BIJLAGE 1 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010"

Transcriptie

1 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING 1 BIJLAGE 1 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT RAPPORTAGE BEREIKTE RESULTATEN INCLUSIEF AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN DIENST Wetenschappelijk Onderzoek en Planning (WOP) Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.1 Up to date CNSP (Children in Need of Special Protection) data beschikbaar hebben. 1.1 Vaststellen aantal geregistreerde instellingen CNSP betreft het verzamelen van data van kinderen in opvanginstellingen en het introduceren van een uniform administratie systeem binnen de kinderopvanginstellingen. De categorisering betrof in 1 ste instantie: kinderen met een beperking; kinderen die verwaarloost, mishandeld dan wel misbruikt zijn en kinderen in conflict met de wet. Per 2007 zijn toegevoegd de categoriëen: sociaal wees (kinderen waarvan de ouders nog leven); kinderen geinfecteerd met of getroffen door HIV (bv ouders zijn overleden). Instrumenten die gebruikt worden: - Invulwijzer - 7 stuks CNSP formulieren CNSP database is een Acess file. Verwerking vindt via Exel plaats. 1.2 Bezoeken aan kinderopvanginstellingen ivm uitleg gebruik formulieren 1.3 Verslaglegging gegevens 1.1 Vijf en dertig (35) kinderopvanginstellingen zijn per september 2010 opgenomen in het CNSP bestand. 1.2 Bezoeken in bepaalde periodes van het jaar (meestal oktober - december) uitgevoerd. 1.3 CNSP verslag 2009/2010 in concept.

2 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.2 Ondersteuning implementatie van de Proxy Means Test (PMT) als nieuwe criteria ivm verstrekking sociale voorzieningen van het Ministerie van Sozavo. 2.1 Ondersteunen uitvoering huishoudonderzoek ter vaststelling van de variabelen die in de PMT kunnen worden opgenomen. De PMT betreft variabelen die de sociaal-economische situatie van een cliënt bepalen, wordt als nieuwe selectiecriteria voorgesteld ivm toewijzing sociale voorzieningen van het Ministerie van Sozavo. 2.2 Ondersteunen proces pilot testen PMT variabelen. 2.1 Feedback op de methodologie en het uitvoeringsproces van het huishoudonderzoek alsook de resultaten van het onderzoek; 2 rapporten afgerond in 2009 namelijk een rapport met de onderzoeksresultaten en een rapport met de voorgestelde PMT variabelen voor urbane en rurale gebieden, alsook het binnenland. 2.2 Feedback inzake uitvoer pilot test. Pilot test afgerond in 2009 en de voorgestelde PMT variabelen zijn in de testzone van Sozavo Informatie Systeem ingevoerd. 2.3 Bespreken van de scores voor de voorgestelde PMT variabelen en vaststellen van de cut off point per voorziening. 2.5 Ondersteunen van activiteiten voor implementatie van PMT als de herziene toewijzingscriteria. 2.3 Voorstel voor score per PMT variabele en per gebied (urbaan, ruraal en binnenland) is door de consultant gedaan; besluitvorming Regering inzake gebruik PMT moet nog genomen worden alsook welke cut off point zal worden gehanteerd. 2.5 Nog niet uitgevoerd. Het ondersteunen betreft: - advies memo s, projectvoorstellen en Terms of References (ToR s) opstellen, beoordelen van rapporten, vergaderingen bijwonen en input geven, veldorientatie. 2

3 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.3 Ondersteuning van: voorbereiding Social Safety Net (SSN) project; de uitvoering van fase 1 van dit project en het opstellen van capaciteitsversterkingsplan voor personeel van het directoraat Sociale Zaken. 3.1 Coordinatie uivoer 1 ste studie in verband met de evaluatie van de materiele voorzieningen (financiele uitkeringen) van het Ministerie. 3.2 Participatie in SSN task force. 3.1 In samenwerking met een internationale consultant (Perez-Calle) is in mei 2005 een evaluatie rapport (Suriname Social Safety Net Assessment) afgerond. 3.2 SSN TF vergaderingen bijgewoond en input verschaft. 3 Social Safety Net (SSN) project: Betreft evaluatie van de materiele voorzieningen (financiele uitkeringen) van het Ministerie en het doen van aanbevelingen voor hervorming. SSN project fase 1 betrof: - de goedkeuring en implementatie van de PMT (score card) als selectiecriteria voor Sozavo. - een studie naar de haalbaarheid voor hervorming van de huidige financiele uitkeringsprogramma s. Capaciteitsversterkingsplan voor personeel van het directoraat Sociale Zaken betreft de interventies ter verbetering van procedures en organisatie en versterking van personeel van het directoraat Sociale Zaken, ivm optimalisering en effectuering van de dienstverlening Ondersteuning uitvoer 2 de studie in verband met evaluatie van de materiele voorzieningen (financiele uitkeringen) van het Ministerie. 3.4 Ondersteunen opstellen 1 ste hervormingsstrategie ivm de materiele voorzieningen (financiele uitkeringen) van het Ministerie. 3.5 Ondersteunen opstellen 2 de hervormingsvoorstel ivm de materiele voorzieningen (financiele uitkeringen) van het Ministerie. 3.6 Ondersteunen bij het opstellen van het projectvoorstel en de ToR s ivm de uitvoer van fase 1 van het SSN project. 3.7 Opstellen projectvoorstel ter aanbieding aan de UNDP ivm het uitwerken van een capaciteitsversterkingsplan voor het directoraat Sociale Zaken (noot: vanwege het niet ontvangen van fondsen voor SSN project fase 1, is binnen het Ministerie besloten om ivm de versterking van de menselijke hulpbron van het directoraat Sociale Zaken (onderdeel van fase 1 SSN project), een 3.3 In samenwerking met een internationale consultant (Observatorio Social), is in augustus 2006 een finaal Institutional and Strengtening plan of the Suriname SSN afgerond. 3.4 In samenwerking met een internationale consultant (Blank) is in maart 2007 een hervormingsstrategie (Suriname Social Safety Net Reform Strategy) afgerond, met algemene hervormingsvoorstellen. 3.5 In samenwerking met een internationale consultant (Ayala) is in januari 2009 een gedetailleerd hervormingsvoorstel afgerond. 3.6 In 2009 is ondersteuning verleend bij het opstellen van het projectvoorstel, de ToR s en een SSN nota (uitwerking fasen van het SSN project) en de correspondentie naar Ministerie van PLOS ivm aanvraag financiering via sectorfonds Nederland. Echter zijn er geen fondsen ontvangen. 3.7 In samenwerking met een internationale consultant (Kairi) en financiering van de UNDP is een capaciteitsversterkingsplan met uitvoeringsstrategie afgerond in januari 2010.

4 capaciteitsversterkingsplan op te laten stellen). 3.8 Ondersteunen opstellen projectvoorstel en ToR s voor uitvoering 3 deelactiviteiten uit capaciteitsversterkingsplan te weten: - cursus Beleid en Planning voor beleidsmedewerkers & training Leiderschap en Management voor afdelingshoofden en beleidsmedewerkers - evaluatie sociaal beleid en opstellen beleidnota evaluatie mandaten, rollen en verantwoordelijkheden van diensten en afdelingen van het directoraat Sociale Zaken 3.8 In het 1 ste kwartaal 2010 is input verschaft voor het opstellen van het projectvoorstel en ToR s voor uitvoering van de 3 deelactiviteiten die voor 2010 gepland zijn. Het ondersteunen betreft: - advies memo s, projectvoorstellen en Terms of References opstellen, beoordelen van rapporten, vergaderingen bijwonen en input geven, veldorientatie. Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.4 Besluitvorming Regering ihkv het Social Security Agreement (SSA) van de Caricom. De Caricom Social Security Agreement regelt oa zaken betreffende sociale zekerheden binnen de Caricom (ihkv vrij verkeer van personen). 4.1 Bestudering bevindingen Commissie Pension Reform (pensioen en AOV zijn onderdeel van de SSA en Suriname moet maatregelen treffen voor het garanderen van deze voorzieningen bij vrij verkeer van personen). 4.2 Opstellen advies aan Directie en Minister van Sozavo betreffende implementeren aanbevelingen van de Pension Reform studie. 4.1 De rapporten zijn bestudeerd en er is feedback gegeven. Echter heeft de Regering nog geen besluit genomen tav implementatie van de aanbevelingen. 4.2 Nog niet uitgevoerd, uitgaande van goedkeuring van de Regering. 4.3 Advies aan President cq Raad van Ministers (RvM) tav het ondertekenen van de Social Security Agreement 4.3 Nog niet uitgevoerd. 4

5 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van Zaken R.5 Afronden van de ontwerpwet Fonds Voorziening Mensen met een Beperking (VMB) en het Staatsbesluit Kwaliteitstandaarden voor opvang personen met een beperking. 5.1 Overleg met stakeholders inzake het doel en de inhoud van de ontwerpwet. - Ontwerpwet VMB betreft het garanderen van een welvaartsvaste uitkering aan personen met een beperking. R.6 Opstellen en goedkeuren in DNA van de Ontwerpwet Opvanginstellingen & 2 ontwerp Staatsbesluiten ivm kwaliteitsstandaarden voor de opvang van kinderen en jeugdigen (0 t/m 8 jaar & 9 t/m 25 jaar). De ontwerpwet Opvanginstelling betreft het reguleren van de exploitatie van opvanginstellingen voor kinderen en jeugdigen, personen met een beperking en seniorenburgers. Noot: het Staatsbesluit ivm de kwaliteitstandaarden voor opvang van kinderen 0 t/m 8 jaar was reeds in 2005 opgesteld. 5.2 Afronding ontwerpwet ter doorgeleiding naar Raad van Ministers (RvM). 5.3 Finaliseren ontwerp Staatsbesluit Kwaliteitsstandaarden voor opvang van personen met een beperking. 6.1 Opstellen van ontwerpwet Opvanginstellingen en 2 ontwerp Staatsbesluiten ivm kwaliteitststandaarden voor de opvang van kinderen en jeugdigen. 6.2 Doorgeleiding naar, verwerking feedback van en goedkeuring door RvM en Staatsraad van de ontwerpwet Opvanginstellingen. 6.3 Doorgeleiding naar, verwerking feedback van en goedkeuring door RvM en Staatsraad van de 2 ontwerp Staatsbesluiten ivm kwaliteitststandaarden opvang van kinderen en jeugdigen. 5.1 Overleg gepland rond 1 ste kwartaal 2011, nadat het ministerie van JusPol de ontwerpwet wetstechnisch heeft gescreend. 5.2 Ontwerpwet vanuit Ministerie Sozavo voor 90% afgerond; zal doorgeleid worden naar de afdeling Wetgeving van het Ministerie van JusPol voor wetstechnische screening in oktober Ontwerp Staatsbesluit reeds gescreend door het ministerie van JusPol. Thans worden de aanbevelingen verwerkt, waarna deze opgestuurd zal worden naar de Staatsraad ter goedkeuring. 6.1 In 2006 is vanuit het Ministerie van Sozavo een lokale consultant (Jensen) aangetrokken om een ontwerpwet Opvanginstellingen en 1 Staatsbesluit ivm kwaliteitststandaarden opvang van kinderen en jeugdigen (Subcommissie kinderopvang en standaarden 9 tot en met 25 jaar) op te stellen. Input en screening van het ontwerp heeft vanuit de dienst WOP plaatsgevonden en het ontwerp gefinaliseerd is in oktober Doorgeleid, feedback verwerkt en goedgekeurd door de RvM bij missive no. 429 d.d. 11 juni Ook goedkeuring van de Staatsraad ontvangen. 6.3 Doorgeleid, feedback verwerkt en goedkeuring van ontwerp Staatsbesluit te weten Kinderopvang 0 tot en met 8 jaar door de RvM bij missive no. 428 d.d. 11 juni Ook goedkeuring van de Staatsraad ontvangen. - Ontwerp Staatsbesluit Subcommissie kinderopvang en standaarden 9 tot en met 25 jaar nog niet goedgekeurd door RvM en Staatsraad. 5

6 6.4 Doorgeleiding van ontwerpwet Opvanginstellingen naar De Nationale Assemblee ter behandeling. Resultaten Geplande Activiteiten Stand van Zaken R.7 (Ondersteuning) van het opstellen van een finale Beleidsnota Seniorenburgers en kwaliteitsstandaarden voor opvang van deze doelgroep. 7.1 Participatie in discussies en ondersteunen bij het formuleren van beleidsstandpunten voor input in de Beleidsnota. 7.3 Ondersteunen van het onderzoek naar de kwaliteit van zorg in instellingen; dit ivm opstellen kwaliteitsstandaarden 6.4 Ontwerpwet doorgeleid naar De Nationale Assemblee in november Geparticipeerd en concept Beleidsnota opgesteld door vertegenwoordiger dienst WOP en doorgeleid naar ODKMW ter aanvulling. 7.3 Onderzoeksopzet nog niet uitgewerkt vanuit OD- KMW. Input wel verschaft vanuit dienst WOP. R.8 Up to date sociale statistieken betreffende AOV, AKB, GH, FB en schoolkleding tbv interne en externe instanties. R.9 Ondersteuning uitvoering Beleidsdocument Mensen met een Beperking via participatie in Commissie Beleid Mensen met een Beperking (huidige zittingstermijn 01 maart maart 2011). Taken commissie: - vaststellen beleidsvisie tav personen met een beperking - opstellen van een beleidsnota met actieplan - prioriteiten vaststellen - raakvlakken identificeren tav de prioriteiten 8.1 Verzamelen van de data input bij de verschillende afdelingen zoals dienst Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ), dienst Administratie Uitbetaling Sociale Voorzieningen (AUSV) en het Algemene Oudedags Voorzieningsfonds (AOV). 9.1 Bijwonen vergaderingen commissie Beleid Mensen met een Beperking (vanaf 2005 tot heden) & advisering inzake uitvoering Beleidsdocument. 8.1 Informatie verwerkt betreffende GH tot en met april 2010, AOV tot en met juni 2010, AKB tot en met 2 de kwartaal 2010 en FB tot en met juni Vergaderingen bijgewoond, projectvoorstel ivm Lesbrief inzake personen met een beperking voor scholen opgested; input verschaft bij ontwikkeling Lesbrief; input verschaft bij opstellen kwaliteitsstandaarden voor opvang mensen met een beperking; opstellen ontwerpwet fonds Voorziening Mensen met een Beperking ; input tbv rapportages uitvoer Beleidsdocument. 6

7 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van Zaken R.10 Coordinatie opstellen en ondersteunen uitvoering van het beleid mbt HIV/Aids ivm de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Sozavo en participatie in Country Coordinating Mechanism CCM (zittingstermijn januari 2009 januari 2011) 10.1 Overleg met Nationaal Aids Programma (NAP) en interne stakeholders voor opstellen jaarplan 2008 ihkv beleid Sozavo mbt HIV/Aids. Taken CCM: - coordinatie bij het opstellen en indienen van nationale voorstellen aan het Global Fund. Voorstelllen dienen in lijn te zijn met nationale HIV-, Tuberculose- en Malaria programma s. - beantwoorden vragen van Global Fund mbt de projectvoorstellen - vaststellen en implementatie van criteria voor het benoemen van primaire ontvangers en secundaire ontvangers van fondsen 10.2 Deelname aan workshops en opstellen van adviezen ivm het beleid mbt HIV/Aids Jaarplan Sozavo 2008 gefinaliseerd; projectvoorstellen opgesteld ter uitvoering van jaarplan Sozavo 2008 bj het NAP; echter zijn er geen fondsen beschikbaar gesteld via Global Fund. Uitvoering heeft niet plaatsgevonden Focal point dienst WOP heeft workshops bijgewoond en standpunten zijdens het Ministerie van Sozavo aangegeven. Er zijn advies memo s opgesteld nav thema s besproken bij de workshops. Input is gegeven bij opstellen van het Nationaal Strategisch plan voor de multisectorale aanpak van HIV/Aids in Suriname (coordinatie Ministerie Volksgezondheid). R.11a Participatie in interdepartementale werkgroep Early Childhood Development (ECD) wetgeving (zittingstermijn ). Taak werkgroep: Screenen van de door een lokale consultant in 2005 opgestelde ECD wetten. 11a.1 Participatie aan overlegmomenten ihkv van de ontwerpwet 11-jarig basis onderwijs; de ontwerpwet Opvanginstellingen; de ontwerpwet College voor Kinderbescherming (CAK); de ontwerpwet Pleegkinderen en de ontwerpwet Pleegzorg Geparticipeerd en feedback verschaft tav de genoemde ontwerpwetten. 7 R.11b Participatie in interdepartementale commissie Genderregelgeving ( ). 11b.1 Bijdrage ivm aanpassing wetgeving 11b.1 De AOV wet, de AKB Resolutie en de ontwerpwet Opvanginstellingen gescreend op genderongelijkheden.

8 Taken commissie: Nagaan als er binnen nationale wettelijke regelingen, genderongelijkheden zijn. 11b.2 Deelname aan workshops, lezingen en subwerkgroep sessies 11b.2 Deelgenomen en feedback verschaft mbt beleid van het Ministerie van Sozavo. Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.12 Ondersteuning aan uitvoering project implementatie standaarden in kinderopvanginstellingen Projectvoorstellen samenstellen en indienen ivm financiering Om kinderopvanginstellingen bewust te maken van de ontwerpwet Opvanginstellingen en de kwaliteitsstandaarden kinderopvang is vooruitlopend op de formele goedkeuring, een Protocol van Samenwerking in juli 2008 (voor 2 jaar) getekend met de Vereniging Particuliere Sociale Instellingen (VPSI) om de kinderopvanginstellingen te registreren en de bewustwording onder bestuur, directie en personeel mbt de ontwerpwet en de standaarden op gang te brengen. Een stappenplan is opgesteld door de VPSI ter uitvoering van de afspraken in het Protocol. Financiering van dit stappenplan komt uit de Overheidsbegroting en van de UNICEF 12.2 Deelname aan overlegmomenten met VPSI en ODKMW, workshops en het uitbrengen adviezen projectvoorstellen afgerond en ingediend bij de UNICEF, bij de Ministeries van Volksgezondheid en het Ministerie van Sozavo ter financiering. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: - oproep tot registratie van de kinderopvanginstellingen (tot nog toe 332 kinderopvanginstellingen zoals creches, oppashuizen, peuterscholen en residentiële instellingen geregisteerd); - workshops in 2008 en 2009 voor de geregistreerde instellingen in alle distrikten, waarbij uitleg is gegeven over de ontwerpwet en de standaarden; - training van een 1 ste groep van 27 trainers (personen uit instellingen) die verder in de instellingen trainingen moeten verzorgen tav de kwaliteitsstandaarden; - uitvoer van een diepteonderzoek in 30 instellingen ter inventarisatie van de status quo in relatie tot de standaarden (rapport eind oktober 2010 verwacht); - vaststelling per geregisteerde instelling van de status quo in relatie tot de standaarden; In planning is een training voor trainers in het distrikt Nickerie (oktober november 2010). R.13 Versterking van de Hoofden en maatschappelijk werkers van de afdelingen AMW, MOW, Koela en Jeugdzorg om professioneel cases van immateriele hulpverlening aan te pakken Projectvoorstellen opstellen ivm financiering project 14.2 Overleg met trainers en hoofden inzake uitvoering project (evaluatie en bijsturing) 14.1 Vier projectvoorstellen ivm training van gezinscoaches; intervisie en management (2 trainingsmomenten) training voor afdelingshoofden en aanschaf 4 filekasten tbv AMW, Koela, MOW en Jeugdzorg en training van de vrouwen Uitgevoerd tot en met mei

9 Bij dit resultaat is vanaf april 2006 tot en met mei 2010, het Gezinscoaching project uitgevoerd. Het Gezinscoaching project had als doel het bevorderen van de terugplaatsing van kinderen uit tehuizen bij hun gezin. Het betrof alleenstaande vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid die vanwege diverse redenen hun kinderen in een kinderopvanginstelling hebben geplaatst. Activiteiten binnen het project: - versterken van de vrouwen via trainingen; - trainen van maatschappelijk werkers van het Ministerie van Sozavo tot Gezinscoach; - trainen van de hoofden van de maatschappelijk werk afdelingen van het Ministerie van Sozavo om sturing te geven aan het project. Financiering van dit project was beschikbaar via de UNICEF (bij Ministerie Sozavo binnengekomen SRD ) en de Overheidsbegroting. Technische ondersteuning zoals training was beschikbaar via de projectwerker van Leger des Heils Nederland. Opmerking: voor de training van de vrouwen was een partnerschap met de Nationale Vrouwen Beweging aangegaan en die heeft de fondse rechtstreeks van de UNICEF ontvangen Uitvoer activiteiten ivm Gezinscoaching project: - self confidence training voor de vrouwen - training computer basics voor de vrouwen - vaktraining voor de vrouwen. - training voor Sozavo maatschappelijk werkers in gezinscoaching (theorie en praktijk). - management training voor afdelingshoofdenen beleidsmedewerkers. - intervisie training voor afdelingshoofden. -evaluatie Gezinscoaching project Vrouwen zijn gestart in het Gezinscoaching project; 4 hebben na enkele maanden afgehaakt; 1 kon niet verder vanwege haar psychische conditie; 17 vrouwen hebben de self confidence en computer basics training gevolgd en hun certificaat behaald; 14 vrouwen hebben een vaktraining (5 voor horeca, 4 voor textielbewerking en 4 voor assistent crecheleidster) gevolgd; 13 vrouwen hebben de cursussen succesvol afgerond; 1 vrouw is niet geslaagd voor assistent crecheleidster. - 9 maatschappelijk werkers van Koela, MOW en AMW hebben het theoretisch en praktisch deel van de Gezinscoaching training afgerond; - 8 maatschappeljk werkers van Koela, AMW en Jeugdzorg hebben het theoretisch deel van de Gezinscoaching training afgerond (praktijk niet vanwege uitvallen trainer). -1 ste management training in 2007 voor 4 afdelingshoofden (AMW, MOW, Koela en Jeugdzorg) en 4 beleidsmedewerkers van WOP en ODKMW. - 2 de management training (follow up) in 2009/2010 voor 4 afdelingshoofden (AMW, MOW, Koela en Jeugdzorg) en 2 beleidsmedewerkers van ODAMZ en ODKMW. - Intervisie training afgerond in 1 ste kwartaal 2009 waar muv Hoofd Jeugdzorg, de 3 afdelingshoofden van MOW, Koela en AMW, de Coordinator dienst Jeugdzorg Commewijne alsook de Direkteur Stg. KJT aan hebben meegedaan. -Evaluatie rapport in 2009 door lokale consultant opgesteld. 9

10 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R. 14 Vaststellen stanpunten Ministerie van Sozavo ihkv Caricom vraagstukken. R.15 Participatie in interdepartementale commissie Populatiebeleid (periode december 2007-december 2009) Taken commissie: Revisie concept Populatiebeleid rekeninghoudende met de in het Meerjaren Ontwikkelingsplan uitgestippelde doelen, de sectorale beleidsplannen voor diverse sectoren en de Millennium Development Goals (MDGs) Bijwonen vergaderingen op de Ministeries van Handel en Industrie inzake COTED (Council for Trade and Development) en Onderwijs en Volksontwikkeling inzake COHSOD (Council for Human and Social Development) en advies op rapporten/input geven tav issues regarderende beleid van het Ministerie van Sozavo inzake COTED en COHSOD. Verder advisering naar het Ministerie van Handel en Industrie inzake algemene Caricom vraagstukken Bijwonen commissie vergaderingen, adviezen uitbrengen en input geven tav issues regarende het beleid van het Ministerie van Sozavo alsook consultaties met interne stakeholders Vergaderingen bijgewoond en adviezen en standpunten geformuleerd nav de de afgelopen jaren gehouden COTED en COHSOD vergaderingen van de CARICOM. Verscheidene workshops en overkegmomenten bijgewoond inzake algemen Caricom vraagstukken en advisering Vergaderingen bijgewoond en rapporten van commentaar voorzien. In 2008 is het rapport inzake bevolkingsprojecties geproduceerd door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). In januari 2009 zijn de rapporten getiteld Internationale Migratie Suriname en Seksuele en Reproductieve Gezondheidszorg van respectievelijk Dr. J. Menke en Drs. G. Leckie afgerond. Er waren voor de andere beleidsgebieden Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Migratie ook consultants aangetrokken, maar vanwege gebrek aan relevante en betrouwbare data zijn de studies inzake voornoemde beleidsgebieden niet gefinaliseerd. In augustus 2009 is een concept bevolkingsbeleid De eerste stap naar een bevolkingsbeleid van de Republiek Suriname opgesteld door een internationale consultant aangetrokken door de United Nations Population Fund (UNFPA) ism de commissie, waarbij de resultaten in voornoemde rapporten zijn meegenomen. Het voorstel was om dit concept rapport te verfijnen met input van de relevante stakeholders om zoveel mogelijk breed draagvlak te creëren ter goedkeuring van de RvM. Dit heeft vanwege financiële redenen niet plaatsgevonden. 10

11 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.16 Aanpassing Wet Algemene Oudedagsvoorziening 16.1 Overleg met interne stakeholders en verwerking van feedback in de bepalingen van de wet Overleg gehouden; feedback verwerkt. De aanpassing betrof minimaliseren van knelpunten bij de uitvoering Doorgeleiding van aangepast wetsontwerp naar de RvM Aangepast wetsontwerp doorgeleid naar de Minister Sozavo in R.17 Herziening Resolutie Algemene Kinderbijslag 17.1 Overleg met interne stakeholders en verwerking van feedback in de bepalingen van de wet Overleg gehouden; feedback verwerkt. De aanpassing betrof minimaliseren van knelpunten bij de uitvoering en verouderde termen Doorgeleiding van aangepast wetsontwerp naar de RvM Aangepast wetsontwerp doorgeleid naar de Minister Sozavo in R.18 Onderzoek naar de woon en leefomstandigheden van seniorenburgers Financiering: Overheidsbegroting Opstellen onderzoeksmethodologie Coordinatie veldwerk Analyse en rapportage Onderzoeksmethodologie afgerond Veldwerk uitgevoerd periode 30 juni 26 juli Rapportage afgerond in juni R.19 Onderzoek naar de woon en leefomstandigheden van personen met een beperking 19.1 Opstellen onderzoekmethodologie Coordinatie veldwerk Onderzoeksmethodologie afgerond Veldwerk uitgevoerd periode 30 juni 26 juli Financiering: Overheidsbegroting Analyse en rapportage Rapportage afgerond in december R.20 Onderzoek naar de de behoefte van aan verpleegtehuis 20.1 Opstellen onderzoekmethodologie Onderzoeksmethodologie afgerond. 11 Financiering: Overheidsbegroting Coordinatie veldwerk Aanalyse en rapportage Veldwerk uitgevoerd in Rapportage afgerond in januari 2004.

12 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.21 Onderzoek naar de leefsituatie van straat- en zwerfkinderen in Paramaribo en Wanica Opstellen onderzoekmethodologie Coordinatie veldwerk. Belangrijke issues: - heeft Suriname straat- en zwerfkinderen - welke soort straat- en zwerfkinderen - wat zijn hun omstandigheden/reden voor het op straat zijn Financiering: UNICEF (SRD ) 21.3 Analyse en rapportage Onderzoeksmethodologie Veldwerk uitgevoerd periode februari medio april Rapportage afgerond in in juli R. 22 Participatie in departementale Puente commissie Bijwonen commissie vergaderingen en adviezen geven inzake opzet en uitvoer van het Chileense Puente programma in Suriname De vergaderingen worden op regelmatige basis gehouden. Taken commissie: Fungeren als think-thank voor de invoering van het Chileense Puente programma in Suriname. Verder zal deze commissie belast zijn met het ontwikkelen, invoeren en monitoren van het programma. R. 23 Uitvoer Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) Doel van MICS: MICS is een landelijk huisonderzoek waarbij data over het welzijn en gezond leven van kinderen en vrouwen wordt verzameld Het opzetten en uitvoeren van een pilot Puente programma voor Suriname Coordinatie uitvoer MICS 2006 (overleg, fondsenwerving, vragenlijsten screenen, handleidingen screenen, traingen veldwerkers en datainvoerders, participeren in tecnhnische begeleidingscommissie, rapportage etc) Datum van uitvoer is nog nader te bepalen MICS 2006 rapport gepubliceerd in november

13 Uitvoerder: ABS Financiering: UNICEF, ABS en Sectorfonds Kosten: SRD ,00 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.24 Uitvoer Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2010 Doel van MICS: MICS is een landelijk huisonderzoek waarbij data over het welzijn en gezond leven van kinderen en vrouwen wordt verzameld Uitvoerders: ABS & IMWO Financiering: UNICEF, ABS, UNFPA en Sozavo Geraamde kosten: SRD , Coordinatie uitvoer MICS 2006 (overleg, fondsenwerving, vragenlijsten screenen, handleidingen screenen, traingen veldwerkers en datainvoerders, voorzitten en participeren in tecnhnische begeleidingscommissie, rapportage etc) 24.1 Veldwerk 20 juli 17 september 2010; datainvoer gestart op 10 augustus Uitvoer nog gaande. Rapportage medio 2011 verwacht. R.25 Uitvoering werkplannen directoraat Sociale Zaken gemonitoord door dienst WOP. Doel opstellen werkplannen: Inzichtelijk maken per afdeling wat de jaarplanning is, evaluatie uitvoer en bijsturing. Proces gestart per Opvragen evaluatie verslagen bij OD s en bespreken en samenstellen rapportages Halfjaarlijkse rapportages en jaar rapportages 2008 en 2009 afgerond. Mbt 2010 is de rapportage van de uitvoering meegenomen in de evaluatie

14 Resultaten Geplande Activiteiten Stand van zaken R.26 Participatie in interdepartementale technische werkgroep Social Indicators and Millennium Development Goals (SIMDGs) vanaf 2004 heden Bijwonen werkgroep vergaderingen en adviezen uitbrengen en input geven tav issues regarende beleid van het Ministerie van Sozavo. Taken werkgroep: - Standardiseren van definities en methodologie van indicatoren; - Verzamelen van relevante data; - Produceren MDG rapport voor Suriname Vergaderingen bijgewoond, input verschaft aan het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) voor het opstellen van het MDGs rapport voor Suriname en rapport van commentaar voorzien. In 2005 is een Suriname MDG baseline report opgesteld en in 2009 is het 1 ste Suriname MDG rapport gepubliceerd. 14

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE

Nadere informatie

Eindrapport End of Program Report 2007

Eindrapport End of Program Report 2007 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program DLGP Eindrapport End of Program Report 2007 Decentralisatie van Bestuur Lokaal bestuur in perspectief De

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Regering van de Republiek Suriname

Regering van de Republiek Suriname Regering van de Republiek Suriname Publicatie van de Stichting Planbureau Suriname September 2013 INHOUDSOPGAVE TECHNISCHE NOTITIE BIJ JAARPLAN 2014... 1 BASISTABEL MACRO-ECONOMISCHE INDICATOREN 2008-2012...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V.

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. Datum: 1 december 2003 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. EXPORT EN IMPORTGARANTIES, 2,80M... 4 2.1 TAAK EN OMGEVINGSFACTOREN... 4 2.2 KOSTENOPBOUW... 4

Nadere informatie

JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER

JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER Santpoort-Noord December 2004 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. De visie geëxpliciteerd 2 3. Een nieuwe organisatiestructuur 4 4. Jaarplan, algemeen deel 7 4.1 Beleidsprioriteiten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Scorecard UN Women. Datum 19 juni 2015

Scorecard UN Women. Datum 19 juni 2015 Scorecard UN Women Datum 19 juni 2015 Opgesteld door Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348 4890 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Hoe zit dat? MBB er. Nieuwsblad zomer 2008. MBB er Hoe zit dat nou? In dit nieuwsblad staat het antwoord op deze vraag.

Hoe zit dat? MBB er. Nieuwsblad zomer 2008. MBB er Hoe zit dat nou? In dit nieuwsblad staat het antwoord op deze vraag. Nieuwsblad zomer 2008 Hoe zit dat nou? In dit nieuwsblad staat het antwoord op deze vraag. januari 2008 jaargang 58 nummer www.nvmbr.nl Een nieuwe stap in de ontwikkeling van ons beroep In de afgelopen

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK BUITENLANDSE ERVARINGEN MET IMPLEMENTATIE VAN HET VN-VERDRAG Inleiding Kort nadat de Verenigde Naties in december 2006 het Verdrag inzake

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie