Licht arrangement Uitgangspunt van een licht arrangement is dat de leerling deelneemt aan het reguliere onderwijsprogramma. De ontwikkeling en herstel van communicatieve functies staat centraal in de ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo

Maasland. regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Maasland regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo Het samenwerkingsverband Noord-Limburg VO* bestaat uit de volgende gemeentes: * In tegenstelling tot het samenwerkingsverband Noord-Limburg

Nadere informatie

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015 Diagnostiek de Ambelt 2014-2015 Ons aanbod Resultaat boeken. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij?... 3 2. Aanbod Diagnostiek... 5 Consult gedragswetenschapper... 5 Traject Handelingsgerichte Diagnostiek...

Nadere informatie

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Schooljaar 2016/2017 Voor toelating tot het VSO cluster 3 is er een TLV nodig. Bij elke TLV-aanvraag voor het VSO cluster

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool

Inspecteur S. de Vriesschool SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Inspecteur S. de Vriesschool VSO VSO Inspecteur S. de Vriesschool Esther de Boer van Rijklaan 80 2597 TJ Den Haag tel. 070 309 96 11 administratie@inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 3 en 4

Leerroutedocument. Leerroute 3 en 4 Leerroutedocument Leerroute 3 en 4 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

School(ondersteunings)profiel. De Kameleon SO. Periode: Vastgesteld: schoolprofiel so 1

School(ondersteunings)profiel. De Kameleon SO. Periode: Vastgesteld: schoolprofiel so 1 School(ondersteunings)profiel De Kameleon SO Periode: 2016-2020 Vastgesteld: schoolprofiel so 1 Het samenwerkingsverband en de schoolprofielen Scholen in een regio werken samen om iedere leerling een passende

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Werkenrode School Schoolgids 2015-2016 Adres + Route + Colofon 2 Voorwoord 3 Onze school 4 Onderwijs 7 Schoolactiviteiten 13 Zorg en begeleiding 15 Samenwerking 18 School en veiligheid 20 Schooltijden

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

De Strandwacht. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Strandwacht Paddepad 8 2554 HZ Den Haag Tel. 070-325 40 02

De Strandwacht. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Strandwacht Paddepad 8 2554 HZ Den Haag Tel. 070-325 40 02 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Strandwacht SO VSO SO De Strandwacht Paddepad 8 2554 HZ Den Haag Tel. 070-325 40 02 info@destrandwacht.nl www.destrandwacht.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel.

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel. SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool VSO VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel. 070-720 09 28 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Opbrengsten VSO

Opbrengsten VSO Opbrengsten VSO 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

De Piramide. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO De Piramide Melis Stokelaan 1185 2541 GA Den Haag tel. 070-366 65 87

De Piramide. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO De Piramide Melis Stokelaan 1185 2541 GA Den Haag tel. 070-366 65 87 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Piramide VSO VSO De Piramide Melis Stokelaan 1185 2541 GA Den Haag tel. 070-366 65 87 info@hmsdepiramide.nl www.sovsodepiramide.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie