Jaardocument Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg"

Transcriptie

1 Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

2 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding Profiel van de organisatie Missie, visie, positionering en doelgroep Kernprestaties Ontwikkelingen in Kengetallen Maatschappelijk ondernemen Stakeholders Samenwerkingsrelaties Economische meerwaarde Milieu- en duurzaamheid Sponsoring Toezicht, bestuur en medezeggenschap Governance code Verslag Raad van Toezicht Raad van Bestuur Medezeggenschap Cliëntparticipatie Beleid, inspanningen en prestaties Kwaliteit van zorg Kwaliteitskader gesloten Jeugdzorg Streefbeeld JeugdzorgPLUS HKZ Methodieken Cliënttevredenheid Prestatie indicatoren Veiligheid Huisvesting Brandveiligheid / Calamiteiten / BHV Incidenten Klachten Klachten jongeren Klachten medewerkers Vertrouwenspersoon medewerkers HRM beleid Professionalisering Jeugdzorg Resultaat en competentiegericht werken Gezond werken Medewerkerstevredenheid Mobiliteitscentrum Avenier (MCA) Financieel Beleid Hoofdlijnen financieel beleid Beschrijving positie op balansdatum Toekomstverwachtingen Jaarrekening 2012 (zie bijlage)

3 Maatschappelijk verslag Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Avenier. Dit is het eerste jaar dat wij ons verantwoorden middels het Jaardocument Zorg. Onze financiers stellen verschillende eisen aan de jaarverantwoording die niet opgenomen zijn in het Jaardocument. Daarom wordt een aantal bijlagen toegevoegd, waarin ingegaan wordt op de specifieke wensen van onze financiers. Het jaar 2012 was een bijzonder jaar voor Avenier. Op 19 september 2012 is een bestuurlijke fusie aangegaan met Horizon. Door deze fusie is een gezamenlijke organisatie ontstaan, die optreedt vanuit een bestuurlijke eenheid. Horizon en Avenier hebben samen een goede voordeur (lokale inbedding, vindplaats voor jongeren), goede zorg en onderwijs in de verschillende scholen en voorzieningen voor jeugdzorg en een goede achterdeur (toeleiding van jongeren uit gesloten vormen van jeugdzorg naar lichtere vormen van jeugdzorg). Het primaire proces van Avenier en Horizon is complementair, het zorgaanbod vult elkaar goed aan. Samen bieden de partners alle vormen van jeugdzorg aan. Vanuit gezamenlijk onderzoek en innovatie kan verder gewerkt worden aan het ontwikkelen van bewezen effectieve arrangementen. Door de fusie is een toekomstbestendige organisatie ontstaan; Horizon en Avenier bieden zowel generieke als specifieke vormen van jeugdzorg en onderwijs. Er kan flexibel worden ingespeeld op toekomstige beleidswijzigingen. De schaalgrootte van de gezamenlijke organisatie maakt een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk. Daarbij blijft het mogelijk om een platte organisatie in te richten waarbij betrokkenheid is van alle lagen van de organisatie bij de uitvoering van het primaire proces. Horizon en Avenier zagen zich beide onafhankelijk van de fusie geconfronteerd met noodzakelijke significante bezuinigingen. We noemen in dit kader de algemene budgetkorting van 2,65%, de CAO stijgingen die vanaf 2013 niet meer gecompenseerd worden en de kortingen van verschillende financiers van 2 tot 3%. Verder moeten we rekening houden met de aangekondigde landelijke bezuiniging op jeugdzorg met nog eens 10 tot 15% vanaf Hoewel de invulling hiervan onbekend is en het onzeker is of dit doorgaat, mag verwacht worden dat bij overheveling naar de gemeenten, verdere krimp in het verschiet blijft. De nieuwe fusie organisatie voelt zich opgewassen tegen deze uitdagingen en ziet kansen in het herinrichten van het zorg- en onderwijsaanbod, dat daarmee nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van onze cliënten en de samenleving. In 2012 zijn de voorbereidingen hierop reeds gestart. J.J. du Prie Bestuurder 1 Profiel van de organisatie Naam rechtspersoon Avenier jeugd- en opvoedhulp Adres Kerkstraat 51 Postcode 7135 JJ Plaats Harreveld Telefoonnummer KvK nummer adres Website Rechtsvorm Stichting 3

4 Stichting Avenier is sinds 19 september 2012 bestuurlijk gefuseerd met Stichting Horizon, instituut voor jeugdzorg en onderwijs in Rotterdam en sindsdien een dochterstichting van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. De gezamenlijke activiteiten worden vanuit de moederstichting aangestuurd. Andere dochterstichtingen zijn Stichting Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs en Stichting Horizon At Work. De activiteiten van Avenier vinden sinds 19 september plaats onder de naam van de moederstichting, Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. In dit verslag zal gesproken worden over Horizon als er sprake is van zaken die voor de hele organisatie gelden, terwijl Avenier wordt gebruikt als zaken (meer) specifiek betrekking hebben op de verslagleggende rechtspersoon. De verslaglegging zal deels (sterk) overeenkomen met hetgeen door de Stichting Horizon, instituut voor jeugdzorg en onderwijs wordt gerapporteerd. Onder de verslagleggende rechtspersoon Avenier vallen geen andere rechtspersonen. Zij is in 2012 wel bestuurlijk gelieerd aan Steunfonds de Dreef en de Stichting VSO ZMOK Sprengen Scholing & Training, met welke zij bestuurders en toezichthouders heeft gedeeld. Voor wat betreft VSO ZMOK Sprengen Scholing & Training is dit sinds april 2013 niet meer het geval. 1.1 Missie, visie, positionering en doelgroep Iedereen wil iets bereiken, iedereen wil iets betekenen. Horizon helpt je om weer regisseur te worden van je eigen bestaan. Missie Horizon begeleidt en ondersteunt kinderen en jongeren bij positieve gedragsverandering. Horizon biedt specialistische zorg en onderwijs en leert hen hoe ze de regie over hun eigen leven (terug) kunnen krijgen. Het doel is dat zij op eigen wijze en met verantwoordelijkheid deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Onze visie Horizon ziet in iedere mens een persoonlijkheid met kwaliteiten en de ambitie om te presteren en zich te ontplooien. Door problemen in de leefomgeving, gedragsproblemen of -stoornissen is het voor sommige jongeren moeilijk om zich als zodanig te ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren, waar de jongere de zorg en het onderwijs krijgt die hij/zij nodig heeft, kan hij/zij zichzelf ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Positionering We richten ons op het bieden van residentiële jeugdzorg voor de moeilijkste jongeren. Dit vereist dat de organisatie kennis, expertise en middelen heeft om jongeren die elders niet de gewenste resultaten behalen, binnen Horizon wel (verder) geholpen worden. Deze positionering betekent dat Avenier kiest om zich te profileren binnen de residentiële jeugdzorg en zich bewust richt op specialistische behandeling zoals ZIKOS, ITA, jongeren met een hoog forensisch profiel, meisjes die slachtoffer zijn geweest van loverboys en jongeren met ernstige seksuele problematiek. Hierbij richt Avenier zich op het bieden van een responsief residentieel klimaat en schakelt zij haar (cure) alliantiepartners in als de problematiek van de bij ons verblijvende jongeren dit nodig maakt. Doelgroep Avenier richt zich op jongeren van jaar en hun ouders/verzorgers. Zorg, behandeling en onderwijs richten zich primair op de jongere, maar ook andere voor de jongere belangrijke personen (zoals broers en zussen of andere verzorgers) worden betrokken bij de ontwikkeling van de jongere. Werkgebied Avenier is gevestigd in Sassenheim, Zutphen en Harreveld. Vanuit deze locaties werkt Avenier met jongeren (en hun netwerk) uit heel Nederland. Omdat een groot deel van de (jeugdzorg) capaciteit is toegewezen aan Zuid-Holland, komt een groot deel van de jongeren uit deze regio. Voor locaties Kolkemate en Prisma, evenals de ZIKOS geldt echter dat vanuit het hele land jongeren bij Avenier geplaatst kunnen worden. Ook voor de andere locaties zijn buitenregionale plaatsingen mogelijk (maar minder frequent). 4

5 2 Kernprestaties 2.1 Ontwikkelingen in 2012 In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Transitie Avenier In januari 2012 zijn de eerste jongeren opgenomen op de Vaart in Sassenheim. In de loop van het jaar is de capaciteit van de locatie opgebouwd tot 9 operationele groepen, met zowel gemengde als meisjes groepen. De ingebruikname van een nieuw gebouw en het opstarten van zoveel nieuwe teams heeft veel gevergd van de betrokken collega s. Het onderwijs is zowel gemengd als gescheiden aangeboden, afhankelijk van de problematiek van de jongere. Per 1 januari 2013 wordt het onderwijs op de Vaart verzorgd door Horizon en is afscheid genomen van de Aloysiusstichting. In april 2012 heeft locatie Alexandra haar deuren gesloten. De nog aanwezige jongeren zijn in de laatste weken overgeplaatst naar andere zorgaanbieders of naar locatie De Vaart en eind april zijn alle nog aanwezige jongeren op de ZIKOS verhuisd naar de nieuwe ZIKOS locatie in Harreveld. Sedertdien staat het vastgoed in Almelo te koop en wordt het anti-kraak verhuurd om onnodige schade aan het terrein te voorkomen. Locatie Sprengen in Wapenveld is reeds eind 2011 gesloten en sindsdien deels in gebruik geweest door VSO ZMOK de Sprengen en voor een ander deel anti-kraak bewoond geweest. Een deel van het gebouw van Anker is begin 2012 verbouwd om de ZIKOS te kunnen huisvesten. Sinds eind april 2012 is de ZIKOS deel van de locatie. In 2012 heeft in het kader van het onderzoek van het College Sanering Zorg een externe due diligence op het vastgoed plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in MJOP s voor alle locaties. Beheer van het vastgoed en de daarmee gepaard gaande investeringen worden centraal gecoördineerd en maken een integraal onderdeel uit van het begrotingsproces. Een groot deel van de boventallige medewerkers heeft in de loop van 2012 met de vrijwillige vertrekregeling afscheid genomen van Avenier. Een klein deel is per 1 september 2012 ontslagen via een procedure bij het UWV. Resultaat- en competentiegericht werken Het functiegebouw van Avenier is in 2012 volledig herzien. Alle functieprofielen zijn opnieuw beschreven en veranderd in resultaatgerichte profielen, waarbij concrete afspraken zijn gemaakt over de verwachte resultaten, de te verrichten activiteiten en de verantwoordelijkheden van desbetreffende functionaris. Daarnaast zijn voor heel Avenier de kerncompetenties klant/cliëntgerichtheid, samenwerken, lerend vermogen en resultaatgerichtheid vastgesteld. Alle medewerkers van Avenier dienen in meerdere of mindere mate deze competenties te beheersen, afhankelijk van hetgeen gevraagd wordt in hun functie. Daarnaast zijn voor alle functies maximaal 4 functiespecifieke competenties benoemd. Voor zowel de resultaatgebieden als de competenties geldt dat in het profiel duidelijk benoemd wordt welk gedrag hierbij hoort en wat er van de medewerker verwacht wordt. Na vaststelling van de nieuwe functieprofielen zijn de functies ook opnieuw gewogen conform de weging van de CAO Jeugdzorg. Als gevolg hiervan zijn alle functies opnieuw gewaardeerd en medewerkers aan de hand hiervan ingeschaald. Daarnaast is er voor medewerkers met een opleidingsachterstand ten opzichte van de eisen in het nieuwe profiel een individueel plan gemaakt om deze achterstand in te lopen. Medewerkers die als gevolg van de herwaardering lager zijn ingeschaald dan voorheen ontvangen een compensatie om niet in inkomen achteruit te gaan. Vanwege de bestuurlijke fusie met Horizon en de wens om op den duur een gezamenlijk HRM beleid vorm te geven is nog geen vervolg gegeven aan de herwaardering in de vorm van een nieuwe functionerings- en beoordelingscyclus die hierop aansluit. 5

6 Zorgtrajecten Jeugdzorg PLUS In 2012 is de businesscase / het pilotplan Trajecten Jeugdzorg Plus van Avenier en Horizon gepresenteerd aan het Ministerie van VWS. Het pilotplan trajecten Jeugdzorg Plus is het resultaat van een intensieve en goede samenwerking tussen Horizon en Avenier en constructief overleg tussen Horizon, Avenier en hun ketenpartners. Gezamenlijk is een doelgroep differentiatie opgesteld om gerichter jeugdigen op te kunnen nemen. Het besluit is genomen om een plaatsingsadviseur namens de instellingen toe te voegen aan het plaatsingsbureau van het ministerie om ervoor te zorgen dat er juiste arrangementen worden vastgesteld en om het aantal overplaatsingen binnen de Jeugdzorg Plus te reduceren. Geconstateerd is dat er veel problemen zijn bij de terugkeer van jongeren uit Jeugdzorg Plus. Zij kunnen vaak niet meer thuis wonen en er is een groot verschil in aanpak tussen Jeugdzorg Plus en de gewone instellingen, waardoor een plaatsing naar een open voorziening niet de voorkeur heeft. Horizon is daarom in 2012 samen met Cardea en de Provincie Zuid-Holland gestart met de ontwikkeling van een KTC Plus, een kamertrainingcentrum speciaal voor jongeren die uit de Jeugdzorg Plus stromen, om op deze wijze een overgang te bieden met perspectief op zelfstandigheid. In 2013 wordt dit verder uitgewerkt in opgestart. Einde convenant Landelijk Werkende Instellingen (LWI s) Het convenant LWI s, waarbij de provincie Zuid-Holland als penvoerder namens alle provincies de trekkingsrechten bij Prisma beheerde is eind 2011 niet verlengd. Tegelijkertijd is 2012 aangeduid als overgangsjaar, waardoor alle provincies en stadsregio s gedwongen waren om het budget van 2011 nog wel bij dezelfde landelijk werkende instellingen te besteden. Er is hard gewerkt om Prisma in het land op de kaart te zetten, of te houden, en daardoor een voorbestaan in het komende jaar (jaren) te garanderen. Prisma wordt als Landelijk Werkende Instelling (LWI) in 2013 niet meer gesubsidieerd vanuit de Provincie Zuid-Holland, maar moest ter voorbereiding op 2013 met elke Provincie en 3 grote steden tot individuele subsidieafspraken komen. Meer dan ooit is in die gesprekken benadrukt dat Prisma deze regio s versterkt door intensief te werken aan het voorkomen van gesloten jeugdzorg als zijnde een laatste kans voor de jongeren buiten hun eigen regio, waarbij gestreefd wordt na zo snel mogelijke terugplaatsing in de eigen regio. Daartoe moesten in eerste instantie kennismakings- en afsprakengesprekken gevoerd worden, en in tweede instantie moesten de overleggen resulteren in het inkopen van beschikbare plaatsen voor Dit terwijl de politiek de regiogedachte (alles wat kan binnen de regio) stimuleert en de residentiele plekken wil terugdringen. Samen met De Hoenderloo Groep en met ondersteuning van de Universiteit van Leiden is de doelgroep voor de LWI beschreven, zodat het voor verwijzers duidelijk(er) is met wat voor soort zorgvragen jongeren bij Prisma terechtkunnen. Rechtzitting op locatie In 2012 is in samenwerking met de Rechtbank Den Haag, BJZ Den Haag en jeugdadvocaten in de regio Den Haag gestart met het voorbereiden van zittingen op locatie De Vaart. Deze zittingen vinden sinds januari 2013 eens per twee weken plaats. In de voorbereiding is aandacht besteed aan de afstemming tussen BJZ en de (gedragswetenschapper van) Avenier, welke procedurele stappen nodig zijn om een ruimte om te vormen tot een (tijdelijke) rechtzaal en de logistieke afwikkeling achter de schermen (plannen van zittingen op locatie). Het uitgangspunt was om alle jongeren uit Den Haag te bedienen (zowel voor verlengingszittingen als de toetsing van spoedmachtigingen). De vleugel waarin de zittingen plaatsvinden zijn die middag een verlengde van de rechtbank, waarvoor andere procedures gelden voor wat betreft bijvoorbeeld onaangekondigd bezoek en beveiliging. De gedragswetenschappers van de Vaart zijn die middag op afroep beschikbaar voor de rechtbank. De eerste resultaten van de zittingen op locatie zijn zeer veelbelovend, vooral vanwege het feit dat de jongeren zich veel meer op hun gemak voelen in hun eigen omgeving en dus (beter) in staat zijn hun eigen verhaal te vertellen. Daarnaast leiden de zittingen op locatie ook tot vaker (en beter) contact tussen Bureau JeugdZorg en de gedragswetenschappers. 6

7 Ambulant team Samen met Horizon is een nieuwe sector ingericht t.b.v. het ontwikkelen en uitzetten van nieuwe initiatieven en het moderniseren van bestaande programma s. Het ambulante team, dat in eind 2011 is gestart, is hier onderdeel van. Deze nieuwe afdeling maakte in 2012 een positieve en snelle ontwikkeling door. Het ambulante team verbindt verschillende ambulante modules en diverse deskundigheden van Avenier, Horizon Jeugdzorg en Horizon Onderwijs aan elkaar en zorgt dat de hulp- en onderwijsvraag van jeugdigen nog meer centraal komt te staan. De inzet voor ambulante jeugdhulp kon worden geboden door systeemcoaching, intercedenten, outdoormedewerkers uit het Project Ervarend Leren en de MDFT therapeuten. De roep vanuit de overheid en de gemeentes om korter durende hulp, dicht bij de klant, samen met andere partners, zorgde ervoor dat de ambulantisering in 2012 doorzette. Vanuit de Provincie Zuid-Holland worden middelen voor de uitstroomcoördinatie ter beschikking gesteld. De intercedenten van het ambulante team hebben extra uren gekregen voor het begeleiden en monitoren van de uitstroom uit de residentiële jeugdzorg. Intern is voor het ambulante team gezocht naar een manier van aanpak waarbij er gevarieerd kan worden in de inzet van het aanbod van bovenstaande trajecten. Dat leidde ertoe dat er een poule van medewerkers is ontstaan, die naast hun huidige werk, zo nu en dan een extra klus willen doen. Er is bij de samenstelling van de poule gekeken naar specifieke expertise die iemand te bieden heeft. Eind 2012 is het team ambulante jeugdzorg uitgebreid met intercedenten voor de Jeugdzorg Plus en met trajectbegeleiders. De sector bereidt zich goed voor op de transitie van de jeugdzorg. Aan gemeenten bijvoorbeeld kunnen programma s aangeboden worden voor overlast gevende hangjongeren, voor thuiszitters en jongeren die problemen veroorzaken op school, voor jongeren die dreigen uit huis geplaatst te worden in een gesloten instelling. Ook kunnen we aanbieden om probleemgezinnen even uit een wijk te halen en op te nemen in Harreveld, Alphen aan den Rijn, Oostvoorne of zelfs in Frankrijk. JeugdzorgPlus In het verslagjaar is gewerkt aan de verdere implementatie van het kwaliteitskader gesloten jeugdzorg, zoals dat is vastgesteld door Jeugdzorg Nederland en de Inspectie Jeugdzorg. Er zijn goede afspraken gemaakt met de regionale ketenpartners over de ketensamenwerking en zorgtrajecten. Horizon was de trekker van de werkgroep die het transitieplan voor het zorggebied Zuid-West heeft opgesteld. Dit transitieplan is afgestemd met alle partijen en wordt door alle partijen gedragen. Partijen zijn Horizon, Avenier, JJC, De Hoenderloo Groep, JIB, Rentray en OGH. In het transitieplan zijn afspraken gemaakt over het vormgeven van de eisen die het beleidskader zorggebieden stelt aan de Jeugdzorg Plus -instellingen in een zorggebied: - De capaciteit is toereikend voor de gesloten fase van een Jeugdzorg Plus -traject; - Realisatie van de acceptatieplicht; - Er zijn sluitende afspraken over trajecthulp op regionaal zorgniveau. Binnen het zorggebied Zuid-West hebben de Jeugdzorg Plus -instellingen met permanente capaciteit voor het zorggebied afgesproken gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor de realisatie van het beleidskader zorggebieden en de organisatie van passende Jeugdzorg Plus - trajecten. In dit transitieplan hebben de Jeugdzorg Plus -instellingen met permanente capaciteit beschreven hoe zij de eisen uit het beleidskader zorggebieden blijvend willen realiseren. Het transitieplan is in overleg en samenspraak met de instellingen met tijdelijk toegevoegde capaciteit voor het zorggebied, de Bureaus Jeugdzorg Rotterdam, Haaglanden en Zuid Holland, de stadsgewesten Rotterdam en Haaglanden en de provincie Zuid-Holland opgesteld. 2.2 Kengetallen 2012 Beschikbare capaciteit / geleverde zorg Vanwege de grote veranderingen in 2012, was de capaciteit eind 2012 duidelijk anders samengesteld dan de capaciteit aan het begin van het jaar. Daarom hieronder zowel capaciteit aan het begin als aan het einde van het jaar. 7

8 Locatie Capaciteit 31/12/2011 Capaciteit 31/12/2012 Kolkemate (JJI) Prisma (Open Jeugdzorg) Gesloten Jeugdzorg: Anker Zikos Alexandra De Vaart Emaus Hand-in-Hand/Atlantis Open Jeugdzorg Gedurende 2012 zijn er 154 jongeren gestart aan hun behandeling bij Avenier. De gemiddelde verblijfsduur van de jongeren die Prisma in 2012 hebben verlaten is 139 dagen. 1 Jeugdzorg PLUS Gedurende 2012 zijn er 398 jongeren gestart met hun zorg bij Avenier, de gemiddelde verblijfsduur voor deze jongeren was 118 dagen. 2 Medewerkers Het personeelsbestand van Avenier is in 2012 aan zeer veel verandering onderhevig geweest, als gevolg van de sluiting van locatie Alexandra (april 2012), het overhevelen van de capaciteit van Hand-in-Hand en Atlantis naar de Vaart (eind 2012), het inkrimpen van de ondersteunende diensten in Harreveld en het openen van locatie de Vaart. Per eind 2012 is de formatie van 475,8 fte (exclusief uitzendkrachten en stagiaires) als volgt verdeeld over de locaties: Locatie Aantal fte Kolkemate Anker Prisma 118,8 92,3 64,9 Hand in Hand/Atlantis 3,4 De Vaart 126,9 Ondersteunende diensten 46,3 Financieel Als gevolg van aan de transitie gerelateerde lumpsum subsidies wijken de financiële cijfers over 2012 sterk af van de cijfers van de afgelopen jaren, welke ook reeds ongewone jaren waren als gevolg van het treffen van een reorganisatievoorziening in 2010 en geen onderbezettingskorting en subsidies voor de transitie Jeugdzorg PLUS in Hieronder een tabel met de staat van baten en lasten van de afgelopen jaren. Het positieve resultaat 2012 zal door Avenier geïnvesteerd worden in de zorg en behandeling van jongeren door te innoveren en zich voor te bereiden op de veranderingen als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Voor een verdere toelichting zie paragraaf 5.2. (Financieel Beleid) en de jaarrekening 2012 van Avenier. Staat van baten en lasten Subsidies Totale baten Personele lasten Materiële lasten Totale lasten Resultaat De gemiddelde verblijfsduur is hier berekend per plaatsing per locatie. Dit betekent dat jongeren die overgeplaatst zijn van de ene naar de andere locatie van Avenier of na verblijf elders opnieuw bij Avenier geplaatst worden dubbel meetellen en hun verblijfsduur per locatie wordt berekend is deze Avenierbrede cijfers. 2 Zie de opmerking hierboven. Deze geldt zowel voor Open Jeugdzorg als Jeugdzorg PLUS. 8

9 3 Maatschappelijk ondernemen 3.1 Stakeholders Expliciet deelnemen aan maatschappelijke discussie Door meer en herkenbaar deel te nemen aan het maatschappelijk debat over jeugd, opvoeding en gezag maakt Horizon meer verbinding met de buitenwereld. Door positie in te nemen in het debat kan Horizon zich breder profileren. Deelname aan het maatschappelijk debat doen we door te publiceren in vak- en opiniebladen, door lezingen en debatten te organiseren of door de buitenwereld uit te nodigen voor werkbezoeken. Een ander instrument om Horizon breder te profileren is het Horizon familiespel Geen Discussie!?. Relatie- en klantmanagement Het relatie- en klantmanagement is zowel vanuit het perspectief van de consument, onze cliënten, als vanuit het perspectief van de inkopers, de gemeenten en de samenwerkingsverbanden te bekijken. De jeugdigen en hun ouders zijn de primaire klant van Horizon. Horizon wil de positie van cliëntenraden versterken door deze op onderdelen een prominente rol te geven in de besluitvorming bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van de zorgverlening. Na de voorbereiding in 2012 zal in 2013 het cliëntenbeleid van Horizon opnieuw worden vastgesteld. Het uitgangspunt is dat elke locatie een cliëntenraad heeft en dat er één centrale Horizon cliëntenraad is. In het voorjaar 2013 wordt in dat kader een cliëntenplatform opgericht. Met cliënten willen wij in gesprek over opvoeding en gezag en het nemen van verantwoordelijkheid, regie over het eigen bestaan. De decentralisatie jeugdzorg en het passend onderwijs vergen een blijvende investering in de relaties op bestuurlijk en politiek niveau. De keuzes die Horizon gaat maken om toekomst bestendig te zijn, zijn van invloed op het vormgeven van het relatiemanagement. In opdracht van de directieraad wordt een marketing- en communicatieplan uitgewerkt waarin ingegaan wordt op zowel het relatiemanagement als op de (interne) organisatie en aansturing van klantmanagement Allochtone doelgroepen Bij de intake van/kennismaking met cliëntsystemen wordt uitgebreid geïnformeerd naar culturele en religieuze achtergronden. Deze informatie wordt gebruikt om tijdens de behandeling zorg op maat te verlenen aan cliënten met diverse achtergronden. Relatie met omwonenden / lokale hulpdiensten Met name locatie Anker/Prisma is gesitueerd middenin een klein dorp. Deel van de behandeling van onze jongeren is dat zij steeds meer vrijheden krijgen om op eigen gelegenheid (al dan niet in de directe omgeving) weer deel te nemen aan de maatschappij. Om te voorkomen dat dit overlast veroorzaakt met omwonenden is afgelopen jaar geïnvesteerd in activiteiten op het terrein van Avenier in Harreveld. Daarnaast worden door alle locaties goede contacten onderhouden met politie, huisarts(enpost) en brandweer om incidenten snel te kunnen reduceren danwel adequaat te kunnen reageren in het geval van een calamiteit. 3.2 Samenwerkingsrelaties Gelieerde rechtspersonen Avenier is sinds 19 september 2012 een dochterstichting van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. De gezamenlijke activiteiten worden vanuit de moederstichting aangestuurd. Andere dochterstichtingen zijn Stichting Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs en Stichting Horizon At Work. De activiteiten van Avenier vinden sinds 19 september 2012 plaats onder de naam van de moederstichting, Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Onder de rechtspersoon Avenier vallen geen andere rechtspersonen. Zij is wel bestuurlijk gelieerd aan Steunfonds de Dreef en de Stichting VSO ZMOK Sprengen Scholing & Training, met welke zij (een deel van het jaar) bestuurders en toezichthouders heeft gedeeld. Voor wat betreft VSO ZMOK Sprengen Scholing & Training is dit sinds april 2013 niet meer het geval. Contractuele partners Onderwijs vormt een essentieel deel van het behandelaanbod van Avenier. Dit onderwijs wordt op locatie Kolkemate verzorgd door Stichting VSO ZMOK Sprengen Scholing & training. Op de overige locaties verzorgt de Aloysiusstichting het onderwijs voor bij Avenier geplaatste jongeren. 9

10 Sinds 1 januari 2013 wordt het onderwijs op locatie de Vaart verzorgd door Horizon. Het gebouw van locatie de Vaart wordt (op basis van een tijdelijk contract) gehuurd van Teylingereind, justitiële jeugdinrichting in Sassenheim, welke eigenaar is van het vastgoed en terrein. Begin 2012 heeft Avenier op verzoek van VWS tijdelijk capaciteit Jeugdzorg PLUS ingehuurd bij s Heerenloo, Kwadrant Emaus in Ermelo. Medewerkers van s Heerenloo hebben met ondersteuning en onder verantwoordelijkheid van Avenier gedurende het eerste halfjaar een capaciteit van 16 plaatsen beschikbaar gesteld. Samenwerkingsovereenkomsten Fier Fryslan en Horizon werken samen op het gebied van specialistische zorg voor meiden. Het gaat onder meer om gespecialiseerde zorg voor ernstig seksueel getraumatiseerde meiden, die bijvoorbeeld in handen zijn gevallen van een loverboy. Het Leo Kannerhuis en Horizon werken samen op het gebied van jongeren met stoornissen in het autisme spectrum, waarbij het Leo Kannerhuis expertise levert op het gebied van autisme en Horizon de expertise in huis heeft om met de (ernstige) gedragsproblematiek van jongeren om te gaan. ForCA is het Forensisch Consortium Adolescenten. Het is een samenwerkingsverband tussen justitiële jeugdinrichtingen, centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en instellingen voor wetenschap en onderzoek. De doelstelling van ForCA is om beter zicht te krijgen op jongeren die in een justitiële jeugdinrichting (JJI) geplaatst zijn omdat ze een ernstig delict gepleegd hebben. Deze jongeren krijgen te maken met uiteenlopende personen, deskundigen en instellingen die allen vanuit het eigen perspectief zo goed mogelijk bijdragen aan de beeldvorming van hen. In 2012 is de samenwerking met Curium gestart middels structurele psychiatrische consultatie en achtervang. Daarnaast is op casusniveau gestart met gecombineerde behandeling, plaatsing gesloten jeugdzorg en dagbehandeling Curium. In 2013 zal deze samenwerking verder uitgebouwd worden; Op het terrein van de eind 2011 gesloten locatie Sprengen in Harreveld heeft Tactus verslavingszorg nog altijd een klinische behandeleenheid. Na de sluiting van locatie Sprengen is er geen dubbeldiagnose groep meer. Wel is Tactus nog betrokken bij poliklinische consultatie voor verslavingsproblematiek op locatie Kolkemate in Zutphen en zijn er afspraken gemaakt met locatie Anker/Prisma om meer/andere handvaten te krijgen om om te gaan met de drugsproblematiek van de meeste jongeren. Dit bestaat uit behandeluren door een medewerker van Tactus en de mogelijkheid teams te trainen of groepen voorlichting te geven over drugs en alcohol. Samen met Rentray / LSG heeft Avenier de erkende gedragsinterventie Leren van Delict ontwikkeld. Om het gebruik en de instructie van deze interventie bij andere instellingen in goede banen te leiden is een convenant opgesteld dat dit in goede banen leidt. Overige Samenwerken met ketenpartners, zowel binnen als buiten de (justitiële) jeugdzorg is essentieel om (voortgang in) de behandeling van de bij Avenier geplaatste jongeren voor, tijdens en na hun verblijf te borgen. Hiertoe wordt zowel op doelgroep als op individueel niveau samengewerkt met vele ketenpartners, die aanvullende kennis & kunde en/of faciliteiten ter beschikking hebben. Horizon werkt samen met diverse (academische) onderzoeks- en onderwijsorganisaties om op diverse terreinen de effectiviteit en het resultaat van haar behandeling (beter) inzichtelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Vrije Universiteit Amsterdam, de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden. 3.3 Economische meerwaarde De subsidies die Avenier ontvangt van de overheid worden aangewend om de zorg en behandeling van de bij Avenier geplaatste jongeren te verbeteren. De doelstelling is om jongeren zodanig te ondersteunen dat zij (al dan niet met hulp van andere zorgaanbieders) na afloop van hun verblijf weer bij kunnen dragen aan de maatschappij. Deze meerwaarde is lastig kwantificeerbaar. 10

11 Daarnaast nemen jongeren die bij Avenier geplaatst zijn deel aan het door onze samenwerkingspartners geboden onderwijs. Jongeren behalen hierdoor diploma s en certificaten waarmee zij zich een positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. 3.4 Milieu- en duurzaamheid Het begrip duurzaam ondernemen heeft feitelijk een milieu achtergrond en verwijst voornamelijk naar verantwoorde productieprocessen, terwijl maatschappelijk verantwoord ondernemen een sociale achtergrond heeft. De termen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Ze staan beide voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu, oftewel de drie P s: profit, people en planet. De drie P s worden geoptimaliseerd, zonder de balans ertussen te verliezen. Profit betekent voor Horizon de maatschappelijke waardering voor onze zorg en de doelmatigheid waarmee wij onze middelen inzetten. Onze zorg voor People, mensen, is zowel intern, op ons eigen personeel, als extern, op de samenleving gericht. Planet betekent voor ons dat de zorg voor de natuurlijke leefomgeving wordt geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Verder houdt de inkoopafdeling van Horizon rekening met groene alternatieven, daar waar de kostenaspecten dit toestaan. 3.5 Sponsoring Avenier sponsort geen maatschappelijke doelen. 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap Vanwege de bestuurlijke fusie medio september 2012 heeft er in de samenstelling van de Raad van Toezicht en de juridische structuur een ingrijpende wijziging plaatsgevonden. In dit hoofdstuk wordt zoveel mogelijk de situatie per eind 2012 beschreven. Waar van toepassing wordt eveneens aandacht besteed aan de situatie gedurende en/of begin Governance code Horizon hanteert de principes van de zorgbrede Governance code, zoals deze in januari 2010 is gepubliceerd door de Brancheorganisaties Zorg. De besturing van Horizon Jeugdzorg en Special Onderwijs is ingericht conform het Raad van Toezicht-model en kent dus een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Horizon heeft een klachtenprotocol voor medewerkers en een vertrouwenspersoon, die jaarlijks bevindingen rapporteert aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Op dit moment wordt een klokkenluidersregeling niet nodig geacht. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is de bestuurder van Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs, Stichting Avenier en Stichting Horizon At Work. Taken Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de statutair toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daartoe houdt zij zich bezig met het strategisch beleid van Horizon, de realisatie van maatschappelijke doelstellingen waartoe Horizon subsidie ontvangt, het bepalen van kaders waarbinnen de organisatie werkt, de verantwoording conform de afgesproken (wettelijke) kaders, personeelsbeleid, toetsen van de dagelijkse praktijk aan de vooraf afgesproken kaders en de continuïteit van de organisatie. Taken Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft conform de statuten de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om toezicht te houden. Dit bestaat uit het werkgeverschap van de Raad van Bestuur, toezicht houden op de mate waarin Horizon erin slaagt haar doelen te realiseren en het fungeren als klankbord van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat volgens vigerende wet- en regelgeving wordt gehandeld en besluitvorming plaatsvindt, dat er geen onaanvaardbare risico s worden genomen en dat er voldoende rekening is gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. 11

12 De Raad van Toezicht informeert zich middels de vergaderingen met de Raad van Bestuur, overleg met de diverse (medezeggenschaps)organen van Horizon en werkbezoeken op de locaties van Horizon. Het functioneren van bestuur en toezicht wordt getoetst aan de Zorgbrede Governance code 2010, waarbij transparantie voorop staat. De Raad van Toezicht werkt volgens een structurele jaarplanning en volgens de bepalingen in het reglement voor de Raad van Toezicht. Kwaliteit Raad van Toezicht In de aanloop naar de fusie is een procedure vastgesteld voor de benoeming van de nieuwe raad. In de benoemingscommissie zat uit beide Raden van Toezicht een lid, waaronder de nieuwe beoogd voorzitter, en een extern adviseur. Oud-leden is gevraagd of zij een lidmaatschap in de nieuwe RvT ambieerden en er zijn met alle geïnteresseerden oriënterende gesprekken gevoerd. De benoemingscommissie heeft een nieuwe RvT met 7 leden geformeerd. Afgesproken is dat steeds in november een zelfevaluatie van de RvT zal plaatsvinden. De eerste zelfevaluatie van de huidige RvT vindt plaats in Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in 2012 zeven keer bijeen geweest en heeft in alle vergaderingen uitgebreid met de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg en de uitvoering van het vastgestelde beleid door de Raad van Bestuur. Hiertoe werd de Raad van Toezicht op adequate wijze door de Raad van Bestuur van informatie voorzien. Belangrijke onderwerpen, behoudens de fusie met Horizon, waren de afronding van het transitieprogramma Jeugdzorg PLUS en hieraan gerelateerd de conclusies van het College Sanering Zorginstellingen (met betrekking tot het vastgoed). De Raad van Toezicht heeft de begrotingen van 2012 en 2013, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag 2011 goedgekeurd. Bij de vaststelling van de jaarrekeningen was de accountant aanwezig in de vergadering van de Raad van Toezicht. Eind 2011 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met een verkenning naar de mogelijkheden van een verdieping van de samenwerking met Horizon. Op 10 februari 2012 is door Horizon en Avenier een intentieverklaring getekend en heeft TNO de opdracht gekregen een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een juridische fusie met Stichting Horizon. De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden een fusiebegeleidingscommissie ingesteld die in 2012 het onderzoek heeft gevolgd en beoordeeld. De fusiebegeleidingscommissie is vijf keer bijeen gekomen, samen met de commissie vanuit de Raad van Toezicht van Horizon en met de Raden van Bestuur van Horizon en Avenier en heeft in de vergaderingen van de Raad van Toezicht terug gerapporteerd over de bevindingen. In augustus 2012 hebben de Raden van Toezicht van Horizon en Avenier, na een positief advies vanuit de fusiebegeleidingscommissies, besloten een juridische fusie aan te gaan. De juridische fusie vond plaats op 19 september Er is een nieuwe stichting, Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, opgericht, die de bestuurder is van Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs, Avenier en Horizon at Work. De Raad van Toezicht van de nieuwe stichting houdt ook het toezicht op de dochterstichtingen. In de nieuwe Raad van Toezicht hebben vier leden vanuit de Raad van Toezicht van Avenier en drie vanuit de Raad van Toezicht van Horizon zitting. In de eerste vergadering van de nieuwe Raad van Toezicht heeft de RvT uit zijn midden mevrouw Pronk benoemd tot voorzitter en mevrouw Huizer tot vice-voorzitter. Tevens is een remuneratiecommissie en een auditcommissie ingesteld. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als gevolg van de bestuurlijke fusie per 19 september 2012 gewijzigd. Deze bestond tot deze datum uit de volgende leden: 12

13 Mevr. D.M.C. Pronk, voorzitter Directeur Radius Nederland en Radius Opleidingen Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Toezicht Avenier, Harreveld (tot 19 september 2012, vanaf 19 september 2012, voorzitter Raad van Toezicht Horizon, Rotterdam (door fusie Horizon/Avenier) - Voorzitter Raad van Toezicht RIAGG, Amersfoort - Voorzitter Raad van Toezicht RISO, Deventer - Lid Bestuur Stichting VSO ZMOK De Sprengen, Wapenveld - Lid Raad van Toezicht Abrona, Huis ter Heide - Lid Bestuur Stichting Zonnegloren (goede doelen stichting Regio Eemland) Mevr. W.M. Kamphorst, lid Hoofd maatschappelijke ontwikkeling, gemeente Lochem Nevenfuncties: - Lid Rvt Stichting informatie Landbouw Onderwijs (SiLO) - Lid bestuur Stichting Steunfonds de Dreef Dhr. R.A. Steenbergen, Vice-voorzitter Gepensioneerd, oud-bestuurder in de zorg Nevenfuncties: - Voorzitter (toezichthoudend) bestuur Stichting VSO ZMOK De Sprengen, Wapenveld - Lid RvT Isala Klinieken Zwolle - Lid RvT Philadelphia Zorg - Voorzitter RvT Gezondheidshuis Zwolle - Lid bestuur Stichting Steunfonds de Dreef Dhr. V.G. Smink, lid Officier van Justitie, arrondissement Flevoland Nevenfuncties: - Lid bestuur Stichting Steunfonds de Dreef Dhr. A.A.J. Bartels, lid (Oud) klinisch-psycholoog-psychotherapeut Nevenfuncties: - Lid bestuur Stichting Steunfonds de Dreef - Lid Raad van Toezicht Combinatie Jeugdzorg - Voorzitter sectiebestuur gezamenlijke secties forensische psychologie volwassenen en jeugd, Nederlands Instituut van Psychologen, NIP Mevr. G.M.F. Frank, lid Jeugdarts, Yulius GGZ Nevenfuncties: - Lid bestuur Stichting Steunfonds de Dreef - Lid Bestuur Stichting VSO ZMOK De Sprengen, Wapenveld Dhr. G.F. Gaanderse, lid (Oud) juridisch adviseur/advocaat Nevenfuncties: - Lid bestuur Stichting Steunfonds de Dreef - Lid Raad van Toezicht Swinhove groep Bezoldiging Raad van Toezicht Avenier Conform de NVTZ richtlijnen voor de bezoldiging van toezichthouders ontvingen de leden van de Raad van Toezicht van Avenier in 2012 een toelage van 7000 euro bruto en de voorzitter een toelage van euro bruto per jaar. Per 31 december 2012 bestond de Raad van Toezicht uit mevrouw D.M.C. Pronk (voorzitter), de heer R.A. Steenbergen, mevrouw W.M. Kamphorst, de heer V.G. Smink en: 13

14 Mevr. L.M. Huizer, vice-voorzitter Waarnemend burgemeester Krimpen a/d IJssel Nevenfuncties: - Voorzitter Stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rondom Mantelzorg Dhr. J. Kweekel, lid Lid College van Bestuur van de STC-Group Nevenfuncties: - Lid Hoofdbestuur KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding ) - Voorzitter van de Stichting Dynamisch Delfshaven Dhr. J.W. Jurg, lid Directeur van Jurg & Wekking, bureau voor training, coaching en advies Nevenfuncties: - Lid Bestuur van GroenLinks Amsterdam Zuid - Lid Centrale Medezeggenschapsraad van de Montessori Scholen Amsterdam Bezoldiging Raad van Toezicht Horizon vanaf 19 september Conform de NVTZ richtlijnen voor de bezoldiging van toezichthouders ontvangen de leden van de nieuwe Raad van Toezicht vanaf een toelage van euro bruto en de voorzitter een toelage van euro bruto per jaar. 4.3 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Avenier bestond voor de bestuurlijke fusie uit Jan-Willem Bedeaux (voorzitter RvB) en Krijnie Schotel (lid RvB). De voorzitter RvB was belast met bedrijfsvoering (HRM, PR en communicatie, Finance en Facilitair), terwijl het lid RvB de locaties aanstuurde en de inhoudelijke portefeuille (zorgaanbod en zorglogistiek) voor haar rekening nam. Beide bestuurders werden bezoldigd conform de hiertoe geldende richtlijnen in de CAO jeugdzorg De Raad van Bestuur bestond tot 19 september 2012 uit: J.W. Bedeaux, voorzitter Raad van Bestuur Nevenfuncties: - Lid Raad van Commissarissen Waardwonen, woningbouwcorporatie - Lid bestuur SPON, Stichting Postacademisch Onderwijs Oost-Nederland ism RadboudUniversiteit - Lid Maatschappelijke Raad van Advies, Phoolan Devi instituut, interfacultair onderzoeksinstituut VU Amsterdam - Voorzitter Stichting Paulus, dorps/cultuur-huis - Voorzitter stuurgroep Monitor Jeugdzorgplus, JN-Commissie tbv ontwikkeling landelijk ROMinstrument. Mw. K. Schotel, lid Raad van Bestuur Nevenfuncties: - Lid Parlement Forca (Forensisch Consortium Adolescenten) - Lid (toezichthoudend) bestuur Stichting VSO ZMOK de Sprengen - Bestuurslid Nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen (EFCAP, European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & Other Involved Professions) De Raad van Bestuur bestond op uit: Dhr. J.J. du Prie, voorzitter Raad van Bestuur Portefeuille: Strategie, beleid en innovatie, HRM, Marketing en communicatie, Medezeggenschap (OR, GMR, POR, Cliëntenraden) Nevenfunctie: - Lid Raad van Advies Fontys Hogeschool te Tilburg 14

15 J.W. Bedeaux, lid Raad van Bestuur Portefeuille: Externe vertegenwoordiging, Financiën, ICT, Facilitaire Zaken, Onderzoek en ontwikkeling De Directieraad bestond op uit de Raad van Bestuur en Dhr. C.H.Z. Kuiper, lid directieraad Portefeuille: Onderwijs, Projectgezinnen, Open residentiële zorg, Dagbehandeling, Buitenlandprojecten, Zorgarrangementen (duo-portefeuille), Ambulant Team (duo-portefeuille), Kwaliteitszorg Nevenfunctie: - Lector Participatie Hogeschool Rotterdam Mw. K. Schotel, lid directieraad Portefeuille: Jeugdzorg Plus, Justitiële Jeugdzorg, Pleegzorg, Zorgarrangementen (duoportefeuille), Ambulant Team (duo-portefeuille), Zorglogistiek Nevenfuncties worden besproken met de Directieraad en getoetst op mogelijke belangenverstrengeling. Indien belangenverstrengeling aan de orde is, wordt de nevenfunctie niet aangegaan of beëindigd. De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de remuneratiecommissie van de RvT getoetst aan de code van de Nederlandse Vereniging van Zorg Directeuren (NVZD). 4.4 Medezeggenschap Cliëntparticipatie Jongerenraad Op alle locaties van Avenier is een jongerenraad actief, die ongeveer maandelijks bijeenkomt om met het management van de locatie van gedachten te wisselen over de gang van zaken op de locatie. Alle jongeren worden bij binnenkomst geïnformeerd over het bestaan van de jongerenraad en uitgenodigd om te solliciteren naar een positie in de jongerenraad. Naast het overleg op locatie heeft (een delegatie van) de jongerenraad 2 maal per jaar een overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De jongerenraden hebben zich het afgelopen jaar onder andere bezig gehouden met het leefklimaat, activiteiten en onderwijs. Ontwikkelingen op de locatie en wijzigingen in het beleid worden met de jongeren besloten. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld op basis van input van de jongerenraad van locatie De Vaart de dagroutine voor de hele locatie aangepast, omdat er verschillende werkwijzen bleken te zijn op de verschillende groepen en is op locatie Anker het protocol van de jongerenraad besproken en aangepast. Op Kolkemate is het vakantierooster aangepast en budget vrijgemaakt om meer en andere activiteiten aan te kunnen bieden. Cliëntenraad De locaties van Avenier hadden in 2012 geen cliëntenraad. Ouders/verzorgers worden bij binnenkomst van hun kind van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen, maar deze oproepen blijken, in combinatie met de reistijd (omdat jongeren bij Avenier vaak boven/buitenregionaal geplaats worden en/of de relatief korte verblijfsduur van jongeren bij Avenier, niet voldoende om de vereiste continuïteit te kunnen borgen. Op locatie De Vaart is vanwege de opbouw van de locatie in 2012 nog geen initiatief genomen om een cliëntenraad te starten. Hiertoe zullen in 2013 acties ondernomen worden. Ondernemingsraad In juni 2012 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de Ondernemingsraad. Daarnaast is in 2012 de structuur van de ondernemingsraad aangepast, sinds medio 2012 bestaat de ondernemingsraad van Avenier uit een onderdeelscommissie per locatie en dagelijks bestuur / Avenierbrede ondernemingsraad die namens de gehele organisatie vorm geeft aan de medezeggenschap. 15

16 In 2012 heeft de ondernemingsraad zich uitgesproken over de volgende instemmings- en adviesstukken: wijziging topstructuur naar tweehoofdige Raad van Bestuur contract Arbo Unie aangiftebeleid voor medewerkers in geval van werkgerelateerde incidenten klachtenprotocol voor medewerkers structuurwijziging stafbureau (aansturing door bestuurssecretaris) procuratieregeling lijnmanagement aanpassing studiefaciliteitenregeling medewerkers bestuurlijke fusie Horizon Avenier 5 Beleid, inspanningen en prestaties 5.1 Kwaliteit van zorg Kwaliteitskader gesloten Jeugdzorg Het kwaliteitskader gesloten Jeugdzorg is in 2008 ontwikkeld door de gezamenlijke instellingen voor Jeugdzorg Plus en de Inspectie Jeugdzorg. De locaties van Avenier die Jeugdzorg Plus aanbieden (Anker, De Vaart, Emaus, Alexandra en ZIKOS), worden continue langs de lat gelegd van dit kader en naar aanleiding daarvan zijn verdere verbeteringen uitgevoerd. Het bezoek van de gezamenlijke inspecties met betrekking tot de rechtspositie en veiligheid van jongeren aan Emaus begin 2012 is naar tevredenheid van de inspectie afgerond, op de Vaart heeft vanwege de start van de locatie nog geen entreetoets plaatsgevonden (deze volgt in april 2013). Locatie Anker is tenslotte zowel op stap 1 (rechtspositie van jongeren) als op stap 2 (leefklimaat) getoetst door de gezamenlijke inspecties, die beide als voldoende hebben beoordeeld Streefbeeld JeugdzorgPLUS Al sinds de start van Jeugdzorg PLUS in 2008 biedt Avenier deze zorg aan. Zorg op maat staat centraal, met en voor elke jongere wordt een behandelplan opgesteld, waarbij de voortgang van de behandeling wordt geborgd door het stellen van individuele doelen en er reeds bij opname van de jongere wordt afgesproken in een multi-disciplinair overleg wat (eventuele) vervolgstappen zijn na het vertrek bij Avenier. Dit ketendenken is aan de hand van het beleidskader Zorgtrajecten Jeugdzorg PLUS van het ministerie van VWS verder aangescherpt en aan het ministerie voorgelegd middels de eerder in dit jaardocument beschreven businesscase zorgtrajecten, die Avenier en Horizon gezamenlijk hebben ingediend. Doel van het vormen van zorgtrajecten is de verblijfsduur en de effectiviteit van de behandeling binnen Jeugdzorg PLUS verbeteren. Daarbij is het van groot belang om jongeren meteen bij de juiste instelling en in de juiste groep te plaatsen, zodat er niet langer sprake is van relatief veel doorplaatsingen binnen Jeugdzorg PLUS, zoals momenteel nog wel het geval is. Sinds 2012 registreert Avenier prestatie indicatoren in de gegevensmonitor Jeugdzorg PLUS, daarnaast wordt er maandelijks management informatie m.b.t. capaciteitsbezetting, aantal geplaatste en uitgestroomde jongeren, aantal calamiteiten en het aantal plaatsingen in een prikkelarme of kale afzonderingsruimte gerapporteerd HKZ Interne audits De eisen conform het kwaliteitskader gesloten Jeugdzorg, de Wet op de Jeugdzorg, het Streefbeeld Jeugdzorg PLUS en de beginselenwet JJI vormen samen met de geldige HKZ norm het uitgangspunt voor de interne audits die twee keer per jaar gehouden worden op alle locaties (en binnen de ondersteunende diensten) van Avenier. Hiertoe zijn begin 2012 nieuwe intern auditoren opgeleid door Lloyd s, wordt jaarlijks intern door alle auditoren geëvalueerd en vindt eveneens een opfristraining plaats. In 2012 is met name het formuleren van concrete auditopdrachten door locatiemanagement / afdelingshoofd (ondersteund door de beleidsmedewerkers) verbeterd, waardoor het voor auditoren eenvoudiger wordt om op een aantal specifieke onderwerpen risicogericht(er) te auditen. Als gevolg hiervan is het eenvoudiger voor locatiemanagement om aan de slag te gaan met de (concrete) constateringen. 16

17 Externe audits Dit jaar hebben in juni tussentijdse externe audits plaatsvonden door het Keurmerkinstituut in Harreveld en Zutphen. Hierbij wordt onderzocht of de dagelijkse gang van zaken binnen Avenier nog steeds voldoet aan de gemaakte afspraken. De auditoren waren tevreden, waardoor de herbeoordeling naar tevredenheid is afgerond. De externe auditoren waren positief over de manier waarop de locaties de kwaliteit van het werk en de betrokkenheid bij het werk hebben weten vast te houden na de onzekere periode die de organisatie heeft doorgemaakt. De uitvoering van het primaire proces waarop is getoetst, is volgens hen prima op orde. Medewerkers zijn goed op de hoogte wat van hen wordt verwacht en tonen zich betrokken bij de organisatie. Dit is heel belangrijk voor de herbeoordeling. Er zijn ook verbeterpunten. Het procesmatig werk- en denkniveau vinden de auditoren nu nog matig ontwikkeld, evenals de aansturing van het check- (toetsen) en act- (verbeteren) onderdeel binnen de PDCA-cyclus. Voorbeelden hiervan zijn de interne audit, RI&E en analyse en verbeteracties naar aanleiding van exitgesprekken met jeugdigen. Betrokken medewerkers zijn goed bekend met het melden van incidenten en het vervolg daarvan. De auditoren constateerden dat het maken van afspraken over het melden van andere afwijkingen verbeterd moet worden. Risicomanagement Zowel binnen het auditteam (met aandacht voor risicogericht auditen) als binnen financiën is aandacht geweest voor risicomanagement. Dit heeft binnen Financiën geleidt tot een (beperkt) intern auditprogramma om verrassingen tijdens de tussentijdse accountantscontrole die veelal in oktober/november plaatsvindt te voorkomen. Daarnaast zijn op basis van de in de risico inventarisatie geconstateerde risico s een aantal procedures aangepast. Samen met Horizon zal in 2013 het risicogericht management verder vorm gaan krijgen. Systeembeoordeling In augustus 2012 heeft de jaarlijkse systeembeoordeling plaatsgevonden. Deze beoordeling toetst de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem (werkt het systeem zoals het moet werken?) en de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem (draagt het systeem bij aan het realiseren van doelstellingen en versterkt het succesbepalende factoren?). De belangrijkste constatering is dat er met name op het gebied van professioneel handelen, financiën op orde, incidentenanalyse en het leefklimaat vorderingen zijn geboekt, maar er (mede vanwege het vertrek van beleidsmedewerkers) tijdelijk minder aandacht is geweest voor de prospectieve risico-analyses, het tijdig reviseren van documenten en het realiseren van trendanalyses (zowel voor incidenten als voor andere prestatie indicatoren). Procedures en protocollen Documenten worden jaarlijks gereviseerd door de proceseigenaren. Daarnaast zijn in 2012 de eerste stappen gezet naar harmonisatie van procedures, protocollen en andere documenten van Avenier en fusiepartner Horizon. Zo is er een plan van aanpak harmonisatie kwaliteitsbeleid opgesteld, waarin stapsgewijs alle onderdelen van het kwaliteitsbeleid onder de loep worden genomen. Als eerste is het auditproces en de auditrapportage herzien Methodieken Op alle locaties van Avenier wordt gewerkt met een combinatie van EQUIP en het Sociaal Competentie Model voor de borging van het basisklimaat. Op locatie Kolkemate wordt strikt vastgehouden aan de door justitie voorgeschreven YOUTURN methodiek, op de overige locaties wordt YOUTURN (deels) als basis gebruikt. Essentieel is het creëren van een responsief pedagogisch klimaat. Naast het pedagogisch klimaat worden door Avenier de erkende gedragsinterventies Out of the Cirkel, EMDR, Leren van Delict, Cognitieve Gedragstherapie, Psychomotorische Therapie en Dialectische Gedragstherapie (DGT) aangeboden. Tenslotte vormen onderwijs, activiteitenbegeleiding en creatieve therapie (muziek-drama-beeldende kunst) onderdeel van het aanbod, dat op maat wordt ingezet afhankelijk van de leerdoelen van de jongere. 17

18 5.1.5 Cliënttevredenheid Op individueel niveau wordt de tevredenheid van de jongere en haar ouders/verzorgers en de plaatser altijd besproken tijdens het eindgesprek. Rondom dit eindgesprek wordt eveneens de exit-vragenlijst afgenomen bij ouders en jongeren. Daarnaast vindt periodiek tevredenheidsonderzoek plaats bij de op dat moment aanwezige jongeren. Hiervoor heeft Avenier begin 2012 met al haar locaties (met uitzondering van Alexandra, dat 2 maanden later zou sluiten) deelgenomen aan het Jeugdsurvey van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Uit de Jeugdsurvey blijkt dat jongeren op Kolkemate in vergelijking met de andere Justitiële Jeugdinrichtingen significant meer tevreden zijn over hun verblijf, bejegening en contact met de buitenwereld. Voor alle locaties geldt dat de resultaten van het onderzoek besproken zijn in het locatie overleg en verbeterpunten zijn vastgesteld om de tevredenheid van jongeren te boren en/of verbeteren. Uit de resultaten van locatie De Vaart vielen, vanwege het geringe aantal respondenten en de opstartfase waarin de locatie zich eind februari/begin maart 2012 bevond, helaas geen goede conclusies/aanbevelingen te destilleren Prestatie indicatoren Avenier is in 2011 gestart met de implementatie van de gegevensmonitor Jeugdzorg PLUS. Vanaf medio 2012 zouden op basis van de in de gegevensmonitor ingevoerde gegevens resultaten van de behandeling beter inzichtelijk moeten worden. Echter bleek tijdens de implementatie dat jongeren expliciet om toestemming moet worden gevraagd voor het vastleggen van hun behandelresultaten en andere gegevens in de monitor, omdat deze (ook op casusniveau) voor derden inzichtelijk worden. Dit heeft de verdere uitrol enigszins vertraagd, deze is in 2013 weer opnieuw opgepakt. Voor Prisma gold reeds de verplichting om prestatie indicatoren te registreren met betrekking tot de behandeleffectiviteit. Deze indicatoren komen voor een groot deel overeen met hetgeen voor de Jeugdzorg PLUS gegevensmonitor geregistreerd moet worden. Daarom is besloten om na invoering van de gegevensmonitor op de Vaart en Anker, deze ook voor Prisma te gaan gebruiken intern. Voor Kolkemate wordt doelrealisatie gemeten middels het Landelijk Instrumentarium Justitie, dit zal onderdeel van de Random Outcome Monitor (ROM) van justitie worden. De prestatie-indicatoren worden verantwoord in DigiMV. Avenier werkt echter niet met de SEJN scores. De gegevens met betrekking tot doelrealisatie en reden beëindiging hulp zijn onderdeel van de in te voeren gegevensmonitor Jeugdzorg PLUS. 5.2 Veiligheid Veiligheid begint bij goed onderhoud en de juiste (werking van) installaties in de gebouwen waar onze jongeren en medewerkers verblijven. Daarnaast gaat veiligheid over samenwerking, elkaar aanspreken als we ons onverhoopt niet aan onze afspraken houden en het leren van fouten en incidenten om in de toekomst soortgelijke situaties te kunnen voorkomen Huisvesting Alle gebouwen van Avenier hebben een geldige gebruikersvergunning van de gemeente. Daarnaast wordt er conform het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) regulier onderhoud gepleegd om de gebouwen te onderhouden en wordt er bij incidenten / beschadigingen zoveel mogelijk direct (incidenteel) onderhoud verricht. Alle gebouwen voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften Bouwbesluit/Gebruiksbesluit. Na de oplevering van de nieuwbouw van Omega eind 2011 zijn de oude gebouwen van Prisma buiten gebruik gesteld. Voor het huisvesten van de ZIKOS zijn in het gebouw van Anker aanpassingen gedaan om deze doelgroep veilig te kunnen huisvesten. Op locatie De Vaart zijn na de oplevering eind 2011 na de eerste ervaringen in het gebruik van het gebouw aanpassingen gedaan om de juiste zorg zo veilig mogelijk te kunnen realiseren. Alle gebouwen voldoen aan hetgeen door het College Bouw Zorginstellingen vereist wordt. 18

19 5.2.2 Brandveiligheid / Calamiteiten / BHV Alle gebouwen van Avenier voldoen aan de hiervoor geldende voorschriften. In 2012 zijn aanpassingen op Kolkemate gerealiseerd om volledig te voldoen aan de door DJI gestelde eisen. Voor alle locaties wordt een oefenjaarprogramma opgesteld (met daarin calamiteitenoefeningen en (herhaal)bhv trainingen) en worden met regelmaat, intern of samen met de lokale hulpdiensten, oefeningen gehouden. De (vernieuwde) calamiteitenplannen zijn in concept klaar voor alle locaties. Met input van de hoofden veiligheid worden deze locatie specifiek gemaakt waar nodig. In 2012 hebben op alle locaties BHV / calamiteitenoefeningen plaatsgevonden. Daarnaast zijn op alle locaties conform de minimale eisen nieuwe medewerkers BHV opgeleid en hebben alle medewerkers hun BHV herhalingstrainingen gevolgd Incidenten Avenier heeft protocollen voor het omgaan met (de dreiging van) conflictsituaties. Bij incidenten zoals (verbale of fysieke) agressie jegens andere jongeren of personeel, verkeerd medicijngebruik, weglopen, automutilatie, bezit van drugs of alcohol, onrespectvol gedrag en het niet volgen van instructies wordt het incident en de maatregel die getroffen is naar aanleiding van het incident in het systeem geregistreerd. Zo blijft per jongere inzichtelijk wat er wanneer gebeurd is, maar is het ook mogelijk om per afdeling / locatie / doelgroep incidenten te analyseren en lering te trekken uit hetgeen er gebeurd is om toekomstige incidenten te voorkomen en/of de ernst te verminderen. Deze analyse vindt plaats in de evaluatie na afloop van het incident, in de overdracht op desbetreffende groep, maar ook op locatieniveau, waar de commissie incidenten zich 3-4 maal per jaar buigt over (het aantal) incidenten en hoe deze te voorkomen. Op basis van de analyses en conclusies van de commissie incidenten wordt er eveneens tweejaarlijks gerapporteerd aan de Inspectie Jeugdzorg. Alleen calamiteiten worden onmiddellijk aan de inspectie gemeld. 5.3 Klachten Klachten jongeren Avenier kent een klachtenprotocol voor jongeren. Jongeren ontvangen dit protocol tijdens het intakegesprek en de samenvatting van het protocol bij het intakegesprek aan het begin van hun verblijf bij Avenier. Jongeren worden aangemoedigd om klachten eerst met betreffende medewerker(s) van Avenier te bespreken, maar worden eveneens gewezen op de mogelijkheid om zich rechtstreeks te melden bij de klachtencommissie (die bij Kolkemate Commissie van Toezicht (CvT) heet vanwege het justitiële kader) als contact op te nemen met de AKJ vertrouwenspersoon / maandcommissaris CvT die (twee)wekelijks op de locatie aanwezig is. Jongeren worden aangemoedigd om klachten eerst met desbetreffende medewerker van Avenier te bespreken. Avenier heeft 3 verschillende klachtencommissies: de CvT van Kolkemate, de commissie van Anker/Prisma en de commissie van locatie De Vaart. De klachtencommissie bestaat uit leden die onafhankelijk zijn van Avenier en ervaring hebben op juridisch vlak of op het gebied van kinder/jeugdpsychiatrie, psychologie en/of pedagogiek en worden ondersteund door een ambtelijk secretaris van Avenier. Zij beoordelen de klachten nadat zowel de jongere als Avenier gehoord zijn om hun standpunten te kunnen wegen. Met name op Anker is zichtbaar dat jongeren elkaar aanmoedigen om klachten in te dienen, dit is gedurende enkele maanden het geval geweest op enkele groepen. In de onderstaande tabel een overzicht van het aantal bij de klachtencommissie ingediende klachten en het aantal gegronde klachten per locatie. Locatie Aantal ingediende klachten 2012 Waarvan gegrond In 2012 Prisma 61 4 Anker Kolkemate De Vaart

20 Naar aanleiding van (gegronde) klachten van jongeren zijn onder andere de volgende maatregelen genomen: het verbeteren van de incidentenregistratie op locatie De Vaart, het in sommige gevallen locatiespecifiek(er) maken van JeugdzorgPLUS protocollen, het verbeteren van het schoolaanbod en het aanpassen van het dagprogramma tijdens schoolvakantie. Daarnaast zijn vergoedingen beschikbaar gesteld (in de vorm van verzorgingsproducten) als goederen (mede) door schuld van Avenier waren verdwenen of defect waren geraakt. Daarnaast zorgen (gegronde) klachten ervoor dat de noodzaak voor het al dan niet toepassen van beperkende en controlerende maatregelen op de jeugdzorgplus en JJI locaties voortdurend onderwerp van gesprek blijft. Daarnaast heeft AKJ op de jeugdzorg locaties van Avenier meermalen contact gehad met jongeren als externe vertrouwenspersoon. Hierover zijn per locatie verslagen beschikbaar over Klachten medewerkers Avenier heeft een klachtenprotocol voor medewerkers. In dit protocol wordt beschreven welke positie de klager heeft en hoe klachten binnen Avenier worden afgehandeld. Daarnaast is voor medewerkers van Avenier een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld (zie daarvoor de volgende paragraaf). Uitgangspunt van het protocol is dat medewerkers klachten in eerste instantie indienen bij hun leidinggevende of de door Avenier aangestelde vertrouwenspersoon. Samen met de eigen leidinggevende of de vertrouwenspersoon wordt vervolgens geprobeerd de klacht op te lossen. Wordt er voor (één van de) partijen geen bevredigende oplossing gevonden, dan kan de klacht formeel worden ingediend. Alle klachten worden geregistreerd door de manager HRM, die tevens de voortgang van de afhandeling bewaakt. Degene bij wie de klacht is ingediend stelt binnen twee weken na ontvangst van de klacht zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid om te worden gehoord. Dit vindt achter gesloten deuren plaats. Een lid van het locatiemanagement of de bestuurder (afhankelijk van de functie/locatie van degene bij wie de klacht is ingediend) stelt de klager, aangeklaagde, de eventueel ingezette vertrouwenspersoon, de betreffende leidinggevende en de manager HRM schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van zijn besluit alsmede van de eventuele conclusies die daaraan verbonden zijn. Indien dit nodig wordt geacht wordt ter motivatie / onderzoek van het besluit gebruik gemaakt van de externe klachtencommissie van de Arbo Unie die een onderzoek instelt. In 2012 zijn geen formele klachten ingediend door medewerkers Vertrouwenspersoon medewerkers Avenier heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon, welke medewerkers kunnen raadplegen bij problemen of klachten waarvoor het lastig is om de leidinggevende te raadplegen. Hieronder het verslag van deze onafhankelijke externe vertrouwenspersoon over Evaluatie aanbevelingen 2011: De belangrijkste aanbevelingen in 2011 waren gerelateerd aan het realiseren van structureel contact tussen HRM en de vertrouwenspersoon en het verschaffen van duidelijkheid over de procedure die gevolgd wordt als er signalen zijn dat een medewerker de richtlijnen ernstig heeft overschreden. In het afgelopen jaar is er overleg geweest met HRM. Verder blijkt uit de contacten van de vertrouwenspersoon dat medewerkers haar steeds beter en meer weten te vinden en ook actief worden doorverwezen door collega's als dit niet het geval is. De overleggen met locatiemanagers hebben het afgelopen jaar 12 maal plaatsgevonden, daarnaast heeft de vertrouwenspersoon contact gehad met de ondernemingsraad, de Arbocoördinator, het hoofd HRM, de directeur S&T, de loge van Kolkemate en heeft zij bijeenkomsten bijgewoond mbt de reorganisatie en de nieuwe functiebeoordelingssystematiek. Belangrijkste thema's in 2012: Een jaar van reorganisatie, fusie en sluiting van locaties doet iets met mensen. Daarnaast werd in 2012 een nieuwe functiebeoordeling ingevoerd, met de daarbij behorende opleidingseisen. In dit soort situaties blijkt dat niet iedereen even flexibel is om zich aan te passen. 20

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo

De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo De kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij Intermetzo, locatie Almelo Utrecht, mei 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Werkgroep Veiligheid en Kind. Voortgang gesloten jeugdhulp

Werkgroep Veiligheid en Kind. Voortgang gesloten jeugdhulp Werkgroep Veiligheid en Kind Voortgang gesloten jeugdhulp 4 augustus 2014 Inleiding In het PHO van december 2013 van Holland Rijnland en de stuurgroep Sociaal Domein Midden Holland van 22 januari 2014

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio.

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio. Kinderen en jongeren met meervoudige complexe problemen kunnen niet altijd alleen vanuit de eersteen tweedelijnszorg worden geholpen. Wij geven ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010 De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid Christian van Dam, 27 mei 2010 Organisatie Sinds 1 januari heten wij Avenier, ontstaan uit een fusie tussen Jongerenhuis Harreveld en JPC

Nadere informatie

TRAJECTZORG OP ZOEK NAAR HET GEWONE LEVEN

TRAJECTZORG OP ZOEK NAAR HET GEWONE LEVEN TRAJECTZORG OP ZOEK NAAR HET GEWONE LEVEN Aanleiding In de regio Utrecht zijn zes zorgorganisaties in 2013 gestart met Trajectzorg. Idee achter deze nieuwe werkwijze is dat de zorg aan jongeren verbeterd

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 200 200 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 200 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 0 2 XP DEN HAAG T 070 40 79 F 070 40 7 4 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Gemeenten in de Kop van Noord- Holland Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender

Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Het leefklimaat van jongeren in Juzt, Lievenshove, voorheen Paljas Plus Tender Hertoets Stap 2 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS CB14.131 notities 14 Aventus\CB14.131.reglement remuneratiecommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie