immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de"

Transcriptie

1

2 'i A I.- platform-dienstcommissie rijplzzw Visie en van de Platform D i m s s i e. De platform-dienstccamnissie sp& er haar Wering vwr uit dat het 'gem is de cude RLJP- en ZZW-taken te bundelen in een kekomlqericht directieplan Flevoland. De Platfoxni-Dienstccamnissie is er echter emstig on- we, dat op het mt dad het hetieplan in het werleg wen3 bespmken verzerding naar de Hwf ddiredie plaats vord. Zij is van mening dat dit een 0njui.de garrgvan zaken is. Met de integmtie van RLTPtaken in IWs door verb- van het IWS-hkenpkht & taakgebied 15 is een belarqrijke stap gezet. Dit immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de irrtegratie FU,JP/ZZW, waardcor het qelijk moet worden in de uitvoering Herovezweging m de 0p3ekxx.de kennis/ervaring niet verlom te laten gaan, mar ten dienste te maken van de gehele FWS-oxyanisatie. De Platfoxni-Dienstccamnissie hecht eraan, dat zweel mogelijk gelijktijdig met de we?dracht van taken mensen wergaan. Wan= herplaatsing d g is vwr behoud van werkgelegenheid, client een welovemqen en op de individuele medewerkr toegesneden gebruik te wo* gennakt van de in het kader van het flankerend beleid beschiware mogelijkheden. De Platfoxni-Dienstccnmnissie is van mmhg dat an-, her- en bijscholing een W w o l instnrment kan zijn, zmel ingeval van herplaatsing als ook bij funktiewijziging dwr o~tieverarderingsprcessen als gevolg van de intqmtie. Zij acht een gode Wificering van de wdewerkers vwr de taken van de hetie Flevolard van grwt belang, wde met het cq op het karamer van uithdedhq en beheer. Naar onze mening dbt aan de uitbesteding van werkzaamheden de voorkeur te worden gegeven baven het aantrekken van perjoneel in tijdelijke dienst. Het taakgebied ltmditionering" is optimistisch in de rapportage over de vwrtgang van de grote projekten. De invcering van de objekten in de Afsluitdijk in het D I S X - w )can een goede zaak zijn. Mcht verdient echter de realisatie van de uitvoering van achterstallig onderhcud. Wt me de relatie k=&immr met - mrduacht (vwral in de WEseMor) is kitisch en behoeft verktering an de plarvling, ook in de praktijk te kmmm hai=. De ~latfoxni-di-ie hecht zeer aan de tijdige realisatie, adat hiexdoor ook de zeer slechte werkmsbrdigheden tijdens het ijshakken in de winter woxden verketerd. De Platform-Di-ie is van mening dat het opstellen van kleinschalige objektqerichte onderfioudsplannen, waarbij gebruik gmam wordt van de kennis en ervaring van de medewerkers in het veld aardacht behoeft. De werkdruk vmr de medewerkers op de Kmbknqatsluis is zeer hoog. Vennirdering h i m door de aanleg van een tweede oeververbirding als bij de Hardecsluis verdient hcge prioriteit.

3 In principe is deze investeriq rendabel, daar niet alleen de wachttijd vwr het wegvakeer vrijwel v d t, maar wk de kapaciteit van de sluis erdoor toeneemt. De ouder v8bedrijfsvcerwgenoemie beschrijving van de ahbistmtiwe organisatie zal nauwletterxl door de Di-ie worden gwolgd. Hierdcor mag noch een verkapte bhp, noch een oxqqemerkte taakverzwaring vmr redewerkers arrtstaan. De diastmmisie ZZW heeft zich akkwrd verklaard met de ontwikkeling van een 8tplattere8voqankatie. De Platform-dienstcaamnissie neemt dit starrqxnrt over. qgemerkt wrdt dat een daarop toegden sammwer~-mar&at-delegatie systew op basis van uitwerkbg/uitbreiding van het voor ZZW geldende IWS-rmdel, temhste begin 1989 beschikbaar met zijn. De verantwoxdelijkheden voor beslissingen dienen daarbij zo lag ucgelijk in de ozqanisatie te worden gelegd, n.1. daar waar de gevolgen nog juist zijn te wenien., De versterking van alle dienst)ningen in 1989 heeft oak vwr- de Platfod-ie prioriteit. Het naar het buitenlard uitdragen van de binnen de direclie Flewland aanwezige specifieke kennis op het gebied van ontginnbq, exploitatie, inrichting en kheer dent met laacht te wden vwrtgezet. Immers door lqpeling van de aamezige kmnis en de in ontwikkelingslanden aamezige Iuenslaacht wet het nogelijk zijn can in grote gebieden natuurrampen zoals ov-en en mislukte ocysten te vwrkomen, of in ieder geval te beperken. De PlatforwDienstccpmnissie is van mmiq dat tussen het vwr werken beschiware wet en het voor personeel beschiware wet onvoldoerde kppding en uitwisselhgsmcgelijkhedm bestaat. Wanneer de directie Flevolard goede prahkten' (uitvoering van bestekken, maar ook notavs en rapporten) wet lweren, moet dit mgelijk worden gemakt. lbr het persmeelsbudget en de kosten vwr ui- flexibel en uitwisselbaar te koppelen kan worden berekt dat in een redelijk stabiele organisatie (aantal prsoriedsleden, gehseeid op een gemiddelde werkdnlk) optimal (en snel) geproduce?d mrdt. De miteit van het werk vwr de mdewerkers mrdt hierdwr vekbeterd. In dit verbard dient naa~ de wning van de Platfoxm-DienstccPmnissie aandacht te worden kesteed aan de kwalificering van n&ewerkers als gwolg van veranlerende funktie-eisen. Wer andere daarom hecht de PlatfomDiemkmmkie aan een gericht en welwerwqen opleidhpkdeid. Qn-, her- en bijscholing is niet slechts van belarq voor herplaats~daten, l~ar tevens vwr de mxkwerkers, die meten voldoen aan de vemmkeds eisen van het werk. de tijd van an-, her- en bijscholing en de tijd kencdigd vwr andere taakgerichte opleiaingen zijn mxkwerkers niet- of mirder inzetbaar. Door het scheppen van foxmatiwe- en bestands- moet

4 '? "( platform-dienstcommissie rijplzzw worden vwrkonrw dat de werkdruk vwr de betrefferde kollega8s te hccg wordt. Ce Platfozm-Dienstaamnissie vzaagt met name aamiacht voor de mogelijkheden van het zcgemende A en 0 fomk, wat bedoeld is an initiatiwen te stin!uleren, die de ~idsmrklpxitie van de werknemers bij de werheid en het funktioneren van de oqankatie verketeren. Ce Platform-Di-ie betreurt het dat weinig begeleiaing gegeven kan 'worden aan het werkoverleg. Zij onderschrijft wel de rrening dat werkoverlq, evendls de pe~neelszorg een taak is vwr het mgement. In dit kader hecht zij eraan vast te stellen dat de stafafdeling PX een specialistisch ondersteunende taak heeft en dat de uitvcererde Ptaak dient te liggen bij het mamgenwt. Bijzade??s aamiacht op het gebied van de autcnoatiserhq zal weten uitgaan naar de integratie van de financiele admhktmties. -uning zal blijvend geleven3 -ten hnen wrden voor de autcrmatisering binnen afdelhqen en dienstkringen. Het initiatief dient daarbij te liggen bij het manag-t. Belaqrijk is dat in de eerste plaats gebruik wordt gemaam van elders reeds ontwikkelde systemen en dat niet bij vwrkeur vwr het ontwikhden van eigen, wellicht 88duhbele81 of gering afwijkende, systemen bij wordt gekozen. De Platform-Dimssie gaat ervan uit, dat op basis van een ueerjarenplan (geautnmatkeerde) infomtiwooniening van de directie Flevoland werlq wrdt gwoerd over de sociale en personele gevolgen van de autcnnatiserhq als vemxlerirqspnxes. de secretark van de Platform dienstaaranissie, /cvdh. aeg pld&. pap

5 3 - it rniriisterie van verkeer en waterstaat directie flevolandrws i.0. BIBLIOTHEEK RlJKSDlENST VOOR DE Aan de Direc Rijkswaterstaat t.a.v. dhr. ir. drs. J.H.A.M. Vrencken (FEP) postbus EX 's-gravenhage uw brielvan: 25 juli 1988 uw kenmerk: FEP ondewem: directieplan en WeB 1989/1990 lelyjtad. 27 oktober 1988 ons kenmetk: M toestelnummer: biilage(n): div. venonden: Geachte heer Vrencken, Onder bijlage doe ik u het Directieplan van de directie Flevoland , deel I1 toekomen alsmede het Werkplan voor 1989 en de bijdrage voor de Begroting 1990 (WeB ). Van het eerste zijn veertig en van het tweede zijn zes exemplaren bijgevoegd. Het directieplan dat voor u ligt is een bijzonder plan in zoverre dat dit het eerste.geintegreerde directieplan voor de directie Flevoland is. Het plan vormt daarmede het uitgangspunt voor volgende directieplannen en verder noodzakelijk geachte planvormen ten aanzien van deze nieuwe directie. In die optiek is een aantal bijlagen bij het plan gevoegd, dat van die uitgangssituatie een wat uitgebreider beeld schetst, met name wat de taken betreft in het voor de Rijkswaterstaat nieuwe taakgebied 15. Wellicht ten overvloede merk ik op dat de middelen in dit taakgebied volledig zijn toegerekend aan de hoofdfunctie Conditionering. Ten aanzien van het WeB merk ik op dat de per artikel vermelde bedragen, met uitzondering van artikel 150 en een aantal ex-rijp artikelen, slbiten op de mij toegewezen randvoorwaarden. postbus AP lelystad smedinghuis rliidemagenplein 2 tel. (03200) ir telex D telefax (03200) 34300

6 I i rijkswaterstaat behoort bij: M nr datum: 27 oktober 1988 bladnr: 2 De bedoeldeuitzonderingen zijn het gevolg van de -3ndertijd gemaakte afspraken en toegewezen fondsen, te weten de afkoopsom voor de gemeen- te Dronten en de Heroverweging RIJP. De nog benodigde fondsen dienen via de voorjaarsnota alsnog te worden bekrachtigd. Gelet op de mij toegewezen fondsen is-de ruimte voor het plannen van actitviteiten buiten de randvoorwaarden niet aanwezig en derhalve is overplanning niet toegepast. De aan de integratiepartner Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders toe- gewezen fondsen zijn in het WeB opgenomen en overeenkomstig de afspraken, gemaakt in de bijeenkomst op 1 juli 1988 met 0.a. uw heer drs. P. de Booy, gecomprimeerd tot 66n werkplanpost per artikel-onderdeel. De artikelen van de andere integratie-partner, de directie Zuiderzeewerken, zijn - met uitzondering van het materieelartikel (artikel 120) - nader per werkplanpost gedetailleerd. Ik wijs u er op dat de planning van vervanging en lease van voertuigen, zoals opgenomen in tabel 301 van de Mapper, afwijkt van het WeB. Deze afwijking wordt veroorzaakt door een heroverweging van het voertuigen- park bij integratiepartner ZZW, waarvan een eerste resultaat in het WeB tot uitdrukking komt. Eveneens is in dit WeB reeds rekening gehouden met BBn materieel en 6Bn personeel artikel voor de directie Flevoland. In uw beleidsaanwijzing ten aanzien van het directieplanproces haalt u de noodzaak van het beschrijven van de administratieve organisatie per 1 januari 1989 aan. In overleg met de opdrachtgevers is voor de directie Flevoland besloten zoveel mogelijk de gewenste administra- tieve organisatie te beschrijven. De eerste stappen daartoe zijn thans gezet en getracht wordt het project zo spoedig mogelijk na de door u bedoelde datum af te ronden.

7 1 4 rijkswaterstaat behoort bij: M nr datum: 27 oktober 1988 bladnr: 3 De rapportage inzake de afslanking van de directie zal u separaat worden toegezonden. Met ingang van 1 januarl 1989 zal de integratie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat een feit zijn. Daarmede zal een periode van intensiever wordende samenwerking aanbreken. Deze samenwerking zal met vallen en opstaan leiden tot BBn directie Flevoland. Hoogachtend, de Interim-manager Integratie RIJP/ZZW Prof. dr. R.H.A. van Duin R.C. Dingjan, b.a.

8 - ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dlrectle tlevoland Directieplan deel II directie flevoland

9 Lelystad, 27 oktober 1988

10 Hoofdstuk Inhoudso~aave : I. p 1.1. INLEIDING 1.2. SAMENVATTING 1.3. CONCLUSIES 1.4. VISIE EN COMMENTAAR VAN DE DIENSTCOMMISSIE 11. VOORTGANG BESLUIT HEROVERWEGING BESTUURSOVEREENKOMSTEN VOORTGANG PER HOOFDFUNCTIE Infrastructuur en verkeer Conditionering Bestuurlijk-juridische zaken Bedrijfsvoering Pagina BELEID/ONTWIKKELINGEN VERTALING RWS-BELEID IN FLEVOLAND-BELEID BELEID/ONTWIKKELINGEN PER HOOFDFUNCTIE Infrastructuur en verkeer 15 Conditionering 16 Bestuurlijk-juridische zaken 17 Bedrij f svoering 18 Het tot ontwikkeling- brengen van drooggevallen 18 gronden DE GEPLANDE (PRODUKTIE-) RESULTATEN MET DE 23 BENODIGDE MIDDELEN VERKEERSVEILIGHEIDBELEID 23 V. A- V.1. ACTIVITEITENPROGRAMMA PER HOOFDFUNCTIE V.1.1. Infrastructuur en verkeer 29 V.1.2. Conditionering 30 V.1.3. Bestuurlijk-juridische zaken 31 V Bedrij fsvoering 32 V.1.5. Het tot ontwikkeling brengen van drooggevallen 32 gronden VI. SOCIAAL BELEID V1.l. FORMATIEBELEID VI.2. OPLEIDINGENBELEID VI.3. IN-, DOOR- EN UITSTROOMBELEID VI.4. WERKGELEGENHEIDSBELEID VI.5. ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID VI.6. EMANCIPATIEBELEID VI.7. WERKOVERLEG EN OVERLEG DIENSTCOMMISSIE

11 Bii lauen: 1 Organisatieschema directie Flevoland 2 Definiering van de taakgebieden 3 Financiele en personele planning per taakgebied 4 Meerjarenfonnatieplan 5 Meerj areninf ormatieplan 6 Financieringsoverzicht van de artikelen "waterbouwkundige werken IJsselmeerpolders** ( ) en I1onderhoud 1Jseelmeerpolders** ( ) met toelichting 7 Besluit uitvoering Heroverweging van de uitvoerende directies van de Rijksdienst voor de IJsselmeer Polders d.d. juni 1988 en brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de Heroverweging RIJP d.d. 7 juli 1988 (Tweede Kamerstuk nr. 105) 8 Bestuursovereenkomsten Almere en Zeewolde (volgt) 9 Lijst met verplichtingen RIJP aan derden per directie die vanuit de RIJP overgaan in de directie Flevoland 10 De resterende financiele problemen ingevolge de zgn. hangpuntennota met de doorwerking in de Voorjaarsnota Schriftelijke bevestiging van het parkeren van f 17,l mln. op het artikel I*bouwkundige werken8* Losse biilauen : * De grote (droge) verbeteringswerken * Studieprojecten,(droog) * Achterstand wegonderhoud

12 I. INLEIDING EN ALGEMENE ASPECTEN 1.1. INLEIDING Het voor u liggende directieplan is het eerste geintegreerde plan dat ten behoeve van de nieuwe directie Flevoland van de Rijkswaterstaat is vervaardigd. Daarmee komt een aantal taken binnen het huidige takenpakket van de Rijkswaterstaat, hetgeen op zichzelf reeds aanleiding is een uitgebreider directieplan te vervaardigen dan de beleidsaanwijzing aangeeft. Ook lijkt een enigszins uitgebreidere tekst op zijn plaats waar het gaat om het vaststellen van de uitgangssituatie voor de nieuwe directie, waarop in de toekomst middels volgende planprocedures voortgebouwd kan worden. In 1987 is de integratie gestart van de RWS-directie Zuiderzeewerken (ZZW) met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) ter oprichting van de regionale directie Flevoland per Door de instelling van de gemeenten Lelystad (in 1980), Almere en Zeewolde (in 1984) en het tot stand komen van de provincie Flevoland en de instelling, door deze provincie, van het waterschap Noordoostpolder en het heemraadschap Fleverwaard zijn de bestuurlijke verhoudingen in het gebied genormaliseerd. Enkele taken die tot nu toe door ZZW en de RIJP op provinciaal niveau werden verricht, zijn met het daarbij betrokken personeel overgedragen. Ten aanzien van de primaire taken van de RIJP is in het kader van de Heroverweging door de minister een besluit genomen. Na uitvoering daaman zal de omvang van de uitvoerende projekthoofdafdelingen (LI, SO en SE) eind 1992 zijn teruggebracht tot ca. 150 ambtelijke medewerkers. Dit kernapparaat op basisniveau is nodig om de overblijvende projecttaken van Verkeer en Waterstaat uit te kunnen voeren. Rond 1990 wordt de omvang van het kernapparaat per eind 1992, mede gelet op de besluitvonuing over de Markerwaard, opnieuw bekeken. De werkzaarnheden in Zuidelijk Flevoland, de Lauwerszee en het Deltagebied zullen in 1996 nagenoeg zijn afgerond. De RIJP (thans de hoofdafdelingen LI, SO en SE) is ingesteld als een geintegreerde projectorganisatie ter uitvoering van het Zuiderzeeproject. Integrale projectverantwoordelijkheid werd nodig geacht omdat het uit inrichten en tot ontwikkeling brengen van drooggevallen gronden voortvloeiende takenpakket een zeer sterke verwevenheid kent. Het resultaat van de afzonderlijke hoofdafdelingsactiviteiten is vaak afhankelijk van de tijdige en gecoordi-neerde invulling van vele, vaak zeer van karakter verschillende werkzaamheden. Vanwege de sterke verwevenheid vinden daarom het onderzoek, de planontwikkeling en de'planuitvoering binnen ebn organisatie en begroting plaats. Teneinde het takenpakket van de RIJP op te kunnen nemen in het plannings- en besturingsmodel van de Rijkswaterstaat, en we1 met name in het directieplanproces is in overleg met de Hoofddirectie van de Waterstaat (HW) een nieuw taakgebied ge-

13 creeerd. De belangrijkste reden hiervoor was, dat opneming van de RIJP-taken feitelijk een verbreding van het RWS-takenpakket tot gevolg heeft. Het nieuwe taakgebied is opgenomen in de beleidsaanwijzing directieplan (zie bijlage 2). Het takenpakket van de drie projekthoofdafdelingen, te weten Landinrichting (LI), Stedebouw en Openbare Werken (SO) en Sociaal-Economische Ontwikkeling (SE) wordt resp. in de volgende taakgebiedsonderdelen ondergebracht : 15.1 Landinrichting en cultuurtechische werken 15.2 Woonkernontwikkeling en openbare werken 15.3 Sociaal-economische ontwikkeling Het werkgebied van de bovengenoemde projekthoofdafdelingen omvat het Markermeer, Flevoland, het Lauwerszee-, het Waddenen het Deltagebied SAMENVATTING Dit eerste geintegreerde directieplan voor de directie Flevoland kenmerkt zich door een uitvoerige uiteenzetting van de taken in het voor de Rijkswaterstaat nieuwe taakgebied 15: "Het tot ontwikkeling brengen van drooggevallen grondeni1. De integratie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de Rijkswaterstaat krijgt hiermee ook in planmatig opzicht een gezicht... Veel van de naar Rijkswaterstaat overkomende activiteiten en verplichtingen van de RIJP zijn in dit directieplan verwoord teneinde een uitgangssituatie te verkrijgen voor latere planj aren. Voor de projecthoofdafdelingen LI, SE en SO van de directie Flevoland is een besluit Heroverweging geformuleerd, welk besluit de overdracht en verdergaande afronding van taken van deze hoofdafdelingen in de jaren negentig regelt. Daaraan gekoppeld zijn zowel de benodigde financien alsook de personele randvoowaarden vastgelegd. Bestuursovereenkomsten met de gemeenten Zeewolde, Almere en Dronten, zomede met de provincie Flevoland en de water- c.q. heemraadschappen ~oordoost~older en Flevewaard zijn gesloten. Daarmede liuuen de afwerk~rouramma's die het Riik in de provincie nog verrichten-vast, met uitzondering van het afwerken voor en de overdracht van wegen aan de gemeente Noordoostpolder en de doorloop van de bestuursovereenkomsten met Almere en Zeewolde na Omtrent de wegen wordt nog onderhandeld over een concept-overeenkomst. Het afwerkprogramma voor de wegen in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland vergt een grotere investering dan is voorzien. Over de voortzetting van het nog niet voltooide deel van de bestuursovereenkomsten met Almere en Zeewolde na is ten aanzien van het RIJP-gedeelte inhoudelijk in departementaal overleg overeenstemming bereikt met de gemeenten. De afspraken worden neergelegd in concept-overeenkomsten.

14 Voor Almere kan deze waarschijnlijk nog in 1988worden afgerond; voor Zeewolde wordt dit najaar De noodzakelijke aanpassing van de meerjarencijfers zal, zoals met Financien overeengekomen, uiterlijk bij de Voorjaarsnota 1989 geschieden. De groei van de gemeente Almere maakt herbezinning op het ontwerp van de A6 gewenst. Ook kan een goede verbinding met het Gooi via de A27 een verlichting betekenen voor capaciteitsproblemen rond Amsterdam. De aanleg van de aansluiting Almere-Buiten op de A6 is vertraagd. ~i centralisering van de bediening van de =.luiscomplexen in de Afsluitdijk en van de Roggebotsluis is thans in de meerjarenramingen verwerkt. Een beperkt knelpunt hier blijft de a-synchrone personele krimp. Met het weqwerken van het achterstallig onderhoud aan de Afsluitdijk wordt voortgang gemaakt. Eind 1988 is de beleidsnota over het aanpassen van de Afsluitdijk aan de Deltanormen gereed. De reorganisatie van de dienstkringen is thans voltooid. Dit omvat ondermeer de vorming van een verzwaarde administratie bij de dienstkring Lelystad/Randmeren. Met de personele invulling wordt decentralisatie van bedrijfsvoeringstaken mogelijk. Ten aanzien van het taakgebied 15 is de overdracht van bossen aan het ministerie van Landbouw en Visserij door ontoereikende financiele middelen bij dit departement voorlopig vertraagd. In de ontwikkeling van woonkernen is geen noemenswaardige afwijking van de planning. Door de overdracht en privatisering van taken en de daarmee samenhangende uitbestedingen zal een management-verandering plaatsvinden van een doe-het-zelf organisatie naar een uitbestedingsorganisatie. Van de uitvoering van taken in dit taakgebied vormen toegepast onderzoek en planstudies een onlosmakelijk onderdeel. In de planperiode zal de omvang van de projecthoofdafdelingen sterk afnemen. Voor de staf- en steuntaken, welke buiten deze projectafdelingen zijn ondergebracht geldt in die periode een evenredige vermindering van taken ter hoogte van 30% van de projecttaken. Daarnaast is een krimp voorzien in de taken, welke de directie Flevoland overneemt van de directie Zuiderzeewerken. Deze krimp is eveneens reeds gealloceerd. Het beleid van de directie is er op gericht om de bij de over te dragen taken betrokken personeelsleden zoveel mogelijk tesamen met de taken over te dragen en de overige krimp indien mogelijk te realiseren door natuurlijk verloop dan we1 maximaal gebruik van de regelingen voor flankerend beleid.

15 1.3. CONCLUSIES De directie Flevoland wordt officieel ingesteld op onder gelijktijdige opheffing van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat. Daarmee is de formele integratie een feit en zal de daadwerkelijke integratie tot &en organisatie met een eenhoofdige leiding en eenduidige en uniforme procedures een aanvang krijgen. De afronding van een dergelijk proces zal nog geruime tijd in beslag nemen. De taakverminder,ing van de directie in taakgebied 15 en de daaraan gekoppelde afslanking van hat staf- en steunapparaat is een verzwarende omstandigheid in het integratieproces. Het werkenpamet van de directie zal in de komende vijf jaren echter niet noemenswaardig afnemen van ruim 210 miljoen naar circa 180 miljoen gulden VISIE EN COMMENTAAR VAN DE PLATFORMDIENSTCOMMISSIE Visie en commentaar van de platformdienstcommissie wordt u separaat toegezonden.

16 11. VOORTGANG BESLUIT HEROVERWEGING Eind juni 1988 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat het Besluit over de Heroverweging van de uitvoerende directies van de RIJP vastgesteld (zie de bijlagen 7 t/m 9). Dit nadat in het voorjaar overeenstemming met het ministerie van Financien over het beleidsvoornemen was bereikt en nadat de Dienstcommissie, Personeelsraad en Sector Commissie hun zienswijze over het beleidsvoornemen kenbaar hadden gemaakt. Ingevolge het Besluit wordt de omvang van deze uitvoerende directies (nu de hoofdafdelingen LI, SE en SO) door middel van overdracht van taken, privatisering van activiteiten en uitbesteding van werkzaamheden onder gelijktijdige personeelsoverdracht, alsmede door verloopbevorderende maatregelen teruggebracht tot voorlopig 150 ambtelijke personeelsleden ultimo Daar de afronding van het vigerende takenpakket en de uitvoering van het heroverwegingsproces een onlosmakend geheel vormen, zijn -in navolging van het door Twijnstra Gudde nv opgestelde Plan van Aanpak- in het Besluit de benodigde middelen voor de gehele periode tot 1996 vastgelegd. Hierover is overeenstemming bereikt met het ministerie van Financien. De voor de uitvoering van het heroverwegingsproces noodzakelijke flankerende voorzieningen zijn begrepen in de uitvoeringskosten van de Heroverweging; deze kosten vormen onderdeel van het begrotingsartikel "Specifieke Uitgavenl*. In het Besluit zijn in paragraaf IV de met Financien gemaakte afspraken over de financiering van de Heroverweging opgenomen. Deze afspraken betreffen ondermeer : benodigde volumebedragen tot en met hanteren kasritmeprincipe bij overschrijdingen - vanwege afronding takenpakket, RIJP,ontzien bij bezuinigingen - BTW-compensatie van toepassing op alle privatiseringen - extra ontvangsten mogen na overleg in principe gebruikt worden voor opvang tijdelijke tekorten en tegenvallers - flexibiliteit tussen personeels- en werkartikel bij overdrachten en privatiseringen. Met het Besluit is de Heroverweging in de operationele fase gekomen. De uitvoering van de Heroverweging geschiedt onder verantwoordelijkheid van de plv. Secretaris-Generaal als voorzitter van de stuurgroep Heroverweging. In de stuurgroep Heroverweging is afgesproken dat het personeelsbudget voor de projecthoofdafdelingen horizontaal wordt doorgetrokken op het niveau van de begroting 1989 (peildatum ). Hierop wordt telkenjare in mindering gebracht de privatiseringen en de afslanking op basis van het reele salaris dat bij de wegvallende functies behoort. Ingeval van privatisering/overdrachten wordt per operatie in

17 de stuurgroep bepaald of overboeking van het personeelsbudget naar het werkartikel benodigd is. Op deze wijze wordt de nodige flexibiliteit in de uitvoering verkregen en bereikt dat voldoende budget beschikbaar is voor de te realiseren formatie (uitbestedingsorganisatie) volgens het Besluit. In het Besluit Heroverweging RIJP is ondermeer aangegeven dat een aantal privatiseringen voor 1 januari 1989 moeten worden gerealiseerd. De stand van zaken is als volgt (situatie begin september 1988) : LI : - 6 medewerkers zijn per met het buitencentrum De Kemphaan naar het ministerie van Landbouw en Visseri j overgegaan - 1 medewerker is per met de zeilplas bij Lelystad naar de gemeente Lelystad overgegaan. SO : - stadsontwikkeling : 3 medewerkers zijn per 1 juli 1988 bij het stedebouwkundig bur0 Koolhaas in dienst getreden. - civieltechnisch : 45 medewerkers (ook andere disciplines) kunnen op basis van vrijwilligheid bij de Grontmij bv in dienst treden. Per bovengenoemde standopnamedatum waren circa 25 medewerkers van de afdeling ttcivieltechnische WerkenIt overgegaan. SE : - 6 medewerkers zijn per 1 september 1988 met de overdracht van de luchthaven Lelystad naar de gemeente Lelystad overgegaan. - 3 medewerkers hebben in 1988 door de privatisering van 3 bedrijven in eigen beheer de RIJP verlaten. In voorbereidina is : LI : - vuilstort Lelystad per vuilstort Almere per medio de Verkeer en Waterstaat-taken op het gebied van scheepsarcheologie tesamen met de betrokken medewerkers aan het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De besprekingen zijn inmiddels gestart. Als richtdatum geldt 1 januari door een deelprojectgroep wordt onder leiding van een externe voorzitter een onderzoek verrricht naar de mogelijkheden van overdracht van de uitvoerende taken (incl. de Werktuigkundige Dienst en het Laboratorium) aan de marktsector. Bij deze overdracht zijn naar schatting 500 (de betrokken ambtelijke en in principe alle niet-ambtelijke medewerkers) betrokken. De resultaten van dit onderzoek dienen uiterlijk november 1988 in een rapport neergelegd te worden. Bij gebleken haalbaarheid is het streven erop gericht de overdracht uiterlijk 1 januari 1990 te realiseren. SO : - bouwkundige werken : overgang van medewerkers naar een architectenburo.

18 SE : - landmeetkundig werk : aan marktpartijen. Voor de kadastrale taken wordt overleg gepleegd met het Kadaster. - het "Almere-deel van het werkapparaat voor de Stichting Woningbouw Almere en Zeewolde (SWAZ) per onder gelijktijdige overdracht van 16 medewerkers. In verkennina is : SO : - grondmechanica : dient nog door de stuurgroep Heroverweging gefiatteerd te worden. Hiermede zijn wellicht medewerkers gemoeid BESTUURSOVEREENKOMSTEN Over de verlenging van de bestuursovereenkomsten met Almere en Zeewolde is in de interdepartementale werkgroep BOKAZ (BestuursOvereenKomsten Almere, Zeewolde) inhoudelijk overeenstemming bereikt. De in de periode na 1989 door en voor rekening van het Rijk uit te voeren werken zijn vastgesteld. Het vastgestelde pakket voorziet ineen, ten opzichte van de overeenkomst 1983, versoberd programma. Deze versoberingen betreffen netto een bedrag van 17,l mln. (40,- mln. minder uitgaven en 22,9 mln. minder ontvangsten). Met het aanbrengen van deze versobering is met Financien overeenstemming bereikt over het opheffen van kortingen die door Financien. in de meerjarenramingen vanaf 1991 waren aangebracht (zie bijlage 10). Op bewindsliedenniveau is vastgelegd dat deze aanpassing uiterlijk bij Voorjaarsnota 1989 zal plaatsvinden. Voor deze aanpassing behoeft Verkeer en Waterstaat geen compensatie te leveren. De afspraken metalmere zijn uitgewerkt in een concept-bestuursovereenkomst. Hierin zijn de door de directie Flevoland te verrichten werkzaamheden vastgelegd. Verwacht wordt dat deze overeenkomst in het najaar van 1988 door de 4 betrokken bewindslieden en de gemeente kan worden ondertekend. Voor Zeewolde is nog geen concept-overeenkomst opgesteld omdat het overleg over de meerjarenbegroting van deze gemeente nog niet is afgerond. Het streven is om in de werkgroep BOKAZ hierover dit najaar overeenstemming te verkrijgen. Zodra beschikbaar.zullen deze overeenkomsten worden nagezonden VOORTGANG PER HOOFDFUNCTIE Infrastructuur en verkeer Aansluitend op de voortgaande groei van de gemeente Almere zijn verbeteringen langs de A6 nodig. De kern Almere-Buiten ontwikkelt zich zodanig, dat een nieuwe aansluiting op de rijksweg nodig is, terwijl op termijn ook de capaciteit van de bestaande aansluiting S104 (voorheen SAW5),centraal gelegen tussen de kernen, moet worden uitgebreid. Centraal staat vooral het wegvak van de A6 dat aansluit op de rijksweg Al. De toenemende verkeersintensiteit op de A6 op het gedeelte

19 tussen de A1 en Almere-Haven noodzaakt een uitbreiding tot 2 x 3 rijstroken. IZnelpunt hierbij is vooral de doorwerking hiervan op de Al. De mogelijkheden voor de realisatie van een eerste fase worden onderzocht. Gezien de gespreide ligging van in het kader van de WSW over te dragen wegen en het daardoor oneconomische werken, is het dagelijks onderhoud van deze wegen reeds zoveel mogelijk middels overeenkomst bij de toekomstige beheerders ondergebracht Conditionering Voor de centralisatie van de bediening van de sluiscomplexen in de Afsluitdijk en de Roggebotsluis zijn de projectnota's in een afrondend stadium. Sinds het vorige directieplan is hiervoor binnen de randvoorwaarden van 1990 t/m 1992 een budget toegekend. Door deze vertraagde uitvoering konden de sociale gevolgen van de personeelskrimp worden beperkt. Er resteert een (overzienbaar) knelpunt omdat het personeel a1 moet worden ingeleverd in de aanvang van het jaar dat de centralisatie wordt uitgevoerd. De beleidsnota over de aanpassing van de Afsluitdijk aan de Deltanormen zal, iets vertraagd als gevolg van werkzaamheden ten behoeve.van de StormvloedKering Waterweg (SKW), eind dit jaar in concept gereedkomen. Het overslagbestendig maken van deze dijk is technisch goed mogelijk en tevens de goedkoopste oplossing. Het urgentieprogramma voor het achterstallig onderhoud van de Afsluitdijk, dat samen met de bouwdiensten werd opgesteld, is verder uitgewerkt. Als volgende stap zal volgend jaar de onderhoudstoestand van deze objecten in het DISK-bestand worden ingebracht. Op verzoek van de regio wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de effecten die verwijdering van de Hardersluis op de plaatselijke economie zal hebben. Als gevolg daarvan zal de nota over dit project pas eind dit jaar gereedkomen. Het DVK-rapport over mogelijke capaciteitsverruimende maatregelen voor de Krabbersgatsluis geeft aan dat alleen door ingrijpende aanpassingen (tweede schutkolk) voldoende capaciteit kan worden gecreeerd. We1 zal een eventuele tweede brug over het zuidwestelijke hoofd de afwikkeling van het wegverkeer zeer bevorderen. De rapportage en evaluatie over de maaiproeven in de Gouwzee zal nog dit jaar worden afgerond. Het inzicht in de kosten en effecten van deze vorm van actief beheer is hierdoor duideli j k verbeterd.,de aanpak van de waterbodem-problematiek is goed van de grond gekomen. Over de verspreiding en ernst van de verontreini-

20 gingen in het Ketelmeer wordt nog in 1988 een eerste inventarisatie-rapport uitgebracht. Aan de voorbereiding van de isolatie van de vervuilde waterbodem bij de Diemerzeedijk is intensief gewerkt. Het Rijk heeft zich verbonden tot uitvoering vanaf 1990 van dijkverhogingswerkzaamheden tot een normoverschrijdingsfrequentie van 1:1000 voor de Markermeerdijken in beheer bij het heemraadschap Fleverwaard alsmede opname in het landelijk dijkversterkingsprogramma van de verhoging tot een normoverschrijdingsfrequentie 1:4000 voor de IJsselmeerdijken. Voorts is bij overeenkomst een herstelprogramma voor een aantal dijkvakken overeengekomen, welks uitvoering ligt tussen nu en Bestuurlijk-juridische zaken Medio 1988 is een bestuursovereenkomst getekend welke de uitvoering regelt van de werkzaamheden, welke het Rijk zal uitvoeren ten behoeve van de waterschappen, in het kader van het dijkverhogings- en dijkherstelprogramma in Flevoland. ' Partijen bij de overeenkomst zijn naast het Rijk, de provincie Flevoland, het heemraadschap Fleverwaard en het waterschap Noordoostpolder. Ten behoeve van de interdepartementale beoordeling van de door de stuurgroep Westel'ijk Flevoland ingediende plannen met betrekking tot een gedeeltelijke inpoldering van het Markermeer, is door Verkeer en Waterstaat een adviesopdracht verstrekt aan drs. Van Aardenne. In de loop van 1988 is overeenstemming bereikt met de gemeente Dronten voor overdracht van de wegen. Hierbij is het afwerkprogramma afgekocht. In het kader van de eerdere overdrachten naar de gemeenten Lelystad, Almere en Zeewolde, de provincie Flevoland en de waterschappen vindt nog een uitgebreid afwerkprogramma plaats. Uitgangspunt voor het afwerkprogramma zijn de overeengekomen werken in het betreffende K.B. Over de invulling hiervan vindt nader overleg met de betrokkenen plaats, waarbij sterk de nadruk op de bewaking van de kosten wordt gelegd. Ixbiddels is met de gemeente Noordoostpolder nader overleg gestart teneinde ook deze laatste grote overdracht te kunnen afronden. De besprekingen hebben ertoe geleid dat de partijen dichter bij elkaar gekomen zijn, zodat een oplossing van het geschil mogelijk lijkt. Hiermede zijn 15 :! 16 formatieplaatsen gemoeid. Naast overdrachten van wegen in het kader van de instellingsbeschikkingen zullen ook wegen moeten worden overgedragen in het kader van de Wet Sanering Wegen (WSW). Opgave hiervoor is gedaan ten behoeve van de commissie Brokx. Ten slotte is overleg gaande met de provincie Overijssel aan-

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Directie Oost-Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland

Nadere informatie

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : 80225 i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Datum 10 december 2013 Status Definitief 5.0 Colofon

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

t.../l.""- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS

t.../l.- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS !_,..,1..,, t.../l.""- ~ t,;'-' STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fle vol and op 23 maart 1999. STREEKPLANUITWERKING PLAATSINGSMOGELl]KHEDEN

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Openbaar Bestuur en Democratie Cluster Bestuurlijke en Financiële

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Cluster Vastgoed Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Verkenning van de mogelijkheden om bij de inzet van rijksvastgoed besparingen en hogere rendementen te bereiken Pagina 1 van 26 Cluster

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie