RAAK-Internationaal Projectsubsidieaanvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAK-Internationaal Projectsubsidieaanvraag"

Transcriptie

1 RAAK-Internationaal: DA voor kinderen met CCN RAAK-Internationaal Projectsubsidieaanvraag Dynamische Assessment voor kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften in hun communicatie en omgeving Aanvrager: Drs. Thieu Dollevoet Fontys OSO Tilburg

2 RAAK-Internationaal: DA voor kinderen met CCN 1 Dynamische Assessment (DA) voor kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften in hun communicatie en omgeving Tijdens mijn geboorte zijn er fouten gemaakt door de verloskundige, waardoor ik een beperking heb. Door mijn beperking kan ik niet lopen, praten en mijn handen niet goed gebruiken. Maar ondanks alles probeer ik zo'n "normaal" mogelijk leven te leiden! Omdat ik niet "gewoon" kan praten,vanwege mijn beperking, communiceer ik op een andere manier. Als ik omhoog kijk, betekent dat "ja'' en als ik mijn hoofd schud betekent het ''nee''. Voor de verdere communicatie gebruik ik een letterkaart en de MyTobii, een spraakcomputer die ik met mijn ogen bedien. De perfecte uitvinding voor mensen die niet kunnen spreken en hun handen niet kunnen gebruiken. (Nathalie Versteghen op haar weblog). 0. Samenvatting Achtergrond: Niet- of nauwelijks sprekende kinderen met ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperkingen zijn moeilijk te testen met conventionele testprocedures. Het belangrijkste probleem is het niet betrouwbaar en gecontroleerd kunnen vaststellen, ondersteunen en voortstuwen van het ontwikkelingspotentieel. In Nederland en Vlaanderen gaat het om ongeveer kinderen in zorg en speciaal onderwijs. Ouders/verzorgers en praktijkwerkers in zorg en onderwijs worstelen al jaren met deze problemen. Recente inspectierapporten in de zorg en speciaal onderwijs wijzen op willekeur en het gebrek aan een navolgbare verantwoording van interventie- en onderwijsdoelen in relatie tot vaststellingsdiagnostiek en de te verwachten opbrengsten van interventie en onderwijs. Doelstelling: In dit onderzoek wordt een methodiek ontwikkeld, gebaseerd op de PDCA-cyclus (Plan-Do- Control-Act), waarbij ouders/verzorgers en praktijkwerkers in directe interactie met het kind hun verwachtingen of hypothesen over het ontwikkelingspotentieel van het kind gaandeweg toetsend formuleren, preciseren, bijstellen en vastleggen (digitaal portfolio). De methode wordt aangeduid met Dynamische Assessment (DA) 1 waarbij aanpasbare standaardtests en op maat, zelf gemaakt evaluatie-/toetsmateriaal gecombineerd worden om te sturen op het ontwikkelingspotentieel van het kind en de ondersteunende rol van de omgeving. Methode: De Dynamische Assessment methodiek verbetert het ontwikkelings- en handelingsgericht werken met peuters, kleuters (1;06 jaar- 4;11 jaar) en schoolgaande kinderen (5;00 jaar- 8 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die samen gaat met zeer ernstige spraak-/taalmoeilijkheden of doofheid. Bij de ontwikkeling van de DA-methodiek wordt gewerkt met een drietal Communities of Practice volgens de principes van incrementeel ontwikkelen ( research through design ). Resultaat en Opbrengst: Een voor ouders/verzorgers en praktijkwerkers geschikte Dynamische Assessment Methodiek voor kinderen waarbij verstandelijke of lichamelijke beperkingen samengaan met zeer ernstige spraak-/taalmoeilijkheden of doofheid. De DA-methodiek wordt webgebaseerd opgeleverd, voorzien van instructie, achtergrondinformatie, procedures voor individuele aanpassingen en beoordelingswijzen, een centrale databank voor scores, interpretaties, goede praktijk voorbeelden enzovoorts (via een wiki en webinars). 1 Assessment comprises the analysis and review of information, derived from research for the purpose of helping someone in a position of responsibility to evaluate possible actions, or think about a problem. Assessment means assembling, summarizing, organizing, interpreting, and possibly reconciling pieces of existing knowledge, and communicating them so that they are relevant and helpful to an intelligent but inexpert decision-maker (Parson, E A, Integrated Assessment and Environmental Policy Making, in Pursuit of Usefulness, Energy Policy,23(4/5), ).

3 RAAK-Internationaal: DA voor kinderen met CCN 2 1. Inleiding 1.1. Aanleiding vanuit de markt of publieke sector. Vanuit het werkveld (speciaal) onderwijs (leerkrachten) en gehandicaptenzorg (diagnostici, behandelaars) komt regelmatig de vraag naar een passende vorm van ontwikkeling- en handelingsgerichte werkwijze om niet- of nauwelijks sprekende kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking gaandeweg gecontroleerd te kunnen sturen in hun ontwikkelingspotentieel. Dat sturen geschiedt op basis van verwachtingen, hypothesen over de ontwikkelingsmogelijkheden en richting van het kind en de adaptieve ondersteuningsmogelijkheden van de sociale, fysieke en materiële omgeving. Traditionele, genormeerde tests zijn voor deze doelgroep helaas niet altijd toepasbaar. In alle gevallen moeten deze tests, bij afname aan de waarnemings- en responsmogelijkheden van het kind aangepast worden. Daarnaast spelen informatieverwerking, motoriek en cognitie een diffuus belemmerende rol. Aanpassingen, mits zorgvuldig en op gestandaardiseerde wijze gerealiseerd, zijn meestal gewenst om de vergelijking met normleeftijdsgroepen te kunnen maken. Maar de afname, resultaten en interpretatie zijn onbetrouwbaar. De combinatie van (aangepaste) formele tests en natuurlijke observaties met op maat gemaakte uitlokkingtests of toetsen (bijv. een prentenboektest om de opgedane woord-/begripskennis uit een voorgelezen prentenboek te toetsen) kan in die gevallen soelaas bieden. Als die combinatie tactisch gekozen wordt om gaandeweg de behandeling, het onderwijs of het ontwikkelingspotentieel van een kind (interactief) te toetsen, te preciseren en verder te sturen, dan spreken we van Dynamische Assessment (DA). Dynamische Assessment Methodiek combineert traditionele tests (met aanpassingen) die in feite de status quo belichten en terugkijken op het verkregen ontwikkelingsniveau dat eigenlijk hetzelfde is als het beoordelen van actueel observeerbaar gedrag en ontwikkelingsgerichte methodes die vooruit willen kijken, voorspellen in welke richting het ontwikkelingspotentieel geneigd is zich te gaan ontplooien. Dat maakt DA tot een krachtig kompas op basis waarvan ontwikkelingspotentieel gestuurd en op waarde geschat kan worden. Informatie over Dynamisch Assessment en de daarbij behorende interactieve werkwijze en het erbij passende instrumentarium zijn nagenoeg onbekend in de praktijk van (speciaal) onderwijs en zorg, maar ook in de opleidingen voor behandelaars en leraren (bachelor en master). DA lijkt een oplossing te bieden voor het gaandeweg, interactief opstellen, toetsen, verfijnen en aanpassen van doelen voor ontwikkelings- en ervaringsgericht werken in zorg en (speciaal) onderwijs als normaal testinstrumentarium onvoldoende betrouwbaar is geworden. De praktijk van zorg en (speciaal) onderwijs heeft een sense of urgency ontwikkeld voor deze methodiek, onder druk van evidence based werken en de recente kritieken in de inspectierapporten op de kwaliteit van de gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs. Het voorgestelde onderzoek ontwikkelt een oplossing voor deze praktijkproblemen, zodat kinderen met zeer ernstige, vaak meervoudige beperkingen in hun ontwikkeling kunnen worden gevolgd en zij op het juiste moment de beschikking krijgen over de best passende, meest adequate ondersteuning. In Nederland zitten ongeveer kinderen op verschillende kinderdagcentra en medische kleuterdagverblijven, ongeveer kinderen en jongeren zitten in de verstandelijk gehandicaptenzorg, waarvan zeer ernstig meervoudig beperkte kinderen. In bezochten kinderen het speciaal onderwijs, kinderen het speciaal basisonderwijs en kinderen zitten met een leergebonden budget of rugzak in het regulier onderwijs. Bij benadering zijn 20-25% van deze kinderen, kinderen (ca tot kinderen), niet, moeilijk of nauwelijks betrouwbaar te testen met traditionele testdiagnostiek. Dit levert problemen op met het opstellen van concrete ontwikkelings- /handelingsplannen en de controleerbare en navolgbare uitvoering daarvan.

4 RAAK-Internationaal: DA voor kinderen met CCN 3 Recente inspectierapporten over speciaal onderwijs (2009) geven dan ook aan dat individuele handelingsplannen en ontwikkelingsgerichte doelformuleringen en bijbehorende prestatie indicatoren ontbreken. In de meeste gevallen is het onduidelijk hoe de kinderen behandeld, ondersteund worden en op basis waarvan de interventiedoelen gesteld zijn. De classificatie, typologie (onderkenning) van de meervoudig, complexe problematiek is onvoldoende of incompleet en (daardoor) niet of onvoldoende gerelateerd aan de interventie, onderwijsplannen en ondersteuning (Onderwijsinspectierapport over 2008, cluster 2 in vergelijking met andere clusters). Al met al zijn er redenen te over om oplossingen te zoeken voor een uiterst complexe en onwenselijke praktijkvoering. Dit onderzoek probeert oplossingen aan te dragen door kennis, ervaring, instrumentarium, materialen en technologie uit lopende en recent afgesloten onderzoek te integreren in een Dynamische Assessment Methodiek, waarin op gezette tijden ook aangepaste standaardtestprocedures verweven worden (vanwege de vergelijking met gegevens van kinderen in dezelfde ontwikkeling- en/of kalenderleeftijd). De hele assessmentprocedure wordt vastgelegd, ondersteund en beschikbaar gesteld via een webgebaseerde assessmentomgeving die overal via internet toepasbaar en raadpleegbaar is. Deze drie componenten vormen de kern van het projectvoorstel. Nationaal en internationaal is deze behoefte ook duidelijk aanwijsbaar: a. Leveranciers van communicatiehulpmiddelen hebben zich internationaal verenigd in The Communication Aid Manufacturers Association (CAMA), en deze zijn ook vertegenwoordigd in ISAAC (Internationational Association for Augmentative and Alternative Communication, de brede internationale belangenorganisatie van behandelaars, leerkrachten, ouders/verzorgers, cliënten. CAMA en ISAAC geven expliciet aan dat onderzoek en een verbeterde standaardwerkwijze ontwikkeld moet worden voor potentieelschatting van niet- of nauwelijks sprekende kinderen/jeugdigen met meervoudige beperkingen, die evidence based kan worden ingezet. b. Vanuit het werkveld speciaal onderwijs (leerkrachten) en gehandicaptenzorg (diagnostici, behandelaars) komt regelmatig de vraag naar een passende vorm van assessment voor niet- of nauwelijks sprekende kinderen met meervoudige of complexe beperkingen. c. Ouders/verzorgers willen graag weten of, hoe en in welke mate hun meervoudig en complex beperkte kinderen leerbaar en behandelaarbaar zijn. Hoe is hun vooruitgang, verbetering, ontwikkeling aantoonbaar en concreet meetbaar te maken? Welke rol kunnen ze daar zelf in spelen? (zie BOSK, vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, Utrecht). Ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen geven bijvoorbeeld concreet aan behoefte te hebben aan een alternatief voor het groei- en ontwikkelingsboekje dat consultatiebureaus aanreiken. Dit boekje werkt namelijk niet voor hun kinderen. d. Een groep praktijkvoerende onderzoekers verrichtte in 2006 een inventariserende studie naar psychodiagnostische middelen die in Nederland en Vlaanderen ingezet worden bij klinisch diagnostisch onderzoek van meervoudig gehandicapte, niet-sprekende kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd tot 4 jaar. De studie gaf aan dat er nauwelijks onderzoeksinstrumenten voorhanden zijn voor deze brede doelgroep, ernstige communicatief beperkte kinderen. De meeste testen hebben geen normen en richtlijnen, protocollen voor aanpassingen bij afname. Bij aanpassingen gelden de testnormen niet meer en wordt eenduidige interpretatie onmogelijk. De tests zijn te lang, vereisen veel concentratie, de vereiste ontwikkelingsleeftijd voor de testafnames zijn vaak te hoog enzovoorts. Er wordt gepleit voor een aanvullende methodiek van Dynamisch Assessment en richtlijnen of protocollen voor adaptief testen en interactief handelend observeren en beoordelen (Jonker, Joosten, Van Keulen, Mintjes, De Gooijer & Damen, 2006). e. In Nederland geven de VSN (Vereniging Spierziekten Nederland), BOSK (Vereniging van en voor ouders van gehandicapte kinderen en (jong)volwassenen met een handicap), FOSS (Federatie van Ouders van Spraak- /taalgestoorde en Slechthorende kinderen), FODOK (Federatie van Ouders van Dove Kinderen), Balans (Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS) en ISAAC-nf (International Society for Augmentative and Alternative communication in the Netherlands and Flanders)) aan dat andere vormen van assessment hoognodig zijn. f. Onder druk van de Evidence Based Practice - beweging in de gezondheids- en gehandicaptenzorg ontstaat er nu ook vanuit aanbieders (onderwijs- en zorginstellingen) vraag c.q. behoefte aan onderzoek naar een verbeterde assessmentmethodiek voor de groep kinderen/jongeren met complexe behoeften aan ondersteuning van hun communicatie en omgeving (zie VGN website).

5 RAAK-Internationaal: DA voor kinderen met CCN Betrokken bedrijven/publieke instellingen en hun belangen. Publieke instellingen: 1 Koninklijke Kentalis (www.kentalis.nl) is de specialist in communicatieontwikkeling en ondersteuning. Kentalis is een landelijk werkende organisatie voor diagnostiek, onderwijs, zorg (begeleiding en behandeling) voor mensen waarbij horen en communiceren niet vanzelfsprekend verlopen. Het gaat dan vooral om mensen die doof of slechthorend zijn; doof of slechthorend zijn met meervoudige beperkingen, bijvoorbeeld verstandelijk; beperkingen hebben in horen én zien (doofblinden); beperkingen hebben in spraak en taal; naast deze beperkingen een vorm van autisme hebben. Bij Kentalis gaat het om het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met zintuiglijke en/of communicatieve beperkingen, door hun de best passende en meest adequate toegang te bieden tot alle actuele mogelijkheden van taal, communicatie en informatie. De Koninklijke Kentalis is ontstaan uit een fusie (2009) van Viataal te Sint-Michielsgestel, Sint Marie te Eindhoven en de Koninklijke Effatha Guyot Groep te Zwolle. De hoofdvestiging van Kentalis is Sint-Michielsgestel. Kentalis kent een groter wordende doelgroep peuters/kleuters en kinderen in schoolleeftijd waarbij verstandelijke beperkingen samengaan met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden of met doofheid. Deze kinderen zitten op Kentalis-Mariëllaschool in Vught. Kentalis levert via deze ervaring en expertise, gerichte praktijkkennis op het gebied van communicatieontwikkeling en ondersteuning voor deze doelgroep en heeft belang bij een verbeterde praktijk en onderbouwing van die praktijk via Dynamische Assessment. Kentalis hecht veel waarde aan praktijkopleidingen en participeert in verschillende opleidingsprogramma s als ontwikkelaar en scholingsinstituut. Kentalis werkt samen met Radboud Universiteit en heeft een eigen onafhankelijke onderzoeksstichting opgezet binnen Radboud Universiteit (EAC, zie hieronder). 2 BOSK te Utrecht. De BOSK is een vereniging van en voor ouders van gehandicapte kinderen en (jong)volwassenen met een handicap. Uiteraard vergeten we ook de mensen in hun omgeving niet. Daarom kunnen ook familieleden en hulpverleners lid worden en een beroep doen op de deskundigheid van de BOSK. De BOSK is er dus voor ouders van kinderen met een handicap, voor jongeren met een handicap, (jong) volwassenen met een handicap, familieleden en hulpverleners. De BOSK is initiatiefnemer van het academisch onderzoeksprogramma met bijzondere leerstoel Ondersteunde Communicatie (OC) gericht op mensen met complexe ondersteuningsbehoeften op dit gebied. Het opkomen voor praktijkverbetering in ontwikkelingsgericht werken voor deze brede doelgroep kinderen en jongeren zit in de kernopdracht van de BOSK. De BOSK treedt in project op als directe vertegenwoordiger van ouders, kinderen en andere mensen in hun sociale netwerk. De BOSK let met name op de participatie van ouders/verzorgers in de Dynamische Assessment Methodiek. 3 LVC3. Landelijke Vereniging van Cluster 3 Scholen te Utrecht. De LVC3 behartigt de belangen van alle scholen en Regionale Expertise Centra (REC s) uit cluster 3 m.b.t. onderwijs, zorg en begeleiding van de leerlingen. De vereniging maakt zich als geheel sterk voor de borging en de kwaliteitsverhoging van de handicapspecifieke zorg en de daarbij behorende expertise. Deskundigen uit scholen en REC s worden bij elkaar gezocht om samen te werken in taakgroepen op basis van specifieke belangwekkende thema s. Tevens wordt expertise uitgewisseld in relatie tot de andere clusters. De LVC3 participeert in de WEC-Raad en onderhoudt contacten met ministeries, politiek en aan de sector gerelateerde instellingen.lvc3 fungeert in dit project als voorzitter van de klankbordgroep die adviseert en toeziet op de kwaliteit, relevantie en uitvoering van het project. De LVC3 heeft een direct belang bij verbeterd ontwikkelingsgerichte aanpak in onderwijs en zorg, met name daar waar communicatieondersteuning de zelfredzaamheid en ontwikkeling van geletterdheid bij de kinderen vergroot. 4 Kennisinstelling NL: Radboud Universiteit Nijmegen, Stichting Universitair Expertisecentrum voor Atypische communicatie(ontwikkeling); Het Expertisecentrum Atypische Communicatie (EAC) verricht sinds 2001 wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van zorg- en onderwijsvernieuwing voor kinderen en (jong) volwassenen met auditieve beperkingen, ernstige spraak/taalmoeilijkheden (ESM), meervoudige communicatiebeperkingen. Kenmerkend voor kinderen en volwassenen uit deze doelgroepen is dat hun taal-, spraak- en communicatieontwikkeling vaak 'atypisch', dat wil zeggen 'anders dan anders', verloopt. Het EAC is een onafhankelijke universitaire onderzoekspartij. Het RU/EAC verricht

6 RAAK-Internationaal: DA voor kinderen met CCN 5 voornamelijk promotieonderzoek. Het belang van Radboud Universiteit Nijmegen bij projectdeelname is gelegen in kennisontwikkeling en kenniswaardering. Het project draagt via Radboud Universiteit Nijmegen bij aan gevalideerde praktijkverbetering en borging via publicaties en training. Bedrijven: In Taal (NL) en Jabbla (VL) worden waar nodig uitgenodigd voor het verzorgen van resonans bij het ontwikkelen van het Web Based Expertsysteem door Fontys Hogeschool ICT Buitenlandse partij(en) en hun belangen. De vzw Gouverneur Kinsbergen/Modem stelt zich tot doel bij te dragen tot het welzijn, de maatschappelijke integratie en de zorg voor personen met een handicap, voor personen met een functiebeperking en voor minderjarigen van wie de gelijke ontwikkelingskansen in het gedrang zijn of dreigen te komen door een problematische leef- en opvoedingssituatie. Vzw Kinsbergen/Modem heeft de beschikking, kennis en ervaring van een uitgebreid assessmentcentrum voor kinderen met verschillende beperkingen. Gelijk Kentalis richt vzw Kinsbergen/Modem zich op gespecialiseerde assessment en bezit de organisatie veel kennis op aangepaste assessmenttechnieken en ondersteunende communicatie. Kinsbergen kent een gespecialiseerd werkinstituut voor Ondersteunde Communicatie: Modem. Het directe belang van vzw Kinsbergen/Modem ligt in expertisevermeerdering, -deling en verbeterde kwaliteit in diagnostiek, advisering en ondersteuning. Ook heeft vzw Kinsbergen/Modem een belangrijke functie bij opleiden en professionaliseren. Kinsbergen werkt samen met Lessius Hogeschool en Universiteiten Leuven. Kennisinstellingen VL: Lessius Hogeschool Logopedie en KU-Leuven Taalstoornissen zullen adviseren en het project van resonans voorzien De hogeschool/-scholen en haar/hun belangen. Fontys OSO is hoofdaanvrager van het projectvoorstel. Vanuit Fontys zijn drie instituten betrokken bij de uitvoering van het project: Fontys-OSO (Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, Tilburg). Hbo master Special Educational Needs. Belang: o kennisopbouw ter realisering van professionaliseringstrajecten op het terrein van ondersteunde communicatie op postgraduate en master niveau. Fontys Paramedische Hogeschool (FPH). Belang: o kennisopbouw ter realisering van specialistische bouwstenen op het terrein van ondersteunende communicatie t.b.v. de bacheloropleidingen; o het leggen van een link met het bestaande lectoraat Health Care& Technology; adviseren en praktijkonderzoek door studenten. Fontys Hogeschool ICT. Belang: o programmeren van Web Based Expertsysteem voor ondersteunde communicatie; eventueel uitvoeren van praktijkopdrachten door studenten. o In het algemeen actieve opbouw van netwerken op het terrein van ondersteunende communicatie, nationaal en internationaal. 2. Onderzoeksvraag, ambities en doelstellingen 2.1. Onderzoeksvraag De centrale onderzoeksvraag is verdeeld in drie deelvragen: 1) Hoe kan bij niet-/nauwelijks sprekende kinderen, waarbij een verstandelijke beperking samen gaat met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden of doofheid op betrouwbare en navolgbare manier het leer- en ontwikkelingspotentieel vastgesteld worden? 2) Welke methodiek(en), werkwijze(n) kan (kunnen) ontwikkeld, aangevuld of aangepast worden om gaandeweg het ontwikkelingspotentieel van niet-/nauwelijks sprekende kinderen die naast een met verstandelijke beperking hebben ook ernstige spraak-/taalmoeilijkheden hebben of doof zijn?

7 RAAK-Internationaal: DA voor kinderen met CCN 6 3) Hoe kan met dezelfde methodiek (als onder 2) op een betrouwbare manier het verwachte, voorspelde effect van interventie- en onderwijsprogramma s tussentijds en aan het eind worden? 2.2. Ambities en doelstellingen van het consortium Het consortium ontwikkelt op basis van een reeds aanwezige kerntestbatterij voor taal en geletterdheid een testbatterij waarbij alle voorwaardelijk betrokken ontwikkelingsdomeinen aan de orde komen, t.w. gezondheidstoestand, aandachtregulatie, gewaarwording en waarneming, werkgeheugen, cognitie, socioemotionele ontwikkeling, sensomotoriek, taalbegrip, taalproductie, woordenschat, geletterdheid, communicatieve vaardigheden, sociale netwerk. De testresultaten op de ontwikkelingsdomeinen worden beoordeeld naar het huidig niveau van actueel functioneren (vaardigheden) en naar het belendende niveau van verwacht functioneren (zone van aangrenzende ontwikkeling oftewel vaardigheden die de persoon slechts met hulp van een ander kan uitvoeren). Beide worden vergeleken in een ontwikkelingsprofiel, dat dan als basis dient voor een sterktezwakteanalyse en een prioritering van interventie-/ondersteuningsdoelen. Op dezelfde onderdelen als de uitgebreide testbatterij worden kwalitatieve observatie- en beoordelingsmethoden samengesteld (waaronder uitlokkingstaken, observatie-/checklists, ouder-/partnerobservatielijsten en vragenlijsten). Scoring geschiedt via vijf-puntschalen. Het geheel wordt webgebaseerd ontwikkeld met een wiki-omgeving waarin achtergrondinformatie, instructie en goede praktijk is opgenomen. Het Web Based Expertsysteem (WBE) zal (verder) ontwikkeld worden door Fontys Hogeschool ICT in samenspraak met relevante adviseurs en studenten. Het op grote schaal uitproberen van het WBE is echter niet haalbaar binnen de projecttermijn, maar zal via Kentalis en vzw Gouverneur Kinsbergen in reguliere praktijkvoering plaatsvinden (duurzaamheid) en via Fontys in opleidingstrajecten meegenomen worden Specifieke doelstelling m.b.t. het kennisniveau van de consortiumpartners Voor Kentalis en Kinsbergen geldt dat met name de kennis omtrent DA beschikbaar komt en kinderen via hun organisatie beter ondersteund en in hun ontwikkeling gestuwd kunnen worden. Het project verschaft extra kennis en data over de ontwikkeling van kinderen met verstandelijke beperkingen. Het levert daarnaast een training- en instructiemateriaal op voor ouders/verzorgers en praktijkwerkers. Belangrijk is dat via DA ook resultaten van interventies en onderwijsprogramma s gepresenteerd kunnen worden in het licht van ontwikkelingsgericht werken. Dat is een verbetering t.a.v. de huidige praktijk Strategische doelstellingen m.b.t. de internationale positionering van de hogeschool De samenwerking tussen Nederlandstalige en Vlaamse partners wordt concreet ingevuld via de praktijkvoering op Kentalis en vzw Kinsbergen/Modem. Grensoverschrijdende samenwerking vanuit Fontys Hogescholen krijgt concrete invulling via opleidingsprogramma s voor logopedie en speciale onderwijszorg in beide landen (w.o. cursussen, trainingen, handboek, webinars). Via vzw Kinsbergen/Modem wordt tijdens de projectuitvoering samengewerkt met Lessius Hogeschool in Antwerpen en KU-Leuven (advies; resonans). Radboud Universiteit Nijmegen (EAC) participeert in een internationaal project waarin eerder genoemde kerntestbatterij (taal en geletterdheid) werd samengesteld en geïmplementeerd om zicht te krijgen op de taalverwerving en geletterdheid van motorisch gehandicapte, normaal intelligente kinderen die via een communicatiehulpmiddel communiceren (leeftijd 4 tot 16 jaar). Fontys Hogescholen krijgt via die samenwerking toegang tot een uitgebreid netwerk van hogescholen en universiteiten, betrokken bij dat project. Via de webgebaseerde DA methodiek worden straks test- en ontwikkelingsgegevens van kinderen centraal en longitudinaal opgeslagen. Dit levert een steeds uitgebreider datanetwerk op, waarmee trends, vergelijkingen en lange termijn effecten bestudeerd kunnen worden. Dit is vooral van belang voor Kentalis en vzw Kinsbergen/Modem, maar ook voor projecten en opleidingstrajecten bij de betrokken hogescholen en universiteiten.

8 RAAK-Internationaal: DA voor kinderen met CCN Ambities m.b.t. de rol van de internationale partij(en) binnen het netwerk vzw Kinsbergen/Modem. De vzw Gouverneur Kinsbergen in Antwerpen is via haar werkinstituut MODEM al sterk verbonden met Nederland. Dit project opent uitgebreidere en verdiepende mogelijkheden voor verdergaande samenwerking. De doelgroep kinderen en jongeren, waarop dit project zich richt, gebruikt dezelfde soort ondersteunende communicatiehulpmiddelen en pictogrammen voor communicatie. De onderwijsprogramma s van kinderen op Vlaamse instellingen, vergelijkbaar met Kentalis, zijn ook gelijksoortig. De Vlaamse instellingen voor speciaal onderwijs en zorg, vergelijkbaar met Kentalis, werken nauw samen (KIDS in Hasselt, KOCA in Antwerpen, Sint Gregorius in Gent, Spermali in Brugge). Dit maakt het opleidingspotentieel van praktijkwerkers in beide landen groot. Het project levert een stevige ondergrond voor verdere afstemming en samenwerking, ook via webgebaseerde wederzijdse consultaties en raadplegingen van databanken. De wiki-omgeving draagt bij aan internationale samenwerking tussen studenten en docenten in Vlaanderen en Nederland. De CoP s binnen dit project worden ook op die manier internationaal samengesteld Huidige situatie van de bedrijven en publieke instellingen. Waarom zijn de innovaties gewenst en noodzakelijk? Waarom is hiervoor subsidie nodig? Zoals in de inleiding gesteld hebben scholen en zorginstellingen een groot probleem met het verantwoorden van hun respectievelijke onderwijs-/ontwikkelingsprogramma s en interventie-/ondersteuningsprogramma s. Het is onduidelijk hoe de doelen voor interventie en de kerndoelen in het onderwijs gerelateerd zijn aan het ontwikkelingspotentieel van de kinderen (diagnostiek, doelformulering en interventies zijn niet duidelijk met elkaar in verband gebracht per kind). Het is daardoor bijna onmogelijk om effectiviteit, kwaliteit en doelmatigheid van programma s op kindniveau vast te stellen. De hier voorgestelde innovatie zal daar zeker verandering in brengen en bovendien draagt het projectresultaat bij tot verbeterde standaardisatie en centrale opslag van kindgegevens, die dan weer met elkaar vergeleken kunnen worden. De praktijkorganisaties zijn niet in staat om op eigen kracht een belangrijke innovatie in werkinstrumentarium te financieren. De samenwerking en financiering via hogescholen en universiteiten openen daartoe betere en haalbare perspectieven, m.n. door de directe invoegbare en beschikbare kennis en menskracht Succesfactoren voor het project 1. De aanwezigheid van een internationaal samengestelde kerntestbatterij. 2. De aanwezigheid van een basale infrastructuur voor webgebaseerd werken. 3. De aanwezige expertise op gebied van taal, geletterdheid, communicatie bij kinderen met meervoudige en complexe beperkingen bij Kentalis en Kinsbergen. 4. De aanwezigheid van topexpertise op het gebied van ondersteunende communicatievoorzieningen en bijbehorende assessment en interventieprogramma s voor kinderen met verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke en meervoudige beperkingen. 5. Bestaande samenwerkingsverbanden worden versterkt. 6. De aanwezigheid van cofinanciering vanuit de praktijkorganisaties. 7. De deelname van hogescholen die de doorvertaling naar professionaliseringsactiviteiten kunnen maken op bachelor, post hbo en master niveau. 3. Regionale inbedding & internationale samenwerking 3.1. Aansluiting bij regionale speerpunten en landelijke innovatiethema s en focus van het project. Het project sluit qua focus aan bij de aandacht voor vroege taalstimulering en geletterdheid voor kinderen en jongeren met beperkingen en hoge risico s op achterstand in het schoolse leren. Zoals eerder hierboven aangeduid, hebben de inspecties voor de volksgezondheid en het (speciaal) onderwijs gewezen op ernstige tekorten in doel- en ontwikkelingsgericht werken vanuit toetsbare ontwikkelingscriteria in de cliëntdossiers. Dynamische Assessment wordt als methodiek bij complexe, meervoudig beperkte doelgroepen vaker als oplossingsrichting genoemd door onderzoekers en praktijkwerkers. Kentalis is als grootste zorg-/onderwijsaanbieder in de regio voor mensen met auditief-/communicatie of meervoudige beperkingen een belangrijke vragende partij. De nood op het vlak van evidence based practice in zorg en speciaal onderwijs is hoog,

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Praktijkcasussen: Kennisinfrastructuur van de Lichtenvoorde André Temming,

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS ii Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs Verslag van onderzoek Ed Smeets juni 2010 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen De particuliere

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Online

Schoolmaatschappelijk Werk Online Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 VAN HOREN ZEGGEN Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 jaargang 48 oktober 2007 INHOUD 4 NIEUWS 6 REPORTAGE Het Audiologisch Centrum van het UMC St. Radboud was in

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

Weerbaar bij veranderingen

Weerbaar bij veranderingen Weerbaar bij veranderingen naar een levensloopbenadering voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Intreerede, (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Levensloopbegeleiding

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie