Jaarverslag Jaarverslag de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector beperkt wordt in haar taken én haar financiële mogelijkheden. De hoge schuldenlast in combinatie met de verhuurdersheffing en toenemende regelgeving maken het moeilijk onze primaire taak uit te oefenen. Nieuwbouw van betaalbare woningen zal zelfs pas over enkele jaren weer kunnen worden opgepakt. Ondanks de onzekerheid over de toekomst heeft de organisatie in 2013 veerkracht getoond bij het zoeken naar verlaging van de bedrijfskosten en het optimaliseren van de dienstverlening. Bij de Woonmensen wordt gedacht in kansen. Gevolgen herziene Woningwet In tegenstelling tot eerdere berichten krijgen we vanaf 2015 te maken met de herziene Woningwet. Vanaf dan ligt voor woningcorporaties het accent op het ontwikkelen en realiseren van sociale huurwoningen. Nieuwbouw van koopwoningen en vrije sector huurwoningen worden uitzonderingen. Dat heeft in 2013 geleid tot een versnelde discussie over de volkshuisvesting en de rol van woningcorporaties. Een fusieverkenning onder de Apeldoornse woningcorporaties was daar mede het gevolg van en samen met Ons Huis hadden we plannen voor een meerwaardeonderzoek. Volkshuisvestelijk zou zo n fusie Apeldoorn veel kunnen opleveren, echter bedenkingen over de snelheid van het proces zorgde ervoor dat de pijlen vooralsnog gericht worden op operationele samenwerking. Eind 2013 hebben de corporaties samen met stakeholders besproken waar we ons in 2014 op zouden moeten richten. De thema s die naar voren kwamen, waren: zorg & welzijn, betaalbaarheid & portfoliobeleid en draagkracht in wijken. In de Vereniging Samenwerkende Woningcorporaties Apeldoorn (VSW) zullen deze onderwerpen in 2014 worden voorbereid en met partners en huurders worden uitgewerkt. De Woonmensen zal mede gelet op de wensen van al haar belanghouders én de nieuwe wettelijke kaders haar toekomst naar taak, plaats en positie gaan vastleggen in een toekomstbestendig ondernemingsplan. De planning is deze eind 2014 te hebben afgerond. De woningmarkt De woningmarkt is de afgelopen jaren vastgelopen. Dit gold ook voor het jaar De markt is ten opzichte van 2012 nagenoeg ongewijzigd gebleven. Door het stilvallen van de woningverkoop blijven investeringen in nieuwbouw uit. Het aantal woningzoekenden is daardoor niet gedaald. Ondanks enige lichtpuntjes op het gebied van de economie, valt te verwachten dat het nog wel enige jaren zal duren voordat de woningmarkt echt weer gaat aantrekken. De Woonmensen heeft in 2013 uiteindelijk nog 30 woningen verkocht en 132 nieuwbouwwoningen in Orden en Welgelegen opgeleverd. Gezien de omstandigheden is dit een mooi resultaat. Personele unie voorbij Ook de interne organisatie is het afgelopen jaar goed tegen het licht gehouden. Onder de naam de Woonmensen werkten in Apeldoorn twee instellingen met elkaar samen: een woningcorporatie en een zorginstelling. Begin 2013 is de personele unie op het niveau van bestuur en Raad van Commissarissen opgeheven. Beide stichtingen hebben vanaf dat moment een eigen bestuur en een eigen Raad van Commissarissen. Stap voorwaarts Lag in 2012 de nadruk op een pas op de plaats met forse afwaarderingen van de vastgoedportefeuille, uitstel van nieuwbouwprojecten en het opstellen van een reorganisatieplan. In 2013 is een forse stap voorwaarts gezet. Alle stappen waren gericht op het optimaliseren van een efficiënte en klantgerichte werkwijze in combinatie met het reduceren van de bedrijfskosten. Zo is de organisatie afgeslankt en zijn werkprocessen geoptimaliseerd. Het effect zal de komende periode merkbaar worden door enerzijds meer interne betrokkenheid waar de organisatie voor staat én anderzijds door de één-loketfunctie voor onze huurders. Door al deze veranderingen zal de Woonmensen de focus nog meer op haar missie kunnen richten. We zijn er immers niet voor onszelf, maar voor onze bewoners. Zij moeten in een goede en betaalbare woning kunnen wonen, in een prettige en veilige buurt en kunnen rekenen op onze service en samenwerking. Daar blijven we voor gaan. Vincent van Oordt Directeur-bestuurder 2

3 Inhoud 1. Wij ondernemen 1.1. Maatschappelijke context Visie, missie & strategie Beleidsplannen en -documenten Prestatieafspraken Governance 2.1. Hoofdlijnen Governancestructuur Raad van Bestuur Raad van Commissarissen Wij werken samen 3.1. Onze partners Ondernemingsraad Huurdersparticipatie Wij verhuren 4.1. Woonruimteverdeling Huurprijsbeleid Huurachterstanden Woningvoorraad Verhuur Markt & doelgroepen Huurderscommunicatie Tevreden huurders Klachten Wij onderhouden 5.1. Onderhoudsbeleid Prestaties Dagelijks onderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud en investeringen

4 6. Wij bouwen 6.1. Nieuwbouw Grondaankopen Wij werken in buurten 7.1. Werkgebied Buurtgerichte strategie Punten Wijkschouwen Sociale aanpak Medewerkers in de buurt Samenwerking in de buurt Convenant Woonfraude Overlast Wij zijn Organisatiestructuur Interne organisatie Personeel Sponsoring Verbindingen Risicomanagement Planning & Control Kostenbeheer Jaarrekening Geconsolideerde Jaarrekening De Woonmensen/KWZA 4

5 1. Wij ondernemen maatschappelijke context visie, missie en strategie beleidsplannen en -documenten prestatieafspraken

6 1.1 Maatschappelijke context Einde gecombineerde woon-zorgorganisatie De Woonmensen was tot begin 2013 een woonzorgorganisatie, bestaande uit twee separate stichtingen: de Woonmensen/SJA (wonen) en de Woonmensen/KWZA (zorg). De twee stichtingen werkten via een personele unie samen en traden onder één naam naar buiten: de Woonmensen. Begin 2013 is de personele unie beëindigd. Met als belangrijkste motief dat daardoor de bestuurlijke kracht en transparantie van beide stichtingen versterkt zal worden. De oorspronkelijk geformuleerde doelstellingen kwamen sinds 2004 dan ook niet goed tot zijn recht. Dit heeft er toe geleid dat zowel het zorgbedrijf als de woningcorporatie van de Woonmensen elk een eigen bestuurder en een eigen Raad van Commissarissen hebben aangesteld. In 2013 is tussen partijen gewerkt aan een zorgvuldige en volledige ontvlechting. Een aantal punten, waaronder de naamgeving en de aanpak van de locatie Sainte Marie, is nog niet afgerond en wordt in 2014 afgewikkeld. Kwaliteit van wonen De Woonmensen richt zich op buurten en haar bewoners. Samen met Ons Huis en De Goede Woning is in de wijk Orden een pilot gestart om gezamenlijk met bewoners het woon- en leefklimaat vorm te geven. Wat willen de bewoners daadwerkelijk met hun buurt en hoe kunnen betrokken corporaties en overige maatschappelijke organisaties het beste hierin faciliteren. Een blauwdruk hiervoor is er niet. Wat in de ene buurt leeft en qua aanpak slaagt, kan niet één op één in andere buurten worden toegepast. Desondanks is de Woonmensen in staat positieve impulsen te geven. Investeren als maatschappelijke taak Woningcorporaties en daarmee ook de Woonmensen, staan nog steeds volop in de belangstelling. In deze economisch lastige tijden zijn het lange tijd vooral de corporaties geweest die naar vermogen bleven investeren. Zowel in betaalbare woningen als in de bewoners ervan. Omdat de financiële mogelijkheden van de afgelopen jaren ontbreken, is de Woonmensen op zoek naar nieuwe opties om uiteindelijk een goede balans te vinden tussen wens en haalbaarheid. De oorspronkelijk (ver)brede maatschappelijke taak en daarmee ook de verwachting naar de sector is zodanig versmald dat de Woonmensen én de belanghouders zich realiseren dat het echt anders wordt. Eén feit staat inmiddels vast en dat is dat de woningcorporaties 2.0 zich primair zullen richten op het ontwikkelen en beheren van sociale huurwoningen. Zonder ingrijpende veranderingen in de sector, zal sociale nieuwbouw niet tot nauwelijks van de grond komen door de financiële beperkingen. Het vinden van antwoorden op deze opgave ziet de Woonmensen dan ook als één van haar belangrijkste investeringen om tot een goede invulling te komen van haar maatschappelijke taak. 1.2 Visie, missie en strategie Visie Ondanks de (externe) ontwikkelingen ziet de Woonmensen geen aanleiding om haar visie los te laten. In tegendeel. Juist in deze tijd zal de Woonmensen er alles aan doen om de visie het laten ontstaan van buurten waar mensen met plezier leven vorm te geven. Het leidende thema blijft dorp in de stad. Door een dorp in de stad als metafoor te kiezen, wordt gewerkt aan de sociale cohesie, aan fijne en goede woningen, aan zorg en welzijn voor en met elkaar. Missie De missie die is vastgesteld, past daar heel goed bij: Wij bieden mensen kwaliteit van leven in hun buurt. Wij doen dit samen, met anderen en vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. Wij bieden passende en betaalbare woningen, in een plezierige leefomgeving. Strategie De strategie die de organisatie volgt, is die van een buurtgerichte aanpak. Buurten hebben een menselijke maat. De Woonmensen zet zich in om de leefomgeving zo plezierig mogelijk te maken mét en vóór haar bewoners. Participatie is het antwoord op de vergrijzing. Wat kunnen mensen zelf bijdragen? Kan een latente zorgvraag uitgesteld of zelfs afgesteld worden door mensen weer mee te laten doen. Dat kan via dagbesteding op buurtniveau, als deelnemer, als vrijwilliger. Door mensen met elkaar in contact te brengen, o.a. via de +Punten van de Woonmensen. 6

7 1.3 Beleidsplannen en -documenten Strategisch plan Het meerjarenbeleid van de Woonmensen is in januari 2013 vastgelegd in het jaarplan en de meerjarenbegroting Wetende dat de doorkijk naar 2017 nog te veel geënt is op de huidige werkelijkheid en nog niet anticipeert op de vraag hoe de Woonmensen haar maatschappelijke taak het beste vorm zou moeten geven. Het is dan ook niet zonder reden dat op het voorblad van de begroting de volgende tekst vermeld staat: We kunnen niet langer ver vooruit kijken. En wat er komt kan mee of tegen vallen. Maar we moeten het samen doen. Eind 2013 werd meer duidelijk waar in de toekomst rekening mee gehouden moet worden. De wettelijke contouren liggen vast. Daarom kan en zal in 2014 hard gewerkt worden aan een nieuw toekomstbestendiger ondernemingsplan. In deze paragraaf zal een korte terugblik worden gegeven op datgene wat in 2013 aan beleid is uitgevoerd én wat ontwikkeld is. Een eerste uitwerking van de missie en visie is de verbijzondering naar kritische succesfactoren (KSF s). In 2013 zijn aan elke KSF operationele doelen gehangen die meetbaar zijn. Ook wel prestatieindicatoren genoemd waar de werkprocessen op afgestemd zijn. In de loop van 2013 is de PDCA-cyclus opgesteld en vastgesteld. Dit is in feite de routekaart waarlangs het beleid tot ontwikkeling én uitvoering komt met een verankering in de eerstvolgende (jaar)begroting. Strategisch voorraadbeleid Eind 2013 zijn de wensen met betrekking tot de woningportefeuille vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op wat volkshuisvestelijk in Apeldoorn als wenselijk wordt aangemerkt. Door diverse oorzaken is het voor de Woonmensen echter niet mogelijk om tot uitvoering ervan te komen. Bij vaststelling is aangeven wat tot de mogelijkheden behoort, gelet op de financiële beperkingen. In afwachting van het nieuwe ondernemingsplan moet rekening worden gehouden met een aanpassing van wat nu als haalbaar wordt aangemerkt. Temeer omdat de verwachting is dat binnen een termijn van tien jaar circa 25 tot 30 procent van de voorraad verkocht moet worden om toekomstbestendig te zijn. basiskwaliteit van een woning vastgelegd, waardoor een woningmutatie volgens een vast stramien wordt uitgevoerd. Het voornemen is om in 2014 op complexniveau tot een onderhoudsafspraak te komen waardoor voor de organisatie, maar met name voor de bewoners duidelijk wordt wat en wanneer zij werkzaamheden aan hun woning kunnen verwachten. Een belangrijk aspect bij het benodigd onderhoudsbudget is de wijze waarop het onderhoud tot uitvoering wordt gebracht. In 2013 is een begin gemaakt met het in kaart brengen van alle mogelijke contracten en afspraken met derden die onderhoudswerkzaamheden voor de Woonmensen uitvoeren. In de eerste helft van 2014 zal het inkoopbeleid met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden worden vastgesteld. Verhuurbeleid Het verhuurbeleid, met name de hoogte van de huren, is begin 2014 vastgesteld. De onderwerpen betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen vormen hierin een belangrijk thema. 1.4 Prestatieafspraken De vier Apeldoornse corporaties waren in 2012 in VSW-verband (Vereniging Samenwerkende Woningcorporaties) vrijwel rond met het convenant met de gemeente Apeldoorn. De economische situatie en de politieke ontwikkelingen hebben echter een dermate grote aanslag op de kas van de corporaties veroorzaakt dat gezamenlijk en in overleg met de gemeente is besloten het convenant niet te tekenen. De aangekondigde bouwproductie en de maatregelen op het gebied van duurzaamheid kunnen immers niet gegarandeerd worden. Er is vanuit de gemeente begrip voor de beperkte investeringsmogelijkheden van de corporaties. In 2013 is samen gekeken naar mogelijkheden wat het beste is voor de stad Apeldoorn. Inmiddels heeft de gemeente een woonvisie in concept opgesteld, waarbij de Apeldoornse corporaties in VSW-verband inspraak hebben gehad. De woonvisie is nog niet ondertekend door de Apeldoornse corporaties. Onderhoudsbeleid Ten behoeve van de begroting 2014 en verder, zijn de onderhoudscycli van het planmatig onderhoud herijkt en op onderdelen bijgesteld. Hierbij is de 7

8 2. Governance Hoofdlijnen governancestructuur Raad van Bestuur Raad van Commissarissen

9 2.1 Hoofdlijnen governancestructuur Stichting de Woonmensen/SJA is op grond van de Woningwet, Koninklijk Besluit van 26 mei 1953, nummer 44, een toegelaten instelling. Het werkveld is vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).Transparantie en intern toezicht spelen in het functioneren van corporaties een wezenlijke rol als het gaat om invulling van de maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak. De Woonmensen heeft haar governancestructuur ingericht op basis van de geldende Aedescode en de in 2011 geactualiseerde GovernanceCode. De codes vragen corporaties transparant te handelen en dienovereenkomstig zich te verantwoorden. De Woonmensen onderschrijft de codes en voldoet in het algemeen aan de aanbevelingen en principes van de beide codes. Het bestuursmodel en de taakverdeling staan vermeld in hoofdstuk 2.2 en 2.3. Op enkele onderdelen wordt afgeweken; een motivatie daarvoor staat aangegeven in een apart overzicht dat te vinden is op Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon heeft in 2013 met een aantal medewerkers contact gehad. De vraagstellingen waren divers van aard. De advisering en ondersteuning heeft tot een aanvaardbare oplossing geleid. In de casuïstiek waren algemene trends in het kader van de reorganisatie herkenbaar. De GovernanceCode verlangt van de corporaties dat zij zich eens per vier jaar laten visiteren. In 2014 wordt de Woonmensen weer gevisiteerd. In overleg met de Apeldoornse corporaties is in januari 2014 afgesproken dat de visitatie gecombineerd gaat plaatsvinden. Voor de zomervakantie vindt de selectie van diverse bureaus plaats. Integriteitscode De organisatie heeft een integriteitscode en werkt actief aan het uitdragen hiervan richting de medewerkers. Er is via intranet een document beschikbaar dat dient als houvast om elkaar aan te spreken op gedrag en verantwoordelijkheden. Ook op de website van de Woonmensen is de integriteitscode te downloaden. Binnen de code is onder andere opgenomen hoe het best omgegaan kan worden met social media. Klokkenluidersregeling De Woonmensen kent ook een klokkenluidersregeling. Medewerkers die vermoeden dat er een misstand is, kunnen dit op een eenvoudige en veilige manier melden. De regeling is terug te vinden op intranet en op de website. 9

10 2.2 Raad van Bestuur Per 1 januari 2012 is de heer drs. K. Parie aangesteld als directeur-bestuurder (ad interim) van de Woonmensen/SJA en bestuurder (ad interim) van de Woonmensen/KWZA. De Raad van Commissarissen heeft de heer Parie gevraagd, gezien de sterk gewijzigde externe omstandigheden, de strategische visie van de Woonmensen/SJA te herijken en daarbij de samenwerking met name de personele unie bij de Raad van Commissarissen en het bestuur met de Woonmensen/KWZA te betrekken. In 2012 is deze bestuurlijke structuur uitgebreid geëvalueerd. De conclusie was dat ondanks de gemeenschappelijke visie op wonen en zorg en een beperkte overlap aan activiteiten het beëindigen van de personele unie de bestuurlijke kracht en transparantie van beide stichtingen zou versterken. Op 13 februari 2013 is de Raad van Commissarissen gesplitst in twee aparte raden, te weten de Raad van Commissarissen de Woonmensen/SJA voor de corporatie en de Raad van Commissarissen de Woonmensen/KWZA voor de zorginstelling. Beide raden zijn versterkt met één commissaris. In de Raad van Commissarissen zijn daarmee de kwaliteiten, zoals benoemd in de profielschets vertegenwoordigd. Op 10 april 2013 is op bestuurlijk niveau de personele unie beëindigd. De heer Parie heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheden en taken van de Woonmensen/KWZA overgedragen aan de heer B. van Hilst, bestuurder a.i. van de Woonmensen/KWZA. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bestuurder en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie en in de reglementen. Deze stukken zijn op te vragen bij de Woonmensen. Bezoldiging bestuurder Het honorarium dat de Woonmensen/SJA aan de interim-bestuurder uitkeerde, bedroeg in (excl. btw). De vergoeding voor reis- en verblijfskosten was Bestuursbesluiten De belangrijkste bestuursbesluiten in het verslagjaar betroffen: 1. De opheffing van de personele unie tussen de Woonmensen/KWZA en de Woonmensen/SJA op 13 februari 2013 op het niveau van de Raad van Commissarissen en op 10 april 2013 op bestuurlijk niveau. 2. De start van een nieuwe organisatie op 1 april Een sociaal plan is opgesteld in overleg met de vakbonden. 3. De aanpassing van diverse beleidsplannen. 4. De verkenning van een fusie met Ons Huis onder begeleiding van KPMG Advisory N.V. Het besluit van de bestuurder en de Raad van Toezicht van Ons Huis was om geen meerwaardeonderzoek naar een fusie met de Woonmensen te starten. 5. De vaststelling van de jaarstukken van de Woonmensen/SJA Het financiële kader van een zelfstandige organisatie. 7. De wijziging van de statuten in verband met de overheveling van het vastgoed en de financiële afwikkeling daarvan. 8. De ontwikkeling en de oplevering van het restaurant, de eerstelijnszorg en de detailhandel in het Kristal. 9. De ontwikkeling van het restaurant en de eerstelijnszorg in De Groene Hoven. 10. Vereenvoudiging eigen bv-structuur en overige deelnemingen, waaronder de afronding met Landstad over de ontvlechting van de samenwerkingsovereenkomst met Landstad. 11. Het Treasuryjaarplan De vaststelling van het jaarplan en begroting van de Woonmensen/SJA 2014 en de meerjarenbegroting De implementatie van het nieuwe automatiseringssysteem onder begeleiding van HC&H, gestart op 19 december In VSW-verband zijn besluiten genomen over het huurverhogingspercentage, de jaarrekening, de begroting, de ondertekening van de overeenkomst GEN Kerschoten met de gemeente Apeldoorn, de samenwerkingsovereenkomst met Mooiland. Ook is afgesproken om voor de visitatie 2014 hetzelfde bureau te kiezen. 15. In VSW-verband is op 21 november 2013 een stakeholdersconferentie georganiseerd. Deze wordt elke twee jaar georganiseerd. Ruim 40 maatschappelijke organisaties namen eraan deel. De onderwerpen die besproken zijn: betaalbaarheid van wonen, kwaliteit van woningen, urgentiebesef op veranderingen in de zorg, leefbaarheid en eigen kracht van burgers in buurten en wijken. 16. Het BWSA-bestuur heeft besluiten genomen over het jaarverslag en de jaarrekening, de afboeking van de ORT en de begroting. 10

11 Samenstelling Raad van Bestuur Naam De heer K. Parie geb Benoemd van 1 januari 2012 tot 31 december Bestuursfunctie Directeur-bestuurder a.i. Nevenfuncties K. Parie is verbonden aan ORKA-Advies en vervulde in 2013 de volgende nevenfuncties: commissaris van Woningstichting Wooncompagnie te Hoorn voorzitter a.i. van de Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging Laurentius te Breda. In november 2013 heeft de Raad van Commissarissen het besluit genomen over de benoeming van de heer M.J. van Merwerode tot directeur-bestuurder a.i. Op 1 januari 2014 heeft de heer Van Merwerode de heer Parie opgevolgd. De werving en selectie van een directeurbestuurder voor de Woonmensen/SJA is in januari 2014 gestart en in maart afgerond. De heer drs. V. van Oordt is per 1 mei 2014 benoemd tot directeur-bestuurder van de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/KWZA 11

12 2.3 Raad van Commissarissen Het toezicht op het bestuur en op de algemene zaken bij de Woonmensen en de met haar verbonden ondernemingen werd uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen toetst de strategie, het beleid en de uitvoering hiervan via de jaarplannen, begrotingen, rapportages en (mondelinge) toelichtingen. Vaste onderdelen zijn financiën, toezicht en risicobeheersing. De Raad heeft periodiek afstemming met de bestuurder. Samenstelling Raad Tot 13 februari 2013 was de Raad als volgt samengesteld: Naam Aandachtsgebied Functie dagelijks leven Nevenfunctie(s) De heer C.H.P. Oosterwijk (waarnemend voorzitter) geb benoemd 2011 aftredend 2015, herkiesbaar Governance en Organisatie Partner BMC Voorzitter RvC UWoon, Harderwijk Lid RvC Wooninc., Eindhoven Lid RvA Staatsbosbeheer Vennoot DichterbijKunst en auteur De heer Th. Oosterhuis geb benoemd 2010 aftredend 2014, herbenoemd in 2014 en aftredend in 2018 Volkshuisvesting Zelfstandig ondernemer (Oosterhuis Advies) Lid RvT Roelof van Echten College, Hoogeveen Lid RvC woningstichting SWZ, Zwolle Lid Raad van Advies van Mainplus, Rijswijk Visitator van woningcorporaties bij Cognitum Gastdocent masteropleiding (MRE) bij Hanzehogeschool, Groningen Mevrouw drs. G.M. Siegerink geb benoemd 2011 aftredend 2015, herkiesbaar Zorg Zelfstandig ondernemer Lid RvT Stichting Thuiszorg Midden Gelderland Lid RvT Stichting Woondiensten Casade Bestuurslid Vereniging Het Zonnehuis Bestuurslid Stichting Voorzorg Utrecht De heer J.H.N. van der Meer RA geb benoemd 2012 aftredend 2016, herkiesbaar Wonen/Zorg Financieel Zelfstandig ondernemer Lid RvT Lentis Lid RvC Woningstichting SWZ (Zwolle) en voorzitter auditcommissie Lid RvT Carint Reggeland Groep en lid auditcommissie Lid RvC Countus B.V. De Raad van Commissarissen in bovenstaande samenstelling vormde tot 13 februari 2013 ook het intern toezichthoudend orgaan van stichting de Woonmensen/KWZA. 12

13 Wijzigingen samenstelling Raad Ter verbetering van het toezicht en door de aangescherpte eisen van de Herzieningswet, beëindigen de commissarissen de personele unie met de Woonmensen/KWZA op 13 februari Twee raden werden opgericht: een Raad van Commissarissen voor de Woonmensen/SJA en een Raad van Commissarissen voor de Woonmensen/KWZA. Mevrouw Siegerink en de heer Van der Meer traden vervolgens af bij de Raad van Commissarissen van de Woonmensen/SJA. De heren Oosterwijk en Oosterhuis deden dat bij de Raad van Commissarissen van de Woonmensen/KWZA. Beide raden zijn vervolgens versterkt met één commissaris. Bij de Woonmensen/SJA werd dat de heer B.L.M.T. van Moerkerk. De heer Th. Oosterhuis werd benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woonmensen/SJA. Op 13 november 2013 is de heer Oosterhuis herbenoemd tot voorzitter voor vier jaar. De samenstelling van de Raad van Commissarissen van de Woonmensen/SJA was vanaf 13 februari 2013: Naam Aandachtsgebied Functie dagelijks leven Nevenfunctie(s) De heer Th. Oosterhuis (voorzitter) geb benoemd 2010 aftredend 2014, herbenoemd in 2014 en aftredend in 2018 Volkshuisvesting Zelfstandig ondernemer (Oosterhuis Advies) Lid RvT Roelof van Echten College, Hoogeveen Lid RvC woningstichting SWZ, Zwolle Lid Raad van Advies van Mainplus, Rijswijk Visitator van woningcorporaties bij Cognitum Gastdocent masteropleiding (MRE) bij Hanzehogeschool, Groningen De heer C.H.P. Oosterwijk (vicevoorzitter) geb benoemd 2011 aftredend 2015, herkiesbaar Governance en Organisatie Partner BMC Voorzitter RvC UWoon, Harderwijk Lid RvC Wooninc., Eindhoven Lid RvA Staatsbosbeheer Vennoot DichterbijKunst en auteur De heer B.L.M.T. van Moerkerk geb benoemd 2013 aftredend 2017, herkiesbaar Financieel Zelfstandig ondernemer (Bluez Corporate Finance & Advice) lid RvC Stichting Volkshuisvesting Arnhem lid RvC deltawonen Zwolle lid RvT Cultuurmij Oost Daar de gesprekken met de Apeldoornse corporatie Ons Huis niet hebben geleid tot een meerwaardeonderzoek naar een fusie, is afgesproken om de Raad van Commissarissen met één commissaris te versterken. De procedure werving en selectie van een commissaris is in december 2013 gestart. Op 29 januari 2014 is een nieuwe commissaris benoemd: mevrouw C.H.M.A.T. Welling. Vanaf 29 januari 2014 bestaat de Raad uit vier leden. De statuten worden hierop aangepast. 13

14 Geen tegenstrijdige belangen De leden van de Raad van Commissarissen opereren onafhankelijk van de Woonmensen. Er is in 2013 geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen. Alle leden voldoen aan de door de organisatie vastgestelde eisen voor de Raad van Commissarissen. Geen van de leden van de Raad heeft een arbeidsovereenkomst met één van de stichtingen van de Woonmensen. Zelfevaluatie De zelfevaluatie over het functioneren van de Raad in 2013 is op 8 januari 2014 uitgevoerd. Aan de hand van een uitgebreide checklist hebben de commissarissen hun eigen functioneren beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn aandachts- en verbeterpunten geformuleerd. Honorering De bezoldiging van de Raad is opgesteld volgens de richtlijnen van de VTW en de Wet Normering Topinkomens. Deze is opgenomen in de toelichting op de winst- en verliesrekening van de jaarrekening. Secretariaat Het secretariaat van de Raad van Commissarissen is onder verantwoordelijkheid van de bestuurder uitgevoerd door het directiesecretariaat. Vergaderingen De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar twaalf keer bijeen geweest. Er is één gezamenlijke vergadering met de Raad van Commissarissen van de Woonmensen/SJA en KWZA geweest, er zijn zeven reguliere vergaderingen met de bestuurder geweest, één themavergadering met de bestuurder en de MT-leden, twee vergaderingen met de ondernemingsraad zonder bestuurder, één vergadering met de ondernemingsraad met de bestuurder en één vergadering met huurdersvereniging De Groene Stad. De Raad is één keer bijeen geweest voor een kennismaking met de Raad van Toezicht van woningstichting Ons Huis. In de vergadering met de ondernemingsraad zonder de bestuurder is de reorganisatie, de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem en de verkenning van de fusie met woningstichting Ons Huis besproken. In de vergadering met de ondernemingsraad en de bestuurder is de opvolging van de heer Parie en de voortgang van de organisatie besproken. In de reguliere vergadering van juni zijn de jaarstukken besproken in aanwezigheid van de accountant, Deloitte. Taakverdeling In combinatie met een toenemende complexiteit, als gevolg van de economische en financiële omstandigheden, zal de Raad van Commissarissen haar functioneren steeds onderling afstemmen. Uitgangspunt voor de Raad van Commissarissen blijft het toezicht houden op de maatschappelijke (regionale) taak van de Woonmensen/SJA, in kwantitatieve en kwalitatieve zin en dit geheel nadrukkelijk gekoppeld aan financiële degelijkheid op lange termijn. De Raad van Commissarissen besteedt op individueel niveau tijd en aandacht aan kennis- en deskundigheidsontwikkeling, o.a. door lidmaatschap van de VTW, het deelnemen aan themabijeenkomsten, abonnementen op relevante vakliteratuur en overige zaken. Bestuursbesluiten De Raad heeft de volgende bestuursbesluiten goedgekeurd: Het jaarverslag en de jaarrekening, inclusief het accountantsverslag De Raad heeft in januari 2013 kennis genomen van de meerjarenbegroting De begroting 2013 is in januari 2013 aangepast in verband met de aangescherpte eisen van het kabinet Rutte II. De definitieve opheffing van de personele unie tussen de Woonmensen/SJA en de Woonmensen/KWZA op bestuurlijk niveau. De verkenning van een fusie met Ons Huis onder begeleiding van KPMG Advisory N.V. Goedkeuring om een lastgeving/volmacht van vhe s aan het WSW te verstrekken. Een verklaring is door alle commissarissen ondertekend. Het reorganisatieplan van de Woonmensen/SJA. De statutenwijziging in verband met het overhevelen van het vastgoed van BV s naar de stichting. De begroting 2014 en de meerjarenbegroting Wonen Het Treasuryjaarplan Rapportages & commissies De kwartaalrapportages zijn tijdig verstrekt door het bestuur en besproken in de reguliere vergaderingen van de Raad. In deze besprekingen is aandacht gegeven aan de interne bedrijfsvoering en de impact van de economische en financiële omstandigheden van de corporatiesector op de organisatie. 14

15 Omdat de Raad tijdelijk uit drie commissarissen bestond, werd de auditcommissie en de commissie remuneratie en governance niet afzonderlijk, maar gezamenlijk bemenst. Er zijn twee auditvergaderingen geweest. In deze vergaderingen zijn besproken: de kwartaalrapportages, de jaarverslagen van de organisatie met haar deelnemingen en de (meerjaren)begroting. De accountant, Deloitte, heeft volgens de richtlijnen van de Aedes GovernanceCode de controle van de jaarstukken 2013 uitgevoerd. De voorzitter van de Raad en de bestuurder hebben diverse malen ter voorbereiding van de vergaderingen overleg gehad. Ook zijn er diverse overleggen geweest over de verkenning van de fusie met Ons Huis. Verder zijn binnen de Raad afspraken gemaakt over de bezoldiging van de bestuurder en de commissarissen en de samenwerking tussen bestuurder en de Raad. De Raad heeft besluiten genomen over: De beëindiging van de personele unie met de Woonmensen/KWZA op 13 februari 2013 voor de Raad van Commissarissen en op 10 april 2013 voor de bestuurder. De oprichting van de Raad van Commissarissen van de Woonmensen/SJA en de samenstelling daarvan op 13 februari De benoeming op 13 februari 2013 van de heer B.L.M.T. van Moerkerk als commissaris. De benoeming op 13 februari 2013 van de heer Th. Oosterhuis tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woonmensen/SJA. De herbenoeming van de heer Th. Oosterhuis op 13 november De evaluatie en voortgang van het contract van de directeur-bestuurder ad interim van de Woonmensen/SJA: de heer K. Parie, op 10 april De beëindiging van het contract bestuurder ad interim van de Woonmensen/KWZA: de heer K. Parie, op 10 april De beëindiging van het contract van de directeur-bestuurder ad interim van de Woonmensen/SJA: de heer K. Parie, op 31 december De aanstelling op 1 januari 2014 tot directeurbestuurder ad interim van de Woonmensen/SJA: de heer M. van Merwerode. De start van een meerwaardeonderzoek naar een fusie met Ons Huis. De jaarlijkse opdrachtverstrekking aan de accountant, Deloitte, in december. De bezoldiging van de commissarissen en de bestuurder volgens de richtlijnen van de VTW en de eisen van de Wet Normering Topinkomens. Het reglement van de remuneratie en governancecommissie. De samenstelling van de Raad van Commissarissen van drie leden naar vier. De procedure werving en selectie van een commissaris in januari 2014 en het profiel van een commissaris. De procedure werving en selectie van een directeur-bestuurder in januari 2014 en het profiel van een directeur-bestuurder. Externe publicaties De Raad heeft kennis genomen van diverse externe publicaties die van invloed zijn op het functioneren van de Woonmensen. Het gaat hierbij om besluiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Centraal Fonds Volkshuisvesting, het WSW, de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW). De organisatie hanteert bij haar besluitvorming de normen o.a. voor solvabiliteit zoals deze vanuit het WSW en het CFV worden gesteld. De Raad heeft kennisgenomen van de beoordeling van het WSW inzake het faciliteringsvolume. Besproken onderwerpen Bevindingen van de interim bestuurder over de Woonmensen. Strategie en missie van de Woonmensen. De opheffing van de personele unie en de toekomst van de Woonmensen/SJA en de Woonmensen/KWZA afzonderlijk. De samenwerking met de Woonmensen/KWZA. De voortgang van de reorganisatie: het nieuwe organisatieplan. De gevolgen van het regeerakkoord. Het treasurybeleid: derivatenportefeuille en kasstromen. Voortgang van de ICT-processen inzake de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem. Risicomanagement en -beheersing. Voortgangsrapportages per kwartaal. Bevindingen van de accountant, Deloitte, over de organisatie en de evaluatie van de accountant door de Raad. De (on)mogelijkheden tot financiering van de herstructurering van de zorglocatie Sainte Marie. Voortgangsrapportages en bevindingen van externe partijen (WSW, CFV, VTW). Rapportages portefeuillestrategie: risicoscan projecten. De Woonmensen/KWZA 15

16 Voortgang ontvlechting Landstad cv. Samenwerking met belangenhouders (o.a. gemeente en VSW-partners). Verkenning fusie met woningstichting Ons Huis. Het financiële kader tot en met 2018 van de Woonmensen. Het jaaroverzicht van de KlachtenAdviesCommissie De reglementen van de commissies. Honorering commissarissen en bestuurder. Het visiedocument De Woonmensen: één naam voor twee maatschappelijke ondernemingen in Apeldoorn. Verbindingen/deelnemingen De verbindingen en de daarmee samenhangende activiteiten van de Woonmensen zijn te vinden in hoofdstuk 8.5. Het beleid is erop gericht zo min mogelijk activiteiten te ontwikkelen in deelnemingen met commerciële partijen. De deelnemingsstructuur is zo ver mogelijk vereenvoudigd. Contacten met de accountant In de vergadering van 17 juni 2013 is het jaarverslag 2012 besproken en vastgesteld in aanwezigheid van de accountant, Deloitte. De accountant heeft een goedkeurende verklaring over 2012 afgegeven. In december heeft de Raad de controle door de accountant geëvalueerd en volgens de richtlijnen van de Aedes GovernanceCode heeft de Raad Deloitte opnieuw opdracht gegeven de controle voor het jaarverslag 2013 uit te voeren. De Raad van Commissarissen zal kennisnemen van het jaarverslag 2013 van de Woonmensen. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening wordt besproken in de vergadering van de Raad op 26 juni Deloitte heeft een controleverklaring bij de jaarrekening 2013 afgegeven. De Raad keurt de jaarrekening en het jaarverslag over 2013 goed, na kennisneming van de bevindingen van de accountant. Nawoord van de voorzitter van de Raad van Commissarissen de Woonmensen/SJA Het is gebruikelijk bij het opstellen van het jaarbericht het achterliggende jaar te kenschetsen als een bijzonder jaar. De vraag is dan of dat ook inderdaad het geval is. Immers het voorafgaande jaar was ook al in alle opzichten bijzonder. Desondanks zijn wij van mening dat 2013 om de volgende redenen bijzonder was. De afgelopen jaren is de Woonmensen financieel en organisatorisch door een dal gegaan. Een omvangrijke sanering en reorganisatie waren noodzakelijk en hebben een grote wissel getrokken op de organisatie. Gelukkig heeft de kwaliteit van de dienstverlening daar niet al teveel onder geleden. In 2013 is duidelijk weer een opgaande lijn waar te nemen. Wij hebben in 2013 veel energie gestoken in een fusieproces met collega corporatie Ons Huis. Uiteindelijk is besloten op dit moment geen fusie aan te gaan. Jammer, omdat - zoals uit een vooronderzoek bleek - een fusie een grote meerwaarde voor de volkshuisvesting in Apeldoorn kan hebben. Gelukkig blijven we in gesprek met Ons Huis over samenwerking. In de wetenschap dat de middelen beperkt zijn, is er een degelijk jaarplan gepresenteerd, waarin we het vernieuwende zoeken in de samenwerking met bewoners en partners op buurtniveau. We kunnen weer met vertrouwen naar de toekomst kijken en we gaan een nieuwe bestuurder aantrekken. De tijd van de interimmers is voorbij. Wij bedanken Koos Parie voor zijn grote inzet en behaalde resultaten, samen met de betrokken medewerkers van de Woonmensen. Samen met een nieuwe bestuurder gaan we met vertrouwen verder bouwen aan de kwaliteit van de volkshuisvesting in Apeldoorn. De Raad van Commissarissen De Woonmensen/KWZA 16

17 3. Wij werken samen onze partners ondernemingsraad huurdersparticipatie

18 3.1 Onze partners De primaire belanghebbenden van de Woonmensen/ SJA zijn de klanten en medewerkers. Daarnaast werkt de Woonmensen samen met diverse groeperingen en organisaties. Hieronder zijn de belangrijkste stakeholders van de Woonmensen/SJA opgesomd en wordt de aard van de samenwerking toegelicht. Stichting de Woonmensen/KWZA Met onze naamgenoot zijn de lijnen kort over nieuwbouw- en verbouwplannen. Vastgoed wordt gehuurd tegen marktconforme tarieven. Huurdersvereniging De Groene Stad (DGS) Sinds 1 januari 2010 zijn alle huurders (gratis) lid van de huurdersbelangenvereniging. De Woonmensen helpt bij het opzetten van bewonerscommissies per buurt of complex. Periodiek vindt constructief overleg plaats tussen de Woonmensen en DGS. In 2013 werd regelmatig gesproken over de actuele situatie in de sector. DGS was betrokken bij de werving van een nieuwe commissaris en van een nieuwe bestuurder. In 2013 is afgesproken dat een vernieuwd samenwerkingsconvenant zal worden opgesteld. Daarnaast is verkend op welke wijze de huurders nadrukkelijker bij bepaalde thema s betrokken kunnen worden. Dit laatste vormt een belangrijk speerpunt in de samenwerking voor het jaar Gemeente Apeldoorn Het gaat binnen de gemeente om een groot aantal verschillende diensten, zoals Ruimtelijke Ordening, Samenleving, Welzijn, Grondzaken, Openbare Ruimte, Verkeer etc. Zowel met de betrokken wethouders als ook ambtelijk vindt constructief en regelmatig overleg plaats. Stichting De Passerel De Passerel is een samenwerkingspartner voor diverse wooncomplexen en complexen voor dagbesteding in Apeldoorn, maar ook in omliggende gemeenten (Epe, Voorst). In het Kristal wordt het restaurant Briljant gerund door De Passerel. Stichting Beheer Woonwagens en Standplaatsen Apeldoorn (BWSA) De woonwagenzaken worden vanuit de stichting BWSA, een gezamenlijke stichting van de vier Apeldoornse corporaties, beheerd. Stichting RIWIS RIWIS is voor de Woonmensen een partner in woonvoorzieningen. Diverse complexen voor begeleid wonen in Apeldoorn zijn door RIWIS en haar cliënten in gebruik. Stichting Philadelphia Philadelphia huurt panden voor maatschappelijke doeleinden en woonvoorzieningen in Apeldoorn. Stichting SIZA Dorpgroep In Teuge huurt SIZA een verbouwde basisschool van de Woonmensen. In het complex vinden dagactiviteiten plaats voor SIZA-cliënten. Stichting Kids College Apeldoorn De Woonmensen stelt haar kantoorgebouw aan de Deventerstraat beschikbaar tijdens weekeinden aan Kids College Apeldoorn. Deze stichting biedt talentvolle kinderen uit achterstandsituaties extra mogelijkheden voor ontwikkeling. Stichting Wisselwerk Met welzijnsorganisatie Wisselwerk wordt op veel locaties en +Punten samengewerkt. In alle gevallen betreft het leefbaarheidsprojecten en -trajecten. Overige partners en belanghouders Ook met andere, vaak maatschappelijke organisaties, onderhoudt de Woonmensen contact en wordt samengewerkt om gezamenlijk maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Voorbeelden van partners zijn: Leger des Heils, MEE Veluwe, Stadsbank, Voedselbank, FeluaGroep, etc. Vereniging Samenwerkende Woningcorporaties Met de drie andere Apeldoornse woningcorporaties wordt samengewerkt in de stichting VSW. Rondom diverse volkshuisvestelijke onderwerpen worden waar nodig activiteiten onderling afgestemd. Een belangrijk thema waar gezamenlijk beleid op ontwikkeld moet worden, is de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. 18

19 3.2 Ondernemingsraad Verslag van de Ondernemingsraad Het jaar 2013 was voor de OR Wonen een jaar van vele veranderingen. De reorganisatie die in 2012 was ingezet, werd een feit en vanaf april volgde de implementatie. Het werd een druk bezet jaar. Twee keer per maand werd er vergaderd, als OR zelfstandig en met de bestuurder Koos Parie. Halverwege het jaar legde Michiel Lucas zijn functie als voorzitter en OR-lid neer. Robert van Dijk werd de nieuwe voorzitter en na tussentijdse verkiezingen werd Anno van de Weide verwelkomd als nieuw OR-lid. Andere OR-leden waren: Desmond Sagel, Albert Pool en Johan Bos (secretaris). Ambtelijk secretaris was Betsie Vermeulen (Bureau Boom). In vervolg op de doorgevoerde wijzigingen in de Wet op de OndernemingsRaden werd het OR-reglement aangepast. Onderstaand volgen de belangrijkste bespreekpunten. Reorganisatie De reorganisatie van de Woonmensen was het grootste en meest ingewikkelde bespreekpunt. Niet alleen vanwege het komen tot een advies gelieerd aan een goed sociaal plan, maar ook om als OR alert te zijn op een correcte implementatie. De inrichting van de nieuwe organisatie, de herplaatsing van het personeel en de effecten van de invoering van nieuwe ICT-systemen kregen hierbij de nadrukkelijke aandacht. Verder was er zorg voor een goede communicatie, bewaakte de OR de werkdruk en een juiste omgang met de boventallige collega s. In het najaar heeft de OR samen met de bestuurder gekeken hoe de nieuwe organisatie gestalte heeft gekregen. Hierbij is het eerder gegeven advies kritisch meegenomen. Financiële zaken Regelmatig heeft de bestuurder de OR geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de financiën. Begrotingen, de jaarrekening en de planning & controlcyclus werden uitgebreid besproken in het licht van de actuele ontwikkelingen. Samenwerking met andere organisaties Al in maart 2013 waren er plannen om samenwerkingsvormen met andere organisaties in Apeldoorn en omstreken te onderzoeken. Aanleiding hiervoor was onder andere landelijke politieke ontwikkelingen. De meerwaarde en de mogelijkheden van een fusie met Ons Huis werden onderzocht. De OR volgde het proces nauwlettend en werd door de bestuurder op de hoogte gehouden. Verbaasd was de OR toen rond de zomer de Raad van Commissarissen van Ons Huis aangaf vooralsnog niet verder te willen gaan in het uitgestippelde proces. Overzicht advies en instemmingen Wijzigingen organisatie en inkrimping: positief advies Werktijdenregeling: instemming Vaststelling vrije dagen: instemming Werving en selectie nieuw lid Raad van Commissarissen: positief advies Aanstelling adviseur fusietraject: positief advies Onderzoek naar meerwaarde van fusie de Woonmensen en Ons Huis: is teruggetrokken Aanvraag benoeming interim-bestuurder: positief advies Informatief zijn besproken: het plan van interne verhuizing, de bedrijfsautoregeling en de telefoonkostenregeling. Raad van Commissarissen Nadat de personele unie tussen de Woonmensen/SJA en de Woonmensen/KWZA opgeheven was, is de OR betrokken geweest bij de samenstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen. Ook werd regelmatig met de Raad van Commissarissen overlegd over actuele zaken zoals de reorganisatie, samenwerking met andere organisaties en de werving & selectie van een nieuwe bestuurder. 19

20 3.3 Huurdersparticipatie Huurdersvereniging De Groene Stad behartigt de belangen van alle huurders van de Woonmensen. Huurders zijn ook allemaal gratis lid, tenzij men expliciet aangeeft dit niet te willen. Het bestuur bestaat uit acht leden en er zijn momenteel 23 actieve bewonerscommissies (BC s). Zij zijn de ogen en oren van de vereniging en organiseren vaak allerlei activiteiten voor de buurt, zoals een barbecue of een burendag. Hierdoor kunnen de buurtbewoners in een ongedwongen sfeer nader met elkaar kennismaken. Helaas zijn er ook nog 19 wijken waar geen BC is. Huurdersvereniging De Groene Stad is nog op zoek naar mensen die zich voor hun buurt willen inzetten. De BC s spelen ook een leidende rol bij de wijkschouwen, waarbij met de Woonmensen en een lid van het bestuur door de wijk gelopen wordt om diverse zaken op te sporen en te laten herstellen. Het bestuur heeft het afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de BC s. Er werd voorlichting gegeven over diverse zaken die de bewoners aangaan, zoals de afgelopen huurverhoging, waar nogal veel ophef over is geweest. Ook zijn diverse besprekingen gevoerd met het management team van de Woonmensen, om informatie uit te wisselen en bewonerszaken te regelen. Omdat de Woonmensen de intentie had een fusie aan te gaan met Ons Huis, is het bestuur van De Groene Stad ook besprekingen aangegaan met het bestuur van Ons Woongoed (de huurdersvereniging voor de bewoners van Ons Huis). Besproken werd wat de consequenties zouden zijn bij een eventuele fusie van de Woonmensen met Ons Huis. Toen de fusie niet doorging, zijn ook deze besprekingen stopgezet. De Groene Stad is ook ingeschakeld bij de selectie en keuze van een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. Ook in 2014 moeten er veel zaken in gezamenlijkheid worden opgepakt. Zo gaan we de vorm van bewonersparticipatie herzien en hier zal dan ook een nieuw convenant uit moeten komen. Alles met de bedoeling het voor de huurder zo goed mogelijk te regelen. 20

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Opdrachtgever: Stichting Idealis ECORYS Nederland BV Christine Oude Veldhuis Sandra Groot Ton Lensen Rotterdam, 30 september 2008 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie