Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg? Verslag van de werkconferentie op 21 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg? Verslag van de werkconferentie op 21 november 2014"

Transcriptie

1 Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg? Verslag van de werkconferentie op 21 november 2014

2 Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg? De wetenschap en praktijk dichter bij elkaar brengen. Dat was het doel van de werkconferentie Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg, die 21 november 2014 plaatsvond in gesloten jeugdzorginstelling De Koppeling. Jongeren met ernstige gedragsproblemen stonden centraal op deze dag, waaraan een breed scala aan mensen deelnam, variërend van jeugdbescherming, behandelaars en onderzoekers, tot psychiaters, een kinderrechter en gemeente. Tijdens de werkconferentie presenteerden onderzoekers van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc een aantal uitkomsten van zes jaar wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van specifieke kenmerken van jongeren op de behandeluitkomst van een opname in de gesloten jeugdzorg. Onderzoek Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben een grote impact op de maatschappij. Behandeling van deze jongeren is moeizaam en niet voor iedereen effectief. Tot op heden kunnen we niet goed voorspellen welke jongeren wel of niet profiteren van deze gesloten opname, vertelt kinder-en jeugdpsychiater Tijs Jambroes. Waarom lukt behandeling soms wel en soms niet? Dat was de start van onderzoek naar de invloed van neurobiologische en neuropyschologische kenmerken op de uitkomst van een behandeltraject. In het onderzoek keek Jambroes onder andere naar drie verschillende kenmerken. Allereerst de kille en emotieloze trekken; jongeren met deze zogeheten Callous- Unemotional (CU)-trekken vertonen een verminderd gevoel voor emoties van anderen, gaan gemakkelijk over grenzen heen en tonen antisociaal en agressief gedrag. Eerdere studies in andere doelgroepen leverden aanwijzingen op dat zij minder goed reageren op behandeling. Een tweede factor waar Jambroes naar keek is verlaagde afstemming van de neurobiologische stressregulatiesystemen, 2

3 zoals het autonome zenuwstelsel (ANS) en de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPAas). Jongeren met dit kenmerk reageren minder gevoelig op stressvolle situaties zoals stelen of vechten; ze hebben daarom minder reden deze uit de weg te gaan en zoeken dergelijke situaties juist op. Ze zijn weinig gevoelig voor straf. Tot slot keek Jambroes naar neuropsychologische kenmerken, zoals het vermogen tot planning en het maken van denkfouten. Dat hangt samen met controle over het eigen gedrag. Door training nam zowel proactieve als reactieve agressie af binnen de groep De invloed van deze drie kenmerken op de uitkomst van behandeling onderzocht Jambroes in een onderzoeksgroep van zeshonderd jongeren met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar en een gemiddeld IQ van 86; 40 procent had een niet- Westerse achtergrond, 50 procent een psychiatrische gedragsstoornis. Voor en na agressieregulatietraining werd onder andere hun hartslag en cortisolgehalte gemeten en vulden jongeren en begeleiders vragenlijsten in. Door training nam zowel proactieve als reactieve agressie af binnen de groep, concludeert Jambroes. Jambroes over de invloed van CU-trekken. Opvallend is dat bij jongeren met hoge CU-trekken de HPA-as in de loop van de behandeling wel normaliseert Ook jongeren die minder stressgevoelig zijn blijken aanvankelijk meer agressie te vertonen. Een blijvend lage HPA-as leidt daarnaast in beperkte mate tot minder verandering gedurende de behandeling. Opvallend is dat bij jongeren met hoge CU-trekken de HPA-as in de loop van de behandeling wel normaliseert, al is dat nog niet te zien in het gedrag. Gedurende de behandeling neemt de activiteit van het stresssysteem toe, dat betekent dat de onderliggende neurobiologie van CUtrekken mogelijk eerder verandert dan de gedragskenmerken zelf, zegt Jambroes. De mate van deze afname in agressie is afhankelijk van de onderzochte gedragskenmerken, wees het onderzoek uit. Jongeren die hoog scoren op CU-trekken, scoren ook hoog op agressie. De combinatie van een gedragsstoornis met CU-trekken hangt samen met meer agressief gedrag, dan een gedragsstoornis zonder CU-trekken. Daarnaast voorspellen hoge CU-trekken een mindere afname van agressief gedrag gedurende de behandeling, concludeert 3

4 In tegenstelling tot agressieve jongens blijken agressieve meisjes juist een verhoogde stressgevoeligheid te vertonen; ook kampen zij met meer traumaklachten dan jongens. Dat laat zien dat jongens en meisjes van elkaar verschillen, ook op een dergelijk neurobiologisch niveau. Bij cognitieve denkfouten schrijven jongeren succes te veel toe aan zichzelf en falen juist aan de buitenwereld Neuropsychologische kenmerken, tot slot, blijken ook van belangrijke invloed op de afname in agressie. Bij cognitieve denkfouten schrijven jongeren succes te veel toe aan zichzelf en falen juist aan de buitenwereld, legt Jambroes uit. Het verminderen van deze denkfouten leidt tot afname van zowel proactieve als reactieve agressie na de agressieregulatietraining. De uitkomst van het onderzoek biedt implicaties voor de dagelijkse praktijk, de indicatiestelling en de behandeling, vertelt Jambroes. Hij noemt er enkele: We weten nu dat we onderscheid kunnen maken in een aantal subgroepen die verschillend reageren op behandeling en mogelijk een ander soort behandeling nodig hebben. In het huidige behandelaanbod moeten we jongeren met CU-trekken wellicht iets langer opnemen; bij jongeren met verkeerde stressafstelling moeten we meer werken met belonen in plaats van straffen. En we kunnen meer doen met therapie die specifieke denkprocessen beïnvloedt. Nieuwe behandelmethoden moeten mogelijk inzetten op afname van CU-trekken in plaats van afname van agressie. Verkeerde stressafstelling kunnen we wellicht eerst met medicatie, of een stabiliserende gedragstherapie, laten normaliseren, dan worden deze jongeren mogelijk gevoeliger voor therapie. En we hebben nu aanvullende aanwijzingen dat we meisjes en jongens in de gesloten jeugdzorg verschillend dienen te behandelen. 4

5 Panel De experts uit het panel gaven ieder vanuit hun eigen professie hun kijk op de problematiek en de uitkomsten van het onderzoek. Frederique Coelman, directeur van de Koppeling, vindt dat indicatiestelling en diagnostiek bij Jeugdzorg Plus anders moet worden ingericht. Bijvoorbeeld wat betreft het vaststellen van de kenmerken die voorspellend zijn voor de behandeluitkomsten. Ook moeten behandelinterventies gerichter op maat worden ingezet. Het zou goed zijn als medewerkers traumasensitieve hulp kunnen verlenen om problematiek onder meisjes beter te herkennen. En jongeren met een hoge mate CU-trekken hebben een meer individuele aanpak nodig. Suzan Terweij, hoofd behandeling van Transferium, pleit voor een mobiel team dat als een viertrapsraket te werk gaat, via signaleren, diagnostiek, motiveren en behandeling. Het team kan er al op jonge leeftijd worden bijgehaald als er problemen zijn. Het team kan diagnostiek doen voorafgaand aan opname ten aanzien van gedragsstoornissen, en daarmee wellicht opname uitstellen of voorkomen. Behandeling moet inzetten op oorzaken, niet alleen op gedrag. Ook moet behandeling niet alleen gericht zijn op de jongere, maar ook op zijn systeem; niet alleen binnen het gebouw van Jeugdzorg Plus, maar ook daarbuiten. Nathalie Kramp, projectmanager transitie jeugdzorg van de Gemeente Amsterdam, is vooral benieuwd hoe nieuwe kennis kan worden ingezet om kosten te besparen, nu budgetten krimpen. Wat kunnen we concreet doen met alle kennis die voorbij komt, bijvoorbeeld wat betreft verkorte trajecten en aansluiting bij ambulante zorg? Geert van Wesemael houdt zich als GZpsycholoog bij het crisisteam van JBRA en Veilig Thuis Amsterdam voornamelijk bezig met indicatiestelling. Waar ik maar kan, spreek ik me uit tegen gesloten plaatsingen, maar intussen ben ik een grootverbruiker. Bij het indiceren laat ik me niet zozeer leiden door enige diagnose, maar vooral door de mate waarin de jongere concreet in gevaar is. Ik geloof niet in preventief opnemen, wel in systeemgerichte aanpak 5

6 met tegelijkertijd het aanbieden van een goed toekomstperspectief. Kinderrechter van de Amsterdamse rechtbank Rein Odink pleit voor maatwerk. Projecteer algemene kennis niet op individuen, maar maak een concrete vertaling. Lever maatwerk. De wet geeft aan: er moet perspectief zijn, zo snel mogelijk. Opname moet zo kort mogelijk duren. Groepsbehandeling moet je niet verlengen, tenzij maatwerk geboden wordt. Ik onderschrijf het nazorgperspectief: je kan sleutelen wat je wil, als je geen perspectief biedt, werkt het niet. Bas Brown van de ambulante forensische jeugdpsychiatrie van De Bascule stelt dat er meer samenwerking nodig is. In een tijd waarin iedereen moet bezuinigen en de kwaliteit van de zorg onder druk staat, is de oplossing: samenwerking. Binnen onderwijs, jeugdwerkers, psychiatrie. De school is een goede plek daarvoor. Als we beter op elkaar aansluiten, dan is opname misschien niet nodig. En zijn grenzen bereikt, dan moet plaatsing in gesloten jeugdzorg snel kunnen volgen. Eva Mulder, programmaleider van de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd(AWFZJ), is ervan overtuigd dat indeling in subgroepen de indicatiestelling en behandeling ondersteunt. Door te kijken naar kenmerken die van invloed zijn, zie je verschillen tussen profielen en dat zegt iets over hoe passend de behandeling is. Daarnaast: breng in kaart wat je doet en evalueer ook. Dat is de basis voor onderzoek naar wat wel en niet werkt. Tot slot: geef neurobiologische kenmerken een plek in de behandeling; bekijk ze niet op zichzelf, maar plaats ze in het grotere geheel. 6

7 Discussie Een greep uit de aanbevelingen die het resultaat zijn van discussies tussen de deelnemers rondom drie centrale thema s. Thema 1: Wat is er nodig voor een goede indicatiestelling en welke rol kunnen neurobiologische en neuropsychologische kenmerken daarin spelen? Werk meer in profielen en bijbehorende behandelpakketten, pas gericht maatwerk toe en kijk naar de aansluiting van de behandeling Kijk naar de geschiktheid van de groep Achteraf bedenken wat er aan de hand is, is een gemiste kans. Hanteer een systeem om vooraf te bepalen wat de problemen zijn en waar kansen liggen eind van eindeloze trajecten Schakel een mobiel diagnostiek- en indicatieteam met Jeugdzorg Plus-kennis in wanneer plaatsing overwogen wordt, dat andere partijen kan inschakelen voor onderzoek en advies Maak gebruik van de voorwaardelijke machtiging. Hierbij oordeelt de rechter dat opname in principe nodig is, maar volgt nog een paar maanden uitstel voor onderzoek of aanpassing van gedrag, waarmee uiteindelijke opname kan worden voorkomen Laat de Gemeente optreden als regisseur om de zorg van verschillende partijen te coördineren Denk minder instellingsgericht, maar meer in trajecten en ketensamenwerking Pas matched care in plaats van stepped care toe. Plaats expertise zo dicht mogelijk het bij kind in plaats van aan het Biedt perspectief aan jongeren die er al zitten Onderzoek hoe het na behandeling verder gaat met de jongeren, dat kan van belang zijn voor indicatiestelling en therapie 7

8 Bepaal bij indicatiestelling of de jongere een gevaar is voor zichzelf of voor de maatschappij. Behandeling moet meer zijn dan een gedwongen keus. Wat maakt dat hij er echt iets aan heeft? Vergroot de behandeleffectiviteit door eerder te beginnen en meer samen te doen Denk niet in nazorg maar in doorzorg. Gesloten opname is niet de enige echte zorg, maar slechts een module in het traject Beschouw Jeugdzorg Plus als een tankstation waar jongeren kunnen bijtanken en werk daarnaast met andere, creatievere behandelmogelijkheden Zet agressie regulatie training eerder in Filter meer; voor sommigen is Jeugdzorg Plus niet de juiste plek Betrek huidige kennis in de behandeling, zoals kennis van neurobiologische trekken, maar ook kennis over voeding en stress. Wacht niet op meer onderzoek, maar gebruik nu al wat er tot dusverre bekend is en al eerder in het traject Thema 2 en 3: Hoe kan het huidige behandelaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblemen geoptimaliseerd worden op basis van huidige kennis? Welke vernieuwende mogelijkheden zijn er om in de toekomst de behandeling nog beter te laten aansluiten op de kenmerken van de jongeren? Luister beter naar de jongere, er wordt zelden iets aan henzelf gevraagd Doe geen dingen omdat het nu eenmaal de vaste volgorde is. Werk meer samen en wees flexibel om tot nieuwe oplossingen te komen Bied perspectief op gebied van wonen, onderwijs, arbeid en vrije tijd Integreer hupverlening met bijvoorbeeld onderwijs en verslavingszorg; bied behandeling integraal aan met andere activiteiten, de hele dag door Verbeter het leefklimaat intern, bijvoorbeeld door training vakmanschap Maak een profiel van het gezin en pas gezinstherapie toe; betrek ouders bij de behandeling Wees flexibel, door bijvoorbeeld groepsgrootte aan te passen. Kijk ook naar de samenstelling van de groep, past de jongere hierin? 8

9 Laat behandelplannen aansluiten op de uitkomsten van de diagnostiek van specialistische teams; negeer onderzoek niet, maar gebruik het Gebruik creatievere manieren om met jongeren te praten, niet alleen verbaal; kijk ook naar behandelingen die minder verbaal zijn: mindfulness, PMT, serious gaming Pas uitgebreide diagnostiek toe om onderliggende trauma s snel te achterhalen; zet EMDR in als er trauma s zijn Zorg voor een klik tussen mentor en jongere en laat eventueel zelf kiezen Ga vanaf de start ook met het netwerk van de jongere aan de slag Beschouw voeding, medicijnen en oefeningen niet als ondersteunend aan de behandeling; het zijn ingrediënten van de behandeling, zet ze ook als zodanig in Laat slechts een deel van het traject gesloten zijn, denk aan deeltijdopnames en thuisbegeleiding Behandel jongeren met CU-trekken langer door, met TACt Plus Bied alternatieven voor een leefgroep, kijk of de jongere geschikt is voor kleinere leefgroepen of een pleeggezin Tot slot De conferentie bleek een goede uitwisseling tussen de wetenschap en het werkveld. Het is vaak de vraag in hoeverre dat wat je in het werkveld doet, ook ondersteund wordt door de wetenschap, zegt GZ-psycholoog Geert van Wesemael. Die kennis komt vaak vanuit de Verenigde Staten. Nu is er bruikbare kennis van eigen bodem. Uiteindelijke opheffing van de gesloten jeugdzorg is een goed streven, vindt Frederique Coelman van De Koppeling: Ik denk dat het een gezonde ambitie is daar naartoe te werken. Maar niet morgen al. De opbrengst van vandaag scherpt die discussie verder aan. Heel inspirerend. Huidige behandelingen kunnen verder worden aangescherpt met kennis die vandaag aan bod kwam. Er zijn zoveel mogelijkheden en behandelingen. Het is lastig keuzes maken per individu, zegt Bas Brown van de ambulante jeugdzorg. Wat nodig is, is een onderliggende visie. In gezinnen is veel discontinuïteit, jongeren zijn onveilig gehecht. Met die kennis moeten we behandeling en nazorg inrichten. Keuzes maken vanuit het kindperspectief en zijn persoonlijke situatie. En ook: delen met elkaar als hulpverleners. Nathalie Kramp van de Gemeente Amsterdam vraagt zich wel af hoe het geleerde in praktijk kan worden gebracht. Ik hoor veel oplossingen, maar niet hóe je bij die oplossing komt, bijvoorbeeld wat betreft verbetering van het leefklimaat. Susan Terweij van Transferium ziet daartoe veel mogelijkheden: Daar kunnen we mensen op zetten en bijvoorbeeld jongeren matchen met een persoonlijk begeleider. 9

10 Volgens kinderrechter Rein Odink kan de zorg efficiënter en goedkoper door alle nieuwe ideeën die hij vandaag hoort. Als gesloten opname niet nodig blijkt of als er andere oplossingen mogelijk zijn, dan is dat voor iedereen winst. Ideeën voor vervolgonderzoek zijn er volop, maar er is nu ook al veel bruikbare kennis, zegt Eva Mulder van de Academische Werkplaats: Deze conferentie is een soort luilekkerland voor wetenschappers. Ik hoor zoveel nieuwe ideeën. Tegelijkertijd is er ook al veel onderzocht. Onderzoek praktijkgericht inrichten kan op twee manieren. Enerzijds moeten we bepalen wat we al weten en hoe we dat kunnen vertalen naar de praktijk. Anderzijds willen we graag horen vanuit de praktijk wat jullie willen weten, wanneer we nieuw onderzoek gaan doen. Eén ding is in elk geval duidelijk geworden op de conferentie Bij wie werkt wat in de gesloten jeugdzorg: samenwerking tussen al deze verschillende partijen is belangrijk. Samendoen werkt in de gesloten jeugdzorg. Dat is op deze middag in elk geval goed gelukt! Organisatie: Lucres Nauta-Jansen Tijs Jambroes Arne Popma Frederique Coelman Anita van Breemen-Alma Contact: Tekst: Maartje Kouwen Illustraties: Luuk Poorthuis 10

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Crisisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Multiprobleemgezinnen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Uiteindelijk willen ze allemaal huisje, boompje, beestje

Uiteindelijk willen ze allemaal huisje, boompje, beestje jaargang 13 december 2013 nummer 4 KORT inhoud THEMA: jeugdzorg en de Volwassenen-GGZ HVO-Querido verlaagt inkomenseis HVO-Querido besloot in overleg met de financiers de inkomenseis voor jongeren te verlagen

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie