Jaarbericht Maak het mogelijk met de SIG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG"

Transcriptie

1 Jaarbericht Maak het mogelijk met de SIG

2 Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond ( ) 2 Warmte, een woonplaats 3 Medezeggenschap voor cliënten in de Centrale Cliëntenraad 5 Afspraken op papier voor de Lokale Raden 7 Alles kan beter 9 Wat willen cliënten? 11 Over vrienden en familie 13 Alle informatie bij elkaar in de begeleidingsmap 14 De vier pijlers 15 Bellen bij problemen 20 Schrijven bij klachten 21 De SIG krijgt ook complimenten 22 Zaken volgen op afstand 23 Verbinding inzetten 24 Leren van elkaars fouten 25 Weer op volle sterkte 27 Grote bedrijvigheid 28 Verandering overal 29 Werken aan de toekomst 31 Daar zit groei in! 33 Nieuwe leden treden aan 35 Een moment van bezinning 37 Bij brand niet in de lift 38 Verzuim 40 Vertrouwenspersoon medewerkers 41 Waar bleef het geld 42 Jaarbericht 2011

3 Warmte, een woonplaats De SIG wil dat cliënten goed wonen. De SIG wil dat cliënten zich prettig voelen. De SIG wil dat dit ook in de toekomst kan. De SIG vindt mensen belangrijk. Aan bovenstaande tekst -naar een gedicht van Ellen Warmond- wil de SIG al jarenlang haar activiteiten graag spiegelen. Hoe weinig innovatief ook, met deze term geven wij aan wat naar ons idee altijd belangrijk blijft in ieders leven - met of zonder beperking. Wij geven ermee aan dat onze cliënten humaan moeten kunnen wonen. In goede huisvesting met voldoende privacy en gemak, waarbij een eigen badkamer, wc en keukenfaciliteiten horen. Daar bouwen wij heel hard aan. Om dit wonen, en ook steeds meer dagbesteding, mogelijk te maken moeten wij adequate begeleiding bieden: samen bouwen aan ontwikkeling, soms beschermen, altijd werken aan zinvolle contacten met anderen: sociale netwerken. 3 De term warmte in deze zin houdt ook in dat iemand zich veilig, geborgen en verbonden met anderen moet kunnen voelen zonder dat wij te beschermend te zijn of betuttelend worden. Hoe we hier vorm aan geven vindt u terug in het samen met cliënten vormgegeven vierluik over de visie van de SIG en de vier pijlers waarop die rust. Met Warmte, een woonplaats lijken we aan te sluiten bij alles wat bij de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning nastreeft, namelijk Eigen Regie, Meedoen en Burger zijn. Helaas kost het nogal eens moeite om onze cliënten in dit verband te laten voldoen aan wat de overheid verstaat onder volwaardig burger zijn. De SIG doet haar uiterste best om de kwaliteit van leven van onze cliënten, al jarenlang vervat in het streven ze onderdeel van de samenleving te laten zijn, voor de toekomst veilig te stellen. Dus ook in de WMO. Het gebrek aan kennis over onze doelgroep en de drang tot bezuinigen in het kader van deze zelfde WMO brengen echter het grote risico met zich mee dat onze cliënten nog kwetsbaardere burgers worden. Zij zijn immers burgers die soms beschermd moeten worden en zeker continu aandacht in hun ondersteuning vragen.

4 Zou de overheid in haar WMO-beleid voor burgers ook niet veel meer Warmte, een woonplaats moeten willen bereiken? Kwaliteit van leven wordt steeds vaker uitgedrukt in klinkklare getallen. Dat is een groot misverstand: alsof we kunnen meten wat een gelukkig leven is. Wat overheden eigenlijk willen weten, is hoe we alles wat we doen en niet doen, verantwoorden. Dit heeft geleid tot een stroom van dure, tijdverslindende bureaucratie die alleen maar non-informatie oplevert. En zo houden we elkaar gewoon lekker voor de gek. Daarom heeft de SIG (samen met Odion) van harte meegedaan aan de onderzoekspilot Beelden van Kwaliteit. In deze vorm van kwaliteitsonderzoek wordt met langdurige, waardevrije observatie -gestoeld op methodes uit de antropologie gezocht naar de verbinding tussen mensen, onze medewerkers en onze cliënten, en de inspanningen die worden gedaan om die verbinding in te zetten voor het stimuleren van de ontwikkeling van cliënten. Daar worden wij nou enthousiast van! Met de hier aangestipte activiteiten krijgt u slechts een beperkt beeld van alles waar de SIG mee bezig is en waar wij voor staan. Ik hoop daarom van harte dat u dit jaarbericht verder leest, want daarin vindt u nog veel meer aspecten van onze mooie organisatie. Een organisatie om trots op te zijn. Met grote betrokkenheid werken haar medewerkers aan een goed leven voor de cliënten. Professioneel, niet te veel en niet te weinig, maar altijd met een doel voor ogen: Warmte, een woonplaats. 4 Veel leesplezier, Jan Kroft De Centrale Cliëntenraad kan goed samenwerken. Dat bleek ook toen werd besloten om niet samen uit eten te gaan, maar om samen te koken. Met vereende krachten maakte de CCR een lekkere maaltijd klaar. Ze hebben hem gezellig samen opgegeten! Jaarbericht 2011

5 Medezeggenschap voor cliënten in de Centrale Cliëntenraad Wie zitten er in de Centrale Cliëntenraad In de CCR zitten cliënten van de lokale cliëntenraden. Van elke lokale raad 1 of 2 mensen. Wie zitten er nu in de raad: Tibor Horvath ( voorzitter), Marga Kessens (secretaris), Maaike van der Veen (notulist), Anita Drayer (penningmeester), Jetty de Vries, Luuk Kerkvliet, Sonja Seubring, Johan Vogelaar, Maries Beune, Marian Singer, Sjaak Bleijendaal, Claudia Benneker, Sabina van Oyen, Zoë Wijnands. Een coach van de LSR ondersteunt de raad. 5 Hoe vaak heeft de CCR vergaderd De CCR vergaderde 10 keer in keer met de algemeen directeur en clustermanager ambulante ondersteuning. 6 keer met elkaar.

6 Bij de vergadering gebruikt de CCR kaartjes als je iets wilt zeggen of als je iets niet begrijpt. Hierdoor verlopen de vergaderingen rustig en duidelijk. De raad praatte 1 keer met de Centrale Verwantenraad (CVR). De raad heeft de CVR gevraagd om veel aandacht te houden voor geldzaken en voor de huisvestingsplannen van de SIG. De cliënten vinden huisvesting heel belangrijk. Het gaat veel te langzaam. 6 Waarover heeft de raad gepraat en advies gegeven - De cliënttevredenheidsonderzoeken - Sociaal netwerk: Op verzoek van de SIG geeft de MEE nu cursus voor cliënten over vrienden maken. - De SIG heeft een netwerkkoffer gemaakt waarin informatie zit over contact maken (om te gebruiken in de begeleiding). - De wensen van de raad voor een manier om op de computer veilig contact te maken en informatie op te zoeken. - Huishoudelijk reglement: afspraken over hoe de raad werkt. - De rechten van de raad. - Wensen rond overlijden. - De eigen bijdrage voor ambulante begeleiding. - Een roze pluimenformulier gemaakt en hem ook al meerdere malen gebruikt! - Huisvestingsbeleid. - Risico-inventarisatie dagbesteding. - Hoe ondersteun je cliënten om hun eigen huis veilig te maken. - Overname van Stichting Wisselwerk door de SIG. - Nieuwe begeleidingsmap voor cliënten. - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De nieuwe begeleidingsmap wordt uitgedeeld Jaarbericht 2011

7 Afspraken op papier voor de Lokale Raden Alle locaties hebben een Lokale Raad van cliënten. Elke Lokale Raad heeft een ondersteuner. De ondersteuners leren en helpen elkaar in een jaarlijkse bijeenkomst. De Lokale Raden schrijven hun afspraken op. De Lokale Raden kregen een vergadermap. 7 Hoe pakken de raden hun werk aan? Begin 2011 hebben de teamleiders en de ondersteuners gezamenlijk een bijeenkomst gehad. Zij bespraken hoe de diverse raden werken en hoe de ondersteuners en de teamleiders hun eigen rol op dit punt zien. Een overeenkomst bij de raden is dat alle cliënten gemotiveerd zijn om hun werk voor de raad te doen. Hoe ze dat precies aanpakken ziet er echter heel verschillend uit. Overal wordt vergaderd, maar niet even vaak en niet volgens eenzelfde structuur. Dat hoeft ook niet, maar het blijft wel belangrijk dat er zicht is op de afspraken die er tussen de cliënten en de teamleiders zijn gemaakt.

8 Afspraken vastleggen Tijdens de bijeenkomst bleek dat die afspraken nergens formeel zijn vastgelegd. Het risico is dan dat afspraken worden vergeten of zonder overleg worden veranderd. Om daar zicht op te krijgen spraken de teamleiders en ondersteuners samen af dat ze de Lokale Raden helpen bij het opstellen van een huishoudelijk reglement voor hun eigen raad. Eind 2011 moest elke Lokale Raad een eigen huishoudelijk reglement hebben. De meeste raden hebben dit voor elkaar gekregen. Een knappe prestatie! 8 Hulp bij het papierwerk De cliënten van de Lokale Raden krijgen veel papierwerk op zich af. Tijdens de bijeenkomst werden afspraken gemaakt om te zorgen dat de SIG goede ondersteuning biedt bij alle vragen die op de cliënten afkomen. Er is een vergadermap geïntroduceerd en de ondersteuners gaan helpen bij het inzetten van de ondersteunende middelen om het vergaderen overzichtelijker te maken. Bijeenkomst voor de ondersteuners van de cliëntenraden. Ook zij leren van elkaar! Jaarbericht 2011

9 Alles kan beter De SIG wil weten of cliënten tevreden zijn. De LSR onderzoekt of cliënten tevreden zijn. De SIG bedacht vragen voor de gezinshuizen en voor het Anneko van der Laanhuis. De SIG bedacht vragen voor gezinsondersteuning. 9 De SIG heeft in het afgelopen verslagjaar op drie manieren meegewerkt aan de ontwikkeling van externe cliënttevredenheidsonderzoeken. Methode aangepast In 2010 vroeg de SIG de LSR om onderzoek te doen bij de kinderen die in de gezinshuizen wonen, en bij de cliënten van het Anneko van der Laanhuis. Al gauw werd duidelijk dat de onderzoeksmethode die de LSR gewoonlijk hanteert, niet geschikt was voor deze doelgroepen. En er was echter geen andere methode beschikbaar.

10 De LSR en de SIG hebben daarom samen de methode van de LSR aangepast zodat hij wel geschikt zou zijn. De aanpassingen bestaan uit: - de aard van de vragen die worden gesteld; - de ondersteuning met visualiserend materiaal ( pictogrammen, foto s); - de manier van vragen stellen: mondelinge interviews in combinatie met schriftelijke vragenlijsten voor verwanten en wettelijk vertegenwoordigers. Dit aangepaste onderzoek is inmiddels met succes uitgevoerd. Meer daarover in het artikel over het cliënttevredenheidsonderzoek. De Centrale Cliëntenraad krijgt uitleg over het cliententevredenheidsonderzoek 10 Een onderzoeksinstrument voor gezinsondersteuning Ook voor de ambulante gezinsondersteuning had de LSR geen geschikt onderzoeksinstrument klaarliggen. De LSR heeft subsidie gekregen om in 2009 in samenwerking met de SIG en Odion zo n onderzoeksinstrument te ontwikkelen, vanuit cliëntenperspectief, met als doel de ondersteuning te verbeteren. Gezinsbegeleiders en gezinnen van de teams Gezinsondersteuning werkten hieraan mee. In 2010 is een aantal gezinnen geïnterviewd. Daarna werd de methode aangepast, naar aanleiding van de bevindingen tijdens de interviews. In april en mei 2011 zijn de gezinnen opnieuw geïnterviewd, volgens de aangepaste methode. De LSR is van plan om het definitieve onderzoeksinstrument in het voorjaar van 2012 te publiceren. Jaarbericht 2011

11 Wat willen cliënten? De cliënten zijn tevreden over waar ze wonen. Cliënten van de gezinshuizen willen betere weekendopvang. Cliënten van het Anneko van der Laanhuis willen een andere groepsindeling. Cliënten van De Meander willen meer vrienden maken en meer inspraak. Elk jaar wordt op drie SIG-locaties onderzocht of de cliënten tevreden zijn over de begeleiding. In 2011 was dat bij de gezinshuizen, het Anneko van der Laanhuis en De Meander. In het Anneko van der Laanhuis hebben de meeste cliënten een wat lager niveau, in de gezinshuizen moeten kinderen worden geïnterviewd en De Meander is een ouderproject waar cliënten met een PGB ieder in een eigen appartement wonen. Drie heel verschillende situaties dus en daarom is de manier van onderzoek aangepast aan elke groep, zoals beschreven in het artikel Alles kan beter. In de locaties hebben de cliënten in mei samen met een interviewer een vragenlijst ingevuld. Die vragenlijsten waren bij elke locatie verschillend. Bij de gezinshuizen en het Anneko van der Laanhuis zijn ook wettelijk vertegenwoordigers uitgenodigd om schriftelijk hun mening te geven. Daarna waren er per locatie groepsgesprekken met de cliënten om de sterke punten en de verbeterpunten te bespreken. In september zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan cliënten, verwanten en medewerkers en in oktober aan de Centrale Cliëntenraad. Elke teamleider maakte voor het einde van het jaar samen met de lokale cliëntenraad een plan om aan de verbeterpunten te werken. 11 De uitkomsten van de gezinshuizen Bij de gezinshuizen gaven de meeste kinderen aan dat ze het fijn vinden om in een gezinshuis te wonen. Als verbeterpunten worden vooral zaken genoemd die met de weekendopvang te maken hebben, en in de omgang met elkaar.

12 12 De uitkomsten van het Anneko en Meander In het Anneko van der Laanhuis voelen cliënten zich veilig en gewaardeerd. Ze vinden het fijn dat ze regelmatig contact hebben met hun familie. Verbeterpunten zijn de groepsindeling en (ook hier) spanningen tussen cliënten onderling. Bij De Meander ook tevreden cliënten over hun huis, over hun werk, en over het contact met hun familie. Verbeterpunten zijn begeleiding bij het vrienden maken, en cliënten mee laten beslissen over besluiten die worden genomen en die hun aangaan. Opmerkelijk was verder dat cliënten op twee locaties aangaven dat ze de rode klachtenformulieren niet kennen. Ook dit is een signaal dat de SIG ter harte neemt. Als je ontevreden bent moet je natuurlijk wel kunnen klagen! Jaarbericht 2011

13 Over vrienden en familie Cliënten willen graag vrienden maken. Cliënten willen goed omgaan met familie en buren. De SIG maakte een koffer over vrienden maken en omgaan met familie en buren. De SIG vroeg de MEE een cursus erover te maken. De MEE maakte een cursus: Meer Meedoen. Het Zorgkantoor vond de koffer heel goed. In het vorige Jaarbericht schreven we dat de SIG extra aandacht zou besteden aan het onderwerp vrienden maken en goed omgaan met je familie en de buurt waarin je woont. We spraken af met de cliëntenraad dat we in juni 2011 een koffer zouden hebben waarin alle informatie en hulpmiddelen zijn verzameld die cliënten en begeleiders kunnen gebruiken om samen te werken aan het verbeteren of uitbreiden van contacten. Die koffer is er nu! Er zit al veel in en er kan nog veel meer bij. 13 De MEE biedt op verzoek van de SIG nu samen met de SIG een cursus aan over vrienden leren maken: Meer Meedoen. Ook medewerkers blijven leren hoe ze cliënten hierbij kunnen helpen, onder andere in de cursus Sociale Netwerken die de SIG intern verzorgt. De SIG wil haar kennis en ervaring met dit thema graag delen met andere organisaties. Zij heeft dit ook aan het Zorgkantoor voorgesteld in het kader van het project Best Practices (goede voorbeelden uit de praktijk). Het Zorgkantoor heeft ons project Sociale Netwerken opgenomen in zijn Best Practices.

14 Alle informatie bij elkaar in de begeleidingsmap De SIG heeft een begeleidingsmap gemaakt. In de map kan informatie over de begeleiding. Elke cliënt van de SIG krijgt een begeleidingsmap. 14 In de nieuwe begeleidingsmap kan een cliënt alle informatie opbergen die van belang is voor de begeleiding. Denk aan het begeleidingsplan, de werkafspraken die tussen cliënt en begeleider worden gemaakt, hoe je de begeleider of de teamleider kunt bereiken. Daarnaast zit in de map informatie over de cliëntenraad, de klachtenformulieren, de vertrouwenspersoon en nog veel meer. Alles is in de huisstijl van de SIG uitgevoerd volgens de uitgangspunten van totale communicatie: geschreven tekst, ondersteund met pictogrammen en kleuren.de nieuwe begeleidingsmap ziet er dan ook mooi uit. Belangrijker is natuurlijk dat hij niet onderin de kast belandt maar gebruikt gaat worden. De begeleidingsmap is eigendom van de cliënt en die bewaart hem daarom op zijn eigen kamer of woning. Zo is het een middel om cliënten meer zeggenschap te geven over hun eigen begeleiding en een middel waardoor de kwaliteit van de ondersteuning toeneemt. De eerste mappen zijn tijdens de cliëntenraad van 5 oktober 2011 uitgereikt. En in de zomer van 2012 hebben alle cliënten van de SIG hun eigen begeleidingsmap. Jaarbericht 2011

15 De nieuwe begeleidingsmap voor cliënten ziet er ook nog eens fleurig uit. 15 De vier pijlers De visie van de SIG De visie van de SIG is de manier waarop de SIG denkt over begeleiden en omgaan met elkaar. De SIG heeft dit onderwerp in stukken verdeeld. Dat noemt de SIG de pijlers. Dit zijn dus eigenlijk de 4 onderwerpen die de SIG belangrijk vindt om goede begeleiding te kunnen geven. Op de volgende pagina s staan de 4 onderwerpen beschreven en wat u daarvan merkt in de begeleiding die u krijgt.

16 Respect Respect betekent we u waarderen en accepteren zoals u bent. We vinden u belangrijk en dat laten we u ook merken. En waaraan merkt u dat in de begeleiding: - Er wordt niet over u, maar met u gepraat. - Er wordt tijd gemaakt om naar u te luisteren. - Uw mening wordt gevraagd. - Er wordt gevraagd wat u belangrijk vindt in het leven. - Er is belangstelling voor zaken die u bezig houden. - U krijgt antwoord op de vragen die u stelt. - Als er problemen of misverstanden tussen u en begeleiding ontstaan, dan worden die uitgepraat en opgelost. - Uw mening en ideeën zijn verwerkt en terug te vinden in uw begeleidingsplan. 16 Jaarbericht 2011

17 Transparantie Transparantie betekent dat er niet geheimzinnig gedaan wordt. Er wordt eerlijk en open met u gesproken. En waaraan merkt u dat in de begeleiding: - Er wordt veel met u gepraat en uitgelegd. - U krijgt informatie over dingen die belangrijk voor u zijn. - Er wordt met u overlegd en besproken wat er gaat gebeuren met punten die u bespreekt of die met u besproken worden. - Als u iets vraagt of zegt komt de begeleiding daar weer met u op terug. - U hebt een duidelijk begeleidingsplan. - Er wordt naar u geluisterd als u niet tevreden bent. 17

18 Autonomie Autonomie betekent dat u zelf kunt en mag beslissen hoe u wilt leven. Natuurlijk gelden er voor u ook regels en wetten, maar dat zijn dezelfde regels en wetten die voor iedereen in deze maatschappij tellen. 18 En waaraan merkt u dat in de begeleiding: - Begeleiding denkt met u mee hoe u de dingen zelf kunt doen. - In uw plan staan doelen die u wilt bereiken en die u belangrijk vindt. - U krijgt duidelijke uitleg, zodat u zelf kunt kiezen. - Er wordt met u gesproken op een manier die bij u past. - De inspraak is ook officieel geregeld (tevredenheidsonderzoek, de cliëntenraad). - U krijgt hulp als u die nodig hebt. - Er wordt ook gekeken naar wat u goed kunt en wat u goed afgaat. - U krijgt ondersteuning bij het opbouwen van een sociaal netwerk. - Er wordt naar uw mening gevraagd en geluisterd. Jaarbericht 2011

19 Professionaliteit Professionaliteit betekent dat u begeleiding krijgt die van een goede kwaliteit is en die past bij uw persoonlijke situatie. En waaraan merkt u dat in de begeleiding: - U hebt een begeleidingsplan dat af is en dat ook klopt. - Belangrijke zaken worden goed overgedragen. - Begeleiding kan u uitleggen wat ze doen en waarom ze het zo doen. - Begeleiding denkt in oplossingen. - U merkt dat begeleiders weten en begrijpen wat u goed afgaat en wat moeilijk voor u is. 19

20 Bellen bij problemen De SIG heeft vertrouwenspersonen cliënten. Cliënten kunnen een vertrouwenspersoon opbellen. De vertrouwenspersoon helpt bij sommige problemen. De SIG heeft drie vertrouwenspersonen voor cliënten. Drie medewerkers van De Waerden hebben om de beurt de telefoon die gebeld kan worden. 20 In 2011 zijn de vertrouwenspersonen van de SIG in de eerste drie kwartalen, zeven keer gebeld. Twee keer door een cliënt en vijfmaal door een medewerker van de SIG. De telefoontjes van cliënten konden in één gesprek naar de begeleider verwezen worden. Allebei de cliënten hadden al afspraken met de begeleiders gemaakt over hun probleem. De begeleiders helpen de cliënt goed verder. De medewerkers van de SIG werden telefonisch naar de vertrouwenspersoon voor medewerkers verwezen. Ten opzichte van 2009 is het aantal meldingen gedaald. Opvallend: er bellen meer medewerkers dan cliënten. De vertrouwenspersonen denken dat het goed is om te kijken naar een andere vorm van vertrouwenspersonen. Er bellen nauwelijks cliënten en de mensen die je wilt bereiken met deze vorm van hulp bellen helemaal niet. Alle cliënten die bellen willen graag dat ze geholpen worden met hun vraag en willen dat hun begeleider hierbij helpt. Het advies van de vertrouwenspersonen wordt in 2012 besproken en er worden verbeteringen bedacht. Jaarbericht 2011

21 Schrijven bij klachten De SIG heeft een klachtencommissie cliënten. De klachtencommissie kreeg dit jaar geen klachten. De interne klachtencommissie SIG is in november 1995 opgericht. Ze vindt haar grondslag in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 en de Klachtenregeling Cliënten SIG. De commissie bestond in de verslagperiode uit de volgende leden: de heer J.J. Smuling te Overveen, lid voorgedragen door de cliëntenraad de heer O. Moison te Haarlem, vervangend lid, voorgedragen door de Raad van Bestuur van de SIG mevrouw M.A.M.M. Verspagen, onafhankelijk voorzitter In de verslagperiode heeft de commissie geen klachten ontvangen. 21 Cliënten of ouders/vertegenwoordigers die een beroep willen doen op de klachtencommissie kunnen een brief schrijven aan: Voorzitter klachtencommissie cliënten, mevrouw M. Verspagen p/a Stichting SIG Postbus AG Heemskerk De SIG stuurt de brieven ongeopend door naar de voorzitter van de klachtencommissie. Marga Verspagen is de voorzitter van de Klachtencommissie Cliënten

22 De SIG krijgt ook complimenten Ontevreden cliënten gebruiken het rode klachtenformulier. Tevreden cliënten gebruiken het roze pluimenformulier. De Centrale Cliëntenraad bedacht het roze pluimenformulier. Cliënten met een idee gebruiken het gele ideeënformulier. Medewerkers met een idee sturen een mail. 22 De SIG heeft een aantal formulieren voor cliënten ontwikkeld. Daarmee kunnen ze klachten, ideeën en tevredenheid melden. Voor medewerkers is het mailadres geopend. De Foboverbetercommissie kreeg in het afgelopen jaar vijf klachten, twee ideeën en twee pluimen binnen. De klachten gingen over bejegening, klachten niet serieus nemen, internet en een storende gewoonte van medebewoners. De klachten zijn alle besproken met de betrokkenen en zo goed mogelijk opgelost. De ideeën gingen over zelfredzaamheid van cliënten. Eén van de ideeën is binnen een voorziening opgepakt, het andere (een hulpmiddel bij het overzien van financiën) is besproken met een clustermanager en op Intranet geplaatst. Het pluimenformulier (roze!) is bedacht door de Centrale Cliëntenraad, die vindt dat er ook complimenten uitgedeeld moeten kunnen worden. Pluimen waren er voor de begeleiders en voor de mensen die in 2011 het vervoer met een eigen SIG-bus hebben gerealiseerd en uitvoeren. Pluimenformulier Jaarbericht 2011

23 Zaken volgen op afstand De SIG heeft een Centrale Verwantenraad. Daarin zitten ouders en verwanten van cliënten. De SIG vraagt raad aan de Centrale Verwantenraad. De Centrale Verwantenraad praat met de algemeen directeur. Het gaat over zaken die belangrijk zijn voor cliënten. De Centrale Verwantenraad van de SIG bestaat uit mensen die zijn afgevaardigd door de verwanten en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van de SIG. De CVR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de SIG. De CVR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur (algemeen directeur). Onderwerpen die in 2011 aan de orde kwamen: - De begroting en het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording - De jaarplannen van de clusters en het businessplan van de SIG - Ontwikkelingen in de zorg en in de financiering ervan - Het kwaliteitsbeleid van de SIG - De cliëntenemancipatie - De nieuwbouwprojecten - De strategische keuze voor overname van Stichting Wisselwerk - Samenwerking met andere organisaties 23 De SIG vraagt de Centrale Verwantenraad advies in een aantal omschreven zaken. Deze adviezen zijn niet bindend. De Centrale Cliëntenraad brengt de wettelijk verplichte adviezen uit aan de SIG. De Centrale Cliëntenraad kan de Centrale Verwantenraad raadplegen als de SIG een advies vraagt. De CVR heeft jaarlijks overleg met de Centrale Cliëntenraad. De CVR komt periodiek bijeen met een delegatie van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt wederzijds informatie uitgewisseld over ontwikkelingen binnen en buiten de SIG. De heer Jaap Jan Smuling heeft in 2011 namens de CVR zitting genomen in het Kwaliteitspanel voor de pilot Beelden van Kwaliteit. De heer Smuling is ook voorzitter en contactpersoon van de Centrale Verwantenraad. Zijn adres is Brieven aan de CVR, geadresseerd aan het Bestuursbureau SIG, worden doorgestuurd naar de voorzitter.

24 Verbinding inzetten Observatoren kwamen teams en cliënten van de SIG observeren. Ze schreven een verslag voor het team. De teams bespraken het verslag met andere mensen. De teams leerden nieuwe dingen over zichzelf en de cliënten. De SIG wil dit blijven doen. 24 Vanuit de Vrije Universiteit heeft professor Hans Reinders een pilot Beelden van Kwaliteit opgezet. Doel van de pilot is, na te gaan of de kwaliteit van zorg gemeten kan worden vanuit een narratieve, een verhalende benadering, gebaseerd op observatiemethoden uit de antropologie. De SIG en Odion meldden zich aan vormden de eerste pilotgroep die gebruik maakte van een uitwisseling van eigen medewerkers. De medewerkers kregen een week scholing en observeerden vervolgens drie weken lang een team en cliënten van een bepaalde locatie. SIG-medewerkers observeerden bij Odion, Odionmedewerkers observeerden bij de SIG. De vraag aan hen was of ze konden waarnemen of en hoe de verbinding tussen medewerker en cliënt werd ingezet voor de ontwikkeling van de cliënt. Daarna werd een kwaliteitspanel samengesteld met vertegenwoordigers van zoveel mogelijk belanghebbenden: vanuit het Bestuursbureau, de teams, de Centrale Verwantenraad, de Raad van Toezicht, het Zorgkantoor. Het kwaliteitspanel besprak de observatieverslagen met de teamleden en kon er vragen over stellen. Dit leidde tot soms verhelderende discussies over bepaalde begeleidingssituaties. Er was grote waardering voor de bereidheid van medewerkers en cliënten om zo in hun eigen keuken te laten kijken. In december zijn de resultaten van de pilot op een symposium gepresenteerd aan een bredere kring van belangstellenden. De pilot Beelden van Kwaliteit wordt elders op een alweer aangepaste manier voortgezet. De SIG wil het instrument observaties inzetten om verbetering van kwaliteit van zorg te realiseren. Er is een interne werkgroep in het leven geroepen die werkt aan implementatie van het instrument observatie binnen de SIG. Jan Kroft overhandigt het rapport van de SIG aan mevrouw drs. Els Leemans van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Jaarbericht 2011

25 Leren van elkaars fouten Begeleiders werken hard. Als je hard werkt maak je fouten. Begeleiders leren van hun fouten. Dat is goed voor cliënten. Wie niet werkt maak ook geen fouten, is een bekend gezegde en dat geldt ook voor de SIG. Bij ons wordt gewerkt en dus worden er fouten gemaakt. De meeste medewerkers weten dat ze die fouten en bijna-fouten moeten melden en wat het nut daarvan is: dat zij en hun collega s ervan leren, in het belang van de cliënten. Een overzichtje over de afgelopen jaren: 25 Aantallen en soorten fobo s van 2007 t/m 2010

26 Aantallen en soorten fobo s De stijging van de onveiligheidsmeldingen in het derde kwartaal kwam door een aantal incidenten in twee voorzieningen, veroorzaakt door specifieke situaties. Hierop is actie ondernomen. Verbetertrajecten Bijna alle teams van de SIG (inclusief het MT) zijn in 2011 begonnen met een verbetertraject. Het onderwerp van het traject verschilt per team. De uitvoering gebeurt aan de hand van een vastgesteld format. In een aantal teams was de stafmedewerker Bestuursbureau aanwezig om ondersteuning te bieden bij het formuleren van de probleemstelling (in vijf woorden), de oorzaakvinding en het SMART formuleren van het doel van het traject. Verbeterthema s die veelvuldig voorkwamen waren methodisch werken en het geven van feedback. De teams waren in het algemeen tevreden over de verbeteringen die ze met het traject bereikten. De werkwijze is zo goed bevallen dat in beleid is vastgelegd dat elk team jaarlijks een verbetertraject doet en hiervan via de clustermanager verslag uitbrengt aan de Foboverbetercommissie. Jaarbericht 2011

27 Weer op volle sterkte De SIG vindt seksualiteit belangrijk. De Taakgroep Seksualiteit heeft nieuwe leden en kan zijn werk weer doen. De Taakgroep Seksualiteit leert begeleiders meer over seksualiteit van cliënten. De Taakgroep Seksualiteit geeft les aan mensen die niet bij de SIG horen. De SIG heeft een aantal taakgroepen. Zij verdiepen zich in een specifiek inhoudelijk onderwerp en delen hun kennis met alle medewerkers. De Taakgroep Seksualiteit is één van die taakgroepen en bestaat al sinds De SIG heeft een duidelijke visie op seksualiteit: wij gaan op een pro-actieve manier om met begeleidingsvragen op dit gebied. Wat doet de Taakgroep Seksualiteit? De Taakgroep Seksualiteit bestaat uit begeleiders die extra zijn bijgeschoold in het geven van seksuele voorlichting aan mensen met een beperking. Zij kunnen hun collega s ondersteunen bij het uitzoeken van voorlichtingsmateriaal en het uitzetten van een voorlichtingstraject. Eind 2008 heeft er werving plaatsgevonden om nieuwe leden voor de Taakgroep te krijgen. Er was een bredere vertegenwoordiging van begeleiders nodig om een bijdrage aan de taakgroep te leveren. In 2010 steeg het aantal aanmeldingen en nu is de taakgroep weer ruim bezet, met betrokken en enthousiaste begeleiders uit de diverse clusters. 27 Scholing ook buiten de SIG De Taakgroep Seksualiteit heeft in 2009 een intern cursusaanbod samengesteld dat begeleiders op inschrijving konden volgen. In 2010 is deze scholing in het vaste scholingsaanbod van de SIG opgenomen en nu wordt het aan alle nieuwe medewerkers gegeven. In 2010 en 2011 is ook veel gedaan aan deskundigheidsbevordering binnen de ons omringende netwerken. Docenten van enkele scholen in de omgeving kregen van de stafmedewerker cliëntenemancipatie scholing over de seksuele ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen. Individuele voorlichtingstrajecten Individuele leden van de Taakgroep Seksualiteit zijn in 2010 en 2011 binnen de SIG bij een viertal casussen ingezet om een individueel voorlichtingstraject uit te voeren. Hierbij ging het om vragen die beter buiten de reguliere begeleidingsmomenten opgepakt konden worden.

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Zonder Regels

Evaluatie Zorg Zonder Regels Publieksversie Evaluatie Zorg Zonder Regels Een uitzondering op de regel Inhoud Voorwoord... 3 Zorg Zonder Regels: werken aan betere ouderenzorg... 4 Samenvatting... 6 Aanleiding... 9 Deelnemende afdelingen...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Ontmoeten is... jaarverslag 2011 JP van den bent stichting

Ontmoeten is... jaarverslag 2011 JP van den bent stichting Ontmoeten is... jaarverslag 2011 JP van den bent stichting Voorwoord Ontmoeten moet Het thema voor het jaarverslag was dit jaar snel gevonden: ontmoeten. Bij de JP van den Bent stichting vinden veel ontmoetingen

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum 1 Maastricht, december 2013 Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie