Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24"

Transcriptie

1 Via het NAH-centrum

2 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24

3 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 3 van 24 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het NAH-centrum een onmisbare schakel binnen de ketenzorg NAH 5 2. Trajecten via het NAH-centrum Oriëntatie Oriënteren op de mogelijkheden voor mensen met NAH en hun sociale netwerk Wederzijdse kennismaking Resultaat van de oriëntatiefase Vraagverheldering Intake Interdisciplinaire observatie binnen het NAH-centrum Aanvullend in te schakelen specifieke expertise buiten het NAH-centrum Resultaat van de vraagverhelderingsfase Behandeling Rouw, verwerking, aanvaarding en lotgenotencontact Psycho-educatie Cognitieve neuropsychologische training Taal en communicatie Beweging Aanpassingen en hulpmiddelen Arbeidstoeleiding Aanvullend in te schakelen specifieke expertise buiten het NAH-centrum Resultaat van de behandelfase Ondersteuning Activering Ambulante ondersteuning Lotgenotencontact Netwerkondersteuning Aanvullend in te schakelen ondersteuningsvormen buiten het NAH-centrum Resultaat van de ondersteuning 13 Bijlage: Trajecten in het NAH-centrum 14

4 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 4 van 24 Inleiding Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is hersenletsel dat gedurende iemands levensloop ontstaat. De gevolgen van NAH zijn zeer ingrijpend en treffen de persoon met NAH én zijn 1 sociale netwerk. Een sociaal netwerk bestaat uit familie, vrienden en andere betekenisvolle mensen in de omgeving met wie de persoon duurzame banden onderhoudt. NAH heeft grote gevolgen op lichamelijk, cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Zowel de persoon met NAH als zijn sociale netwerk komen voor nieuwe en vaak grote uitdagingen te staan om hun leven weer te hervatten. De medische behandeling in het ziekenhuis en de revalidatie in het revalidatiecentrum richten zich op een zo groot mogelijk herstel van beschadigde functies. Daar waar geen herstel meer mogelijk lijkt, wordt gezocht naar aanvullende, compenserende of vervangende middelen. Na beëindiging van de medische behandeling, vallen de mensen met NAH en hun sociale netwerk veelal in een groot, zwart gat en gaat de chronische fase in. Binnen de chronische fase kunnen twee deelfasen onderscheiden worden, de re-integratie fase en de stabilisatiefase. Aangezien het NAH-centrum zich richt op de re-integratiefase wordt in deze notitie alleen de re-integratie fase besproken. Voor meer informatie over de andere fasen wordt verwezen naar de nota Navigeren naar herstel van de Hersenstichting Nederland 2. In de re-integratiefase ligt de nadruk op het leven met de gevolgen van NAH en het in stand houden van het sociale netwerk. Er is in deze fase veel behoefte aan ondersteuning bij het zoekproces naar nieuwe mogelijkheden voor zichzelf en in de samenleving. Deze fase bestrijkt een periode van 2 à 3 jaar. In schema 3 : Acute fase Spoedeisend of Ziekenhuis (een à twee weken) Cliënt en Sociale Netwerk Revalidatiefase Revalidatiecentrum, thuis of verpleeghuis Chronische fase Thuis of in woonvorm Werk of dagbesteding (een à twee kwartalen) Re-integratiefase (tenminste 2 tot 3 jaar) Stabilisatiefase (het verdere leven) Door de gevolgen van hersenletsel tijdig te ontdekken en de juiste zorg te bieden, kan veel onnodig leed voorkomen worden, en is er op den duur zelfs sprake van minder zorgconsumptie. Om mensen met NAH en hun sociale netwerk te ondersteunen, heeft Pluryn een gespecialiseerd centrum geopend, het NAH-centrum, waar mensen met deze hulpvraag terecht kunnen. Het NAH-centrum richt zich voornamelijk op maatschappelijke revalidatie 4, die als doel heeft: optimale zelfredzaamheid en reintegratie. In deze notitie wordt de werkwijze van het NAH-centrum beschreven. Nijmegen, december 2012 Martijn Peeters, Neuropsycholoog Paul Prins, Gezondheidszorg-psycholoog Alie van der Sluis, Clusterleider Dagbesteding José van der Weide, Gezondheidszorg-psycholoog en Projectleider NAH 1 Daar waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. 2 Marga Stokman, Henk Verhoeff en Daan Heineke, Navigeren naar Herstel, Hersenstichting Nederland, Gebaseerd op het schema uit Navigeren naar Herstel, p NAH, Hoe verder? NAH-centrum in Nijmegen

5 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 5 van Het NAH-centrum een onmisbare schakel binnen de ketenzorg NAH In 2011 is Pluryn gestart met Het NAH-centrum in het Voorzieningenhart t Hert in Nijmegen, om de maatschappelijke revalidatie vorm te geven. Het NAH-centrum richt zich op mensen met NAH en hun sociale netwerk in de re-integratiefase. Door een bundeling van krachten en expertise, is er een centrum ontstaan waar mensen met NAH en hun sociale netwerk terecht kunnen met hun behandel- en begeleidingsvragen. Het NAH-centrum is gericht op het re-integreren van mensen met NAH in de samenleving. Afhankelijk van de vragen van de persoon met NAH en zijn sociale netwerk, wordt er een traject op maat samengesteld dat rekening houdt met de aanwezige krachten en mogelijkheden van de eigen vertrouwde omgeving. Vragen kunnen gericht zijn op het leren omgaan met NAH en de gevolgen daarvan. Er is aandacht voor rouw en verwerking. Het doel is dat mensen hun zelfrespect kunnen terugvinden en mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk zelfregie te voeren. Ook het sociale netwerk kan ondersteund worden bij rouwverwerking en het leren omgaan met NAH. Er is gerichte aandacht voor het sociale netwerk van de persoon met NAH in deze fase. Een steunend netwerk levert bovendien een positieve bijdrage aan het herstel. Daarnaast kan, indien gewenst, de revalidatie worden voortgezet, door trainingen op diverse terreinen. Er wordt doelgericht gewerkt aan de versterking van zelfzorg en mantelzorg, met als doel optimale participatie.

6 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 6 van 24 De medewerkers zijn gekwalificeerd voor hun werk, hebben ruime ervaring en expertise met betrekking tot NAH en nemen deel aan een voortgaand proces van bijscholing (supervisie en intervisie). Binnen het NAHcentrum wordt gebruik gemaakt van de methodiek Competentie Gericht Werken. Daarnaast is een gedragswetenschapper met kennis van neuropsychologie verbonden aan het centrum. Het is voor de getroffenen belangrijk om te weten dat er ná de medische revalidatie, gespecialiseerde instanties zijn waar ze terecht kunnen met vragen of problemen tijdens de maatschappelijke revalidatie. Om een en ander goed vorm te kunnen geven is een goede zorgketen onontbeerlijk. Het NAH-centrum werkt zo mogelijk samen met betrokken ziekenhuizen, revalidatiecentra, eerstelijns therapeuten en huisartsen. Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse andere zorgorganisaties, de Thuiszorg en Buurtzorg. Pluryn participeert in de Brein Cafés en NAH Cafés in de werkregio. Consulenten van MEE houden wekelijks kantoor in het NAH-centrum. Wederzijdse samenwerking en verwijzing is in het belang van de cliënt en zijn sociaal netwerk. Dat er een grote behoefte is aan centra zoals het NAH-centrum blijkt uit een invitational conference (juni 2012) waarin door een aantal belangen- en zorgorganisaties is afgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken van het opzetten van landelijk verspreide NAH-centra zoals het NAH-centrum.

7 Eindproduct van Fase Aanvullend in te schakelen specifieke expertise buiten het NAH servicecentrum Mogelijke bouwstenen behandeltraject en ondersteuningsmogelijkheden binnen of door het NAH-centrum Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 7 van Trajecten via het NAH-centrum De trajecten die gevolgd kunnen worden binnen het NAH-centrum zijn divers. Afhankelijk van de vraag van de persoon met NAH en zijn sociale netwerk kan er gekozen worden uit verschillende bouwstenen die ingezet kunnen worden en samen het traject van de persoon vormen. In onderstaand schema worden de bouwstenen weergegeven, die per fase ingezet kunnen worden. Fasen in behandeling NAH-centrum Oriëntatie Vraagverheldering Behandeling Ondersteuning Oriënteren op de moge- Intake Rouw, verwerking, aan- Activering lijkheden voor mensen vaarding en lotgenoten met NAH en hun netwerk contact Wederzijdse kennismaking Interdisciplinaire observa- Psycho-educatie Ambulante ondersteuning van de persoon met NAH, tie binnen het het sociale netwerk en het NAH-centrum NAH-centrum Cognitieve neuropsycholo- Lotgenoten contact gische training Taal en communicatie Netwerkondersteuning Beweging Aanpassingen en hulpmiddelen Arbeidstoeleiding Neuropsychologisch onder- Psychosociale therapieën Woonvormen zoek Kortdurende behandeling Arbeid of scholing van het sociale netwerk door een (neuro)psycholoog Overige activering Persoon met NAH en Advies over verdere be- Advies over passend ver- Ondersteuning heeft vaak zijn/haar netwerk weten handeling binnen of buiten volg binnen of buiten NAH- een langdurig karakter om welke ondersteuning zij het NAH-centrum. Indien centrum. Er ligt een ver- wat bereikt is vast te binnen en buiten het NAH- behandeling binnen het slag met daarin omschre- houden. Jaarlijks wordt de centrum kunnen krijgen NAH-centrum geïndiceerd ven wat deze persoon en ondersteuning geëvalu- is ligt er een behandelplan zijn sociale netwerk nodig eerd. hebben In de paragrafen die volgen in dit hoofdstuk worden de verschillende bouwstenen per fase uitgewerkt.

8 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 8 van Oriëntatie Oriënteren op de mogelijkheden voor mensen met NAH en hun sociale netwerk Het NAH-centrum voert een open-deur beleid, mensen met NAH en hun sociale netwerk zijn altijd welkom om te komen kijken naar en te ervaren wat er gebeurt in het NAH-centrum. Op de laatste woensdag van de maand is er daarnaast een inloopochtend, waarbij een kopje koffie of thee klaar staan en mensen vrijblijvend kunnen kennismaken. Het NAH-centrum beschikt over kennis en informatie over NAH en behandel- en ondersteuningsmogelijkheden. Er kan foldermateriaal meegenomen worden Wederzijdse kennismaking Op afspraak kunnen mensen met NAH en hun sociale netwerk met hun specifieke vragen terecht bij het NAH-centrum. Deze afspraak heeft het karakter van een wederzijdse kennismaking. De persoon met NAH en zijn sociale netwerk krijgen een beeld van de mogelijkheden van het NAH-centrum en de medewerkers van het NAH-centrum krijgen een eerste indruk van de vraag van de persoon met NAH en zijn netwerk Resultaat van de oriëntatiefase Mensen met NAH en hun sociale netwerk weten welke ondersteuningsmogelijkheden er binnen en buiten het NAH-centrum zijn. De oriëntatie kan een vervolg krijgen in het behandeltraject binnen het NAH-centrum Vraagverheldering Intake ens de intake wordt de vraag van de persoon met NAH en zijn sociale netwerk in kaart gebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie, o.a. over het hersenletsel, de gevolgen daarvan en de reeds plaats gevonden behandelingen. Bij de intake wordt o.a. gebruik gemaakt van standaard intakeformulieren, waarbij de mogelijkheden in kaart worden gebracht. Na de intake wordt een voorlopig werkplan geschreven Interdisciplinaire observatie binnen het NAH-centrum Gedurende de eerste 6 weken binnen het NAH-centrum wordt er samen met de persoon en diens sociale netwerk op basis van het voorlopig werkplan gekeken naar mogelijkheden binnen de veranderde situatie. Het proces van maatschappelijke revalidatie is gestart Aanvullend in te schakelen specifieke expertise buiten het NAH-centrum Indien er ondanks de aanwezige informatie en de observatie binnen het NAH-centrum, vragen zijn over de gevolgen van het hersenletsel en hoe die zich uiten in het dagelijks leven, kan er een neuropsychologisch onderzoek worden aangevraagd en uitgevoerd door een gz-psycholoog of neuropsycholoog. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij de verdere behandeling.

9 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 9 van Resultaat van de vraagverhelderingsfase Deze fase wordt afgesloten met een beeldvormingsverslag en een werk- of behandelplan met realistische doelen gericht op maatschappelijke re-integratie. Dit verslag is de basis waarop informatie en advies verstrekt wordt aan de persoon met NAH en diens sociale netwerk over verdere ondersteuning en/of behandeling. Deze ondersteuning en behandeling kan plaatsvinden binnen het NAH-centrum. Waar nodig kan tevens geholpen worden bij doorverwijzing Behandeling Behandeling binnen het NAH-centrum is gericht op het behouden van en vergroten van de vaardigheden om te kunnen participeren in de maatschappij. Er worden verschillende behandelvormen ingezet. Het behandelprogramma wordt samengesteld op basis van de hulpvraag en wensen van de persoon met NAH en zijn sociale netwerk en kan samengesteld worden uit onderstaande bouwstenen Rouw, verwerking, aanvaarding en lotgenotencontact Vanaf de komst op het NAH-centrum is rouw en verwerking een direct en/of indirect doel. De mensen hebben ondersteuning en tijd nodig om te resetten. Als dit leidt tot een proces van aanvaarding en het vinden van nieuwe mogelijkheden, dan werkt dit uiterst preventief en voorkomt het latere psychische of zelfs psychiatrische zorg. In het NAH-centrum wordt tijd gemaakt voor het verhaal van de persoon, zijn vroegere en huidige leven. Ook is er een wekelijkse gespreksgroep waarin samen onderwerpen besproken worden en lotgenotencontact heilzaam werkt. Deze gespreksgroep staat onder deskundige begeleiding. Bij behoefte aan lotgenotencontact, is er ook het NAH-café en/of Breincafé, waar het NAH-centrum en Pluryn bij betrokken zijn. Voor het sociale netwerk worden er in samenwerking met MEE activiteiten georganiseerd.

10 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 10 van Psycho-educatie Door de specifieke en vaak ingewikkelde problematiek rondom de gevolgen van het verworven hersenletsel, is psycho-educatie een krachtig middel voor de persoon met NAH zelf, maar zeker ook voor zijn sociale netwerk. Binnen het werken op het NAH-centrum is psycho-educatie een ingeweven onderdeel. Als er meer specifiek behoefte is aan psycho-educatie, dan kan dit via Behandeling-individueel ingezet worden. Pluryn werkt mee aan de vertaling en implementatie van een psycho-educatie methode voor kinderen/jongeren met NAH en hun ouders: BrainSTARS Cognitieve neuropsychologische training Het NAH-centrum biedt een breed scala aan (groeps)trainingen gericht op het aanleren van vaardigheden ter vergroting van de zelfregie en de zelfredzaamheid van mensen met NAH. Aandachtsgebieden tijdens cognitieve neuropsychologische training zijn o.a.: tempo en aandacht, geheugen, executieve functies, waarnemen, communiceren en handelen Taal en communicatie Aangezien er bij NAH vaak afasie voorkomt en mensen lijden onder deze taal-spraakproblemen wil het NAHcentrum starten met een afasiegroep. Nu al worden taaltrainingen gegeven, bijvoorbeeld op de computer of de i-pad, of kan er samen in een kleine praatgroep gewerkt worden aan communicatie. Waar nodig kan een eerstelijns logopedist ingeschakeld worden om de actieve spraak en het taalbegrip te bevorderen. De door de logopedist voorgeschreven adviezen kunnen toegepast worden en de oefeningen kunnen uitgevoerd worden binnen het NAH-centrum.

11 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 11 van Beweging De fysieke mogelijkheden van mensen met NAH zijn vaak aangedaan. Beweging, zowel inspannend als ontspannend, heeft de aandacht op het NAH-centrum (o.a. yoga, wandelen, fietstrainer). Daarnaast kan de eerstelijns fysiotherapeut ingeschakeld worden om het bewegen te ondersteunen en te trainen. De door de fysiotherapeut voorgeschreven adviezen kunnen toegepast worden en de oefeningen kunnen uitgevoerd worden binnen het NAH-centrum Aanpassingen en hulpmiddelen Na hersenletsel worden er problemen ervaren in de activiteiten van het dagelijks leven. Het NAH-centrum besteedt aandacht aan de oplossingen hiervan via andere werkwijzen, aanpassingen of hulpmiddelen. Ook zijn er diverse mogelijkheden via de vele app s voor de i-pad. Daarnaast kan de eerstelijns ergotherapeut ingeschakeld worden om de persoon en diens sociale netwerk te ondersteunen. De door de ergotherapeut voorgeschreven adviezen kunnen toegepast worden en de oefeningen kunnen uitgevoerd worden binnen het NAH-centrum Arbeidstoeleiding Vrijwel iedere persoon met NAH wil graag (weer) aan het werk, al dan niet betaald. Binnen het NAHcentrum wordt de persoon met NAH ondersteund bij de arbeidsre-integratie. Dit proces start bij het meedoen aan activiteiten gericht op het opdoen van arbeidsvaardigheden binnen het NAH-centrum, binnen het Voorzieningenhart t Hert of in de thuisomgeving. Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op de medewerkers van BAAS (Begeleide Arbeid en Activiteiten in de Samenleving) om verder vorm te geven aan de arbeidsre-integratie. Indien er vragen zijn om een opleiding te volgen, kan er bijvoorbeeld verwezen worden naar het REAcollege, dat gespecialiseerd is in het opleiden van mensen met een handicap, inclusief NAH. Ook hebben de sociale ondernemingen van Pluryn verschillende opleidingstrajecten. Als betaald werk passend is kan bijvoorbeeld Jobstap ingeschakeld worden, een erkend bedrijf voor toeleiding naar betaald werk. Zij hebben zich gespecialiseerd in het ondersteunen en begeleiden van mensen met NAH Aanvullend in te schakelen specifieke expertise buiten het NAH-centrum Psychosociale therapieën Psychosociale therapieën richten zich op het voorkomen en verminderen van de met NAH verbonden psychische problematiek. Als therapieën in de eerste lijn ontoereikend zijn of therapeuten over onvoldoende kennis van mensen met NAH beschikken kan specifieke therapie ingezet worden. Het betreft o.a. creatieve therapie, psychomotorische therapie, gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie en therapie gericht op de verwerking van nare ervaringen. Deze therapieën worden uitgevoerd door gespecialiseerde gz-psychologen en vaktherapeuten.

12 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 12 van Behandeling van het sociale netwerk door een (neuro)psycholoog Indien gewenst kan er door het sociale netwerk een consult aangevraagd worden bij een neuropsycholoog. Dit consult helpt het sociale netwerk van de persoon met NAH inzicht te krijgen in de veranderde mogelijkheden van de persoon met NAH en hoe hiermee om te gaan Resultaat van de behandelfase De vaardigheden om te kunnen participeren in de maatschappij zijn vergroot of stabiel gebleven ten opzichte van de revalidatiefase. De persoon met NAH kan binnen zijn mogelijkheden participeren in de samenleving. Als hierbij blijvende ondersteuning nodig is dan ligt er na de behandeling een advies over een passend vervolg binnen of buiten het NAH-centrum, in de vorm van een verslag met daarin omschreven welke ondersteuning deze persoon en zijn sociale netwerk nodig hebben Ondersteuning Activering Er is er een scala aan activiteiten dat gebruikt kan worden om tegemoet te komen aan de wens en de vraagstelling van de persoon. Als duidelijk is wat de gewenste activiteiten zijn, wordt er een persoonlijk programma gemaakt, dat aansluit op de mogelijkheden, zodat de persoon met NAH overzicht en structuur ervaart. Er wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van activiteiten binnen de samenleving Ambulante ondersteuning Afhankelijk van de vraagstelling kan er ambulante ondersteuning geboden worden in de thuissituatie. Met name tijdens de re-integratiefase, waarin de persoon weer thuis komt en duidelijk wordt hoeveel er veranderd is, is ambulante ondersteuning een krachtig middel. Door vroege inzet, kunnen veel problemen voorkomen worden. Ook bij kinderen en jongeren met NAH, kan thuisbegeleiding geboden worden (intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling), waarin het hele gezin betrokken wordt Lotgenotencontact Bij behoefte aan lotgenotencontact, is er binnen de verschillende gemeenten een NAH-café en/of Breincafé, waar het NAH-centrum en Pluryn vaak ook bij betrokken zijn Netwerkondersteuning Hersenletsel krijg je nooit alleen! Het streven is om in alle fasen van het traject het sociale netwerk actief te betrekken. Daarnaast wordt er op het NAH-centrum twee maal per jaar een netwerk-dag gehouden, waarin informatie, lotgenotencontact en gezelligheid centraal staan. Als er behoefte is aan extra ondersteuning van de thuissituatie, dan wordt MEE, die wekelijks kantoor houdt op het NAH-centrum, ingeschakeld. Zij hebben de mogelijkheid van tijdelijke, individuele ondersteuning en partnergroepen. Er is tevens een kinder-ochtend (voor kinderen met een ouder met NAH) in het NAH-centrum, die door MEE en Pluryn georganiseerd wordt.

13 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 13 van Aanvullend in te schakelen ondersteuningsvormen buiten het NAH-centrum Woonvormen Als zelfstandig wonen, ondanks extra ondersteuning en inzet niet meer lukt, dan is er de mogelijkheid om te gaan wonen in een van de verschillende woonvormen met ondersteuning oplopend tot 24-uurszorg. Pluryn heeft verschillende woonvormen, allen gelegen in de wijk. De zorg is steeds gericht op het optimaal deelnemen aan de samenleving, waarbij voorzien wordt in de basisvoorwaarden en veiligheid Arbeid of scholing Er bestaan mogelijkheden voor (on)betaald werk binnen de sociale ondernemingen van Pluryn, via arbeidsplaatsen van Pluryn in bedrijven, via begeleiding van BAAS, of door bemiddeling van Jobstap. De sociale ondernemingen en het REA-college bieden opleidingsmogelijkheden voor mensen met NAH, die in aanmerking komen voor herscholing Overige activering Afhankelijk van de vraag, heeft Pluryn een breed scala aan dag-activering verspreid over de regio Resultaat van de ondersteuning Ondersteuning heeft vaak een langer durend karakter om wat bereikt is vast te houden. Passende ondersteuning zorgt ervoor dat de persoon met NAH en zijn sociale netwerk optimaal kunnen (blijven) functioneren.

14 Eindproduct van Fase Aanvullend in te schakelen specifieke expertise buiten het NAH servicecentrum Mogelijke bouwstenen behandeltraject en ondersteuningsmogelijkheden binnen of door het NAH-centrum Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 14 van 24 Bijlage: Trajecten in het NAH-centrum De trajecten die gevolgd kunnen worden binnen het NAH-centrum zijn divers. Afhankelijk van de vraag van de persoon met NAH en zijn sociale netwerk kan er gekozen worden uit verschillende bouwstenen die ingezet kunnen worden en samen het traject van de persoon vormen. In onderstaand schema worden de bouwstenen, die per fase ingezet kunnen worden weergegeven. Fasen in behandeling NAH-centrum Oriëntatie Vraagverheldering Behandeling Ondersteuning Oriënteren op de moge- Intake Rouw, verwerking, aan- Activering lijkheden voor mensen vaarding en lotgenoten met NAH en hun netwerk contact Wederzijdse kennismaking Interdisciplinaire observa- Psycho-educatie Ambulante ondersteuning van de persoon met NAH, tie binnen het het sociale netwerk en het NAH-centrum NAH-centrum Cognitieve neuropsycholo- Lotgenoten contact gische training Taal en communicatie Netwerkondersteuning Beweging Aanpassingen en hulpmiddelen Arbeidstoeleiding Neuropsychologisch onder- Psychosociale therapieën Woonvormen zoek Kortdurende behandeling Arbeid of scholing van het sociale netwerk door een (neuro) psycholoog Overige activering Persoon met NAH en Advies over verdere be- Advies over passend ver- Ondersteuning heeft vaak zijn/haar netwerk weten handeling binnen of buiten volg binnen of buiten NAH- een langdurig karakter om welke ondersteuning zij het NAH-centrum. Indien centrum. Er ligt een ver- wat bereikt is vast te binnen en buiten het NAH- behandeling binnen het slag met daarin omschre- houden. Jaarlijks wordt de centrum kunnen krijgen NAH-centrum geïndi-ceerd ven wat deze persoon en ondersteuning geëvalu- is ligt er een behandelplan zijn sociale netwerk nodig eerd. hebben In deze bijlage worden de diverse bouwstenen van de cliënttrajecten nader beschreven.

15 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 15 van 24 Fase Oriëntatie Oriënteren op mogelijkheden voor mensen met NAH en hun netwerk Bekendheid van de mogelijkheden bij NAH, voor mensen met en zonder NAH. Het laten ervaren dat er mogelijkheden zijn. Mensen met of zonder NAH zijn welkom op het NAH-centrum. Zij kunnen zonder afspraak binnenlopen en de sfeer proeven. Als er specifieke vragen zijn, dan kan er een afspraak gemaakt worden, zodat de begeleider meer tijd heeft voor de gast(en). De begeleider maakt tijd vrij zodat de gast zich welkom voelt. De gast kan samen met de begeleider rondkijken in het NAH-centrum. De begeleider geeft informatie mee op papier. Begeleider van het NAH-centrum De begeleider van het NAH-centrum kan tijd vrij maken om de gast kort te ontvangen en iets aan te bieden. Geen indicatie, maar drempelloze kennismaking met de zorg voor mensen met NAH Wederzijdse kennismaking van de persoon met NAH, het sociale netwerk en het NAH-centrum De persoon met NAH en zijn netwerk hebben een goed beeld van de mogelijkheden van het NAH-centrum, op grond waarvan zij kunnen besluiten of ze verder willen met deze vorm van hulpverlening. Ze hebben eventueel een kopie van het besprokene, zodat geheugenstoornissen geen beperking vormen in de beslissing. De persoon met NAH en zijn sociaal netwerk gaan, op afspraak, in gesprek met de begeleider. Er wordt gebruik gemaakt van een checklist, waarin de informatie van het gesprek wordt weergegeven. Aan het eind van het gesprek krijgt de persoon met NAH hiervan een kopie en gegevens worden uitgewisseld. Als iemand gebruik wil maken van de mogelijkheden van Pluryn, dan neemt een medewerker van het Klantenbureau daarna contact op. Een verkennend gesprek, waarin enerzijds kennis gemaakt wordt met de vragen van de persoon met NAH en zijn sociale netwerk en anderzijds met de mogelijkheden van het NAH-centrum. Begeleider van het NAH-centrum Een á anderhalf uur Geen indicatie

16 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 16 van 24 Fase Vraagverheldering Intake De hulpvragen van de persoon met NAH en zijn sociaal netwerk zijn in kaart gebracht. Hierbij is ook aandacht voor de krachten en mogelijkheden. Het intakegesprek van de persoon met NAH en diens netwerk vindt plaats op het NAH-centrum, met een aantal gespecialiseerde medewerkers. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een Intakeformulier en de reeds verstrekte informatie. Tevens vraagt de intaker toestemming voor het opvragen van relevante informatie bij behandelaars. Er is een gesprek met de intaker van het Klantenbureau en de gedragswetenschapper. In de tweede helft van dit gesprek gaat de persoon met NAH verder in gesprek met de gedragswetenschapper. Ondertussen spreekt de intaker van het Klantenbureau met de aanwezige betrokken persoon, vaak de partner. Klantenbureau, gedragswetenschapper Ongeveer anderhalf uur Behandeling Groep Interdisciplinaire observatie binnen het NAH-centrum Na een observatieperiode van 6 weken, hebben de persoon met NAH en de persoonlijk begeleider een beeld van hetgeen de persoon kan gaan doen binnen of buiten het NAH-centrum. Er zijn doelen opgesteld voor de komende periode, die vastgelegd zijn in het behandelplan. Deze doelen zijn gericht op maatschappelijke revalidatie. De persoon met NAH is gestart op NAH-centrum voor maximaal 9 dagdelen. De eerste 6 weken wordt er op basis van reeds verstrekte informatie, samen met de persoon gezocht naar zijn interesses, vragen en veranderde mogelijkheden. Er wordt daarbij tevens gebruik gemaakt van de verstrekte medische informatie. Daarnaast kunnen er een aantal instrumenten worden ingezet zoals de Competentiebalans COPM (Canadian Occupational Performance Measure) en PCP (Persoon Centraal Planning). De persoon met NAH en de persoonlijk begeleider van het NAH-centrum, gaan periodiek met elkaar in gesprek. De begeleiders van het NAH-centrum observeren gericht bij de aangeboden activiteiten. De gedragswetenschapper heeft een gesprek met de persoon met NAH en doet eventueel nader onderzoek. Ook overlegt de gedragswetenschapper met de persoonlijk begeleider over de aandachtspunten en methode van aanpak, o.a. aan de hand van observatieformulier en competentiebalans. Bovendien kijken zij of er in deze fase externe specialisten ingeschakeld moeten worden voor onderzoek en/of advies. Begeleiders en gedragswetenschapper verbonden aan het NAH-centrum. Daarnaast kunnen er externe specifieke deskundigen geconsulteerd worden. Periode van 6 weken, meerdere dagdelen afhankelijk van de hulpvraag. Behandeling Groep

17 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 17 van 24 Neuropsychologisch onderzoek Duidelijkheid over het neuropsychologisch functioneren van de persoon met NAH. Betreft veelal problematisch gedrag, in relatie tot de hersenfuncties. Neuropsychologisch onderzoeksproces. Het bestuderen van aanwezige medische en psychologische informatie, het observeren binnen de dagelijkse of de testsituatie en het afnemen van zo goed mogelijk gestandaardiseerde tests. Van het onderzoeksproces wordt een neuropsychologisch verslag gemaakt. Neuropsycholoog of gz-psycholoog, eventueel in samenwerking met testassistente Afhankelijk van de vraagstelling Behandeling Individueel Fase Behandeling Rouw, verwerking, aanvaarding en lotgenotencontact en aandacht geven aan het proces van rouw, verwerking en zo mogelijk aanvaarding van de breuk in de levenslijn Binnen het groepsgebeuren van het NAH-centrum is tijd en ruimte voor het rouwproces. Daarnaast is er een speciale gespreksgroep, die dit direct of indirect als onderwerp heeft. Voor ondersteuning van het sociale netwerk worden er met MEE activiteiten georganiseerd. Het NAH-centrum biedt mogelijkheden waarbij mensen met NAH kunnen praten of werken aan wat er gebeurd is. Samen kunnen ze op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Lotgenotencontact binnen het groepsgebeuren is daarbij een krachtig middel. Voor het sociale netwerk zijn er partnerbijeenkomsten en kinderdagen. Deze worden in samenwerking met MEE georganiseerd. Begeleiders van het NAH-centrum elijk traject Behandeling Groep

18 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 18 van 24 Psycho-educatie De persoon met NAH en het netwerk zijn op de hoogte van het hersenletsel en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven Psycho-educatie is een onderdeel van het NAH-centrum. Er wordt informatie ter beschikking gesteld, het is een regelmatig gespreksonderwerp, en zonodig wordt de gedragswetenschapper ingeschakeld. De begeleiders zijn op de hoogte van de oorzaken en gevolgen van hersenletsel, en kunnen hier in de dagelijkse activiteiten op reageren. Begeleiders van het NAH-centrum, eventueel ook gedragswetenschapper elijk traject Behandeling Groep Cognitieve neuropsychologische training Gerichte training, van beschadigde neuropsychologische functies, zoals aandacht, geheugen, planning en organisatie. De training richt zich op het in stand houden van reeds gerevalideerde functies en het vinden van compensatiemogelijkheden. Er zijn diverse programma s, al dan niet op de computer, die de mogelijkheid bieden bovenstaande functies te oefenen. De medewerker kan op basis van de hulpvraag van de persoon, en in overleg met de gedragswetenschapper, bovenstaande programma s aanbieden. De computer en de i-pad zijn hierbij zeer geschikte hulpmiddelen. Begeleiders van het NAH-centrum in overleg met de gedragswetenschapper ens de activiteiten Behandeling Groep Taal en communicatie Gerichte training van beschadigde taal functies, zoals het spreken, lezen en schrijven. De training richt zich op het in stand houden van reeds gerevalideerde functies en het vinden van compensatiemogelijkheden. Er zijn taaltrainingsprogramma s, al dan niet op de computer of i-pad, die mensen ondersteunen bij het communiceren. De medewerker kan op basis van de hulpvraag van de persoon, bovenstaande programma s aanbieden. Via de afasiegroep kan hier nog gespecialiseerder aan gewerkt worden. Eventueel kan geadviseerd worden om een eerstelijns logopedist in te schakelen. Begeleiders van het NAH-centrum ens de activiteiten Behandeling Groep

19 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 19 van 24 Beweging Gerichte training van beschadigde motorische functies, zoals het lopen. Het tot rust komen is hier ook een onderdeel van. De training richt zich op het in stand houden van reeds gerevalideerde functies en het vinden van compensatiemogelijkheden. Motorische trainingsprogramma s, hometraining, wandelen, yoga. De medewerker kan op basis van de hulpvraag van de persoon, bovenstaande programma s aanbieden. Eventueel kan geadviseerd worden om een eerstelijns fysiotherapeut in te schakelen. Begeleiders van het NAH-centrum ens de activiteiten Behandeling Groep Aanpassingen en hulpmiddelen Mensen met NAH beschikken over de juiste aanpassingen en/of hulpmiddelen die hen in het dagelijks leven ondersteunen en leiden tot optimale integratie/inclusie Het afwegen van de hulpvraag van de persoon met NAH en de diverse mogelijkheden ter ondersteuning van het dagelijks leven, ter compensatie en/of vervanging van de beschadigde functies. De medewerker is op de hoogte van de mogelijkheden en brengt hiervan, indien van toepassing, de persoon en/of diens sociaal netwerk op de hoogte. Begeleiders van het NAH-centrum. Eventueel kan een eerstelijns ergotherapeut worden ingeschakeld. ens de activiteiten Behandeling Groep Arbeidstoeleiding Mensen met NAH vinden arbeid, vrijwilligerswerk of dagbesteding passend bij hun mogelijkheden. Zij krijgen hierbij passende ondersteuning Werk is een krachtig middel in het kader van maatschappelijke revalidatie. Door verschillende activiteiten aan te bieden wordt de persoon met NAH zich bewust van zijn voorkeuren en mogelijkheden en ervaart hij welke activiteiten of welke arbeid passend zijn. Binnen het NAH-centrum worden verschillende activiteiten aangeboden waar de persoon met NAH mee kan kennismaken. Deze activiteiten vinden plaats in de ruimtes van het NAH-centrum zelf of in t Hert. Als de persoon met NAH andere wensen heeft op het gebied arbeid en/of scholing kan er een trajectcoach ingeschakeld worden en/of een medewerker van BAAS. Zij kunnen helpen bij het zoeken naar onbetaalde arbeid en/of scholing. Als er gedacht wordt aan re-integratie kan Jobstap ingeschakeld worden. Begeleiders van het NAH-centrum. Afhankelijk van de vraag kan een Trajectcoach of een medewerker van BAAS of Jobstap worden ingeschakeld. elijk traject Behandeling Groep

20 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 20 van 24 Psychosociale therapieën De persoon met NAH leert gedrag aan gericht op het terugdringen bijkomende problematiek. De therapie is gericht op blijvende verbeteringen in het functioneren van de persoon met NAH. Aan de hand van de vraagstelling maakt een therapeut een behandelplan. Dit plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Gedragswetenschapper, vaktherapeut De behandeling heeft een duidelijk begin en eind. De looptijd is maximaal 2 jaar. Behandeling Individueel extra aanvragen of via ziektekostenverzekering. Behandeling van het sociale netwerk door een (neuro)psycholoog Psychologische ondersteuning van de persoon met NAH door het sociaal netwerk toe te rusten. Door middel van een aantal hulpverlenende gesprekken met het sociale netwerk weten zij beter om te gaan met de persoon met NAH. De psycholoog maakt een afspraak en zorgt voor een adequate locatie, waarin de gesprekken kunnen plaatsvinden. Neuropsycholoog of gz-psycholoog Afhankelijk van de vraag en het behandeldoel kan deze behandeling maximaal een periode van 2 jaar bestrijken Behandeling Individueel extra aanvragen Fase Ondersteuning Activering De persoon met NAH heeft passende dagbesteding. Binnen het NAH-centrum worden verschillende activiteiten aangeboden. Daarnaast zijn er binnen en buiten Pluryn diverse mogelijkheden waaruit de persoon met NAH kan kiezen. Samen met de persoon met NAH wordt onderzocht welke activiteiten passend zijn en in welke omgeving deze het beste kunnen plaatsvinden. Begeleiders activering Langer durend traject Begeleiding Groep

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving.

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan iedereen overkomen. Het overkwam Ruud. Twee jaar geleden kreeg hij onverwachts

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving.

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan iedereen overkomen. Zo ook Liesbeth. Zij stond s morgens op en het voelde of

Nadere informatie

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel Behandelprogramma CVA/hersenletsel Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. In dit hoofdstuk vindt u zoveel mogelijk informatie

Nadere informatie

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel Informatie voor (para)medici Zelf en samen redzaam Als betrokken professional kent u uw patiënt. U stelt of kent de diagnose en ziet welke behandeling

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda

Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Poliklinische Revalidatie voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Revalidatiecentrum Breda Informatie voor ouders/verzorgers Uw kind wordt aangereden door een auto, valt hard van

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Chronische pijn. Locatie Arnhem

Chronische pijn. Locatie Arnhem Chronische pijn Locatie Arnhem Chronische pijn We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan zes maanden blijven bestaan. De pijn kan in verschillende delen van het lichaam voorkomen. Soms

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA Poliklinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch voor poliklinische revalidatie.

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA. Poliklinische revalidatie

Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA. Poliklinische revalidatie Libra R&A locatie Leijpark NAH/CVA Poliklinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark voor poliklinische revalidatie.

Nadere informatie

Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel

Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed mogelijk organiseren.

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder Schrijven, met bestek eten, een bal vangen, een logisch verhaal vertellen of huiswerkopdrachten uitvoeren.

Nadere informatie

Inleiding. Hersenletsel en de gevolgen. Het programma

Inleiding. Hersenletsel en de gevolgen. Het programma Revalidatie na nietaangeboren hersenletsel 2 Inleiding Door een hersenletsel kan het leven van de één op andere dag ingrijpend veranderen. De polikliniek Revalidatie van Zuyderland Medisch Centrum heeft

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren Libra R&A locatie Leijpark Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie klinische opname kinderen/jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen/jongeren (of hun ouders/verzorgers) die met de diagnose

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving.

Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving. Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Bram valt van de schommel en is vijftien minuten buiten bewustzijn. Na een opname in het ziekenhuis keurt een arts hem

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving.

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Woon je zelfstandig of binnen je gezin en heb je daarbij ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Symposium NAH NH 30 november. Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut

Symposium NAH NH 30 november. Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut Symposium NAH NH 30 november Marit Dhondt Psychomotorisch therapeut Ketenzorg na hersenletsel Ziekenhuis Medisch herstel Fysieke, curatieve zorg Gericht op zo snel mogelijk ontslag Nazorg poliklinisch

Nadere informatie

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN AFASIE

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN AFASIE RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN AFASIE Samenvatting versie voor mensen met afasie en naasten Afasie is een taalstoornis, geen intelligentiestoornis Juli 2017 1 van 23 Inhoud Inleiding... 3 H1:

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve neurologische aandoening. Bij deze ziekte gaat

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers

Libra R&A locatie Blixembosch. Specialistische Cognitieve Revalidatie. Informatie voor verwijzers Libra R&A locatie Blixembosch Specialistische Cognitieve Revalidatie Informatie voor verwijzers Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch heeft voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Diagnostisch traject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gericht op arbeid Informatie voor patiënten Quickscan NAH Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die (dreigen)

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Afasiecentrum De Archipel Zuidoost-Brabant

Afasiecentrum De Archipel Zuidoost-Brabant Afasiecentrum De Archipel Zuidoost-Brabant Niets is meer vanzelf-sprekend Afasie Vereniging Nederland Afasie verandert het leven op ingrijpende wijze Afasie ontstaat door een Niet Aangeboren Hersenletsel

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Onzichtbare gevolgen van hersenletsel

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Onzichtbare gevolgen van hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Onzichtbare gevolgen van hersenletsel Poliklinische cognitieve revalidatie na hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord U start binnenkort

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Locatie Arnhem - Doetinchem - Ede Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson en Parkinsonisme kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen voor

Nadere informatie

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers Zonneheuvel Informatie voor verwijzers Zonneheuvel is een afdeling voor voortgezette behandeling met verblijf voor mensen vanaf 50 jaar met blijvende beperkingen voortvloeiend uit psychiatrische en levensfase

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) De aandoening Multiple Sclerose (MS) kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijkse leven. In deze folder leest u wat het behandelprogramma

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel INteNsIeVe OrtHOPedAGOGIscHe GezINsBeHANdelING BIj NAH uw kind blijft thuis wonen door hulp aan huis Vertoont

Nadere informatie

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep

Even voorstellen: Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel van de Amarant Groep Even voorstellen: Pauwer biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met nietaangeboren hersenletsel. Vanaf 2015 is Pauwer onderdeel

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling voor volwassenen U heeft samen met uw revalidatiearts besloten dat u gaat deelnemen aan de poliklinische revalidatiebehandeling (PRB). U komt dan één of enkele keren

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Zoeken naar de juiste aanpak Bij De Beele wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Behandelprogramma Parkinson

Revalidatie en therapie. Behandelprogramma Parkinson Revalidatie en therapie Behandelprogramma Parkinson Inhoudsopgave Inleiding...4 De ziekte van Parkinson...4 Het Parkinsonbehandelteam...5 De revalidatiearts...6 De fysiotherapeut...6 De ergotherapeut...6

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen. Na verwijzing door de klinisch geriater

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen. Na verwijzing door de klinisch geriater Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen Na verwijzing door de klinisch geriater 2 De klinisch geriater heeft u verwezen naar de afdeling medische psychologie voor een neuropsychologisch onderzoek (NPO).

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Neuropsychologie en neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologie en neuropsychologisch onderzoek Neuropsychologie en neuropsychologisch onderzoek Inleiding Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen gedrag en de werking van de hersenen. De neuropsycholoog stelt met een psychologisch

Nadere informatie

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte NEUROLOGISCHE LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte Het centrum

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Patiënteninformatie vll 574/1511 Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Inleiding U ontvangt deze

Nadere informatie

Behandeling bij u thuis

Behandeling bij u thuis www.zge.nl Behandeling bij u thuis In deze folder maakt u kennis met de behandelaars van Zorggroep Elde: de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en diëtist.

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

Dagbehandeling voor mensen met NAH

Dagbehandeling voor mensen met NAH Dagbehandeling voor mensen met NAH Er is veel begrip omdat je met lotgenoten bent. Motivatie is belangrijk Kunnen omgaan met het nieuwe leven Het is mogelijk dat je tegen een aantal zaken aanloopt in het

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Behandeling bij Interaktcontour. Pagina 1 14 oktober 2013 www.interaktcontour.nl

Behandeling bij Interaktcontour. Pagina 1 14 oktober 2013 www.interaktcontour.nl Behandeling bij Interaktcontour Pagina 1 14 oktober 2013 www.interaktcontour.nl Wij zijn: * Wouter de Boer, neuropsycholoog * Marieke van der Ent, orthopedagoog Pagina 2 14 oktober 2013 www.interaktcontour.nl

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving.

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De plaats waar en de manier waarop je woont, kies je zorgvuldig. Je huis is immers je thuis. Hier wil je je prettig voelen.

Nadere informatie

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling H.49642.1214 Deeltijdbehandeling Inleiding Deeltijdbehandeling houdt in dat u twee dagen per week een groepstherapie volgt. De deeltijdbehandeling is een onderdeel van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling

Nadere informatie

H Revalidatie na een CVA

H Revalidatie na een CVA H.40033.0217 Revalidatie na een CVA Inleiding U heeft een CVA (cerebrovasculair accident), ook wel beroerte genoemd, doorgemaakt. Hiervoor bent u in eerste instantie in het ziekenhuis behandeld. Na deze

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kadans Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling REVALIDATIE Poliklinische revalidatiebehandeling Binnenkort start u met een revalidatiedagbehandeling in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Revalideren betekent beter leren functioneren in uw dagelijkse

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij NAH

Arbeidsrevalidatie bij NAH Arbeidsrevalidatie bij NAH Traject voor diagnostiek en advies voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsproblemen Informatie voor verwijzers Werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, die

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

weken na het ontstaan van het hersenletsel niet zinvol is. Geheugen Het is aangetoond dat compensatietraining (het aanleren van

weken na het ontstaan van het hersenletsel niet zinvol is. Geheugen Het is aangetoond dat compensatietraining (het aanleren van Richtlijn Cognitieve revalidatie Niveau A (1) Het is aangetoond dat.. Aandacht Het is aangetoond dat aandachtstraining gedurende de eerste 6 weken na het ontstaan van het hersenletsel niet zinvol is. Geheugen

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Behandeling na hersenletsel

Behandeling na hersenletsel Behandeling na hersenletsel Groepsbehandeling op de Cognitieve Behandelunit (CBU) Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is het doel van deze behandeling? 3 Wat zijn cognitieve functies? 3 Voor wie is

Nadere informatie

Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert

Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert Wat is een beroerte (CVA) precies? De medische term voor een beroerte is CVA, wat staat voor cerebro vasculair accident. Letterlijk

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Gezinsbehandeling (IOG) bij kinderen met gedragsproblemen Sterker in de samenleving.

Gezinsbehandeling (IOG) bij kinderen met gedragsproblemen Sterker in de samenleving. Gezinsbehandeling (IOG) bij kinderen met gedragsproblemen Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Marco is acht jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. Daarnaast heeft hij gedrags-, leer-,

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Revalidatiecentrum. De Dillenburg

Revalidatiecentrum. De Dillenburg Revalidatiecentrum Welkom bij! Revalidatiecentrum in Vlaardingen heeft jarenlange ervaring met geriatrische revalidatie. Wij zijn expert in het succesvol laten revalideren van voornamelijk kwetsbare ouderen.

Nadere informatie

Libra R&A Revalidatie. Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten. bij kinderen en jongeren

Libra R&A Revalidatie. Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten. bij kinderen en jongeren Libra R&A Revalidatie Chronische pijnklachten van spieren en/of gewrichten bij kinderen en jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren (of ouders/verzorgers), die in behandeling zijn bij

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie voor ouders/verzorgers Wat is DCD? DCD is de Engelse afkorting van Developmental Coordination Disorder; vrij vertaald in het Nederlands een motorische

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Centrum voor Neuropsychiatrie Specialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel Informatie Deeltijdbehandeling voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Professionele deskundigheid en zorg Als een kind of jongere hersenletsel krijgt door een ongeluk of ziekte, dan kan dit

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Specialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel Kliniek Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie voor cliënten Niet aangeboren hersenletsel

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015 Diagnostiek de Ambelt 2014-2015 Ons aanbod Resultaat boeken. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij?... 3 2. Aanbod Diagnostiek... 5 Consult gedragswetenschapper... 5 Traject Handelingsgerichte Diagnostiek...

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Dagbehandeling Somatiek

Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Een langdurige ziekte of handicap kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Maar met wat extra zorg kunt u vaak gewoon thuis blijven wonen en aan het dagelijks

Nadere informatie

Dagbehandeling Grubbeveld

Dagbehandeling Grubbeveld Dagbehandeling Grubbeveld 1 Bij (beginnende) dementie kan het moeilijk zijn om zeven dagen per week 24 uur lang thuis te verblijven. Locatie Grubbeveld van Envida biedt een dagbehandeling voor dementerenden

Nadere informatie

De medisch psycholoog

De medisch psycholoog De medisch psycholoog 2 Uw behandelend arts heeft u voor een onderzoek of behandeling verwezen naar de medisch psycholoog. In deze folder staat de manier van werken van de medisch psycholoog in het Canisius-Wilhelmina

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek Neuropsychologisch onderzoek V1_2011 Naam cliënt: Afdeling: U hebt een afspraak op Met: U wordt opgehaald van de afdeling voor bovenstaande afspraak. Waarom een neuropsychologisch onderzoek? Een neuropsychologisch

Nadere informatie