immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de"

Transcriptie

1

2 'i A I.- platform-dienstcommissie rijplzzw Visie en van de Platform D i m s s i e. De platform-dienstccamnissie sp& er haar Wering vwr uit dat het 'gem is de cude RLJP- en ZZW-taken te bundelen in een kekomlqericht directieplan Flevoland. De Platfoxni-Dienstccamnissie is er echter emstig on- we, dat op het mt dad het hetieplan in het werleg wen3 bespmken verzerding naar de Hwf ddiredie plaats vord. Zij is van mening dat dit een 0njui.de garrgvan zaken is. Met de integmtie van RLTPtaken in IWs door verb- van het IWS-hkenpkht & taakgebied 15 is een belarqrijke stap gezet. Dit immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de irrtegratie FU,JP/ZZW, waardcor het qelijk moet worden in de uitvoering Herovezweging m de 0p3ekxx.de kennis/ervaring niet verlom te laten gaan, mar ten dienste te maken van de gehele FWS-oxyanisatie. De Platfoxni-Dienstccamnissie hecht eraan, dat zweel mogelijk gelijktijdig met de we?dracht van taken mensen wergaan. Wan= herplaatsing d g is vwr behoud van werkgelegenheid, client een welovemqen en op de individuele medewerkr toegesneden gebruik te wo* gennakt van de in het kader van het flankerend beleid beschiware mogelijkheden. De Platfoxni-Dienstccnmnissie is van mmhg dat an-, her- en bijscholing een W w o l instnrment kan zijn, zmel ingeval van herplaatsing als ook bij funktiewijziging dwr o~tieverarderingsprcessen als gevolg van de intqmtie. Zij acht een gode Wificering van de wdewerkers vwr de taken van de hetie Flevolard van grwt belang, wde met het cq op het karamer van uithdedhq en beheer. Naar onze mening dbt aan de uitbesteding van werkzaamheden de voorkeur te worden gegeven baven het aantrekken van perjoneel in tijdelijke dienst. Het taakgebied ltmditionering" is optimistisch in de rapportage over de vwrtgang van de grote projekten. De invcering van de objekten in de Afsluitdijk in het D I S X - w )can een goede zaak zijn. Mcht verdient echter de realisatie van de uitvoering van achterstallig onderhcud. Wt me de relatie k=&immr met - mrduacht (vwral in de WEseMor) is kitisch en behoeft verktering an de plarvling, ook in de praktijk te kmmm hai=. De ~latfoxni-di-ie hecht zeer aan de tijdige realisatie, adat hiexdoor ook de zeer slechte werkmsbrdigheden tijdens het ijshakken in de winter woxden verketerd. De Platform-Di-ie is van mening dat het opstellen van kleinschalige objektqerichte onderfioudsplannen, waarbij gebruik gmam wordt van de kennis en ervaring van de medewerkers in het veld aardacht behoeft. De werkdruk vmr de medewerkers op de Kmbknqatsluis is zeer hoog. Vennirdering h i m door de aanleg van een tweede oeververbirding als bij de Hardecsluis verdient hcge prioriteit.

3 In principe is deze investeriq rendabel, daar niet alleen de wachttijd vwr het wegvakeer vrijwel v d t, maar wk de kapaciteit van de sluis erdoor toeneemt. De ouder v8bedrijfsvcerwgenoemie beschrijving van de ahbistmtiwe organisatie zal nauwletterxl door de Di-ie worden gwolgd. Hierdcor mag noch een verkapte bhp, noch een oxqqemerkte taakverzwaring vmr redewerkers arrtstaan. De diastmmisie ZZW heeft zich akkwrd verklaard met de ontwikkeling van een 8tplattere8voqankatie. De Platform-dienstcaamnissie neemt dit starrqxnrt over. qgemerkt wrdt dat een daarop toegden sammwer~-mar&at-delegatie systew op basis van uitwerkbg/uitbreiding van het voor ZZW geldende IWS-rmdel, temhste begin 1989 beschikbaar met zijn. De verantwoxdelijkheden voor beslissingen dienen daarbij zo lag ucgelijk in de ozqanisatie te worden gelegd, n.1. daar waar de gevolgen nog juist zijn te wenien., De versterking van alle dienst)ningen in 1989 heeft oak vwr- de Platfod-ie prioriteit. Het naar het buitenlard uitdragen van de binnen de direclie Flewland aanwezige specifieke kennis op het gebied van ontginnbq, exploitatie, inrichting en kheer dent met laacht te wden vwrtgezet. Immers door lqpeling van de aamezige kmnis en de in ontwikkelingslanden aamezige Iuenslaacht wet het nogelijk zijn can in grote gebieden natuurrampen zoals ov-en en mislukte ocysten te vwrkomen, of in ieder geval te beperken. De PlatforwDienstccpmnissie is van mmiq dat tussen het vwr werken beschiware wet en het voor personeel beschiware wet onvoldoerde kppding en uitwisselhgsmcgelijkhedm bestaat. Wanneer de directie Flevolard goede prahkten' (uitvoering van bestekken, maar ook notavs en rapporten) wet lweren, moet dit mgelijk worden gemakt. lbr het persmeelsbudget en de kosten vwr ui- flexibel en uitwisselbaar te koppelen kan worden berekt dat in een redelijk stabiele organisatie (aantal prsoriedsleden, gehseeid op een gemiddelde werkdnlk) optimal (en snel) geproduce?d mrdt. De miteit van het werk vwr de mdewerkers mrdt hierdwr vekbeterd. In dit verbard dient naa~ de wning van de Platfoxm-DienstccPmnissie aandacht te worden kesteed aan de kwalificering van n&ewerkers als gwolg van veranlerende funktie-eisen. Wer andere daarom hecht de PlatfomDiemkmmkie aan een gericht en welwerwqen opleidhpkdeid. Qn-, her- en bijscholing is niet slechts van belarq voor herplaats~daten, l~ar tevens vwr de mxkwerkers, die meten voldoen aan de vemmkeds eisen van het werk. de tijd van an-, her- en bijscholing en de tijd kencdigd vwr andere taakgerichte opleiaingen zijn mxkwerkers niet- of mirder inzetbaar. Door het scheppen van foxmatiwe- en bestands- moet

4 '? "( platform-dienstcommissie rijplzzw worden vwrkonrw dat de werkdruk vwr de betrefferde kollega8s te hccg wordt. Ce Platfozm-Dienstaamnissie vzaagt met name aamiacht voor de mogelijkheden van het zcgemende A en 0 fomk, wat bedoeld is an initiatiwen te stin!uleren, die de ~idsmrklpxitie van de werknemers bij de werheid en het funktioneren van de oqankatie verketeren. Ce Platform-Di-ie betreurt het dat weinig begeleiaing gegeven kan 'worden aan het werkoverleg. Zij onderschrijft wel de rrening dat werkoverlq, evendls de pe~neelszorg een taak is vwr het mgement. In dit kader hecht zij eraan vast te stellen dat de stafafdeling PX een specialistisch ondersteunende taak heeft en dat de uitvcererde Ptaak dient te liggen bij het mamgenwt. Bijzade??s aamiacht op het gebied van de autcnoatiserhq zal weten uitgaan naar de integratie van de financiele admhktmties. -uning zal blijvend geleven3 -ten hnen wrden voor de autcrmatisering binnen afdelhqen en dienstkringen. Het initiatief dient daarbij te liggen bij het manag-t. Belaqrijk is dat in de eerste plaats gebruik wordt gemaam van elders reeds ontwikkelde systemen en dat niet bij vwrkeur vwr het ontwikhden van eigen, wellicht 88duhbele81 of gering afwijkende, systemen bij wordt gekozen. De Platform-Dimssie gaat ervan uit, dat op basis van een ueerjarenplan (geautnmatkeerde) infomtiwooniening van de directie Flevoland werlq wrdt gwoerd over de sociale en personele gevolgen van de autcnnatiserhq als vemxlerirqspnxes. de secretark van de Platform dienstaaranissie, /cvdh. aeg pld&. pap

5 3 - it rniriisterie van verkeer en waterstaat directie flevolandrws i.0. BIBLIOTHEEK RlJKSDlENST VOOR DE Aan de Direc Rijkswaterstaat t.a.v. dhr. ir. drs. J.H.A.M. Vrencken (FEP) postbus EX 's-gravenhage uw brielvan: 25 juli 1988 uw kenmerk: FEP ondewem: directieplan en WeB 1989/1990 lelyjtad. 27 oktober 1988 ons kenmetk: M toestelnummer: biilage(n): div. venonden: Geachte heer Vrencken, Onder bijlage doe ik u het Directieplan van de directie Flevoland , deel I1 toekomen alsmede het Werkplan voor 1989 en de bijdrage voor de Begroting 1990 (WeB ). Van het eerste zijn veertig en van het tweede zijn zes exemplaren bijgevoegd. Het directieplan dat voor u ligt is een bijzonder plan in zoverre dat dit het eerste.geintegreerde directieplan voor de directie Flevoland is. Het plan vormt daarmede het uitgangspunt voor volgende directieplannen en verder noodzakelijk geachte planvormen ten aanzien van deze nieuwe directie. In die optiek is een aantal bijlagen bij het plan gevoegd, dat van die uitgangssituatie een wat uitgebreider beeld schetst, met name wat de taken betreft in het voor de Rijkswaterstaat nieuwe taakgebied 15. Wellicht ten overvloede merk ik op dat de middelen in dit taakgebied volledig zijn toegerekend aan de hoofdfunctie Conditionering. Ten aanzien van het WeB merk ik op dat de per artikel vermelde bedragen, met uitzondering van artikel 150 en een aantal ex-rijp artikelen, slbiten op de mij toegewezen randvoorwaarden. postbus AP lelystad smedinghuis rliidemagenplein 2 tel. (03200) ir telex D telefax (03200) 34300

6 I i rijkswaterstaat behoort bij: M nr datum: 27 oktober 1988 bladnr: 2 De bedoeldeuitzonderingen zijn het gevolg van de -3ndertijd gemaakte afspraken en toegewezen fondsen, te weten de afkoopsom voor de gemeen- te Dronten en de Heroverweging RIJP. De nog benodigde fondsen dienen via de voorjaarsnota alsnog te worden bekrachtigd. Gelet op de mij toegewezen fondsen is-de ruimte voor het plannen van actitviteiten buiten de randvoorwaarden niet aanwezig en derhalve is overplanning niet toegepast. De aan de integratiepartner Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders toe- gewezen fondsen zijn in het WeB opgenomen en overeenkomstig de afspraken, gemaakt in de bijeenkomst op 1 juli 1988 met 0.a. uw heer drs. P. de Booy, gecomprimeerd tot 66n werkplanpost per artikel-onderdeel. De artikelen van de andere integratie-partner, de directie Zuiderzeewerken, zijn - met uitzondering van het materieelartikel (artikel 120) - nader per werkplanpost gedetailleerd. Ik wijs u er op dat de planning van vervanging en lease van voertuigen, zoals opgenomen in tabel 301 van de Mapper, afwijkt van het WeB. Deze afwijking wordt veroorzaakt door een heroverweging van het voertuigen- park bij integratiepartner ZZW, waarvan een eerste resultaat in het WeB tot uitdrukking komt. Eveneens is in dit WeB reeds rekening gehouden met BBn materieel en 6Bn personeel artikel voor de directie Flevoland. In uw beleidsaanwijzing ten aanzien van het directieplanproces haalt u de noodzaak van het beschrijven van de administratieve organisatie per 1 januari 1989 aan. In overleg met de opdrachtgevers is voor de directie Flevoland besloten zoveel mogelijk de gewenste administra- tieve organisatie te beschrijven. De eerste stappen daartoe zijn thans gezet en getracht wordt het project zo spoedig mogelijk na de door u bedoelde datum af te ronden.

7 1 4 rijkswaterstaat behoort bij: M nr datum: 27 oktober 1988 bladnr: 3 De rapportage inzake de afslanking van de directie zal u separaat worden toegezonden. Met ingang van 1 januarl 1989 zal de integratie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat een feit zijn. Daarmede zal een periode van intensiever wordende samenwerking aanbreken. Deze samenwerking zal met vallen en opstaan leiden tot BBn directie Flevoland. Hoogachtend, de Interim-manager Integratie RIJP/ZZW Prof. dr. R.H.A. van Duin R.C. Dingjan, b.a.

8 - ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dlrectle tlevoland Directieplan deel II directie flevoland

9 Lelystad, 27 oktober 1988

10 Hoofdstuk Inhoudso~aave : I. p 1.1. INLEIDING 1.2. SAMENVATTING 1.3. CONCLUSIES 1.4. VISIE EN COMMENTAAR VAN DE DIENSTCOMMISSIE 11. VOORTGANG BESLUIT HEROVERWEGING BESTUURSOVEREENKOMSTEN VOORTGANG PER HOOFDFUNCTIE Infrastructuur en verkeer Conditionering Bestuurlijk-juridische zaken Bedrijfsvoering Pagina BELEID/ONTWIKKELINGEN VERTALING RWS-BELEID IN FLEVOLAND-BELEID BELEID/ONTWIKKELINGEN PER HOOFDFUNCTIE Infrastructuur en verkeer 15 Conditionering 16 Bestuurlijk-juridische zaken 17 Bedrij f svoering 18 Het tot ontwikkeling- brengen van drooggevallen 18 gronden DE GEPLANDE (PRODUKTIE-) RESULTATEN MET DE 23 BENODIGDE MIDDELEN VERKEERSVEILIGHEIDBELEID 23 V. A- V.1. ACTIVITEITENPROGRAMMA PER HOOFDFUNCTIE V.1.1. Infrastructuur en verkeer 29 V.1.2. Conditionering 30 V.1.3. Bestuurlijk-juridische zaken 31 V Bedrij fsvoering 32 V.1.5. Het tot ontwikkeling brengen van drooggevallen 32 gronden VI. SOCIAAL BELEID V1.l. FORMATIEBELEID VI.2. OPLEIDINGENBELEID VI.3. IN-, DOOR- EN UITSTROOMBELEID VI.4. WERKGELEGENHEIDSBELEID VI.5. ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID VI.6. EMANCIPATIEBELEID VI.7. WERKOVERLEG EN OVERLEG DIENSTCOMMISSIE

11 Bii lauen: 1 Organisatieschema directie Flevoland 2 Definiering van de taakgebieden 3 Financiele en personele planning per taakgebied 4 Meerjarenfonnatieplan 5 Meerj areninf ormatieplan 6 Financieringsoverzicht van de artikelen "waterbouwkundige werken IJsselmeerpolders** ( ) en I1onderhoud 1Jseelmeerpolders** ( ) met toelichting 7 Besluit uitvoering Heroverweging van de uitvoerende directies van de Rijksdienst voor de IJsselmeer Polders d.d. juni 1988 en brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de Heroverweging RIJP d.d. 7 juli 1988 (Tweede Kamerstuk nr. 105) 8 Bestuursovereenkomsten Almere en Zeewolde (volgt) 9 Lijst met verplichtingen RIJP aan derden per directie die vanuit de RIJP overgaan in de directie Flevoland 10 De resterende financiele problemen ingevolge de zgn. hangpuntennota met de doorwerking in de Voorjaarsnota Schriftelijke bevestiging van het parkeren van f 17,l mln. op het artikel I*bouwkundige werken8* Losse biilauen : * De grote (droge) verbeteringswerken * Studieprojecten,(droog) * Achterstand wegonderhoud

12 I. INLEIDING EN ALGEMENE ASPECTEN 1.1. INLEIDING Het voor u liggende directieplan is het eerste geintegreerde plan dat ten behoeve van de nieuwe directie Flevoland van de Rijkswaterstaat is vervaardigd. Daarmee komt een aantal taken binnen het huidige takenpakket van de Rijkswaterstaat, hetgeen op zichzelf reeds aanleiding is een uitgebreider directieplan te vervaardigen dan de beleidsaanwijzing aangeeft. Ook lijkt een enigszins uitgebreidere tekst op zijn plaats waar het gaat om het vaststellen van de uitgangssituatie voor de nieuwe directie, waarop in de toekomst middels volgende planprocedures voortgebouwd kan worden. In 1987 is de integratie gestart van de RWS-directie Zuiderzeewerken (ZZW) met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) ter oprichting van de regionale directie Flevoland per Door de instelling van de gemeenten Lelystad (in 1980), Almere en Zeewolde (in 1984) en het tot stand komen van de provincie Flevoland en de instelling, door deze provincie, van het waterschap Noordoostpolder en het heemraadschap Fleverwaard zijn de bestuurlijke verhoudingen in het gebied genormaliseerd. Enkele taken die tot nu toe door ZZW en de RIJP op provinciaal niveau werden verricht, zijn met het daarbij betrokken personeel overgedragen. Ten aanzien van de primaire taken van de RIJP is in het kader van de Heroverweging door de minister een besluit genomen. Na uitvoering daaman zal de omvang van de uitvoerende projekthoofdafdelingen (LI, SO en SE) eind 1992 zijn teruggebracht tot ca. 150 ambtelijke medewerkers. Dit kernapparaat op basisniveau is nodig om de overblijvende projecttaken van Verkeer en Waterstaat uit te kunnen voeren. Rond 1990 wordt de omvang van het kernapparaat per eind 1992, mede gelet op de besluitvonuing over de Markerwaard, opnieuw bekeken. De werkzaarnheden in Zuidelijk Flevoland, de Lauwerszee en het Deltagebied zullen in 1996 nagenoeg zijn afgerond. De RIJP (thans de hoofdafdelingen LI, SO en SE) is ingesteld als een geintegreerde projectorganisatie ter uitvoering van het Zuiderzeeproject. Integrale projectverantwoordelijkheid werd nodig geacht omdat het uit inrichten en tot ontwikkeling brengen van drooggevallen gronden voortvloeiende takenpakket een zeer sterke verwevenheid kent. Het resultaat van de afzonderlijke hoofdafdelingsactiviteiten is vaak afhankelijk van de tijdige en gecoordi-neerde invulling van vele, vaak zeer van karakter verschillende werkzaamheden. Vanwege de sterke verwevenheid vinden daarom het onderzoek, de planontwikkeling en de'planuitvoering binnen ebn organisatie en begroting plaats. Teneinde het takenpakket van de RIJP op te kunnen nemen in het plannings- en besturingsmodel van de Rijkswaterstaat, en we1 met name in het directieplanproces is in overleg met de Hoofddirectie van de Waterstaat (HW) een nieuw taakgebied ge-

13 creeerd. De belangrijkste reden hiervoor was, dat opneming van de RIJP-taken feitelijk een verbreding van het RWS-takenpakket tot gevolg heeft. Het nieuwe taakgebied is opgenomen in de beleidsaanwijzing directieplan (zie bijlage 2). Het takenpakket van de drie projekthoofdafdelingen, te weten Landinrichting (LI), Stedebouw en Openbare Werken (SO) en Sociaal-Economische Ontwikkeling (SE) wordt resp. in de volgende taakgebiedsonderdelen ondergebracht : 15.1 Landinrichting en cultuurtechische werken 15.2 Woonkernontwikkeling en openbare werken 15.3 Sociaal-economische ontwikkeling Het werkgebied van de bovengenoemde projekthoofdafdelingen omvat het Markermeer, Flevoland, het Lauwerszee-, het Waddenen het Deltagebied SAMENVATTING Dit eerste geintegreerde directieplan voor de directie Flevoland kenmerkt zich door een uitvoerige uiteenzetting van de taken in het voor de Rijkswaterstaat nieuwe taakgebied 15: "Het tot ontwikkeling brengen van drooggevallen grondeni1. De integratie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de Rijkswaterstaat krijgt hiermee ook in planmatig opzicht een gezicht... Veel van de naar Rijkswaterstaat overkomende activiteiten en verplichtingen van de RIJP zijn in dit directieplan verwoord teneinde een uitgangssituatie te verkrijgen voor latere planj aren. Voor de projecthoofdafdelingen LI, SE en SO van de directie Flevoland is een besluit Heroverweging geformuleerd, welk besluit de overdracht en verdergaande afronding van taken van deze hoofdafdelingen in de jaren negentig regelt. Daaraan gekoppeld zijn zowel de benodigde financien alsook de personele randvoowaarden vastgelegd. Bestuursovereenkomsten met de gemeenten Zeewolde, Almere en Dronten, zomede met de provincie Flevoland en de water- c.q. heemraadschappen ~oordoost~older en Flevewaard zijn gesloten. Daarmede liuuen de afwerk~rouramma's die het Riik in de provincie nog verrichten-vast, met uitzondering van het afwerken voor en de overdracht van wegen aan de gemeente Noordoostpolder en de doorloop van de bestuursovereenkomsten met Almere en Zeewolde na Omtrent de wegen wordt nog onderhandeld over een concept-overeenkomst. Het afwerkprogramma voor de wegen in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland vergt een grotere investering dan is voorzien. Over de voortzetting van het nog niet voltooide deel van de bestuursovereenkomsten met Almere en Zeewolde na is ten aanzien van het RIJP-gedeelte inhoudelijk in departementaal overleg overeenstemming bereikt met de gemeenten. De afspraken worden neergelegd in concept-overeenkomsten.

14 Voor Almere kan deze waarschijnlijk nog in 1988worden afgerond; voor Zeewolde wordt dit najaar De noodzakelijke aanpassing van de meerjarencijfers zal, zoals met Financien overeengekomen, uiterlijk bij de Voorjaarsnota 1989 geschieden. De groei van de gemeente Almere maakt herbezinning op het ontwerp van de A6 gewenst. Ook kan een goede verbinding met het Gooi via de A27 een verlichting betekenen voor capaciteitsproblemen rond Amsterdam. De aanleg van de aansluiting Almere-Buiten op de A6 is vertraagd. ~i centralisering van de bediening van de =.luiscomplexen in de Afsluitdijk en van de Roggebotsluis is thans in de meerjarenramingen verwerkt. Een beperkt knelpunt hier blijft de a-synchrone personele krimp. Met het weqwerken van het achterstallig onderhoud aan de Afsluitdijk wordt voortgang gemaakt. Eind 1988 is de beleidsnota over het aanpassen van de Afsluitdijk aan de Deltanormen gereed. De reorganisatie van de dienstkringen is thans voltooid. Dit omvat ondermeer de vorming van een verzwaarde administratie bij de dienstkring Lelystad/Randmeren. Met de personele invulling wordt decentralisatie van bedrijfsvoeringstaken mogelijk. Ten aanzien van het taakgebied 15 is de overdracht van bossen aan het ministerie van Landbouw en Visserij door ontoereikende financiele middelen bij dit departement voorlopig vertraagd. In de ontwikkeling van woonkernen is geen noemenswaardige afwijking van de planning. Door de overdracht en privatisering van taken en de daarmee samenhangende uitbestedingen zal een management-verandering plaatsvinden van een doe-het-zelf organisatie naar een uitbestedingsorganisatie. Van de uitvoering van taken in dit taakgebied vormen toegepast onderzoek en planstudies een onlosmakelijk onderdeel. In de planperiode zal de omvang van de projecthoofdafdelingen sterk afnemen. Voor de staf- en steuntaken, welke buiten deze projectafdelingen zijn ondergebracht geldt in die periode een evenredige vermindering van taken ter hoogte van 30% van de projecttaken. Daarnaast is een krimp voorzien in de taken, welke de directie Flevoland overneemt van de directie Zuiderzeewerken. Deze krimp is eveneens reeds gealloceerd. Het beleid van de directie is er op gericht om de bij de over te dragen taken betrokken personeelsleden zoveel mogelijk tesamen met de taken over te dragen en de overige krimp indien mogelijk te realiseren door natuurlijk verloop dan we1 maximaal gebruik van de regelingen voor flankerend beleid.

15 1.3. CONCLUSIES De directie Flevoland wordt officieel ingesteld op onder gelijktijdige opheffing van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat. Daarmee is de formele integratie een feit en zal de daadwerkelijke integratie tot &en organisatie met een eenhoofdige leiding en eenduidige en uniforme procedures een aanvang krijgen. De afronding van een dergelijk proces zal nog geruime tijd in beslag nemen. De taakverminder,ing van de directie in taakgebied 15 en de daaraan gekoppelde afslanking van hat staf- en steunapparaat is een verzwarende omstandigheid in het integratieproces. Het werkenpamet van de directie zal in de komende vijf jaren echter niet noemenswaardig afnemen van ruim 210 miljoen naar circa 180 miljoen gulden VISIE EN COMMENTAAR VAN DE PLATFORMDIENSTCOMMISSIE Visie en commentaar van de platformdienstcommissie wordt u separaat toegezonden.

16 11. VOORTGANG BESLUIT HEROVERWEGING Eind juni 1988 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat het Besluit over de Heroverweging van de uitvoerende directies van de RIJP vastgesteld (zie de bijlagen 7 t/m 9). Dit nadat in het voorjaar overeenstemming met het ministerie van Financien over het beleidsvoornemen was bereikt en nadat de Dienstcommissie, Personeelsraad en Sector Commissie hun zienswijze over het beleidsvoornemen kenbaar hadden gemaakt. Ingevolge het Besluit wordt de omvang van deze uitvoerende directies (nu de hoofdafdelingen LI, SE en SO) door middel van overdracht van taken, privatisering van activiteiten en uitbesteding van werkzaamheden onder gelijktijdige personeelsoverdracht, alsmede door verloopbevorderende maatregelen teruggebracht tot voorlopig 150 ambtelijke personeelsleden ultimo Daar de afronding van het vigerende takenpakket en de uitvoering van het heroverwegingsproces een onlosmakend geheel vormen, zijn -in navolging van het door Twijnstra Gudde nv opgestelde Plan van Aanpak- in het Besluit de benodigde middelen voor de gehele periode tot 1996 vastgelegd. Hierover is overeenstemming bereikt met het ministerie van Financien. De voor de uitvoering van het heroverwegingsproces noodzakelijke flankerende voorzieningen zijn begrepen in de uitvoeringskosten van de Heroverweging; deze kosten vormen onderdeel van het begrotingsartikel "Specifieke Uitgavenl*. In het Besluit zijn in paragraaf IV de met Financien gemaakte afspraken over de financiering van de Heroverweging opgenomen. Deze afspraken betreffen ondermeer : benodigde volumebedragen tot en met hanteren kasritmeprincipe bij overschrijdingen - vanwege afronding takenpakket, RIJP,ontzien bij bezuinigingen - BTW-compensatie van toepassing op alle privatiseringen - extra ontvangsten mogen na overleg in principe gebruikt worden voor opvang tijdelijke tekorten en tegenvallers - flexibiliteit tussen personeels- en werkartikel bij overdrachten en privatiseringen. Met het Besluit is de Heroverweging in de operationele fase gekomen. De uitvoering van de Heroverweging geschiedt onder verantwoordelijkheid van de plv. Secretaris-Generaal als voorzitter van de stuurgroep Heroverweging. In de stuurgroep Heroverweging is afgesproken dat het personeelsbudget voor de projecthoofdafdelingen horizontaal wordt doorgetrokken op het niveau van de begroting 1989 (peildatum ). Hierop wordt telkenjare in mindering gebracht de privatiseringen en de afslanking op basis van het reele salaris dat bij de wegvallende functies behoort. Ingeval van privatisering/overdrachten wordt per operatie in

17 de stuurgroep bepaald of overboeking van het personeelsbudget naar het werkartikel benodigd is. Op deze wijze wordt de nodige flexibiliteit in de uitvoering verkregen en bereikt dat voldoende budget beschikbaar is voor de te realiseren formatie (uitbestedingsorganisatie) volgens het Besluit. In het Besluit Heroverweging RIJP is ondermeer aangegeven dat een aantal privatiseringen voor 1 januari 1989 moeten worden gerealiseerd. De stand van zaken is als volgt (situatie begin september 1988) : LI : - 6 medewerkers zijn per met het buitencentrum De Kemphaan naar het ministerie van Landbouw en Visseri j overgegaan - 1 medewerker is per met de zeilplas bij Lelystad naar de gemeente Lelystad overgegaan. SO : - stadsontwikkeling : 3 medewerkers zijn per 1 juli 1988 bij het stedebouwkundig bur0 Koolhaas in dienst getreden. - civieltechnisch : 45 medewerkers (ook andere disciplines) kunnen op basis van vrijwilligheid bij de Grontmij bv in dienst treden. Per bovengenoemde standopnamedatum waren circa 25 medewerkers van de afdeling ttcivieltechnische WerkenIt overgegaan. SE : - 6 medewerkers zijn per 1 september 1988 met de overdracht van de luchthaven Lelystad naar de gemeente Lelystad overgegaan. - 3 medewerkers hebben in 1988 door de privatisering van 3 bedrijven in eigen beheer de RIJP verlaten. In voorbereidina is : LI : - vuilstort Lelystad per vuilstort Almere per medio de Verkeer en Waterstaat-taken op het gebied van scheepsarcheologie tesamen met de betrokken medewerkers aan het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De besprekingen zijn inmiddels gestart. Als richtdatum geldt 1 januari door een deelprojectgroep wordt onder leiding van een externe voorzitter een onderzoek verrricht naar de mogelijkheden van overdracht van de uitvoerende taken (incl. de Werktuigkundige Dienst en het Laboratorium) aan de marktsector. Bij deze overdracht zijn naar schatting 500 (de betrokken ambtelijke en in principe alle niet-ambtelijke medewerkers) betrokken. De resultaten van dit onderzoek dienen uiterlijk november 1988 in een rapport neergelegd te worden. Bij gebleken haalbaarheid is het streven erop gericht de overdracht uiterlijk 1 januari 1990 te realiseren. SO : - bouwkundige werken : overgang van medewerkers naar een architectenburo.

18 SE : - landmeetkundig werk : aan marktpartijen. Voor de kadastrale taken wordt overleg gepleegd met het Kadaster. - het "Almere-deel van het werkapparaat voor de Stichting Woningbouw Almere en Zeewolde (SWAZ) per onder gelijktijdige overdracht van 16 medewerkers. In verkennina is : SO : - grondmechanica : dient nog door de stuurgroep Heroverweging gefiatteerd te worden. Hiermede zijn wellicht medewerkers gemoeid BESTUURSOVEREENKOMSTEN Over de verlenging van de bestuursovereenkomsten met Almere en Zeewolde is in de interdepartementale werkgroep BOKAZ (BestuursOvereenKomsten Almere, Zeewolde) inhoudelijk overeenstemming bereikt. De in de periode na 1989 door en voor rekening van het Rijk uit te voeren werken zijn vastgesteld. Het vastgestelde pakket voorziet ineen, ten opzichte van de overeenkomst 1983, versoberd programma. Deze versoberingen betreffen netto een bedrag van 17,l mln. (40,- mln. minder uitgaven en 22,9 mln. minder ontvangsten). Met het aanbrengen van deze versobering is met Financien overeenstemming bereikt over het opheffen van kortingen die door Financien. in de meerjarenramingen vanaf 1991 waren aangebracht (zie bijlage 10). Op bewindsliedenniveau is vastgelegd dat deze aanpassing uiterlijk bij Voorjaarsnota 1989 zal plaatsvinden. Voor deze aanpassing behoeft Verkeer en Waterstaat geen compensatie te leveren. De afspraken metalmere zijn uitgewerkt in een concept-bestuursovereenkomst. Hierin zijn de door de directie Flevoland te verrichten werkzaamheden vastgelegd. Verwacht wordt dat deze overeenkomst in het najaar van 1988 door de 4 betrokken bewindslieden en de gemeente kan worden ondertekend. Voor Zeewolde is nog geen concept-overeenkomst opgesteld omdat het overleg over de meerjarenbegroting van deze gemeente nog niet is afgerond. Het streven is om in de werkgroep BOKAZ hierover dit najaar overeenstemming te verkrijgen. Zodra beschikbaar.zullen deze overeenkomsten worden nagezonden VOORTGANG PER HOOFDFUNCTIE Infrastructuur en verkeer Aansluitend op de voortgaande groei van de gemeente Almere zijn verbeteringen langs de A6 nodig. De kern Almere-Buiten ontwikkelt zich zodanig, dat een nieuwe aansluiting op de rijksweg nodig is, terwijl op termijn ook de capaciteit van de bestaande aansluiting S104 (voorheen SAW5),centraal gelegen tussen de kernen, moet worden uitgebreid. Centraal staat vooral het wegvak van de A6 dat aansluit op de rijksweg Al. De toenemende verkeersintensiteit op de A6 op het gedeelte

19 tussen de A1 en Almere-Haven noodzaakt een uitbreiding tot 2 x 3 rijstroken. IZnelpunt hierbij is vooral de doorwerking hiervan op de Al. De mogelijkheden voor de realisatie van een eerste fase worden onderzocht. Gezien de gespreide ligging van in het kader van de WSW over te dragen wegen en het daardoor oneconomische werken, is het dagelijks onderhoud van deze wegen reeds zoveel mogelijk middels overeenkomst bij de toekomstige beheerders ondergebracht Conditionering Voor de centralisatie van de bediening van de sluiscomplexen in de Afsluitdijk en de Roggebotsluis zijn de projectnota's in een afrondend stadium. Sinds het vorige directieplan is hiervoor binnen de randvoorwaarden van 1990 t/m 1992 een budget toegekend. Door deze vertraagde uitvoering konden de sociale gevolgen van de personeelskrimp worden beperkt. Er resteert een (overzienbaar) knelpunt omdat het personeel a1 moet worden ingeleverd in de aanvang van het jaar dat de centralisatie wordt uitgevoerd. De beleidsnota over de aanpassing van de Afsluitdijk aan de Deltanormen zal, iets vertraagd als gevolg van werkzaamheden ten behoeve.van de StormvloedKering Waterweg (SKW), eind dit jaar in concept gereedkomen. Het overslagbestendig maken van deze dijk is technisch goed mogelijk en tevens de goedkoopste oplossing. Het urgentieprogramma voor het achterstallig onderhoud van de Afsluitdijk, dat samen met de bouwdiensten werd opgesteld, is verder uitgewerkt. Als volgende stap zal volgend jaar de onderhoudstoestand van deze objecten in het DISK-bestand worden ingebracht. Op verzoek van de regio wordt nader onderzoek uitgevoerd naar de effecten die verwijdering van de Hardersluis op de plaatselijke economie zal hebben. Als gevolg daarvan zal de nota over dit project pas eind dit jaar gereedkomen. Het DVK-rapport over mogelijke capaciteitsverruimende maatregelen voor de Krabbersgatsluis geeft aan dat alleen door ingrijpende aanpassingen (tweede schutkolk) voldoende capaciteit kan worden gecreeerd. We1 zal een eventuele tweede brug over het zuidwestelijke hoofd de afwikkeling van het wegverkeer zeer bevorderen. De rapportage en evaluatie over de maaiproeven in de Gouwzee zal nog dit jaar worden afgerond. Het inzicht in de kosten en effecten van deze vorm van actief beheer is hierdoor duideli j k verbeterd.,de aanpak van de waterbodem-problematiek is goed van de grond gekomen. Over de verspreiding en ernst van de verontreini-

20 gingen in het Ketelmeer wordt nog in 1988 een eerste inventarisatie-rapport uitgebracht. Aan de voorbereiding van de isolatie van de vervuilde waterbodem bij de Diemerzeedijk is intensief gewerkt. Het Rijk heeft zich verbonden tot uitvoering vanaf 1990 van dijkverhogingswerkzaamheden tot een normoverschrijdingsfrequentie van 1:1000 voor de Markermeerdijken in beheer bij het heemraadschap Fleverwaard alsmede opname in het landelijk dijkversterkingsprogramma van de verhoging tot een normoverschrijdingsfrequentie 1:4000 voor de IJsselmeerdijken. Voorts is bij overeenkomst een herstelprogramma voor een aantal dijkvakken overeengekomen, welks uitvoering ligt tussen nu en Bestuurlijk-juridische zaken Medio 1988 is een bestuursovereenkomst getekend welke de uitvoering regelt van de werkzaamheden, welke het Rijk zal uitvoeren ten behoeve van de waterschappen, in het kader van het dijkverhogings- en dijkherstelprogramma in Flevoland. ' Partijen bij de overeenkomst zijn naast het Rijk, de provincie Flevoland, het heemraadschap Fleverwaard en het waterschap Noordoostpolder. Ten behoeve van de interdepartementale beoordeling van de door de stuurgroep Westel'ijk Flevoland ingediende plannen met betrekking tot een gedeeltelijke inpoldering van het Markermeer, is door Verkeer en Waterstaat een adviesopdracht verstrekt aan drs. Van Aardenne. In de loop van 1988 is overeenstemming bereikt met de gemeente Dronten voor overdracht van de wegen. Hierbij is het afwerkprogramma afgekocht. In het kader van de eerdere overdrachten naar de gemeenten Lelystad, Almere en Zeewolde, de provincie Flevoland en de waterschappen vindt nog een uitgebreid afwerkprogramma plaats. Uitgangspunt voor het afwerkprogramma zijn de overeengekomen werken in het betreffende K.B. Over de invulling hiervan vindt nader overleg met de betrokkenen plaats, waarbij sterk de nadruk op de bewaking van de kosten wordt gelegd. Ixbiddels is met de gemeente Noordoostpolder nader overleg gestart teneinde ook deze laatste grote overdracht te kunnen afronden. De besprekingen hebben ertoe geleid dat de partijen dichter bij elkaar gekomen zijn, zodat een oplossing van het geschil mogelijk lijkt. Hiermede zijn 15 :! 16 formatieplaatsen gemoeid. Naast overdrachten van wegen in het kader van de instellingsbeschikkingen zullen ook wegen moeten worden overgedragen in het kader van de Wet Sanering Wegen (WSW). Opgave hiervoor is gedaan ten behoeve van de commissie Brokx. Ten slotte is overleg gaande met de provincie Overijssel aan-

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk; Overeenkomst inzake de samenwerking op het terrein van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen door de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk d.d. 1 januari 2005 De colleges

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Vaststelling van de rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 B Rijkswegenfonds Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

rijkswaterstaat deltadienst

rijkswaterstaat deltadienst rijkswaterstaat deltadienst BHMJOTKEÊJC NooWdmctfc W«tfttsl«ft K

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat.

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 55 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2005/1622

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J > ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J DIRECTIE ZUIDERZEEWERKEN. directie IJsselmeergebied bibliotheek postbus 600 Problemen waterkwaliteitsonderzoek. Binnen afzienbare tijd zal het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 28 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Regeling ambtelijke organisatie Zeeland. Gedeputeerde Staten maken bekend dat I. provinciale saten van Zeeland in hun vergadering van 23 april 2003 onder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren I- RIJKSDIENST DE.I JSSELMEERPOLDERS L E L Y S T A D \ Sociaal-Economische Hoofdafdeling Onderzoek Werkdocument 1973-44 Co INDELING GEBIED BI JZONDER DOMEINBEHEER (te hanteren in het Statistisch Overzicht

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Middelen Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2001006535 Naam: Sonja van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997 Startprogramma Duurzaam Veilig Nr. I&V - 451 Vergadering 26 september 1997 Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: commissie: Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax

Provinciale Staten.  Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2005/836 04 07

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:435. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:RVS:2015:435. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:RVS:2015:435 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-02-2015 Datum publicatie 18-02-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201402761/1/R1 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

directie zuiderzeewerken

directie zuiderzeewerken rijkswaterstaat bx 71243 directie zuiderzeewerken RIJKSWATERSTAAT Directie BIBLIOTHEEK RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS Zuiderzeewerken. Nota nr. 330 GEVOLGEN PRIVATISERING BETONNINGSTAAK VOOR ZZW.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : Krediet baggerwerken. Toelichting

RAADSVOORSTEL. : Krediet baggerwerken. Toelichting RAADSVOORSTEL Onderwerp : Krediet baggerwerken Toelichting De Subbiedregeling is in het leven geroepen om het verrichten van baggerwerk in het stedelijk gebied te stimuleren. In veel Nederlandse gemeenten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg. Januari 2012 t/m maart 2012

Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg. Januari 2012 t/m maart 2012 Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg Januari 2012 t/m maart 2012 Willemstad, juni 2012 De Voortgangscommissie: Mr. M.J.H. Marijnen (Voorzitter) Drs.

Nadere informatie

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT DIJKVERSTERKING OOSTELIJK FLEVOLAND 19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER EN AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING...2 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A;

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A; CRU05.005 Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/04.031361/A; Gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering en op de Provinciewet;

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Bijlage VI. Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water

Bijlage VI. Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water Bijlage VI Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water 1 Inleiding In het Nationaal Bestuursakkoord Water (medio 2003) zijn de volgende afspraken overeengekomen

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 13 februari 2001 Nr. 20012.669, IEV Nummer 8/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de financiering van de A31. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

Nr. RMW-539. Agenda nr. Nr /51 Middelburg, 13 januari Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr. RMW-539. Agenda nr. Nr /51 Middelburg, 13 januari Aan de Provinciale Staten van Zeeland Bestuursovereenkomst natuurcompensatieprogramma Westerschelde Nr. RMW-539 Vergadering 6 februari 1998 Agenda nr. Commissie: Ruimtelijke Ontwikkeling Gedeputeerde met de verdediging belast: drs. G.L.C.M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Intentieverklaring Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020... 1 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd 1 22-11-2011 17:16:10 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd

Nadere informatie

Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk. B. Ordelmans. J.F.W. Clasie b.ordelmans@vechtstromen.nl 06-21882477 Aard voorstel.

Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk. B. Ordelmans. J.F.W. Clasie b.ordelmans@vechtstromen.nl 06-21882477 Aard voorstel. Voorstel voor Commissie Watersysteem Vergaderdatum 25 maart 2015 Onderwerp Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u448 Portefeuillehouder R. Broeze Opsteller/indiener B. Ordelmans

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 503 Besluit van 12 november 1999, houdende aanwijzing van andere taken van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Besluit andere

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht PARTIJEN: de provincie Utrecht, hierbij ingevolge artikel 176 van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin; het Bestuur

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 23 maart 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 11it00170. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 11Rb012, betreffende de verklaring van geen

Nadere informatie

VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING. Ontvangen. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING. Ontvangen. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

BB/U Lbr. 15/103

BB/U Lbr. 15/103 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Definitief VNG-akkoord op bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom uw kenmerk ons kenmerk BB/U201502219 Lbr.

Nadere informatie

Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier

Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier JU Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/54 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Statenvergadering: 6 maart 2003 Onderwerp: Eigendomsoverdracht provinciale gronden in museale kuststrook te Lelystad aan gemeente Lelystad. 1. Wij stellen u voor: I. Aan de gemeente

Nadere informatie

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma.

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 44 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Opheffing Stuurgroep Oosterschelde Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend: 1. dat de declaranten Intentieverklaring inzake coördinatie van het beleid

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

ri j\, jtaat direct ie zu iderzeewer ken lelystad

ri j\, jtaat direct ie zu iderzeewer ken lelystad %~.> -=>.s.--= -.-... $.&? drecf::! i.!:'.i:.:.:?:.,:?: 'I bx bureau public relations A,,..>.,,.\ I ri j\, jtaat direct ie zu iderzeewer ken lelystad I 78822 j I u - Publikatie nr. 55 EWEGOPEE-MEER~LJK-TUSSEE2~IZE-E-ENLE&XEEOE

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 19 455 Marinebasis Den Helder Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Bijlagen: 1. Concept kadernotitie regionale luchthavens 2. Ontwerpbesluit 1. Inleiding. Deze kaderstellende

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Visie op overdracht wegen Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Versie 2.0: 16 november 2006 Visie op overdracht wegen - definitief - 16 november 2006 2 van 7 Leeswijzer Voor u ligt de notitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 Nr. 86 BRIEF VAN

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS. 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem

RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS. 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem Factsheet #14 Infrastructuur RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem Waar gaat het over? De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is verantwoordelijk voor aanleg,

Nadere informatie

< '2 E 3. I? 3 CD co

< '2 E 3. I? 3 CD co < '2 E I? CD co o o! QDQ Airtricitv - Bijlage 6 Overige besluiten en vergunningen D D O DDO OV«l HAIKONINC Airtricity - ACTIVITEIT BENODIGDE WETTELIJKE BEVOEGD MAXIMALE TOELICHTING VERGUNNING/ GRONDSLAG

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode:

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode: Alblasserdam Bedrijventerrein Jonker nota zienswijzen identificatie planstatus identificatiecode: datum: 102.13942.00 01-09-2009 opdrachtleider: opdrachtgever: mr. S. Lamkadmi gemeente Alblasserdam A.005/02

Nadere informatie

N35 i.r.t. Haarle. 24 november 2015 Wethouder Beintema

N35 i.r.t. Haarle. 24 november 2015 Wethouder Beintema N35 i.r.t. Haarle 24 november 2015 Wethouder Beintema Inhoud Proces tot op heden Financiën Bestuursovereenkomst Onderzochte varianten Gekozen variant Vervolgtraject Organisatie Communicatie en participatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

rv 129 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn nr Plan Onderwijs in Allochtone Levende Talen. Den Haag, 8 juni 1999 Aan de gemeenteraad

rv 129 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn nr Plan Onderwijs in Allochtone Levende Talen. Den Haag, 8 juni 1999 Aan de gemeenteraad rv 129 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn nr. 906059 Den Haag, 8 juni 1999 Aan de gemeenteraad Plan Onderwijs in Allochtone Levende Talen. Inleiding Op 1 augustus 1998 is de wet op het onderwijs in allochtone

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer.

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer. Datum 12 maart 2002 Kenmerk SAS/2002001698 Onderwerp VERKLARING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18 KERNENERGIEWET JUNCTO ARTIKEL 8.19, TWEEDE LID, WET MILIEUBEHEER TEN BEHOEVE VAN NV EPZ (KERNENERGIECENTRALE BORSSELE)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 16815 Toelatingscriteria numerus fixus-studierichtingen voor het studiejaar 1981-1982 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis De burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, ieder voor

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking DDFK-gemeenten en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking DDFK-gemeenten en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking DDFK-gemeenten en Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden en het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten,

Nadere informatie