Uitslagen PMT-K-2 test gekoppeld aan Profielen Hoogbegaafde leerlingen Betts en Neihart (herziene versie 2010) APS oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitslagen PMT-K-2 test gekoppeld aan Profielen Hoogbegaafde leerlingen Betts en Neihart (herziene versie 2010) APS oktober 2013"

Transcriptie

1 Uitslagen PMT-K-2 test gekoppeld aan Profielen Hoogbegaafde leerlingen Betts en Neihart (herziene versie 2010) APS oktober 2013 Wanneer een kind de PMT-K-2 test gemaakt heeft, moet de uitslag geinterpreteerd worden. In dit overzicht worden de Profielen van hoogbegaafde leerlingen van Betts en Neihart gekoppeld aan mogelijke uitslagen op de PMT-K-2 test. PMT-K-2 test Prestatie Motivatie: Hieronder wordt verstaan de tendens om te willen presteren. Waarbij presteren wordt opgevat in de zin van excelleren, zowel in de ogen van anderen als van zichzelf. Negatieve Faalangst: Hiermee wordt bedoeld een angst om te falen die de leerling doet disfunctioneren. Positieve Faalangst: Is een vorm van angst die de persoon in een optimale spanningstoestand brengt. Sociale Wenselijkheid: Heeft betrekking op de neiging om zich in het algemeen naar anderen toe goed voor te doen. De schalen tezamen geven een goed beeld van de beleving van het kind van de schoolse taken en kunnen een verklaring bieden, indien deze schoolse vaardigheden achter blijven bij de capaciteiten van het kind (onderpresteren). Profielen hoogbegaafde leerlingen van Betts en Neihart Dé (hoog)begaafde leerling bestaat niet. Er zijn verschillende typen (hoog)begaafde leerlingen te onderscheiden, die verschillen in (gedrags)kenmerken, behoeften en hierop afgestemde begeleiding. Om van (hoog)begaafdheid te spreken, spelen verschillende aspecten een rol. Waar het om gaat, is hoe deze verschillende aspecten op het niveau van de individuele (hoog)begaafde leerling op elkaar inwerken. (Hoog)begaafden kunnen niet gezien worden als één groep. Dit wordt ook benadrukt door Betts & Neihart (1988), die vanuit een gestalt benadering op het niveau van de individuele leerling richtlijnen voor identificatie hebben ontwikkeld. Aangezien persoonlijkheid het resultaat is van ervaring en aanleg, worden (hoog)begaafden niet op dezelfde wijze beïnvloed door hun bijzondere vermogens. Bij deze ontwikkeling moet rekening gehouden worden met de interactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren. Al deze gebieden hangen met elkaar samen en werken op elkaar in. Op grond van jarenlange ervaring, in de vorm van observaties, interviews en literatuuronderzoek, hebben Betts & Neihart vanuit dit perspectief zes profielen opgesteld, die informatie verschaffen over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen.

2 Hierdoor is een theoretisch concept ontstaan dat inzicht geeft en bijdraagt aan een beter begrip van deze leerlingen. Dit is van belang om optimale groeimogelijkheden op cognitief, sociaal en emotioneel gebied te helpen realiseren. De eerste kolom betreft de typeringen van de verschillende schalen met die uitslagen die verklarend goed passen bij een profiel. De profielen van Betts en Neihart worden in onderstaande tabel in de tweede kolom met een beknopte typering weergegeven. De succesvolle leerling Deze (hoog)begaafde leerling levert goede prestaties, maar presteert niet naar eigen vermogen. Er is daarom sprake van relatief onderpresteren. Deze leerling is perfectionistisch ingesteld en wil graag "succesvol" blijven Hierdoor worden risico's vermeden en kan deze leerling zich afhankelijk opstellen van volwassenen, bijvoorbeeld door (onnodig) bevestiging te zoeken van de leerkracht om zeker te weten dat iets "goed" is en om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Deze leerling is erg gevoelig voor en gericht op het voldoen aan verwachtingen van anderen. Als deze leerling niet gestimuleerd wordt om te gaan met uitdagingen boven het beheersingsniveau (de zone van naaste ontwikkeling), bestaat het risico op het ontwikkelen van faalangst en onderduikend gedrag. De uitdagende leerling Deze leerling is creatief en komt met bijzondere oplossingen of invalshoeken. Hij neemt scherp waar en ziet uitzonderingen (ook op regels). Hij staat kritisch tegenover beweringen en neemt niet zomaar iets aan (ook niet van de leerkracht). Deze leerling komt op voor eigen opvattingen en is eerlijk en (te) direct. In zijn werkwijzen en gedrag is hij inconsistent, waardoor hij wisselende resultaten haalt. Hij is competitief ingesteld en kan grote stemmingswisselingen laten zien. Deze leerling heeft behoefte aan erkenning van zijn sterke kanten, wil graag gezien worden, met name voor zijn creativiteit. Wanneer deze leerling onvoldoende uitgedaagd wordt, zal hij geneigd zijn de leerkracht bezig te houden, bijvoorbeeld door clownesk gedrag De onderduikende leerling Deze leerling doet alles om niet op te vallen en ondermijnd hiermee het belang van de ontwikkeling van zijn of haar begaafdheid. De leerling vermijdt uitdagingen, is erg onzeker en faalangstig. In de perceptie van deze leerling is het halen van hoge prestaties en tegelijkertijd sociaal geaccepteerd worden onverenigbaar. De onderduikende leerling is zoekend naar sociale acceptatie en wisselt in vriendschappen, maar heeft moeite om hierin echt zijn plek te vinden, weet niet goed wat hij/zij zelf eigenlijk zou willen en streeft dan ook vrijwel geen eigen doelen na. Deze leerling past zich te veel aan en kan mede hierdoor psychosomatische klachten ontwikkelen (hoofdpijn, buikpijn). Er bestaat een risico dat deze leerling zich verder terugtrekt, depressief wordt en uiteindelijk uitvalt in het onderwijs door gebrek aan een reëel perspectief op de eigen mogelijkheden. De wegloper Deze leerling is creatief en over het algemeen erg gevoelig. De drop-out is niet gemotiveerd voor schoolse taken en zoekt buitenschoolse uitdaging om zijn interesses te volgen. Deze leerling geeft blijk van een negatief zelfbeeld: isoleert of verwaarloost zichzelf, verstoort situaties, bekritiseert zichzelf en anderen, voelt zich snel aangevallen of afgewezen. De drop-out is een absolute onderpresteerder (presteert gemiddeld of minder) en heeft baat bij alternatieve leerervaringen.

3 Deze leerling is op school slechts nog fysiek aanwezig, maar voelt en toont zich niet echt betrokken, of neemt zelfs onregelmatig deel aan het onderwijs. Er is een risico dat deze leerling uiteindelijk (zonder diploma) het onderwijs verlaat. De dubbel geëtiketteerde leerling Deze (hoog)begaafde leerling vertoont gedragsproblemen en/of heeft een onderliggend leerprobleem. Vaak worden begaafdheidskenmerken hierdoor onvoldoende (h)erkend. Ook kan het zijn dat een eventueel leerprobleem niet onderkend wordt door sterke compensatiemogelijkheden als gevolg van de (hoog)begaafdheid. Deze leerling werkt inconsistent, presteert gemiddeld of minder, verstoort en is chaotisch. Hoewel een leer- of gedragsstoornis oorzaak kan zijn van gesignaleerde problemen, kan ook een gebrek aan (h)erkenning van de mogelijkheden van deze (hoog)begaafde leerling de oorzaak zijn van afwijkend gedrag of tegenvallende prestaties. Er bestaat dan een risico dat deze leerling onjuist gelabeld wordt en hiermee inadequaat ondersteund wordt in de ontwikkeling van zijn talenten. De zelfstandige leerling De zelfstandige leerling weet wat hij/zij kan en laat dit ook zien. Deze leerling heeft een goed zelfinzicht en goede sociale vaardigheden. Daarnaast werkt deze leerling zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, is ondernemend, komt op voor eigen opvattingen en is bereid tot het nemen van risico's. Deze leerling wil en durft te leren Hoewel dit de ideale leerling lijkt, blijft het alsnog belangrijk ook deze autonome leerling te ondersteunen. De focus ligt hierbij vooral op het zo veel mogelijk faciliteren van mogelijkheden tot onbegrensd leren.

4 PMT-K-2 test Waarschijnlijke uitslag P schaal score 7-9 > tamelijk hoge scores op prestatiemotivatie. Heeft grote behoefte om te presteren F- schaal score 4-9 > Gemiddelde tot hoge score op negatieve faalangst. Gemiddelde tot tamelijk sterke angst om te falen F+ schaal score 4-9 > Gemiddelde tot hoge score op positieve faalangst. Deze leerlingen worden pas geactiveerd/ halen goede resultaten als de druk hoog is. SW schaal score 7-9 > Neiging om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Wil graag aan verwachtingen van omgeving voldoen. De hoge score maakt test niet zonder meer betrouwbaar. Typering Betts en Neihart De P R O F I E L 1: succesvolle leerling gevoel & houding -verveeld -afhankelijk -positief zelfconcept -bezorgd -schuldgevoel over falen -extrinsieke motivatie -voelt zich verantwoordelijk voor anderen -weinig zelfgevoel (verdringt eigen emoties) -kritisch op zichzelf gedragskenmerke n -perfectionist -goede prestaties -zoekt bevestiging en structuur bij de leerkracht -neemt geen risico -lijkt ideale leerling -accepterend & conformerend -afhankelijk behoeften perceptie herkenning actie thuis actie school -tekorten onder ogen zien -uitgedaagd worden -assertiviteitstraining -(versterking van) autonomie -hulp tegen de verveling -passend curriculum -geliefd bij docenten -bewonderd door peers -geliefd en geaccepteerd door ouders -gemiddelde schoolprestaties -IQ Tests -nominatie door leerkracht -onafhankelijkheid -versneld en verrijkt versterken curriculum - verantwoordelijkheid -ingedikte leerstof met geven pretest -keuzevrijheid geven -tijd voor eigen interesses -tijd voor eigen -gelegenheid om peers te interesses ontmoeten -risicovolle - vaardigheden experimenten ontwikkelen - faalangstreductietraining begunstigen die zelfstandig leren -in-depth studies -mentorschap -school & beroeps Counseling - leren omgaan met faalangst

5 P schaal score 1-5 > lage tot laag gemiddelde score op prestatie-motivatie. Weinig intrinsieke motivatie om te presteren. F- schaal score 4-9 > gemiddelde tot hoge score op negatieve faalangst. Heeft tamelijke angst om te falen. F+ schaal score 1-2 > Kan niet goed omgaan met druk. Het kind wordt niet geactiveerd. Dit kan de resultaten in negatieve zin beinvloeden. SW schaal score 1-3 > De lage score op Sociale Wenselijkheid betekent dat het kind niet de neiging heeft om aan de verwachtingen van zijn omgeving zich sociaal wenselijk te gedragen te willen voldoen. P R O F I E L 2: De uitdager -verveeld -gefrustreerd -laag zelfbeeld -ongeduldig -defensief -zeer sensitief -onzeker over sociale rollen - corrigeert docent -aansluiting bij anderen - stelt -tact, flexibiliteit, (gedrags-)regels ter zelfbewustzijn, discussie zelfcontrole, - eerlijk, direct zelf acceptatie - stemmings- -ondersteuning van wisselingen creativiteit - vertoont -contracten inconsistente werkwijze - onvoldoende zelfcontrole - creatief - kiest hyperactieve benadering, - trekt alles in twijfel - staat voor eigen overtuiging - competitief -irritant -opstandig -betrokken in machtsstrijd -creatief -disciplineprobleem -peers vinden hen amusant -iedereen wil hen veranderen -zien er niet uit als HB -aanbeveling door peers -nominatie door ouders -interviews -prestaties -aanbeveling door derden -creativiteitstests -begripvolle docent -acceptatie en begrip -ruimte om interesse te volgen -verdediging tegenover school -passend gedrag aanleren -gezinsprojecten - faalangstreductietraining -tolerantie -plaatsing bij passende docent -ontwikkeling van cognitieve & sociale vaardigheden -directe & duidelijke communicatie -ruimte voor gevoelsuiting -in-depth studies -mentorhulp bij de vorming van een positief zelfbeeld -gedragscontracten - ZKM-Motivatieonderzoek - Leren omgaan met falen/ faalangst

6 P schaal score 1-3> Lage score op Prestatie-motivatie wil zeggen dat het kind weinig intrinsieke motivatie voelt om te presteren. F- schaal score 7-9 > tamelijk hoge score op negatieve faalangst. Het kind heeft een sterke angst om te falen. F+ schaal score 1-2 > Kan niet goed omgaan met druk. Het kind wordt niet geactiveerd. Dit kan de resultaten in negatieve zin beinvloeden. SW schaal score 7-9 > Neiging om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Wil graag aan verwachtingen van omgeving voldoen. De hoge score maakt test niet zonder meer betrouwbaar. P R O F I E L 3: De Onderduiker -onzeker -gespannen -verward -snel schuldgevoel -onbetrouwbaar -weinig zelfgevoel verdringt eigen emoties -ontkent talent -ontloopt passende aandacht -vermijdt uitdaging -wil bij de groep horen -wisselt telkens van vriend -keuzevrijheid -bewustzijn van tegenstrijdigheden -bewustzijn van gevoelens -steun for abilities -contact met lotgenoten -school-, loopbaanoriëntatie -zelf-acceptatie -gezien als leider -niet herkend -gezien als doorsnee en als succesvol -soepel, meegaand type -rustig, verlegen -heeft geen zin in risico s -verzet zich -nominatie door lotgenoten -nominatie door ouders -prestatietests -IQ-tests -doen en laten -begripvolle docent -accepteer -herkennen & goed underground plaatsen -help bij school- & -toestaan om niet altijd loopbaan- optimaal te presteren planning -geef sexe rolmodel -geef gelegenheid om -school- en loopbaanmet oriëntatie voortzetten leeftijd- & - ZKM-Motivatieonderzoek lotgenoten om te gaan -zoek HB-rolmodellen -geef vorm aan een lerende levenshouding -geef keuzevrijheid

7 P schaal score 1-3> Lage score op Prestatie-motivatie wil zeggen dat het kind weinig intrinsieke motivatie voelt om te presteren. F- schaal score 1-4 > Lage tot gemiddelde score op negatieve faalangst. Voelen weinig tot geen angst om te falen uit desinteresse. Het raakt ze niet. F+ schaal score 4-9 > Uit hoge score blijkt dat dat het zo kan zijn dat het kind veel druk van buitenaf nodig heeft om aan het werk te gaan. SW schaal score 1-3 > De lage score op Sociale Wenselijkheid betekent dat het kind niet de neiging heeft om aan de verwachtingen van zijn omgeving zich sociaal wenselijk te gedragen te willen voldoen. P R O F I E L 4: De Wegloper -rancune -boos -neerslachtig -explosief -zwak zelf-concept -defensief -kenmerken van burn-out -is vaak absent -maakt werk niet af -uitdaging buiten school -plaatst zich buiten de klas -zorgt slecht voor zichzelf -isoleert zich -is creatief -bekritiseert zichzelf & anderen -werkt inconsistent -stoort, reageert af -presteert gemiddeld of laag -is defensief -individueel programma -intensieve ondersteuning -alternatieven (nieuwe kansen) -counseling (individueel, in een groep, of met gezin) -extra aandacht bij vaardigheidsontw ikkeling -afkeuring door volwassene -peers zijn kritisch -gezien als zonderlinge eenlingen, rebellen, uitvallers, dopers -worden afgewezen en uitgelachen -gezien als gevaarlijk -analyse verzameld werk -informatie van vroegere leerkrachten -verschil tussen IQscore en prestatie -inconsistente prestaties -creativiteitstest -tips van begaafde medeleerlingen -buitenschoolse prestaties -zoek begeleiding voor het gezin -diagnostisch onderzoek -groepstherapie -niet-traditionele studieaanpak -in-depth studies -persoonlijk mentor -alternatieve leerervaringen buiten de klas

8 P schaal score 4-7 > gemiddelde tot tamelijk hoge score op Prestatiemotivatie. Het kind heeft voldoende tot grote behoefte om te presteren. F- schaal score 4-9 > gemiddelde tot hoge score op negatieve faalangst. Heeft tamelijke angst om te falen. Daarin speelt frustratie en niet weten hoe ook een rol. F+ schaal score 1-2 > Kan niet goed omgaan met druk. Het kind wordt niet geactiveerd. Dit kan de resultaten in negatieve zin beinvloeden. SW schaal score 1-3 > De lage score op Sociale Wenselijkheid betekent dat het kind niet de neiging heeft om aan de verwachtingen van zijn omgeving zich sociaal wenselijk te gedragen te willen voldoen. P R O F I E L 5: De dubbel - geëtiketteerde -machteloos -gefrustreerd -laag zelfbeeld -wereldvreemd -boos -heeft leer- of gedragsproblemen -werkt inconsistent -presteert gemiddeld of minder -kan storend zijn of reageert af -benadrukken van sterke punten -leren omgaan met... -HB-begeleiding -counseling - vaardigheidsontw ikkeling -gezien als "vreemd" -gezien als "dombo" -beschouwd als hulpeloos -vermeden door peers -capaciteiten ingeschat als (laag-) gemiddeld -vraagt veel van omgeving, vindt men -toont alleen de handicaps -sterk uiteenlopende resultaten op testonderdelen -herkenning door veelbetekenende anderen -herkenning door speciale begeleider of begripvolle docent -Interview -manier van doen -erken hoogbegaafdheid -daag hen uit -stimuleer het nemen van risico -verdedig het kind op school -gezinsprojecten -gezinsbegeleiding -plaatsing in HB-programma -zorg voor de nodige hulpmiddelen -zorg voor (niet-traditionele) leerervaringen -start het doen van verkenning, ontdekkingen en onderzoek -zorg voor contact met peers -geef individuele begeleiding

9 P schaal score 7-9 > tamelijk hoge scores op prestatiemotivatie. Heeft grote behoefte om te presteren F- schaal score 4-6 > Een gemiddelde score op negatieve faalangst betekent dat het kind niet opvallend veel angst heeft om te falen. F+ schaal score 3 (4-6)> Uit de tamelijk lage score op positieve faalangst blijkt dat het kind goed met druk kan omgaan. SW schaal score 1-3 > Een lage score op Sociale Wenselijkheid. Dat betekent dat het kind niet de neiging heeft om zich aan de verwachtingen van de ongeving zich sociaal wenselijk te gedragen te willen voldoen. Geinterpreteerd uit PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen, Hubert J.M. Hermans, 2e editie, Pearson. P R O F I E L 6: De autonome leerling -zelfvertrouwen -zelfaanvaarding -enthousiast -voelt zich geaccepteerd -voelt zich gesteund -wil weten & leren -durft fouten te maken -intrinsieke motivatie -persoonlijke power -accepteert anderen -sociaal vaardig -onafhankelijk -ontwikkelt eigen doelen -zet door -heeft geen bevestiging nodig -volgt eigen interesse -is creatief -staat voor eigen overtuiging -neemt risico -voorspraak -feedback -facilitering -steun bij het nemen van risico -goede kans -geaccepteerd door peers en volwassenen -bewonderd om talenten -gezien als bekwaam en verantwoordelijk door ouders -positieve invloed -succesvol -psychologisch sterk -schoolresultaten -manier van doen -producten -prestatietests -nterviews -nominatie door leerkracht, peer, ouder, zichzelf -IQ tests -creativiteitstests -verdedig het kind op school en in de buurt -schep voorzieningen om interesses uit te leven -betrek het kind bij eigen interesses -neem beperkingen van tijd en plaats weg -sta vriendschap toe met alle leeftijden -gezinsprojecten -geef gelegenheid om een lange termijn studieplan op te stellen -versneld en verrijkt curriculum -neem beperkingen van tijd en plaats weg -ingedikte leerstof met pretest -in-depth studies -persoonlijk mentor -studie- en loopbaancounseling -maak dubbele opleiding mogelijk (vervroegd WO) -wees soepel met schoolregels en -regelingen overgenomen uit George T. Betts & Maureen Neihart, Profiles of the Gifted and Talented. (Gifted Child Quarterly, volume 32 No 2, spring ) vertaling:

Versnellen zonder drempels

Versnellen zonder drempels Versnellen zonder drempels Onderwijsbehoeften van excellente leerlingen in kaart gebracht versnellingswijzer Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Versnellen zonder drempel. Dit product is voortgekomen

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid. een gave of vergiftigd geschenk? dr. Tessa Kieboom. Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO

Hoogbegaafdheid. een gave of vergiftigd geschenk? dr. Tessa Kieboom. Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO Hoogbegaafdheid een gave of vergiftigd geschenk? Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO 1. Wat is hoogbegaafdheid? Maar al te vaak draait een discussie over hoogbegaafdheid uit op het vastprikken van het

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Monique Boekaerts Motivatie om te leren Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Introductie In de afgelopen veertig jaar is er veel onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Omschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl Sandra Zaal, gz-psycholoog Margriet Boerhave, video-interactie begeleider Marianne Koster, gz-psycholoog 2 e herziene

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Talenten ontwikkelen? Hoogbegaafde leerlingen stimuleren? Help ze bij het maken van goede keuzes!

Talenten ontwikkelen? Hoogbegaafde leerlingen stimuleren? Help ze bij het maken van goede keuzes! Talenten ontwikkelen? Hoogbegaafde leerlingen stimuleren? Help ze bij het maken van goede keuzes! Tussenrapportage 2008 Project havo-vwo, Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling Programmalijn

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-041 datum : 2014-06-18 gewijzigd : contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Over slaan, schoppen en schelden. Agressie in het SBO

Over slaan, schoppen en schelden. Agressie in het SBO Over slaan, schoppen en schelden Agressie in het SBO Door: Judith Huurman-Vermeulen Studentnummer: 1020122 Begeleiders: Maarten Pronk / Koosje Nieuwstraten Jaar: 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Samenvatting...5

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Hechtingsstoornis. Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman

Hechtingsstoornis. Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Hechtingsstoornis Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Hechtingsstoornis Een kind zonder bodem Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Saxion Hogeschool IJselland

Nadere informatie

Verschillen binnen het onderwijs

Verschillen binnen het onderwijs Verschillen binnen het onderwijs Annelot Hahn-Themen 10/23/2013 INHOUDSOPGAVE VERSCHILLEN BINNEN HET ONDERWIJS 3 Verschillen tussen leerkrachten 3 Verschil in klassengrootte en fysieke omstandigheden 3

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Transactionele analyse als begeleidingsinstrument in de school Drs. Joost Levy

Transactionele analyse als begeleidingsinstrument in de school Drs. Joost Levy Transactionele analyse als begeleidingsinstrument in de school Drs. Joost Levy De auteur is onderwijskundige en geregistreerd psycholoog. Hij is opleider en supervisor in Transactionele Analyse. Hij was

Nadere informatie