Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel Werkenrode School Onderwijsgroep PUNT SPEC!AAL Nijmeegsebaan KE Groesbeek

2 Inleiding Onderwijsgroep Punt Speciaal is een overkoepelende schoolorganisatie voor leerlingen in de leeftijd van 3 tot 20 jaar, die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of door een langdurige ziekte een speciale onderwijsvraag hebben. De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vallen onder de WEC, Wet op de Expertisecentra. Partner Passend Onderwijs verzorgt externe dienstverlening vanuit Punt Speciaal. Voor toelating op de scholen is toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Punt Speciaal bestaat uit de volgende scholen: (V)SO De Cambier Tiel (ZMLK en MG) (V)SO De Kom Druten (ZMLK en MG) (V)SO Talita Koemi Nijmegen (ZMLK en MG) (V)SO Mikado Gennep (ZMLK en MG) SO St. Maartenschool Ubbergen (LG, LZK en MG) VSO Werkenrode School Groesbeek (LG, LZK en MG) Onderwijsaanbod Het onderwijs op Werkenrode School is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en is zo ingericht, dat er een ononderbroken ontwikkelingsproces plaats kan vinden. De kerndoelen voor het VSO vormen de basis voor de leerlijnen en methodieken die in de groepen gehanteerd worden. In ons onderwijs is burgerschapsvorming een wezenlijk bestanddeel van het lesprogramma waarin leergebied-specifieke doelen en leergebied- verstijgende doelen gerealiseerd worden. De school biedt een veilige en respectvolle onderwijs- en werksituatie voor zowel leerlingen als personeel. Leerlingenzorg Onze school beschikt over een Commissie van Begeleiding die taken heeft bij de instroom, de doorstroom en de uitstroom van leerlingen. Voor iedere nieuwe leerling wordt binnen zes weken na plaatsing een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit ontwikkelingsperspectief is functioneel voor de inrichting van het dagelijks onderwijs, en voor het uitstroomperspectief van de leerling. Om de prestaties en de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen is een samenhangend systeem van (waar mogelijk genormeerde) instrumenten beschikbaar. Dit levert de nodige informatie om jaarlijks te kunnen beoordelen of leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief. Indien nodig worden perspectieven beredeneerd bijgesteld. Werkenrode School kent drie uitstroomperspectieven: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. Alle leerlingen worden begeleid naar een passende uitstroombestemming. 2

3 Onze school heeft een structurele samenwerking met ketenpartners, zoals zorginstellingen, revalidatiekliniek, woonvoorzieningen, zorgvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, REA-college, bedrijfsleven, gemeenten, scholen voor voortgezet onderwijs, ROC, enz. Onderwijsleerproces In vergelijking met het reguliere onderwijs zijn de klassen veel kleiner. De groepsgrootte kan variëren van 6 tot ongeveer 12 leerlingen. De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de leerlingen betrokken bij hun taak. Er is voldoende aandacht voor verschillen in ontwikkeling als het gaat om aanbod, aanpak, instructie, verwerking en onderwijstijd. In veel gevallen worden werk- en instructiemiddelen aangepast. Soms vereist dat specifiek maatwerk. Binnen onze school is specialistische expertise aanwezig om de leerlingen te ondersteunen door de inzet van (vak)leraren, onderwijsassistenten, orthopedagogen, teamleiders, procesbegeleiders/intern begeleiders, therapeuten en medische zorgassistenten. Opbrengsten De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. De opbrengsten van het onderwijs liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Regelmatig evalueert de school het onderwijsleerproces en zorgt voor systematisch en planmatig verbetering en borging van de kwaliteit van het onderwijs. Gedurende het schooljaar worden ouders geïnformeerd over de onderwijsontwikkeling van hun kind; minstens eens per jaar worden ouders uitgenodigd om het ontwikkelingsperspectief van hun zoon of dochter te bespreken. 3

4 Algemene gegevens Onderwijsmissie en visie Met het onderwijs wil Werkenrode School leerlingen vormen tot verantwoordelijke mensen die met gevoel voor identiteit, respect en vertrouwen op een volwaardige wijze kunnen participeren in de levensbeschouwelijk pluriforme en democratische maatschappij. Onderwijsaanbod Werkenrode School Werkenrode School biedt onderwijs en vorming aan leerlingen van twaalf tot twintig jaar met lichamelijke of meervoudige beperkingen, aan langdurig zieke leerlingen en aan leerlingen met licht verstandelijke beperkingen in combinatie met complex psychiatrische stoornissen. Het schoolgebouw is gelijkvloers, zodat alle leerlingen met fysieke beperkingen gemakkelijk hun weg kunnen vinden. De gangen en lokalen hebben kleuren en nummers, zodat ook voor jongeren met oriëntatieproblemen en ernstige meervoudige beperkingen duidelijk is waar ze moeten zijn. Op de hoofdlocatie Nijmeegsebaan 9 zijn compleet uitgeruste en moderne praktijklokalen, met machines en gereedschappen die voldoen aan de opleidingseisen van de diverse brancheorganisaties van bijvoorbeeld de mechanische technieken, handel en administratie, groenopleiding of horeca. Op locatie Nijmeegsebaan 9 De Waag worden onderwijs, wonen, begeleiding en behandeling in één gebouw gegeven. Locatie Nijmeegsebaan 31 is veel kleiner en daardoor overzichtelijker. Het onderwijstraject omvat de onderbouw (leerjaar 1 en 2), middenbouw (leerjaar 3 en 4) en de bovenbouw (leerjaar 5 en 6 ). We kennen drie leerroutes met bijpassende uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarktgericht en dagbesteding. Iedere leerroute heeft een eigen leerrouteplan. In de leerroute Vervolgonderwijs volgen leerlingen een programma op drie niveaus: Basisberoepsgericht (b), diploma mogelijkheid: een VMBO-b diploma in de sector economie, richting handel en administratie, een VMBO-b diploma in de sector zorg en welzijn. Kaderberoepsgericht (k) diploma mogelijkheid: een VMBO-k diploma in de sector economie, richting handel en administratie, een VMBO-k diploma in de sector zorg en welzijn. Theoretisch (t) op individuele basis geboden: VMBO-t waarin een volledig diploma of certificaten behaald worden, Er kan ook individueel onderwijs gegeven worden op het niveau van leerjaar 1 en 2 HAVO/VWO, waarna doorstroming naar havo- of vwo-onderwijs in het derde leerjaar van het regulier onderwijs mogelijk is. De leerroute Arbeidsmarktgericht is gericht op uitstroom van leerlingen naar betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. In deze leerroute kunnen leerlingen IVIO diploma s (Nederlands, wiskunde, Engels) en branchegerichte certificaten behalen. 4

5 Naast theoretische vorming is er veel aandacht voor training van vakkennis en vaardigheden in zeven praktijkvakken: 1. Mechanische technieken, Kenteq erkend leerbedrijf 2. Handel en administratie 3. Groenopleiding, Aequor erkend leerbedrijf 4. Dierenverzorging 5. Horeca 6. Zorg en welzijn, Calibris erkend leerbedrijf 7. Productie en magazijn (leerwerkplaats) In de schoolafdeling Arbeidsmarktgericht bieden we leerlingen met ontwikkelingsperspectief Arbeidsmatige dagbesteding eveneens een passend onderwijs- en vormingsaanbod aan. Binnen de leerroute Dagbesteding bieden we een programma dat aansluit bij de volgende drie uitstroomperspectieven: arbeidsmatige dagbesteding (zie ook leerroute arbeidsmarktgericht) activiteitengerichte dagbesteding belevingsgerichte dagbesteding. Voor de leerlingen met een ernstig meervoudige beperking is er veel expertise in huis en zijn een passend onderwijskundig klimaat, veiligheid en verzorging op hoog niveau aanwezig. Kengetallen indicaties % 24 9% % LG MG LZK LG lichamelijk gehandicapt MG meervoudig gehandicapt LZK langdurig ziek 5

6 Leerlingen Schoolondersteuningsprofiel Werkenrode School Uitstroomgegevens Uitstroomgegevens Werkenrode School Uitstroom regulier vervolgonderwijs Uitstroom arbeid (begeleid) Uitstroom arbeidsmatige dagbesteding Uitstroom dagbesteding Overig Beschikbare expertise De mentor is de aanspreekpersoon voor ouders en leerlingen bij dagelijkse zaken. Leerlingen die wonen bij onze samenwerkingspartner Pluryn Jeugd, regio Nijmegen, locatie Werkenrode en/of vanuit de Sint Maartenskliniek revalidatiedagbehandeling krijgen en alle leerlingen die in de bovenbouw zitten, hebben een procesbegeleider. Hij heeft kennis van uitstroom van jongeren en van de sociale kaart en hij onderhoudt alle samenwerkingsrelaties. Er zijn orthopedagogen in dienst die een rol hebben bij diagnostiek en bij de sociaal-emotionele ondersteuning van leerlingen. Werkenrode School heeft fysiotherapeuten, een ergotherapeut en logopedist in dienst. Zij bieden paramedische behandeling als daarvoor een indicatie van de revalidatiearts afgegeven is. We hebben een medische zorgpost in de school met geautoriseerde assistenten die de medisch voorbehouden handelingen kunnen verrichten (bijvoorbeeld katheteriseren, diabetesbegeleiding, sondevoeding). Zij hebben ook expertise met betrekking tot medicijngebruik, het omgaan met epileptische aanvallen, apparatuur voor ademhalingsondersteuning, omgaan met eetproblemen, enzovoorts. Onderwijsassistenten bieden ondersteuning in de klas en zijn verantwoordelijk voor ADL-hulp. De assistenten zijn geautoriseerd voor voorbehouden handelingen in het kader van persoonlijke verzorging. Voor leerlingen met zware handicaps of gedragsproblemen hebben we zorgbegeleiders binnen onderwijs (ZBO). Dat zijn medewerkers van zorgaanbieders Driestroom of TVN die een aantal uren invullen ten behoeve van extra zorg binnen onderwijs. Hiervoor hebben ouders een indicatie aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Werken met computers en software voor de leerlingen biedt onderwijskundige voordelen. Daarom beschikken we over een ICT-vakgroep met specifieke expertise. 6

7 srelaties externe partners Werkenrode School werkt intensief samen met de o.a. de volgende partners: Pluryn Jeugd - Regio Nijmegen - locatie Werkenrode (wonen, begeleiding, behandeling), REA-college (diverse beroepsopleidingen voor mensen met beperkingen), Sint Maartenskliniek (revalidatie dagbehandeling), Montessori College Nijmegen, Groesbeek Radboudziekenhuis en Canisius-Wilhelminaziekenhuis, UWV (Werkplein, keuringsarts, arbeidskundige), ROC Nijmegen, gemeente Nijmegen, gemeente Groesbeek, re-integratiebureaus zoals Jobstap, zorginstellingen zoals Driestroom en Dichterbij, leden van het RTC (Regionaal Training Centrum), Indien nodig werken we ook samen met GGZ Nijmegen en kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen (Karakter, Pro Persona), ROC Nijmegen. Contacten met ouders Het Klankbord dat bestaat uit ouders van leerlingen van Werkenrode School behartigt zowel de belangen van de leerlingen als de ouders. Er is regelmatig overleg met de schooldirectie. Enkele leden van het Klankbord zijn lid van de medezeggenschapsraad van Werkenrode School. Elk jaar organiseren zij een informatie- of themadag voor ouders. Informatie wordt met ouders gedeeld in het ouderportal van de website: Raakpunt. 7

8 Extra ondersteuningsarrangementen Onderwijs-Zorg Arrangement EMB Leerlingen tussen de twaalf en twintig jaar oud met : Ernstige Meervoudige Beperkingen (medisch, cognitief en zintuiglijk). Deskundigheid Expertise op het niveau van de post HBO opleiding Ondersteuning van mensen met een ernstige meervoudige beperking is bij het personeel aanwezig. En verder autorisaties op het gebied van medisch voorbehouden handelingen: diabetes, peg sonde, katheteriseren. Aandacht en tijd De klas bestaat uit ongeveer vijf leerlingen die vrijwel de hele week in dezelfde samenstelling les volgen in hetzelfde lokaal. Omdat de klassen klein zijn kan het personeel veel individuele aandacht aan de leerlingen geven. In de klas werken zoveel mogelijk dezelfde leraar met een vaste onderwijsassistent en een of meer ZBO-begeleiders. We werken met de CED leerlijnen die op niveau uitgewerkt zijn in onderwijsinhouden. Het lesaanbod is vooral praktisch en gericht op het zo zelfredzaam mogelijk maken van de leerlingen in hun dagelijks leven. Alle communicatie in de klas wordt door leraren en onderwijsassistenten ondersteund met vaste en bekende gebaren en pictogrammen. Het gebouw Nijmeegsebaan 31 ligt op een rustige plek aan de rand van het terrein. Het lokaal is prikkelarm en dusdanig ingericht dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk gebruik kunnen maken van de materialen die ze nodig hebben. In het lokaal is een keukenblok aanwezig. We werken vooral samen met Driestroom voor zorg binnen onderwijs en Pluryn de Winckelsteegh. Er is dagelijks contact met de ouders van de leerlingen via een dagverslag, de communicatieklapper, mail of telefoon. We werken intensief met de therapeuten van de leerlingen, vooral met de logopedist die onder andere verantwoordelijk is voor ondersteunende communicatiemiddelen en eetprotocollen. 8

9 Arrangement CP TalentTeam Onderwijsaanbod voor CP (Cerebrale Parese) leerlingen of leerlingen met een neurologische stoornis, die talentvol zijn in voetballen en een kans maken opgenomen te worden in het Nederlands CP voetbalteam dat zich voorbereidt op deelname aan Paralympische Spelen, Wereldkampioenschap en Europees Kampioenschap. Deskundigheid (binnen het team) Alle leerlingen hebben een procesbegeleider toegewezen gekregen die de contacten onderhoudt met de staffunctionaris, trainer en coördinator van het TalentTeam. Bij calamiteiten op het gebied van voetbalblessures is de fysiotherapeut van Werkenrode School de eerste aanspreekpersoon. Aandacht en tijd (voor de leerling) De leerlingen volgen onderwijs op Werkenrode School, ontvangen woonbegeleiding bij Pluryn Jeugd - Regio Nijmegen - locatie Werkenrode en krijgen vier maal per week voetbaltraining. De leerlingen volgen het onderwijsaanbod van Werkenrode School dat past bij hun mogelijkheden. Er is extra aandacht voor planning van het huiswerk zodat schoolvorderingen, ondanks de intensieve trainingen, gewaarborgd blijven. Leerlingen die herstellen van voetbalblessures kunnen gebruik maken van de materialen in de fysiotherapieruimte van de school. Naast de school ligt een kunstgrasvoetbalveld dat voldoet aan de eisen die door de internationale bond (CP ISRA) aan het CP voetbal gesteld zijn. Als het veld in de winterperiode niet bespeelbaar is wordt gebruik gemaakt van de gymzalen van Werkenrode School. Pluryn Jeugd - Regio Nijmegen - locatie Werkenrode en Stichting Cardo KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité) 9

10 Arrangement Speciale Leerlingbegeleiding Ondersteuning voor leerlingen met een specifieke orthopedagogische vraag die een deskundige aanpak behoeft en veelal de inzet van de orthopedagoog vereist. Het betreft leerlingen met een stagnerende handicapverwerking, angststoornissen, stemmingsstoornissen, ernstige werkhoudingsproblemen, ernstige planningsproblemen, faalangst, zeer weinig zelfvertrouwen, agressief gedrag, e.d. Deskundigheid (binnen het team) Binnen dit team werken een GZ psycholoog / orthopedagoog met expertise Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie, een orthopedagoog, een speltherapeut en een consult-psychiater. Elk jaar leveren stagiaires orthopedagogiek en HBO pedagogiek een bijdrage aan deze begeleiding. Aandacht en tijd (voor de leerling) Deze begeleiding vindt plaats onder schooltijd. De voortgang en evaluatie worden besproken in de leerlingbespreking. Naast (aanvullende) handelingsgerichte diagnostiek kan er kortdurende individuele begeleiding van een leerling plaats vinden. Ook kunnen klassenconsultatie, coaching van teamleden of preventieve trainingsprogramma s ingezet worden. Werkenrode beschikt over een groot arsenaal aan methodieken waarvan we gebruik maken. Eenmaal per jaar wordt een groepstraining georganiseerd voor leerlingen met weinig zelfvertrouwen. De begeleidingsgesprekken vinden plaats in een rustige ruimte in de school. Als er sprake is van problemen in de persoonlijkheid van de jongere waarbij zijn totale leefwereld een rol speelt, heeft de speciale leerlingbegeleiding vaak te weinig effect. Er is dan een intensievere begeleidingsvorm nodig door bijvoorbeeld de Geestelijke Gezondheidszorg, MEE, de psychosociale therapie van Pluryn, de weerbaarheidstrainingen van Pluryn, diagnostiek en ambulante behandeling bij Karakter, of een vrijgevestigde therapeutische praktijk. 10

11 Arrangement VIQ >> PIQ Dit arrangement gaat om leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel, waarbij het performale IQ (PIQ) meer dan 15 punten lager is dan het verbale IQ (VIQ). Er kan sprake zijn van DCD, NLD of ASS. De handfunctie is normaal. Deskundigheid De leraren zijn bekend met de gevolgen van de grote discrepantie verbaal/performaal en passen hun lessen daarop aan. Ze bieden in de klas vooral ondersteuning bij praktische vakken, bij planning en organisatie en bij de sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfvertrouwen, reëel zelfbeeld. De orthopedagoog begeleidt de leerling bij sociaal-emotionele hulpvragen en bij het zoeken naar een passend uitstroomperspectief. Aandacht en tijd Leerlingen met dezelfde ondersteuningsbehoefte worden zoveel mogelijk bij elkaar in de klas gezet en wisselen zo weinig mogelijk van lokaal. De leraren kunnen uiteraard wel wisselen. Leerlingen krijgen extra tijd voor praktische zaken. Bij ernstige dyspraxie krijgen ze ondersteuning van een onderwijsassistent. Leerlingen werken indien mogelijk met reguliere methodes. Ze krijgen extra tijd en eventueel extra ondersteuning. Het doel is deze leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken en ze te helpen een reëel beeld te creëren van hun mogelijkheden. Werkenrode School is geheel gelijkvloers, zodat alle leerlingen met fysieke beperkingen gemakkelijk en zelfstandig hun weg in de school kunnen vinden. De gangen en lokalen zijn aangeduid met kleuren en nummers, zodat ook voor jongeren met oriëntatieproblemen duidelijk is waar ze moeten zijn. Met reguliere PO en VO scholen in de regio en met Zoom-In: expertisecentrum onderwijs-zorg gericht op motorische, cognitieve, sociaal-emotionele, communicatieve of gedragsontwikkeling 11

12 Arrangement Fysiek-Medische Ondersteuning Het betreft leerlingen met een chronische ziekte of motorische beperkingen als gevolg van een medische stoornis die niet in staat zijn om het regulier onderwijs te volgen. Deskundigheid (binnen het team) Revalidatiearts, revalidatie-dagbehandeling (meervoudige behandelingen), fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, gz-psychologen en orthopedagoog, verpleegkundige en verzorgenden. Leraren hebben allen de basiscursus ziektebeelden gevolgd, waarin deskundigheidsbevordering over de diverse ziektebeelden en de gevolgen voor het functioneren in de klas wordt geboden. Aandacht en tijd (voor de leerling) Kleine klassen (7 10 leerlingen), mentor, veelal vaste onderwijsassistenten. Therapieën worden onder schooltijd aangeboden. Therapiedoelen worden geïntegreerd afgestemd met onderwijsdoelen. en overleg met specialisten uit het ziekenhuis. Gefaseerd onderwijs is mogelijk, extra ondersteuning bij planning en organisatie van opdrachten en bij huiswerk. Verzorging en ondersteuning bij ADL (toiletgang, aan- en uitkleden, hulp bij eten/drinken) door geautoriseerde onderwijsassistenten. Leerlingen werken uit reguliere methodes, passend bij hun niveau en leertempo. Rustruimte, medische zorgpost, therapieruimtes in de school, spreekuur revalidatiearts en huisarts in de nabijheid van de school, aangepaste toiletten en verzorgingsruimte, goed geoutilleerde praktijklokalen, aangepaste gereedschappen en onderwijsleermiddelen. Sint Maartenskliniek, perifere therapeuten 12

13 Arrangement Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Het betreft leerlingen met hersenletsel dat gedurende de levensloop is ontstaan door een ongeval of ziekte, veelal hersentumoren. De leerlingen ondervinden problemen op lichamelijk, cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Leerlingen zijn in de acute fase na het ontstaan van het hersenletsel behandeld in het ziekenhuis en/of het revalidatiecentrum. In de re-integratiefase gaan deze leerlingen terug naar school, of oriënteren zich op hun mogelijkheden op het gebied van arbeid of dagbesteding. Deskundigheid (binnen het team) GZ psycholoog orthopedagoog extra geschoold in neuropsychologische diagnostiek. Consultpsychiater, logopedist voor trainingen taal en communicatie, ergotherapeut voor adviezen over aanpassingen en hulpmiddelen, fysiotherapeut om het bewegen te ondersteunen en te trainen. Aandacht en tijd (voor de leerling) De begeleiding wordt onder schooltijd aangeboden. De voortgang en de evaluatie worden besproken in de leerlingbespreking. Naast neuropsychologische diagnostiek kan er kortdurende individuele begeleiding van een leerling opgestart worden. Ook kunnen klassenconsultatie, coaching van teamleden, of preventieve trainingsprogramma s ingezet worden. Mogelijkheid om cognitieve neuropsychologische training aan te bieden, gericht op het aanleren van vaardigheden, aandacht- en geheugentraining (ATAG, Neurocampus, Remweg). Psycho-educatie met inzet van de methode BrainSTARS. De begeleiding vindt plaats in een rustige ruimte in de school. Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en neuropsychologen van Pluryn Jeugd - Regio Nijmegen - locatie Werkenrode, REA-college, Radboudziekenhuis, Vilans 13

14 Arrangement Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Het betreft een aanbod voor leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis. Hieronder vallen leerlingen met de diagnose Pdd-nos, Aspergersyndroom, McDD. Deskundigheid Gz-psychologen en orthopedagoog met deskundigheid op gebied van ASS, consult-psychiater. Ondersteuning wordt geboden bij planning en organisatie en bij de sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met anderen, emotieherkenning, initiatief nemen). Leraren hebben aanvullende deskundigheidsbevordering gevolgd door de cursus Autisme in de klas. Alle leraren hebben voorlichting over autisme gehad in de basiscursus ziektebeelden. Aandacht en tijd Vast dagritme, training en begeleiding bij agendagebruik en uitvoering planningsschema s. Rustige, voorspelbaar ingedeelde lesruimtes en indien nodig afgeschermde werkplekken. Trainingsgroepje omgaan met anderen, individuele begeleiding door psycholoog of orthopedagoog voor het leren omgaan met specifiek gedrag (tics, obsessies, angsten, rigiditeit, boosheid). Waar nodig aangepast rooster, fasering in examenprogramma, opvang bij overprikkeling. Specifieke behandelmethodes zoals Ik ben speciaal, SOS-map, Handleiding voor jezelf, Geef me de 5, psycho-educatie, spelvormen als Rondje Open kaart, Kikker be cool. De gangen en lokalen zijn aangeduid met kleuren en nummers. Leerlingen met ASS verblijven tijdens de pauze in aparte lokalen waar rust en toezicht is. Pluryn Jeugd - Regio Nijmegen - locatie Werkenrode : deelname aan Autisme Belevingscircuit, consult-psychiater, SPV-er. 14

15 Arrangement Arbeidskundig Onderzoek Inventariseren van arbeidsmogelijkheden van leerlingen met een arbeidsbeperking Deskundigheid Gespecialiseerde ergotherapeut en fysiotherapeut, gecertificeerde docent MELBA. Aandacht en tijd De arbeidscompetenties van leerlingen met een beperking worden geïnventariseerd: - Fysieke belastbaarheid - Handfunctie - Werknemersvaardigheden - Sociaal-communicatieve competenties Fysieke capaciteiten evaluatie (FCE), MELBA In de ruimte waar de ergotherapie is gevestigd zijn alle onderzoeksmaterialen voor de FCE beschikbaar. Tijdens de praktijkvakken worden door de leraren MELBA-observaties uitgevoerd, gericht op het verkrijgen van een competentieprofiel. Universiteit Groningen, MELBA Nederland, revalidatiearts. 15

16 Onderwijs-Zorg Arrangement ZMOLK /LVB+ Onderwijs en zorg (wonen, begeleiding, behandeling) in gebouw De Waag voor jarige jongeren met (lichte) verstandelijke beperkingen ( IQ 40-60) en complex psychiatrische stoornissen. Deskundigheid Gespecialiseerde arts, consult-psychiater, gedragswetenschapper, persoonlijk (woon)begeleider, leraar, onderwijsassistent, psychomotore therapeut, speltherapeut. Aandacht en tijd De jongeren zijn aangewezen op 24-uurs behandeling in een instelling waarbij alle leefsferen worden beïnvloed. De expertise vanuit de verschillende sectoren onderwijs, begeleiding en behandeling worden in samenhang aangeboden en versterken elkaar. - Voor het didactische deel zijn de CED - leerlijnen VSO leidend. Voor iedere leerling wordt in het kader van zijn ontwikkelingsperspectief een individueel onderwijsprogramma gemaakt. Bij het gebruik van materialen wordt extra gelet op veiligheid. - Voor het orthopedagogische deel zijn ervaringsordening, ARGOS (begeleidingsmethodiek voor mensen met een verstandelijke beperking en een hechtingsstoornis) en ontwikkelingsgericht werken onderliggende (begeleidings)methodieken. - Daar waar nodig worden rondom jongeren individuele afspraken gemaakt met betrekking tot beschermende of beperkende maatregelen. Als deze ingezet worden wordt gewerkt met de daarvoor bestemde protocollen. Alles hieromtrent wordt geregistreerd en periodiek geëvalueerd, zowel binnen zorg als binnen onderwijs. - Medewerkers van onderwijs en zorg werken nauw samen en ondersteunen elkaar. Er wordt gewerkt met de werkwijze EKEP: 1 kind 1 plan. Onderwijs en Zorg worden ondersteund door dezelfde orthopedagoog zodat in een goede afstemming, korte lijnen en eenduidigheid in handelen gegarandeerd zijn. - Binnen De Waag wordt gewerkt met signaleringsplannen. Deze bewerkstelligen dat medewerkers adequaat reageren om stress en spanning bij leerlingen te kunnen verminderen. Daarnaast hebben de medewerkers van zorg en onderwijs gezamenlijke training gevolgd in het omgaan met agressie van leerlingen en het verantwoord hanteren hiervan. - De onderwijsruimte binnen De Waag is zo ingedeeld, dat aan leerlingen, als dit nodig is, een rustige werkplek aangeboden kan worden. Aan ieder leslokaal zijn drie individuele werkruimtes verbonden. Daarnaast is er een rustruimte, een apart lokaal voor creatieve vakken, een aparte PMT-ruimte en een onderwijsplein voor praktijkvakken. - Het gebouw is voorzien van een veiligheidssysteem, waarmee medewerkers elkaar bij calamiteiten snel kunnen oproepen. Daarnaast wordt het deurenbeleid toegepast dat ervoor zorgt, dat leerlingen niet zo maar het gebouw kunnen verlaten. - De Waag Onderwijs is onderdeel van Werkenrode School. Daar waar mogelijk kunnen leerlingen gebruik maken van of aansluiten bij de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden die Werkenrode School biedt. De Waag is een Onderwijs-Zorgvoorziening die gerealiseerd wordt door Pluryn Jeugd, regio Nijmegen, locatie Werkenrode en Werkenrode School, onderdeel van Onderwijsgroep Punt Speciaal. 16

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Onderwijsconcept. Locatie Ede

Onderwijsconcept. Locatie Ede Onderwijsconcept Locatie Ede Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Kenmerken leerlingenpopulatie... 3 1.1 De leerlingen... 3 1.2 Doelgroepen & Deskundigheid... 3 1.3 Scholen van herkomst...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS ii Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs Verslag van onderzoek Ed Smeets juni 2010 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen De particuliere

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2014/2015 Vught

De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2014/2015 Vught De Zwengel Schoolgids 2014/2015 Vught De Schoolgids wordt verstrekt aan ouders / verzorgers / voogden bij inschrijving van de leerling. Inhoudsopgave 1. Procedures tot inschrijving 3 2. De organisatie

Nadere informatie

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen Randvoorwaarden voor het werken met LVG+ -leerlingen Adviesnota april 2007 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. Passend Onderwijs 2014-2018

SG W.J. Bladergroen. Passend Onderwijs 2014-2018 SG W.J. Bladergroen Passend Onderwijs 2014-2018 Inhoudsopgave Passend Onderwijs - Visie en Missie van de PSG... 3 Passend Onderwijs SG W.J. Bladergroen... 8 Bijlage 1: SG. W.J. Bladergroen praktijkonderwijs...

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Beschrijving pilot Medium Voorziening TOS Berséba en Kentalis

Beschrijving pilot Medium Voorziening TOS Berséba en Kentalis Beschrijving pilot Medium Voorziening TOS Berséba en Kentalis Datum: Oktober 2014 Projectleider: Ria Niessen 2 Inhoud Inhoud... 3 Uit de praktijk van de medium voorziening op de Rehobothschool in Geldermalsen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

VERLEG. mogelijk overzicht van onze resultaten in 2011. onderwijs en maatschappij, kwaliteit, opbrengsten,

VERLEG. mogelijk overzicht van onze resultaten in 2011. onderwijs en maatschappij, kwaliteit, opbrengsten, VErleg je horizon JAARVERSLAG 2011 In dit jaarverslag geven wij u een zo compleet mogelijk overzicht van onze resultaten in 2011. We hebben deze thematisch geordend. Aan bod komen: onderwijs en maatschappij,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht

Nadere informatie