Zorgprogramma s. Mutsaersstichting september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgprogramma s. Mutsaersstichting september 2013"

Transcriptie

1 Zorgprogramma s Mutsaersstichting september 2013 Onder eindredactie van: Regiegroep Zorgprogrammering, -logistiek en ICT Perpe Eijkman, Heleen Govers, Ton van der Schaft, Paul Termaat en Inge Vogels

2 Copyright 2013 Mutsaersstichting Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding Zorgprogrammering binnen de Mutsaersstichting Definities, uitgangspunten en visie Het primaire proces, waarin zorgprogramma s worden ingebed Zorgprogramma Orthopedagogische Systeembehandeling Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Orthopedagogische systeembehandeling; Korte trajecten Complexere opvoedingsvragen en situaties binnen (complexe) systemen Terugkerende korte orthopedagogische systeembehandeling in de opeenvolgende levensfasen Ouderschap na echtscheiding Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Primaire proces Duur behandeling Functies, taken en bevoegdheden Rapportage, registratie, administratie en overleg Bouwkundige en overige voorzieningen Literatuurverwijzingen Zorgprogramma Affectief Emotionele Stoornissen Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroep Vraagstelling van de doelgroep Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad Kortdurende oplossingsgerichte (psycho- )therapie bij angst- en stemmingsstoornissen Zorgpad diagnostiek bij angst- en stemmingsstoornissen

4 Inhoudsopgave Zorgpad behandelfase 1 bij angst- en stemmingsstoornissen Zorgpad behandelfase 2 bij angst- en stemmingsstoornissen Zorgpad nazorg/terugvalpreventie bij angst- en stemmingsstoornissen Zorgpad vroegsignalering psychotische stoornissen Zorgpad Acute zorg/crisisinterventie psychotische stoornissen Zorgpad Diagnostiek psychotische stoornissen Zorgpad Behandeling 1 psychotische stoornissen Zorgpad Behandeling 2 psychotische stoornissen Zorgpad nazorg/terugvalpreventie psychotische stoornissen Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Zorgprogramma Eetstoornissen Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad Eetstoornissen Zorgpad ernstige eetstoornissen Zorgpad Overige eetstoornissen Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Bijlage 1 Weet en beweeg, beknopte beschrijving Zorgprogramma Infant Mental Health (0-6) Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Baby s van depressieve en angstige moeders Kinderen van 0 tot en met 3 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen Kinderen van 4 en 5 jaar met diffuse ontwikkelingsproblematiek Eetstoornissen bij jonge kinderen Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Deelname Parelproject Moeder- babytraining van Karin van Doessem

5 Inhoudsopgave Deelname aan opleiding RINO Literatuur Zorgprogramma Leerstoornissen Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Fase 1: onderzoek Fase 2: behandeling / begeleiding Fase 3: Intensieve behandeling Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Bijlagen bij hoofdstuk Leerstoornissen Bijlage 1: inkleuring van module anamnestisch onderzoek bij verschillende vormen van leerstoornissen Bijlage 2: inkleuring van module psychologisch onderzoek bij verschillende vormen van leerstoornissen Bijlage 3: inkleuring van module didactisch onderzoek bij verschillende vormen van leerstoornissen Bijlage 4: Lees- en spellingsstoornissen Bijlage 5: NLD Bijlage 6: Rekenstoornissen Bijlage 7: Spraak- en/of taalstoornissen Bijlage 8: Developmantal Coordination disorder (DCD) Zorgprogramma Neuropsychiatrische stoornissen ASS Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroep Vraagstelling van de doelgroepen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad diagnostiek Zorgpad behandeling Zorgpad Levensfasenondersteuning Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden

6 Inhoudsopgave Beëindiging programma Zorgprogramma Neuropsychiatrische Stoornissen Overige Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen Doelstelling Contra- indicatie criteria Behandelklimaat en methodiek Specifiek behandelaanbod; bijdrage in modules Zorgpad aandachtstekortstoornissen: Zorgpad ticstoornissen Zorgpad niet- aangeboren hersenletsel (NAH): Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Beëindiging programma Bijlage bij Neuropsychiatrische stoornissen Overig Het menselijk brein Hersenletsel Aandachtstekortstoornissen Middelengebruik Niet- Aangeboren Hersenletsel Ticstoornissen Uitleg over de behandeling Zorgprogramma Traumabehandeling Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroep Vraagstelling van de doelgroepen Doelstellingen Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad Eerste hulp bij ingrijpende gebeurtenissen Zorgpad Eenmalig, enkelvoudig Trauma Zorgpad (Chronisch) Complex trauma Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Primair proces Randvoorwaarden Literatuurverwijzingen

7 Inhoudsopgave 10 Zorgprogramma Gedragsstoornissen Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad Zorgpad Zorgpad Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Primaire proces Duur Functies, taken en bevoegdheden Rapportage, registratie, administratie en overleg Bouwkundige en overige voorzieningen Literatuurverwijzingen Zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen bij LVB- kinderen Inleiding Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Zorgpad Zorgpad Zorgpad Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Primaire proces Duur Functies, taken en bevoegdheden Rapportage, registratie, administratie en overleg Bouwkundige en overige voorzieningen Literatuurverwijzingen Zorgprogramma Geweld in Afhankelijkheid Inleiding

8 Inhoudsopgave 12.2 Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Doelstelling Contra- indicaties Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek Specifiek behandelaanbod Advies en consultatie Ambulante behandeling Intensief casemanagement Opvang en hulpverlening Eventuele bijzonderheden m.b.t. uitvoering en randvoorwaarden Functies, taken en bevoegdheden Bouwkundige en overige voorzieningen

9 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Zorgprogrammering binnen de Mutsaersstichting De Mutsaersstichting heeft een lange en intensieve geschiedenis met zorgprogrammering. Al vanaf 1997 koos Mutsaersstichting voor het expliciet op schrift stellen van haar doelgroepen en het hierop afgestemde aanbod in de vorm van respectievelijk zorgprogramma s en zorgmodules. Ze was hiermee één van de voorlopers in Nederland. Ook liep Mutsaersstichting voorop bij het ontwikkelen van software om haar op zorgprogrammering gestoelde werkprocessen te ondersteunen en een tijd lang is zorgprogrammering ook als organisatieprincipe gehanteerd. Het proces van zorgprogrammering en de wijze waarop de organisatie daarop is ingericht, is begin 2005 geëvalueerd. Deze evaluatie liet zien dat de programma's en modules aan een inhoudelijke herbeoordeling toe waren, maar dat het concept zorgprogrammering op zichzelf toegevoegde waarde heeft en kan rekenen op veel draagvlak. De programma- en moduleteksten zijn in 2009/2010 geactualiseerd en vanaf 2010 loopt een project om zorgprogrammering te revitaliseren. In het jaarplan 2010 zijn vier betrekkelijk kleine programma s geselecteerd als pilot om te experimenteren en ervaring op te doen met een aantal ondersteunende en sturende principes alvorens deze toe te passen op de andere (in omvang grotere) programma s. In 2012 is besloten deze pilot uit te breiden naar alle andere zorgprogramma s. In 2013 zijn programma coördinatoren aangesteld die samen met hun kerngroep gewerkt hebben aan het actueel maken van het aan hen toevertrouwde programma. Voor u ligt het resultaat van al dit werk. Nu in 2013 onderscheidt de Mutsaersstichting de volgende 11 programma s: 1 Orthopedagogische Systeembehandeling 2 Affectief-emotionele stoornissen 3 Eetstoornissen 4 Infant mental health 5 Leerstoornissen 6 Neuropsychiatrische stoornissen: ASS 7 Neuropsychiatrische stoornissen: overige 8 Traumabehandeling 9 Gedragsstoornissen* 10 Ontwikkelingsstoornissen bij LVB-kinderen* 11 GIA Van alle programma s behoudens de twee met een sterretje zijn in deze bundel de beschrijving opgenomen. De twee ontbrekende zijn nog in ontwikkeling. 9

10 Inleiding 1.2 Definities, uitgangspunten en visie Zorgprogramma s zijn uitgewerkt in meerdere zorgpaden, zorgpaden zijn opgebouwd uit modules. Een zorgprogramma is een samenhangend hulpaanbod voor een omschreven doelgroep (Trimbos Instituut, 2006), zorgprogramma s hebben tot doel om de beste zorg aan specifieke doelgroepen te geven. Een zorgpad beschrijft stapsgewijs het zorgtraject voor een specifieke doelgroep (de Bascule, 2011). Dat betekent dat zorgpaden alleen binnen zorgprogramma's beschreven kunnen worden. Een zorgmodule is een homogene eenheid van zorg die toepasbaar kan zijn bij meerdere doelgroepen (Van Yperen, ea 1999). Mutsaersstichting hanteert de volgende uitgangspunten en visie op zorgprogrammering: Binnen Mutsaersstichting wordt zorgprogrammering op de eerste plaats gezien als kwaliteitsen kennisinstrument: het bevorderen van de toepassing van evidence-based of best practice inzichten in de klinische besluitvorming. Hierbij heeft zorgprogrammering zeker aanvankelijk veel meer een inzichtgevend en hooguit richtinggevend dan een voorschrijvend karakter. Waarmee bedoeld wordt dat zorgprogrammering een taal biedt waarmee de zorgverlening goed beschreven en meetbaar gemaakt kan worden. Deductief kunnen zorgpaden (typische module-combinaties voor een specifieke doelgroep) worden afgeleid om vervolgens tot norm te worden verheven, waaraan in een cyclisch proces de feitelijke zorgverlening weer wordt getoetst om de norm weer bij te schaven en/of te sturen op de zorgverlening. De kennisontwikkeling in de zorgprogramma s wordt aangestuurd door programmacoördinatoren die met functionele bevoegdheden en inhoudelijk gezag programma-inhoud bepalen en de kwaliteit van de uitvoering van programma's bewaken. Daarnaast is zorgprogrammering en vooral zorgmodulering voor de Mutsaersstichting een manier om zichtbaar te maken hoeveel capaciteit nodig is voor een adequate zorgverlening en welke kosten daarmee (naar verwachting) gemoeid zijn. Door zorgmodules verder te expliciteren naar aantal contacten, duur van de contacten (direct en indirect), uitvoerende discipline en duur van de module is de kostprijs per module op voorhand te bepalen en komt capaciteitsplanning op basis van inhoudelijk onderbouwde module-inzet dichterbij. Het spanningsveld tussen kwaliteit (vertegenwoordigd door programmacoördinatoren) en capaciteit (vertegenwoordigd door teamcoördinatoren) krijgt hiermee een transparant kader en wordt voorzien van een heldere en eenduidige taal. De zorgprogrammering wordt door professionals ontwikkeld op basis van systematische evaluatie en toetsing aan professionele richtlijnen. Op basis van een leercyclus worden programma's bijgesteld. Zorgprogrammering gaat hand in hand met het systematisch meten van effecten van zorg. 10

11 Inleiding 1.3 Het primaire proces, waarin zorgprogramma s worden ingebed De Mutsaersstichting werkt in een circuit met ketenzorg, voor kinderen, jongeren en jong volwassenen, die in hun gezonde ontwikkeling bedreigd worden dan wel een verstoorde ontwikkeling hebben, en hun ouders. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe. De Mutsaersstichting is een unieke combinatie van GGZ-Jeugd, Jeugdhulpverlening, onderwijs, Vrouwenhulpverlening en maatschappelijke hulpverlening, een innovatief 'full service center' voor kinderen, jeugdigen, jong volwassenen, ouders en vrouwen. De Mutsaersstichting onderscheidt zich door 'vroeginterventies' met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en Opvang; aanvullend op wat hulpvragers in hun leefsituatie en instanties zelf kunnen. De Mutsaersstichting is snel en gemakkelijk aanspreekbaar voor mensen en instanties. De Mutsaersstichting adviseert preventief en helpt hulpvragers om beter op eigen benen te staan, ook met bemoeizorg. De Mutsaersstichting wil 'aan de voordeur' diagnosticeren met behulp van kort breedband onderzoek (stepped-care methodiek) om in een zo vroeg mogelijk stadium ernstige pathologie uit te sluiten (of vast te stellen). De zorg is gericht op meerdere leefsferen en aangeboden volgens een levensfaseplan. Uitgangspunt daarbij is het werken in een multidisciplinaire context, keten: één gezin, één plan en één regie. Er wordt systemisch vanuit vraaggericht perspectief gewerkt, met oog voor intergenerationele problemen. De zorg wordt vanuit regionale basiseenheden aangeboden en aanvullend daarop, vanuit enkele bovenregionale voorzieningen zoals de zorgteams eetstoornissen, gedragsproblemen, verslavingszorg, ernstige leerstoornissen en traumabehandeling. De professionals zijn als proceseigenaren vrij om het eigen werk in te richten, maar ze zijn wel gebonden aan kaders op hoofdlijnen. Binnenkort zal gestart worden met internethulpverlening. De Mutsaersstichting streeft naar de inrichting van een integraal primair proces samen met REC 3- en 4-scholen, waarmee een samenwerkingsverband is afgesloten. 11

12 Inleiding Kenmerken van dit primaire proces de hulp wordt aangeboden in relatief zelfstandige units die lokaal/subregionaal werken primaire processen worden ambulant aangestuurd, de therapeutische leefgroep werkt aanvullend op de ambulante behandeling modulaire transmurale opbouw: residentieel/semi-residentieel/ambulant/onderwijs, met interne ketenzorg (kind systeem school de zorg is systeemgeoriënteerd: de focus is niet uitsluitend cliëntgericht maar ook gericht op gezin en familie er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis en mogelijkheden van de ouders de interventies worden zo veel als mogelijk wetenschappelijke ondersteund er wordt vroeginterventie aangeboden op basis van de ervaringen die de Mutsaersstichting heeft op het gebied van de secundaire en tertiaire preventie. Primaire preventie dient als ondersteuning hiervan (Primaire preventie is gericht op het voorkomen van een ziekte of ongewenst gedrag. Bij secundaire preventie gaat het om het opsporen van problemen of aandoeningen bij populaties die zich nog niet bewust zijn van het probleem. Tertiaire preventie is eigenlijk geen preventie in de zin van het voorkomen van ziekte of een probleem. Men probeert verergering van het probleem te voorkomen of de gevolgen van een probleem te verzachten). 12

13 Inleiding vrouwenhulpverlening en advies- en steunpunt huiselijk geweld behoren ook tot de kernfuncties van de Mutsaersstichting de doelgroep zijn kinderen, jeugdigen en jong volwassenen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, met een diffuse bovengrens. Wat betreft de intelligentie is er geen ondergrens, maar er zal zo nodig wel toetsing plaatsvinden wat betreft beheersbaarheid en toegevoegde waarde. Tot de doelgroep behoren tevens de kinderen en volwassenen die betrokken zijn bij (dreigend) huiselijk geweld. de zorg is vraaggericht en dialooggestuurd. Bij vraaggeoriënteerde zorg is de klacht van de cliënt (en zijn systeem) het vertrekpunt klachten verwijzen naar adaptatie- en participatieproblemen (handicap): problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het (maatschappelijk) leven. adaptatie- en participatieproblemen kunnen voortkomen uit beperkingen, functietekorten (impairment, incapacity): moeilijkheden die iemand heeft met het uitoefenen van activiteiten. deze beperkingen kunnen voortvloeien uit stoornissen in de fysiologische en mentale functies en anatomische eigenschappen van de cliënt (deficiency), al dan niet behorend bij een omschreven aandoening of ziekte (disease). Deze drie perspectieven (het perspectief van het menselijk organisme, het menselijk handelen en de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven) vervangen de voorheen gebruikte termen 'stoornis', 'beperking' en 'handicap', ze zijn neutraler geformuleerd en bieden de mogelijkheid ook positieve aspecten aan te duiden. Twee personen met dezelfde stoornis kunnen op verschillende wijze functioneren en twee personen met hetzelfde niveau van functioneren hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde problemen en klachten (Zie ook: WHO (2002). International Classification of Functioning, Disability and Health). De zorg is zowel gericht op de stoornis? beperking?participatieprobleem als op het versterken van de gezonde delen (competentiemodel, sterkte-zwakte-analyse van het systeem). De beschrijving en toepassing van alle zorgprogramma s en de daarbij horende zorgpaden (en modules) zullen voortdurend worden aangepast onder invloed van de voortschrijdende (wetenschappelijke) ontwikkelingen en richtlijnen. 13

14 Orthopedagogische Systeembehandeling 2 Zorgprogramma Orthopedagogische Systeembehandeling Programmacoördinator: Maud Mulder Kerngroep: Imke Brands, Debby Hekkens, Miriam Joosten en Hassana Mahnin 2.1 Inleiding Dit programma biedt systeembehandeling aan gezinnen en hun omgeving (school, netwerk, vrije tijd) die kampen met (lichte tot ernstige) opvoedingsproblemen van diverse aard (relationele, psychosociale, sociaaleconomische en culturele aard). De ouders ervaren opvoedproblemen. De kinderen laten ontwikkelings- en/of gedragsproblemen zien. Binnen dit zorgprogramma wordt met een wraparound care benadering geprobeerd een cirkel van sleutelpersonen uit het eigen netwerk en professionele voorzieningen rondom kinderen, jongeren en opvoeders met problemen te vormen, die in onderlinge afstemming de nodige zorg verlenen en zich richten op empowerment (in hun eigen kracht zetten) zodat ouders weer in staat zijn de opvoeding van hun kinderen, ook die van kinderen waarbij het gedrag door de ouders als moeilijk wordt ervaren of kinderen met ontwikkelingsproblemen, grotendeels zelf ter hand te nemen. Deze benadering is bedoeld om te voorkomen dat kinderen of jongeren, in de woorden van Jo Hermanns uit hun omgeving geplaatst worden en in de residentiële hulpverlening terecht komen, daar gerepareerd worden en vervolgens in een onveranderde situatie teruggeplaatst worden (Hermanns 2010). Vroeginterventie is hierbij van belang. Sleutelwoorden in dit zorgprogramma zijn: gezin kiest, eigen kracht als basis, maatwerk, netwerkondersteuning daar waar nodig en de hulpverlening is cultureel bekwaam, resultaatgericht en de veiligheid van de gezinsleden en specifiek de kinderen is gewaarborgd. Ook zijn er gezinnen die hun opvoedvraag niet kunnen of durven stellen of niet in staat zijn om de juiste vorm van hulp te vinden. De hulpvraag kan hier ook gesteld worden door derden, zoals bijvoorbeeld de school. Deze gezinnen vragen om een meer specifieke benadering; laagdrempelig, snel, kortdurend en outreachend, dicht bij huis, school en in de wijk. Deze zorg wordt geboden door behandelaren die snel outreachende hulpverlening bieden en cultureel bekwaam 1 zijn. Specifiek kan hierbij gedacht worden aan: allochtone gezinnen vluchtelingen en asielzoekers kinderen gezinnen waarbij de hulpverlening is vastgelopen en het vertrouwen in de hulpverlening dermate is geschaad dat er vermijdingsgedrag naar de hulpverlening is ontstaan gezinnen waarvan een of beide ouders bekend is met psychiatrische problematiek gezinnen die op zwakbegaafd niveau functioneren. 1 Het begeleidingsproces toont respect voor en bouwt op waarden, voorkeur, geloof, cultuur en identiteit van het kind, het gezin 14

15 Orthopedagogische Systeembehandeling Daar waar ouders ondersteuning nodig hebben om de goede hulpverleningsvraag te stellen kan bemoeizorg als hulpbron ingezet worden. Binnen dit programma worden de volgende vier zorgpaden onderscheiden: Orthopedagogische systeembehandeling: Kort traject Complexe opvoedingsvragen en situaties bij (complexe) gezinssystemen Terugkerende korte trajecten orthopedagogische systeembehandeling in de opeenvolgende levensfasen Ouderschap na echtscheiding 2.2 Doelgroep en behandelvraag Doelgroepen De ernst van opvoedingsproblemen hangt af van twee kenmerken van de opvoeders, te weten de mate van hun bereidheid en van hun bekwaamheid (Rink, 1995 ). Deze begrippen lopen ten dele parallel met de in de systeemtheorie gebezigde termen bewust/onbewust en bekwaam/onbekwaam. Opvoedingsproblemen en situaties laten zich dan ook op het volgende continuüm ordenen: Gewoon; ouders of verzorgers zijn maximaal bereid en bekwaam de opvoeding ter hand te nemen. Naarmate de bereidheid en de bekwaamheid afneemt, ontstaan opvoedingsproblemen en neemt de ernst van de problemen toe. Verzwaard; er is meestal sprake van optimale bereidheid en bekwaamheid, maar er wordt vanwege beperkende kindfactoren extra bekwaamheid gevraagd. Gespannen: Ouders zijn bereid, maar hebben een verminderde of sterk verminderde opvoedingsbekwaamheid. Het kind heeft meer nodig dan geboden kan worden. Problematisch; bereidheid en bekwaamheid van de ouders om het kind met een specifieke opvoedingsvraag op te voeden zijn aangetast of zelfs geheel afwezig. Hierdoor kan gezin in een crisis belanden (van der Meulen, 2003). Binnen deze groep bevinden zich ook gezinnen die hulp opgelegd hebben gekregen en vanuit een rechtsbeschikking verplicht zijn om zich in te zetten bij de hulpverlening voor hun kind. Bij deze gezinnen is er sprake van een ondertoezichtstelling, mogelijk machtiging uithuisplaatsing of een begeleide omgangsregeling opgelegd door de rechtbank. Binnen dit hele continuüm is het mogelijk dat sommige ouders ondersteuning nodig hebben om de goede hulpverleningsvraag te stellen en kan bemoeizorg als hulpbron ingezet worden. Om te voorkomen dat verzwaarde opvoedingssituaties problematisch gaan worden is vroegsignalering en interventie van groot belang. Vroegtijdig signaleren wordt gedefinieerd als het zo vroeg mogelijk onderkennen van (het risico op) een opgroei- of opvoedprobleem. Deze onderkenning leidt tot een attenderen van de direct betrokken (ouders, kinderen, jongeren) op deze risico s of op dit probleem en zo nodig tot het attenderen van andere professionals. Dit laatste gebeurt meestal met instemming van de betrokkenen. Zo nodig en na een zorgvuldige afweging kan dit ook zonder hun instemming plaatsvinden. 15

16 Orthopedagogische Systeembehandeling Vraagstelling van de doelgroepen, hulpvragen Het type vraag dat binnen dit zorgprogramma naar voren komt betreft vragen van ouders/ opvoeders/ verzorgers met betrekking tot de opvoeding van het kind/de jeugdige als ook het vormgeven van goed ouderschap (ook na echtscheiding). De basis hulpvragen zullen binnen de doelgroep voor een groot deel gelijk zijn, maar de intensiteit en beleving van de balans tussen draagkracht en draaglast is verschillend. De hulpvraag is hierbij eveneens te ordenen in een continuüm van licht naar uiteindelijk problematisch. Dit kan bij eenzelfde vraag leiden tot het inzetten van een ander zorgpad. De vraag die ouders stellen is vaak een individuele hulpvraag gericht op problematisch gedrag van het kind. Hierbij is het van belang om deze vraag binnen de gezinscontext te plaatsen in de meest ruime zin. Dit is van belang omdat de invloed van vorige generaties op ouders en hun kinderen vaak groot is en dus ook op de problemen die zich voordoen in het leven van ouders en hun kinderen. De vraagstellingen zijn voor de onderscheiden zorgpaden zijn globaal overeenkomstig en worden hieronder daarom niet per zorgpad uitgesplitst. Veel voorkomende vragen van ouders: Help mij als ouder en opvoeder beter te begrijpen wat mijn kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Geef mij handvatten om mijn kind beter te begrijpen en te ondersteunen. Help ons als ex-partners om ons ouderschap goed vorm te geven. Help ons om de strijd binnen ons gezin op te lossen. Wat is er met mijn kind aan de hand? Waarom gaat het niet goed met ons kind? (Help ons het problematisch gedrag van ons kind te veranderen? Help ons de rust in ons gezin te herstellen. Veel voorkomende vragen van kinderen, jeugdigen: Help mij bij het vinden van verklaringen en oplossingen voor de problemen waar ik tegen aan loop. Help mij mijn ouders duidelijk te maken wat ik van hen als ouders nodig heb. Help mij om te gaan met de situaties binnen ons gezin. Help mij bij het ontwikkelen van steunbronnen bij de problemen waar ik tegen aan loop. Help mij om kind te kunnen zijn. Help mij om mij om met mijn beide ouders een relatie te kunnen opbouwen Doelstelling Hieronder worden de doelstellingen per zorgpad uitgesplitst: Zorgpad Orthopedagogische systeembehandeling; kort traject. Orthopedagogische systeembehandeling wordt ingezet om te voorkomen dat verzwaarde opvoedingssituaties problematisch gaan worden. Veel problemen in het leven van mensen hebben hun wortels in de jeugd. Het adequaat signaleren (van het ontstaan) van deze problemen en het bieden van de benodigde ondersteuning, behandeling of zorg aan de kinderen, jongeren en hun ouders kan 16

17 Orthopedagogische Systeembehandeling vaak voorkomen dat er onnodig menselijk leed ontstaat en het kind de roulerende rekening krijgt ten gevolge van de last die een ouder ervaart. Als problemen en/of stoornissen onbehandeld blijven of onderbehandeld worden, kan dit leiden tot hardnekkige en/of steeds terugkerende problemen/stoornissen die in een later stadium vragen om intensievere en langer durende zorg. Een deel van de kinderen en jeugdigen met psychische problemen/stoornissen komt te laat onder de aandacht van de Jeugd GGZ. Een probleem dat zeker geldt voor kinderen uit migrantengezinnen. Dit komt doordat het probleem niet wordt herkend of de ernst wordt onderschat. Men denkt dat de problemen van (zeer) tijdelijke aard zijn. Betere vroegsignalering en -interventie leveren (op langere termijn) capaciteitswinst én gezondheidswinst op voor de cliënt. Zorgpad Complexe opvoedingsvragen en situaties bij (complexe) gezinssystemen Opvoedingsproblemen verminderen, te doen verdwijnen en de competentie, zelfvertrouwen en draagkracht van ouders, kind en gezin te vergroten. Zorgpad Terugkerende korte orthopedagogische systeembehandeling in opeenvolgende levensfasen Terugkerende, kortdurende pedagogische hulpverlening ter voorkoming van nieuwe problemen of problemen van ernstiger aard. Licht ambulante hulp blijkt in 80% (van Yperen, 2006) van de hulpvragen van ouders een adequaat antwoord te zijn. Laagfrequente ondersteuning 'aan de keukentafel' vergroot het zelfvertrouwen van de ouders en helpt ze over een (nieuwe ontwikkelings)drempel heen te komen. Zorgpad ouderschap na echtscheiding Ouders ondersteunen, waarbij goed genoeg ouderschap niet vormgegeven kan worden. Dit omdat ouderschap en ex-partnerschap die vaak met elkaar verstrengeld zijn geraakt niet meer uit elkaar gehaald kunnen worden. Ouders kunnen leren om een context te schapen waarin ouderschap en hoe zij als ouders daar vorm aan willen geven, los gezien kan worden van de ex-partnerproblematiek. Het is hierbij van belang de vaak verstoorde communicatie tussen ouders en de gezinsleden in het algemeen, zichtbaar te maken. Als ook om een context te schapen waarin ouders mogelijkheden krijgen om goed genoeg ouderschap te bieden en te ervaren Contra- indicaties Contra-indicaties voor dit programma zijn: de vraag naar, of de noodzaak van diagnostiek of psychiatrische behandeling. als de veiligheid van het kind (fysiek, emotioneel, seksueel en psychisch) niet is gewaarborgd. 17

18 Orthopedagogische Systeembehandeling 2.3 Behandelaanbod Behandelklimaat en methodiek De orthopedagogische systeembehandeling binnen de Mutsaersstichting is onder meer gebaseerd op een systemische en oplossingsgerichte visie. Binnen de systeemtheorie gaat men er van uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Het kind/de jeugdige kan niet los gezien worden van zijn omgeving; de omgeving van een kind/jeugdige bevat een grote hoeveelheid factoren waarmee het kind rechtstreeks in wisselwerking staat of die het kind beïnvloeden via de wisselwerking met het gezin als totaliteit en/of een van de leden daarvan. De problemen en klachten van cliënten worden niet enkel vanuit het perspectief van de aangemelde cliënt bekeken, maar er is altijd aandacht voor het gezin en de bredere familie in hun sociale leef context en voorgeschiedenis. De (gedrags-)problemen die een kind/jeugdige laat zien, kunnen verschillen binnen een andere context. De problemen krijgen pas betekenis in relatie tot de betreffende context. Binnen het zorgprogramma wordt dan ook daar waar gewenst en mogelijk de ruimere context betrokken: kind/jeugdige, ouders, broers/zussen, school, grootouders of overige hulpverlening. Binnen de behandeling willen we uitgaan van de krachten en competenties van mensen en geloven we erin dat het gezin dat hulp vraagt geen falend gezin is dat 'niet weet', maar een deskundig gezin is dat 'nog niet weet' en ondersteuning vraagt om eigen krachten weer aan te boren en te kunnen benutten. Er zal dan ook vaak gebruik worden gemaakt van oplossingsgerichte (in plaats van probleem-georiënteerde) methodieken waarbij 'empowerment' centraal staat. Binnen de oplossingsgerichte visie werkt men doelgericht, sterkte- en competentiegericht en benut men wat goed werkt. De verandering wordt stap voor stap vormgegeven, waardoor de kans op succeservaringen zo groot mogelijk is. De behandeling richt zich op de vraag van het gezin, waarbij in dialoog besproken wordt hoe de behandeling vorm zal krijgen. De vraag/vragen van het cliëntsysteem staat/staan centraal, waarbij er samen met het gezin gezocht wordt naar een voor hen werkbare hulpvraag die wordt uitgewerkt in realistische doelen. Rekening houdend met en respect tonend voor de waarden, voorkeur, geloof, cultuur en identiteit van het kind/gezin en hun buurt/omgeving. Waarbij de veilig van de gezinsleden en specifiek het kind geborgd moet zijn. Binnen het werken wordt gebruik gemaakt van een regulatieve cyclus waarin de hulpvraag en doelen telkens weer in samenspraak met de cliënten geëvalueerd en zo nodig aangepast worden. De behandeling bestaat daar waar mogelijk uit korte trajecten, met als doel om ouders te versterken in hun kracht. Deze trajecten zijn vooraf vastgesteld en zijn stepped care opgebouwd. Daar waar nodig zal outreachend gewerkt worden en zal de verbinding met belangrijke derden actief gezocht worden, bijvoorbeeld netwerk, school. Om dit te realiseren zijn laagdrempelige contacten met scholen in de vorm van deelname aan ZAT, spreekuren en consultatie van wezenlijk belang. Daar waar ouders de weg naar de hulpverlening nog niet kunnen vinden wordt Bemoeizorg ingezet. Ook bij kinderen waar sprake is van een ontwikkelingsstoornis kan zich opvoedingsnood voordoen en is dit een indicatie voor deelname aan dit zorgprogramma. 18

19 Orthopedagogische Systeembehandeling Orthopedagogische systeembehandeling; Korte trajecten Doel is om ouders te ondersteunen, om de ervaren opvoedingsproblemen zo spoedig mogelijk op te lossen en om vanuit eigen kracht verder op te pakken. Om dit te bereiken moeten ouders in staat zijn om vanuit verkregen inzichten de noodzakelijke veranderprocessen zelf vorm te geven. De volgende modules worden standaard ingezet in dit zorgpad: Behandelcoördinatie; binnen dit zorgprogramma zal hierbij ook de afstemming naar netwerk een belangrijke rol spelen, als ook het aanspreekpunt zijn voor gezin en ander betrokkenen binnen het systeem Korte Interventie Methode (KIM). Bij een deel van de cliënten/gezinnen kan ook ingezet worden: Bemoeizorg; outreachende werkwijze voor mensen die aanvankelijk geen zorg willen. Bemoeizorg is het bieden van (ongevraagde) hulp aan (zorgwekkende) zorgmijders met een (vaak) complexe problematiek, waarbij verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van overlast als uitgangspunten dienen. De hulpverlening heeft een actief, outreachend en laagdrempelig karakter. De samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties is van wezenlijk belang om deze groep cliënten met de hulpverlening in contact te brengen. 2.5 (Ortho) pedagogisch onderzoek Individuele behandeling. 4.1 (Ortho) pedagogische begeleiding Oudergroep of -cursus Ondersteuning naar het onderwijs Complexere opvoedingsvragen en situaties binnen (complexe) systemen Doel is om ouders/gezinnen te ondersteunen om inzicht te krijgen in de complicerende factor(en) binnen hun gezinssystemen en de invloeden vanuit de bredere context hierop. Met als doel om van daaruit de ouders/gezinsleden andere en nieuwe tools aan te leren om de bestaande opvoedingsproblemen aan te pakken. Hierbij zijn de problemen vaker langdurig verankerd binnen het gezinssysteem en hun context en zal bij een deel van de ouders/gezinsleden, de generalisatie van het behandelaanbod intensievere aandacht vragen. Bij een deel van deze gezinnen zijn de onderlinge relaties dusdanig verstoord en is de opvoedingssituatie dusdanig stresserend dat er eerst rust gecreëerd moet worden binnen de gezinscontext, om van daaruit te werken aan de opvoedingssituatie en - problemen. Ongeveer de helft van de cliënten in dit zorgpad komt binnen via bemoeizorg. De volgende modules worden standaard ingezet in dit zorgpad: Behandelcoördinatie; binnen dit zorgprogramma zal hierbij ook de afstemming naar netwerk een belangrijke rol spelen, als ook het aanspreekpunt zijn voor gezin en ander 19

20 Orthopedagogische Systeembehandeling betrokkenen binnen het systeem. 4.1 (Ortho) pedagogische begeleiding Korte Interventie Methode (KIM). Bij een deel van de cliënten/gezinnen kan ook ingezet worden: Bemoeizorg; outreachende werkwijze voor mensen die aanvankelijk geen zorg willen. Bemoeizorg is het bieden van (ongevraagde) hulp aan (zorgwekkende) zorgmijders met een (vaak) complexe problematiek, waarbij verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van overlast als uitgangspunten dienen. De hulpverlening heeft een actief, outreachend en laagdrempelig karakter. De samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties is van wezenlijk belang om deze groep cliënten met de hulpverlening in contact te brengen. 2.5 (Ortho) pedagogisch onderzoek Individuele behandeling Ervaringsleren groep; hierbij wordt met name ook gedacht aan ervaringsleren, zowel voor jongeren als voor het hele gezin. Gericht op het doorbreken van communicatiepatronen, herstellen van de gezinshiërarchie, het leren kennen van elkaars (on)mogelijkheden en kwaliteiten. Het voordeel is dat er een ervaringsgerichte i.p.v. een verbale insteek genomen wordt, Het proces verloopt versneld en het is ook geschikt voor gezinnen die vastlopen en/of mijden op een verbale insteek Psycho-educatie (themabijeenkomst). 7.1 Therapeutische leefgroep Onderwijs (V)SO de Wijnberg Ondersteuning aan het onderwijs Terugkerende korte orthopedagogische systeembehandeling in de opeenvol- gende levensfasen Dit zorgpad heeft als doel om ouders te ondersteunen in de verschillende fases van de ontwikkeling van hun kinderen. Dit betekent concreet dat ouders indien nodig bij opvoedproblemen die ontstaan bij een nieuwe fase in de ontwikkeling van hun kind ondersteuning kunnen vragen. De volgende modules worden standaard ingezet in dit zorgpad: Behandelcoördinatie. 4.1 (Ortho) pedagogische begeleiding. Bij een deel van de cliënten/gezinnen kan ook ingezet worden: Individuele behandeling Psycho-educatie (themabijeenkomst) Ondersteuning aan het onderwijs. 20

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Hulp verlenen aan het gezin

Hulp verlenen aan het gezin Drs. Meta Flikweert Dr. Katinka Lünnemann Hulp verlenen aan het gezin Literatuurstudie naar systeemgerichte benadering in geval van huiselijk geweld Februari 2003 Inhoud 1 Inleiding en opzet literatuurstudie

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR Auteurs: Dr. Majone Steketee Dr. Myriam Vandenbroucke Juni 2010 Typologie

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT

VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT VROEGSIGNALERING VAN RISICOVOLLE OPVOEDINGSSITUATIES WERKVELD ONDERWIJS ONDERZOEKSRAPPORT Het reageren op vragen van ouders, kinderen en jongeren zelf is voor iedere instelling een taak. Dat geldt ook

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Multiprobleemgezinnen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Multiprobleemgezinnen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Stichting Eigen Kracht Centrale Hedda van Lieshout en Marianne Goorhuis info@eigen-kracht.nl

Nadere informatie

xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013

xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013 xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013 In opdracht van het bestuur V&VN-SPV: J. Boon J. Derks HVA 5-11-2013

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging?

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? DOCTORAALSCRIPTIE ORTHOPEDAGOGIEK AFDELING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Beroepsprofiel verpleegkundig specialist DEEL 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 4 V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist 1 Colofon V&V

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie