21 mei e jaargang no. 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "21 mei 2004-55 e jaargang no. 20"

Transcriptie

1 21 mei e jaargang no. 20 Op Woensdag 12 mei jl. ging in het Suralco External Medical Center, bij de workforce ook wel bekend als Paramaribo Poli, de Preventive Medicare Training (PMT) van start. Deze training is primair bestemd voor de verpleegkundigen. Een betere timing van de start van de training was niet denkbaar, omdat die samenviel met de viering van de Internationale Dag der Verpleging. De drie poli-verpleegkundigen kregen dan ook een centrale plaats op de groepsfoto bij dit artikel en ze straalden de nodige trots uit, geflankeerd door de overige poli-medewerkers. Verpleegkundigen v.l.n.r.: Lorette Klemmer, Cynthia Kenswil en Carmen Kross Nadruk op verandering levensstijl De poli-verpleegkundigen zullen in de komende zes weken getraind worden in het informeren en motiveren van patiënten met Diabetes, Hypertensie en andere risicofactoren voor Hart- en Vaatziekten. Er zal daarbij door de trainers bijzondere nadruk worden gelegd op de verandering van de levensstijl van dergelijke patiënten. Het is de bedoeling dat de nurses, na de succesvolle voltooiing van de training, de poli-artsen actief gaan ondersteunen bij de preventieve zorg, vanuit de huisartsenpraktijk van de Suralco Poli aan de Van t Hogerhuysstraat te Paramaribo. Eigen verantwoordelijkheid In een kort vraaggesprek dat Bauxco Nieuws ter gelegenheid van de start van de PMT had met Roy Fernandes, Chef-arts van de Suralco Paramaribo poli, blijkt dat het van groot belang is meer zorg te besteden aan de preventieve gezondheidszorg. Immers, gezondheid is het hoogste goed en voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Door meer deskundige begeleiding kunnen chronische ziekten als gevolg van hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht en roken eerder worden voorkomen dan wel efficiënter en doeltreffender worden aangepakt. En deze preventieve aanpak leidt op den duur tot verlaging van de steeds verder stijgende medische kosten. Zoals bekend vormde het punt van de medische zorg en vooral het behoud van de hoge kwaliteit van de medische dienstverlening aan onze employés en hun gezinsleden een belangrijk onderwerp van bespreking tijdens de laatste CAO-onderhandelingen. Het staat buiten kijf, dat het individu de eerst verantwoordelijke is voor zijn eigen gezondheid. Vandaar dat het van belang wordt geacht, dat hij daartoe, hoe gering ook, een eigenbijdrage levert, benevens het in acht nemen van een gezonde levensstijl. De beste preventieve maatregelen zijn alle gedoemd te mislukken of zullen onvoldoende effect sorteren, indien men door een ongezonde levensstijl de eigen gezondheid of die van een ander ondermijnt. Met de specifieke kennis die 1

2 De Paramaribo Poli-medewerkers v.l.n.r.: S. Dhanikasing, R. Kopro, U. Ramkisoen, A. Tjon Kon Fat, L. Klemmer, A. Koorndijk, C. Kenswil, R. Dongor, C. Kross, R. Fernandes, Th. van Dijk, U. Fikki, S. Pique uit deze training zal worden verkregen, zullen de nurses nog beter in staat zijn samen met de artsen te werken aan de educatie, voorlichting en verzorging van de patiënten ter voorkoming van complicaties. Home made De PMT- training is in house ontwikkeld. Zij is opgezet door de drie poli-artsen van de Paramaribo poli en zal ook door hen zelf worden verzorgd. De artsen hebben zich bij de voorbereiding en de opzet van de training mede laten leiden door de uitkomsten van relevante medische seminars die ze hebben bijgewoond en uiteraard de lokale medische protocollen. Deze werkwijze staat garant voor een zo effectief en doelmatig mogelijke kennisoverdracht. Roy Fernandes, dankte in zijn korte toespraak,voorafgaande aan de start van de training, zijn collegae Robert Dongor en Alvin Tjon Kon Fat voor hun enorme inzet bij het voorwerk dat is verricht om de onderhavige training op poten te zetten. Hierdoor wordt mede bijgedragen aan de kostenbesparing voor het bedrijf en het gezond houden van de werkpopulatie hield hij de aanwezigen voor. Vers fruit i.p.v. snacks Hij nodigde het niet-verplegend personeel van de Paramaribo poli uit op vrijwillige basis ook aan de PMTtraining deel te nemen, ofschoon die speciaal is bedoeld voor het verplegend personeel. De trainingen zullen telkens plaatsvinden op de woensdagmiddag van 12:00 12:45, waardoor het werk van de poli zo min mogelijk wordt ontregeld. Als symbool voor een gezonde levensstijl bood de polileiding de verpleegkundigen en de overige polimedewerkers een enorme fruitschaal (inclusief pinda s!) aan voor gezamenlijk gebruik tijdens de lunch i.p.v. vette snacks of tjap soi. Het personeel van de Paramaribo poli liet zich het verse fruit goed smaken! 2

3 De exportlading van het MS. SENTINEL II, een van de grotere vrachtschepen die regelmatig aluinaarde inladen te Paranam, bereikte op 5 mei 2004 een record hoogte. Het schip vertrok op die datum om 01:45 A.M. vanuit Suriname met M/ton aluinaarde in zijn vrachtruimen. Het kwam de volgende dag omstreeks middernacht aan in Tembla Dora, Alcoa s Aluminum Transfer Station te Trinidad and Tobago. Daar werd het verder beladen om zijn reis naar Baltimore, in de U.S.A. te vervolgen. MS. SENTINEL II ALUMINA LOADED AT PARANAM (M/TONS) JAN FEB MRT APR MAY JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC LEGENDA: RECORD LOW mrt-03 RECORD HIGH mei-04 NO SENTINEL II SAILINGS EX PARANAM Het schip behaalde deze hoogste exportlading voor het eerst in de afgelopen vijf jaren. Dit was mogelijk omdat het getij in de Surinamerivier op die bewuste 5 mei een sailing draught (diepgang) van 7.30M (24 feet and 3 inches) toeliet. De MS. SENTINEL II kon daardoor met de lading aluinaarde probleemloos over de Surinamerivier de open zee bereiken. Het totale gewicht van schip plus lading en ballast, dat op die dag door de vaargeul ging, bedroeg M/ton. Vermeldenswaard is dat de MS. SENTINEL II als maatstaf heeft gediend bij het bouwen van de brug over de Surinamerivier. In de afgelopen vijf jaren is het geen van de andere grotere vergelijkbare vrachtschepen die op Paranam varen, tw.: MS. Pathfinder II en MS. Prospector II, gelukt dit record van de MS. SENTINEL II te evenaren. Dit komt doordat ons land een getijhaven heeft. Bij een getijhaven wordt de maximale belading van het schip mede bepaald door het getij en de daarbij optredende maximale diepgang van de vaargeul op de dag van vertrek. Aan de hand van bijgaand beladingstabel kan worden afgeleid, dat de gemiddelde maximale belading van de MS.SENTINEL II altijd lag beneden M/ton. De record exportlading aluinaarde, die het schip uit ons land meenam, werd in Tembla Dora aangevuld tot de max. beladingscapaciteit van het schip,tw M/t. Bij vertrek uit Suriname worden voormelde vrachtschepen door de Douane te Paranam uitgeklaard aan de hand van het door de scheepsagent, in dit geval Integra Marine and Freight Services, opgemaakte scheepsmanifest. Daarin staat exact het gewicht vermeld van de exportlading aluinaarde dat zich in het vrachtruim van het schip bevindt. 3

4 Op verzoek van de directeur van het NATIN (Natuurtechnisch Instituut Middelbare Beroepsopleidingen) werd een omvangrijke groep NATIN-studenten ook dit studiejaar in de gelegenheid gesteld binnen Suralco stage te lopen dan wel te werken aan een afstudeeropdracht. Het betreft ditmaal een groep van in totaal 57 studenten, 41 jongens en 16 meisjes. De groep werd op 12 mei jl. voor een introductieprogramma ontvangen in onze Training School te Paranam. Het afgewerkte introductieprogramma omvatte behalve presentaties over specifieke onderwerpen tevens een plant tour. De stagiaires mochten daarna op de verschillende afdelingen, waar ze tijdens hun stageperiode werkzaam zullen zijn, kennismaken met hun respectieve Suralco begeleiders. Het bieden van stageplaatsen aan het NATIN is een jaarlijks terugkerende zaak. Door de jaren heen is er in dit verband een nauwe samenwerkingsrelatie opgebouwd tussen de Suralco en voormelde onderwijsinstelling. Menige Suralcoan is dan ook oud-leerling van het NATIN. Stage De stageperiode duurt 11 weken en loopt van 12 mei t/m 30 juli Gedurende de stage is er regelmatig contact tussen het bedrijf en de onderwijsinstelling. Dit contact loopt doorgaans via de stagecommissie van de school en/of de vakdocenten. De student wordt tijdens de stage gemiddeld tweemaal, maar indien nodig en gewenst vaker door een vakdocent bezocht. Deze bespreekt met de stagebegeleider de verrichtingen van de student in het bedrijf en treedt waar nodig corrigerend op. Het NATIN is een vierjarige middelbare beroepsopleiding, waarbij aan het eind van het derde en vierde leerjaar respectievelijk een verplichte stage moet worden doorlopen en gewerkt dient te worden aan een afstudeerproject. De doelstellingen van de stage zijn onder andere het: vertrouwd raken met het werken en samenwerken in een bedrijf; opdoen van en het toepassen van kennis en vaardigheden; vergroten van het inzicht in de gekozen studierichting en opdoen van motivatie voor eventuele verdere studie in binnen- of buitenland. De studenten die stage lopen moeten in overleg met hun stagebegeleider in het bedrijf een verslag maken van de tijdens hun stageperiode verrichte werkzaamheden. Het bedrijf is daarbij behulpzaam doordat het tijd, aandacht, materiaal en documentatie ter beschikking stelt. De stagiaire wordt daardoor in de gelegenheid gesteld de nodige gegevens en data te verzamelen voor het stageverslag. Het verslag moet door de student echter in zijn eigen tijd (thuis) worden gemaakt. Is het verslag af dan wordt het door de 4

5 stagebegeleider in het bedrijf gecontroleerd en geparafeerd, waarna het door de student bij de onderwijsinstelling wordt ingeleverd. De Suralco ontvangt eveneens een exemplaar van het stageverslag. Aan het einde van de stageperiode wordt vanwege de Suralco een stagebeoordelingsformulier ingevuld en aan het NATIN toegezonden ter attentie van de betreffende richtingscoördinator. Afstudeerproject Het afstudeerproject is een examenonderdeel dat is ingesteld om te beoordelen of de betrokken student voldoende instaat is de tijdens de studie verworven kennis, inzichten en vaardigheden geïntegreerd toe te passen in de praktijk. Alleen studenten, die na het vierde jaar het eindexamen succesvol hebben afgelegd, kunnen aan een afstudeerproject werken. De afstudeerprojecten worden zoveel mogelijk in overleg met ons bedrijf gekozen. Van belang is dat het resultaat meteen bruikbaar is of bruikbaar zou kunnen zijn. Vaak wordt, ter bevordering van teamwork, door twee studenten aan een afstudeerproject gewerkt. In totaal zullen er 20 studenten werken aan een afstudeerproject, 15 jongens en 5 meisjes. Indeling De onderhavige groep NATIN-studenten is als volgt ingedeeld: Civil: 2; Kier CCC: 4; Lab.: 7; Electr.: 2; Mech.: 2; Power: 9; Clar.: 3; Digest.: 2; Inf. Syst.: 4; Mob.Pl.: 4; Med.: 2; Precip.: 3; Calc.: 1; Dock: 2; Mach. Sh.: 4; Hatch: 3; Technical: 1; Bx. Res.: 1; Honeywell: 1. Wij doen een beroep op de employés binnen deze afdelingen en contractor bureaus de stagiaires, die binnen hun afdeling/ bureau werkzaam zullen zodanig op te vangen en te begeleiden, opdat ze zich volledig thuis voelen en een nuttige en vooral leerrijke stage in ons bedrijf mogen volbrengen. Jij en ik hebben een werkrelatie die ik wil behouden en verstevigen. Toch is ieder van ons een apart individu met zijn eigen behoeften en het recht om te streven naar de bevrediging van die behoeften en zelfontplooiing. Ik zal oprecht proberen om jouw gedrag te accepteren, wanneer je probeert om te voldoen aan je behoeften of wanneer je problemen hebt bij het bevredigen ervan. Wanneer je je problemen met me deelt, zal ik proberen om met acceptatie en begrip te luisteren, zodat het voor jou gemakkelijker is om zelf een oplossing te vinden en je niet afhankelijk bent van mijn oplossingen. Als je een probleem hebt, omdat mijn gedrag jouw streven naar de bevrediging van je behoeften in de weg staat, wil ik dat je me dat openlijk en eerlijk vertelt. Op zulke momenten zal ik luisteren en trachten mijn gedrag te veranderen, als ik kan. Wanneer echter jouw gedrag mijn behoeften in de weg staat, zodat ik geen acceptatie kan voelen ten opzichte van jou, zal ik mijn problemen met je delen en zo open en eerlijk mogelijk precies vertellen wat ik voel, in het vertrouwen dat je genoeg respect hebt voor mijn behoeften om te luisteren en daarna te proberen om je gedrag te veranderen. En in die gevallen waarin we geen van beiden ons gedrag kunnen veranderen teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van de ander en merken dat er een conflict is ontstaan in onze werkrelatie, laten we ons dan verplichten om zo n conflict op te lossen zonder ooit gebruik te maken van jouw of mijn macht om te winnen ten koste van de ander. Ik heb respect voor jouw behoeften, maar ook voor de mijne. Laten we daarom altijd proberen oplossingen te zoeken voor onze problemen, die voor ons beiden acceptabel zijn. Op die manier wordt er voldaan aan jouw behoeften, maar ook aan de mijne, niemand verliest en we winnen allebei. Het resultaat zal zijn dat jij je kunt blijven ontplooien als mens, doordat aan je behoeften wordt voldaan, maar dat geldt ook voor mij. Onze werkrelatie kan op die manier altijd gezond blijven doordat zij voor een ieder van ons bevredigend is. We kunnen beiden ontwikkelen wat in ons is en we kunnen met elkaar blijven samenwerken met gevoelens van wederzijds respect en acceptatie in vriendschap en harmonie. 5

6 Granman Jan Levi van Langa Tabbetje bracht gedurende het weekeinde van 14/15 mei een bezoek aan de bedrijfsvestigingen van Suralco. Daartoe uitgenodigd door Managing Director Warren Pedersen, reisde het opperhoofd van de Paramaccaners vanaf zijn residentie in het Sipaliwinigebied naar Paranam en Afobaka. Van zijn gevolg maakten kapiteins en basja s deel uit. Tijdens deze officiële ontvangst, de eerste van de granman aan Suralco, is hem en gezelschap inzicht gegeven in de operationele activiteiten van het bedrijf, waartoe naast de verwerking van bauxiet tot aluinaarde ook de opwekking van hydro-energie moet worden gerekend. Het opperhoofd kreeg een tour van de Paranam plant alsook een presentatie van de Alcoa/ Suralco voornemens met betrekking tot verkregen goudconcessies in het Nassaugebied. In het programma was voorts opgenomen een beleefdheidsbezoek aan DC Hugo Pinas van Brokopondo. Ook de hydro krachtcentrale te Afobaka werd bezocht. Tijdens de lunch en presentaties te Paranam was ook de Districtscommissaris van Sipaliwini, de heer Rudi Strijk, aanwezig. Suralco verwacht dat dit bezoek van de granman aan zijn faciliteiten, meer inzicht heeft gegeven aan haar plannen en voornemens en dat bij de uitvoering daarvan de verworven informatie zal bijdragen tot een beter wederzijds begrip. Managing Director Warren M. Pedersen, Granman Jan Levi en echtgenote ACTION Grant Het ACTION programma is door Alcoa Foundation ontwikkeld ter erkenning en waardering van de collectieve inspanningen van Alcoa employés, die in hun vrije tijd vrijwilligers werk verrichten binnen hun leefgemeenschap. Het Fonds beloont initiatieven waarbij 10 of meer employés tenminste 40 uren hebben besteed aan een speciaal vrijwilligersproject met een donatie van US$3000, uit te betalen aan de organisatie ten behoeve waarvan het vrijwilligerswerk werd verricht. Op vrijdag 14 mei 2004 werd in dit verband een ACTION Grant uitgereikt aan de Stichting Fo Awan te Klaaskreek in het District Brokopondo. De desbetreffende cheque werd door George Bijnoe, Alcoa Foundation Suriname Lead Team Coordinator, overhandigd aan Mevr. Minda Wachter, Voorzitter van voormelde stichting. Dit vond plaats in bijzijn van de plaatselijke dignitarissen, de Bestuursopzichter van het District Brokopondo als speciale vertegenwoordiger van de DC en het DNA lid van Brokopondo, de heer Fonkel. Het management van de Afobaka Hydroplant werd vertegenwoordigd door de heren I. Danoe en S. Frijde. meubilair van de school Daniël Ijveraarschool en de toiletten van de kerk, alsmede het wieden van het terrein rondom de Mama Wilfriede Crèche. Kenneth Rensch, werkzaam bij de EHS Dept. te Paranam, die zelf afkomstig is uit Klaaskreek, trad op als de coördinator van het vrijwilligersteam. Mevrouw Wachter dankte namens het stichtingsbestuur en de gehele gemeenschap van Klaaskreek zowel Alcoa Foundation als de Suralco employés voor de ontvangen donatie respectievelijk hun inzet. Ze gaf aan dat de ontvangen ACTION Grant door het bestuur van de stichting Fo Awan o.a. zal worden aangewend voor de beveiliging en omrastering van de crèche. Het ACTION project te Klaaskreek werd uitgevoerd door een groep Suralco employés van de Afobaka Hydroplant. De job bestond uit het schilderen van het 6

7 Gevolggevend aan haar vorig jaar toegezegde ondersteuning aan medewerkers van het Amazon Conservation Team (ACT) heeft Suralco zich garant gesteld voor de afname van 1000 kg Braziliaanse noten of Tuhka s van de oogstperiode dit jaar. De partij noten werd de vorige week woensdag 12 mei te Paranam aangeleverd door een tweemansdelegatie, bestaande uit een vertegenwoordiger van de Trio s en het ACT. Deze noten, bekend onder de wetenschappelijke naam Bertholletia Excelsa, zijn afkomstig uit het oerwoud van zuidwest Suriname, het traditionele leefgebied van de Trio indianen. Potentieel exportproduct? In Brazilië, Peru en Bolivia brengen Braziliaanse noten niet alleen miljoenen exportdollars op, maar spelen ze ook een belangrijke rol bij de conservering van het Amazone oerwoud. Het is niet ondenkbaar dat met een goede organisatie van het verzamelen en kraken van deze noten in gebieden zoals Alalapadu, Kuruni en Kutari, waar er belangrijke concentraties van Braziliaanse notenbomen voorkomen, deze noten voor ons binnenland exportdollars zouden kunnen genereren. Tuhka s zijn van zeer grote betekenis voor de Trioleefgemeenschap te Kwamalasamutu, niet alleen als voedingsbron, maar ook als handelswaar ter werving van duurzame inkomsten. In tegenstelling tot andere producten kunnen Braziliaanse noten gedurende een lange periode worden opgeslagen. De export van deze noten uit Brazilië, Peru en Bolivia vindt zijn weg hoofdzakelijk naar landen als de U.S.A., Engeland, Nederland en andere geïndustrialiseerde landen waar ze worden geconsumeerd. Hun exportwaarde vormde voor de overheden in de producerende landen dan ook voldoende redenen de productiegebieden, waarin deze noten massaal voorkomen, te beschermen. De noot lijkt op een kokosnoot, waarin gemiddeld tussen de 8 tot 15 nootjes als sinaasappelmootjes bijeen zijn. In feite zijn het de zaden, die worden gegeten. Om die vrij te maken moet de grote noot eerst worden opengekapt. De oogstperiode waarin de noten worden verzameld strekt zich uit van februari tot en met juli. Het verzamelen, transporteren en openkappen van de noten is een arbeidsintensieve aangelegenheid, waaraan zowel mannen als vrouwen gezamenlijk deelnemen. Samenwerking Het Amazon Conservation Team is reeds enkele jaren werkzaam in het leefgebied van de Trio indianen en voert in samenwerking met de Trio s en waar mogelijk ook andere organisaties projecten uit op het gebied van behoud van cultuur en biodiversiteit. Deze projecten staan volledig in het belang van de Trio gemeenschap. Genoemd kunnen worden: het behoud van de traditionele medische kennis der Trio s, de ondersteuning van het streven der Trio s ter regeling van hun grondenrechten middels een Community Mapping programma, en het verbeteren van hun landbouwsystemen, gericht op een betere voedselvoorziening. In verband met de implementatie van inkomensgenererende activiteiten is ACT samen met de Triogemeenschap te Kwamalasamutu enkele jaren geleden gestart met de afzet van noten buiten hun woongebied. Het transport en de communicatie vormen hierbij ernstige beperkingen om dit notenproject maximaal te benutten en tot ontwikkeling te brengen. Suralco heeft met de afname van 1000 kg uit de oogst een groot deel van dit jaar een wezenlijke ondersteuning gegeven. De partij noten werd opgekocht voor de geoffreerde prijs van US$2.10 per kg. Een groot deel van deze partij zal worden gedoneerd aan weeshuizen. 7

8 De fysiologie van alle vliegtuigpassagiers wordt beïnvloed door wetten van traagheid, zwaartekracht, druk- en temperatuurveranderingen. Tijdens start en landing doen zich wisselingen in de atmosferische druk voor en tijdens de kruisvlucht is de luchtdruk in de cabine lager dan op zeeniveau. Er heerst een (zeer) lage relatieve luchtvochtigheid in de cabine en de ozonconcentratie is er vaak hoger dan op zeeniveau. Er kunnen zich plotselinge bewegingen voordoen in elke richting en er zijn vibraties die worden veroorzaakt door motoren, luchtstroom en turbulentie. Een aantal van deze factoren kunnen invloed hebben op het wel en wee van moeder en foetus(ongeboren kind). Deze invloeden zijn echter in het algemeen niet zodanig dat zij direct gevaar opleveren. Daarom kan worden gesteld dat het reizen per vliegtuig veilig is voor de gehele periode van een normale zwangerschap. In dit artikel zullen een aantal aspecten van het vliegen worden behandeld die van belang zijn bij de voorlichting (en begeleiding) van reislustige zwangere vrouwen. Cabinedruk In de meeste grote verkeersvliegtuigen wordt op kruishoogten van kilometer een druk in de cabine gehandhaafd die overeenkomt met de druk die heerst op een hoogte van m (druk: kpa). Omdat deze druk lager is dan die op zeeniveau (druk: kpa) is ook de partiële zuurstofdruk in de cabine lager, hetgeen resulteert in lichte hypoxie (zuurstofgebrek) bij de passagiers. Bij de genoemde vlieghoogte zal de gemiddelde zuurstofsaturatie van hemoglobine (zuurstof in het bloed of SaO 2 ) van de gezonde zwangere ongeveer 90% bedragen (range 85-95%). Bij deze SaO 2 -waarde zijn geen problemen te verwachten voor de moeder. 1 Daar een zwangere in het algemeen een verhoogde zuurstofbehoefte heeft, kan de lichte hypoxie echter eerder tot vermoeidheid leiden dan bij een gezonde niet-zwangere. Het is theoretisch aannemelijk dat de lichte hypoxie van de moeder geen consequenties zal hebben voor de foetus. Foetaal hemoglobine (HbF) kan namelijk 20-30% méér zuurstof binden dan moederlijk Hb. Bovendien is de Hb-concentratie van een foetus circa 50% hoger dan die van de moeder. Zwanger cabinepersoneel mag bij de meeste luchtvaartmaatschappijen werken gedurende de eerste twee trimesters van de zwangerschap en er zijn geen aanwijzingen dat dit geleid heeft tot zwangerschapsproblemen. ln het geval van een plotselinge decompressie van de cabine (een vliegtechnische emergency) moeten alle passagiers extra zuurstof gebruiken. Bij een dergelijke snelle drukverlaging kan decompressieziekte optreden, hetgeen uiteraard tot problemen van moeder en foetus kan leiden. Een plotselinge decompressie doet zich echter zelden voor in de commerciële luchtvaart. Problemen door lagere druk De lagere atmosferische druk in de cabine brengt ook met zich mee dat gassen, die opgesloten zijn in lichaamsholten (bijvoorbeeld middenoor, neusbijholten, maagdarmkanaal) aanzienlijk kunnen uitzetten tijdens de vlucht. Uitzetting van gassen in maag en darmen kunnen in het laatste deel van de zwangerschap een oncomfortabel opgeblazen gevoel in de buik veroorzaken bij de zwangere. Daarom is het raadzaam om tijdens de dagen vóór de vlucht gasvormend voedsel te vermijden en tijdens de vlucht geen koolzuurhoudende dranken te gebruiken. Overigens is het wenselijk om veel te drinken tijdens de vlucht, omdat de lage relatieve luchtvochtigheid in de cabine (5-10%) op lange vluchten tot dehydratie (uitdroging) zou kunnen leiden. 8

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

De Vliegreis. medische en fysiologische aspecten. Ries Simons, arts TNO Aerospace Medicine European Society of Aerospace Medicine

De Vliegreis. medische en fysiologische aspecten. Ries Simons, arts TNO Aerospace Medicine European Society of Aerospace Medicine De Vliegreis medische en fysiologische aspecten, arts TNO Aerospace Medicine European Society of Aerospace Medicine Human Factors 1 AEROSPACE MEDICINE: MISSIE Veiligheid Prestaties Gezondheid Bemanning

Nadere informatie

Horsemanship en Rijkunst

Horsemanship en Rijkunst Horsemanship en Rijkunst Janet Bos Monique de Rijk Een solide basis voor u en uw paard begint bij een goed contact, plus de juiste fysieke ontwikkeling van uw paard. En dát leert u allemaal tijdens de

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Inleiding Zwanger worden als je een chronische ontstekingsziekte van de darm (IBD = inflammatory Bowel disease) hebt zoals de ziekte van Crohn

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Mei 2011 - Nieuwsbrief Nr 2 Beste verloskundige en assistente, Dit is de tweede nieuwsbrief over het onderzoek Alcohol en Zwangerschap van het Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING 2008-2009

STAGEHANDLEIDING 2008-2009 NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO STAGEHANDLEIDING 2008-2009 Auteur: Leiding Stagecommissie Dhr. G. wikkeling (voorzitter), mevr.

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject Juni 2011 Programma 1. Welkom en mededelingen 2. Doel van de vergadering en introductie 3. Het Nassau Plateau bauxietmijnproject & de weg van Nassau

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Marokkaanse Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Lokale Dialogen - 4. Beschrijving van de krutu in Kwamalasamutu

Lokale Dialogen - 4. Beschrijving van de krutu in Kwamalasamutu Lokale Dialogen - 4 Beschrijving van de krutu in Kwamalasamutu Lokale dialogen: Kwamalasamutu 1 en 2 Februari 2013 Inhoud Verloop van de krutu... 3 Over het huidige R- PP/REDD+ project:... 4 Over hoe REDD+

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname!

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! Het hart kent redenen die de rede niet kent Pascal Je kunt pas anderen managen, als je jezelf kunt managen Johan Cruyff Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! 14 t/m 21 oktober 2017 Business

Nadere informatie

WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)?

WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)? WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)? WAT VERWACHTEN ONTWERPBUREAUS VAN EEN CMD er DIE EEN MEELOOPSTAGE BINNEN HUN BEDRIJF GAAT VOLGEN? MIJN LOOPBAAN op de hogeschool Patiënten met pre diabetes

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales.

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales. Drijfveren Tool 1.0 Carolien van Herrikhuyzen www.cforcycling.nl www.cforcycling.com carolien@cforcycling.nl Om wat handvaten te hebben voor een gesprek met ons begeleidingsteam bij het formuleren van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

JAARPLANNER DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG, jaargang 2015-2016 versie 31.03.16. Wijzigingen worden in rood bijgehouden. AUGUSTUS/ SEPTEMBER

JAARPLANNER DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG, jaargang 2015-2016 versie 31.03.16. Wijzigingen worden in rood bijgehouden. AUGUSTUS/ SEPTEMBER JAARPLANNER DE VRIJE SCHOOL DEN HAAG, jaargang 2015-2016 versie 31.03.16 Wijzigingen rden in rood bijgehouden. AUGUSTUS/ SEPTEMBER 35 36 21-aug-15 22-aug-15 23-aug-15 24-aug-15 25-aug-15 26-aug-15 27-aug-15

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Verslagen. Mozmed Gurué. Bart Roosenburg

Verslagen. Mozmed Gurué. Bart Roosenburg Verslagen Mozmed Gurué Bart Roosenburg 2013 Week 1 Datum: 5 t/m 9 augustus 2013 Team: Hanneke Dekker (arts), Jacinto Joaquim (evangelist), José Orlando (vrijwilliger), Bart Roosenburg (verpleegkundige).

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips Welkom bij YourMoneyAlarms.tips In dit overzicht leest u onze resultaten tot en met augustus 2017. Sinds januari 2008 zijn er meer dan 100 trades uitgevoerd op basis van de signalen van het analysemodel

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn. Daarna vertellen

Nadere informatie

Zwangerschap bij een chronische darmziekte

Zwangerschap bij een chronische darmziekte Maag-, Darm- en Leverziekten Zwangerschap bij een chronische darmziekte www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Vruchtbaarheid... 3 Erfelijkheid... 4 Medicijnen... 4 Invloed chronische darmziekte op de zwangerschap...

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst!

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst! Nieuwsbrief JAARGANG 7 Oktober 2011 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Lokale Dialogen - 2. Beschrijving van de krutu in Apoera

Lokale Dialogen - 2. Beschrijving van de krutu in Apoera Lokale Dialogen - 2 Beschrijving van de krutu in Apoera Lokale dialogen: Apoera 23-24 November 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Thema: Introductie klimaatverandering... 4 2. Thema: REDD+... 5 3. Thema: Overzicht

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013 Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg Dirk Gils 21/03/2013 2 sinds 1/09/ 2009 is AZ Turnhout één regionaal ziekenhuis. ruim 1700 medewerkers 160 artsen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012 Een analyse van fans, interactie en demografie Inleiding Met 952 miljoen actieve gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk ter wereld. In Nederland

Nadere informatie

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE Heusden Betreft Aan Van Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden Gemeenteraad en College van Heusden Fractie D66 Heusden Datum 27 september 2011 Inleiding In de

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders Preventie consult Het risico op ziekte is nooit precies te voorspellen. U kunt wel te weten komen of uw risico op bepaalde ziekten misschien hoger is. Suikerziekte, hartinfarcten en beroertes zijn ernstige

Nadere informatie

Training Within Industry JOB RELATIONS. Deelnemers Handboek. TWI Institute. TWI-Institute.org. #441Rev03 (Dutch)

Training Within Industry JOB RELATIONS. Deelnemers Handboek. TWI Institute. TWI-Institute.org. #441Rev03 (Dutch) Training Within Industry JOB RELATIONS Deelnemers Handboek TWI Institute TWI-Institute.org #441Rev03 (Dutch) twi covers.indd 72 2014-07-12 9:11 AM TWI Institute 445 Electronics Pkwy., Ste. 206 Liverpool,

Nadere informatie

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging Nel Garrelfs 1 Hoe ben jij bij de club vrijwilliger geworden? Gevraagd Zelf aangemeld Advertentie Website Clubblad Opleiding Anders.. 2 Waarom

Nadere informatie

Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013

Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013 Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013 Ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben direct invloed op de wijze waarop men verwacht dat de praktische dienstverlening zal worden uitgevoerd of geboden. Dat de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

N o t i t i e. Lactosebepalingen MPR Datum: Arnhem, 29 augustus 2006 Onze referentie: R&D/06.0108/MH/HWA Bijlage(n): -

N o t i t i e. Lactosebepalingen MPR Datum: Arnhem, 29 augustus 2006 Onze referentie: R&D/06.0108/MH/HWA Bijlage(n): - Auteur: Horneman Betreft: Lactosebepalingen MPR Datum: Arnhem, 29 augustus 2006 Onze referentie: R&D/06.0108/MH/HWA Bijlage(n): - N o t i t i e Sinds begin 2006 worden resultaten van lactosebepalingen

Nadere informatie

Looptraining Wat is looptraining?

Looptraining Wat is looptraining? Looptraining Plus Looptraining Looptraining is de behandeling van eerste keus bij patiënten bij wie de diagnose etalagebenen, ook wel claudicatio intermittens genoemd, is gesteld. Het is mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Uw brief van. 31 maart 2008

Uw brief van. 31 maart 2008 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 13 juni 2008 BVE/I&I/21221 Uw brief van 31 maart 2008 Uw kenmerk 2070815960 Onderwerp Vragen

Nadere informatie

AWARD WINNING CAREER DEVELOPMENT CENTRE

AWARD WINNING CAREER DEVELOPMENT CENTRE AWARD WINNING CAREER DEVELOPMENT CENTRE WWW.facebook.com/DuikinstructeurThailand IDC SCHEDULE VOORBEREIDINGS CURSUS EN ASSISTANT INSTRUCTOR CURSUS (IDC ONDERDEEL I) Prep 1: Prep 2: AI 1: AI 2: IDC Oriëntatie

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zwangerschap 2 Erfelijkheid 2 Vruchtbaarheid 2 Invloed chronische darmziekte op de zwangerschap

Nadere informatie

S. Kuipers. Chapter 9. Samenvatting

S. Kuipers. Chapter 9. Samenvatting S. Kuipers Chapter 9 Veneuze trombose is een aandoening waarbij zich een bloedstolsel vormt op de verkeerde plaats, meestal in een van de venen van het been. Hierdoor wordt de terugvloed van het bloed

Nadere informatie

Informatie over Exoom sequencing

Informatie over Exoom sequencing Informatie over Exoom sequencing Exoom sequencing is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. De volgende onderwerpen komen aan bod: Om de

Nadere informatie

Training Within Industry WERK RELATIE. Deelnemers handboek. TWI Institute. TWI-Institute.org. #441Rev01

Training Within Industry WERK RELATIE. Deelnemers handboek. TWI Institute. TWI-Institute.org. #441Rev01 Training Within Industry WERK RELATIE Deelnemers handboek TWI Institute TWI-Institute.org #441Rev01 twi covers.indd 72 10/12/12 8:19 AM TWI Institute 445 Electronics Pkwy., Ste. 206 Liverpool, New York

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Het individuele leefstijlprogramma: samenwerking met diëtist en fysiotherapeut

Het individuele leefstijlprogramma: samenwerking met diëtist en fysiotherapeut Toelichting op project - met evaluatie en vervolgafspraken In het schooljaar 2014-2015 liep het project Mulock Houwer in Beweging op een VMBO school. Het project wil jongeren positieve energie geven: je

Nadere informatie

Vasculair Preventie Centrum

Vasculair Preventie Centrum Vasculair Preventie Centrum Afdeling interne geneeskunde Uw huisarts of specialist heeft u verwezen naar het Vasculair Preventie Centrum van Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven. Bij u is een risicofactor

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Lifelines NEXT. Onderzoek bij zwangere vrouwen en hun (toekomstig) geborenen

Lifelines NEXT. Onderzoek bij zwangere vrouwen en hun (toekomstig) geborenen Lifelines NEXT Onderzoek bij zwangere vrouwen en hun (toekomstig) geborenen Wat is Lifelines NEXT? Beste Lifelines deelnemer, U bent gevraagd om mee te doen aan Lifelines NEXT, een onderzoek van de afdelingen

Nadere informatie

Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV)

Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Centrum voor Vroege Hart en Vaatziekten (CVHV) Het Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten (CVHV) is een multidisciplinaire spreekuur voor patiënten die al op jonge leeftijd (onder de 50 jaar) te maken

Nadere informatie

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door : L. Geenen S. Lotze De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl december 2008

Nadere informatie

Lokale Dialogen - 1. Beschrijving van de krutu in Cottica

Lokale Dialogen - 1. Beschrijving van de krutu in Cottica Lokale Dialogen - 1 Beschrijving van de krutu in Cottica Lokale dialogen: Cottica 22 November 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Thema: Introductie klimaatverandering... 4 2. Introductie REDD+... 5 3. Overzicht

Nadere informatie

Wat past het beste bij jou?

Wat past het beste bij jou? Wat past het beste bij jou? Jouw competenties 55 55 Vorige vraag Empathie Je kunt je goed inleven in anderen. Je toont gevoel, aandacht en begrip voor anderen. Je bent goed in het begeleiden van anderen

Nadere informatie

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I :

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I : Nationaal Docentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: B. Schotanus & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 755 43 33 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl april

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Jaarplanner De Vrije School Den Haag, jaargang

Jaarplanner De Vrije School Den Haag, jaargang Jaarplanner De Vrije School Den Haag, jaargang 2016-2017 Wijzigingen rden in rood bijgehouden. Augustus/September 34 35 36 37 38 dag datum wie tijd 20-aug-16 21-aug-16 ma 22-aug-16 Alle leerlingen 08.30-13.00

Nadere informatie

AVOND MIDDELBARE TECHNISCHE OPLEIDINGEN

AVOND MIDDELBARE TECHNISCHE OPLEIDINGEN Aan: Bedrijf X T. a.v: Human Resource Department Van: De Directie AMTO Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : AP/AP/xxx-xx - Onderwerp : Verzoek om afstudeerder(s) op te nemen. Paramaribo, dd- mm- yyyy

Nadere informatie

Interculturele e-health

Interculturele e-health Interculturele e-health Frank Schalken - e-hulp.nl Raoul Losekoot - De Bascule Marlieke Gijsen - De Bascule Programma Aanleiding Voorbeelden online hulp Opzet hulpmix.nl Dagelijkse praktijk Cijfers toestemming

Nadere informatie

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het niet-chirurgisch dagziekenhuis 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.3

Nadere informatie

Prednis(ol)on. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Informatiefolder. N-ICC folder PRED uitgave november 2014

Prednis(ol)on. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Informatiefolder. N-ICC folder PRED uitgave november 2014 Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Informatiefolder N-ICC folder PRED uitgave november 2014 Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL artsen

Nadere informatie

Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing

Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing 2 Patiënten Informatie Brochure Erfelijkheidsonderzoek: Exoom Sequencing Algemene informatie Exoom Sequencing is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1

GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1 GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1 Hoofdstuk 9. Pesten Pesten, wij willen er SAMEN iets aan doen! Inleiding In onze school zijn we reeds verschillende jaren

Nadere informatie

Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap.

Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap. Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap. EET PALEO 3 Inhoudsopgave Inleiding 6 Mijn Paleo verhaal 8 De 7 stappen in het kort 12 Stap 1 Richt je op de praktijk 14

Nadere informatie

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Onderwerp: Bevestiging dat u niet meer wilt meedoen aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten Geachte heer/ mevrouw , Uw

Nadere informatie

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS INHOUDSTAFEL Vrijwilligers, een onmisbare schakel 3 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden Vaardigheidstraining COMPAREREN: Inlichtingen geven, een schikking beproeven en nadere instructies krijgen Introductie Het lijkt heel praktisch en eenvoudig,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

LEVENSEINDEKLINIEK 31 januari 2013

LEVENSEINDEKLINIEK 31 januari 2013 LEVENSEINDEKLINIEK 31 januari 2013 Januari 2013 is de elfde maand in het bestaan van de Levenseindekliniek. Dit rapport vermeldt het aantal aanmeldingen en de afwikkeling van hulpvragen door de Levenseindekliniek.

Nadere informatie

Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound

Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound Jaaruitwisseling Voor wie Dit programma van Rotary International is bestemd voor scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Het is de bedoeling dat

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN Eet gezond en gevarieerd Vermijd overgewicht Beweeg voldoende Stop met roken en beperk alcoholgebruik www.diabetescoach.be EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN Een gezonde

Nadere informatie