Uitslagen PMT-K-2 test gekoppeld aan Profielen Hoogbegaafde leerlingen Betts en Neihart (herziene versie 2010) APS oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitslagen PMT-K-2 test gekoppeld aan Profielen Hoogbegaafde leerlingen Betts en Neihart (herziene versie 2010) APS oktober 2013"

Transcriptie

1 Uitslagen PMT-K-2 test gekoppeld aan Profielen Hoogbegaafde leerlingen Betts en Neihart (herziene versie 2010) APS oktober 2013 Wanneer een kind de PMT-K-2 test gemaakt heeft, moet de uitslag geinterpreteerd worden. In dit overzicht worden de Profielen van hoogbegaafde leerlingen van Betts en Neihart gekoppeld aan mogelijke uitslagen op de PMT-K-2 test. PMT-K-2 test Prestatie Motivatie: Hieronder wordt verstaan de tendens om te willen presteren. Waarbij presteren wordt opgevat in de zin van excelleren, zowel in de ogen van anderen als van zichzelf. Negatieve Faalangst: Hiermee wordt bedoeld een angst om te falen die de leerling doet disfunctioneren. Positieve Faalangst: Is een vorm van angst die de persoon in een optimale spanningstoestand brengt. Sociale Wenselijkheid: Heeft betrekking op de neiging om zich in het algemeen naar anderen toe goed voor te doen. De schalen tezamen geven een goed beeld van de beleving van het kind van de schoolse taken en kunnen een verklaring bieden, indien deze schoolse vaardigheden achter blijven bij de capaciteiten van het kind (onderpresteren). Profielen hoogbegaafde leerlingen van Betts en Neihart Dé (hoog)begaafde leerling bestaat niet. Er zijn verschillende typen (hoog)begaafde leerlingen te onderscheiden, die verschillen in (gedrags)kenmerken, behoeften en hierop afgestemde begeleiding. Om van (hoog)begaafdheid te spreken, spelen verschillende aspecten een rol. Waar het om gaat, is hoe deze verschillende aspecten op het niveau van de individuele (hoog)begaafde leerling op elkaar inwerken. (Hoog)begaafden kunnen niet gezien worden als één groep. Dit wordt ook benadrukt door Betts & Neihart (1988), die vanuit een gestalt benadering op het niveau van de individuele leerling richtlijnen voor identificatie hebben ontwikkeld. Aangezien persoonlijkheid het resultaat is van ervaring en aanleg, worden (hoog)begaafden niet op dezelfde wijze beïnvloed door hun bijzondere vermogens. Bij deze ontwikkeling moet rekening gehouden worden met de interactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren. Al deze gebieden hangen met elkaar samen en werken op elkaar in. Op grond van jarenlange ervaring, in de vorm van observaties, interviews en literatuuronderzoek, hebben Betts & Neihart vanuit dit perspectief zes profielen opgesteld, die informatie verschaffen over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen.

2 Hierdoor is een theoretisch concept ontstaan dat inzicht geeft en bijdraagt aan een beter begrip van deze leerlingen. Dit is van belang om optimale groeimogelijkheden op cognitief, sociaal en emotioneel gebied te helpen realiseren. De eerste kolom betreft de typeringen van de verschillende schalen met die uitslagen die verklarend goed passen bij een profiel. De profielen van Betts en Neihart worden in onderstaande tabel in de tweede kolom met een beknopte typering weergegeven. De succesvolle leerling Deze (hoog)begaafde leerling levert goede prestaties, maar presteert niet naar eigen vermogen. Er is daarom sprake van relatief onderpresteren. Deze leerling is perfectionistisch ingesteld en wil graag "succesvol" blijven Hierdoor worden risico's vermeden en kan deze leerling zich afhankelijk opstellen van volwassenen, bijvoorbeeld door (onnodig) bevestiging te zoeken van de leerkracht om zeker te weten dat iets "goed" is en om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Deze leerling is erg gevoelig voor en gericht op het voldoen aan verwachtingen van anderen. Als deze leerling niet gestimuleerd wordt om te gaan met uitdagingen boven het beheersingsniveau (de zone van naaste ontwikkeling), bestaat het risico op het ontwikkelen van faalangst en onderduikend gedrag. De uitdagende leerling Deze leerling is creatief en komt met bijzondere oplossingen of invalshoeken. Hij neemt scherp waar en ziet uitzonderingen (ook op regels). Hij staat kritisch tegenover beweringen en neemt niet zomaar iets aan (ook niet van de leerkracht). Deze leerling komt op voor eigen opvattingen en is eerlijk en (te) direct. In zijn werkwijzen en gedrag is hij inconsistent, waardoor hij wisselende resultaten haalt. Hij is competitief ingesteld en kan grote stemmingswisselingen laten zien. Deze leerling heeft behoefte aan erkenning van zijn sterke kanten, wil graag gezien worden, met name voor zijn creativiteit. Wanneer deze leerling onvoldoende uitgedaagd wordt, zal hij geneigd zijn de leerkracht bezig te houden, bijvoorbeeld door clownesk gedrag De onderduikende leerling Deze leerling doet alles om niet op te vallen en ondermijnd hiermee het belang van de ontwikkeling van zijn of haar begaafdheid. De leerling vermijdt uitdagingen, is erg onzeker en faalangstig. In de perceptie van deze leerling is het halen van hoge prestaties en tegelijkertijd sociaal geaccepteerd worden onverenigbaar. De onderduikende leerling is zoekend naar sociale acceptatie en wisselt in vriendschappen, maar heeft moeite om hierin echt zijn plek te vinden, weet niet goed wat hij/zij zelf eigenlijk zou willen en streeft dan ook vrijwel geen eigen doelen na. Deze leerling past zich te veel aan en kan mede hierdoor psychosomatische klachten ontwikkelen (hoofdpijn, buikpijn). Er bestaat een risico dat deze leerling zich verder terugtrekt, depressief wordt en uiteindelijk uitvalt in het onderwijs door gebrek aan een reëel perspectief op de eigen mogelijkheden. De wegloper Deze leerling is creatief en over het algemeen erg gevoelig. De drop-out is niet gemotiveerd voor schoolse taken en zoekt buitenschoolse uitdaging om zijn interesses te volgen. Deze leerling geeft blijk van een negatief zelfbeeld: isoleert of verwaarloost zichzelf, verstoort situaties, bekritiseert zichzelf en anderen, voelt zich snel aangevallen of afgewezen. De drop-out is een absolute onderpresteerder (presteert gemiddeld of minder) en heeft baat bij alternatieve leerervaringen.

3 Deze leerling is op school slechts nog fysiek aanwezig, maar voelt en toont zich niet echt betrokken, of neemt zelfs onregelmatig deel aan het onderwijs. Er is een risico dat deze leerling uiteindelijk (zonder diploma) het onderwijs verlaat. De dubbel geëtiketteerde leerling Deze (hoog)begaafde leerling vertoont gedragsproblemen en/of heeft een onderliggend leerprobleem. Vaak worden begaafdheidskenmerken hierdoor onvoldoende (h)erkend. Ook kan het zijn dat een eventueel leerprobleem niet onderkend wordt door sterke compensatiemogelijkheden als gevolg van de (hoog)begaafdheid. Deze leerling werkt inconsistent, presteert gemiddeld of minder, verstoort en is chaotisch. Hoewel een leer- of gedragsstoornis oorzaak kan zijn van gesignaleerde problemen, kan ook een gebrek aan (h)erkenning van de mogelijkheden van deze (hoog)begaafde leerling de oorzaak zijn van afwijkend gedrag of tegenvallende prestaties. Er bestaat dan een risico dat deze leerling onjuist gelabeld wordt en hiermee inadequaat ondersteund wordt in de ontwikkeling van zijn talenten. De zelfstandige leerling De zelfstandige leerling weet wat hij/zij kan en laat dit ook zien. Deze leerling heeft een goed zelfinzicht en goede sociale vaardigheden. Daarnaast werkt deze leerling zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, is ondernemend, komt op voor eigen opvattingen en is bereid tot het nemen van risico's. Deze leerling wil en durft te leren Hoewel dit de ideale leerling lijkt, blijft het alsnog belangrijk ook deze autonome leerling te ondersteunen. De focus ligt hierbij vooral op het zo veel mogelijk faciliteren van mogelijkheden tot onbegrensd leren.

4 PMT-K-2 test Waarschijnlijke uitslag P schaal score 7-9 > tamelijk hoge scores op prestatiemotivatie. Heeft grote behoefte om te presteren F- schaal score 4-9 > Gemiddelde tot hoge score op negatieve faalangst. Gemiddelde tot tamelijk sterke angst om te falen F+ schaal score 4-9 > Gemiddelde tot hoge score op positieve faalangst. Deze leerlingen worden pas geactiveerd/ halen goede resultaten als de druk hoog is. SW schaal score 7-9 > Neiging om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Wil graag aan verwachtingen van omgeving voldoen. De hoge score maakt test niet zonder meer betrouwbaar. Typering Betts en Neihart De P R O F I E L 1: succesvolle leerling gevoel & houding -verveeld -afhankelijk -positief zelfconcept -bezorgd -schuldgevoel over falen -extrinsieke motivatie -voelt zich verantwoordelijk voor anderen -weinig zelfgevoel (verdringt eigen emoties) -kritisch op zichzelf gedragskenmerke n -perfectionist -goede prestaties -zoekt bevestiging en structuur bij de leerkracht -neemt geen risico -lijkt ideale leerling -accepterend & conformerend -afhankelijk behoeften perceptie herkenning actie thuis actie school -tekorten onder ogen zien -uitgedaagd worden -assertiviteitstraining -(versterking van) autonomie -hulp tegen de verveling -passend curriculum -geliefd bij docenten -bewonderd door peers -geliefd en geaccepteerd door ouders -gemiddelde schoolprestaties -IQ Tests -nominatie door leerkracht -onafhankelijkheid -versneld en verrijkt versterken curriculum - verantwoordelijkheid -ingedikte leerstof met geven pretest -keuzevrijheid geven -tijd voor eigen interesses -tijd voor eigen -gelegenheid om peers te interesses ontmoeten -risicovolle - vaardigheden experimenten ontwikkelen - faalangstreductietraining begunstigen die zelfstandig leren -in-depth studies -mentorschap -school & beroeps Counseling - leren omgaan met faalangst

5 P schaal score 1-5 > lage tot laag gemiddelde score op prestatie-motivatie. Weinig intrinsieke motivatie om te presteren. F- schaal score 4-9 > gemiddelde tot hoge score op negatieve faalangst. Heeft tamelijke angst om te falen. F+ schaal score 1-2 > Kan niet goed omgaan met druk. Het kind wordt niet geactiveerd. Dit kan de resultaten in negatieve zin beinvloeden. SW schaal score 1-3 > De lage score op Sociale Wenselijkheid betekent dat het kind niet de neiging heeft om aan de verwachtingen van zijn omgeving zich sociaal wenselijk te gedragen te willen voldoen. P R O F I E L 2: De uitdager -verveeld -gefrustreerd -laag zelfbeeld -ongeduldig -defensief -zeer sensitief -onzeker over sociale rollen - corrigeert docent -aansluiting bij anderen - stelt -tact, flexibiliteit, (gedrags-)regels ter zelfbewustzijn, discussie zelfcontrole, - eerlijk, direct zelf acceptatie - stemmings- -ondersteuning van wisselingen creativiteit - vertoont -contracten inconsistente werkwijze - onvoldoende zelfcontrole - creatief - kiest hyperactieve benadering, - trekt alles in twijfel - staat voor eigen overtuiging - competitief -irritant -opstandig -betrokken in machtsstrijd -creatief -disciplineprobleem -peers vinden hen amusant -iedereen wil hen veranderen -zien er niet uit als HB -aanbeveling door peers -nominatie door ouders -interviews -prestaties -aanbeveling door derden -creativiteitstests -begripvolle docent -acceptatie en begrip -ruimte om interesse te volgen -verdediging tegenover school -passend gedrag aanleren -gezinsprojecten - faalangstreductietraining -tolerantie -plaatsing bij passende docent -ontwikkeling van cognitieve & sociale vaardigheden -directe & duidelijke communicatie -ruimte voor gevoelsuiting -in-depth studies -mentorhulp bij de vorming van een positief zelfbeeld -gedragscontracten - ZKM-Motivatieonderzoek - Leren omgaan met falen/ faalangst

6 P schaal score 1-3> Lage score op Prestatie-motivatie wil zeggen dat het kind weinig intrinsieke motivatie voelt om te presteren. F- schaal score 7-9 > tamelijk hoge score op negatieve faalangst. Het kind heeft een sterke angst om te falen. F+ schaal score 1-2 > Kan niet goed omgaan met druk. Het kind wordt niet geactiveerd. Dit kan de resultaten in negatieve zin beinvloeden. SW schaal score 7-9 > Neiging om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Wil graag aan verwachtingen van omgeving voldoen. De hoge score maakt test niet zonder meer betrouwbaar. P R O F I E L 3: De Onderduiker -onzeker -gespannen -verward -snel schuldgevoel -onbetrouwbaar -weinig zelfgevoel verdringt eigen emoties -ontkent talent -ontloopt passende aandacht -vermijdt uitdaging -wil bij de groep horen -wisselt telkens van vriend -keuzevrijheid -bewustzijn van tegenstrijdigheden -bewustzijn van gevoelens -steun for abilities -contact met lotgenoten -school-, loopbaanoriëntatie -zelf-acceptatie -gezien als leider -niet herkend -gezien als doorsnee en als succesvol -soepel, meegaand type -rustig, verlegen -heeft geen zin in risico s -verzet zich -nominatie door lotgenoten -nominatie door ouders -prestatietests -IQ-tests -doen en laten -begripvolle docent -accepteer -herkennen & goed underground plaatsen -help bij school- & -toestaan om niet altijd loopbaan- optimaal te presteren planning -geef sexe rolmodel -geef gelegenheid om -school- en loopbaanmet oriëntatie voortzetten leeftijd- & - ZKM-Motivatieonderzoek lotgenoten om te gaan -zoek HB-rolmodellen -geef vorm aan een lerende levenshouding -geef keuzevrijheid

7 P schaal score 1-3> Lage score op Prestatie-motivatie wil zeggen dat het kind weinig intrinsieke motivatie voelt om te presteren. F- schaal score 1-4 > Lage tot gemiddelde score op negatieve faalangst. Voelen weinig tot geen angst om te falen uit desinteresse. Het raakt ze niet. F+ schaal score 4-9 > Uit hoge score blijkt dat dat het zo kan zijn dat het kind veel druk van buitenaf nodig heeft om aan het werk te gaan. SW schaal score 1-3 > De lage score op Sociale Wenselijkheid betekent dat het kind niet de neiging heeft om aan de verwachtingen van zijn omgeving zich sociaal wenselijk te gedragen te willen voldoen. P R O F I E L 4: De Wegloper -rancune -boos -neerslachtig -explosief -zwak zelf-concept -defensief -kenmerken van burn-out -is vaak absent -maakt werk niet af -uitdaging buiten school -plaatst zich buiten de klas -zorgt slecht voor zichzelf -isoleert zich -is creatief -bekritiseert zichzelf & anderen -werkt inconsistent -stoort, reageert af -presteert gemiddeld of laag -is defensief -individueel programma -intensieve ondersteuning -alternatieven (nieuwe kansen) -counseling (individueel, in een groep, of met gezin) -extra aandacht bij vaardigheidsontw ikkeling -afkeuring door volwassene -peers zijn kritisch -gezien als zonderlinge eenlingen, rebellen, uitvallers, dopers -worden afgewezen en uitgelachen -gezien als gevaarlijk -analyse verzameld werk -informatie van vroegere leerkrachten -verschil tussen IQscore en prestatie -inconsistente prestaties -creativiteitstest -tips van begaafde medeleerlingen -buitenschoolse prestaties -zoek begeleiding voor het gezin -diagnostisch onderzoek -groepstherapie -niet-traditionele studieaanpak -in-depth studies -persoonlijk mentor -alternatieve leerervaringen buiten de klas

8 P schaal score 4-7 > gemiddelde tot tamelijk hoge score op Prestatiemotivatie. Het kind heeft voldoende tot grote behoefte om te presteren. F- schaal score 4-9 > gemiddelde tot hoge score op negatieve faalangst. Heeft tamelijke angst om te falen. Daarin speelt frustratie en niet weten hoe ook een rol. F+ schaal score 1-2 > Kan niet goed omgaan met druk. Het kind wordt niet geactiveerd. Dit kan de resultaten in negatieve zin beinvloeden. SW schaal score 1-3 > De lage score op Sociale Wenselijkheid betekent dat het kind niet de neiging heeft om aan de verwachtingen van zijn omgeving zich sociaal wenselijk te gedragen te willen voldoen. P R O F I E L 5: De dubbel - geëtiketteerde -machteloos -gefrustreerd -laag zelfbeeld -wereldvreemd -boos -heeft leer- of gedragsproblemen -werkt inconsistent -presteert gemiddeld of minder -kan storend zijn of reageert af -benadrukken van sterke punten -leren omgaan met... -HB-begeleiding -counseling - vaardigheidsontw ikkeling -gezien als "vreemd" -gezien als "dombo" -beschouwd als hulpeloos -vermeden door peers -capaciteiten ingeschat als (laag-) gemiddeld -vraagt veel van omgeving, vindt men -toont alleen de handicaps -sterk uiteenlopende resultaten op testonderdelen -herkenning door veelbetekenende anderen -herkenning door speciale begeleider of begripvolle docent -Interview -manier van doen -erken hoogbegaafdheid -daag hen uit -stimuleer het nemen van risico -verdedig het kind op school -gezinsprojecten -gezinsbegeleiding -plaatsing in HB-programma -zorg voor de nodige hulpmiddelen -zorg voor (niet-traditionele) leerervaringen -start het doen van verkenning, ontdekkingen en onderzoek -zorg voor contact met peers -geef individuele begeleiding

9 P schaal score 7-9 > tamelijk hoge scores op prestatiemotivatie. Heeft grote behoefte om te presteren F- schaal score 4-6 > Een gemiddelde score op negatieve faalangst betekent dat het kind niet opvallend veel angst heeft om te falen. F+ schaal score 3 (4-6)> Uit de tamelijk lage score op positieve faalangst blijkt dat het kind goed met druk kan omgaan. SW schaal score 1-3 > Een lage score op Sociale Wenselijkheid. Dat betekent dat het kind niet de neiging heeft om zich aan de verwachtingen van de ongeving zich sociaal wenselijk te gedragen te willen voldoen. Geinterpreteerd uit PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen, Hubert J.M. Hermans, 2e editie, Pearson. P R O F I E L 6: De autonome leerling -zelfvertrouwen -zelfaanvaarding -enthousiast -voelt zich geaccepteerd -voelt zich gesteund -wil weten & leren -durft fouten te maken -intrinsieke motivatie -persoonlijke power -accepteert anderen -sociaal vaardig -onafhankelijk -ontwikkelt eigen doelen -zet door -heeft geen bevestiging nodig -volgt eigen interesse -is creatief -staat voor eigen overtuiging -neemt risico -voorspraak -feedback -facilitering -steun bij het nemen van risico -goede kans -geaccepteerd door peers en volwassenen -bewonderd om talenten -gezien als bekwaam en verantwoordelijk door ouders -positieve invloed -succesvol -psychologisch sterk -schoolresultaten -manier van doen -producten -prestatietests -nterviews -nominatie door leerkracht, peer, ouder, zichzelf -IQ tests -creativiteitstests -verdedig het kind op school en in de buurt -schep voorzieningen om interesses uit te leven -betrek het kind bij eigen interesses -neem beperkingen van tijd en plaats weg -sta vriendschap toe met alle leeftijden -gezinsprojecten -geef gelegenheid om een lange termijn studieplan op te stellen -versneld en verrijkt curriculum -neem beperkingen van tijd en plaats weg -ingedikte leerstof met pretest -in-depth studies -persoonlijk mentor -studie- en loopbaancounseling -maak dubbele opleiding mogelijk (vervroegd WO) -wees soepel met schoolregels en -regelingen overgenomen uit George T. Betts & Maureen Neihart, Profiles of the Gifted and Talented. (Gifted Child Quarterly, volume 32 No 2, spring ) vertaling:

Excellente leerlingen die (niet) excelleren

Excellente leerlingen die (niet) excelleren Talent voor excelleren! KPC, 5 november 2009 Excellente leerlingen die (niet) excelleren Dr Lianne Hoogeveen Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) www.ru.nl/socialewetenschappen/cbo http://www.youtube.com/watch?v=yuldyzvb_ny

Nadere informatie

Profielen van begaafde en getalenteerde leerlingen. Bron: Betts & Neihart (1988, 2010), vertaald en bewerkt door D. Dams (2013)

Profielen van begaafde en getalenteerde leerlingen. Bron: Betts & Neihart (1988, 2010), vertaald en bewerkt door D. Dams (2013) Profielen van begaafde en getalenteerde leerlingen Bron: Betts & Neihart (1988, 2010), vertaald en bewerkt door D. Dams (2013) De aangepaste succesvolle leerling Bij de aangepaste succesvolle leerling

Nadere informatie

Wat is (hoog)begaafdheid?

Wat is (hoog)begaafdheid? Wat is (hoog)begaafdheid? Er is geen eenduidige wetenschappelijke definitie van (hoog)begaafdheid. Toch bieden de diverse theorieën en modellen relevante aanknopingspunten voor een werkdefinitie die bruikbaar

Nadere informatie

Opsporen hoogbegaafde onderpresteerders

Opsporen hoogbegaafde onderpresteerders Zorgteam Kompas Gereformeerde Basisscholen Midden Nederland Opsporen hoogbegaafde onderpresteerders Wat is onderpresteren? Onderpresteren is langdurig minder presteren dan op grond van iemands capaciteiten

Nadere informatie

Welke type hoogbegaafde leerlingen zijn er, hoe leren zij en welke rol speelt faalangst daar bij?

Welke type hoogbegaafde leerlingen zijn er, hoe leren zij en welke rol speelt faalangst daar bij? Welke type hoogbegaafde leerlingen zijn er, hoe leren zij en welke rol speelt faalangst daar bij? Welke type hoogbegaafde leerlingen zijn er en waaraan herken je deze verschillende type binnen een klas?

Nadere informatie

Begaafdheid begeleiden!

Begaafdheid begeleiden! Begaafdheid begeleiden! Hellevoetsluis 24 november 2014 Liesbet Gommans M.Sc. orthopedagoog / schoolpsycholoog Centrum voor Begaafdheidsonderzoek () www.ru.nl/its/cbo 1 Programma Introductie Leren..? Signaleren:

Nadere informatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie Beleidsprotocol Plusklas Dit protocol beschrijft kort en bondig onze visie op hoogbegaafdheid, de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan de doelgroep en de vertaling naar de dagelijkse praktijk in school.

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid De RK Daltonbasisschool St. Plechelmus hanteert het Protocol Hoogbegaafdheid van haar bestuur de Dr. Schaepmanstichting. Dit protocol is in 2009 gemaakt en binnen het bestuur is

Nadere informatie

Profielen van begaafde leerlingen

Profielen van begaafde leerlingen Profielen van begaafde leerlingen Begaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen. Aangezien persoonlijkheid het resultaat is van ervaring en aanleg, worden ook begaafde

Nadere informatie

HOOGBEGAAFD? Verschillende theorieën en modellen; verschil in nadruk

HOOGBEGAAFD? Verschillende theorieën en modellen; verschil in nadruk Enschede, 21 oktober 2014 Hoogbegaafd en. Lianne Hoogeveen HOOGBEGAAFD? Verschillende theorieën en modellen; verschil in nadruk Meest gangbaar op dit moment in Nederland (en daarbuiten): een multidimensionaal,

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid KBS St. Anna April 2015

Protocol Hoogbegaafdheid KBS St. Anna April 2015 Protocol Hoogbegaafdheid KBS St. Anna April 2015 Laatst bijgewerkt: Instemming/advies MR: Instemming/advies team: Datum Ondertekening 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat verstaan we onder (hoog)begaafdheid:...

Nadere informatie

Verslag symposium donderdag 7 juni

Verslag symposium donderdag 7 juni Verslag symposium donderdag 7 juni Als afsluiting van het project OnderwijsBewijs werd 7 juni jongstleden voor de PRE-mentoren van de deelnemende scholen en andere geïnteresseerden een symposium gehouden.

Nadere informatie

Waarom deze presentatie?

Waarom deze presentatie? en Leonieke Boogaard Wat is hoogbegaafdheid? Lezing Pharos 28 januari 2010, Maarssen 1 Waarom deze presentatie? Onderzoek tijdschrift Talent en Algemene Onderwijs Bond (2008) Slechts 6% docenten denkt

Nadere informatie

MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID HANDWIJZER VOOR LEERKRACHTEN IN HET BASISONDERWIJS

MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID HANDWIJZER VOOR LEERKRACHTEN IN HET BASISONDERWIJS PASTOOR VAN ARS SCHOOL MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID HANDWIJZER VOOR LEERKRACHTEN IN HET BASISONDERWIJS Vera Rikkerink Iselinge Hogeschool 2012-2013 1 Samenvatting Deze handwijzer is tot stand komen naar aanleiding

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 1 Locatie: BS de Kameleon Middelzand 3501 1788ES Julianadorp Contactgegevens: Eureka SO HB onderwijs Locatie: BS De Kameleon Middelzand 3501 1788 ES Julianadorp Tel: 0223-690078

Nadere informatie

BPS visiestuk. Het Fons Vitae wil talent herkennen, erkennen, stimuleren en faciliteren.

BPS visiestuk. Het Fons Vitae wil talent herkennen, erkennen, stimuleren en faciliteren. BPS visiestuk Het Fons Vitae is sinds 2014 een BegaafdsheidsProfielSchool (BPS). De school is trots dit keurmerk te mogen voeren en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Talentenonderwijs OcTHO

Nieuwsbrief Talentenonderwijs OcTHO Nieuwsbrief Talentenonderwijs OcTHO nummer 2 april 2014 Middels deze tweede nieuwsbrief willen we jullie informeren over de stappen die al genomen zijn en nog moeten worden genomen voor de opstart van

Nadere informatie

PRESTATIE MOTIVATIE VMBO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE

PRESTATIE MOTIVATIE VMBO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE PMT Results 1 8/23/2014 PRESTATIE MOTIVATIE VMBO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE PMT Results 2 8/23/2014 Gegevens deelnemer Algemeen School Schooltype CSG Rotterdam VWO Klassecode 282 Naam Janine Beerens Afnamedatum

Nadere informatie

2013 Anne-Marie de Vlas. (Hoog)begaafd, en nu?

2013 Anne-Marie de Vlas. (Hoog)begaafd, en nu? (Hoog)begaafd, en nu? Wie ben ik? Docent Leerkracht Opleiding Master Pedagogiek + Coördinator Hoogbegaafdheid & Differentiatie Talentklas Inhoud (Hoog)begaafdheid en OBS De Springplank Wat is (hoog)begaafdheid?

Nadere informatie

Beleidsplan Onderwijs aan excellente leerlingen 1 OBS de Bongerd november 2015

Beleidsplan Onderwijs aan excellente leerlingen 1 OBS de Bongerd november 2015 Beleidsplan onderwijs aan excellente leerlingen OBS de Bongerd november 2015 Els van der Geld, interne begeleider, kartrekker Wijbe van der Meer, directeur Beleidsplan Onderwijs aan excellente leerlingen

Nadere informatie

Werken met een Persoonlijk Leerplan

Werken met een Persoonlijk Leerplan Esther de Boer Werken met een Persoonlijk Leerplan Inhoud Wat is een Persoonlijk Leerplan (en wat is het niet)? Achtergrond: Excellentieprojecten Big Picture: onderscheidende factoren Wat houdt werken

Nadere informatie

Leiden, 20 november 2012 Hoogintelligent of Hoogbegaafd?

Leiden, 20 november 2012 Hoogintelligent of Hoogbegaafd? Leiden, 20 november 2012 Hoogintelligent of Hoogbegaafd? Lianne Hoogeveen 1 En Eva, Mario en Jan? HOOGBEGAAFD? 2 Sir Francis Galton (1822-1911) - Hereditary Genius - human mental abilities and personality

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep De leerlingen binnen de Plusklassen zijn hoogbegaafd. Ze hebben een hoge intelligentie (hoger dan 130) en

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Visiedocument Traject Op Maat op het Theresialyceum

Visiedocument Traject Op Maat op het Theresialyceum Visiedocument Traject Op Maat op het Theresialyceum M. Barthel i.s.m. TOM-commissie September 2012 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding visiedocument blz. 3 1. Ontstaan van TOM op het Theresialyceum blz. 4 2.

Nadere informatie

Beleidsplan (meer)begaafden Dongeschool

Beleidsplan (meer)begaafden Dongeschool Beleidsplan (meer)begaafden Dongeschool Inleiding Op 7 juni 2011 werd in de gemeenteraad van Amsterdam een eerste versie van het initiatiefvoorstel 'Bijzonder talent verdient Bijzondere Aandacht' ingediend.

Nadere informatie

Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren Stimulerend signaleren SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Desirée Houkema /thema/stimulerend signaleren Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden productief Dabrowski: overexcitabilities

Nadere informatie

Aanmeldingen voor CBS Klaverblad SvHK komen rechtsreeks terecht bij de intake commissie.

Aanmeldingen voor CBS Klaverblad SvHK komen rechtsreeks terecht bij de intake commissie. Aannamebeleid Waarom onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? CBS Klaverblad heeft een afdeling voor Hoogbegaafdheidsonderwijs. Dit is een afdeling waar hoogbegaafde leerlingen onderwijs ontvangen. We bieden

Nadere informatie

Betreft: Saskia (voorbeeldleerling) Algemene gegevens. Schoolgegevens. Leerlinggegevens. Andere kinderen in het gezin.

Betreft: Saskia (voorbeeldleerling) Algemene gegevens. Schoolgegevens. Leerlinggegevens. Andere kinderen in het gezin. Betreft: Saskia (voorbeeldleerling) Algemene gegevens Leerlinggegevens Naam Saskia (voorbeeldleerling) (m) School Schoolgegevens Adres Adres Tel.nr. Tel.nr. Groep 7 Leerkracht E-mail E-mail Naam Opleiding

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid info. Cijfers 3. Welk percentage van de hoogbegaafde leerlingen krijgt een VWO advies? Antwoord: Slechts 64% (Guldemont, 2003)

Hoogbegaafdheid info. Cijfers 3. Welk percentage van de hoogbegaafde leerlingen krijgt een VWO advies? Antwoord: Slechts 64% (Guldemont, 2003) Cijfers 1 Hoeveel hoogbegaafde leerlingen zijn er statistisch gezien in jouw klas? 2,5% (Vele bronnen) Cijfers 2 Hoeveel A-leerlingen zijn er statistisch gezien in jouw klas? 25% (Cito) Cijfers 3 Welk

Nadere informatie

Faalangst. Informatie en tips voor ouders en verzorgers

Faalangst. Informatie en tips voor ouders en verzorgers Faalangst Informatie en tips voor ouders en verzorgers Wat is faalangst? Faalangst is angst die optreedt in situaties waarin er bepaalde prestaties van uw kind worden verlangd. Het is de angst om niet

Nadere informatie

Begaafdheidsprofielschool. Olympiadeschool. Sportactieve school. Excellente School

Begaafdheidsprofielschool. Olympiadeschool. Sportactieve school. Excellente School Begaafdheidsprofielschool Olympiadeschool Sportactieve school Excellente School Onderwijstraineeship, personalised learning 7 februari 2014 - Visie - Algemeen aanbod - Speciaal aanbod - Selectie: screening

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid en onderpresteren

Hoogbegaafdheid en onderpresteren Hoogbegaafdheid en onderpresteren Onderwijs Praktijk Texel Hoogbegaafdheid en onderpresteren Veel kinderen weten niet dat leren leuk kan zijn en weten niet wat ze nodig hebben om zich minder ellendig te

Nadere informatie

Presentatie 8+ klassen op het Zuyderzee College & Emelwerda College

Presentatie 8+ klassen op het Zuyderzee College & Emelwerda College + Presentatie 8+ klassen op het Zuyderzee College & Emelwerda College René Maats & Sonja de Vries-Smits 15 januari 2014 1 Definitie hoogbegaafdheid Bij (hoog)begaafdheid gaat het om mensen die op grond

Nadere informatie

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid

Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid 2015 o.b.s. de Tweemaster, Hoogezand 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Deel 1: Meer- en hoogbegaafdheid blz. 4 1.2. Definities 1.3. Visie Deel 2: Signaleren van meer- en hoogbegaafden

Nadere informatie

Zijnsluik en het handelen van de leraar

Zijnsluik en het handelen van de leraar Zijnsluik en het handelen van de leraar prof. dr. Tessa Kieboom prof. dr. ir. Kathleen Venderickx WIE ZIJN WIJ? Oorsprong Centrum voor Begaafdheids onderzoek - Opgericht in 1998 door: prof. dr. Tessa Kieboom

Nadere informatie

Uitgedaagd! De verveling voorbij.

Uitgedaagd! De verveling voorbij. Uitgedaagd! De verveling voorbij. E V A V E R L I N D E N L I E F V A N D U F F E L Inhoud 1. Theoretisch gedeelte Wat is hoogbegaafdheid? Kenmerken van hoogbegaafde leerlingen Niet elke hoogbegaafde is

Nadere informatie

Kinderen met weinig zelfvertrouwen gebruiken vaak de woorden nooit en altijd.

Kinderen met weinig zelfvertrouwen gebruiken vaak de woorden nooit en altijd. ZELFVERTROUWEN Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je in jezelf hebt. Zelfvertrouwen hoort bij ieder mens en het betekent dat je een reëel zelfbeeld hebt, waarin ruimte is voor sterke kanten, maar ook

Nadere informatie

Versnellen zonder drempels

Versnellen zonder drempels Versnellen zonder drempels Onderwijsbehoeften van excellente leerlingen in kaart gebracht versnellingswijzer Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Versnellen zonder drempel. Dit product is voortgekomen

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Studiemiddag POINT 21 februari 2017

Studiemiddag POINT 21 februari 2017 Studiemiddag POINT 21 februari 2017 (Hoog)begaafdheid In-Zicht Stimulerend signaleren www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl Desirée Houkema 1 Ontwikkeling Achtergrond: Technische Cognitiewetenschap Psychologie

Nadere informatie

Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016

Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016 Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. INFORMATIE FAALANGST... 3 3. SELECTIEPROCEDURE... 4 4. TRAINING... 5 5. ORGANISATIE... 5 Handboek Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Toelichting bij de MZO screening voor ouders

Toelichting bij de MZO screening voor ouders Toelichting bij de MZO screening voor ouders 1 Copyright 2014 Bureau Perspectief Amsterdam Zie voor meer informatie www.motivatiezelfonderzoek.nl 2 De schalen van de MZO screening De MZO screening is gericht

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Emoties, wat is het signaal?

Emoties, wat is het signaal? Emoties, wat is het signaal? Over interpretatie en actieplan dr Frits Winter Functie van Emoties Katalysator, motor achter gedrag Geen emoties, geen betrokkenheid, geen relaties Te veel emoties, te veel

Nadere informatie

Het signaleren van begaafde leerlingen met de Prismalijst. Passend onderwijs; ook voor begaafden!

Het signaleren van begaafde leerlingen met de Prismalijst. Passend onderwijs; ook voor begaafden! Berséba studiemiddag begaafdheid - 9 november 2016 Het signaleren van begaafde leerlingen met de Prismalijst Theun Woudwijk Specialist in Gifted Education Johannes Calvijnschool Urk Welke keuze maken we

Nadere informatie

Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers

Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers Onopvallend leiderschap werkt Veel HR-afdelingen hebben een talentmanagementsysteem maar weten niet welke medewerkers extra slim zijn. Driekwart van de hoogbegaafde

Nadere informatie

Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren Stimulerend Signaleren SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie juni 2015 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Desirée Houkema Stimulerend signaleren Talentontwikkeling

Nadere informatie

Passend onderwijs Boven de Streep. Woensdag 2 december 2015 Annie MG Schmidtschool Hilversum

Passend onderwijs Boven de Streep. Woensdag 2 december 2015 Annie MG Schmidtschool Hilversum Passend onderwijs Boven de Streep Woensdag 2 december 2015 Annie MG Schmidtschool Hilversum De Begaafden Wijzer Marijke Schekkerman, ECHA specialist Hoogbegaafdheid www.debegaafdenwijzer.nl debegaafdenwijzer@upcmail.nl

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

BEPERKING ONDERWIJSPARTICIPATIE

BEPERKING ONDERWIJSPARTICIPATIE BEPERKING ONDERWIJSPARTICIPATIE GOOD PRACTICES De onderbouwing van de beperking van de onderwijsparticipatie blijkt uit het VO Aanmeldformulier Amsterdam 2009-2010, niet ouder dan een half jaar, plus diagnostische

Nadere informatie

Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek

Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek Iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden. Echter, soms heeft iemand extreme persoonlijke eigenschappen en vertoont hij hinderlijk gedrag. Dit kan zo ernstig zijn dat

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid & dubbele of misdiagnose

Hoogbegaafdheid & dubbele of misdiagnose Hgbegaafdheid & dubbele f misdiagnse Minka Dumnt 20 april 2016 Hgbegaafdheid & dubbele f misdiagnse Inhud Begaafdheidskenmerken Verklaring van de kenmerken Prfielen van Betts & Neihart Misdiagnses Delen

Nadere informatie

Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken van een passende STUDIEKEUZE? Gundalyn Hemmink

Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken van een passende STUDIEKEUZE? Gundalyn Hemmink Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken van een passende STUDIEKEUZE? Gundalyn Hemmink Keuzestress Te grote keuzevrijheid talloze studies hbo en wo Leidt tot keuzestress Voorbeeld keuze-experiment: Wel

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 10

Inhoud. Voorwoord... 10 Voorwoord................................................................... 10 Hoofdstuk 1 Wat weten we over leren? Wat is het nut van verrijking?.....................................................................

Nadere informatie

Hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs Susan Bögels

Hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs Susan Bögels Hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs Susan Bögels 21 oktober 2010 Amsterdam Wat is hoogbegaafdheid? Een IQ hoger dan 135 Creativiteit Motivatie Energie Of.. Playful masters of the learning game

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

Meer- en Hoogbegaafdheid

Meer- en Hoogbegaafdheid Protocol Meer- en Hoogbegaafdheid Versie 12-06-2012 Goedgekeurd in MT d.d. 03-09-2012 Goedgekeurd in MR d.d. 20-09-2012 Inhoud Algemene Informatie rondom meer-en hoogbegaafdheid: Ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

14-7-2012. Carol Dweck. Wat is Intelligentie?

14-7-2012. Carol Dweck. Wat is Intelligentie? Carol Dweck Wat is Intelligentie? 1 Wat is Intelligentie? Wat is Intelligentie? Meervoudige Intelligentie - Gardner 2 Voorlopige conclusie In aanleg aanwezig potentieel (50% erfelijk bepaald) Domeinspecifiek

Nadere informatie

Studiekeuzecheck Rapportage

Studiekeuzecheck Rapportage Studiekeuzecheck Rapportage Vertrouwelijk School Naam E-mail Demo School Demo NOA Demo@NOA.nl Geboortedatum 1-3 - 1989 Datum assessment 1-9 - 2016 Inleiding Sterke punten Je hebt meegedaan aan de studiekeuzecheck

Nadere informatie

Hanke de Kock & Marianne de Bruijn

Hanke de Kock & Marianne de Bruijn Hanke de Kock & Marianne de Bruijn 16 januari 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam 16 januari 2012 1 Wie zijn wij? Marianne Bedrijfseconomie UVA 11 jaar organisatieadviseur bij KPMG 5 jaar freelance adviseur

Nadere informatie

Stimulerend Signaleren

Stimulerend Signaleren Stimulerend Signaleren SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie 15 oktober 2015 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen Yvonne Janssen Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Onderwijsaanbod voor kinderen met hoge intellectuele vermogens. (hoog)begaafde leerlingen. Spolt Skom

Beleidsnotitie. Onderwijsaanbod voor kinderen met hoge intellectuele vermogens. (hoog)begaafde leerlingen. Spolt Skom Beleidsnotitie Onderwijsaanbod voor kinderen met hoge intellectuele vermogens (hoog)begaafde leerlingen Spolt Skom Beleidsnotitie (hoog)begaafde leerlingen mei 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Organisatie

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid en probleemgedrag

Hoogbegaafdheid en probleemgedrag Hoofdstuk 13 Hoogbegaafdheid en probleemgedrag In dit hoofdstuk bekijken we hoogbegaafdheid. Hoewel dit geen stoornis is, kan hoogbegaafdheid soms wel leiden tot problemen. We bekijken globaal de kenmerken

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Bijzonder Begaafd. Doelen workshop. Eigen casus. Juni 2016. Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen

Bijzonder Begaafd. Doelen workshop. Eigen casus. Juni 2016. Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen Bijzonder Begaafd SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Passende ondersteuning voor dubbel bijzondere leerlingen /thema/dubbel-bijzonder Doelen workshop Je weet... wat de term dubbel bijzonder

Nadere informatie

Bijlage 2 Competentieprofiel leerling

Bijlage 2 Competentieprofiel leerling Bijlage 2 Competentieprofiel leerling Naam leerling: Geboortedatum leerling: Kalenderleeftijd: Diagnose: School: Naam medewerker school: Functie medewerker school: Datum: Protocol overgang leerlingen met

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN Onderwijssymposium ANAI Alkmaar Michiel Stadhouders 13 januari 2014 Programmavoorstel 60 minuten In tweetallen: wat is motivatie voor jou? 1. Jongeren & motivatie 2. Kijken

Nadere informatie

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval Het perspectief van een kind of jongere zien Coaching bij (dreigende) uitval 12 oktober 2017 T A L E N T Slim Begeleiden Albert Kaput Vastlopen Hoe ervaren jongeren de boodschappen die zij uit hun omgeving

Nadere informatie

Hoogbegaafd van Dokter Bosman

Hoogbegaafd van Dokter Bosman Hoogbegaafd van Dokter Bosman De oplossing voor hoogbegaafdheid, zowel op school als thuis! NIEUW IN HET PRIMAIR ONDERWIJS totaaloplossing voor scholen en ouders consultaties en training voor scholen onderzoek

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning

Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning Hoogbegaafdheid in de klas definities en herkenning Karin Monster Pascal Groen 33 Fotografie Leo van Breugel Giftedness is not a problem to be solved, but an unique challenge to be nourished (Colangelo

Nadere informatie

Mijn kind heeft een LVB

Mijn kind heeft een LVB Mijn kind heeft een LVB Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? Informatie voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Nadere informatie

POSTBUS 32015 2303 DA LEIDEN POSTBANK 7227425 KVK LEIDEN 40448421 TEL 023-5479784. Sociale en emotionele ontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen

POSTBUS 32015 2303 DA LEIDEN POSTBANK 7227425 KVK LEIDEN 40448421 TEL 023-5479784. Sociale en emotionele ontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen 0,50 VERENIGING VOOR BELANGENBEHARTIGING VAN HOOGBEGAAFDEN IN ONDERWIJS EN ONTWIKKELING POSTBUS 32015 2303 DA LEIDEN POSTBANK 7227425 KVK LEIDEN 40448421 TEL 023-5479784 E-MAIL: INFO@HINTNOORDZUIDHOLLAND.NL

Nadere informatie

Negatieve factoren bij het ontstaan van onveilige hechting en faalangst

Negatieve factoren bij het ontstaan van onveilige hechting en faalangst Negatieve factoren bij het ontstaan van onveilige hechting en faalangst. I Kind - afwezig ontmoediging van eigen initiatief - onvoorspelbaar cognitie wordt vertraagd - onverschillig minder lust aan eigen

Nadere informatie

Carol Dweck Minka Dumont -

Carol Dweck Minka Dumont - Carol Dweck Voorlopige conclusie In aanleg aanwezig potentieel (50% erfelijk bepaald) Domeinspecifiek Interactief: wisselwerking omgeving Mindsets over Intelligentie Mensen met een Fixed Mind-set geloven:

Nadere informatie

Protocol begeleiding leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meerbegaafde leerlingen.

Protocol begeleiding leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meerbegaafde leerlingen. Protocol begeleiding leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meerbegaafde leerlingen. 1 2 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding blz. 1 2. Visie van Ronduit blz. 1 3. Te nemen stappen blz. 1 3.1 Stappenplan

Nadere informatie

Aanpak pesten. Een definitie van pesten. De pesters. Signalen van een pestkop

Aanpak pesten. Een definitie van pesten. De pesters. Signalen van een pestkop Aanpak pesten Pesten of treiteren is antisociaal gedrag waarbij het slachtoffer herhaaldelijk en langdurig negatieve handelingen van materiële, fysieke of psychische aard moet ondergaan door één of meerdere

Nadere informatie

Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen

Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen De leerling heeft zicht op wat hij/zij kan. (1) De leerling gaat op een gepaste manier om met dingen die hij/zij niet

Nadere informatie

Wendbaarheid: een inleiding

Wendbaarheid: een inleiding Wendbaarheid: een inleiding Rollen en functies veranderen snel. Dit vraagt dat medewerkers zich voortdurend moeten kunnen aanpassen. Wendbaarheid is de manier waarmee iemand kan omgaan met veranderende

Nadere informatie

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen 1. Kijkt veel naar andere kinderen. 1. Kan speelgoed met andere kinderen 1. Zoekt contact met andere kinderen 1. Kan een emotionele

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid de Brug

Hoogbegaafdheid de Brug 2014 Hoogbegaafdheid de Brug ANGELINE FONTEIN 2 Inhoudsopgave Visie hoogbegaafdheid pagina 3 Kenmerken van hoogbegaafdheid pagina 3 Begeleiding van de hoogbegaafde leerling pagina 7 Signalering..pagina

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Handboek. Faalangstreductie/Examenvreestraining

Handboek. Faalangstreductie/Examenvreestraining Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2016-2017 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. INFORMATIE FAALANGST... 3 3. SELECTIEPROCEDURE... 6 4. TRAINING... 7 5. ORGANISATIE... 7 Nb: daar waar "hij" staat kan

Nadere informatie

Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016

Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016 Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016 1 vastgesteld dd. 22 april 2014 door MT De missie Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave Wat betekent het dat uw kind moeilijk lerend is en wat 3

Nadere informatie

PRESTATIE MOTIVATIE VMBO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE

PRESTATIE MOTIVATIE VMBO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE PMT Results 1 10/27/2015 PRESTATIE MOTIVATIE VMBO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE PMT Results 2 10/27/2015 Gegevens deelnemer Algemeen School Schooltype VMBO Rotterdam VMBO TL Klassecode 281 Naam John Verbruggen

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Handboek. Faalangstreductie/Examenvreestraining

Handboek. Faalangstreductie/Examenvreestraining Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2016-2017 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. INFORMATIE FAALANGST... 3 3. SELECTIEPROCEDURE... 6 4. TRAINING... 7 5. ORGANISATIE... 7 Nb: daar waar "hij" staat kan

Nadere informatie

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010

Talentscan. Referentenonderzoek. Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: 30 augustus 2010 Talentscan Referentenonderzoek Voornaam: Arend-Jan Achternaam: Verbaan Datum: augustus . Gevoeligheid Angstig,5,5 Depressief,5,5 Minderwaardig,5,5 Impulsief 4 Snel boos of geïrriteerd,5,5 Snel in paniek

Nadere informatie

Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag

Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen KBS de Rietkraag Inhoud 1. Inleiding 1.1Beleid hoogbegaafde en begaafde leerlingen op de Rietkraag:... 3 1.2 Uit de algemene visie van onze school:... 3 2. Definitie

Nadere informatie

Ouders, school en leerling: Hoe word je educatieve partners?

Ouders, school en leerling: Hoe word je educatieve partners? Ouders, school en leerling: Hoe word je educatieve partners? prof. dr. Tessa Kieboom prof. dr. ir. Kathleen Venderickx WIE ZIJN WIJ? Oorsprong Centrum voor Begaafdheids onderzoek Opgericht in 1998 door:

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid & school

Hoogbegaafdheid & school Hoogbegaafdheid & school Linda Spaanbroek Alle Dagen Pauze info@alledagenpauze.nl ADHD? Meisje, 7 jaar beweegt vaak onrustig met handen of voeten staat dikwijls van haar plaats op, terwijl zij moet blijven

Nadere informatie